Belgisch dagblad

2832 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 21 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 20 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8g8ff3mt6j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le «J îuig". ^RIJDAG 21 JAÎSUARI 1910. IVo. 10$?. ABONNEMENTEN. 1?er 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. LosSe «nmmeri; Voor Holland 5 cent Toor Buitenland î'/s cent. De» Haag. Prinsegrachfc . 39, ïelef. Red. Adm. 7433. BELOSCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. _ / Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50; elks regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50 ; ~ elke regel meer f 0.50, London : Dixon House Lloyds Avenue E. O. WATERSNOOD. Geen Belg in Nederland, en geen waa: pok hij het verneemt, die niet to in den groncl zijner ziel begaan is me de ellende, wellce gedurend® dô laatst* stormnachten zoo d:>ep over Noord-Hol land is gekomen. -We hebben de woedende winden, dii aïs razende treinen door de lucht tem peestten, langs de huizen hooren gieren zoodat de daken kraalcten en de murei zuehtten. We hebben de wateren van Schelde en zee zien brullen en kokei en opdorderen tegen kade en kust. Wi hebben de boonien zien bu'gen en buk Jvon als lialmpjes. en ze 's nachts hoo reri steunen en hebben er 's anderdags zien neerliggen geknakt, gebroken, ont worteld, dood. We hebben zware wolkei yol stom geweld, wôlken die waren ééi zwarte bulkende massa, gezien, orka nen als gruwelijke monsbers, die als grau •we ziellooze -legerbenden al verbrijzclei waar ze voorbijjagen. Maar loch konden wij ons toen nie verbeeîden dat er die nachten zoo'n rani] neersloeg op Noord-IIollànd, dat diaar d zee de diijken inbeukte en er over e] doorheen gulpte, dat ze het land mhol de met openen, zwelgendcn, happenden ihuil; dat zo tegen de huîzekens en hoe ven ging aandreunetn als vervaJarlijk ver woede stieren tegen de hinderpaal d'i< hun dolle tocht stuit ; dat ze deuren ei vensters stuk sloeg en binnen loeide, al les verbrijzelend ; diat heur grimmige gol ven de woningen opnamen als plumier en ze neersmakten in puin ; dat ze d* booten en sloepen optilden en morzel-pletterden tegen paal en baik der ha ven-werken.Wij konden ons niet verbeeîden dat ei toen menschen waren, Nederlanders, de-zelfde die ons zoo haortelijk hebben ont-haald, geeteund en 't nog doen, die in levensnood verkeerden ; dat er majanen vrouwen, kinderen en dieren omkwiamen. lû het wanweer dier donkere, brullendi stormnachten ! Dat hçt water als ee® dief, als' een woesteling, als een moor-d'enaar de dorpen binnenbrak. Wij wisten niet dat bij huilende or ■ kaantij zoo'n droeve ellende spooken koi door dit ons zoo lief geworden land. Zoo ook waren we onwetendl toen, ir Oogst 14, de oorlog ten onzent binnen sloeg, hoe op enkele mijlen van ons dor pen en steden brandd'en eh er menscher geslacht werden Toen, zooals hiei nu, brachten 's anderdags de kranten ons de nare tijdingen. Maar toen kwam, ns Verloop van dagen, ook de ramp tôt ons, Kwam ze over heel het land Hier. o geluk ! blijft de ramp gelokajliseord dank zij die wondere bolwerken, die ti-taneske dijken welke de Hollanders se-dert eeuwen en eeuwen opwerpen, mel nooit vermoeiden ijver, tegen dlien eeuwi-gen vijand: het water. Deze ramp leerl ons Nederland en de Nederlanders inni-ger kennen. Nu, eerst beseffen ' wij wal het beteekent een land te bewonen als dit; welke moed, welke stoere kracht, welke volharding, welk genie Noorder-broeders aan den dag leggen opdat hun dierbare geboortegrond blijve, schoon en gaaf, vruchtbaar en rijk zooals hij daai ligt. Zoo een volk zijn land heelt ge wonnen en verdliend, zoodanig dat ell< brokje van dat land hem heilig is, dai is het wel, n%a!st het onze, het volk vai Nederland- ISIamen die zijn als zonnestralen, na men die doen denken aan kleur ei bloem, aan rust en naïeveteit, aan schoon heid en teere oudheid, narnen die blijd* zijn en zoete en zachte — worden ni met rouw gedoemd. Marken ! het eenige, het wereildberoem de stille eilandje ! 't La g daar toen il er laatst was, te stoven in warme zon Zijn rood-groene woningskens van hout • op steenen onderslag, hoog boven dei t grond lachten van geluk. De bonté, ei t genaardige, plezierige kleedij van Marke i naars en Markenaarsters zongen als lie - ve refreintjes in het lied s an wonne da door de lucht ging. In de huizen warei i al de kamers zoovele liiusea s van won - derbare, kostbare en kostelijke oudhe , den... Marken, het eenige ! Thans^ he i zoo raanpzalige geteisterde, verwoest< verdronkene... i En Edam het stille, het rustige, he ! frissehe, het lieve. En Yolendiam me - zijn huttekens veel lager dan den hoo - gen d>ijk en met zijn bosch van mastei en met zijn schilderachiig gekleede in - woners. En het oude Monnikendam me i zijn slanken, hellenden _ gemeentehuis-to i ren en zijn stoeren, stevigen kerkbont - En Zaandam het kleurige, het ijverige - het kokette, bet schcçne. En Purmerend i en Ramsdorp, en Broek en al die ande re kleine, nette, lieve, zindelijke dorp t kens, te midden van hun polders en dij ) ken, hun eindelooze weiden en velden, 3 waar honderden molens en molentjes staai i te zoeven en te zwoegen op 't bevel - van dien wind... Nu woelt en ziedt er het water hoof - door straat en huis. Iiet water van di - zee. Nu is het daar dlroeve, nijpende el > lende. Oude, dierbare, met zooveel lief i de gekochte of .bewaarde meubelen ei - voorwerpen, ' schatten gewijd diccr de be - minde handen en door de vêle ^areai di( ei\ over heen gingen zijn voor altoos . vernield. Huizen zijn bescliadùgd .of neergewor-pen. Vee is verdronken. Yelden en wei den zijn verwoest. Ik zie "in gedachten die oudjes dite tegen hun wil zijn moeten weggeruk worden uit het huis dat op het puni was meegesleept te zijn, en die van in de boot hun smekende handen bevenc opstaken naar het dak, het oude, ge-lief de dak, dat ze verlaten moesten en . dat neertuimelde in de gol ven. Ik zie dien vâder die, na zijn kind in zekerheid te hebben gebracht, zijn vrouw redden wou en ze niet meer vond: ze was door de zee verzwolgen, En ik zie die k:ïndjes die ouderloos. i alleen, doodbeangstigd in hun bedje wa ■ ren saamgekropen en daar stierven... En ik zie die lijken die van onder l puin worden opgevischt. " 'En ik z,ie die versufte, verwezen, ; droeve menschjes die bij anderen ondei , dak zijn gebracht en daar zitten te denken op aï wat zij verloren hebben... En ik hoor, in zwarten, pik aonkeren .nacht, het angstgeroep, het hulpge-sehrei, het geween, het gekerm Van menschen die den dood voor oogen zien en die men niet lielpen kan. Ik hoor het geloei van koeien, het akelig geblaf van honden... Ik hoor, boven de ruw-stem van den storm uit, gekraak, . ge-plons, gegîl... Ik hoor en ik zie, dat ailes dewijl wij het ten onzent ook zoo deerlijk hebben weten gebeuren. Ten onzent waren het menschen tegen menschen... of liever waren het on-menschen tegen onze d,aPPere jongens, tegen onze weerlooze burgers. Hier is het een overrompeling door de natuur, t Ten onzent waren het staal en vuur ; l hier zijn het wind en water. Wij zijn diep begaan met het lot 011- - zer beproefde vrienden uit Noord-Hol -î land. Gèen Belg die, eigen leed verge - tend, niet van' medolijden zijn boezem î voelt kloppen. i Geen die thans niet vraagt als eer gunst : ,,Holland, Gij die ons zoo har- - telijk hebt geholpen, mogen wij Belger - thans ook voor u iets doen ?" ® i JOH. DEMftEÊT. DE TOESTAND Als een Coup de théâtre kan gelden diat de onderhaîndelingen over den vrede tusschen Monténégro en Oostenrijk-Hon-garije zijn afgebroken. Het kleinste rijk van Europa vrrklaart dat het de voorwaarden der Central en niet aanneemt. Dit is voor Otostenrijk-Hongarije en Duitschland eene teleurstel-ling die kan fcallen na de uitbunddge vrêugde die zich lucht gai in de Kamer van Hongarije en in den Duitschen Rijks-diag. Hoe bespottelijk is de redevoering Van Tisza ; hoe belachelijk zijn ook de artikels die de overgave van het dwerg-land bombastig. Hoe razend moet men aan de boorden van den Donau en de Spree geweest zijn toen met er^het afspringen van de on-derhandel'ngen vernam en tevens inge -licht werd over de inscheping dler ko-ninklijke familie van Monténégro paar Italie. Men zal bekennen dat het een flinke zet is. De vlaggien en lichttoestellen mogen te Weenen en te Berlijn geborgen Vorden. Na dit incident gaat de Entente over ^>t de dagorde. Op het Balkan is de foestand onver -aîikWd.het Weetalijk front vermeldt men de gewone kanonnade en gevechten tusschen vliegeniers. Deze botsingen zijn in het algemeen ten nadeeie van den vijand ■afgeloopen. Rond Armentiers woedt de strijd voort, Nu en dlan bestormen de Engelschen loop-graven en maken krijgsgevangenen on • der de Duitschers. In de moerassen rond Pinsk, aain hei Oostelijk front, zijn de Duitsche loopgra-ven vol water gelt)open ter oorzaak van d'en dooi. Zij vreezen die te zullen moeten ontruimen. Een nieuwe slag is ten Oosten van Ozernowitz ontbrand. De Eussen vallen aan en herhalen hunne ajanvallen. Beschieting aan het Italiaansche front, De heer Helleputte blijit minister. Een Parijsch blad had gemeld, dat de heer Helleputte zijn ontslag ingediend had- Het gerucht wordt tegengesproken, Wel is waar, verschilt de minister van openbare werken met zijne collegas over de benoeming van de heeren Go-blet d'Alviella, Hijmans en Vanderveld* aïs minislers, doch men hoopt dat allet weer in do plooien zal komen. Links en Redits. Geen Duiische vrede. ~ Le Temps van 17 dezer bevat eene dringende waa.rschawing voor de internationale socialisten, die naar een vervroegden, , kreupelen vrede aanstuien, die Duitschland alleen kan redden. Het officieus blad der 1 Fransche regeermg korat er tegen op, dat de Internationa e tier^teld worde tusschen arbeiders der vijaudelijke volken en mede tegen dé socialisten of aadere partijen der oorlogvoerende landen over vrede en over ç oorlog te beslissen. Die taak is uitsluitend j. deze vaa de verantwoordelijke regeeringen voor de verscbiilende nationale pailementen. Door het verdrag van Londen hebben zij de verbintenis genomen niet atzonderlijk te onder-j. han leien. De te sluiten vrede zal tlet gemeen-schappelijk werk zijn voor de zege van het Recht. Le Temps spelt ook do les aan de ' socia;isteu der neutrale landen, Hollanders ' en anderen. Dezen zullen vooizichtig handelen door zich' te ontbouden van een ondaukbare roi van makelaars in deze zaak. Wij vertalen : „ Door rechtstreeks of onrecht-( streeks de wegen te bereiden tôt een inanken vrede, die het herstel -van Duitschland een nieuwe oorlog voorbeieidt, zullen de neutralen r enkel aile wautrouwen -en aile verdenkingcn [ opvvekken. Het is mogelijk dat zij ter goeder tiouw zijn. Daar zij niet geleden heboen als wij, ofters noch rouw gebiacht hebben, kunnen L zij niec begrijpen ons onverzettelijk besluit den strijd tôt de victoiie voort te zetten. Dat zij daarop nadenken." Ten slotte verzet zich Le Temps tegen eene overeenkomat die niet zou ingegeven worden doar de gezondste nationaleverlangens. De verbonden natiën zouden dit niet dulden. Een onverdachte hulde. ; Do Protes/antsche en libérale Tempa van Parijs brengt eene warme hulde aan kardinaal Mercier en aan de Belgische j bisschoppen, wegeçns hun manhaftig op-trede-n tegen de Duitsche dwingelandij. „Door hunne vastberaden en flinke houding dienen de Belgische bisschoppen Wiiet alleen hun vaderland. maar tevend de kerk in een land, waar van een groob deel der bevolking diep doordrongen is van de kathol-eke ideeën en dat niet zou begrijpen dat de christelijke gedachte toe-gevend zou kunnen wezen voor de mis-daad en de verkrachting \Skn het Recht." Men zal later niet kunnen zeggen, dat de Belgische bisschoppen zich van het volk hebben al'gescheurd om een Duitschen vrede voor te bereiden. Volmaakte eendracht onder de Belgen. ,,De volmaakle eendracht van onze natie tegen hare vijanden, komt zich plechtig te bevestigen, schrijft L e X Xe Siàcle van 15 Januari, naar aanlei-ding van de benoeming der drie nieuwe ministers der oppositie. ^ Deze heeren, schrijft het katholiek blad verder, die Staatsministers waren, zullen voortaan deelmaken van het Ka-binet en al dus meer rechtstreeks aan de regeering van het land deelnemen." Vorstelijk huwelijk. Te Neuilly bij Parijs is dezer dagen in den echt getreden prinseg Marie-Louise van Orléans, doch ter van den hertog van Vendôme en van prinses Hendrilta van België, zuster van onzen Koning, met den jongsten zoon van den graaf van Caserta, prins Philippe van Bourbon, luitenant in het Spaanscho leger. Do eenige dochtpr. van den hertog van Vendôme, is eene der rijkste prinsessen van Europa. Haar oom, Koning Albert, had het ; volgende telegram. gestuurd : ,,Ik zal je later mijn geschenk stu-ren. Op dit oogenblik zou ik het mij verwijten de lcleinste somme gelds aan mi|ne s o 1-daten te onttrekken." Die woorden kenmerken den soldaten-koning, in wiens aderen nog bloed! stroomt van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. De vijlstaak. Het No'orsohe Dagbladet yan Christiania schïijf t : • Het Duitsch offensief heeft den deod-slag bekomen op de Marne en le Ype-ren. Van , toen af spreken de Duitsche legerorders niet meer van victoirie. .maar van tegenstand en voihouden. Het is niet waarschijlnlijk dat wij nog zullen hooren van doorbreken vanwege ïe Duitschers. Zij zûllen het dè geallieer.Ien ]a-ten pToI>éeren. De beslissing zal stellig aan het westélijfc front uitgevochten worden. Wanneer de strijkl zal liernomen worden, zal hij op aile fronten te gelijit aanvangen. De mililaire samenspantiinig der bondgenooten zal dit mogelific maken. De bo.ndigen ooten hopen de Centralen in eefi vijil&taak te nijpen. Daar,on» glLmlachen zif VU medelijden, i wanneer men in den lleic-hstag plechtig verklaart, dat men België en Poîen zal beliouden. De toeberetidgelen van dezen winter zullen beslissen wie van "heide tegensbrevers zijn wil in de lente zal opdringen. Gelet oip den huidigen toestand, i schijnt het dat de overwinoing der geal-Meerden alleen den vrede aan Europe kan teruggeven. Hbî verdrag yan Loniei Antwoord van dr. Vandenporre, lid der Kamer. De heiiiige eiœidliiaGhit ye^biedt ons "1 poiamiseeaein. Wij hielbbOn ovorigens mic dan eens ges.hie.lei waajt|ain wjj wjensalni dajt Beig'ë de Conventie van Londeiii nfeve' zijne b'oiidgenooi'.en zlou bijtreden- Beiter l'aat als Japan da,n fljoioit Die ove tuiiging is niet venap.dieird. Des te beter voef dein hjepr Ya.tiden.pielr, iajs hij vgrklaaict dat het geeme -rjedeu is v; gevoeï dite hem ^anzet van |eene ai dere meening te wtazen. Hij zal echter toegeviea dat de lopin van zijn collega Melot, „doctor in de te, ton en zeer taôkwaam", vol'bloied vyaal a de heer Des,r>3 katn epwegen te^en dez>i veiert, da,t ons gematigd en gelât.n voe kwam. De me'esôa Bieîg|-3n meienen dat de hc< Yandenpeire zijne zaak iuecfc bedorven du onnco'zel1 — het is zijn term — te bi; weren dat Diai-tschland ons aïs vijand zc bchandelen ingeval Bielgië de: ove^ i^nliom v;a:n Loiridan bijitxad. Ten sîo'te maken wij als ous voorb ho'ud wegéns de bewieiing van d'en achtb ren voliksveirtegenwo<crdïger in zaki di meening van de groale^l) nueleyderhâl d^ Beligische St.aats,hoofiien en van ons mini terie. Welk ministeriieî Is het dit vi,d gi teren of von heden? Onze, bdizondare i lichimgeri liten ons hopen dat het tege: ovexgestelde vnn de w|e>nschen des (bieterc Vanderpe^re zal verwiez|ei'ilijkt woirdei'', 13-1-16. Mijnheer de Hoofdredaciieur. Bij' niijn terugkeer v,an Havre viud ik t( tafeil het nunimer van uw ge&eajd blad va 4 Januaii, meit uw ar'.ikel „Kecht dO'O Zee". U beginit met me te vierontschuldijen ov< wat ik schieef nopens de „Oveii:2enkom; van Londen, „cnidat jk „d o c t o r b e n i de geneeskun de" |en nâet in de t;ccI ten. " Danls-'u beleefd. Een doatoï in ds ïfed ten, dsiie aan de hoogeselhool int^ijiati» na.a,J ïecht bestudeerde in iqeii cursus va ©en vijfigta!1 bladzijden, mag alleeiea ov{ âmfcrnationaal {recht spireken, diie m;in m:i< dat kennen; die ke-nt trou-wens. altes. Hij mag zelfs nuiinisler wopden van opei haar weirken, van spoensvegen, van finai ciiën, van ooifll'o-g, van gezondheid. Dat pa: allemaal. Een dioatotr mag alleen spneik|e over gebroken ,armen. Geliief ea" nu niiet miO'edwillig uit if t l'eiden, dat ik verwaand genoeg ben on te meenen dat itk thuis bien in intêrnatii naal' recht, al ( heb ik daar heel wat ovk gelezen. Wat iik in mij,n artikel schrclB over de oveiHaenkomst van Londen, ga .alleen dé maeni.ng £fCve;r van d,ei g,roa' meeffiderheid van de Bielgische Staatshoo den en van ons mànisterie dat zie h b deze, siinds maanden tôt stand gebraehl overeenkomst niiet aansloot, en biesloten hcie, en niet bij1 aan te sluiten. Dat zijn feibeu Gelief ze aan uw lezieus miede te deelei Vetrder beken ik dait ik me di moeil gespaard heb uw ai|ùiikel door te lezian. G gaat inimers l'os over zaken waarover i niet eens het nitspraak giedaan, ov|ot de Be ^lische neuiiiailiteit. Hebt u mijn arukiel gf l'ezen? Ik kan het moailijik v>eron<i3rstelle|t Wâillt ge mijn gedachten kennen ovisi nei teliteit, lees dan liever: Vrij België, -diaar heb ik mijn meening geztegd, — of „L Petit Parisien" vau 5 Januari waar ee Belgische Yolksveirtegenwoordiiger, doctor i de Tech'en en zielejc begaafd, zijn zàenswij.z uiiiteen doet die zoo dicht de mijnfe nab komt. De® doctor in de rechien is teiei TOnige tegenstander "op Vlaamsch eietbied Dit laatste zij er bij gevoegd om d onnoo'zelheid v.an uw ar.ikel te bewijiztei Diaink u beleefd voor. de opnamte van dit an woord. Met eerbied, Dr. A. VANDENPERRE Heî gûml der taleu il het u\im leger. Het 'Belgisch legerbestuur heeit aan al d bevelhebbejs onzle'r sîrijdmaoht een ona-zendbrief doen g'éworden, waarbij heria-nerd woaidt dit aile inodedeeltinjen aan d soldaten in, huu^ne moedertaal moeten g<< schieden. De officieren zullen zich zooveel m-og* lijk met hun manschappen ondiethoudien a de moederitaal van een iedeir. Zoo itets ka niet lauriers dan vooïideelig werken op b« moreel der manschappen en hen geestelij venlieffen. „De omstandigheden, kegt de omztfftdbrie. maken deze toenadeuing boogst onmisbaiai want de soldaat leeft thans uctslui'md ht ïirijgsmianslteven en hij nioat in zijne omgi vang rfen miogelij'ken ze ;e,ijkeu s euti vii den. , „ «■ „De kentius diep* Nedefffliandsche ta al z voon d© offiicàetron (eianie hoofdvtioeisob'.e zi voor de gelukkitge oefening van het bevei, * DIHTSU IAAR M|_AFGR0ND. Tegen de fijne mondjes. ;,e. De Frankfurter Zeitung laat er. het volgende weten: sn ,,De Bondraad heeft bekendi gemaakt is dat de boter, de margarine, het vet eu" al hunne bestanddeelen met de grootste ir- zuinigheid in de nijverheidi moet gebruikt worden. Verder, dat door het gebrek aan te bloem, het vervaardigen van paslteige-i,n bakken en aile andere iuxeartikelen va« l- bloem en suiker gemaakt, zal verbodett worden. Hooge prijzen voor de koien' js De L o k a-1 Anzeiger schrijfEt: ,,Daar er gebrek is aan werkkrach-r' ten en aan waggons, is de Vereeniging Vian de Kolenhandelaars yerplicht |c|e prij-... zen van kolen en van cokes te verhoo- ni Sen-!' t.. Uithongering van Servie door de u Duitschers. 3t Uit llamburg wordt bevestigd, dat-da Duitschers greote hoeveelheden levens/ e- middelen uit Servie wegnemen om huajî a- ne troepen te bevoorraden en om het gé<t i brek aan levensmiddelen in te vullen, ii; waaraan de Duitsche steden lijden. s- Eene nieuwe verzending van 20.000 s- gedoode varkens uit Servië is een dezer i- dagen te Hamburg aangekomen. Bewijst i- dit niet, hoe de nood aan varkensyleescbl n groot is in Duitschland;! EerMedvoorMFarlenient n Op a-anvraag van een aantal Kamer- r leden is er een vergelijk tôt staM ge,-lcomen met de Belgische Regeering. Vol* v gens dleze overeenkomst zullen de leden 3t van liet Parlement .voortaan de gelegeh- n heid! hebben aan de Regeering aile mee- i. deeliugen te doen of vragen te stellen die jzij noodig achten. j. D:: 5 vragen zullen gedaan wordea >. aan dlè Belgische Regeering door tus- n schenkonist van het bureel der Kamer r yan Volksvertegenwoordigers. ^ De achtbare hcea Schollaert, Voorzit-ter van gezegd Bureel, zal ziorgen diat d'à i. gestelde vragen beantwoord worden bin- i- nen een betrekkelijk korteri tijd. Aan de- -t ze mededieelingen zal openbaarheid no - a gen gegeven worden, indien de belangr hebbenden het noodig achten, maar zulkst 2i zal echter geschieden zonder d(ait de napnjj 0 van den belrokken Volksvertegenwoordi* ). ger genoemd zal worden. a" De leden onzer Kamer zullen telkensi, f zij zulks noodig oordeelen, een of meer f hunner collega's bij de Regeering kun- lei nen afvaardigen om mondeling overlegi t te plegen. ij Op die wijize wordt een begin van ,a kontrool gemaakt en aan de Kamer ge? Et legenheid gegeven opnieuw actief op te i. treden. it Het sysloeau van het stellen yan vrar a gen wordt alzoo weer ingevoerd. ^ © Dit is een begin. Wij hopen dat, iri k het bel an g der heilige eendracht, he£ î- Kontrool zich zal uitbreiden. ^BTii^igirTMffTiTirBrrwriTnrinriMB if — •wmTrmrMi■ i inni nil i i it^ L. ^ Beîgisch Staatsblad. ' Nofariaaf. tl i s Q Bij koninklijk besluit yan 8 Jamuarl „ 1916, is die heer Cassiers P.-J.-M., ncJ- •• tairis te Poperinghe, tôt plaatsvervaii - [L gend rechter benoemd bij het Vrede g e - recht dezer verblijfplaats, ter yervanging 'e van den heer J-java, ontslagnemcr. i- Ministerie van Financiën. Een Komâteit isi ingesteldi om den Belgen, tijdelijk in Frankrijk, in Zwitser -land en in het Vorstendom Monaco ver-;. blijvende, het bekomen van geldvoor -schotten te vergomakkelijken, ten einde " hen in staflt te stellen in hunne nood-wendigheden te voorzien. IEen eerste krediet van één millioen frank wordt voor den dienst der voor' schotten en leeningen aan het Komiteit geopendl. M. Schollaert, Staatsminister, Voorzit-ter der Kamer yan Volksvertegenwoor'-d'igers, wordt als V oorzitter van het Ko* mitedt benoemd; n M- Liebaret, Staatsminister, lid dea? Kamer van Volksvertegenwoordigers, wordt als ondervoorzitter benoemd ; MM. Cooreman en Graaf Goblet d'Al-^ yiella, Staateministers, te Le Havre Ver blijvende, worden • als leden vain hetzel/di - Komiteit benoemd. a Bezoek van Belgische Volksvertegetv t woerdigers aan het kamp der Belgische geïnterneerden te Harderwijk. Op verzoek van het bijzoïider Comt-:t teit van het Kamp van Harderwijk, zul-len de Volksverteg.enwoordigers, Dr. Ter-wagne en Arthur Buysse, aatostaancten Donderdlag een bezoek brengen aan het il Kamp te Harderwijk. [n Onze geïnterneerden zullen dit Iiieu'Wlt " ' met tevrolenheid yernemen..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes