Belgisch dagblad

938 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Avril. Belgisch dagblad. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xp6tx3682s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaarg-ang1. ZAÏERDAG 15 AJPJttJXi l9io. ABONNEIÊKTBN. 3?er 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per poet. Losse {Hunmers: Voor Holiand 5 cent poor Buitenland 7'/i cent. DenHaag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTiLLON BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE ADVEÏtTENTIENr Van 1—5 regels f 1.60; e)k$ regel meer f 0.80; Réclame» i—6 regels £ 2.50 j elke regel iaeer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. \ Oe Btîeuwe ©ffi©ieele tsiaS in Beigsë. PROFESSOR PAUL FREDERICO. Behalve de opperste fout, het scheuren van het vodje papier, heeft Duitschlandi in België nog twee ouverg-etelijjke' én on-Vergefelijke miselagen begaan. Zijne legers hebben er immeors dm godsdienst van het laiid en de Vlaaui -sche bevolking bloedig giehoond. Asquith had e,en fi.'n psjychologpsch in-zieht toen hij de eerste fout herinnerde in zijne jongste redevoering tôt de Fransche parlexnentsrede als antwoord op de lokstem van Bethmann Hollweg tôt d'e Vlamingen. Asquith braeht hun te binnen hoe de Duitschers hunne kerken bebbon vexbrand, hun steden gopluntlerd, huimrJ akkers ver-■woest, hunne vrijheden vertrappeld. Wa-terden zij niet in keâken en eiboriums ? Hij mocht er bijigevoegd hebben hoe zij de Vlaamsche bevolking vermoordden en hoe de beste Vlamingen in dm kerker werden geworpen. Toen de broodbeestigiheid, d'e roes der ©erste maanden had plaats gemaakt voor meer kalmte en bezadigheid, werden boi-de groo'te misslagm door Duitschers in België erkend. Een Duitsch officier o.a. zegde zoo een » eulpa op aan een Brabantschen dok-tor, onzer keunissen, een Flamingant, die den viager op de wonde had gelegd. Te laat. Hei kwaad was volbracht. Do Iatere politiek van Berlijn, dlievoor doel had zich met de Belgische geeate-lijkheid en de Vlaamsche bevolking te yoezoenen,, zou niets and ers dan de be-kentenis van het gcpleegd'e kwaad we-zen, indien èn priesters èn Vlamingen niet moesten diçnen om de Alduitsche plannen te helpen verwezeniiijjlcen. Zonder do geestelijkheid en zonder de Vlamimgiein kunnen de Duitschers nooit voet hefebeui in België. & Die waarlieid is zoo lielder gesponnen als de zijden rooden dra-a'd dien men op> •le bedevaart te Dadizeele, in West-Viaan-deren, verkoopt. Het chaotische, dat wij bij.de Duitsehersi -nisrgesteiicl lu hct vcçrwi vœu ttem duikbootenoorlog, ligt hier ook bij de hand. • Wanneer Von Bissing,. — diein God inoge sparen en bewaren voor d© een -draclit aller Belgen — wetten in voege brengt Belgische Avettep, men vergete het niet, om de Vlamingen voldoening te geven in het onderwijts, schrijît hij, integendeel, de kulturtaal' als ofîicieele taal voor in het bestuur. liet Vlaamsch en het Fransch worden nederige dienst-jnaagdm ten hoogste goed. om als veir-îaling te dieneh. Welnu, eene vertaling is geen wettelij-' ke tekst. Wanneer de- rijkskanselier de Vlamingen de uiouw strikt, zuchten in de Duit-sche gevangenissien beproefde Vlaamsche atrijders. ' Is dit niet de toepassing van het be-kmde spreekwoord : Luister naar mijne| woorden, maaa* zie niet naar mijne wer-i ken ? Professer Paul Fredericq weet er van* te spreken. Ongetwijfeld is die geleerde, de his-torieschrijver der Spaansehe inkwîsitie, — die niorgen over de Duitscho inkwisi-^ tie naar eigen bescheiden zal kumnon schrijven, — een der best gekmde leeraars der Universiteit van Gent, te-vons een der hoofdmannen der Vlaam -sche beweging. De libérale Vlamingen in het bijzon-der erkennen hem als 'dusdanig. Duitschland Aveet niet eens dût Frecbe-ricq tôt den intellectueelen adel van Vlaaneteren behoort. Vlaa.ndereu, dat : een ea-feiijken adel bezit, die en -kel Vlaamsch van naam is, maar door de taal van het volk is gescheiden, telt eenige burgerliike famiiiën die door hun verstand uitblinken en dm toon gieven. De Frederioq's zijn uaiiyersitairen en geîeerden. Zij zijn verwant aan de fa-Htilie I/Oveling, aan prof. Mac Leod, dm botanist, aan de familie Buysse, waar-onder die schrijiver van het ,,Reoht van dm Sterkste". Onze eeizaiii© yriend Von Bissing be-girijpt de draagwijdte yan zijn nieuwe misgreep niet. Dit is hem te vergeven. Wanneer cen oude generaal als hij zijne beste kracbten aan den hofcfonst heeft giewijd, wordt hij er meer door verraoeid dan door een ganschen yeldtochfc Is het te verwonderen dat de geesÈvermo-geris en de rest bij dien vieux beati eer-iter zakken ? Voorze-ker .jis het uitorst pijnlijk voor prof, ired erîeq opgesloteu te wezeii te Outvision .^rreauttit'u;, ^ *is m-t *. Eioierslager, waar hij, volgens een pro-Duitsch blad, vrien^n en bekendm heeft gevonden. — Zoo ? — doch hij heeft den Vlaamschcn stara en zijn Belgisch vader-[and een enormen diengt beweizen. Door de hand op hem te leggen heeft Von Bissing met zijne inblazersi Duit-=che plannen in Viaandcren zelf doen tnislukken. Wat is die oude gmeraal die miss Ga-vel liet voimoordcn, een kostbaar bond-genoot voor ons ! PE TOESTAND Eerst en vooraf em logenstraffiag van den Franschen staf : De Duitschers beweren van 21 Febru-ari tôt 10 April 35.876 gezonde Fransohe soldaten gevangen te hebben gemomein1. Welnu, de Fransche staï verzekert dat er Blinder dan 17.000 zijn. Dit is we-inig gezife.n de heftigheid en dm langen duur van den strrd. De Fransche staf zou goed doem het cijfer der Duitsche gevangenen belîcnd te inaken, Wel is waar bedraagt het aantal gedoode en gewonde Duitschers de 200.000. Rond Verdun is het betrekkelijk rus-tig geworden hoewel de Duitschers don strijd niet opgeven. Zij zijn er te diep in ' gewilckeld om er uit te muizen. Het Aveder belemmert ook de operatien. De Fransche artillerie is zeer waakzaaon en doeltreffend. Aan de andere fronten geene gebeurte-nissen van beteekenis. Het is een onloochenbaar feit gewor -den dat Poxtug-eesche troepen te Kapha-lonica, een der Ionische eilanden blijven ontschepen. Zboals we voorzagen zal het Portugeesch leger in den Balkan de geallieerden steunen, zooals het ook in Duitsch Oost-Afi-ika medevecht. Aan het Engelsch Iront heeft die vijand 'n overval op de loopgraven bij La Boi-eelle gemaakt. Hij gebruikte tranenver -•wekkendio gassen. Zoo lcon hi; den loop-graaf binnendringen. Hij werd1 er echiter uitgedreven, doch nam eenige Briitten jnee. Tôt driemaal toe heeft de vijiand de Engelsch© schansen bij Garnoy aange -Vallen en er, binnengedrongen. De Em-gelschen verloren daar ook gevangenen, doch k on den ten slo'tte de Duitschers vetr-jagen. Elders granaat- en mortiervuur. Opnieu-w "word't op het Karsgébergtej op ilonte . Michele en Monte Sperone bij de Izonzo-heftig gevochten. De Itaiianen behaalden er voordeelen. ^ Naar Duitsch voorbeeld haddten de Turken de leugen, verspreid dat de En-gelschen 3000 dooden bij Ielahieh — Mer sopotamië — waren gevonden. Officieel in de Engels-che Lordskamei- yea'klaajd dat het cijfea- der dooden e ti gewonden veel lager is. In Gtiekenland verwacht men zieh aaai «en ministerieele crisis tm gunste Nam de Entente. Tegenover de Vereènigdle Staten tracht Hitschland steeds tijd te winnm. Thans heeft het der regeering. yan Washington een arbitrage voorgesteldj Zij werd na-tuuxlijk geweigerd. De pers dringt aan op een diplomati-sche afbreuk. EoaMttlÉoîieiiw wim iercier. Het liberaal dagblad „Miincheuer Neueste Nachrichten neemt in zijn numiner van 11 April het aortikeltije over van de katholieke Kolnischo V olkszeitung van den 5en April „Kladderadatsch" gevolgd van den vol-genden brief die gesiuurd werd aan de protestantsch-eoneea-vatieve KreuzZei-t u n g van Berlijn : ,,Ilet artikel van de Kolniische V ôlkszeitung heeft bij ons groote vorwondering gebaard. Door zijne onge-boorde boudin g, met aan d e Duitsehe le- ,gers te wenschen gestraft te worden door besmottelijke ziekten, heeft kardinaal Merbier zich peirsoonlijk afgemaakt bij al diegenéh, die objeetief denken. Er kan geen spraak meer zijn van ontzag voor hem ,,als mensch, noeb als prelaat." Wij hebben die in kwestie zijinde caïicatuur niet plomp gevonden en hebben den in-druk niet gevoeld, dat zij het prodiukt zou zijn van zokere wel bekende in -stincten. Integendeel, zij heeft ons won-dei-wel behaagd. De laatste zin van het artikel is voor ons onverstaandaar. We begroôten integendeel met dankbaarheid dat elko vi;'and van ons volk op de ruw-ste wijze behandeld worde. & Zooals tal van mijne kamerastem, waar-van ik de tolk bon, ben ik katholiek. - De kapitein m * bevelhebber van het bataillon, von Plehwe, lid van den Ri.jlis-dag, heeft verklaard, dat hij mijne in -zichten volkomm deelde en heeft me toe-gelaten gebruik te maken van zijn naam1. Von Unruh, kapitein en hoofd der compagnie van het 2e regiment reserve van de-,,Garde." De onrustige gui, die bovenslaande stommiteit achreef, heeft, wij zgln er van' overtuigd, nooit den praehLigea vasteribiief van Kardinaal Mercier gelezen. Andçrs ?,ou li\j geen geloof gehecht hebben aan do légende der besmetteliike ziekten •• Links en Rechts. De mannen van 25 fot 35 jaar. De Daily T e 1 e g r a p h met uit Havre dat de Belgische ministerraad be-sloten heeft een telling ip houden van aile Belgische mannelijke' burgers tus-schen den ouderdom van 25 tôt 35 jaar. Den Belgen, die tôt opgave in de ter-men vallen en in het onbezette • gedeelte van Frankrijk, in Groot-Britannië, in Nederland en andere neutrale landen wonen, zal verzocht worden in de plaat-sen waar zij verblijf houden, zich te laten insclirijven. Op , dit oogenblik is ggfr* slechts sprake van de ongeliuwde van de aangegeven leeftijdsgrenzenj onder de wapenen , te roepen. Onder v.oorbehoud. Onze Congo. Iîeeds herhaaldelijk hebben wq hier geschreven — gisteren nog in ons hoofdaftikel — dat de'Belgische Congo voortaan onschendbaar zou zijn, daar zijne integriteit zou worden gewâarborgd. D a i 1 y T e 1 e g r a p h verneemt nu uit Le Havre, dat Engeland, Frankrijk en Rusland het eens zijn geworden om België het onverkorte bezit van zjjn ko-loniaal domein te waarborgen. Dit is dus de vollediging van het verdrag van Le Havre. Z. E. riolff, Duitsche min. van Koloniën a. d., die eens .de merkwaardigheden van Den Haag kwair. bezichtigen, za\ er de geelzucht van opdoen omdat zijne plannen in duigen vallen. , Men zict ook dat België nauwer en nauwer verbonden is met Engeland, Frankrijk en Rusland en het uit en amen is met de bedriegelijke neutraliteit', zoowei in Europa als onder den Eyenaar. Gppervlakkigheid. Lord Courtney zegde Dinsdag in het lloogerhuis : ,,Wij ailen wenschen België tôt zijn oude onafhankelijkheid hersteld te zien, maar we kunnen het oude België niet terugkriigen zonder een welvarend Duitschland. Door lurn ligging zijn Rotterdam en .Antwerpeu voorposten van Duitschlauu ; zij hangen van dat land af. Houdt men dus 5 )uitschland er onder. dan mooi s.; >.lottésdatiV ten Ant« erpen ook. Lord Courtney |lieeft vergeten zijn lantaarn aan te steken, voor wat be-treft de haven van Antwerpeu. Die ha-ven heeft niets aan de Duitschers te danken. Dit weet clk kaailosser. Antwerpeu leeft bijna gansch van België. Staan wij hier niet voor een pacifist alias een pro-Duitscher ? • De vasienbrief van kardinaal Mercier. Uit ■ Rome wordt aan Le Xle Siècle gescind dat de Italiaansiche bla-den lange uittreksels van den vasten -brief van 'kardinaal Mercier hebben ge-publiceerd. " * De Giornale d'Italia®schrijft dat niels in dien brief van aard is de stomme eti booze represailles van Von Bissing tegen den primaat van België te r ech t v a ardigen. Te Rome is men van meening dat de gLt'a.msehap der Duitschers vooral te wij-ten is aan de mededeeling der gedâchten van den PS us aie voordeelig zijn voor België. Men toont zich des te meer be-wogen door de loqjpe aanvallen waai'van de, doorluchtige kerkvoogd het slachtof -fer is geweest omdat hij aan zijn volk de gevoelens van den paus heeft over-gcbracht.Hunne vrijheid van onderwjis! Onze meesfers beschouwen do bisschoppe-lijke en Jezuïelencolleges van Brusseî. aïs pestholen.van Belgische vaderlandsltefde, als kweekscholen van jonge rekruten vooï- ons leger. Von Bissing zoù thans besloten hebben er eenige te sluiten omdat het onderricht er te Belgisch is ! En" dan dringt hij aan dat de staatsuniver» siteiten zouden heropend worden I». Hoe rijmt onze vader von Bissing dit te samen ? Opgepast ! Naar gëineld wordt, is de gouverneur-generaal van België voornemens eene tentoonstelling te doeù houden in Brus-sel, die in het midden van bfct jaar zal plaats vinden en werken der Duitsche werkliedenvertsekering zal doen aan-schouwen en ook de to.t heden opgeda-ne ervarmgen bij het bestrijden der be-smettelijke ziekten. Het verdere zal in Brussel besloten worden. Het plan is : De onderneming die be-streden zal wordeu uit middelen van het genemal-gouvernement op gelijke wijze als M internationalé hygiënetento.onstel-ling in Dresden uit ie voeren. De re-sultaten der Duitsche werkliedenverzeke-ring zullen ook in Vlaamsche en Fransche taal worden weergeg'even. Dit berichtje van Vas Diaz lijkt on-schuldig als een lammeken. Het verbergt ech ter het volgende plan: De Duitschers trachtten vergeefs de werklieden naar hunnen kant te win-nen. Thans willen zij hun stroop aan den baard strijken door hun te doen zien hoe gelukkig(!) de arbeiders in Duitschland zijn en wat heil de Belgische werklieden van den vijand kunnen verwachten als ïij voor hem en tegen hunne broeders aan den IJzer willen arbeiden. Het is een begin... SCHAAMTELOOZE KERELS Van Dr. M. Ter.ragne in L'Indépendance belg-e. Ik lieb de gelegenheid gehad aan te loo-ncjn, door eene tekstaanlialing uit het ,,In-ternationaal Korrespondenz", dat de Duitsche Socialisten der meerderheid schaamteloos be-weeren op 4 Augustûs van ailes op de hoogte geweest te zijn en dat zij hunne houding in den Kijksdag bepaald hebben in voile kennis van zaken. Het Duitsch «rgaan lcomt op deze kwestie terug en-houdt „mordicus" staan, dat op 4 Augustus do Duitsche parlij zieh heel goed rekenschap gat van de wcrkelijkheid van den to"estand. Het valt moeilijk te ioochenen, dat zij niets van het ultimatum aan België atwisten, ter-wijl in hunne aanwezigheid de rijkskanselier de misdaad bekende, welke vastlag aan de schending van België's onafhankelijkheid. Nochtans herhaalden, diegenen die de Duitsche Sociaal-Demokraten wilden vrijpleiten van deze afschuwelijko misdaad, sedert tObtober 1914 ,.dat het sleclits den 7en Augustus was, naar liet zeggen van Duitsche aîgevaardig-den in neutrale landen, dat men te Berlijn, en dat nog wel door Engelsche dagbladen, liet feit van het Ultimatum aan België gekend heeft. En als het zoo is, voegde men er aan toe, dat legt de houding der Duitsche ka-meraden uit." Ik mag de woorden niet ln twijfel trekken van hem die me alzoo heoft toegesproken en ik heb de uitdrukkingen nog woord voor woord klaar in het geheugen. In een artikel, getiteid ,,Terwagne-Branting -Homo", het ,,Internationaal Korrespondenz" zegt woordelijk het volgende : „Herhaalde mal en liebben wij aangetoond hoe, zelfs rte#r Duitschers, voorbcdacht oî niet, den buitenwere!d helpen gedeeltelijk in de lichten over de toestanden bij ons, er de hoop van eene instorting in Duitschland vea-ster-ken, en alzoo dus de overwinning van de Entente, indien de oorlog lang duurt, verze-keren. Lieden van deze soort hebben eene zware verafltwoordelijkheid te dragen. Hunne actie legt uit, hoe het komt bijvoorbeeld, dat over eenige maanden liet socialisiigcli r're9. in Franktijfc houding aaroiam, w-el- ke onaenkbaar zou zijn zonder verwachtingen van dezen aard. Na den oorlog zal er rekenschap gevraagd worden aan al diegenen, welke reehtsireeks of onrechtstreeks' hebben bij-gedragen tôt het aanwakkeren van den strijd-lust bij den vijand en het vexsmaehteu van het vredesidee. \ Daarbij voegt zich nog dat iedereen, in binhen- als buitenland, gaarne spreekt „in naam van het Duitsche volk", „van het Duitsehe prolétarisât", enz. zelfs indien men a'ie Duitsch sentiment mist. Diegene die in ,,hoe-danigheid van Duitsch" nadeel berokkend aan de Duitsohe kwestie door redevoeringen, in-gegeven door vooroordeelen of gevoelsbe -sehouwingen, vindt wellicht toehoorders in neutrale en voorzeker in de Yijandeiijke landen.Alzoo wo/dt in den vreemde het geruclit verspreid, dat de tegenwoordige minderheid der partij op 4 Augustus onwetend was van de toedracht der internationale verhoudingen en slechts den 7en Augustus de waarheid zou vernomen hebben. Door dit feit is hunno zonde dan wel te verschoonen en kan er vergiffenis gesclionken worden. Het soeialistiseh kamerlid van Antwerpen (die zooals men weet niet voldoet aan het dringend verlangen zijner kiezers van terug te keeren om zich met hunnen toestand te Antwerpen onledig te houden, maar die in tegenstelling in Hollanjl een persbureau der Engelsch^ rege'ering bestuurd) neemt den tekst van deze legende in eene polonâek tegen hef ,,Internationaal Korrespondenz" in ,,L'Indé -pendance Belge" van 2 Februari 1916; Het ,,Internationaal Korrespondenz" had aangetoond, dat Branting ongelijk had te be-v^tigen, dat men in Duitschland niets ahvist van het Engelsch voorstel, van scheidsge-reCht. Naar aanleiding van dit bewijs zegt Terwagne „Afzoo dus", (volgt de tekst tôt „niedeplicktigheid en vatbaarheid"), „daar lmmt n^en niet van te buiten." ^^iaar welke zijn de afgevaardigden der Duitsche Sociaal-Demokratie, die zulks gezegd hebben ? Wij hebben er het grootste belang ,bij dit 'te weten. t Tôt nu toe weten wij alleenlijk dat Branting deze geruchten vea'spreid geeft in Scandinavie ; alhoewel daar niet toe uitgenosdigd door de Duitsche SociaaMemokratie. Branting is absoluut onbevoegd de Duitsche ar-beiderebewegingtt te verteg'mwoordigen, omdat deze beweging de* belangen des Entente niet dient, maar wel diegene van_het Duitsch pro-letariaat.Om aan te toon,en hoe andere gebeurtenis-sen op eene ongehoorde en leugehachtige wijze worden geëxploiteerd en door onze karne-raden in vijandelijke landen worden overge-bracht, zullen wij ons bepalen bij een voorbeeld, dat aile commentariën uitsluit. 't Is een artikel van Homo Grumbach, hetwelk wij woordelijk weergeven. Hier volgt het ariàkel van Homo in ,,L' Humanité" van den 16en Februari 1916: „De toestand in Duitschland". • . Bij eene bespreking moet men overtuigd zijn van den goeden trouw van zijn tegen-stander. Niettemin van al deze aangehaalde tegenweirpingen en welke van aile belang ont-bloot zijn in 't zicht van de schaamtelooze bekentenia der misdaad, komt hunne mede-pliohtigheid ea hun bedrog nog sterker aan 't licht j Iides germanica Û&aifsc8ie kplf&ii*. Wij' lezen in Het V.olk: De vorige week Zalerclap had bij d« behandeling van de hegiooting van {iiian-ciën in den Duitschen Rijkgdag een too-i neel plaats, waarvan de B.ijks.dag-verslag-gevers geen .verglag mochten maken, t©r-wijl aan de dagbladen slechtg een he« richtje iwerd toegezonden, dat " doo.r. bot presidium van den Rijksdag was opge-steld. , Wij zijn thans in gtaat gesteld het door de Duitsche pers op strikt hevel van hoeger hand verJonkeeiiiaindo deel van het verslag le pubhceeren. Het ia op geheimzinnige wijze over de grens en in ons bezit gekomen. Hier volgt het: (Dr. Liebknecht (wild): Ik zal de leeningswerkzaamheid .van den gtaatsse-kretaris van financiën aan een kiitisch onderzoek onderwerpen. (Luid gelach.) Wij moeten eens nauwkeurig on-derzoeken, uit welke middelende golden voor de oorlogsleeningen afkomstig zijn, uit partikulierto oî uit openhare middelen (Ston%: achtige uitroepen van verontwaardiging. VeÀ le afgevaardigden staan opgewonden op, 1 Steeds nieuwe toeroepen, ook naar derk presidentszetel : Ongehoordl Dat is toeft he(. toppuntl De kerel hoort in het gefe kenhuisl) [ i Liebknecht hait de vu'sleu schreeuwt tôt de zaal. De .vergaderiajj geraakt in groote opgewondenheid. Me« r.oept: sluit de debattenl Eenige afgevaa^ digden îoopen luide: „Mijnheer de voojfc zitter, gij .-moet ons hei recht vergchaffenl, Weg van de tribune 1" Groot rumoer. , vooiLdurende onrust. De minister .yan 'iïf nanciën spreekt geruststellende woorden fof eenige zeer opgewonden âfgevaaidigden. De voorzitter luidt voortdurend de. bel. Ali Liebknecht verder spreekt, klinken uitroepen als : Schaamteloosheid I H oog-, verra ad! Ontneemt hem het woord 1 ; Groot rumoer. \ » .Voorzitter Dr. Kâmpf: Volgens het, règlement •tan orde kan aan een aîgfijs vaardigde pas het woord oritnomen w oK den, als hij drie maal tôt de orde ge< De lieer M u 11 e r-Meiningen (Vrijzjiiaig)ï Dan verraadt hij o,ns nog ''drie maall (Stoimachtige bijval, applaus, ook op de tribunes. Liebknecht spreekt verder. Hernieuw-; de uilroeuen van .verontwaardiging en g«h roep om sluiting der debatten. Do afge^ vaaidigde Hubrich snelt opgewonden op Liebknecht toe, o n t r u k t hem h e B handschrift en werpt hct op den grond, trapt er op met de voeten, zoo-dat de blaadjes rondvliegen. Storrnachlige bijval, applaus in de " vergadering en op de tribune. Liebknecht steekt zijn gebalde vudsten op en schreeuwt in de zaal. Hij wend zich dan tôt den voorzitter ea spreekt dien heftig toe, waarbij hij tweej maal tôt de orde geroepen wordt. Om het spreekgestoelte vormen zich opgewonden. groepen. De afgevaardigde Muller-Me.ining, en treedt verontwaardigd op Liebknecht toe en doet liom heftige verwijten. De ledes der „Sociaal-Demokratische Arbeiderage-meenschap", Hinke, Dittmann en Zubeil snellen eveneens, naar het spreekgestoeltei en plaatsen zich voor Liebknecht. Andere. afgevaardigden duwen de opgewonden le-den uitëen. In do gansche vergadering heeiv schte groote onrust en opgewondenheid. Na hevig luiden met de bel biengt de voorzitter stilte teweeg en ver-klaart: Het bureau heeft zoo juist vagt-i gesteld, dat niet genoeg ledenter vergadering aanwezig zijn. De zitting moet dus gegcho.rst wob den. (Levendige bijvalj. _ , De voorzitter bepaalt de \ olgend© zitting op Maandag., Ook na het sluiten der zitting duurt de algemeene opgewondenheid nog voorl. De. afgevaartigden blijven nog lang in groer peu bijeen en bespreken de laatâte toonee-ien. Ook de leden der oude soeiaalderno.-kratische fraktie zijn uiterst opgewonden j haar afgevaardigde lie il roept: smijt den kerel er toch uit. dan is de zaak alge-loopenl Belgisch legerlierioht. (Duitsche bron.) 11 April. ïameliik zwalcke bedrijvighcid der artillèrie aan het front van het Belgisch loger. Het I. K. bogint mot te bekennen, dat Duit-seffers de buitenwereld eenzijdig inlichton om te eindigen met eene verklaring alsof de ge-publiceerde inlichtingen niet van Duitsche zijile komen. Zooals zij liebben willen voorlichten dat de Belgen "van vôôr den oorlog aan Engeland' verkoelit waren... heeft men mij nu directeur van eén Engelsch bureau benoemd. Bij het begrn van den oorlog zijn er afgevaardigden naar al de neutrale landen ge-stuurd geworden... daar zulks tôt niets geleid heeft en dat zelfs hunne verklaringen hett veroordeeien, .zult gij zien dat dn sooiaJisten van het I. K. een dezer dagen zullen vol-houden, dat de zendingen van Scheidemann, Sadekum en andere Parvus tôt de iegendt» i behooren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes