Belgisch dagblad

420 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Mai. Belgisch dagblad. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kh0dv1dn6s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

p., 3de Jaarg. t ■ .O-25 en OX'tI>4L*- S6 TVTTTîf 1G18, ^ V* • 'v w JL ,-^sr W- ■;'v^;- «r f iBONNEïBNTEN. fer 3 roaanden voor Nederlaad ; j B.BO franco per post. Losoe gommer». Voor Nederland 5 cent. Çoor Buitenland 71/» cent. Den Hftag, Prinsegracht 126. ' folofnnn Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD «F — AD 7EEXENTIBN, Van 1—6 regels f 1.50; elk» regel meer f 0.30; Réclamés 1—6 regels f 2.60;- elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloydt Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin. 7. Iferschijnend te 's-Gravenbage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. iJXTogr oonxMLislu.l3Ltoffoia.siof, J. Renkin en baron de Broaueville. ; * ifct llandelsblaid1, welk sedert dm val vai ïtotwerpteia door Icfo Duitschers in Belgii jW.dl taejgelaiten, heeft een anjdlerhalf kp «mil gewijd aan een kletspraatje omtoeni San vermeejaà geschil tusschen het haofid : ter Belgische regepring en zijn collega, J Jtc'nldn, minister van Koloniën. f Dit pxaatje is ontfcena aan ,,L& Belgique" Ilit firassel, het oxgaan, van diei gentlemen lultr csiris de voorzdeniigiieiid der kleiiuâ p^rdiers van België en Frainkrijik en miede ia eiganjdonx van de Deutsche Bank. D|e oiresponden-t, die den roman uit Brassai Vvi'brioft, geloofft er z®lf geen gebenedijld roo.i'd van. Ivw.es tia dus eien aantal loonende îgclen te, schiijven. „La Belgique", heeft us ot week geieldbn vexteld, da.t da haex e l'iroquevill© er ojp' aanlegt minister Ben-; fcii lit den Kxoonfraaldi eux la ter uit de Ka| I foer le wipipen. Zij kletstel dat den 2 Mjei j |a het loka,al der iChristelijke volkswerken j pan cl Ke'gelfjjpraat te Brussel een JïWnadenng zou gehoujdan gejweest zijn, l«aar gcteebelijkiir en leeken aamvezig [ par. n, daaror.tdfcr de befcende pater ttaminikaan Rutten, die thains tel Brussel vemblijit. Pater RuMen zou er een uit->val in îv-gel gedaan habben apt dien.minister fen Kolonifin, die, mien weat heii, een chris-|e|ndemo(kraat is en staaitsmaja vain bretcjàe E feiaiditan. ,,La Belgique" voegjde er 'bijl, jaat pater RuKenii een bocd'sohap van den Ipecr de Broqueville zou oaxtvangen heibben, » jitranrm do edscà gestelldi wgiad dat de heerRen-jteï) vooi-ta.an toi- zijdei gesteM en verwor,p(en |noeat wordien, orajcliat zijlne zi&nsiwïjlze iiiet tal<w stoofcte met die van de rageering. I f Hier zou de beeir Idi'a Broqueville het vol-|onv>n ceins zSjn roét Kardinaal Mercier. D'ie l|ph:iiue verwurging' van den heer Renkin I Bneivi 1)ovendiien in veirbaind gebraciht met ||et niât plaats hebben van vejrgadering iliar I TOlgische pariementsleden in het buitenland. II fie romaan à la EuJgène "Sue is daldlelijk ■ |pîogcaistraft geweest door icte mannen van B pe Kogielstraajt zooals men te Brussel de Mbistendemaoraten heet. ■| Ci? logcnstraffing was overbodig en zie- ■ 1er waaaom: OnWaarscàijnlp is het, dat ■ m voMzichtig priester als pater Rutten, die H l vollaia oorl c[> vain Lomdien naar België H Bs k'.ruggieiraeipian op het aandrinigen van F « '"Sou- zte mêt :rt:a~mhgA^u»v ! i \ oorts in een evea . verbelen I ilitie'sw vieffjgadering in Ban be-I sjû|a glelbouw niet alleen over pa-I u nà den oorlog z<ou handelen, ma,ar I jvfiins zich als kiesaigent van den minlsitef-I Kidant zou uitspelen tielgen een anderein I ninister die, dloor zijne opina® nader lot ■ (atex Rutten staat dan de heeF de Broque- ■ 411e. iWiio het karakter van pabef Rutten I Sent, weeit dat hijl zich tôt diat stieltje met Il on willen vetrlalgen. I g Indien „La Bieûgique" eehter _ "WaairheLd I kdcclkt, moet de Duitsohe polizei, die zeer j |o 1 \v00t wiat te Brussel omgaat, den pa-I ter cinsperien, alsnaede do geestelij'ken en Ifekein die de politieke vergadering hebben I Mgewocmd. I i< Dit is eohteiT nies gebeurd en het zal ■ ^iet geheuren ont de eemvoudige. redetn, dat I^Lu Belgique" dis l'oovers'nistorie uiiit den ■ pHiim hceft gezogen, om da Belgen^aan hei ■ tp'jii! ' "i fc Ibrcr.fgen en de katlioliekan te ■ fer aiikandiar op te jagen, ailes pour h I|Voi . Prusse. J | Tî-vons neemt die krant een air_ vain Ibe îki. -ming aan tegenover den minister _ vaa j Éolojiiën, om ta pagen he.n te oomp'roinii.te; [ îpèai in de oo^en der Belgen. Aldus haap \ "oit blad twéa vlie^en ma'- één klaip te sla,at ; r iVv at ik beslist uit eigenl parsoonbjke om ; rir. ï kan verzekexein is, dat da Broquevil] Heta. °B nnkin steeds elkander hebben gesteum pj eerste minister deed niets ander toc jjw minister van Koloniën mear dan eei [ îvoor den .aarloig kljoior leden van de rec K ieirzij j© werld bedneigd ter wille van zij'r E Coloniale politiek en Renkin sleunde m I feveinvesl «aaderlaindsliefde baslistheid z,i, I [ïo'iiaga ,toen deze in 1913 da militaire lie I ijVorming, spiijts hevige tegenkanting, deed z [ Bepialcn. Ook liepen daaxvoor beàde mini J îea's gavaar na dei verkieizingen ivan 19 I oDor aen z|o<agen. vantijmilitairiisiiisehe inti ÇU" ten val gebracht te worden, toan l I [éorloig uitbrak eai bawees, dat beidan & I <b; II Herstel van oorlogsschade I V la Junii 1917 is er een belangrijko vt I !_«enâiging. gesticht in Den Haag onder c I v tilel van Belg'ische Nationale Vereenig f tôt Herstel van Oorlogsschade. Tôt he< I S,jbeeft deze vereeniiging zich -van elke me I | Ûceling aan het publiek onthouden, ornai | 1 het voordeeliiger oordeelde aile pogin i : t-3 vnreenigen, een gi oep te maken der a | y schillende werken die gevormd -wiarein 'eînde zioh met detze kwestie, van al ©orst belang voor de toekomst van Va de ri and, bezig te houden. De onderhandelimgen geleid met den B tôt het Vr$waren_ van Belgische Belan; S om tôt deze smeltkig te geraken, bel: jgeen uitslag opgeleverd, en de Belgii i^ationale Vereeniging, hare vrijhiedd handelen hernemend©, aciht het nu no pare studdeplannen, de inrichting van ] i|w«ik en de reeds bekomen uitsla^en baar to maken. ; ; Er kon natuurlijk geen sprakla z#n ^fch nu reeds met de schadeverklaringaa ■ îoorlog^slachtoffers bez.ig te houden; i klaar beset van den toastainjd! hadden b » zieten. Bovendien zijn Renkimi en die Bx ■ queville matigende staatsteiders, wiaarop z ; fera „pointus" gebeten zijln. ! iWio een beetje op de hosgte i3 van |c Belgisotie politidk, we©t, daifc dite samienwe ting inog bestaat en dat ook eld'ers toge strievers van beide ministers reeds meer de cens gepxobaelrd hebben ze te scheildan o hunne vaderlanldisohe kracht te broken. B'aidie ministers zijln. van onze vriende! lk lcan des te beter vefrzekeren, idiat lu gelklets van „L,a Belgique" praat is tage den vaak en dat de Belge1 a. zioh dus ni-hoaven tet veirontruste(n lerwi-Ie van de G odsvxed® en de vecodere goade oaoereei komst der nationale ppirtijtein in het bavrijd vacuetrland1. Dia Broqueville—Renkin bqteekenén sterk1! en veraraagKaamheid. Bovenstaande was geschreven toen „I Belgique" van 23 Mei ons bexeikte Eerst publideeirt dit valsch molïenblajd' ee ibrid! vaai piroteeten uit NijVel (20 Mei) oi derteekemld J. Belpaixe, directeur der mua. schaifpelijtoe vwken en searetaris van Date Rutten zelf. In oien brief noamjt dte schri ver de veirgadiering ivan 2 Mei in bet lokaa aei' christelijfce syrid'ikaten, Kogelstraat t Bxussel, een ûenkbeeldiige. Hij verJcIaart o zjjin earowocxrd, Idlat hiji no'oit deelgenounea heeft aan eian vefrigadeiring, hetzij in &a lok'aal, hetzij elders, met de personen die „L; Belgique" had "genoamd en zulks op wel ken dag van dit jaar ook. En de E. H Belpaiie la,at het publiek oordeielen ove; de waaxheMsliefde van dat blad en deze: coijespoiudent. Een tweede brief van pro test is die krant ook foeigekamen, doeh zii aiu-ft bem niet opinemen, zot%ezeg!d amdait hi bieleedigendie termen bevat. „Koch op 2 Mei, noch ap «en anderet dag, heeft een enkel oridiea-teekeaiaar een.Ver giaueo-img bijgiawoorid, hetzij in de Kogel straat, hetzij elaers waar paiter Rutten 0k minste allusie zou gedaan hebben omtrea een zoogenaamd wrschil tusschen Belgische ministeirs." Dia verklaring is onderteekend door de oauetpastooirs J. iCiaaUlyn, Vain Dun, Van Ti cbelein en Vain Asscbe ie|n ook ^oiar de Irpcren H. Vergels, Léon Christophe en J Partous. atglGKiaipî, YTOriLlcMUTL 11W Tf mien Hutt de idisoussie als geslotm. Het papier poofgt nog venijn te bxouwer uit zoogiaziegde inzicbten van den heeir d< Broqueville in ziake econoimiseha maatrege len ma den ooaioig. Llaaxdooa* bHjfkt dat de mof (magem wi dit woortl gehruiken?) ze meer vreest dai een pak slaag. Een eeonomiseh vereenig. Engeland, FXahkrijk, België, Italië ges„eun) 0(p Amerika, zou inàetrdiaad voar Du.t ohlan zielfs met Mittel-Euxopa, de ondlargang w< zien. Mittel-Euiropa, is er volgens de Duiiscihei hoogst nooaig, maar een eoonomische toge; hangiear is uit den boozel ~ Dit is het zwakka pumt vain den Dui schen Achille. De geallieerden o£ gçassi cieerden zoulien stapelgek wezen, indien 2 hem daar aan Idla wonde plek niet txoffe; Intusschen hopen wij, dat he Handel blad, dat er in liep door de sehuld vs baron Btrusseiscben corresipanàeht, zoofa zal wezen, de protestai, van de bei:okk< peirsonaliteiten h© vermelden. Dit is dis mieer gewenscbt, daar dla Duitscbe bdad< l van Diuitsdhland, zooals da «Fxamkfarbe „ van 22 Mei het geval in denzel den ge< t van „La Belgique" bespireken en den les l. willen laben gelooven, dat da meesdexh< i- van den Belgiscl ea ministerxa d g îineigd' e België aan Engeland uit te leveren. 1 1. blad 01er geweaein vrijstad aan da Ma n voagt cir fan aseerend b j, d it Belgi_ c e h; is* delaaxs en nij'veraars van betee e is d e 1- glophicle politie.c afkeuren, ja ua, de .jt i,e king imiet Duitsahlamd laher in aaMieemb; at (sic.) betreikkingen te geraken, beslist v jin wint onder da Belgen. x- J le „Fxankfuxber' 'schijbt hier op dit p e- van illusies te leven, want tegenovex < s- Mittel-Euxopa is tegenweer gabodea of L4 dexs won dan België's scheepvaart, han *i- en> nijverheid door dat gairooht apgesh j® Léonce du Castillon. slaigen voor de sebatting, der datums de prijzen vast te stellen, komten deze ff_ klarinlgian niet ernstig voor. Men kan z staan houden dat ziji een eçht gevaar a de ibetrokkonen opieveren die zich van ten wSjsstukken zouden ontdoen, welke voor ,|ie_ een allereerst® vereischte in de toekc lal kunnen zijln. Zoolang de vij.and ons gr Te:n gebied bezet, is een algemeen onderzoek schade door België geleden een drooim.1 ,„n dig werk. De Belgische Nationale Ver. !cr |g|iing tôt Herstel van 'Oorlogsschade 1 zieh dus op dat pnnt bepaald met commissie t© benoemen dâe slechts in omi kiimg zal treden wanneer de rageerin^ «m Mrondslagen, die ^oodig zijn tôt het bon stellen der sebade, zal opigemaakt bal lc]110 De Belgische Nationale Veieeniging van tada 'noodzakelijjk boginsel een volledig xljg stel mn elke oorloigjsscbade aan 'tl iaar van baar programma gezet. Het is een re jgjrondbegkisel dat bet sclienden van onalhiankelijkhedd, de bijzondero tofâstand VB;nj Belgjië tussehen de oorlogvoerendlei natië. VBa Ûe pdechtiige verbintenissen doc*r d© juxor pllieerden gemomen, ïecht'vaardigen. ) zekere dndruk k,an imaken op dieigjenen di 1 onwetend zijln van het ingjewikkeklra dt \T,aigen in betrekking met de oorlogsschad» lis het heelemaal onvoldoenda voor zakea ar.anauen, voor al diei0enen di'e zioh niet allee met woorden tevredea atellen, Er zijn ve; scheidene schadeposten waar\ran bat vc lediig herstel een onmogelijkheid is; noo zal 'men bet verlies van menschenlOTens, d 1 verzwakttng, de pbysieke en moreale Ve: arming van een bevolking volledig kunne herstellen. Geldsommen zullen ons, de doo den 'vijand gedoode zonen niet weergeveir In de materjeele orde bestaan er zel£s b< perkingjen voot bet herstel. Zoo zullen n den oorlog en miis&chien gedurendia lang jaren, de prijlzen van vele, voor het bestaaj noodiige artikelén aanzâenlijk verboogd zijn z,al 'het in het gedaobt van een enkel ernstii m ensch komen om voar al de Belgen eem rente te vexigen om bat versohil te dek kan dat «lia vernooging der prij'zien iin bunru beuxs zal maken, gelurenda ean o.ibaperk aaaitai janen? Dit is anders toon ©eue sehad; uit den oorlolg ' gesproten. In wiêrkedijkheic anoet amen dooi- vol.edig herstel, bal inza< i-ukna mate mogelijk hea-stel van elke sebat baxe scbale verstainn, gelij.c o. ziji fcUwroor lolgsfeiten of doàr da beze^ting veiooirzaaki is, gelij'k of zij recihtstreeksch of onrecbt strœksch is. Maar d;jz« begiripBbepaliing lost niets op Ho'i zal de * senade vastgesuald, geschat es bexsteld wo don t Op wel en d-i.tum mee! mon zich plaatsein o.n ce prijzëin ta schat-ten: het .tijdpark dar mobilisatte, dit dei viarwoasting, dit van he: hexs.ial. Moelen al de beirstellinigen op dazelfde wijize en in denzieil.den termijn gaiegeld vvord n. Iloa earst eu \ ooral de liersuellingea aïweren die. van spoed'.ge noodza.celykneii zij 1 voor Cxa eikonoiinsoi.e herupbeuxmg van (Jelgio? Moet main aan , e verleeaers van »er0oodin-gen verpiiclitinge 1 opleggeii die efeae nul'i^p uitvvexking heib.ein voor gainsch het land? Mort mun namelijLc het we..er0eb.uik r^ge-len, het verp.iichi.enrl of niet verplichteiid maken, enz. e iz. Zoo zijn er handeirden zaken die aLen vraàigstukkeh zijln van al-kxhoogst belang voar r.e toelaamst van Bel-®ië.En. bet is dit werk dat de Belgische Na tionale Veieeniging ekirst heefi; willen 011-dexiienuan ; zij hceilt ged .ciht dat de s.udie der nieuwe wetgiaving, iiet d/apst mogelijk ondiarzoek veaged da, aan de belaiiig'iebbend n z,eif rnoast woreen cip(, .d'aagen. 'l'en dien çinide 1 e ft zJ j»-. an coaun'issies cevornjL van hania, np» e a, x finantie, xechiskunde ■ en veaschillende b-.-lantaen, die elk van 25 tôt 40 l'^Ûeta ^aa. Eindelijk heeft ziji een Gemmai Comiteit gasticht, gavormd uit aSge'vaar.digd^ der bijzondexc commis, es en geiast da werken en besluiten ot cea eid te biemgon. Dezie xe^elinig heeft een me.aiwaardig re-sultaat gehad. In Februari 1918 is ean vol ledig eerst w: son'rwe p, vowr ho„ vast tel len en solia.t e 1 d'ar 0J1 'logssch da n ar du repeenng gazonJen. D'it ontwerp was uet uitsiag van 6 mamden lange saidi n, be sptrakingen e oa.ol,en e \e g diaim^ea ..iui mag varzeike 11, dat iL on werp, 01 algc mrcine ver., lia .ng d :r aide© in ei s o tekeuxd, de opin a van al de klos&e i tla ooiiogsbascnaà i d m we rgeeft en dat ne als basis zal di.fflan voor Le. apunaken nieuwe wetgeving. .. Rieeds sed rt Januari 1918 z.yin al de a oœliny&n b gon e.i me d; si d'.a der ingewikkel e vr agstu ,.an voo wa.i .et lie sl-i der oa.hJ^s.:c 1 de aangaa, voor lif oogiemblik is dio « daniemi ig in v lie we ' king : da cammissies verg d .en weKelyksc t en uit al deze b apirekiniyen za. ee.ie mer r wa.a.idige doc.umi irtta te van he': ho'gseo i lrnj \oort p ut n D Nij'ver ci se m .iss s die het me a t evo.dxd se ijl 1 te ziji >t Laar weffk, h e van i Januari, 19 verg 1, darin.goin van b' a a 3 uur ge o .<1 n. / il kornt juist een e ■■ s'e verslag n t r e 1 El> i- no msclion raal te ze d m d i.1 40 jtrinew c- besluiten inhouit. H ar werk is va a z s k i© lang gebleken, :iat al dv.a de'.e coimm ss d haar studijpi o r umiiia hebien a nga 1:0111 als ook het princiep door haax \ ..a es1 it vooa- wat arnmat het opse'.en van w >n dex versche daina sahadeÂlas.sen. riol n.- waarschiînlij.v, dat cinda Me- het i e ^r< el Gornitait" de verslageoi van al dj conamiss ;t. zal hebbem aen dat dan de belangheb en.d kemnis kuninan nem*an «iar aldoemidie besl tan die zulle.i go dgdkeuird worden. Vo'jjgiem wi} hiaraan nog tos dat oie t im gische Nationalv Veraaniging bijina duiK îr. kden telt en dit er reeds in de meo Ifs stad«n van Nedarland p'.aa'seliji.e comi ,or ten bestaan. Zooals mein ziet hebben_ de uitgewekej en in dit land hunine hoedanigLeiain van vj lst m wiark, die da B.eigiscba natie ken,mort ud- teruggevanden. Irdiian de Belgische Nalio. 1er V°reieniging, wa.airvan wij het werk_ 05 0] sorna hebben gean reklaam of gei'uisci ni. maakt, vervolgt ziji mat wolharding ean i tongewoon nuttig doeil voor ons lamia. ^n Het Burcel der Belgische Natioi ,er. Voreeniging tôt Harsteà van < de Jogsschadia. ï ~ Erratum. ^eft — — nar- [m, het hoofdartikieil van gistoen is ofid ziDStorende zetfout geskfilan ; er staat tite- menlijk : Dit lelgt hun innig en als het nzra dig blijkt opianlijk &anienwerke.n op me v^ vertielgenwoordigars Van tôle pioiitielk en MAGHTEN van bin|nie|a en buiten het ge- zietto gebiad. Men leize: dar MIDIDENMACHTEN, i 1 I 11_1 .1- _ i.nl «I»» "Dj-UÂl. \ r Legerberiohten des* Entente. 9 m r - Lloyd George aan het woord. t _ > De samenzwenng der Sinn-Feiners. — Italiaansche aan* - vallen. — Verkenningen in het Westen. — De nood in Duitschland- — Moffrikaansche aanvallen op Britsche hospiîaien. De barbaren hebben er honderden ge won den gedood ! UE TOESTAHD ! De .verklaringen van Lloyd Geoi-ge ta Bdinburgh dragen den stempel van diei veohtzdnnigheid en zullen allen een hart onder den riem steken. Mei^ leze verder dia merkwaardige redevoering. De Engelsche rçgeering heeft irrlichtin -gen over do samenzwering van de Si». Feiners jnedegiedeeld. Eaei-uit blijkt (M Duiischland met han gehiandeld en gear-beid heeft als met de Vlaameehe activisten: ophi sen tôt oproer en aohter het gordijm-tje bliijven. De nationalisten, d.i. de eerlijke Ieren. 'ien ilaar en hebben zich tijdig geao'ogi achteruit getrokken. Zimmennann, de vroe-gere Duiîsehe minister en Bernstorff, de baruohte Duitsche gezant i© Washington hebben den opstand voorbereid. Aldus zullen de Dui'tschers opnieuw eanige hon -derlen in het verderf gcsfcart hebben. Lloij'd George is verstandig gienoeg ge -weest om niet van een uitzondering dien regel te tmakan en het lerache volk niât te verwarren met de Sinn Feiners. Het hoofd van den opstand de Valera, xs do zoon van een Amerikaanecben Spaua-jaard, die te New York werd geboren en leeraar werl in de s.ahool va.n den betruch-ten Sir Rager Oaseanent, Hij is dus eon ondexwyzer. Na den Paaschapsland van 1916 werd hij ter dood veroordeeld, d>ch kreeg gena-de. iJie z^vakheid van de Engelsche regee" îing, is haar bijna duur te staan gekomen. Onnxidde'lijk begon Valex'a opnieuw r.ieu-we troepen *te oelenen. In 1917 werd hij tôt lid van het parlement verkozen. Zijne vrienaen roemen zijne welsprekendheid), îits «bactatcAiit- inf" fini.j ci,. Duitschland» ons de b,éhulpzame hand bieat dan zuilen wij deze aannemen. Onze activisten zeggen wel : Met Duitsche hulp zullen we Vlaandieren vrijtaaken. Le Iersche zaak is ons--sympath.iok doch Valera compromltteerd baar door steun te zoeken bij de barbaren, uie de Lusxtania keldeiden. , vueJeeltelp niet gecorngeerd.) Hei offenssef aan het Westelijk front Het Engeisciia iegarbericht. «M <W• ^ LONDEN, 24 Mei. '(Reuter.) Officieel ' avondbericht : Onder dekking van artille-rievuur beeît de vijand vannacht bij huc-r quoy een overval gedaan. Wij imxssen ea-ke'e mannen. In verschillende deelen v an t het front hebben Britsche en Fransche pa:-. troelles enkele gevangcnen ingeleverd. ! Verder niets te melden. - Het Fransche iè^erberioSit. !" PARUS 24 MJ. H.N. draad, 00s. Duitsche aanvallen tan Z.O. van Mesnil St. u o^geS R un ten Wi. van Ab .oa z.yn m.siukt on er het ll Fransche vuur. Van hun kant zijjrx de i-ran-IJI schen binnianigelxongein in do Duitsche li-> nias ten Z O. van Gonoy in Chanapiaigne en ^ in. de Vojeeen. Zij hebben 25 gevangsnen binnianigebraoht. Alwisselcnde artiUenoacUK ^ Oip ema,ale puixten van het front. id PARIJS, 24 Mei. Officieel avohd'berxeht st Een Frans'ch detachemeirt is in de Duit ^ sclxo linieu ten Z. van Oaxxny-sur-Matz ^ge al dru'ngen en heeft de schuilhalen ,,opgebla os zen' . Ken Duitsche overval ten O. "aii an Sampigny mislukta. Ove'rigens niets te mei den. p1. LONDEN, 24 Môi. (R e u t e r.) Fransc ;;j berxoht : Tusschen 15 en 20 Mei zijia c ,,B Duitsche vlicgiuigen naar beneden gesch* Il ten. Onze bo mba rd emerit s eskad er s hebbe den" 20en zoowel overdag als gelurendt lBn den nacht opereerende, 17 ton bommen g. riar worpen op St. Quentin, Noyon, Teignie an or» bij de statbns Péronne, Rosières < aie Neslas en op de vliegparken van Vittes< irJU,. ve. Dea-tig ton ontplofbare stoifen zijn eu 0 21 en overdag en des ■ nachts in dezielu mi- streek neergieworpon. Hier bij komen at 11 ton, die in- de kantonnementen en de s' ,ale lions van Villeaubois on Hirson Lecate lor- en Aulnoye zijn geworpen, Italiaanschf vUegers hebben hierbij hum inedeworkxr =- verleend. Yan hefziiiêiÛH front. ie»en ^ Het Italiaansche Segerbericht. p — 'w ROME, 24 Mei. (Stef. A g.) Offi< 1,10 0 e 1. Op den bç>rgiru|g van Sale, 1100 oosfcejijk van hei Ledromeer, zijn 01 hier patroeiijes, na de v otiruit-gescho v en -ver d'isine-swerken van dm suai*., te hebl ovc'i'Sûhr«:dcii, éen deol dex linio in nneiiv gedï'ong'en en hebben gevaingemen en vex-sclieidien geweren en en ooriogsmateriaal me© texuggebxacbt. In het gebieid van de Zugïua Torta hâeift d© vijand het vastbe-raden Yooxtdringen onzex afdaelingen met, een tëgenaanval beianhvooxd, die wenxt' afgegla^en en waflrbij eten tiental gevan-gem!e)a werd^n gemaakt. D© vij«ind©lijke overvalppgingen op d© Monte Vifs (Ledroy dal), d© Monta Trappol» (Vall'Arsa), ia de bofth.t van Asiago, bussolien de Brenta' en die Piave en op da Monte Portica I werden in ons vuiur gefnuikt. -i De luôhWerkzaamheid \va"S hevig. Vijf vijandelijke vliegituig-an werden nieergiescho-ben. Hat vliegpaxk van Felts'o en Mott« en de atad Lxvenza< werden met volledâ^a scçoes geboinbardteerd.. ?an het Mscéuomsche front. Bedrijvigheid van Engelsche vliegers, LONDEN, 24 Moi. (Reuter.) OfficiaeL [Jit Saloniki: een afaeialing ma:nine-vliegl.uwi 'en hteû 12 Mei hat vliegveld van Draina; xxiet goal gevolg overrallen. Eén vijand'elijfe oastel werd in brarid, twea andere werdaix m rook gehuld waargenoonen. DanzeUden dag s een vijandelijlk vliegtuig bij Limanowo ](iiai ret dal van tb boven Strosma) nargelegd-1 r.wee andere toastellén weadiaix 15 Mei be>-vesteix het Doiranmeer en één den 21steil) ):ij lloadowa (in bet dial van de fvViardar^ naairgejaagd. Den 24stan bombaideerdeai ^iitscha vliegieirs het vliegvveld bij Hoediowa. Set zagm :dat allé bomimen bij1 dia doelwitteq jaxstten en dat e; loddsan baschadigd .wer, ten. __xm - -■ t ~ '1 _ > LONDEN, 24 Mei. (Reuter.) °j£ic^ ait Palestina en den Heaz^ = |^a JriW aux ex 0,0 bet vooimaanisde front geen Krqiga» verShTnglan van beteekenis geweest , In dan nacht van diain 2ôs en is aen vib fteli'kie nost op den reobteuwer van de Jora do an twee mijl stroomqpwaaife vm «ieri mot goei gCTOlg ove^lcn- Len cinaakt. Den 23sien veldan Bnteoba ■vh^ Wrs drie vijandelijyke toestellem W viej len er in de buurt van Nablœ=, m tr ,sri» prs «SJ In den zundelijikan lieras oBihlieul îfrrtf ê kClnT00Sn' 300 kameelen, die Mcdma van het oo^^ uit trachtte binnen to komen, ve™ , - .h | riP-n 1 ïdcTi lieeft eein andere Araaiocie, ëoen een groot stuk van aen eipoonve® in" de buurf van Moedary. 125 mijl tu N van Medina, vernxeld. la ÔasT-Aîrika. 1 * Het Engelsche ieyerbericïit LONDEN, 24 Mei. (Reute r.) Oft^ ,.-pCa Den I3n Mei werd een onmiddelli.# verbonl verkregen tusschen de vooruitge-schoven troepen van de colonnes yan den -bri°acte-generaal Edwards, die westwaarts van Portamella optrek.-.en en die van ge- ■ aeràabmajoor Northey, welke ^w^rte 1 van het Nyasa-meer oprukken Den PMen jlei werd Nan^engoe, dat tôt dusver ■ tel van bet Duitsche hoofdkwarUer , zonder tegenstand bezet. De Duxtsche _ a-iM x macht die in zuidwestelijike rxchting is te. r ruggetrokken,heeft een hospitaal xnat zen 1 y en Europ aesche- en 76 inboorlmgen-pa, -e fx&nten in den steak gelaten. Den'21sten M j ? lcre^en Edwards' troepen voelxng in^ 1- vi'iandelijke acbterhoede op 9' inajl iwe^-, u teiiik van Nanoengae. Den 22sten Mei raa£ ten de hoofdtroepen van onze twee vooj^ ' naamste strijdmachten met de vijiandelijha boofdmacht slaags op ongeyeer tuS'Sichen Nano'engoe en Mahoea, dxe% ea^ deye wostwaarts en snaakten 51 geweion » e«T1o«v<»ltaH W"en',J3 o,. munltie tait, die begra., ven. t Belgen, steunt het werk Homoj se voor Oorlogsweezen Oude Weg 7ot> e- Den Haag. :n ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes