Belgisch dagblad

160 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Mai. Belgisch dagblad. Accès à 17 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x05z57n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

gde JaRï-gang- VVO ENSDAG 23 MEI 1917. nvo. an. BELGISCH DAGBLAD ABpNNEMENTEN. ' Per 3 inaanden voor Nèdèrland 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, TOor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraafc 21c, Teiefoon Red. en Admin. 7433, Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkrïag te 12 ure middag. BUREAUX QPEN VAN 9 TOT lè URE EN VAN 2 TOT 4 URE. * * ADV.ERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60: elk« regel meer f 0.80; Keclameè 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.60. London: Dixon Hoase Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. : Economische vragen. Regeeren is voorzien. VJ. ~~ ' 4 Eorsl ca voqrai zal moïi ailes mouton vkrrichlen met betgoen mon bozit. J'.e ■ versets nL 't dat het vlcesch schaarsoh zal w ezea wanneer mon naar België zal to-rv-'.ieoron, Daarom hccit mon to onderzoe-tjfti lioc. men het zal vervangen cm het men-scUolijk rantseen yair.cn ta Slollen. V/i; l.etbien ïeods g' s?çoik<» van graan jea \ an aaidappeien. Qçft over zoken moes-kiui'".ori l.obbon w-ij-oon woord te roppén om te hefxuneron, dat mon al le vcol hai ver-geten; sitads bot te g.aqto vcrlangen naar vleesch dat s.'echt, sodert dofiig of veeriig jare.ii dagteekent. H: wil cerst en vooral do witle boon aan-prijzen. Dit gèwas ia zoo goèd als vieosch, aank aan zijne vole stiksto heudondo eigon-schap12.1. Die boon kan door groote of Jstei. o ku.tuuf verkregjen worden. Zij groeit gemakkclijk in de' itrc-sle gronâcn. Voor het invccren van de aaraappel; n ,was do vvitte boon met het brood con d- r grondslagen van' de voeding in onze dorpon. Men heoft nàa-r verwaarloiosd. omdat zij piinder opL fcracàt dan de aardappelen, zooder to be-rekenen de groot© -superioriteit van hara yaedingpiinciepen en houdanigheien van [plant oie den giond verbeteren de or de sliftstof dis uit de lacht getrokken wordt. Ilierncvens mogen w© cok rangschikken ta c-rw'ten, de voldboonon en de lenzen, die a:;1o tôt ho'.zelfde goslacht toobohooren. Zij ici ^ kunnen gemakkelijk door dp kleine en groote kultuur verkiegen worden. Nevons de eorsto planten, waàrvan ik ge-sprolrein heb, kunnen nog vele andero gemak-"kjelijk te kweeken mo©3kraid©n geiplant of gezaaia worden. Ik bedeel ile piesën, de ïapen, de raapkoolen en allo andero< kool-sooiten. Ik wijs ook op een groot aantal andeie g'rccnten, die meor tôt den moestuin behooren. Ik dring er vooral op aan opdat mon Veto witte boonen 'zou planton, die met ,wat Vet de veedingswaarde yan ©en rnooi Bn groot stuk vleo:oh verkrijgon. Bovendien kan de witte boon gemakkelijk bowaard wor-a«n. Op aj'.oriei wiizo fcau de hui^bo-udsiei-haar héxeiden. Dàannede maaikt zij ook gen leikkeie scep.^ Wij dier.on dus al onze aandacht te ver-leernen aan het nut yan dit uitstekend pro-tiukt dat teroepen zal .wezon groole dion-Bten te bewijzen goduiende de vleesêbcrisis, die we zullen moefcen ondergaan. Laat ons iedeieon aanzetton, die kultuur fco ontwik-ivVo.Oe oude Belgische landbouwer. * * * Naar het economisch hersfel. iien schrijit ons: Tcngevolge van mijn oproop van 20 Apiil 1.1. door u zoo wCJwillend in uw voor fins vluchlelingen zeer bolangrijk blad exp-genomen, heâit op 13 Moi de 3de vergade-iing van het Comiteit plaats gehad, Huy-bei-gsch'Oi'traat -no. 10 te Bergen op Zoom. Die oproep" heoft r.eds Jjijval gejnotea. Op die vargadering, wolko door pon 35-tal perso-Sjeil bijgewoond werd, bijna allen mot de poodigo vakkennis en. eene volhaidonde nei-ging gewapend, is tôt het aanstellen van eoa voorloopig en algomecn bestuur overgegaan. Ei' is een begin gomaakt met de vorming van tene commissie, dio zich zal gelasten Mt de gevallen van do personçn, wier •woningeii op bovel dor Bolgische overhe-deu afgebroken cl opgeblazcn zijn, on cok j nîet die door ocrogsèiten y. rn'e d wefden. j Hoc comiteit zal iniichLLngeh pogen, te bc-fcoiriftn om te weten of die gebouwon oip ' dezelfde p'aatsen mogon herapgeèouwd wor-dœ en wanneer en op welke wijze schade-vergoedingen of voorsebotten zeudon \e» lecud worden. Eene 3e commissie, waaibij zich mionige ^erkers hebban aangosloten, zal zich on-tedig bon den met de gronden dio braak liggem of tôt lustparken dienen, in winstgo- vendo landerijen to berschapen, door brochilien uit to geven, .waarin bot bèwerken, be-inlesten, bezaaien len beiplantetn zoo practisch, zoo Oonvoudig ©n zoo yerstaanb'aar rnogolijk blehandeld zal worden. Ik btdool moeskruid-( en Iraitteelt, en het îokken en mes ton van , de dieien van het voerho?, den bijenteelt, die allen in eene hovenierderij zeer voor-deielig zlijn en dotor yleoscb, boter, eioren-prOaUctie lieel wat winst kunnen a^wsrpe.i L en daarenboven de tuin van goode en goed- koope mest voorzien. j Ecn. 3o oommissie zal tracbton middelen . le vinden, om de landbcxiwerj5, die door den . oorlog grcotei verliezen goledion bebben, to r hclpon teiug opwerlcon. Dioor broeburen zal ' miein hun aile voordieelon jnogclijk loeren . tonren. Door gemakkelijk ©n aan de gSring-ste pi'ijzen zidlen hun aile geieedschappen, [ zadiein en poioters verkrijgbaar gosteld wor-! dieln. • M|et de. .viorming yan loene 4e ooinmissie ' zal in eene tookomende bijeenkomst aanvang | gemaàkt worden,-s" en dis zal voor taak , krijgepi, het stichten van pan Belgischen . Nationaicn Bond, die de botrekkingon met ' binnen- on buitenland zal aanknaopen. Dtie bond zal dio beUekkingen ytergetnakkelijken , cft nuttige inlichtingen aan die ksden ver-L scbaflten. Hij zal annonce® yoor buitenland-, sche dagbladen aannemen. De bond wondt hier gevormd cm! ria onze terugfccer in 't V aderland eorst actief op te treden en zal , dan ook etem apeciaal weokbïad uitgevon. j Benevens de vooimelde comjmissiën is een bc-gin gomaakt mot esne studie- en werk-king, die' groote diensten zal bewijzen, . door het opmaken van gorieflijke, deugdet-lijkte en gooikoope wiorkmanshùizen, yilla's, • bccrderijein, Icippen- en kleine koestallen, , serres, enz. al die plans; zullen aan de ledën gratis ter inzage liggen op het bursel van den bond. Daar dit comiteit maar alleen door de vluchtdingen van Bergen op1 Zoom en om-streken zal moeten vooit'even, zou het zeer gewenscht zijn, dat ook in andiaip oaniroms, dusdanige weikkringen tôt stand «ebraçht werden, di edan alleen oniderling, tôt ken-nisreming hunr.e weikzaamhedisn zouden Inuinm &vwlaggo.r>_ lan olp dift wjjzei ^Ikan- 'dietr werkeiijke diionst/en bawijzên. Het zou ook van groot nut wetzen, dat het-zteltde geschiède in aile Janden, waar nog andere landgenooten vertoeven, ©n dat er ook comiteitm waien die die Fransohe taal gobruiklon voor onze Waalsche breeders. EEN. PUTSCHE ABIONNENE. f » * * Belgische siudiecommissie van den graanhandel. Dank aan h&t- initialief yan dien heer F. Van Biergcn, is er p|p 16 dezier in Dien iHaag g&slicht eene ^elgische gjtudiecioim-xnissie yan den graanhandel te Antwer pen na den oorlog", voor ticel hebbenide, zooals de naam het aan-duid, allé vraagstukksn die ziob zullen voor-dom ©n de te nemen of aan ta raden taaat-i'flgelen te bestudeoren om diezen liandel lier-interichten.Hot biuieel is samengesteld als volgt: Dp hieeren Jos. Daneo, voorzitter, Camillo Tyt-gat, ondervoorzitter, Flor. Van Bergen, se-kieSaris, Ed. Vanbutsem bijgeivoegd i^ekre-taris, allen in Den Haag of te Schevcningen, vferblijvende. De stichters zijin: de heoren Jpg. Danco, Albert de Wolf, Gérard Evrard, Paul Ge-vlers, Const. Smedt, Lieon Tbeelen, Camille Tytgat ton Flor. Van Bergen. Al de koopliectein, agenton pn makolaars in grandi van Belgische Nationaliteit, d^> , zich tegenwoordig in Holland bevmden, wor-de:i verzocht zich bif hèn aan te sluiten en zonder verwijl hunne bijtrede te zenden aan de sekietaris M. Fl. Van Bergen, 26 Sein-postduinj Scheveningen. De volgende vergadioring zal plaats lieb-ben oji Woensdag 30 Mei om 11 uren 'smorgens in het Seinpo.stpaviljoen, Zeekant Scheveningen. Een nieuw protest van Vlaamsche yoormanneu in België. x>en 10 Maarc 1917 stuurden 73 Vlaam - ®clie sonatx>rs, kameTledcn, provinciale raads- l«deik burgemeesters, scbej>enon, gemeente- ^aiadaleifcn, letterkundigen, kunstenaars, ad - vooaite®, om doktors en priosters, een krach- vorzet aam Betbipiann Hollweg, tegea ^.beatuu^k^ seheiding. Dit protesti was ondeirteokeiid doer Loi!1. iuinek, kaimerlid voioa- Anitwerpeai, baron igels en graaf de Baillefi—Latour, gewe - i2f-IL gouverneurs yan d© provincie Aaitwer- 1^®) Jan do Vos bui-gemeester vain Ant- ^erpen, Alf. Rijckmalns, senator, Van Pe - "orgh, id., Aeldars, geineeai'teraadslid Ant- ^«rpien^ Vinck senater, Etrussel, de Beoker- r,lxY> id. Leuven, baron de Kercbove d* teae^e, id( ^ Bliet.k) id i(]>) ^ :Mi.; baron de Eeynegom de Buzet id. lumtioiit ; Royers M der Kaimer, Eob. d© -, r°bov9 d'Exaerde, kamerlidi dio Meester, w- Duysters, id. Do Schutter, M., allen 1 -^twerpen. De Bue, id., Brussel, dr. BargJi-.cin, id., Eobijn idi.; d© Jongihe d'Ar -doye, id., J. Roels ; Dr, Lambarelle, ka -merlid voor Mectbetlen, Re.ns, id. Aalsfc, Tibbaut, id. Dondermomlie, Buyl, id. Oost)-ende, Olaoe id. Leuyen, Pcten,- ïd. Hasselti, Veracliterfc en Versteylen id. Tirrnhout, Ed. mond Picard, Mcaiitens, lid der permaineinte deputaitio, AriWerpen, Verwilgbcui, arron-di ssom cni ts-kso m m is'iaris, S^.nt).Nikl|aias, Van IIoo.reinbeke, sebépeme van îteehelen; Du -four scbepeaie, Turnihclut, dr. De) Smedt, Coot>-miiins, burgeimeester ■ van Berchem— Alatwer-pen, dr. Van Damme, d|.d. burgemeester vaai .Jtoboken, Oools, seàepetn© Antwerpen, Van-denhonflon, geaneentetraïadtelid Mochelen, Mgr. Oleynlie^s, deke)a vain O. L. V. kerk, Ant-werpon, Mg|r Eoucourt, deken, Antweipen , Pater (dominikaaai) Ruitrtcn, soéretari's gene-raal der clmstelijke aviudikctetn, kainnnniki Luytgaer©nB, seerettaris giemera)a/l van dein Boerenbaod, Vliebergl, professer aain de hoo-goscliool t» Leuveni, algemeen voorzitter van het Davidafonds, Augn^t Vermeyleoi, professer aan de bc|o(g©sahool te Brussel, Alfred HegenScheidt), id., Oallewaerte, prof. Duflou, <k. Nuyeua, Antwerpen, Jul. La-gae, be^dhouwer, Brussel, Jul. De Vriendt, directeur der Academi© vain Antwerpen, oud j Links en Rechts. Tagen de bestuuriijke schei- ^ ding in Belgie. In datum van 24 Maart, hoeft d'e Ko- • ninklipee comlmiissie deï moniimeatsn otoder ■ voorzittexschap van den beer Jagasse de • Looht laten weten dat zij eenparig . go-weigeid had medo te werken aan de i bestuuriijke sebeiding. Do com'missie îier-' innert dat zij zich sedert 20 jaren van beide nationale talon bcdieiit. Bravo, monseigneur! Wij vernemon dat Mgr. van de Wete-ring, aartsbisschop van Ulrecht, onislag l heeft genomen al? oei-evoojrzitter van d© L Antb-Belgische Volksopbeuring, in Holland. . Tegen die inrichting heeft V r ij België l nooit een woor-1 van afkeùr'îngi noeb kri-l tlek gesebrej/en et pour cause, prof. dr. . Julius Persyn, de vriend van den huize , die eerst eene benoeniing van hoogjoca-- • nar te Gent van Von Bisfe.uig bad aange-noniein om dan onfefag te nemen, -was s ©ens een der kopstukkc-n van V o 1 k s- ; opbeuring in Holland, evenals Léo : Meert, die naar Brussel is geroepen l maar niet om er sokjes en zeeverlajes te t verkoopen. Volkgjpbouring was trouwens i in België gesiticht door den Kortrijkschèni i acttviat Dr. Doussy en den meer beken- • den Hipppl'fet Meert, bij de gratie vun - Von Bissing, direoteur-ge.i.eraal van het ; Vlaamsch middelbaar onderwijê aan t 12000 t'r. 's jaars (minimuta-) en sécréta-1 ris generaal. van het Algeimeen Neder - landsioh Verbond waaxvan Léo Meert ook i een liebt was. Het Belgisob Dagblad heeft Vtrtksop-| beuring van het begin af bestreden. Kamei'lid ; Niklaas Ouperu», oud gemeente-raadislid Antweirpen, De Puydfc, voorzitter der liederaivandien vocir het volk, dr. Ter-: linck, voorzitter van den Vlaamscben libe-. ralon boind Bruasel, Isddtotitr Vain Doosselaieir, • ad!vooa.a|t, Jon Vasu Mietnten, booifdredlaioteiur \ an bot Hainidiel^bkd, Karej W'eyler, ad'vo - , caalij en gionieeqaei-aïadslid', Antwerpen,, Henry Motofteilly, Delamnioy, lid vain dien gemeen-teraïad^ Antwerpen^ Hector Lobon, advo -caat, id.; J .lams, ataifboudci' nf deken d©r advocateii, id.; fl. Adritieiiàsems, J. Soeton, gemeeintcraadalid id., dir, Sebuybefr, Antwea--peai; ,Maurit* Sa&be, latterkundige, Meohe -1 len, Harman Teirlinck, id. Brussel, Karel Vain de WoestymO, id'. id.; I. Claes, een r servatoir yan het mnseium van Antwerpeiii, R. Kregilingetr, JYiailter vain Kuy.ck, V. Kessoler, Jef van de Venne, Aug. de Bruy-ne—Gîeersens uit Antwerpair> Met genoegen stellen wij vast datt Edmond Picard en Van Pekxrgih, v/ier uitla*-tingon voor don ycorbarigen vred©, niet vergieten zijn, het protest hebbem andiertcer kendi, Voistr lien w:as het eene gelegonheid om te protesteeren tegen de leugens der Duit -seliers, die hen ails giewinineia vooir bunin© zaak afschilderdem. , Dit; is ook het geval voor de heereni Ver-steylen en Dufour yan Turnbout, die men in 1915 beschuldigd becft al t© vriend -scbaippeilijk met Duitscliers om te gpam»» De apotlieker Van Hoioreiibokc, yan Meeh©-len, bad, meen ik, bat rekwesit omdeirte© -kend1 vragend aan Von Biissing, dat bij de hoogiescliool te Gant zou vervlaamsohen. Waaa-scbijnilijk is de bear Van Hoorenbeke bodiroigen geweost^ daar hij thans het verziet cer 73 medeioîadeirteekeind heeft. Des' te be-ter'. i De kaimerleidien Augusteyns en Hendericiks volharden ongelukkig^lijk in de boosheid. Dit' staït trouweins het oollectief sahrijyan de^ 73 Vlaniin,gen vast: ,,Sleehts twe© ka-merledion op de 170 senatiors en Kamerledon yan hofc Vlaiainsch© land van yôôr déni oor-iotg, volgen de zoogezetgide activistisclie be-wcgtrng."Men zou ook giraag gezie.n hebben de liandteekenaing van Julius Hast© vad©r, ©n van nog andere bekooidlo flaanipgantetn^ dtio zich tôt heden neutraal ecbijnen t© hoiuden. Niet zonde/r opzet wordt d© meaning van Pol de Mont vader, een der leidcrs van het Vlaamsch-Duitscb activisme, aang© -hafl'ld, die, als voorzitter van het Neder-landach Oongjre-g te Antwerpen in 1912, zich vierkaint tegen d© bestuuriijke sebeiding uït-sprak, welke overigems nooit dieej. geinaakt heeft van l)ot. Vlialanische programma. Wij moeten huble brongen aan de kranig© daad Van de 73 Vlamifcgen van het bozet-t© land'. ,,In gewon© tijdem, zoo eindigen zij hun sehrijven, zcruden duizieindlefn handteeiktonin -gon zioh bij d© olnze voegein, Thains is het niet mogelijk aile ondierteekenaars van he<t yoi'zot tegen die tussebeinkomst yan die Duit-sehe autoriteit tegen de inrichting vain de Vlaamseho universiteit te Gent aan te tref-fen. Docli allen die onze Vlaarasûhe be -volking kensien, wetein dat wiji op gjetrouwe en gematigd© wijzo de ailgemcene meaning hebben weergegeven. Indien U.E. er mocht aan twijfelen, dat zij dian ail© bcperkimgen^ opbeffe die •thains het. recht vain het woord en van de pars verlmiideren en yan die Ar-dennen tôt de zic© zal de houding dar se-paraitisten diiep afgekaUrd worden On _oiw gansebe volk zal u zieggen : Allen, Via -mingen en Wa'len, wij hebben in dezen tijd skelilB één wrnsoli, één. verlaingen, ôéaei ge-daolite : Het BelgisOh vadierland vrij ©n . r» n p *1 ' BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE. LEVE'NSMIDDELENTOEST AN D IN DUITS CHLAND. PARIJS, 23 Mei. Brief gestoken in een glazen buisje en gevonden in een koek die uit Duitscbland aan een krijgsgevan-geue gezonden was door zijn \ erlootde: l'rankfort 15 April 1917 ; nîets. is voor jou ooit t© duur geweest. Jo weet dat ik nu 150 mark verdien, ik kan dus ieta uitgeven, maar het moot mogelijk zijta. Men kan absoluut niets koopen, be-hah'e vischconserven. J© kunt niet ge-looven ho© de toestand hier is. Men weet in het geheel niet meer wat het ia ge-noeg te eten. Ile zal j© zeggen watieder krijgt en dan is dat ailes 10g op een gram nauwkourig afgewogen : brood on-geveer 200 gram per dag, aardappolen 1 pond, vleesch per week 100 gvam m 60 gram worst. Melk moet men uitspa-ren op zijn porde brood. Voor ailes wat er noodig is om soep te koken moet men kaarten hebben en men ziet ze l.aast niet. Men kan niets koopen voor zijî geld en zoo begnnt men langzamerhan to merken wat bonger is. Wij et en kno len, koolrapen, niets daarna, niets vooi uit, zelfs geen klein korstje brood. Do kaarten om je kcck to maken heb I gebedeld bij mejurfrouw X. G-elooî mij ik zoi jo wat zenden als ik kon maar het i onmogelijk. Het conigo wat .wij nog liobbei is gclei en ik heb je daarvan twe?maal wa gestuurd. Je kunt je niet yoorsbellen hoa he is. Iedereen wordt nrngier. Jk bon niet me© dio. ik geweost bon, dat kan j© denkeii ei ik zou b©el golukkig zijn als deze ellend eindigde. Het doet mij yierdriet wanneer j. mij vraagt je iets te zendlan van chocoladc Er is in het geheel niets meor van die'Zwil sersch© chocolade dio ik je gezonden hel llelaas welk eene eliende en men ziet e het eind niet van. loch dcet het mij g< uoegen dat je geyangen genomen bent, wan zooals de zaken nu gaan is het glecht m^^rrfkvn Leaerberiohten der ilieerden. Het Italiaansche i. jsief. Nieuwe successen der !talian@n. — Gevechten bij Bulle* court en Reims. — Tisza ontslagnemer. — Brazilië korrtt in den oorlog. — Japan's bewapeningen. DE TOESTAND In het Westen wordt steads do orge - j vochtan, wat niet belet dat a® Duilschers r dagfSlijks beweren dat het offensie(f «.stop gezet. Zoo fopt men Michel. Michel imoet men steads raderen voor de oogen draaien om hem het vas ton en steoeven dragelijk te maken. Het bezit van België — zooals Hindanburg het voorstaltf — is vioor Michel ook ©en. hemiel waard. H»t explov teeren van onze h avens, onzen liandel en nijveffbeid vervangt ruimschoots denrijet-pap met gouden lepels. D© Duifâche leugiens springen zelfs ze-kere neutradln in het oog die, al keeri de woreld zich gansob tegen Dultschlanfl, nog steeds gelooven dat keizer Wi'lheLm sterker is dan Napoléon die het spijts zijn genie ten slott© moest opgoiven. tlet vechten houdt niet op noeb in Westen, maar aile Duiteche iteg,enaanvallen îîn het zand verloopen, «noch aan de Isonzo waar d© O'ostenrijkers nog meer klop kfijgen. Hunne afleiding in Tren-tino is mislukt, spijts dapperheEd deir 1 zoogenaamde Kaieerjaeger, hunne lceur-(foepen.D© Keizer van Oostenryk,, Ropiiing van ■ Hongarije, schijht meer en meer in te zien, dat hij werkt yoor dan koningi van, j Pruiaen. Hij komt Tisza het werktuig I van zijn bondgonoot te Berlijn en minis<-ter-presi'dent van Hongarijë zijn verlof te geven. Dit ont-slag kan verres trekkend© ge volgen hebben, nu d© plannen met betrek-king op Rus!and niet beantwoorden aan de gekoesiterde vorwachttngen der Oen-laralen.In Rusland scbijnt Kerenski meer en meer de Gambetta van zijn volk (e zul-len worden. Hij geldt er als de popu -lairste man. Hij zet d© nati© en het le--ger tôt tegenstand aan. Het is te hopen, dat' hij zal gehoord -worden en dat het Russisch léger weldra zijn plicht zal doen Rusland mag niet vergeten dat Frankrijk het voor de tweed© maal voor eene verplettering bewaart door het bloed van zijne soldaten, dat overvloedï'g in het Westen etroomt. Frankrijk was Rusland trouw toen de oorlog terwillo -van Servië en Rusland uitbrak en thans heeft het door zi.jne bajonetten de nederlaagi van Rusland verhinderd. fan het Westelijk front. Het Fransche legerbericht. PARUS, 21 Mei. (Reuter). Officieel be-richt van bedtenavond : De idag ia betrekke-lijk kalm geweest. In Champagne waren -de stollingen, di© de Franschen in de buurt van Moronvilliers hebben genomen, het voor-werp van ©en h©vig bombardement. Fransche vliegers Tiebben stations en kam-pen in 0e buurt van Epoye Bétheneville'"en Habsbeim zwaar gebomlbaidaerd. PARIJS, 22 Mei. In Champagne is de icactie van (de Duitscb© artillerie op de stollingen, Si© de Franschen gisteren ten Nooiden van don Mont Cornillet veroverd bebben, cvonals van den Mont Casque en den Téton, gevolgd door aanvallen der infanterie in deze dri© sectoren. De Duitscliors zijm teruggeworpen en heb-bieln gévoelige verliezen geleden zonder eénig nesultaat te boreikon. Het aantal der onge-kwetsto gevangensn dat de Franschen go maakt hebben in den loop der ope-ratie» yan 20 Mei bedraagt 1000, waarvan 28. ollicieien. Afwisselendc arlideriestrijd op de 1:061 van het front; bevig vuur op het plateau, van Vaucleie. Do aanvallen der DuEschers op verscbillende punten zijn mislukt. Van cliai Fransche zijdo hebben aanvallen op de Duit-, schle! linies den Franschen in staat gesleld ten vijftiental gevangenen te maken. , — Het Engel$che legerbericht. LONDEiY, 21 Mei. (Reuter). Officieel bôk richt van beïtenavond: Onze ni©uwe stellin--gen in de Hindenburglini© ten Noordwestea; van Bullecourt zijn in den loop van don dag in staat van veiligheid gebraeht, zondie* dat de vijand veel hinderde- Aile inlicbtin-i gen bevestigen, dat de verliezen des vijand* bij d© jongste gevechten in dez© stree'k ern-i stig zijn geweest. Afgezien van een vak van. ongeveer 1800 meter vlak ten Westen vari Bullecourt houden wij nu van ee»n pun|j ten Oosten yan Atrecht af de h©ele Hinden-f burglinie bezet. j Gisteren was er in de lucht groot© be»t drijvigheid. Wij1 bebben geslaagde bomwew perstoebten gedaan. Voorts bebben onze vlies gers met de aanvallende infanterie samen-i gewerkt door de Duitscb© troepen in dai voorste lini© met machinegeweervuur te lx>" stoken. In luchtgevechten zijn zeven Diiitsciiei vliegtuigen geveld. Eén viel er binnen onza( linies, acht andere gingen stuurloos naai! beneden. Een tiende Duitscb© machin© iï door een van onze afwe erkanonnen getrof-( fen en ging evenaans stuurloos naar be* raeden. \ier van onz© vliegtuigen worden! vermist. / Tan het Zuiïeiijk front. Het Italiaansche legerbericht. R'OîlE, 22 Mei. (Stelani.) Offic'ecl: On» danks zijn teôenslagen vo'.haidt do vranjdi o;p sommige punten in ïientino bij zijn ailciding beoogend offiensiof optiedon, doeb zijn pogingen zijn niet in staat om het La-liaansci.e oppeibevel van zijn stak to 1 religion. Vannaoht zijn pogingen, om onze voor» sta linies op den Kasso Cayento (Adamello), bij PlaiLega (Chieso)- ©n in het Giumella dal (Rio Ponale) door ons vuur afges'.agon. Tusscbeii Garda on Etsch hee t de vijand, na iangduiige viïUrvoorbereiding, onzo st;l-lingen op den Dosso Alto (ten Z.W. van het Loppio-meor) en don Zugna aangayallctn, Hij is met zwar© ycrliezon teruggedreven. Andei© kleine / aanvallen, gisteren gedaan in het Posina-dal, op het plaleau van Asiaga en tegen onze linies op den Kleinen Pal zijn aile mislukt. i • Op het Julische front is de goschuts'.rijd •ton Noorden van Gorz, dio gisterochtend al hevig was, tegen den avond nog aan g .wak-kem. Infanterie aanvallen zijn "'pr ©chtei! niet op gevolgd. Wij heibben ons oip de hoogto 363 (ten! 'Ooslon van Plava) verschan-t; wo hebben e® oen kanon buitgemaakt en 30 man gevan-gen genoinon. Ton. Oiosten van Gôrz heeft die vijand hardnekkige pogingen gedaan om ons van, huogte 126, ten Ooslen yan Xirazigna, toi verdrijvon, doch ons geschutvuur pn do aankomst van vOrsterkingen hebben tiezOï pogingen belet. Vannacht heeft leen lonzer luchtsohepotf hiat torrein aohter de yijandeJijlka linies bij Vogrisca (in het Wippach-dal) gebombar-d|eierd en is verrolgens onvcr.et teruggekeerd»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes