Belgisch dagblad

577205 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Juillet. Belgisch dagblad. Accès à 26 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ww76t0j241/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

fjatle Jaa-ygaaig-. VRIJDAG 37 JULI 1917; T^ô. 52t50t ^ £5 L> IX J-> jxl xu xi a- xi xi. T>er 0 maanden. voor Nederland t g,50 franco per post. Losse ptiiHineia. Voor Nederland B cent, froor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegraclit 126. IVlefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Graveîî liage, eSketi werkdag te 12 ure mïddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk# regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. Voor onze verminkte soldaten. iVerleden week sehjeef ik een woord voo(i jaze dapperen, die op het slagveld wa^eic fosneuveld of ten gevolg© van de bekomei Jronden of ziekten het tijdeîijke! met h© Jeuwige hadden verwisseid. lk drukte o. m. dea wensch Mit, dat de porlogswezen de aangenomen kinderen var Jîelgië zo-udeh worden. Intusschen heb ik vernomen, dat derge Jijke wet, die de Fransche Senaat heeft g© Çtcmd, thans door d© Fransche Kamer woîrd jbesproken. Spijts liai© onvolmaaktheden ©r Seemten zal-de Fransche Kamer haar goied leuren. | Ivlag ik aan baron de Broqueville, hoofic Uizcr regeering, vKagen het prinoiep da in do .Fransche wet is geschreyen, welwil lend le onderzoeken met het oog op kfc Itcekomst van onze oorlogsweezen ? Ilet lot der oàriogsvermink'ten, dat hen ook 1er liante ligt, wensch .ik eventjes te beopreken. Er bestaat alhier Le sou da mutilé Idg }a guerre, het werk deir, oorlogsverminktef len het Werk der gekwetsten van den oorlo; [(L'Oeuvre des invalides de la guerre). De (stichters vah die voortreffclijke werken moe ;iea wij loven en prijzen, omdat zij1 alf mensfthenvri&hden en patriotten zich het lo: nràn ouSe iiwalieden ..hebben aangetrokken Oorlogsweduwen, oorlogsweezen, oorlogs Verminkten zijn geheiligde wezens. jWjelkf Belg zou zijn penning weigeren aan dit slachioiîeis van den krijg? Er wordl o. m. bïiefpapielfl verkocht me' 'de volgende Fransche in het Vlaamsch ver tealde versje : Achetez-moi, je suis un souvenir Qui peat donner, par votre bienfaisance. A l'Invalide, en calmant ses souffrances Un peu de pain et de quoi le guérir; Achetez-moi je suis son espérance. Die taal, h oe' rodiend zij ook zij, die taal die is ingegeven door bat rein meide lijden, heeft me nochtans pijinlijk getroffea Het bloed steeg me van schaanil© naaj liet voorhoofd bij de geidachte dat een onziej glorierijkste rijdeirs ten àalmoes zou moe ten ontvangen. Ik zag den bruinen, str<uiveligen Franscher iuvaliède uit mijne kindsheid terug, die de straten van Kortrij'k dooirliep, met afgescho jen rechterarm, zingende met zijn neusstem teon gomance van dien tijd en uitstekenjd jnet zijn overgebleven hand de vettige zijldçr 'nuits orna, er de centen in op te vangen. Ook in Engeland moèben er oorlogsveir-minkten bedelen. Dit las ik nog deze maanld in ,,Daily Mail." Het is ongehoord. Ilet zou diep schokkend wezen moeister de Belgische oorlogsinvalieden, dre, loutej nit plicht, voor het ï«cht en de cet' bebben moetçn vechten, ©ens de straten onziei Stedén en dorpen doorloopen aïs de Fran ?che cenann van de jcfien 1870. Het zou scliande wezen meesten dragers van oorlogskritisen en medalies, na,ar het S bedolaarshuis gestuuid worden. Ter eere van onzon Kabinetsehef mag i gezegd worden, idat hij de oprichting van ; soholen voor heropledding van onze vermink-ten heeft aangemoedigd en gesteund. Dit is . namenlijk het geval voor het gesticht te L Port-Villez, welk dank aan den ijver van den gewezen bestuunier van zijn Kabinet, den liiecT L. de Paeuw, een modelschool is gewordon, nagevolgd in Frankrijk en in Ita-; lie. [ Ook St. Pièter iWjOluwe, bij Drussel, hezit . elen gesticht van heropleiding. Het is te hapen, dat, wannecr een deel [ van ons grondgeibied zal viijigemaakt wezein, ; andero gestichten van dien aard in Vlaan-. deren zullen tôt stand komen. Aldus zullen s invalieden, die anders verloren zouden wezen voor het land, dit in het burgexlijk Ieven lielpen heropbouwen. , Aan hen, die intellectueeJ nog gaaf en gazoiid zullen zijn en over de noodige kon-; nis besohikken, zal de voorkeur voor de openbare ambten verleend worden. ; De groota bizondore zaken, zooaJs ban-j ken, bureaux, nijiveriheids- en hanidelsge1-. stichten zullen ongetwijfeld evepjeens eerst i aan onze veirmihkten ùenlcen. Wie zou niet ; fier zijn een portier, een bui'eelknaap, , ©en hoodschapper in dienst te hebben, die zijn Bloed voor het vaderland zal vergoten . betblken? Duizenden en duizenidjen dergslijk© s plaatsen zullen te begeven zijn. Mien weet dat de mqdierne chirurgiia wonderen ,v©rïicht ©m zelfs de zwaarste! ' verminkten in staat te stellen niet alleen om zich te b©wegen, maar om bezighedjen te verrichten. ' ÎWiat de zwaar gewonden en kreupelen be-, trèft, die niet s meer zullen kunnen arbei-, den, dat zij in ©en toevluehtshuis opge-nomen worden, waar mien hun het levein zoo aangenaam inogftlijk zou jmaken. In aile gavai zal de openbaxe meiening in ' België ©ischen, daj de verminkten içen minimum pensioen ziuJI©A genieten, waardoo^ het gevaar van nood voor di© braven zal worden uitgésloten. . De vraag van pensdoen van den oudeta werkman ©n van d© arheidsinval iciden was voor den o.M-ilog in Btelgië maar h«il£ op- ■ geiost. D© invaliditeit, ten gevolge van den : oorlog, zal de oploissing van die vraag van sociale voE>rz©rg verhaasten. Dan zullen wij ook ministers hebben, die dergelijke oplossing rechtzinnig zullen wil„ len ©n daaraan met haj-t en ziel meeaver-ken.We mogen verzekeiren, dat d© oorlogs-invaliditeit d© pensioenkwcstd© en de ver-zolcering tegen oudejldoms- ©n arbieidsong©-vallen in veilige haven zal laton brengen. Overigens ^ zal de gansche volksklasse, di© ■ het meest in dezen oorlog zal hebh&n geledien . na het vaderland te hebben gered, dank aan ! ons leger van proletairiesls, die social© wetten dubbel ©n dik verdiend heb'bon. Léonce du Castillon. : £ ! = De Belgische'nationale Feesteir in Zwitserland. (Van onzen Zwitserscheia corre:.:-pondent.) ï:oti 21sten Juli weird oveiral _in Ziwit-serlanJ lierdacht. In Lausanne!, Genèvel, In-^tcrlaken, hr.ïJdfiia feiesten p'.aats. Met meer jilccblighei t y.ejrd da 21st© in Freiburg g©-iN'icrd. ])fe ^ejzant, bax-on de Groot© ©a ge-ne-l'aal Xhardez waren iegenwoprdig. Te 11 fore werd ieten ï© Daum in St Michie'skerk jgezoïjgen; ©en 100-lal Belgiseh© kinderen, 0ie hier v©rp-©e'gd zijn door het Rock©feM©r-koraiteit, wa.ren aanwezig. Pater <1© Mun-Jnyndc, Belgiscïi iicog'eetraar aan d.> univer-jsiteit van Freibtuig, heisiît in d© kerk gespno-;ken, en bielwezien waaroin zelfs in deize droe-jVige dagen een blijd© „T© Dfôum" gezongen raw-bt \void©n. - ïe 3 use waien al de Belgen, militair© en I)urgerlijîie geïnterneeidein, v£rzain©'d in den hFauoon. De vriendeln- van België, d© Zwit-isertch® overhsiden, v/aren legeiwooi dig; ook |l>cinerkiiei mon ©en tienial Lux©mbur6ers die hojane sympathieket gevc^-iens voor hunne. ■Belgische breeders hewezien, door met hun ft> nationale î©est©n te vieren. " -.a eenige. nmzickstukken ©n patriotisch© lie v oroa in 't Ylaamsch en in 't Fransch, jâoor de leerangien - van de B'dgischq militaire- normal© school gieiz.ongein, nain een Bélgisck officier L©; woorcl om wielkom ter j'eotieii aaji aljea. Dan sprakeln nog pro-i".soF GarieJ, vpiorziilaî- van de Fransch© piaatschappij en H. d© Montejnach, natio-t1iwl raadsheer, in naam van d;ej Zvvitser-'^-0 overi;ejden. Allen wachtten ©en woord iv.'ia den tertegienwosirdigeir van onze r©ge©-''-g, maar d; stilzwij'gendel diplomaat zl©i Een felegram .werd aan onze Ko-gezonder., waarin de) geivce'ens van ï1- c-Uce^dhold aan i'© koninklijk© famili© wer-uitgedrukt.„ -e 5 uj'e, in dei zaal van „La Gretniesse", !u- vol was — 400 toehoordeirs tçn minst© C7.1:aiïi advokaat Pierre Kothomb het woord. i vCiÇtdraclit was ©en mieiesterstuk. ./ -'J leg'de uit ^ielke de bet^ekenis was ;:,u.den. Olsten Juli. Hij spa-ak van onz/S, b fChiedenis, onze AmwetLteling van 1830, ^''rl ^leoipold I, die van Engeland kwam (©... Ka'es cntscheepte dan naar ^ m Dwinkerk©... V|e|utne ©n over den Yzei;tr|ok ein daar waar nu onze heldejn staan, daar waar nu _ zijn kleinzopn voor onze he(ilig© zaak-stx%lt. Onze ©etrst© koninig ging toen naar Oostende, Brugg4 Gent, eir.delijk naar Brus-sel; hij wejeis ons wfelken wag wijl zooals hem meeten inslaan, miat onze ziagevierenid© légers ' Dan lie|t Nothomb vooi* ide oogen van zijn© itcehoordielrs voio«bij|trekken het lijden en strijdeii van onze slaohtolïeirs, van onze gliorierijlke doedan, van onze gedepor-teerden ; hij ©indigde met de laatste stroof van de Brahaçonne uit te leggenl" 0,'België, teedera moader, aan u oms hart ons îeven ons bloed; wij z|weite|n het, gi| zui't bâijven leven, schcon-ie)n altijd vriji'!'" Nothomb sprak gedurende( een geed uur, en al tlie béni hoorden wariein door eene geheiml© kracht bedwongen. Hij zeide oins dit aJies zoo eleinvoudig en liet zijln hart spa-oken. De tranen vervulden de cogen van vel© Belgische soddaten en verminkten di© nog ook wilîen hun vaderland dielnen. Nothomb door zij!n spreken be^ft ontroeid en vt©l geed bijgedragen aan omzie zaak, nog t© weinig gekenjd in Z^vitserland. Hij heeft zich niet alleeja aïs redeaaar geopembaard maar -al s een m an oip wien het vaderlaffd mag rekenen voor de toekomst, ©en ho<mo~-novus, begaaftl en bevoegd zoè het zijln. moet, maar vooral en bovenal eein „Belg". Schoon© Hag vocr ons land! Die ontembare Belgen. Bij de wedstrijden, die Zo'ndag 24 Jimi te Gent werden aegevejf, hebben de Belgische renners een „stoiufcighsidje" balr©-ven, waarvoor misschi,en de stad weer zal moeten boeten, aïs de gouverneur-g'e-neraal een kwade bui heeft. De drie win-ners van den hoofdwedstrijd waren: lo. Vandervelde (in 't zwartj, Debaets (in 7t rood) en 3o. Coequit (in 't geel), zoodat de Belgische toesebouwers hun vlaggekleuren op de baan zagen en deze kjeuren daverend toejuichten ! DF STAF VAN D'EN KRONPIUNZ. — De staf van don kroniprinz is sedietrt een© maand-naar Waulsort ovecgeibqâoht. D)3 olficioxen hebben hun intiek gonomiea in vel© hôtels en villa's. Links en Rechts. i * Een yergissing. Eien Nedejrlanldsch blad, „Onze Zelfstandig-heid" hejeift zich in zijn laatste nio. beklaagd over d© slordighelid van somrnig© vertalin-gen uit het Fngejsoh die in soanmige Neder-landsche bîaden voorkonileln. Fen lez^r zendt ons het yolgenda staaltje: D© „Nie.uw© Courant" van 24 dezer (ooh-(tenllblad) bevat een teîegram uit Loinden 23 Juli (Reuter) mlejt het oordieel van d© „Times" over h^|t vredesaanbod van Michae-lis: Fr kon gjeen b^teira geJe" genheid zijh voor Engejland's antwooïd dan d© viering van de( onafhankelijkheid van het oorlogsmoiede B'eCgië. H©t woord oor-logsinoed© is ge(zet in p'iaats van g©marte Ide (zi© „N. Rott. Gt." van denzeilfden (dag). Het verschil is grool en des van groo-ter beteekenis daar de Duilsoher in het bezett^ land waar het Haagscfc© blad w.ordt gelezen een intense proyaganda voor den Diuitschen vr©*âiei v.cert. Mogen wij! hopen dat d© neutral© „N. C." zijn© vergissing zal herstelàen? De „Tijd" zal leeren* Een katholiek V'iaamsoh B'elg (?) is „De Tgld" — het blad .met verschillend© Hol-Jandsch©, Belgischte) en Duitsche penneln — te ihulp gekomien onr dfezés teruglaeer, naar het B©lgisch front t© bevoideiren. T© ooir-deeMx naar deux ï©derijketrssiijjl' vol vermicel, macaroni- ©n tapioca-ftazen, lijlkt hèlt proza aïs tw©e drupipieils water aan het piroza van een Vlaamsch-Eieilgiseh Kamerlid, dat in h©t Kasteel van Aieimste! verlrou^d is. Weet men hc© bcBiC^id katholielk Vlaamsch Belg; ( ?) de pro-Belgisclie artikeils van da „Teilegraaf" oioïdeelt? „Ronke|nde oorlogsanikeils", „haat-aanstokingear", „wuft© liejktnur ". Het is nog îe vroieig om in de armen van de kapelanen van Munchen-Gladbacht of van de inrichters van d© katholiek© Gen-trumsdagen t© vlielgien. Nog ©en heetja ge-dUid, mijhheèr d© rqpirtesentant. Wijl vergeten niet dat „De Tijd" nog yoor eenige weken onze bedlige Iîioningin door een lafaard hefeift laten bevuilen. (Moest „D© Tijd" nog aan hiejt front v©r-schijnen- Vlamingen jejn "Walen, del geloovige soldaten het lejerst, inaakten ©en vreugdevuur van dat papier, waarin eilaas! nog Blejlgen echrijiven. , Nederiand atï Zwitserland. Onze Nederlandsche gastheeren zullepl wellicht niet zonder voldoening vern© -amen, dat aan de nieuw. ingesriehte nor-imaalschool voor Belgische geïntexneetrden uit Duifcschland, te Freiburg, Zwitserland, een leergang van Nederlandsch ia mgericht, De leeraar, een dr. in rechteni, schri'ft ons dat hij Nedarlandsche en Ylaaxnsche boelcen mist voor de 15 leer-lingen die zich reeds ;ngeschreven hefo-ben. Daar men zich aan eene uitwisse-ling van Belgische krijgsgevangenejn piet Duitsche verwacht, zal liet getal 15 mer-kelijk aangjroeien. Wia Nederlandsch© leer-en lees'boeken kan missen, stuze- die: 6, Universiteitstraat 6, te Freiburg, Zwitserland, via Duitschland. Mogen wij d© Nederlandsche pers verzoeken dit berichtje te drukken ? De Vlamingen tegen de verraders. (Part.). Sint Niklaas, de hoofdstald van het land van iWaas, heeft kle ©er enkel© activiaten t© bezittien, die door de bevolking worden ge&chuwd als de pest. Daar is ©en jong doctor in d© medecijnan, die men mfet een Yon h©eft betiteld. Het kopstuk is echter Heynderickx, niet te yeir-warien met Adelfons Hendeirickx, het Kamieifr lid van Antwerpen. Heynderickx (Karel pouls ces dames) is • gemeentesiecretaris gewordea om d© omgeving van zijln. hart —- een Leu-vensch© schoone — te lcunnen voldoen. Zijln vader, lid van den gemeanteroad van Sint Niklaas, wild© dat zijn zoon advocaat zou worden. D© vijand heieft van dien gem©ente-secre-taris ©en professor aan de hoogeschool te Gent ©n een secretaris-generaal. aan hiat Vlaamsch(!j département van binnenlanidl-sch© zaken* gemaakt, Voor ^len oorlog was Heyndrickx ean d©r mannen, (die het kapi-taal hadden helpen bijeenbrengen voor de Standaard, ©en nieuw Vlaamsch Katho liek blad, dat ondar diractie van den heer Frans van Cauwela©rt, zou verschenen «ijn, toen d© oorlog uitbrak. Nog andere activis-ten in Duitschen dienst hadden geld voor dezelfd© ondememing gevonden. Zekeren dag trok Heynderickx vol maj©-steit door d© straten van Sint Niklaas. toen hij advocaat Thuysebaert ontmoette. Dez^e, ©en ronde Vlaming, sprak hem aan oan hem luidop het kompliment toe te sturen: Landvei'radar en snoodaalrd. Heynderickx daagd© hem voor den vredarechter, di© den Belgischen patriot van ail© vervoigingen ont-slceg. JVpede van den secretai'is-ganeraal die naar d© Duitsche kommandantur liep oim1 zich t© beklagen. Advocaat ïhuysebaert moest v.oor den Duitschen militaitten ï©ch-ter verschijnen, Dien dag was de zaal vaini het vredegerecht bomvol. Voor d© deum ver-drong zich het volk dat ni©t binnen kon. D© heer ïhuysebaert werd tôt een boet© vfe,1?-oordeeld. Toen hij buiten kwam droeg het volk hem in triomf naàr huis, maar toen zijn b©schuldig©r zich vertoonde, werd hij op Z0ov©el gefiuit en gehuil onthaald, dat zijî© ooren nog tuiten. Dit geval is teekenerid voor den geast der Vlaa.msehe levolking. C* Legerberichten der Geallieerden. Hevige strijd aan de Msme. . /«« De terugtocht der Russen in de Karpathen. — De Russen bieden tegenstand ten Oosten van Tarnopol. — De dood-straf voor het Russische leger hersteld. — Twee progres-sisten zijn tôt minister in Rusland benoemd. — Nederlaag der pacifisten in het Engelsche Lagerhuis. — Conferentie te Parijs. — 21 Juli in Zwitserland. — De Amerikanen zullen einde 1917 minstens één millioen soldaten hebben, " DE TOESTAND Onze lezere zullen willen etrkennen dal wij hier zoo rakelijk mogelijk over der toestand' schrijiven. Wij hebben nooi overdreven verwachtingen laten koeste-ren en liever tôt voor>zicbtigheid aange maand. Dit isi zoo waar dat lezers der sdhrijvar van deze rubriak voor ■ eem azijnbrouwer liielden, wat hij in het ge heel niet is. De gebeurtenissen in Rusland, de mis lukkimgi van het offensief van B'roesi-loff «i. het wijken van het Russiscli leger in het Zuid-Oosten, b©wijzan da: de voorz'ichStiglieid da mpedw is van den porceleinwinkel. Het wàs niet uit gesloten dat d© Belgen van het buïten land in den komenden wînter _liun va derland zoudan teruggezien hebben. Thans is die terugkeier onwaarschijinilijk, nochtans bestaat er geene reden te wanho-pein en te zeggen onder Duitsche inbla» zingen dat de oorlog nog jarenealdu-ren ; dat het onverschillig is wie ei wint; dat men kost wat kost een ein de moet maken aan den oorlog, zeîfe-ak de Duitschers het moeten winneui.- Die taal van burgers, di© in het vedig Bol land zitten, aïs onze jong.ena in het siijE van Veurn© Ambacht strijden, is een voudig krankzinnig of .misdadig. Rusland is niet verloren en de gea-l lieerden willen hat -niet verloren later gaan. Liever zullein zij aan ail© frontci een offensif beginnesn, vroegjcr, wol is waar, dan zij gadacht hebben. Slechts eene minderheid van het Rus sisch leger onteert zich en gedraagt zicl laf, doch de meerdcr'hêid Lg zondei blaam. Buigt het Russisch front van Riga to Brody? Zcjn de Duitschers reeds geko-men aan de lijn van waar Broesiloffir 1916 zijn offensief begon? We zien in^egendeal dat de Russen in het Noorden niiet alleen d© Duitschers vasthouden, maar hun de baas zijn. De groote zaak is de discipline. Welnu, dit wordt hersteld. De doodstraf, die soinmige revolutîo-naire -sterrekijkers, in, het leger hadden afgeschaft wordt opnieuw toegepast op groote schaal, zooals op die- divisic waarvan Engelsche Maden spreken, die door oigen troepen in stukken gehakt werd. Dit is ongetwijfeld wreed, doch het is oorlog. De militaire geschiedenis somt vrees© lijker gevallen van dien aard op. Ile eenig middel om Rusland te redden is het gezag, de diktatuur, aie we rceJt sedert drie maanden aanprijzen als hei werktuig dat moet opruimen met al dit sinistre klaehtspeless van den Soviet, de bende van Li©nin en andere betaalde Duitsche agent en. D© burlgeiipartij'etn:, idi© ongelukkiglàjfi de revolutio-nnairen hleiblblen lat©n brassen. be-ginnen te begrijlpen, (dat hijl ter wille van de hoogst© belang]e|n van Rusiîand, hun deal in de, verantwoordleUijkheid moel©n nemen. Zco z;ijii reeds twiep burg|eirs ministar geiwoilien om Kerenski tlef steuneln. Db levée ©n masse zal evene|ens. den to©stand verbeleren doôr het Leinisme te v©rsmacht©n onder de giroote massa. Eens dat hat Russisch lieljèï uit Oost-Galicië zal verdïevtetn izijn o'm oipi ©igea bedem te veehteln, zaThet als auteur in dien grond de noodig© kracht pntten om t© weer staan. D© centrallejn die giemeeind hadden, dat de zwarte aarda, ^]t vruchtbaar! tarwoland, dat z,i| ten deel© veroverd heibhen beizaaid was, zijn teleurgielsteild. Laat ons niet zwart zien. D|?l Fransclren hoïiden het uit als !lebuw©n op da hoog-vlakte van d© Aisinlei. Het is ©aa tweedo Verdun dat misschien nog heldhaftiger is. De EngeJschejn en d© Italianan zijn gereed. D© Amerikanjejn b:eï!edden zich kcorlsachtig. In het najaar zullen ©r lenminst© een millioen man van het nieiuw© leger in ppiei-ïling zijn. Duitschland wil ©en 4e wintercampagne vermijden. Daarom beukt het monster in het Oosten ©n. in het tW©st©n. Het zal di© voor hem noodlottig© cam-, pagne niet kunnen ontgaan, zelfs al helpen het aile blatendej pacifisten yap Bel-gië, Ilolland, Engeland, Frankrijk en Italie. r==*= , . . ■ De motie der pacifisten verworpen. LONDEN, 26 Juli. (Reuter). Dejnotie-Mac Donald werd verworpen met 146 i geh 19 stemmen. _ - Yan lieî Wesîeiijk front- net Engelsche legerbéricht. L0NDFN, 26 Juli (Reuter). Olf. D;cof de mist was ©r gisleren weinig bedrijVigheid; in do lùcht. Een Diuitsch vliegtuig werd gej-a veld, ©an Engelscn wordt vermist. Verdet niets van beteekenis. LONDFN, 25 Juli. (Reuter.) O f f i c i ©eï avondbericht : Na cen hevig bombardement • op onze loopgraven lien O. van Monchy le| Preux heielft de vijand vanochtand vroe» onze stelling©i;i op cen infanterieheuvel aan-' gevallen. Met bshuilp van vlamspuiten slaag-da hij1 erin ©nbeil© van onze vooruitgescho» ■ ven posten op cen front van angeveer* 225 ■ M. terug t© drijven. ii Onze vli©gtuigen ondernamen- o.erdag ! "hoirnïtanvallen.. In .d©n afgeloopien nacht werden vier Duitsche vliagtuigen neergeschoten, ■ drie van de onze worden-vermist. Heî Fransche iegerhericht. PARUS, 26 Juli (Havas). Off. De,Duitschers betQoatftn zich gedurend© den nacht buiiengewoon ge^aagd. Du i n fan tari©-aan val-[ len zijn s©d©|rt gistcravoind 7 uur met ver-bitteiing hervat over ©an, front van 3 K.M. van de str©ek ten O. van Hurtebisa tôt ' te" streek ten Z. van La Bovill©. De Duitschers kondea, in wiaerwil van de aanzienlijke strijdkrachten die zij in den sîag betrokken, s echts na ge\vel)dige inspan- - ning en ten kost© van -buiterigewoon groota verliezen doordrii!g©n in ©eniga gedeiedteu van de Fransche lcopigraaf der ©éirste liniel ■ ten Z. van Ailles. if Hun herhaalde st' r;raanval!e|i op de hce.® ■ van Heriebis© ©n meer naar h©: O. zija aile gebroken in h©t Fransch© vuur. ; lit Charnpagn© werd na ©en Sevig borri-. bardement dcor da Duitschers ©en snelle en krachtige aanval gedaan op den Mont Haut. Die strijd heeft den geh©elen nacht geduurd, maar d© w.erkzaambeid d©r Fran-sen© Irceplejn heeft ©lk© vordering der D'uit-i schers tôt staan gc-bracht. Daai©nt©gen zijn , de Franschen tie|n" N. van Aube-rive in dea' loop van cen giolukkig© operatie, doorgei-drongen in d© onÊeizetté Duitsche looipgra-ven en hebben, hun vcOrwaartsch© b©»v©> ging voortzettend© ©en leveedig gevecht ge-leverd- met Diuitsch© trcepenald;e;ing©n, wei-' | ke zij gevcejig© verliezen toebraohten. Op deia linkercever van de Maas blijft d© werkzaamheid der wederzijdscne artillerie met .leze'.d.» heviigheid geihandihaafd. D© sJHjd bij Hurtebis© ©n Ailles duur - do den geheeilen dag vcoit, maar da Duitschers maakten niet de geringst© vordering De Franschen heroverden eenig terrein. • De Duitsche aanval in Charnpjgi:© wesi z inder succès herni©uwd. Van liet ZiiMeîijk front. Het italiaansche legerberiGhî. ROME, 26 Juli. (Ag. Stef.) Off. Langâ het geheieild iront de ' gewon© artillericactis ©m werkzaamheid van vetkenningsaldeelingen. In' den nacht van 24 cp 25 Juli mislukte ©°n door de Oostenrijkers ten Z.W. van Caâtag-navizza beprceil© gedeelt© ij'ke aanval in het Italiaansche vuur. , In den a.tgelcopen nacht d©ed ©an ltali-aanscli luchtschip onder o^gunstig© weers-„ ômstanidigheden ©en varrasser.den aanval op; Santa i;ucia en Tolmino, v.aarbij' een ton ontploibare stof,©n werd geiworpan op spoor-weigwerien, welk© aanzieulijlc erden be cha-digd. • Met Balkan-stryÂtoflneel. Het Engejsche iegerhericht. LONDFN, 2iG 'Juli. (Reuter.) Belialv© geslaagde raid op Homodej, reeds geniiCild, beperkt© d© bedrijvigheid zich g©durende dâl week tôt ondememingea in de lucht. Engelsche vliegers bombardeeeden l.©t station vaol Prôna, kampen bij Seres en Damir Hissar' ©n, dépôts t© Pétrie ©n Lodli. Het Roemeensche legerbriecht. JASSY, 26 Juli. (Roem. Ag.) Offici-J eel commun]que van 24 dezer. Over het; geheele front artilleriebedrijvigheid. Aan.' de grens van West Moldavie zijn Rus-, sische verkenningstroepen doorgedrongeiil. in de loopgraven van den vijand en lieb-; ben gevangenem meegebracht. Tusschen} de dalen van Casin en Butna zijn lie." vige gevechten in gang, waarin wij het-voordeel hebben. Aan d© Puma, de) Sereth en de Donau, hevige wederzijd-ache artilleriebomlbardementen. * !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes