Belgisch dagblad

2246 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 20 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4f1mg7gm9m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Sdf »r siarji-îi • i«T. WOENSDAO 0 JANUARI 1918. l^To. ï>7. abonnemekïisn. per S maanden voor Nederland { 2.50 franco per post Lossa ftnmmers. Voor Nederland 5 cent,. Toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegraclit 126, BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenfoage, elken werkdag te 82 lire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. w »• ADVEETENTIBN, Van 1—5 regels f 1.50: elke regel meer f 0.30; Réclamé* 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7, f— De valsche leuze. (INDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) , îè « IL. Ûp den laataten dag van het afgeloopen jaar heeft de „Leipziger Yolkszeitung"; het orgaan der Duitsche sociaal-democratische minderlieid in een hoofdartikel den zin der Duitsche vredesvoorwaarden te Brest-Litofsk fildcis gekenachetst : „Duitschland streeft niet , H»ar een vrede zonder annexaties, op den 'grondslag van het recht der volken om over .han oigen -lot te beschikken, doch naar een yrede, die een uitbreiding der politieke. militaire en ecenomische macht van Duitschland in het oosten ten doel heeft. zulk een vrede yrordt den Russen zoo sinakelijlc mogelijk yoorgezet, door een soort van volksstemming, àie allés is, béhalve juist de toepassing van het recht van zelfbeschikking der volken. Lloyd George on Clemenceau zullen daarom $6 vredesvrienden antvvoorden met een ver-jtrijzing çaar de Duitsche veroveringa-plannen in het oosten." • Dit' is zeker een krasse uitlating, welke yoor de geallieerden en voor aile neutralen, '(lie een scherpen blik hebben op hetspel, dat 'door de Duitschers thans te Brest-Litofsk wordt gespeeld, geen nieuws bevat, al kan het fntusschen niet anders dan verbazing wekken, Iftat dergelijke revolutionaire woorden in een t) uit se h blad worden gepubliceerd, Deze yoorden wijzen er ovenwel op dat er in *t»aitsehland een talrijke catégorie is van 'lie den, die zuiver denken en die inzien, dat rôle „Daitsehe démocratie" nog verre van de pare démocratie verwijdèrd is. De gebeurtenissen volgen elkaar met groofce jnelheid op. Wanneer dus dit artikel in het \Belgisch Dag'olad" verschijnt, kan de alga-ioeene toestand aanmerkelijk zijn gewijzigd. De vredesonderhandelingen kunnen volkomen cja afgebroken, daar Duitachland's eischen 6m Polen en de Ooatzee gebieden in zijn be-*it te houden, voor Rusland onaannemelijk Jrçjn, of wel zij kunnen zijn hervat, doordat Duitschland zijn aanspraken heeft gematigd, pmdat het inziet dat het de geallieerden, m-jàien dezen waarlijk neiging tôt toenadering jrillen toonen, door zijn bruut optreden tegen-pvér de Russen meer dan ooit van zich ver-frijderd heeft. Het is bovendien teekenend vûor de gevoelens, waarmede de Duitsche Cnderhandelaars naar Brest Litofsk zijn ge-fogev, dat zij weigerer het voorstel der Rus-Sen te aanvaarden om de vredesonderhande-ïingen naar Stockholm over te brengen. De jrijkskanselier heeft a's reden voor deze wei-jj'ering opgegeven dat de directe telegraphi-johe verbindingen tusschen Brest Litowsk en Jierlijn, Weenen, Solia en Konstantinopel zoo nitmuntend zijn, hetgeon in 'Stockholm niet Est geval zou wezen ! Dit argument is waar-jijk al te naief en kan dan ook zeker niet als ernstig worden opgevat. De ware oorzaak Bchuilt in het feit, dat de Duitsohers en Oos-tenrijkers vreezen dat de Eussische onder-iiandelaara eventueel te Stockholm onder den invioed van de zich daar bevindende gezanten jBn diplomatieke agenten der geallieerden £ouden kunnen geraken, die allicht erzouden Blagen om de Eussen er van te overtuigen, fiât zij door Duitschland in den val zijn ge-lokfc en dat- de z.g. democratische vrede zon-der^ aunexaties, die Duitschland voorstelt, in werkelykheid een „Duitsche vrede" is, die sleelits heel weinig van den door den annexions t. graaf Eeventlow, voorgestelden vrede terschilt. Immers, de Duitschers waren juist çoed op weg om te Brest Litowsk de Eussi-jche onderha.\delaars met fraaie democratische leuzen te beneyelen-, zoodat hun plannen om Polen, Lyfland en Koerland te annexeeren, onder het mom van eéa vrede zônder annexa ties, thans grooten kans zouden loopen om te Stookliolm te worden geEnuilct. Vandaar hur verzet om de onderliandelingen naar Stock holm over te plaatsen. . De Eussen daarentegen voelen de beklem raing om te midden der Duitsche militairei in het Duitsche hoofdkwartier te moeten on derhandelen zeer zwaar. Voor de jonge Eus sische démocratie is de atmosfeer in de Zweed sche hoofdstad, zelfs al bevat deze een nés van Duitsche „defaitisten", aanlokkelijker on met de vertegenwoordigors der centrale mo gendheden te praten dan de benauwdheic Van het militaire milieu. zal daar betei weerstand kunnen bieden aan de, in schyr Jkoo gematigd e, dooh in werkelijkheid zoo aanmatigende voorstellen eenerbe ar 3 elijke Duitsohe demooratie, -Hj komende dagen zullen leeren, welke <>pvattin§ der leuze „vrede zonder annexatie' pvcrwint. Die der centrale mogendheden, Welke. naar Lloyd George in zijn jongste tede zeide. de formule van geen inlyvinger rtechts met den moud huldigen, of die dei Etissen. „Wij dienea te weten, zoo sprak Lloyd George, wat er onder gelijkheid van jfôohten, voor de kleine. zoowel als voor de groote naties, wordt \erstaan, daar dit een £er fundamenteele resultaten is, waarvoorde geallieerden strijden." Wellioht dat wy dit reeds heel spoedig Sutlen weten, zoodat het dan tevens duidelijk wordon welke de vaîsche en welke de ; fare leuze is. T LEORINO. Sslgen, steunt hot werk Home Voor Oorlogsweozen Oudo Weg 78b !P©n Haag. Teekent in voor den |Almanak voor 1918, aan den prij» Lvan gld. 0.50. Nieuws uit België. Luxemburg en België. „Le Lux.emkwg Libre" van Genèvo wijsc lei-' op dat Luxeffialburg een zaaigelasfagde te B.eïn te>n een geizaautsciliap'sraaid to l arijs hœrt -beMefmd. Het maandsciluift dringt aaii op-dat ook ee-'n LuXie-miburgs'Cili zaakgelastigae M de Belgisofee regearing te Sainte Adreissie, ma wordie.ii aangieslfedd. Er is wel is waar siQ,n liuxemburgs'ch zaafcgelastigde te Brus, siei, raaju* diei dip]!ofmaait is goinder rrueît d» Belgjsclho regeeriag. België is imied®-omidiQTtoïkenaar Vian Jiet w.aarborgverdiug vaa Luxieimlburgs anaihanto.l'ij&heid. België h;e|efit dus redit, eqhrpt „Le Luxembourg Libifc," aa,u dit bewija van woh-ting ein vriein'dsahap vanwege het Luxenïii-burgscihc violk. |WSj wiernschieta iiitterharte dait een zaaic-gelastigdjo van liet groot-heiitiopdonj biji do L'algiseïhia regeering ziou. verblijve,n, des te ffiiefer daar mpin or op mit is acMerdotcM teBCihein bsiide regeeringen te sboten. iWletl-lnu, |hielt is volstite|kt noodig dat beide regoe^ ringea iem beide broedorvoUkeren de teste befcrieik'ldngeai ondei'houden. j\V|ij willten ibie(roip de aaudaoht vaa f»nae regetering vestigen in de overtuiging, dat z4j alTes in M worfc zal etellen om vdjiande-lp gepl'oiettiCr te verliinderen.f "antwerpen. AANVOEE VOOR HET NA/TIOtNAAL VOEDlNGSKOiMlTEIT. — De voilgeude le-veaismiddelein wsrdejn voior liet Nationaal !'\r:oedjiigs.GC*miliûit aangevosaxl: 4.044.260 kilos, itaxwe; 3.628.414 kgr. rij'at; 199.335 kgr. spek; 146.083 kgr. v«t en 133.276 kgr. ibaonen. Voionîs 4 kott^n^ met 66 toin niiOB-geleû.HET GEBïiEiv AA.N SUEKEE. — Die gclmarâchitiae aan suik©r aeerot •mlet detn dag te. Het ramtsoen dat eertijds aan do ouderlingeri werd verg!toek.t is thians a)!ge-sohalt; anog slechts kleine kindereta ontvaa-gen eetn raniteaein tegen 1.48 fr. VBEDRONKEN. — Dendetrdagnajmid-dag, rond 3 uur 30, i» detsehipper&knecbt Alfons Moreels, 18 jaar oud, wonendet te Zwrjndrec.ht, van het sohip ,,Angele ter-wiji' dit laatste in de Sohelde vaarde, op de hooigto der vlotbrugi in het watsr ge-tu verdrwaken. Aida pogijage& werdea in 't werk gastedd oxn den dr«a-keling, te redcten, diooh vruchteJooe. DIEFSTAL VAN EEN' VARKEN. — In den nactot van Ddndardiagi op V rijdag werd in de beenhouwetrij van J. de Wia-ter, Cariiotstiraait 75 te Antwerpen, eein varkxai gestolen. IN DE STADSMAGAZIJIMEN. — De volgende bedieeliageo liebben plaats te Mechelen : Soda, een kilo per gezin, te-gen 50 oentiem ; een k'iio zout per ge-zia, tegen 32 oentiem ; pudt.ing, tegen 42 oentiem het pafcje; Gustard power, te-g,m. 70 contieiaj vanille-suiiker, tegetn 36 centiem voor zes pakjee; een pakje Raffiné lactée", tegen 1 lr. 95; geeuikerde kaikao, voor een fraak; voor 1 fr. 60 stijfsel; koekebak-pakfies, tegien 1 fr. 90. voor 45 oemtiemi waBchpo.edqr; ieverpas-tei, te(?an 2 fr. 50 de doos; mostaard, te-gen 55 eeniiem heu potje; voor 20 oentiem peper; voor 16 centiem kaneel; 250 grain haveraueel, tegem 32 oentiem; 375 giram sodapjoedetr tegen 30 centiem. Per persooh : 100 gram varttenevleeseh. tegen 75 oentieia; 200 gram vet, tegen 80 contient; *200 gram rijst, tegen 25 oem-tiem; 200 gram maïsvlokken, tegten 20 centiem, s amen voor 2 frank. BRABANT. BEGtROOTIlNG Y AN HET DIENOT-JAAR 1918 YOOR DE BEIDE BE-ST'UURSGE.BIEDiEN. — De gauveraciur-gjâ-tieraal in België heeft dem 20 Deciamiber j.l. verordend dat de volgsunde voorloopigio k;a-diolftn, te gedden op de ibiaigrootingen der 1 gewcoie uiifcgaven voor het dianstjaar 1913, geapefld ivordea : I. In liet Viaamsoh besituiiirsgeibied: Voior de io,penl>are gohuld fr. 10.924,415 vjqor die dotatios 377.725 •v.qor de omvaardeti en iborug-. belalingen 660.000 V|G>or liet minisferie van Juatitiie 10.345.300 v. h. minisiterie van Biraneïfr landsohe Zaken 2.572.250 v. h. ministerie vain iWJeteiaH acihappen en Kua-atett 14.016.300 V. t. ministerie van Nijlveri heid en Arbeid 4.603.200 T. h. miniatêrie v. Financië®; 67.689.ICO V, à. min. v. Landibouw en Openbare >Wterken 10.463.010 voor de uitgaven viotor ordeir 40.000,000 U. la ' i3t KVhat ca ibe tufuisgeb'el voor de openbaro geshuld fr. 5.003.000 VOOir de Ojnwaardein en ferug-. betalittgen 475.000 Motor het miidsterio van Justitiq 6,856.400 v-, h. minisjfcerîo van B;iriin,en^ ; , laAdfiohe Zakeu 11,602.000 v. h. minigfierie va» iSMetlein-. \ gehappen ©n Knn{îtm 9.339,500 v. h. minisferio vain; N^jlirejtH j !heid en Arb'eid 3.036.100 y. i,. ministerie v. Financiëfa' 4.608,100 v. h. min. van LandijiauW en [Openbare IWSeriiejn' S.Q20.000 Tiéjoa- 'de uitgaven votor ordeir fîO.OOO.OOO % MUSRUMâ GE^LOTEN; - Te Brug-M Wj» tengevtoflgiei watt iBlG|hjfta3»clh«ei a-apL iromd^^fen «i d^ mtiaefujmts «e^tein. v DE BEjLtGISCHE BEGEOOTING VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEiN YOOR ORDER VOOR HETT DIENBT-JAAR 1917. — Die velgende verordening iâ vei^ohariicn : De Belgische biejgKÔcvting vaai de ont-vang-aben en uitgaven viokw order, voor het ttiem^aat 1916, vastgcsteld bij wrordening van 28 OkMber 1916 (Wlpt- en Verorde. niiigsbiad, Nr. 273), blifCl' a»k _ voer het diens.l:jaar 1917 bestaan. DE BELASTING'BN GEDURENDE HET JAAR 1918. — Yoa Falkenhausen heeit besletan dat de recht=t«<eksche en on-reoh'jsti'eekscha (beiaatingein, id hioofdsûm em opceatiemiein fcein voordieiete ran den Staat, getlurotide hei jaar 1918 verdetr gieu'nd zullen wcidan vol geins de op 31 Dieoemiber 19i17 geldende wettein ea taiweoi, welke dein em-sjac en de hieîfiog ei van ïegeùeù- MARKTPRIJ ZEN. — Paaindeboonem 400425 frank; wtzeoi 225-260 frank; wit-fcebooaen 825-850 frank; bruine boonen 775-800 frank; gemetn^die boonen 725-750 fraïak ; groene, witte oï gele erwten 075-700 frank ; gemeœgde erwten 625-650 fr. a w. per honderd kilogram. DE JAGEES OP BAANTJES. — We hebben de benoemingen vanSeger Lambreeht en Rik Coopmau in het Vlaamsch département van justitie medegedeeld. Ziehier nog eenige jagers op baantjes ; Fritz Pauwels, advocaat te Aalst, wordt afdeelingoverste 3e algemeen bestuur ; J. G. A, Callewaert, hulp-griffler bij het vredegerecht van het 2e kan-ton te Kortrijk, wordt griffier bij het vredegerecht van het le kanton aldaar. Hij ver-vangt er K, Van Walleghem,-die tôt griffier bij het vredegerecht van het 3e kanton te Gent wordt benoemd in vervanging van wij-len G. Van de Veegaete. A. Th. Janssens wordt griffier bij het vredegerecht te Ber-chem—Antwerpen.Die ontaarde V amingen hebben ook petities ter verduitsching van de hoogeschool van Gent onderteekend. Zij ontvangen dus hun loon.., KAS GESTOLEN. — De Frf. Ztg. ver neemt uit Brussel, dat de staking van de rentebetaling op de obligatiên en kasbewij-zen van de Tramways d'Odessa thans is op-gehinw»,DiK STEDELIJKE NORMAALSGHOOL VAN BRUSSEL GESLOTEN.. — Wij ver-nemen, dat de aktivisten de etedelijke nor-maalschool van Brussel gesloten hebben, om-dat men er zich niet aan de nieuwe taal-voorschriften naar den zin van 't nieuwe ministerie onderwierp. DE VE1LIGHEID OP STRAAT. — Iogievolge de duisteirnis, welke thans a av»nda in de stad heerscht, worden zeer vele perso non l'astig gevalien. Dit heeft onder de bevolking een zekore beœorgd-heid verwekt. De Be'gische polltie heelt opdraclit get-kregien 's nacata meer patroeljes uit te sjenden, om zooveel mogelijk voor de vei-ligiherd der stratsa te zorgeu 'l'ejen per-s&nen, welke gebruik malien van de du s ternis,4 om de be/oking laet gteval-lan, zal met groote slreaighell opge re -den worden. AFTRU GGELAAR. — De bestuurdeir van een groot handelshuis der Anspach-laan te Brussel, was onlangs in betrek-kiûg gekomen met d«n h-eer X.... Deze zegde hem crie^es van 1 frank te kunnen bezorgem. De bes;uurder liet X... door ©en zijner bedieiaden vergezelien met 10,000 fraaie. Toea zij aan die ,,viainque Gén- rale ' kwaaaeii vroeg de kerel aan lem bediend© vaa den haaiieWr de 10,100 frank. X... gling in de bank biumen en weri natuurlijk met m«er teruggezien. DU'BBELE VERSTytKING TE BRUSSEL, — Karel V.,. en M. L... waren, na in de stad gteavondraa&ld te Itebben, in een hôtel ia de oingc»7ir^ der Lla.le-pOOTt atgestapt. De eigonaàr die ze Dcn-ieralag 's morgens miet zag, gkig naar huane kamer en vomi ze beideu îu.gc-strèkt op het eed liggan. De Lijikexi -\ver-den naar een itaideie pia&ts overgebraçtit. Ben geneesheesr spande tevergeeis aile pogingen in, oaa ze terug tôt heù leven te roepen. HUIS GEPLUNUERD. — De wonmg vaa renteniear V..., Keulenetraat te Brussel, werd door inbrokers beizocht. Aille meubels werden opengebroken en verschil/ lende voorwerpen, kleedei-en, linnen en tapijtea werden gteetolen. V-... verblijït in het buitenlfttnd. SCHRfKKELIJICF, M1SDAAD, — Toea doikiter Diagl urnes, Bieithleelmlstraat ta Sint Gil-lis, Lhuia kwam antdekte hij in het wasch-loot het lijX van otevr. Deglumieis, dieu sehe-del doier middel van eeime biijl ingeslagwn. Die nieid, Marguareta Merckaert, 25 jaar oud., verklaarde aan dieua. doikter dat haï» moeefi&res veitmlflord wwd tcteiu zfiji aelf met deii hojnd uit wandelen vras. Mevr. Deglumec vra-i, in do ^u'.e.) v iaidonl en da m t ïï a ; hv-i, wa.schfcat geèileâpt. Ue pelitieoiffiaer gteJde ieeu looidierziofâk ai en lofn-tdefcbe l>iesd»pomx ap de kleederon va?i de meid, Detzla wiead aatigehoud'eiti. De gejburem viedcîaardejn eein hevige itwigt gehaoca fe lieWm tu^iohiejn mieurr. Dieglu|mes en d© mjaid. M'efn d^nfcfc dat da mji§d;aad ùit wraak i-a gepleiefed). Zie vervok Tweede Pagina. Legerberichten der Entente. Hindenburg en Ludendorff tegen von Kuhlmann. Het jaaroverzicht van Haig. — Hughes is in Australie afgetreden. - De Engelsche en Fransche ambassadeur verlaten Rusland. UE T9ES1[AND Het was te verwia,chien dat de mialuk-king van de onderhandelingen (o Brest ook hun terugsiag in Duitschlaad zou-3ea hebben. De militaire partij waarop Alduitschera zich steufiBa heeft zich tegen V. Kûhlmann gekeeird, dien zij ver-wijiten le groiite (,?) ooncessies aan de Russen te doen. Ludendorfll, de spiritus rec»r, die als generaai Hindeaburg ver overvfeugelf,, heeit gedreigd ontslag te nemen als chëE van den algemeen en staf. Hi'JSlenburg heeft ook zijn sabel doen kletteren. Aile paagermaaistea blaffea beide kriegers na zoodat de twist er eea is tusschen de militaire ea burgerlijke ele--men'tea.De keizer is moe'.ein tuaesben koineij om Hertling, zijn kanselier, ia zijn woning te sprelcen. Uit het krakeel blijkt dat de militaire partij pressie wil uitoeenen om den ri$k® kanoelier en dem, mlnister vaa buiton -laadsche zakea te vea'pl.iefiten loegevln. gen te doen Die twist veroratrust eohter • het publliek in i a tschlani dat reeds teleurgestetd is. Htt rapport vaa miaarschalk Haigiover bat verloopea jaar is leerzaaai. De militaire actie isgeriag aaa ail© froatea. Men bepaalt zich langs beide aijdea bij verkenaingcin. In Australie te Hugiiea ten gevolge vaa he. îongste référendum aopens dea dienslpiieiiti moelea aftretden. De paus heeft geprotesfceerd tegen bet go>ien van bommen op Padua. Ook Jvûft^svegien ea Denemajnkeat h^>ben de iiiiisdt'e republiek erkend. (Ongôcorrigeerd ) Van ait nesteiijK iront. Het Engelsche fegerbericht LONDEN, 8 Jan. Reuter. Oftioiael a. voadberieht : Hedenochtend slaagde de vijand er ia bij een plaatselijiken aaaval, gesteund door vlammenwerpers, voet te krijgea ia oeze loopgravea beoo&tea Bul-lecourt.Eea door oaze troepen 'ngezet e aaaval liad een volledig succès ea leâdde tôt het heratel oazer linie. Er bleven 18 ge vangeaea lu onze haadea achter. Het vijandelijk geschut was gedurpnde een dag Oostelijk en Zuid-Oositelijk Y per en le-vendig. « âedrijvigheid van Engelsche vliegers. LUA'DLli, 8 Jàûuari (Ueuter), Oft'ieieel: Den 7iein Jaa. waa slechts eea g'eriingie wei'kzaamheid in de luchfc mogelijk, t.ea gevcijgie vaa dem dikken rnist ea den regen- Na het vallem van dea «vend werd hefc eea koirte tussclielapoos lielder, gedureaidie welke oaze vliegtuigien bommen wierpaa op de spooÉijnea en stations van Roeselaere ea Kortirijk. Het Fransche legerbericht. - PARIJS, 8 Jan. H N., draadloos. In Ghaaipagae bedrijvigheid der wederzijd-sche arullerie ia het gebied der bergea. Op dea linker Maasoever trackite de vij and met .eea levendig bombardement dt F ransche linies in de buurt van Béthin-court te naderea. Hunne pogingen wer-deii verijdeld door het geschutvuur. Hunnerzijda ondernamen de Iranscher met succès ea zonder verliezen eea aaaval op de Duitsche l aies ten Westeavan Boureilles. Overal elders was de nachi kalm. Op 6 dezer, hebbea l'ransche viagers 6 vijandelijke vliegtu gen aeergeachotea of zwaar beschadigd. l'ransche luchtes-kaders ondernamen in den nacht vaa £ op 6 dezer verschillende aanval.en op de machinefabriek te Ludwigshafen, het sta tion vaa Fretiburg ea het vliegiterreta vaa Neu Brisach. Op de fabriekea U Ilomburg, Mézières, Hagondange werder verscheidene projectielea ge-worpea. PARIJS» 8 Januari. OMcieel avoadbe richt : De Franschen hebben eea poging dea Duitschers, om kleine posten beoostei dea Têton aan te vallea, verijdleld. Ta melijk levendige geechutstrijd in de sec toren van' Bezonvaux en Avocourt. In Woevre bij Seicheprey, hebbea di Franschea ean fiksehe overrompeling uit gevoerd, die in allen deele ia geslaagd Fransche afdeelingea drongea over eea l'rcmt van 1500 M. ongeveer in de 1 ache stelling waarvaa de verdediigings werken in x't honderd werden gegooid ea de schuilholen vcrnield. V olg-ens he bevel keerdea de Franschea daarop aaai hua linies terug, waarbij ze z,oo wat 15( gevaagmea meevoerden, alsmetle een aog niet geteld aantal mortierea en machine gweren. PARIJS, 8 Jaa,. In December hebbea dr Fransche vliegers, niettegensfcaaade dea ongunstigea toes'.aad van de atmos-pheer, op achittereade wijze hua suprématie over de Duitsche vliegers gehandi-haiaid : 76 Duitsche vliegtuigen zijn ver-, nâetigd of buiten gevecht gesteld, 23 daar-, vaa zijn binnen onze Unies gevalllea, 18 zijn op -Uuitseh gebied te pletter gevalien, bovendien zijn er 35 binnen de Duitsche linies gevalien, waarvaii het scheea, dat ziji verplettetrd waren, maar waaa-van) men dit niet kon vaststellea Aaa Fransche zij|de waren de verlieaca in dezelfde miaand ; 7 vliegers bianen de Duitsche linies geveld of verdweuea, 3. gieveld boven de Fraasche linies, S be- ' achadigd maar ojj l'ranseh gebied ge-daald, eea kabei'balloa ia brand gescho- j tea. In het- getheel 20 Fransche tegea 76 Duitsche tocs tel len. Baker over he^ te verwachten Duitsch offensif. la zijin. wetolijksoh. averzieht bespreekfc Balber, diei s'taatssecro taris van oorlOg, de militaire mjogeJiijikihieden vaa, een gwjt Duiisch offensiieit op het Westeiijk fiioa't ea herinn'ei't er aan» dat ia al de zestien, guooitaj veldsîagem ia Vlaaaderea de Brittea onver-aaiderlijk overwinnaars zija geweest ea dajt d© Duitschers zioader oaderscheid moesten' wlijten. Het dreigende o-ffensiet der Duit, sefoars zal rm>ge(lSjll<, hua stormlaop zija. Dq Fransdhe en Brilische légers kunnen er ziefe iQp Viorlâten lea sohok te weerstaan. Het suce«>g des,' Franscihea op' het Italiaaa^ sdhe iront S^ft'dé sehaai ten nadeele ded Dùil^li Ooslenrijkiers op dit frdat doea ove& fesi«ii Wij mogea thans verwachten dat dqi Praascàea, Brittiea en Il-alianen den toestanJÎ meiester zullen worden. . 'Ov0r l'aiestina ziegt Baker: van, versdhSIL ùjfiw z'j de boreikt oaa het -bericht dat cr «BW gpoot aantal Tuikachs teoiepea, die uit Mesow potamië «a den Kaukasus zija teiruggeffok, fcen, onder Duitsch opperbevel aiaar Pale.v stiaa opirufckea. Miea kaa aaanemea dat de Duitschers. bij hua poging om hua prestige te luerwinaea dea Tuikea ajlea mogelijkeal sl'eun ztUlen verleenea pm Jeruzalem te hep.' oveirea. , , Van liet Zuidelljk front- Het Italiaansche legerbericht. ROME, 8 Jan. (Stefani.) (Jftici^eel :i Saeeuw en slecht weer hebben c.en strijd tôt een minimum teruggebracht. Het geschut was siechts met eenige kracht ia heb oostelijk vak van het plaiteau van Asiago alsmede ia de streek van dea, Monte Tomba, Monte Fenera ea dea Moa-tello in de weer beaoorden den Mont® Lemerle maaktea ltaiiaansehc^ verkenning-patroeljes eeaige geva-ngenen. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 8 Januari. (Reuter.) Officies! Brilsch bericht uit Itaiië: Er is weinig te meldeu sinds het verschijaea vaa het laatste communiqué. De Britsche axtillerie vuurde verschei-dea voorspoedige schotea af ea we zija ia de lucht even gelukkig aaa dea Siag gebleven. In de afgeloopen week ,erdea( vijlf vijandelijke vliegtuigen vernield en , acht niar dea gron<J, gejaagd. Twee aa-dere moesten stuurloos naar beneden. Wéj' zelf verl >rea er maar êén. Ettelijke jmejj1 sueecs bekroonde overvall'en werden o> j vijandelijke vliegvelden gettaan. GislOren sneeuwde het geducht. Een protest Van den Paus. ROME 8 Jaa. (V. D.) — Het prétest vaa dea Paus. ter gieleg'eaheid van de reoaptie der Rameinsche patriciërs betneiffende het werpea van hoamuan op Padua, heielt een' 1 go^dea indruk gemaakt. Mca vernekert, dat ' de Paus, bshalve heit probest o-vergebraobt ■ door tusgeheakomst der Aposlolische Nua,j tiussea te Wseinien ea ia Beieren, 'neigea- 1 liandif, sclirijfvea ziou hebbea gericht aaa! » de ICeiziars, waarin bij! er mat klem op; aanarong, dat mea zou ophaud^n onschuL . ge menschen te doadBa en kerkén eu giei-deakteekemaa te vecnielen. PROTEST DER TSCHEGHEN. PARIJS. 5 Januari. Naar uit Baz»;l g»- • meld wordt. bwatbea de te Weenen veir-siobiijlnieadie bladea een bericht. dat er Zondag > te Praag eea bijeenkomst vaa allé afgevaafl<' digdea uit Moviavië ©n Silizië vooir den rijjk!^, . raad en den landdag heeft p'aitst gehad. In! l deze vergadering is een motie aa^-genomex^ waarvan de btewoordingen aog niet beketid,,. - z'ijn gemaakt en die eea versterking van de politieke be tooiging vau den 30s ten Mei 1917 t befeekent. Ziji geett uiting aaa de door dé ■ te Bïtest Litofsk gegeven verJclaringen vaut ) graaf Czernin omirent het recht der volkea! I oai hun eigan beiaagea te regelen). • geiwfefcte oatevredemheid. là» moti^ is mieît al gt.- ruée ne etemmen ,aangcf9fnen. I _.J *•"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes