Belgisch dagblad

606984 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 13 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0jz64/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3<lo «v _ 5 &LÎAJkJX I>A.O S NOVEMBER 19ir„ T<<&. 44. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENT EN. || Per 3 mo.ancien voor Nederland ® i 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent. " ▼oor Euitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegrachfc 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. v Mefs&hijnend fe 's-Graweniiage, eiken wer^dag te 12 ure naiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. A<D VERTE îfT 1 EN. Van 1—5 regels f 1.50; elk© regel meer i' 0.30; Réclame* ' 1—5' regels f 2.50; elke regel meer.f 0.50. London : Dixon House Lloydj ^ Avenue E C. Paï'ijs : 7 Avenue d'An tin 7. DE PROOI. Cis'.creà, nog verzakerde de Li Duitsch. fond almachtige Ilindonbijrg aan he*'Ail-pieutschie Verband te Esse'n, dat de Rijnscih. SVesl&alsche industrie door .-îenonderdeinin. vloed (.!) van Engeland i&n Frankrijk staand België groot gevaar zou lôopen. In andere woorden betee^ent dit on. derjukking van België aan Groot-Duitsch land. Lie Verklaring stemt inWït de motie Û©i Duitsche reedelrs, die op 24 October, le Hamburg, eenslemniig Wn onder lapplaus >\ierd aato'gfeiionien, vprklarend met nadruk, idal oeil België geiheel door Duitschjianci prijs gegeveii, de huit van Engeland zoai ;worden, en vooral eMa neutraal Antweï. peu een Engelsch Antwerpen zou zijn. Tewcht rnocibt lue't II and ejï s b 1 ia d van jAmsferdam1 hier bijvoegetn: „Diar ©en ftiot vrij België, eien Duitsch België, vooi iNedeirland, e>eh ramp en ee.n groot ge vaar zou zijn, toetejnen wij op tieze ver. klaringen lia moeU&n wijzen". In de Grœne A mst|etrda miner schreej het Kameriid Van HamoJ : Hier zegt dus ook de lib'ejrale l'ee. IdersweiieW met zooveel woorden, dat z{ Aniwjerpèn en Bejgio in Duitsche ban. ton liouden willon. Zoo men i geen wieigt zich ten onzent in de ineening, dat al'lspn de conser. vatieye» groep*?|n in Duitschland België ai. hanikélijfc Willem liouden. Wij" heJjben or reeds herhaaldenjik voor ■gewa.aj schuwd, en het blijfct nu, wfifer hoc in de „liberale'' grootiet koopsteden die slemmiiig ret zoo is! En bij de Duitsclie regeering iiiôt ' an. tors. Inderdaad de benoelming van. den Beiet v. Ilertling tôt rij'kskanselier irjeit de voile ■goedkeuring van Ilindenburg lein van den :koûing van Beieire'n, die reeds vroiegeir de Néiderlandschei Rijnmonden verlangcte-, lis tee'keneind voor de plannen van Duitsch. land. 'i Als we zyçgen le n Iierzeggen, dat Duitscli-îand België's doodsvijund in <e'n zai blij-ven, overdrijVen wij ni^c-. Heit. Bloisme hewijst h;eit ooJc. : Zoo publiceejrde Liei Journal van 2£ Pctober bijzondieyhe'diein die aile ©aigen teoe.fein kennein. Do ojithullingjein werpiein een s&liril liohil op de pogingjein van de duistee mach. ten in Duitschlancl's diejnst om Frmfo ■ -îrijk te owerhalen K»n vrede op den pus van België le sluiten. ; Munir paaja, de gejwbze,n gezant var 'Abdul Hanild in Frankrijk, waar hij- voot al Jong-Turken, Armuriers enz. ia b« )oog hield, werd door den thans aange* liouden Lenoir, toon ^genaar van L < 'Jo.urnal naar Beriifn gezonden om tlK booge oomes ov«r een vrede met Frank. ,'rijk tegen Engeland 'tei toetsen. j; Lenoir beweleirde vcvor reteiing vanhoog-genlaatste Fransclien te handelen. , Is het waar? Over die reis wiejrd den 16 Novenibcu: 1915 te Geneve) een Ibrief geschreven dooi jtwee rédacteurs v;an dit blad, waarin (Munir pasji de l^evindingen van zijn'e reis miededeelde. Die brief verscheen ech-,ter niet, doch Werd aan de Fransc;li« l'ogeering oveirhandigd. Duilschland wildie den vrede met Frankrijk op voorwaardje Elzas Lotbaringan le behoud^n. Missohion 'xou ten Franscli dcledlje van Lotharingem toruggageven worden. Bel'gië zou ecii .lier het kin,d vajh de r^kening />ve ze n. Dnitscbland was vast beslotea vari .Vlaamsch België een Duit'schen bonds-gtàa.t te niaken met den Belgischen Congr al a kolonie. Wiaalsch België zou aan Frank ; lijk gegeven worden. Den 15 Novemfeo: Î.19Ï5 bevesligde Munir pasj'i die voor j.waarden in een leigenhandig schrijven .jOosLenrijk moest den viei.le nia Frank, rijîc voorstellen. Dnifschland stelde dos aan FrankrijH' voor, hetzelfde Frankrijk, voor wefk Bel gië zicli opg&offerd had, ons land tfe 'setien bieide le verdeelen, het vodje pa. pier , van 1831 le verscheuren, Engelanc !<o verraden |e)n eein^ige vriendschip me ton keizer le sluiten. Begrijpt men nu waarom het Vlaamscl: activisme einde 1914 in Beïgie "onfeitond cin het' Waaisch activisme te Parijs, waai nog de 0 p i n i o n W a ! 1 o n ji e zoo vn ,niag verschijnen lais het VI aamfsehj^ W i e u w s te Antwerpen ? Lit dubbel activisme dat in België toi do bestuuirsscheiding heeft geleid in afc jWachting van iets erger, .mo-:,st dus de ■ Duilsche plannen dienen. Het is beslist ieen tak van het Boloisme, dat als een .walgelijke inktvisch de gansche wereld in zijne acht armen omklemt. 1 lypkch ma g het bebtl-n dit Giolitti îta Laillaux de groote mannen zijn om tncn vrede nair vergelijk met Duitschland f*"0 s'ni ten. Dit vprzekeren tênminste de in België versehijnonde Diiitsche bladen ' \ la nnsclie cl .Waalsche pynneâloMcen i C'aveint consule'sf Léonce du Gastiilon. Oost-Vlaanderen gestralt. Om.Jat de Duiis'lie overlieid de door haar getiischte 40.000 ,\ laaiHsche arbei -dcra niet i;oa kri/gen ia de provi-ncie Von. y raandeicai g< strafl - Nienws uit België. ANTWERPEN. DE VLUCHTELINGEN. — De vluchtelin-gen uit het etappengebied, die in de verschil-lende gemeenten ondergebracht zijn, hebben ten strengste verbod ontvangen nog naar hun haardsteden terug te keeren. Ze moeten zich voorfcaan driemaal permaand op hetgemeente-huis hunner huidige verblijfplaats aanmelden. ' DE STIJGING- VAN DEN BROODPRIJS. — Het brood heeft een îiieuwe prijsverhoo-ging ondergaan. De prijs van 64 centiem het kilo is gebraoht op 68 centiem. De groote van het huidige broodrantsoen blijft onver-anderd.VOOR DE SCHOOLKINDEREN TE MECHELEN. — Er wordt nu aandeschool-kinderen een kosteloos broodrantsoen van 70 gram per dag bedeeld, dat zij terzelfder tijd als de soep, in de school nuttigen. Dit rant-soen zal het betàalde rantsoen vervangen, dat zij anders ten hunnent genoten. CHARLES VERSTRAETE. — De heer Charles Verstraete, wiens woning in het loodsgebouw te Antwerpen door de Duit- | scherS ingenomen was, vertoefde te Vlis-1 singen, toen de Belgische regeering hem voor een gewichtig ambt naar Calais riep. De man nam afscheid van zijn gezin en vertrok, om zijn land ook in zijn diepe beproeving te- dienen. En toen -kwam 't bericht van zijn gewelddadigen dood, doch zonder bijzonderheden. Ook deze zijn thans bekend geworden. De heer Verstraete bevond "zich op straat toen door Calais de hoorn schalde : 't sein , dat er Duitsclie vliegeniers in aantocht waren. Hij liep snel naar het huis, waar hij met vele anderen woond'e, en met zeyentien menschen onder wie vrou-wen en kinderen, zocht men beveiliging in den kelder. Eenige oogenblikken later schokte eu daverde de stad. Bommen vielen en barstten. Eén trof het achtergedeelte van het huis, waar Verstraete woonde. Steenen ratelden neer. Na den aanval schoten redders toe. Men maakte den kelder vrij. Eeze was onbe'schadigd ; toch vond men zeventien lijken. Charles Verstraete lag daar met een kind in zijn armen. Al de ongelukkigen waren gestikt. DUITSCHE VERORDENINGEN — Het Eindh. Dgbl. deelt mede, dat te Arendonck van aile 5 paar schoenen van denzelfden maat 4 paar opgevorderd zijn. Schoenfabrikanten mo-"gen slechts 5 S.G. leer behouden. Te Rethy is het vervoer, drogen, braden malen of gisten van eikels, kastanjes en beu-kennootjes op boete 10.000 Mark of een jaar gevangenisstraf (of beide) verboden. Te Turnhout zijn aile honden van 40—60 • c.M. hoogte opgevorderd. Beetwortelen, rapen en wortelen mogen ■ slechts vervoerd worden in de gemeente, waar zij zijn gewonnen. SLACHTEN VAN VARKENS. — Het Nieuwsbl. van het Zuiden verneemt uit België, dat de Duitschers een nieuwe verorde-ning hebben vastgesteld op het slachten zonder aangifte, welke Dinsdags moet geschieden. Een week daarna kan een slachtbewijs ge-haald worden. Van elk geslacht varken mag men 15 K.G. per persoon houden. De rest moet tegen betaling worden ingeleverd. Voor het reuzelvet wordt 4 à 6 fr. per K.G. ver-goed naar de zwaarte van het varken. * BRABANT. VOOR DE BIBLIOTHEEK VAN LEUVEN. ■ Te Londen is een fonds opgericht, hetwelk ten doel heeft de beroemde theologische werkeo van wijlen professor Swate van Cambridge aan te schaffen, teneinde die aan de bibliotheek van Leuven aan te bieden. Kr zijn reeds maatregelen gepomen, om nog vele andere werken voor Leuven aan te scliaffen. WEST-VLAANDERE&I. De Quitschers bereiden een groot offensief in Vlaanderen. Sedert eenige dagen is de Duitsche militaire beweging in West-Vlaanderen zeer druk. Dag en nacht komen treinen met manschappen, artillerie, munitie, veldkeu-l^ens en ander materiaal aan. Velen der mannen komen van het Russische front. Die troepen zijn voorzien van nieuwe wapens en vliegtuigen waaronder driedek-ksrs met mitrailleuses en een 5 centimefer kanon. i ,, = Koningin Elisabeth eert onze dooden. Bij gelegenheid van den Dag der Dooden heeft" koningin Elisabeth dertigduizend bloem-ruikers laten neerleggen op de grafheuvels, waaronder de soldaten begraven zijn, die voor den IJzer gesneuveld zijn. Vervolgens hebben de Koning en de Koningin de kerkhoven van Adinkerke en Veurne bezocht, waar 500 Belgische en Fransche soldaten rusten. Toen het koninklijk paar te Steenkerke aankwam, kwam daar juist de lijkstoet van zes geaneu-velde soldaten uit de kerk. De Koningin heeft toen zelf bloemen op de kistengestrooid. Het vorstelijke paar heeft vervolgens nog ver-schillende kerkhoven bezocht. (N. fi. Ct.) Nieuwe Belgische school. De Belgische school, waar het onderwijs per correspondentie gegeven wordt, is Zater-dag door den minister van wetenschappen en schoone kunsten te Havre geopend. Er zijn reeds 700 leerlingen ingeschreven. Het onder-wijzend personeel bestaat uit HO leerarei:. DE KULTUR EN HARE WERKEN. De Disziplinarstrafkammer van het groot-hertogdom Saksen te Weimar heeft den 30 October 1.1. een Strafverzetzung uitgesproken ten laste van den directeur der Vrouwenkli-niek te Jena, den gewonen professor der der Gynecologie aan de Universiteit aldaar dr. Max Henkel. Vijf jaar lang heeft die drager van de Kultur zonder wetenschappe-lijke noodwendigheid en dikwijls ook zonder de geboden zorgvuldigheid opera-ties uitgevoerd die da gezondheid en het leven der vrouwen in gevaar brachten en het kiemend leven vernietigden. Niet alleen liet Henkel de zuigelingen van zijn gesticht omkomen, doch hij bracht het sadisme zoo wijd dat hij eene vrouw vroeger opereerde dan de tijd en haar toestand het toelieten om een prins van Lippe hetaanschou-wen van die operatie mogelijk te maken! Wat liederlijkheia ! Wat foltering voor een vrouw zelfs als het een Duitsche is, volge-pompt met die Kultur. De meeste deskundigen, die als getuigen ! optraden, vonden daar geen gratiein. Is een prins zelfs van Lippe in Duitschland geen bovennatuurlijk wezen? Nochtans verklaarde een dokter dat hij geen gynecoloog was gebleven ten gevolge van de operatie waar hij als assistent was opgetreden. De prins van Lippe was aanwezig, doch de arme vrouw stierf. Ziedaar een levendig staal van het walge-lijk matérialisme der kultur, waarvan wreed-heid en sadisme oaafscheidbaar zijn. Moet men zich dan nog verwonderen over hare af-schuwelijke misdaden in België en inNoord-Frankriik, waar niet zelden Duitsche intel-jectueelen zich ala zwijnen hebben gedragen? DElrOESTAItiD De paniek, die ëoo noodlottig is geweest voor onzen Italiaanschen bondgenoot, is beslist over. Weenen zelve meldt, dat de ge-vechtsbedrijvigheid der„Italianen aan de Tag-liamento toeneemt. Rome voegt er bij, dat op beide oevers der rivier artilleriebedrijvigheid heerscht. De Italianen reageerden door tegen-aanvallen op den grooten voortdurenden druk des vijands op den linker vleugel,'d. i. in het Noorden var. 4cn atroom, die de Yser van Italie zal wezen. In de streek' vaa de Judicarie werden ster-ke vijandelijke afdeelingen verslagen,Oosten' rijkers werden gevangen genomen Niet generaal de Castelnau maar generaal Foch zou het Engelsch-Fransche hulpleger aanvoeren, Over de militaire hulp van Engeland en Frankrijk zal de Oorlogsraad te"Rome handelen. Reeds zijn Painlevé en Lloyd Geofge daarheen vertrokken. De chef van den grooten staf van Engeland generaal Robertson, generaal Smuts, deBoe-rengeneraal vergezellen den Engelschen premier. Er is meer. Waarschijnlijk zal te Rome eindelijk de eenheid van de militaire actie der Entente bewerkt worden. De heerschende anarchie in de groote oorzaak van Duitsch-lands successen. Laat de menschen van lcl,ein gteloof met de neutrale natte vingers op Italië schimpen1, wij hebben verfcrouwen in het Italiaansche volk dat de smet van de Isonzo zal uitwisschen en zich schitte -rend wrekon. Zoowel Zaterdagmiddag als Zondag den ganschen dag hoorde mon tôt in Scheveningen het giebromi van het geschut uit het Zuid-Westen. Dit was des, te zeldzamer daar de wiwd Zondag uit het- Ooscen woei. Zmdag was het kanongebrom bijzon-der hevig. Het Duitsch bericht van 4 îezer spreekt indordaad van hevige ar-t.illeriestrnd in de streek van Dixmuide, Tasschendaele en Becelaere. Ovei'i.^ens was het kanon aan het woord aam de Aisne en ten O. van de Maas. Wij verneanen dat de Duitschers steeds divisies uit Ruslanil naar Vlaajidren bren gen. Duitsclie aanvallen werden beoo&ten de Maas afgieslagen. In Macedonië wordt door de troepen van Sarrail aangevallen. Beîgisch weekoverzicht. In dein loop dezex week is de artilleriebedrijvigheid toiegenomen op gansch de uitgestrektheid van ons _ front. Het schie-ten • beireikte op soirimige oogen'blitcken een groote hev^gheid, namelijk op de vijandelijke werkexi! van miilpaal 19.501, vatï den I-Jser, van Beert, van Bleeîc, van Dixmuide, van het kasteel van rnijl-paal 19 en op den straatweg. IJperen-Wou-smen. Gioed1 door de artillerie ondersteund is onze infanterie in de vijandelijke loop-gtraven der le liniëxi gedronge®, evenals in de steuni'oopgraven en heeft meer dan 80 gevangenen gemaakt en1 drie ma-chinegeweren benevens beilaingrijlc xriiate-riee1! mieidegebracht. Eleinâ.ge mijnwieirpers werden ter plaatee vernietigd. Onze perliez en waren bij dezeia aanval gering, terwijl die van dem vijand daar,-entegen zeer gevoelig waren. In de streek van Vijfhuizem heeft eene Belgische af-deeling, sanœnwerkende met de Fransche troepen de ssreek gielegen tusschea den Vijver van Blankaert en. den User van yijanden geâuivejrd en heeft eetn dertigital gevangenen »gemaakt alsmcde een zeker getal geweren eu awler materiaal Irait ge. înaakt. . Bijzoodere telegrammen. PAINLEVé EN LLOYD GEORGE TE, ROME; PARIJS, 4 Nov. Lloyd George, de Engelsche premier is Zaterdag te Parijs aangekomen. Zondtagmorgèn isr hij met Painlevé naar Rome vertrokken, waar zij een bijeenkomst met de Italiaansche regeering! zullen houden. DUITSCLIE KUIPERIJEN IN ITALIë. PARIJS, 3 November. Het Duitsche offensief kenmerkt zich niet alleen door krijgsverrichtlngem, volgens de Duitsche bladen, die dit openlijk bekennen, tracht het ook verdeeldheid te zaaien in het binnenland. Evenals onder de bevolking van de overige tôt de Entente beliooren-de landen, verspreiden de Duitscliers in Iialië luidruclitige en sterk overdrpven • oorlogsberichten leneinde indruk te maken op de openbare meening. Tezelfder tijd verspreiden geheimzinnige agenten zoowat over al in den lande verontrus-tende en leugenachtige berichte© nopensl den toestand aan het Italiaansche Iront, waarin van ongeregeldheden en zelfs van oproer wordt gesproken. Dit minder -waardige moreele offensief moet volko-i men mislukken. De vijandelijke • inval heeft wel verre van het Italiaansche volk neer te drukken, zijn vastberaden-lieid doen toenemen en zijn vaderlands-liefde versterkt. BETOOGINGEN IN KROATIE. LYON, 4 November. Uit Ziirich wordt gemeld, dat er heftige tooneelen hebben plaats gehad in de laatste bijeenkomsten van den Kroatischen landdag te A gram. .Er is geprotesteerd tegen het regeerings-beleid. diat sa-aeit naar een staatsgemeen-schap met Iïongarije. Na heftige critiek ■te hebben uitgeoefeind op de houding van den président heeft de afgevaardigde Stei-pan Radie uit.geroepen deze po'iiek zal ten gevolge hebben, dat geen Kroaat denj keizer meer trouw zal blijvon. Wanneer nien zoo voortgaat zal ik de eersle zijn, om te roepen weg met de Habsburgers. Aa de'zen uitroep1 va.n eian d&r meest popu-la,ira Knoatische afgevaardigden heeft da: r iieerderheid beslotein SLeipan Radie van de biaïaadslagingen in den landdag vcor zestigf zittingen uit te sluiten. Dit ieit, da,t niet opi zich zieûf staat, bawijist hoezesr de Kroa-tische piatriottan gekant zijn tegen een ver-iekr-nig:iig met Hongarije. Legerberiohten der Geallieerden. De Italiaoen yallen bij de Tagaamento aan Oorlogsraad der geallieerden te Rome. Lloyd en Painlevé zullen er aan deelnemen. — Naar de eenheid van de militaire actie onder de bondgenooten. — Verschrikkelijk artillerie* vuur in West-Vlaanderen, aan de Aisne en de Maas. — 40.000 Vlamingen voor militaire werken opgeëischt! — Gevechten in Macedonië, Palestina en Sinaï. Vaa het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LiONDEN, 3 Nov. (Reuter). Off. De En. gel'schen nariien gisOeiravond in een pa. trouiilegevecht teln W. van La Bassée eeni. ge gevangenen. De Duitsche artillerie heeit't vann.acht ten O. van leperen groote -^ei'ic. zaamh&id betoond. LONDEN, 4 Nov. Reuter. Iersche fu-seliers voerden giaternacht met succès een raidi uit ten Zuid-Westen van Ha-vrincourt.Twee raids, welke de vijand in d« buurt van MonchJ7-le-Preux ondernam, werden afgeslagen- Aan het geveclitsfront u anien kleine afdeelingen van onze troepen twee steun-punten van den vijand, het eene ten Oos-len van Broodseinde, het andere ten Z-Oosten van Poelcapelle. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 3 Nov. (Havasj. Off. In deti loop van den nacht zijn de Fianscï)® troepen blijven ,vordieren tusschen het ka-naal van de Oise en dei streek vain Corbeny en hebben op dit geheeie front den Z. oeiver van die Ailett® bereikt. De Duitschers zijn teruggetrokken op den rechteroever der rivieir, waarvan de bruggen en vondertjies zijn weggenoniejn. De artilleriestrijd is levendig voortgezet in der. «iectoi vaa Chavignon en op leinkelte punten in het gebied der hoogvrlakten. Bij het materie®!,' sedert 23 October buit-gemaakt, lieibben de( Franschen thans geteld 200 zware kanonnan en stukbetn veldgescbut, 222 loopgraafkanonnen en 720 machinegel werein. - Op den repliteroever van de Maas hevige artillerieactio aa.n het front van het bosoh van ®iaume. Een Duitsche overval ten N. van St. Mihiel1 heeft geien^ resultaat gehad. Do nacht wias overal elders ru&tig. In de 1 u c h t. In de période van 21 tôt 31 Octoher zijn 23 Duitsche vliegtuigîn ge-veld, waarvan 21 door Fransche viiegeirs tetngavolge van luchtgevechten en twee door het vuur van spéciale Franscte kanonnen. Eovendien zijn 28 Duitsche vliegtuigen ernstig geirofîen ^n binnen hun linies geu daald. PARIJS, 4 Nov. Havas. Ten Noor -den van den' Chemin des Dames bleef opmerkelijke artillerie-bedrijvigheid in de streek van Pinon-Vauxaillon heerschen. Ten Noord-Westen van Reims mislukte een raid der Duitschers. Op den rechteroever van de Maas de-den de .Duitschers, na het hevig bombardement, dat in het vorige communiqué gemeld is, eenige opeenvolgende aanvallen op het front der Franschen ten Noorden van het Chaume-bosch. Het vuur der Franschen dreef de aanvallers uiteen en bracht hun zware verliezen toe. In "de streek van Damloup bleef een raid der Duitschers zonder succès. Fransche patrouilles maakten een zeker aan-tal gevangenen. . PARIJS, 5 Nov. Behalve een zekeire bedrijvigheid van de artillerie ten Noorden van den Chemin des Dames ten N. W. van Reims, en in den boven Elzas valt niets van beteekonis te vermelden. In den avond van den derden November zijn bij Duinkerken eenige bommen neergekomen. Er zijn geen slachtoffers to betre .reu, Vaii tist Oostelijk front, Met Russische legerbericht. LO.XDEN, 3 Nov. (Reuter). Officiel'?!. De .Britscho Admiraiiteit v©iinKiemt draadloos het volsendje Russische legerlierieht: Ilussiseh,*! soldaten verbroederen zich met de>n vij and in het vak van het WygonoLmeieir; De Russen dedein ten N. van Husiitylft een geslaagden raid en namen eenige gw vangenen. Van liet Zuideljjk front. Het italiaansche legerbericht. ROME, 3 November. (Ag. Stef.). Officiech Gistèren versteirkten do Centrale tr©epe|a overdag hun druk op den linkervl'eiugel der Italiaanscha linie aan de Tagliamieftito. Pogingen om op dem rechteroever een in. val' te doen, werden door de Italianen \ie"ji ijdeld. ROME, 4 Nov. (.Stef.) Langs de Tagliamento-linie heerschte arti-i i arie-bedrijvigheid op beide cevera van de rivier. Op __dea grOoten, voortdurenden druk op den linkervleugel reageerden wij doon ons vuur en door tegen-aanvallen. In de streek va® Judicarie werden ster-ke vijandelijke afdeelingen, die na een krachtige artillerie-voorbereâding een aanval deden op onze v o o r ui rgies cho v en pas-ten in het Daone- en Giumilla-dal, na een zeer levendig gevecht teruggedreven, waarbij ons eenige gevangenen in handen. vieien. In den nacht van 3 Nov. deden onze vliegtuigen een tocht boven den linker-oever van de Tagliamerrto en vernieMeni munitie-depôts, die wij tijdeos den terug-toeht niet liailden kunnen ontruimen. Twee Dui sche vliegtuigeia werden g,is-teren bij Odezzo en Oodroipo neergescho-ten.Van Iset Maceioalschs front. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 3 Nov. (Reuter). OificieieJ'. In de afgeloopen week bombardeerden Engel« sche vliegers Bulgaarschia kampen en mun nitiodepôts op de Bielasita.bergen, te Sesta-vo, ten N.W". van het D^irinineer en tej Siltiiozik ten Z. van den B,upel-pis. Er was eenige w|ederzijdsche lartillerie.actie aan het front bij Doiran. i Vaa de Turksciie fronten- X — !!■ — Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 3 Nov. (Reuter). Off. Sinaï. front. Donderdagnicht, na een hevig boni» bardement, vie'en de Britsche troepen d« W. en Z.VV. verdedigingswerken van Gaza aan en veroverden do eerste TurJischo verdedigingslinie oveï een front van 5000 yards (4570 M.). De Engelschen na.mietn 29G gevangenen en maakten 5 -maciiinegcweren huit. Driflf begenaanvallen zijn tieti'uggeslageu; teirwijl ] do TUrkoa zware ' vf'liezen -/ga io&goi ' bracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes