Belgisch dagblad

1132 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 14 Septembre. Belgisch dagblad. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q52f76778m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le * f s-: ian'g-aïigf BONDBRDAG 14 SËPTBMBER 1010. IVo. 308, aboknementen. Per 8 maand#n voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7 lît cent. Den Haag, PrinsegraoM 39 TVlpfnrvn Hp.cL en Admin. 7488. BELGISCH DAGBLAD „ V w AD VENTENT!!:». Van 1—5 regels f 1.60: elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.60; elke regel meer f 0.60. London : Dixon House Lloyds Avenue E 0. Pariis ! 7 Avemifi (V A ri t In 7. \ • Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. HIS MASTER'S VOICE. De beruchte Belvaux, al'ias Max de1 Salm,. hoofdredacteur van Le Bruxellois dér Kommandantur, is gelast de Belgen vertrouwd te maken met een onmiddellijken vrede. _ « Het kruipdier schrijft: ,,Ja, dat de ,,vredé zoodra mogelijk ter plaatse wor-,,de gesloten. Dat de rede eindelijk over-,,winne en bare reehten kerneme; dat de ,,goddelijke wet .van liefde en van broe-,,derschap van het Evangelie vlug ge-,,hoord worde door de leiders der vol-!,keren! De misdadige vernieïing van een groot volk (Duitschland) gedroomd „door razende gekken, wier plaats is in ^een cèl en niet aan den dissel van den ,,«taaswagen, wordt heden als eene mon-,,stërachtige onmogelijjkheid beschouwd, ,,die niet gewenscht wordt voor den „vooruitgang van de wereld. jWelnu, dat „men zijne gevoelens te kennen geve. „Dat men elkander spreke, dat de vrees-,,aehtige en besluitelooze neutralén zich ,,voor het' weirk van de noodzakelijke be-,,n)iddeling aanspannen — en als men „werkelijk wil, zal de oorlog, de vreese-„lifke ooilog, geëindigd zijn, want ieder-„een walgl -er voor. .,ûie v-ersclirikkelijke nachtmerrie heeft ,,al te îang geduurd voor de- schande ,,der monschkeid. En zeggen dat het „oude Europa zich christelijk durît noe-„men!"Dio brabbeltaal van Marc de Salm is een slechte vertaling van een Duitsch opstel. . * Hoe laag een Belg kan vallen zooals Belvaux, tienstuiversgast in dienst van den vijand, toch kan hij alleen zulke cnormiteit niet uitdenken. Het stuk is te veel doorspekt met uit-vallen tegeii Engeland om zijn oorsprong le, kunnen verbergen. Men lierkent hier te goed His Master's voice. ❖ * H: Do bevordering van Hindenburg^-Cn de mogelijke verkorting van het Westelijk front zijn voor Le Bruxellois een gclegenheid om een vredesstemjning on-der de Belgen van het bezette gebied te verwekken. Natuurlijk wordt het tafereel van de verwoesting vtm België en van Brùssel geborsteld om de vreesaclitige zielen te beinvloeden. Zelfs het vooruitzicht dat het Duitsche ' leger door Hindenburg aohteruit kan ge-bracht worden naar de versterkingen Antwerpen, Namen en Luilc met de ont-ruiming van 2/3 van België is voor L e Bruxellois een argument voor het sluiten van den vrede ter plaats! Ilet papier der Kommandantur wacht zich echter wel te zeggeA aan welke voorwaarden die vrede zou opgedron-gen worden. Juist dit stilzwijgen veroordeelt zijn gekniitsel en geknoei. * s* t * m j ! De penneslaaf van Le Bruxellois wacht z^ch ook wel te herinneren hoe zijne meesters België iiebben verraden, overvallen als bandietbn vreedzame voor-bijgangers.Hij is zoo zwakzinnig te vergeten. de gruwelen van dit „groot-volk" dat hij als landverrader dient en verdedigt,. ,,Dat liet „groot volk" .6000 onschul-dige burgers vermoordde, verscheidene bloeiende steden en dorpen plunderde, brandschatte en teîi slotto aan het vuur overgeleverde; dat het ,,groot' volk" reeds milliards aan België heeft ontstolen en de bevol-king aan den hongersnood prijsgaf, zegt die laffe scribent evenmin. En dan durft de oud-redacteur van een blad, welk de ontwapening van België betrachtte, van christelijke gevoelens spre-ken ! - • Tartufe is overtroffen. * * * Die landverrader vertelt dat hij vèr-leden week het bezoek heeft ontvangen van verscheidene dames en heeren van de élite der Brusselsche burgerij die hem kwamen verzoeken den veldtocht voor den kruistocht der Moeders (voor den vrede?) te hernemen. Tevens zou die élite hem gesmeekt _ (supplier) hebben te steunen het idée van een anderen penneschurk van Le Bruxellois, G. Michel, die voorgesteld had een teeken voor den vrede te dra-gen, om aldus de aanhangers van een onmiddellijken vrede te tellen. Le Bruxellois discht aan zijne lezers op dat verscheidene notabelen bin-nen zeer korten tijd zouden vergaderen om de gepastheid van die beweging te onderzoeken, die Le Bruxellois uit 't gansche tiart bijtreedt. Zulke grove apentoeren kunnen nie- mand om den tuin leiden. * * * Die élite kan niets anders zijn dan burgers, die van het zweet van de be-volking leven, haar uithongoren en haar doen iijden. In ^Nederland hebben wij ook enkele Belgen gekend die over grooto zegepra-len in pro-Duitsche Hollandsche' bladen raaskalden,. Hun onthaal is hier zoo ijzig geweest dat zij in hunne schelp zijn teruggekro-pen en sindsdien braaf en stilletjes zwij-gen.Als de kliek van Von Bissing in Bel-gie het vredesfluitije bespeelt dan nadert de dag waarop Hindenburg zijn front in het Wes'ten zal moeten oprçllen en Brus-sel verlost wordt van die vreemde luizen. Wat Belvaux de Salm betreft, hij mag zeker zijn dat zijn medeburger uit. Viel-Salm, generaal Jacques, de held van Dixmude, het misgewas van L e B'ruxel-1 o i s met aile landverraders uit het land zal lceeren, daarin geholpen door de roemri|ke sold&ten van den Yserl DE TOESTAND Zal het front ingekrompen worden ? Om die vraag te " beantwoorden moet. mén weten waarom .Falkenhayn ontsla -gen werd. De chef van den generalen staf had den keizer voorgesteld aile fronten in te krimpen omdat hij voor -zag dat de Bulgaren moesten verslagen worden. Wat de verbindingen met Tur-kijo moet afsnij'den. Falkenhayn stelde dus voor zich terug te trekken op een nnie die langs Bielostodc en Brest-Li -towsk naar de Bug zou loopen. Zeven-burgen zou tevens ontruimd worden van Orsova tôt Dorna—Vaitra. Wat het westelijk front betrof, het noorden van Frankrijk zou ontruimd zijn toc de Belgische grens. De loopgravenlijn zou dan loopen van Nieuwpoort tôt Longwy en van daar Sot den Elzas. Falkenhay was van oordeel dat de oorlog nog tien jaar zou duren. Hinden -burg was vam 'een andere meening. Hij v/aa van oordeel dat het nieuw plan een lafheid zou wezen onwaardig, van Duitsch liiéid. De keizer gaf Hindenburg gelijk en "ontsloeg Falkenhayn. Zoo wordt verteld misschien wel om Hindenburg in de rrugelijkheid te stellen zijn eigen plannen te yerwezenlijken. Het gezond vorstand zegt immers dat het niet rfeogelijk is dat de hUidige uitge-strekte fronten eeuwig kunnen behouden worden. •Oj- dén Balkan nemen de kr^gsoperatiën een ru i mer omvangr Het offensief aan de Stroema, dat in het voordeel van de ver-fcondenen is, zal de Bulgaren verplichten, ailes in het werk te* stellen ohi aile offensief tegeln. Roemenië te -staken om Bulgarije zelf te veordedigen. In Griekenland zal de verwardel toestand "veldra opgeklaard zij!n door het ontslag van let kahinet "Zaïmis. , ï Die Koning zal moeten huigen of barsten, want Rusland zal afziietiil dien voort pog verder te heschermen. In de Karpathen fen "i Zetvenbergen blazen de Oostenrijkei's steeds Jerf aitocht. Aan het Westelijk front worden gemaaikt om den weg «1er bondgenooten nog n ONZE HELDEN. Marie Louvet. Generaal Joffre heeft -aan de dagorder van het Fransche leger vermeld : Marie Louvet voor het schoon j gedrag, den moed, de verkleefdheid die zij aan den dag legde van 5 September tôt 25 October 1914 door te dienen als gids door Belgisch Luxemburg aan een detachement Fransche soldaten, die hunne linie poogden te yervoegen en voor de talrijke diensten die zij aan dan chef van die àfdeeling gedurende hetzelfde tijdperk bewees." Marie Louvet is een Belgische vrouw en bewoonde Luxemburg toen de oorlog uitbrak. Zulke vader, zulke zoon. Bij de laatste uitreiking yan eeretee-kens aan de zwaar gekwetsten, welke' den 2é Oogst in Engeland plaats had, zag men een heel jongen soldaat viooruit -komen, op wiens trekken met de vreug-de zag afgeschetst. Die jongen was een blinde en heet August De Wit. Luitenant-generaal Orth heeft van den vader van dien held eanen brief ontyan-gen, luidende als volgt: J;Nooit, ondanks den zwaren slag die hem trof, heeft onze zoon eene klacht geuit; hij beurt ons zelfs .op en wij haasten ons zijne vreug-de te deelen. Soms spreekt zijtne moeder over onze twee andere zonen die op het front zijn. Dan onderbreekt hij haar om hunnen lof en den lof van het leger te maken ein verklaart hij heel fier ,,dat men het vaderland moet verdejligen, dat dit eene eer is, en dat nooit iemand op 't front zijne goede luim> verliest"; kort-om, hij • acht — en wij deelen zijn ge-dacht — dat ,,zoo men iets op het front haalt, dit eyenwel is om het vaderland te verdedigen..." Is dat niet heerlijk? WiBiïenweIdt0cht. De RoesM Invalid, het orgaan van het Russische ministerie van oorlog, sehrijift, dat Rusland zich gnondig moeit voorbereiden op Links en Kechts. Minister Vandervelde over Spanje Josquin Boscj?. tijzond»ïe correspoudeia van het Barceloonsche blad „Las No t ici as", heeft een interview gehad me minister Vandervelde. Over België en Spanje vY.erklaarde d minister het volgende: „Het onlangs versclienen manifest de Spaansche katholieken ten) voordeele' vai België. heeft een diepen indruk teweei gebracht bij de Belgen in het algemeei en bij hunne geloofsgenooten in het bij zonder. Ik kan mijne dankbaarheid niet genoei uitdrukken voor het bewonderenswaardig? werk door het SpâanschAmerikaansch co miteit verricht voor de voediftg. van Bel gië. Ik heb de eer gehad dezer dagen uwei minister te Brussel, markgraaf de Villi lobar, te ontmoeten. Hij1 heeft mîf~ ii roerend® woorden de ncTod van een voll van 7' millioen menischen, afggsehilderd die zonder de hulp van het voeding comiteit, aan honger eni gebrek zouder "bezweken zijn; maar hetgeen hij mij1 nie heeft gezegd, hetgeen anderen mij1 in z'i|n< "plaats verkondigd hebben, is de onver moeidbare opoffering, waarmede hij1 zelf als waardige vertegenwoordiger van fSpanje aile -krachten inspant, om door aile mid-delen aan onze ongelukkige landgenootcf ter hulp te komen. Niettegenstaande de -.ontberingen èn he regiem van chronische ondervoeding dtes faaniliën uit de volksklasse, buigt hur moreel niet, en voor eenige dagen nog ontvingen wij eene aandoenlijke boodschai der meest bevoegde vertegenwoordigers dej arbeidende klasse, diè ons afzweerden toef niet te wjjken, toch niet te denken aax een anderen vrede, dan een zegevieren den vrede, gesteund op de ree-htvaardig heid en het recht". Minister Vandervelde is overtuigd vair dien zegevierenden vrede. JBelgië wachi met veitrouwen het uur der herstelling al De inbeslagneming vân 600 mliiio'en frs. in Efelgië. Het Belgisch Dagblad heeft eers gemeld, dat de Duitsche bezetter eene son van 600,000,000 frs. in Ralgië ir» bee'ag heef genomen. Wij houden er san dit te zeggen omdat het dikwijls gebeurt,,dat onze tijdin gen door andere bladen zonder vermelding van bron worden overgenomen. Waar is de Duitsche overmoed? Een pro-Duitsch blad van Twente, Tu bantia, stelt het volgende vast, me betr«k op de Duitsche grenswachters, di< veel van hunne noten en hun zang heb ben verloren : „Da.t zijn nu dezelfde mannen, zeid< ons een grensontvanger, die nog geer jaar geleden op de onhebbelijfcste en] brutaalste wijze tegen ons durfdenj oj te treden; die met ons klein larîdje 'der spot durfden drijven als gold pât eer dagreis, om het geheel onder Duitsclw heerschappif te hebben. Waarlijk, .ze heb ben was verdiend, meende deze recht geaarde vaderlander. Maar men zïet he nu ; hun trots is gebroken en ,ons heer lijk landje rijst thans voor hun ooger als een dorado, waar nog liefde lieersch' en vrede te vinden is. En we zeggen "he openlijk; nooit te voren. hebben we onz< nahuren van de overzijdë zoo gedwe< en gelaten aangetroffen ais ' nu. Dat werk te den' oorlog uit." Twist in hei huishouden. De Beiersche pers is in opschudding ge bracht door eene op handen zijnde verande ring bij de directie van de Baverische Staatsanzeiger, Het orgaan van d< Beiersche regeering. De hoofdredacteur Phi lipp Erick zal vervangen worden door dei heer Max Scharre, vroeger hoofdredacteur vai de Milnchener Zeitung. De pers de: conservatieve en der centrumpartij is groote lijks geërgerd door deze verandering, zij noe men Met een nationaal schandaal en zoekei er een voorwendsel in om de regeering vai graaf Hertling aan te vallen. Hunne verbazing ov%r de benoeming vai Max Scbarre, een Noord-Duitscher, met liberali denkbeelden en anti-klerikale neigingen al; hoofdredacteur aan het leidend orgaan vai de behoudsgezinde Katholieke regeering va] Beieren, neemt met den dag toe. De Bayerischer Eurier voert naa: aanleiding van dit feit een scherpe campagn< /tegen de Regeering. De klas van 1920. Een blad uit Leipzig meldt, dat de jon gelingen van Pruisen die den leeftijd van 11 jaar hebben bereikt dus de klas van 192C aan een lichamelijk onderzoek onderworpe] wetd. De jongelingen die goedgekeurd werdei voor den dienst moeten deel nemen aan d voorbereidende militaire1 oefeningen. Holiandsch-Belgisch huweiijk. Iten: 6 September werd te Havrei het hu welijk ingezegend van den heer Amaury d< Bamaix, Gezantsçhapssecietaris van Zi. M de Koning der Belgen, zoon van den se nator voor Antwerpen, meit MejufCer Délian* van Weede, dochter van Jonkheer van Weed* Neklerlandsche<n 'gezant bijl de Belgische re geering. D© getuigee waren: voor den bruidegoni Baron Beyens, Belgische minister van Bui tenlanldsche Zaken en de heer Gaston di Ramaix, Gezantscha,pssecretaris te Londem ■Voor fle bruid: Ridder dej Steurs, Ne der landsch Gieizant tel Partes en graaf Karel d , Aftocht der Oostenrijkers in Zevenburgen. t Oc ^tassera den fees»g ICapoel. Het offensief ên 1^1 a ce do ni ë. — Har>na ontruimd, — Sucs&ssén der Russeit ' 3 in Arnraenie. — Zaïmis' on^slag. / -O 7 / s ék S ' BE1EBEN en PRUISEN. (Van onzen bijzonderen correspondent). Noord-Frankrijk, 20 Oogst 1916. I In een mijner vorige correspondencies wees 31 ik er op, dat sindS lang een woesten haat - Beieren en Pruisen verdeelt. Ik trok" de aan- - dacht onzer lezers op de verklarfngien die ik daaromtrent mwon &p een mijner bezoeken 1 aan de krijgsgevangenen der Somme. Ziebier - nu een uittreksel uit het dagboek van den £ gefroito Sanktus, gevangen genomen bij Ver-c dun. Met wat bijtende ironie geeft bij lucht > aan zijn verbolgçnbeid tegen Set onrecht dat " den Beier wordi aangedaan : LTED DER LOOPGRAVEN. j Op, kameraden ! het hiouweel. ter hand ! . Loopgraven dienen gedolven Eeif schuilplaats er bijgevoegd, Opdat de Pruis in veiligheid wêze. ! Zelfs in den stellingsoorlog, toont de, Beier i • zijne waarde, 't Is hij die optrekken moet naar al de pun-t ~ ten van het front. * De ctappere Beieren moeten luisteren naar de L bevelen van alleman ; > En torwijl de Pruis als een dikke luiaard 't ' " slentert, " Zwoegt die Beier en dolft loopgraven {/ 1 Waarna men bem nog ter oefening leidt 1 Onder voorwendsel van tucht en training. De Pruis wordt gevoedt als een vetgemeste os, Opdat hij niet zou klagen ; j Maar het rantsoen dat de Beieîr ontvangt ; . om zijn honger te stillen, Mag men wel een vasten-kost noemen. 0 Beier, wat zal er van u gcwordm Als go steeds loopgraven delft en de -wacht op moet? fc -— j De Franschman vreest erg den Beier i- En wacht zioh wel hem aan te vallen. Maar wanneer hij zich tegenover d©n ver- ■waanden Pruis bevjndt r Dan moet ge maar zien hoe hij hem doet ' dansen! 1 De ~Pruis is verpliehit zijn loopgraaf op te ■geyenl - Ah 1 had men er maar den Bieier gelaten ! ' Vivat het dapper korps der Beieren : 5 Dat men het een kenteeken geeft om het te onderecheidden ; Twée gekruiste spaden, met een houweel en een blikje, ziedaar Het teeken dat waardig ' zal versieren Ioderen sioldaat in staat een loo^graaf tedel- ven. L ' Een slacMoffer van don oorlog. (W&re ^eschiedenis voor kJ.eine kinderen). Albert Cha-' veroiîes,' een kleine Lotharinger, woonde vanaf hij een kind was in een dorpje van cfè Argonnen, Neuvilly (Meuse). Zonder moeder korten tijd na zijn geboorte werd hij opgevoed door een goede groot-moeder, die haar kleinen knaap aanbad. Dit kalmo leven werd, in September 1914, onderbroken door de aankomst der Duit-schers, die, ziedend van woede, vrouwenj en kinderen brutaliseerden .en het dorp plunderden en vermoestten. Albert en zijn oude moeder vluchtten en vonden een schuilplaats in het kasteel van Avancourt. Versclieidenç dagen gaan voorbij. do Teutonen hebben hun woede gestild. jnen zïet er geen meer. Het kind gaat in de weide nabij1 het kasteel zien of dç koeien, die er weiden, er nog altijd. zijn. Hij kijkt nieuwsgierig naar aile kanten. Wat 'n bof. Geen Boches! Het kind zal weer kunnen -loopen, in de weide spelen. Hij maakt een vluggenl sprong en ,zijn beenen onder zijn. hais nemende, maakt hij1 zich gereed ôm een rondte te maken om de weide. Maar zijn loop wordt plotseling opgehoudeni: er komen Duitschers uit de naburige struiken. Angstig wil het kind vluchten. Fen groote Duitsche duivel legt op hem aan en schiet. De kogel finit langs de ooren van den kleine, maar treff hem niet. Al loopende geeft de angst hem vleu-gels, onze 'kleine Lotharinger komt in het kasteel terug vervolgd door de Duitschers, die in het kind een spion zien, belast oin de Franschen te verwittigen van hun tegenwoordigheid. Door de overwinning aan de Marne gered van zijn vervolgerç, was Albert Chaverolles het niet van zijn ziekte. Do ondervonden vrees was te sterk geweest. Het organisme —van het kind — - het was slechts 12 jaar — was te le-î vendig geschokt. Vanaf den vreeselijken . dag. jvaaroP de kogels hem om de ooren - floten, had de kleine Albert geen rust } meer, sliep niet meer, at nauwelijks. Hij1 ï is zooevem gestorven zonder ophouden ■ in een wreeâon doodsstrijd herhalende: „Do Boches! Ze mikken op mijl Oh!" : Men heeft op het kerkhof van Dyon - dit ikleine dacht of fer van den oorlog be-} graven. De stoet was wèl eenvoudig, en . werd gevolgd 'door al de Maasbewoners. - 'die naax Dyon gevlucht zijn. Wel ont-2 roerd waa het laatste vaarwel, uitgespro- „De Vrienden der Maas-vluchtelingen", en welgemeond waren de rouwbetuigingen, ge^ richt "aan de grootmoeder, wier kreiiief de vervloekten vermoord hehben. Dg strijfi fiii ïoeMai i Orrna ea il île imM. De indruk, gewekt door de veroveriftg yan Orsova heeft het boricht van' den val van Toetrakan, waar zeer hevige ge-vechten plaats hadden, en de verliezeoi aan beide zijden zeer zwaar waren, geheel op den achtergrond gedrongen. Een Turk-sche en een Duitsche divisie namen aaiï den aanval der Bulgaren deel. Er is hier een groot aantal gewonden' aangekomen. JEr heerscht vôlmaakte kalmte en van paniek of verwarring valt vol- ' strekt niets te bespeuren. Wel heerscht er groote voldoening over den dapperenl tegenstand der Roemeensche troepen tegen de doorgewinterde troepen van Bulgaren en Duitschers. De aanvallen op de Vesting . duurden; vijf dagen zonder ophouden voort. Het lot der stad kon geen oogenblik twijfelachtig zijn. jvegens de overweldigende overmachfc der vijanden, wat zeer zwaar geschufe aangaat. Niettemin deden de. Boemeniërai bij herhaling tegenaanvallen. » De correspondent van do ^Times" bj| het Servische leger deelt mede, dat diâ( Servjërs op Donderdag 1.1. dç hoogterï tusschen Ostrova en^ Florina aanvielen en, veroverden. Het Servische leger, versterkt en goed uitgerust van de vermoeienissen,. zal sjîioedig in staat zijn, het succès vaa Ostrova na te volgen. De spéciale correspondent van de „Ti-t mes" bij het Roemeensche leger seint, dat de opmarsch in de Roemeensche Karpathen een zeer bevredigend verloop heeft, ofschoon de bergen zeer krachtig ver4 sterkt zijn. De dappere Roemeensche troen pen slaagden er in, den vijand uit zijn sterke stellingen te verdrijven, ondaukg zijn wanhopigen tegenstand, waarbij het geëvacueerde garnizoen van Toetrakan' krachtig medehielp, terwijl ook het vuur van de Donau-flotilje den vijand zeer zwaro verliezen toebracht, die stapels lrjli ken voor de Roemeensche loopgraven acte terliet. Deze ontzettende verliezen hadden Duitschers en Bulgaren te wijten aan hun massa-aanvallen in zeer dichte geledeien, gesteund door een hevig vuur hunner zware artillerie. In de Dobroedsja. Vol gens leein Reuter-telegram d.d. 9 dezet bestond de legermacht der centralen, die de! verovering van Toetrakan hadyvolbracht, uit 25.000 Duitschers, 40.000 Bulgaren en 10.000 Turken. Dezen hadden 25.000 Roemeniërs tegenover zich. Silistria is, volgens berichten uit Boeka>. rest, die wij in de Engelsche pers vinden, met eeta. groot aantal kanonnen van 30.5 erï 42 cM. aangetvallen. In enkele uren heibben deze de fortçn vernield. Het Roemeenscliai garnizoen trok^zich in goede orde terug. ltaliaansche bladen ontvangen bericht, dat Warna door do Bulganen ds ontruimd. Deze maatregel wordt verklaard door den opmarsch der Russische troepen langs de fcust. Do Warn a- Dob roe dzja-spoo rwe g is daardoor at gesneden. Ook wordt Wama door het vuur vân het Russische scheepsgesdtrut besitreken, m het Roemeensche, coneentratieikamp tg( Falmitza zijn, naar luid van een bericht uit Boekarest aan de Matin, 32.000 onderdanen! van vijandelijke landen geintemeerd. Volgens de Roeskoje Slowcr is generaal Iwanof, de vroegere opperbevedhebher van het Russische Z.W. front, met een hoog3t belangrijke opdracht naar Roemenië gezondeoj en met vijf hoofd-olficierejl reeds te ^BoiCH karest aangekomen en door den koning ont-, vangen. Naar verluidt, is het zijn taak dei verstand-houding tusschen den Russischen en deh Roemeenschen generalen staf t© itegelen. - j Een teKort artisMli In »het Journal waarschuwt Georges Trade voor een wederom dreigend te-kort bij het transportwezen. Het handelà-vervoer is geweldig toegenomen, het ma-teriaal en het aantal beschikbare dok-werkers enz. is verminderd. In April 1914 werden in de Fransche havena 2.800.000 ton koopwaar aangevoerd, in Juli 1915, bij het begin van de eerste crisis, was dit cijfer reeds 3.200.000 ton; in Jull 1916 was het 5.019.000 fttn. Hei spoorwegmaterieel is intusschan verminderd met 17 %, het aantal «spoorweg-beambten met ruim 20 % . De eenige redding ziet Georges Trade in de tewerkstelling van 10.000 krijgsj-gevangenen. , Bericht .aan de arbeidslustige .BelgciQ 5— A ' „ ,1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes