Belgisch dagblad

506719 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dr2p55fc46/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

,3de Jaargang, raijdag a; ootobbr i9i7. . III. . - ' I .I-On No. 1S. ÀBONKEMENTEN. ï?er 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse Ittummers. Voor Nederland 6 cent. l'Voor Bultenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. nfelefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD VeFSchijnend te 's-Gravenhage, eBken «rerkdag fe 52 lire nsiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—B regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs: 1 Avenue d'Antin 7. Waarom België vrij ? Land and Water van 20 Sept, druk-rte een knap arlikel „Why Belgiummust [|>e free' van Louis de Brouckere. in mt schrijven betoogt die eerlijke en op-Vechte socialist, dat niet alleen België's |oekomst, maar de vrede van Europa als-tneclo de zaa,k der démocratie afhangen jy-an de volstrekte militaire nedeirlaag van jDuitschland. ' De Belgische socialistisch© partij telt voorzeker geeno loyaler leden dam Louia Brouckere. Men weet, dat hij in de ftTereeaigde Staten als werktuigmaker ar-heid'Je. om er als pater Rutten in de peigisclie koolmljiien den toestand der kverkiieden naax liet leven te bestudeeren. jtlct anti-myitarigme bracht den jongen înternationalist voor bet assfteahof dat ihern met .lulea Lekeu, thane genator, tôt jees maanden gevangenis veroord&elde, àie hij ging afzitten. Hij kan dus niet ge,re.kend worden oij cle wouliitl&socia* jlis'.en, die moedig als hazen, zich weg-fet >pten als ex een gevaar opdaagde, War zieb vraatzuchtig op de vruchten >van oudei-e strijiders wierpen. Thams zijn jiet d:e îelle mannen, die den Duitschen .yj-ede amprelikcn. De meening. van Louis de Brouckere is van des te grooter gewScbt, daar h}| •het intamationaal sociinsme blijft toegv jdaan eu van geen nationalisme wil hoo-rea-In een Europa waar de Duitsehe kei- rs zouden voortgaan eein onderworpen yolk te overhèerschen, is de onafhanke-lijkheid van België, bet hech^e bestaan van België, een zedelijke en materieelle onmoge-lijkhekl, schrij't die socialistische leader- Indien Duitscbland thans den vrede be-kwam zou liet een zedelijke overvvinning hO)ben behaald, g£Vol?d door een econo-misclio en politieke victtorie. En d0 Duitsehe sociilisten ? Wat zijn ze waard? De keizer heeft geene ijveri-ger he'pers dan de socialisten van de 'meerderheid Scheidemann, Heinse, enz. De socialisten der minderheid besclii-:. ken ongelukkiglijk slechts over beste m-fcicht ;n. Kan men iets degelijks met die socialisten van de minderheid te Stockholm verriobten, wanneer zij zelï ia ei-gen land als verraders wordem uitgekre-ten ? Louis de Brouckere, die in Ruslland is goweegt, erkent rondweg. dat de buidige gie-bi !r'>nissen m'edegewerkt belïjeni offl dei kansen eener revolutiein de staten van keizer Wilhelin te doen verdwijnen. Over de conferent'e van Stockholm breekt hij 'O >k den staf. ' D-e Westersclae dens,ocratiën zullen het Ruseisch voorbee'xl niet nfavolgen, dopr "een militairen toestand ts scheppen, zoo-als deze waaronder de Russen lijden,. ,,Ik zie maar cén weg, besluit L. de 'Brouckere, langs waar bet socialisme met rwaordgjbeid inter nationale betrekkingen opnieuw kan aanknoopen. De zetel van onze orgaai-jaiio was te Brussel, in hei Volksihuis, dat heden door Uuitsche bajo-neit.ii wordt bewaakt. Onze ia'ernationa-le voreeniging ligt onder den hiel des kéizers als België zcjf. Is zij bereid den toestand te aanvaarden en zal zij uit haar eigen huis verjaagd, eanvouilig ^Teg-gaau om eldea's haren intrek le nemen ? Laa' de internationale eerst en voorali den invallèr verdrijven en aïs verraders ver-Bchoppon al degenen, die, zooals de Duit/ sche meerderheidssocialisten, de medeplich-tigea van de misdaad zijn. De ver.os -sing van Brusseil zal al» het zinnebeeld van de verlossing der Internationale we-Ken. Te Brussel on nieè eliers rnoet haar eerS'îe congres bijeenkcmien." Het dégel'jkc artikel van L. de Brouekere verdient ver fcia'd en verspreid le worden. Lécnoe du CàsiiiicHi. "lïËTOESTMii i e liritsch'O weg in .West-Vlîanderefflj wordt bi«eder en dieper. Zij is het Byaodseinde voorbij en ziij "bereikt bijna Piasschendaele. Brooidseinde, die 56 meters hoog ligt bekœrscht de andero heuvels îrsn de keten die zich in halven cirkel iUitstrekt van Wytschaete tôt Stadea. Den ,4 October w,as de slag, bewe'jrt de En-gelsche geineraal iîaurioe, een der grooi'-s|e sedert de Marne. Duizenden gevan-genen zijn geniiaakt. De stelling van het L'roodseinde is van zeer groot belang. Een factor die veel heeft bij'gedragein tôt de votllediighieid van het succès is, dat de Engelschen de Duitschers overvie-len bij de vooirbereiding tôt eeti grootsch fonlworpen aanval oni den henvelrug van Zonnebeke te ):er0!veren. Niet minder dan 5 divisies waren voot deze operatie op. gestold en ban aanval was, naar gem&Id ivvordt, op 7 uur bepiaald. De Engelsoh© ^ajival had een uur vroeger plaats. De SlachtLng doioir het Britsche gordijinvattr londer de opeen gehoopte Duitsehe troe^ ipen aa,nger;clit, wordt als een der ,vree-selijiksto van den ooriog beéchreven. Op vêle plaatsen vluchttien dé Duitschers voo>r uë Engelscbe infajilerie, die den ov©r-be2rs<'.bénden heuvelrug van Broodseinidê, ^cer veroverden. De Duitsehe artillerie M'erd belenanerd door den regen, zoewt'l fils de Britsche. Iiet was een infanterie^ slag by Ujitneineindheid, met" geweren eja j »¥ichinegewerem als vo;Cirn^amsto wapeàxs. j Nieuws uit België. Koiiing Albert bedreigd. Toen de Koining der. Belgen het front bij Verdun bezocht en er eene revue hield, versebenen twee Duitsehe vliege-niers tôt dicht bij het plein waar die ple^btâgheid plaats had. Fransehe vliege-niers stegen op en' de Duitscihers naanen de vlucht. Een van beidein kon ingehaald worden en werd bij bet plein der revue neergeschoten- ANTWERPOi. DE ACTIVISTES EN PRIESTER VAN DER MEULEN. — De(?) Aint-werpsebe Vlamingen — schrijft de acti-vistisebe „Gazet van Gent"' — hadien besloten aan Priester Van der MeUlen, als blijk van hulde. en solidaiiteit in aijjn verbanningi als offeir voor het Vlaamsche volk, een brevier aan te bieden^ het s c b ij n t dat echter de giften zôô tal-rijx(?) toestroomien, dat het comiteit zich een grootere uitgave kan vea-oorloven en men is op de geàachte gekomen aain1 den martelaar van Gezesmbre een gouden kelk te overhandigen(!). BRABANT. DE LEERNOOD IN BRUSSEL. — De prijs van het leder is tôt 90 fr. het kilo gestegen. Moti' gebruikt nu ter vervan -ging van zoolied er ,,balata ' en bout. Het gemeentebestuur van Brussel heaït nu besloten om gemeenteâijke schoenwinkels te openeri'. Het eerste lokaal, ten beboeve der gemeentie-sch|)enwinlie 1b is 10 bep-tember in de Van Helmoptstraat geopend. Wie gemeenteseboenen "wil koopen, moet vooraf kennis geven aan de geaneenteana-gazijnen en ontvangt daarna door bepnifl^ deling der politie een -oproeping. Voor-loopig zal slechts een paar seboenen per gezin verstrekt worden. VLAAM3CHE EN WAALSCHE POS-TERIJEN. — Volgens vea'ordening van den ganeraal-gouverneur van België zal het Belgische bebeer der Posterijen, te beginnen in Januari 1918, gascheUen worden in een Vlaaansche en een Waal-sche afdeeling, de eerste te Brussed, de t'weede te Namen. De Belgiscbei atunini-straties van Marine en Telegiralie, thans niet werkza-am, blijven voorloopig uit-sluitend in handen van het Duitsehe be-heer .der Posterijen en Telegralie. DE COMMANDANT DER POMPIERS. — De heer Boon, commandant der pompiers van Anderlecht, is door het valiez van een ladder den hais gebroken. ' Hij was op slag gedood. HET KOPER. — ln aansluiting op het besluit van iwbeslagnamel van ko-per, heeft de gouverneur-generaajl in België de opeisching bevolen van de vol-gendel artiicelen : Bescbejrmplaten voor de houten bevloeringiami de schouwen, asch-DakK.en, sctiouwomiiijstmgen, senup- en tangliouders met hunne toebehoorten, schouw-, kacliel-, baarden- en keukenho-vendeuren, kapstokkem, regenischermbak-ken, kapstokhaken, baren en haken van die gordijnen, aile koperen versiersels van trapleuningen, kasten, bedden, venstc-rs, enz-, koperen trap(oagetten, kranen en buizesn der ongebruikte pompen, de kan-delaren en hanlvatten der piarvo's, ver-plaatsbare verlichtingsapparaten, inbegre-pen tafellampen, zoo men over gas o£ electriciteit beschikt, enz. In eén woord, al het koper in hoe kleine hoeveelheid ook en waar het ook voor dient, uitge-I zonderd wanneer het niet kan vervangen worden, is opgeëiscbt. DE GROENTEJN. — Bij besluit van den gouverneur-generaal in Belgiô is het vervoer van raapxoolen, beeten, rutabaga, rapen en peeën, zonder schriftelijke toe-lating, verboden. EIKELS, WILDE KASTANJES EN BEUKENN OOTJES. — Het vervoer van cikels, wiide kastanjes en beukennootjes is zonler toelaling verboden. Zij mogein niet verwerkt wordea, noch gckocht, noch verkocht. DE OOGST. — Je algemeena toestand voor den oog-st in Brabant, is in tegen-stelling met Hanegouwen, vrij goed. Rogge staat zeer goed en h-tpoîfc rui-iK,e<n oogst. WintvTgerst stiiat evencens goed, alsook de haver. Aardappcjen geven een vrij goed bcseliot. 1 )aarentegen staat de tarwe beneden normaalpcil. Jam-mer dat verscheidene çameenten rondomi Brussel, veel van regen en onweer had-den te lijden, waardoor een deel van den aardappeloogst is vernieid Aile Duitsehe aanvallen op den rech-, teroever van de Maas zijn onder zware verliezen mislukt. De Duitschexs hobben hunne oude stel-lingen jiiet kunnen terugnOT.fan. Hoe n.ieer de Monte San Gabriele be-dreigd wordt, bot3 meer die Oostenrijikers over vrede sprejken. De Duitschers zijn uit de vo >rs'o loop-graven bij Jacobstadt mofâtien teragtreîkkefl. Eindelijk ga,an de geailieerdo vliege^ niers woerwra^ik nemen in Duitschland. WEST-VLAANDEREN. ONZE BELGISCHE BANKBHjJLT-TEN. — Le XXe Siècle schrijft het vol-gende : Het is bijna ongelooiiijic, dat de Belgiscne bankbiijetten geen Koetrs bebben* in neitonbezejtoe ueigie; aac nanaei'aars die aiddar gevestigd zijn, deze biljetten weigeren; dat onze solciaten verlies moe-ten lijden met het wisselen; dat zekere amibtenaars, in dorpen tegen rte Jb ransche grens, ze weageren in ontvangst te nemen, enz. l>e soldaat en de wei-kman zijn dientengevolge aan vele onaangenaamiie-den bllootgesteld. Terecht wordt dam ook gevraagd, dat in dJem toestand met Kan vernoipen worden. GUYNEMER. — Van Lhiitsche zijde wordt gemeld, dat kapitoin Guynemer, de beroemde i'ransG'^o vlie-ger, den 11 September gedo|od werd, om-trentôOO meters len oosten van het kerk-ho£ van Foelkapeiie. itfen Urutscii ser-geant vond er een eendekker meit gebroken schroef en den' vliegenier die in het hoofd getroEfen was. Hij droeg eem idfân-titeitebriefjo met den naam van Georges Guynemer. De vader van dein vliegenier gelooft niet aan zijn dood. OQST-VLAANDEREN. DE VLIEGERACTIE ROND GENT. — Zaterdag hebben vliegorsjecn Duitschen treln bestookt. Deze kwam van Brugge en reed naar Gent—Sint Peters. Hij be-stond uit veerig wagens, aile met sol-daten gevuld. Toen de fcrein nabij db Snep-pe'orug was, waar de lijn tusschen Dron-gen en Ge&'t de Leie kruist, verscheen een aierjplaan. De aviateur wierp twee bommen. De eene trof den trein en de tweede sloeg. in dien weg, met het gevolgi dat de trein derailleerde. "t Was eem ont-zettend tooneel. Men hoorde geroep, ge-kerm en geschreeuw. Er zijn veel doo-den en gewonden onder de militairen. Nar dat ze waren weggevoerd, cammaindeerde men de menschen uit de omgeving den weg te herstejlen. Dag en nacbt moesten ze dooi-wscken. Vrijdag, Zaterdag en Zondag hadden hevige aanvallen op bet vliegplean en net station van Sint Denijs Westrem plaats. Kenige loodfeen en eèn aanfciil, vifegtai-gen werien vernieid. Op het kamp van Gontrode, ten Zuid-Oosten van Gent, over de Scheide, vielen vijt en twintig bommen. Zondagavond werd het groot rangeprsta-tion van Me'.rel beke, bij Gent, gefteel door bommen ontredderd. DE STATiE VAN -IjUO ViLK-NIELD — X^e Courrier de la Meuse ver neemt dat de statie van Kecloo î/)tnal door bommen uit een gealheerd vliegtuig, ver-woest is. LIMBURG. De burgemeester van Hamont In zake de begenadiging van den heer Keunen, burgiepx'eester v.an Mamont, die zocrais men weeit, aanvankelijk door de Duitsehe overheid in België ter dood ver-ooirdeeld was, maar wiens voinnis in le-venslange tuchtliuisstraf is ve^anderd, heef't de Meierijsche Crt. een correspondentie onder de oogen gehad, waaruit blijfct, dat de heer Keunen zijn leven zooial niiet enkel ein alleen, dan toeh hoofdzakelijlk heeft te danken aan de tussehenkonis't van mej. Marie Stultjens, te WoenseiL Deze jufffrouw Stultjens is vex'pleegsiter geweest in een Hollandsahe ambulance aan het Duitsehe front en heelt haar werk als zoodanig met zoovee,l opoffering en lof verricht, dat bij haar afsebeid d^ legercon^mandant. haar ze.ide, dat zij, wan-i neer zij OiOiit een gunst wilde vragen aan den Duitschen keizer, die altijd gerust kon doen, wijl zijl er zien van verzekerd kon hou den gehoor te zullen vinden. Èlej. Stultjens nu heeft haar vc-orspraak bij den Duitschen keizer aangewend ten gunste van het leven van burgemeester Keunen, van wiens onschuld zij over-tuigd is. Uit twee briaven, welke niejaffrouw S. in de strafzaak tegen burgemeester Keun nen van het Duitsoha generaal-consulaait rnocht ontvamgen d.d. 18 September 1916 en 11 Augustus 1917, blijkt, dat burgej meoctôr Keunen 28 Mei 1916 tôt 10 jàai- en G maanden tuchthuisstraf is ver-oordeeld; De brief van 11 Aug. 1917 i;:e. i aan mej. S., dat dejze straf op haar verzoek is varanderd in 5 jaar gevangenisstraf. Naderhand is burgemeester Keunen ter doed veroordaaid; de juiste reden waàronii was nog nièt befcend. Opnieuw richtte mej. S. oen verzoekschrift tôt den Duitschen keizer om begenadiging va.çi den heer Keunen. Hierop ontving zij d.d. 27 September vitn het Duitsehe generaal-con. sulaat te Amsterdam het volgende scihrïj-ven : Ingevolge verstrefctie opdracht deel ik u n.ede, dat burgemeester Keunen, uit HamOnt, die wegens spionnage ter dood veroordeeld was, door den keizerlijken goui-verneur-geneiaal in Bielgië tôt levenslangei tuchthuisstrai is begenadigd geworden. Yon Humbiojkltf I Legerberichten der Geallieerden. Siie&iwe sier» Piaits^iieraa De Engelschen vorderden opnieuw tôt 2.3 K.M. dlepte over een front van 15 K.M. — Zij zijn op de hoogviakte van PasschendaeSe geraakt. — Duizenden Duitschers werden gevangen genomen. — Mis!ukte aanvallen der Duitschers bij Verdun. — De Duitschers ontruimden hunne eerste loopgraven bij Jacobstadt.— Bommen op Duitsehe steden. Van iiet_Wesieiijk front. Het Engeische legerbericht. JUOiNDEN, 4 Oct. (.lieu ter-j Britsch stafbericht. Unze aanval, gertaan over een front van acht mijl, is volKomen ge. slaagd. Aile doeleinûen wertlen beretaen een sterling van groot gewient is ver-meeeterd. — Meer dan 30U0 gevangenen zijn reeds in vea-zainelkatmpea' aangekonien. Wij zijn tbans in iiet bezit van den voornaamsten neuvelrug tôt aan een punt 11K)U yards ten IN van Broodsein'de. LONDEN, 4 Oct. IBeuter. j Reuter's bijzondere correspondent in hert Britsche hoofdkwartier seint : Om zes uur s morgens deed ons ie-ger in Vlaanderen weer, eeir grooten aanval over een uitgestrem Iront, waar rte vorige week zulke schittarende tjriunuen zijn behaald. Uedurende den naeiit was bet weer omgesiagen en een. sterke //uid-westenwind dreigde regen te zuiien b-ren-gen. De slag van beden bedoelt terrein te winnen in de richtmg van Meenen. Do eerste berichten, die van net siiagveld inkomen, zijn zeer bemoeiîgenrt. iir ko-men talrijke gevangen aldeelmgen bin-nen. Unze verliezem zijn geinng. Generaai Maurice over den toestand. LOJNDEJN, 4 Oct. U^euter.J Ueneraal Maurice, de leider der militaire operaties, verklaarde teden in een interview met Keuter, dat ±iij zooeven per telef o on badl vernomen, dat maarschalk Haig het ge-heele doel dat voor den aanval van heden gestell was, bereuu neeit. Hij toonde op een kaart de dubbeie ii. nies aan, weiKe nec aoei van oen aanval uifcnaakten en hetweuc geneel bereiKt is. itieronder is begrepen een zeer beiang-rijk gedeelte van den hauvelrmg van Mee-nen.Bij ïperen streitken de vordermgen zich heden uit over een iront van it> uuu yards, en bereikten een miaximum-ûiepto van i!oUU yards. Het Fransehe legerbericht. PAK1JS, 4 (Jet. De nackt was icalm, benatve op aen recnte^rpiever van ae Maas waar de wederzijasclLe artiiierié zeer actief is geweest. Als vergelding voor het bombardement van Bar-le-Diuc hebben de fransehe vliegtuigen irank-fort en Rastadt gebombardeerd. Van het Uasieiijk front, Het Russische legerberieht. In. de' streek van Jacobstadt woedt een hevig artillerieigeveoh't. De vijand trok zich uit de vooiruitgescho'ven loopgraven, in N.W|. richting terug. Aan het Roemeensohe front werd aen gunslige stellnig ingenon«en. PETEOGB.AD, 3 Oot. (P. T. A.) Officieel: Do vijand lueeft in <ien nacht van 1 Oct. e®n roeks luolitaamvallen op Zerel gedaan. en er versehieidiene bommen geworpen, d-ié brapl stichittien en een onfcpj.offing in een munitiediepôt teweegbraehfen. Als gevolg van deae omiploffing vonden verscheidene officieiren en matrozen den dood bij hun pogûngen om den brand te blus-chen. Als vergelding voor dezen aanval hebben onae vliegers bonmien op vijandelij'ke kam-pen aan, die kust van Koei'land geworpen. T3egien den middag van d'en* len Oct. ver-schcmen voor de s'uraiat van Irbensk vijan-delijke treilers. die onniiddellijk diaor ons ver-dragend gieschut zijn verjaagd. In don loop van dien dag bagroefden vij-andelijke watervli,eigitudgen opnieuw Zerel te madeTen, maar oiaze vliegers, die hen tege-moet gingen, dwongen lien terug te kee-rea en hun bommen in zee te geo-ien. Op het front in Roemenië hebben onze vliegers drie luchfcgevephtein geleverd. Onze Moeroniats-vliegtuigen hebben verscheidene tientallen bommen geworpen o,) helt doirp Korostof, ten N.W. vain, Husiatyn. iïeî Balkaiî-sîrijïiooneai. Het Engeische legerbericht. LOÎX'DEN, 4 Oct. (BeuberJ. Iiet mïniste-rie van Oorlog mteldt : Vijandelijke troepen werden uiie iige-jaagd door machinegeweervuur. Een van de veJe vijandelijke vliegjtui-gen, die onze formatie aanvielen, werd naibij Matnica ten Noord-Wiesten van Poroi neergeschoten. Al onze machines keierden ongedeerd terug. Aan het Strosiï^a-fuont dreven onze ca. Vialeriepatrouilles vijandelifke afdeelingen-ludt Jetiiir^uli ten Zuiden van Seres en .vemielden een artillerie-waarnemin2spost. Vau lie! Zuidelijk front, Het Italiaansche legerbericht. ROME, 4 Oct. Sedert den avond vaa 2 October tôt gisternamiddag- duurde da gevecihiisbadrïjvigheûd op de Weeitelijfie hellingen van den( Monte San Gabrîele voort. Herhaalde aanvallen, welke do vijand met behulp van talrijKe stormpa-trouilles ondernain, mislukten door ona vuur. Bij een goedgeslaagden raid nai. en * Avij vier oflicieren en 22 soldaten ge>-vangien, die zich in een hol schuil li:cL den. In den sector van Raccogliai o maakten wij 27 gevangenen. Aan liet verdere front hadden ce ge-wone artillerie-gevechten plaats. i.en vijandelijk vliegtu'g werd door een \ aa onze vliegers bij Auzza aangevadea ea gedwongen binnen onze linies te dai.a. De inzittenden werden gevangen geno -men.Ce strijd ter zee. Een verlies voor de Britsche vlcot LONDEN, 4 Oct. (Reuter.) —De Britsch® admiraliteit deelt mede, dathetoorlogsschip „Drake" Donderdagmorgen aan de No >rd-kust van Ierland getorpedeerd is. Het be» reikte een haven en zonk daar in ondiep water. De ontplofflng kostte een officier en acht-tien man het leven. De overige opyarendea werden gered. De „ Urake" is een oude kruiser vaa 14.000 ton. Bestrijding der duikbootooriog. LONDEN, 4 Oct. (Beuiber). Reuter ver* neemt van 'n hooggeplaatat ambtenaar der admiraliteit, dat gedurende het laatste fcwau taal meer onderzeeërs tat zinken zijn gftj bracht, dan in eenig voorgaand kwartaal, terwijl de .verliezen aan schepen der gen allieerden geringer zijn dan in eenig von g kwartaal sinds de afkondiging van den onbe* perkten duikbo0toorlog. De strijii in de lneht Represaiiies der geallieerden. BERLIJN, 4 Oot In den nacht van 2 op 3 October ondernamen vijandelijke vliegers in talrijke vluchten aanvallen op het Duitsehe grondgebied. Deze aanvallen waren door gee-nerlei voorvallen gerechtvaardigd. Een vijandelijk vliegtuig kwam tôt in de streek van Stuttgart en wierp 6 bommen op Feuerbacli, -die geringe materieele sehad'en aanrichtten en geen verliezen veroorzaakten. De open stad Prankfurt werd door onge-veer 10 vliegers aangevallen, die uit Zuide-lijke richting naderden. De meeste der uit-geworpen bommen vielen zonder resultaat buiten. de stad. Binnen de stad werden tôt dusverre ld plekken geteld waar bommen insloegen. Zij vielen meestal op pleinen en straten en de schade is gering. Vijfpersonen werden licht gewond. Er zijn geen dooden te betreureD. Het Lotharingsoh industie-gebied werd tal yan malen aangevallen, waarbij echter, zooals gewoonlijk, dank zij onze goede afweer-maatregelen, slechts weinig succès werd behaald. Slechts een vlieger slaagde er weder in tôt in de streek van Dortmund door te driegen, Hij wierp daar op het spoorweg+ra-ject Dontveld—Dortmund Zuid 6 bommen, die het baanvak beschadigden. Bij dezen aanval werd 1 persoon gedood. BERLIJN, 4 Oct. (Wolff.) Officieel. De aanvallen van vijande ijke vliegers in den nacht van 1 op 3 October richtten zich ook tegen Iiastaft, Baden-Baden en Ttibingen. Op de eerste beide plaatsen vielen drie bommen. Zij richtten gelukkigerwijs negens onheil aan, behalve in Tubingen, waar door het brekeii van ruiten eenige materieele schade ontstond. Welk doel de Franschen met deze aanvallen op open Duitsehe steden nastreven, is niet duidelijk. In Rastatt bevinden zich geen militaire punten. De aanvallen op Baden-Baden en Tubingen kuunen slechts als uitvloeisels van ruwe vernielzucht worden bsschouwd. In de badplaats Baden-Baden en de universiteits-stad Tubingen liggen talrijke zwaar-gewon-den, die daar herstel van hun lijden zoeken, Dat aanvallen op ver achter het front lig-gende lazaretten een militaire noodzakeiijk^ heid zijn, zullen ook de PranscSen wel niet durven beweren. Door dergelijke ruwhedeu kan de wil tôt volhouden bij het Duitsch» volk slechts versterkt wordexv

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes