Belgisch dagblad

1216 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2804x5591v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZATERDAG © ZONDAG ÎO FBBRUARI 1018. 184. mmrj/ ■. -u^ojdeRatmasaLUEaBi^! iJau. Per 3 maanden voor Nederland i 2.60 franco per post. Losse 'bumwers. Voor wederland 5 cent, yoor Buitenlaad 71/» cent. S Den Haag, Prinsegracht 126. Teleîoon Red. en Admin. 7433. — UW Ml——1—T1 BELGISCH DAGBLAD yerschijnend te 's-Gravenhage, eiken «verkslag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ' ....... AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60: elke regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.60; elke regel meer f 0.60. London : Dixon Honse Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. De Raad van Vlaanderen. Charles Maurras schreef in L'Aotionj française over den Raad van Vlaand«ren: ' „Zij mogen Vlamingenof Walenzgn,meende Wtj, onze buren zullen mij toegeven. Do ver-irukker heeft geen enkele kans zich ala wel-jooner te doen aanvaarden. Nochtans moet jnen nie" gelooven dat hij gansch zijn arbeid ta zijne moeite zal verliezen. Da politiek ge-akt aan den landbouw van denfabeldiohter: aooit kunnen ernstige moeite en arbeid ver-loren gaan. Zeker zullen de Duifcaûhers non noofddoel missen ; zeker zullen het hart en |fle ziel van het land hun voor altyd ont-ïnappen.1 ..De ongelukkige misleiden, de ellendige jyerradera die zij aan hunne zaak gebonden fcebben, zullen een klein getal uitmaken. Zjj fullen ook van geenerlei waarde wezen in de ûogjen van de overgroote meerderheid der jaensc-hen. ; Nochtans zal door het feit van die onder-neming en die herhaalde pogingen door verscMlende middelen een klein hoopje yro-duitschers en yerduitschers ontstaaa fa, wel is waar, zeer vreemd aan het land, ïmaar in het hart van het land waarult fevaarïijke agitatiën kunnen vloeien. Lwanneer de Belgische Staat opnieuw in het bezit van zijn eigendom zal komen, zal pij zich bevinden Yoor een slach afvallige ourgers die hij zal moeten straffen en die jij misschien niet'volledigzal kunnen treffen. I ,ZuRen zy de vreemde bezetting niet be-jffittigd hebben cm zich een klienteel te maken? Zal die klienteel de toepassing van 'le wettelijke «anctiea niet bemoeilijken ? 1k je g niefc dat het reeds zàô gaat, maar indien ^it zoo ging zouden de Bochea in het odel rVolk, wiens beulen zy zioh gemaakt hebben, [net zaad van een wreeden tweedraohtjtorten, Jlen tweedraeht die langdurig en dfép kan Jwzen. Door het princiep der nafcionaLteitea fuit te buiten zullen zij cens ta meer liu., w 'tigen zaken bedisseld hebben. I' „Dezo ooriog streeft er naar het Belgiach jplk een te maken en de gewestelijke tegen-|trijdigheden tusschen Vlaanderen en liet j,y7aleniand te doen verdwijnen, r De Duitsehe bezetting zoekt echter ditu't-werksel van den ooriog te vernielen, door die Jualiteit te seherpen en misschien sedert lang se eerste kiemen voor te bereiden on in een Jetwiiderden toekomst een voordeelig ingrijpen |&ogeir;& te uiaKoHi" ! Dô redelijke, gematigde en scherpzinnige ■woorden van dâzen eminenten Fransohman aienen door aile Belgen rijpelijk overwogen j# worden. Ala een worm in de vrncht, zoo ateekt de [buitscher In aile landen, Ifrankrijk niet nit-ffeionderd. De zaak Caillaux getuigt die [ rormstekigheid. Ben gezonde natie komfc f isar nochtans te boven en in Frankrijk anij dt far. Clemenceau die rotte plek uifc. fi Het is zeer wel mogelijk dat wy ook in j Belgiô, na den ooriog, een klein troepje pro-l'uitschera en verduitschen zullen hebben. f Het aktivisme heeft thana laten blflken 1 dat er ook een dergelijk groepje van inge-; Vrijden by ona vôôr 1914 beatond. Wanneer we de ljjat der overloopers en afvalligen lezen, zijn we niet verwonderd dat de meeaten hun vaderland verlooehend hebben. Van soœmigen hadden wij noohtana aen afval niet verwacht. Nu aoheren w|j za f over denzelfden kam met de mveR bier-lappen van Berlijn. Wat de aktivistische klienteel betreft,, zij zal wel zeer klein en onmachtig wezen. Die aktiviaten zelf zijn niet van het zaad der beiydera en mârtelaara. Hunne toekomst -la imraera reeda by een Zwitsersche maat-achapplj vérzekerd, een teeken dat zij het ! geloof en vertrouwen missen. i Het volk in België ia zoo gebeten en ver- i bitterd op de aktiviaten dat het de regeering ! of het parlement, die gehoor zou geven aan i de klienteel waarop Ch. Maarraa doelt, zou wegbezemen. Zoover ia hat in Balgië geko- 1 men dat men er zegt : „Earst de aktiviaten '■ en daarna de moffen." OverigenB laat de op- ' gedrongen ranaeling, die de 600 aktiviaten 1 met den Raad. van Vlaanderen te Antwerpen opliep en geen twijfel meer aangaande de ge-voelena van het Vlaam.sche volk. Het Waalache volk is even hardhandig wanneer het Waalache aktiviaten betreft. Er zijn immers ook Waalache verraders, men vergete het niet. Te Namen zijn er reeda een hoopje in een vetten kaas. Walen en Vlamingen zullen elk op hun eigen zich met de kastijding gelasten. Ik meen dat er op dat punt een heilige wed-ijver tusschen beiden zal bestaan. Er zullen nog voldoende boomen en lantarenpalen en ! brownings in het iand zijn. De Belgische re- i geering wenscht men energieker te zien. 1 Ons troawe volk in België vindt het be- . sluit-wet van 8 April 1917 te toegevend en ta zwak. Waarom ia de doodatraf uitgealoten? Trekt men misschien ook. handaohoenen aan < om e®n militair, die den dood verdiend heeft, < te verachoonen? i Wanneer neemt men een besluit-wet waar- 1 by da aktiviaten, die aan de omverwerping ! van den staat Belgiô, door bewezen daden 1 liabben medegewerkt, vervallen worden ver-klaard van hun Belgische onderdaanschap, £ dat zij zelf aflegden 1 Men kan de verradera ook verbannen ala 1 in den goeden ouden tijd. De Duitschers kunnen dit schûm overnemen ala het hun lust, < want landverraders zijn altijdonbetrouwbaar. 1 By de terugkeer zal men vooral een aller- s krachtigste regeering behoeven. Wanneer*Het goede zaad van het onkraid I zal gescheiden zyn, zal het plicht van den i Staat wezen te verhinderen wat Ch. Maurras i voorziet met aile Belgen, die van dichtbij — u.a» ver Tau u.™ -cwCiacboo iJvv en Waalach aktiviame voigoa, "——ht de vyand daardoor etuurt op de annexatie van ons land wanneer de tijd voor hem zal gekomen zijn. . , , ,, . , , De verwensohte partypolitiek heett In het oude België te vele vragen op de lange bank geaohoven. Daaruit smeedt- de- vijand thans wapenen tegen ons land. Bedoeld zijn hier: 'alands volledige verdediging, de taalkwestie, de kieswetten en de sociale vragen van allen aard, waaronder de pensioenen. Morgen moet daarmede opgeruimd worden in den besten en breedsten grondwettelijken zin van gelijkheid en wederzjjdsche verdraag-zaamheid. .. Vergeten wy nooit dat de vyand steeds voor de oosterpoort zal staan om te onder-zoeken, indien hy er geen spleten of reten in ontdekt, waardoor hy in ons geliefde België zij ne stikgaasen kan laten stroomen. Léonce du Castiilon. 1 DE TOESTAND Be c.oçao^àie van Brest is nog niet ge- J «djii'igct. / : M l>e „Peitït Piviisi^a", p^liceeirt restes jyrieven, om te> 'bew^zjeta, dat DaitïoblaiLd in 'fkfi ïoop Vian dlejn zomier van 1917 de ' aiistisaiie ptajfciJ in Rusland, voior- Sjamelij'tî Lieinin en Trotzky, iinaticieaiï he^ft igesteand. D,e geldsoimimiejn, waar van de gie-Seproduc^erâe bxietven d© Ojrder tôt bteitaling fievaUenj lioio.pie!n in hondeudduiizendiem Piaik. O'a,- bevindt zicih^aïaarbîj e&a. bedrag Van ilît.' 150.030, toeg^wezen door de Quiit-'schc riociaiistih h'e moei'deiih!eidsparli| bi| ieen dioîor Sciheidjetmanin oiiidarteckendi BC|hili|vT8in. Het beiangrijlkiste ftnk sciMjnt wel te zijn e<en circulaire d'et Keizerl'yllce B.ank a^in aile veir-tegeiiwo«Pdigejs der Diuâtscto 'hanfeen in Zwi't-Seriaind, waarin vvordt raedegediS'eld, dat w-'aoieferi opu geld auillen worden gedaan vooa-p|e p,adfistiscjiie pirapiag^nda in R,nsland3 dat deze verzœfcen uit Finland en van viêTschilL Mtide gers^axen zwllen foniien, wq^rondet1 L^nin, Tmtzlky, Zjnoviëf, Kaimeoef, en®. jWian'-jhSefer de aanvra g^râ één deir beide handteeke-iûngen Dirsoha.ui of Mofenburg kunnen too-»en; BijOieften zi] ajs eoht woi'deta beseho.uwd «n ' !tiniddellij'àv ingewilligd worden. , ko il van die Dmitsclbe agenten, Kaimenef, dan naar Frankrijfc rnogen gaan! Biai BVja.aEom ons ifearowcr vetrvvo'ixderd' als pnysiûians rn Bacihianan naar Bngeland mof ht l'eizen. Wvé vèrklaart de totijiuteit van Huy»-ma vi met de Britaehe regeering ? Daar-ovei- loopen immers allerlei geruchten. -'t Men zegt dat Troelstra, Van Kol eu de , andwe naieve HfJÎlanu-.oliia sooi;a^9l(on , i die zich naar Stockholm lietem lokken, biet gesticht zijn over de nieuwe betrek-kinp.cn van Huysmana en zieh in al-îer] giselngen verdieperi. De Belgen Oo .. \apoleon zei immers, dat men in M var. oérk.g iim buurman îmoet wan. trou a en '.fei proei a van Bolo paeja bewijst ni' en meer, dat de avonturier plieh-iHet blifvt ook, dat invjoed'heb- tende peraonen waaronder Humbert, Mal. vy., Mounier en< CaiUanx gepoogd hebben den schurk te redden, uit vrees zelf zwartgeniaakt te worden. Dank aan de Ver. btaten is diebere-kening mislukt. llet procès is s'iec&ils de intoding tôt de proeessen van, Malvy, Lenoir-Humbert en Caillaux. In Oostenrijk heeft de Keizer het oiiitsiag van het kabl n?t v. S&idler niet aanvaard. Uit Finland wordt gemeld, dat de Ru&sLsch-e roode garde er verslagen werd.\ In Ru^and ia de anarchie sfihier ho-peloos. Ganeoh Rusland is bezopen. Tusschen de -Oekrainische repnl^ek en do Middenrijken is, sedert 2 xtre, een vreie gealoten. Het fiasco van de activisten te Antwerpen. Uii, Aniwieirpen worden ens ïieg nadere b^onderhodeln over de klop^artij van Zion. dag medegedeeld. Dfâ gtoet bedroeg ien hotagjste zes hon-dlerd man en dit voor een provinciale raanifegifcatie.. Duaronder telde irfen nog vele vrouwen en kinderen, daar Ûe aktivisten van uit de provincje van de gelegcniheid en van den zjopnigen dag get-hruii gemaakt hadden om cens Antwerpen Itla îiezoeken. De .tejgienxnanifestanten waren 12 tôt 15.000 gterkj die de manifestanten duciblig he'b-Wc-h afgeklopit en uiteengejaagd. Nochtang woirdeln: de activisten docr Dnit-gclhe politie en militairen Ibeschermd. De Meir lag vol ingedeuikèe hoedeh, ge-^ciheurde kleederen en oofc vol stokken. D'j ruiten van het nieuwe lokaal van het „Vlaam§che Nieuws" worden ingegooid. SftSat de aktivislisielie ibeweging be.reft. ic'n-zte cOrrespondc!nt wijlst er op, dat iiel volk er jsidh niet mode bemoeit. Zij be staat uit •wat h«etp,koppen, die o(ver veel geld beschik-kert en een en arme prapaganda voeren. Men t,ag ho.cige'r met welken uitslag. • Da ml vai lalef tu BoèIîé. Wij lezen in De Maaebode: De Bulgaarsche Iegsfcie deelt ona mede : Het „Balgisch Dagbl',H", dat in Den Haag erachijnt, publiceerde in zijn numraer van 3 anuari j.l, een aanklacht tegen de Balgaarsche ùegeering, wegen3 bewaerde onreohtvaardige ehandeling van den B~ gisshen Katholieken eestelijke M. van Bockataele, die door de Bul-aarsche overheid zou geïnfcerneerd zijn. Deze eschuldiging is volkomen ongegrond : volgens ilichtingen verschaft dc^:r mgi. Damiaan, dea toomsehen bisschop v? Roeatsjoek, op wien et Belgisch Dagblad z .lf een beroep deed in ijn artikel, verbleef ^enoemde geestelijkn 3dert het uitbrèken vaa den ooriog tôt vôôe enigen tijd in volkoinen vrijheid in Roestjoekr n volkomen vrijheid Tnsgelijks, en zonder wang of belemmering van welken aard ook, rerd hij daarna, kraehtens een overeenkomst relke de betrekkingen regelt tusschen Mgr. )atniaan en het ministorie van eeredienst ten pzichte van de benoeming der katholieke riesters, in de parocide van Grorna-Oriecho-âtza aangesteld om de geestelijke belangen raar te nemen van de Katholieke arbeidera an de auikerraffinaderij aldaar. Deze inliehtingen, «ât de beate bron, zijn op ichzelf welsprekend genoeg om de Holland-;he pera ia staat te atellen zich een oordeel 3 vormen over di$ besohuldigingen van het Belgiach Dagblad". Ons antwoord : Naar a^nleiding van ons artikeltje schreef as een pater passion st — een Hollander — it Mook, dat pater Mauritius van Bockataele îderdaad is geïnterneerd geweest in Zla-tza, by Perdope, maar thans verblijft in ona looster der H. Familïe te Roestjoek. „(Brief an 5 Januari 1918.) Die verzekering is dus formeel in tegen-araak met bovenstaànde verklaring van het ialgaarsch gezantschap, dat de interneering )Ochent. Belgan en Hollanders kunnen zich daarna Bn oordeel vormen van de betrouwbaarheid an de beriohten van het Bulgaarsch gezant-îhap in Den Haag. Dat pater Van Bockstaele thans in Gorna-'riechowitza zich bevindt, is mogelijk, doch et ware goed den datum zijner aanatelling an te geven De pater pasaionist uit Mook doelde ook 3l_ zijn ,«a>^ de DQgingen die in het anlyat"er"M'auritius ohe missionarissen te bekomen.. Z.Ex. de gezant van Bulgarije, die beweert .it de beste bron ingelicht te zijn, zegt noch-ans geen enkel woord over de gevangen-chap van die andere Belgische onderda-len. la het misschien een bekentenis ? Daar lij ons geen reden is om de geloofwaardigheid 'an den neutralen pater pass onist uit itook, den broeder van mgr. Theelen, bisschop 'an Roestjoek, in twijfel te trekken, gelooven vij hem. Wy kunnen hier nog het volgende byvoe-ren : Pater van Bockstaele was voor de 'weede maal naar Bulgarije gegaan, niet >m in een klooster te leven, maar als missi-innaris en pastoor van een kleine parochie, >estaande uit r.-katholieke Bulgaarsche, Oos-ienrijksche en Hongaar-che onderdanen. Daar voor werd hij beloond door gevangen sn geïnterneerd te worden met andere Belgische missonarissen, alsof deze zich in een craal van Centraal Afrika bevonden. Het is niet mogelijk dat Belgische pries-ïers in Bulgarije gehouden blijven. Wij drin-jen dus nogtnaals ten krachtigste bij onzen nainister van buitenlandsche zaken aan om sen einde te doen stellen aan den pijnlijken toestand waarin die Belgen verkeeren. Zij moeten vrijgelaten worden. P.S. Met genoegen lezen wij, dat onze Be'gische collega, Het Vaderland, van Parijs, ons stukje afdrukte „welks besluitwij ten voile goedkeuren, schrijft het Vad. en op onze beurt aan het aandachtig onderzoek van onzen minister van buitenlandsche zaken aanbevelen." Fransche médaillé van erkentelijkheid. Mgr. Cai^on de Sffiiart, gseretaiis van den aarfcsbissehop van ïWie&tminsber, broetr van den Belgisphen minister, heeft de Fransche médaillé van erkentelij'klieid gakreg'Sn, we* gens het organiseeren, sedort uen 4en _Aug. 1914^ van ibwee anjbulanoes te Hostières, aan de Maas, waarin hij Fransche en Duitsehe gewonde Eittijiiers en burgers heeft op-geinomen. Hi| werd gevangen genomen, dccih ten glotte door ibeamddeling van het Roode Kruig in vrijheid gesfeld. De Koning en de politieke scheiding. Aan den heer Ivedejyn, vooi-zitteo" va» de Belgische Eendraoht te Amsterdam werd het volgend telegram uit het Belgisch hoofdkwartier g.e»tuurd : Zeer gevoelig atvn het telegjcam, dat gji| Hem haroi gestuurd, dankt de koiaingi rechtzinnig de leden van de Belgische Eendraciht te Anïstetrdam om hun betui-ging van trouw en geheohtheid aan ftjize schoone nationale leus. Graaf Fr. \ an den Steen de Jehay, directeur van het Ka-binet des koning,* Legerberichten der Entente. Devredesonderhandelina:enteBrest-Litofsk Burgeroorlog in Finland. — Het ontslag van het Oosten-rijksche kabinet is niet aangenomen. — Het procès Bolo pasja. — De anarchie in Rusland. — De vrede tusschen de Centralen en de Oekrainische republiek get eekend. Vas het Westelyk front. Het Fransche legerbericht*. PARUS, 8 Februajri. Officiel avond-bericht : Benoorden den Chemin des Daine» en in de Woevra, in de atreek van liiiey, hebben de Fransche gamakkelijk de Duitsehe aanvalapogingen op hun kleine posten afgeslagm en don aan v allers verliezen toeg|ebracht. Gedurende den dag ia de beschieting op den rech-teroever van de Maas en op eenige pun-ten in da Vogezen levendig geweest. C>p het overige front geen nieuws. PARIJrf, 8 Febr. H.N. draadloos. Niets te mslden, behalve een met succès uitgevoeorde Fransche aanval, op em kleine Duitsehe post, ten Oosten van Forges, op den linlter Maasoever. Het Engelsche ^eyerbericht LGNDEN1, 8 Februari Router. Ofticl-eel avondbericht: Een vijandeiijke over' valsaldeeling heeft hedenochtend gepoogd om onze linie ten zuidooaten van Atrecht te naderen, ôoeh werd door ons vuur verdreven. Kort vôôr het dag worden bee t een andere vijandelijke aideeling een overval op een onzer posten in de na-bijbeid van Oppy gedaan. lien vaai onize mannen wordt vermist. De vijand liet een aantal dooden vôôr onze positen açhter. Oyerdag was het ge&ehut bedrijvlg tusschen Bullecourt en de Scarpe, alsimede benoorden Lens en ten noordoosten vaai Yperen. Vaa het Zaideiijk front De ongunstige gesteldheid van- de at-rnospheer heeft het schieten van de artillerie aanmerkelijk bolsmmerd an de bedrijvigheid der infantesrie aan banrien geiegd Tusschen Brenta en Piave kwa-men er niettemin zeer geslaagde vutur-eoncentraties voor van Italiaansche ka-nounen Van klein kaliber en in het ge-bied benoorden den Monite Grappa en Alano waren de voorposten nog al levendig in de weer. In den nacht, die aan den 7den voor-ofging, bereikte een Italiaanseh liioM -vaartuig na een lastige vlucht, de vijan-delijko vliegvelden van Motta di Livetn-za. Het wierp daar mat de beste uit-komst een ton bommen op en keerde on-geschonden naar zijn steunpunt terug. De strijd ter zee. De Tuscania. LONDiEN, 8 Felbr. (H.N. draadloiqg.) Een niet officieel berioht ir.eldt, dat het aantal dooden van de Tuscania. nieit mieer dan l(jO bedxaagt. De commandant kapitein teir Me. Lean is. gered. * * # (WASHINGTON, 8 Febr. (Router.) De îri-nister van ooriog Baker, heeft terzake van het verloren gaan van de Tuscania de volgende verklaring afgelegd. ,,He.t in den g rond baron van de Tuscania brengt ons van aangezicht tôt aange-zicht net de oorlogsverliezen in hunmeest needoctgetnloioizen vorm. Het is een nieuwe ïiitdaging, tôt de besiehaafde wereld gericht dour een tegenstander, die de besluipiflgs-n.ethode van den wdde in oorlogstijd heeft verfrnd en nog doodelijker gen.aakt. -TOij n:oi-ton dezen oodog winnen en wij tullen dezen ooriog winnen. Verliezen als deze vereonigen de motie in medagevoel met de geainnen, die gotroffen zîjln. Ook vereenigen zij on^ tôt gro'otere vastbeslotenheid om vol te hauden." * » • Engelgehe persslemmen over de torpedeering. LONDEN, 8 Februari. (Reuter.) De Daily" Express is van oordeel, dait het in den g rond b orem van de Tuscania een onv oor-deeliga zaak geweesit voor de Duitsohers. He4 intellect van de Ameiikanen — met al hun onvergetelijfken rijiicdoan aan mannen en naterieel — was al btjl den ooriog; thans is odk. Air.erika's ziel bij den str^l tegen den Keizer. „Credenk de Tuscania"- zal een onweer-Stonbaren' oproep tôt dienstaeming zijin, het zal ook een gfcrijdkreet ter overwinning zijo, htwt zal weer klinken van den Atlantischen ©ce a an tôt den Stillen Oceaari, het zal de grooitate démocratie op aarde van geestdrift vervullen tegen deri vijand van vrijheid, den.oeratie en fatsœn. G root Biittan.nië. dat nooit de tiaditie ven de Birkenhead iieeft vergeten is er trdigeli op, dat de mantoen van de Tu.soania zijn boiidgs'ao'jten zijn en dat zij imetChwt Britannië' de taal on de idealen graneen hebben. Be iongie Amer ik amen, die den do^d hebben onder de oogen gezien „zoinder pa-1 aio4 en in pracMige orde", in het gelid ge-! 3?:3iaard en onder het zingen van „Mycoun^] Lry t'is of Thee", leeren ans opnieuw een" hoe prachtig ietsi dle( irritonaloh is. Eie Time® sobxijjît : Dta stemming van hot Aiïierikaansche volk was al hotog; zij zal PjOg hooiger worden, wanneer zij! rouwen or/er de doioden, die oinder de golvon van den Atlantischen Ooeaan sluimeren. Herinnerende aan de omivangrijke toeba-reidselen van de Ver, Sdaten, sdhrijit het blad, dat deze van een omv-mg zijn die voarbeeldolooft is in de wereldgesohiedeniï 1 Dit mî-est vrije vaa de zelf-regeerende de- j moeiratie is bezig talrijfcer legersoharen te ' arganiseereia, dan de ncachitigsten onder dei Aziatisehe veroveraars. LWa.'. Amerika roeds heeft geilaaia heeft, ij piachlig; rrnaar — fcenzij wij ons zeer vérgisV' sen is het Ameirikaanscihe volk is dit nog1 slechts weinig vergeleken bij wat zij voor-nen.ens zSgin te doen. Zij zijn. met hart «ri ziel aan onze zijde; en dat is een zekerei , waarborg vqor de overwinning en voor een! vverkclijkeai en duurzanien vrede. Ce duikboot- en mijnooriog. LONDKN, 8 Fefctiuiari. (Bluter), Oiïioieeil'i ; Dia vorbeteidie cijiexs heit aatntnl sl'adht-1 oltei'a tier Tuscania luiden, : 2285 ge redden 1 e'ri 166 vermisten. Jellicoe's verirouwsn. LONDEN, 8 Febr. (H.NN. cLraaHxe). Ad-miraai Lord Jelliooe heeft vandaag zijn ver-' trc-uwen u,itgcs{)rake(n, dat het duikbootge-vaar tegen AuguaW ongeveer bedwangeai _ aal zijn. r'Ô l iTb i v ■i-w' ^ ~ g e 1 â c h e z ij d e. L-ONDE'N, 8 Februari. tReuter.) Het we&kblad de Field maaakt een brief open-baàr, dien een Duitsehe staïofficier op, DorMerdag 30 Juli 1^14 in het Bngelsch geschreven heeft. Er blijkt uit, dat hij gemobiliseerd was op 1§ Juli, vier da-, gen voor de afzending van het idiitoan" tum aan Servie. Dit bewijst uatuuiiijk, dat Duitsichland den ooriog i^egon, dieu het voorbea-eid had. De schrijver is l^o, pitein Paul Fhrbardt die éptnige jaxen ■ achtereen nauw betrokken is geweest bij' een Londensehe firma, welk'e hij te Airxl warpen en Damiburg vortegeaiwoordig -1 de. iVee maanden vooir den ooriog riaW^ te hij een Skandinavisbhe handedmaat -: schapipij te Stockholm op. Op 19 Jull werd hij opgeroepen als res or v e-kap i tein" en aan don generaleta staf te Berlijn toa-gevoegd Dat hij een ruan van gewiehfc was, bewijst het feit, dat hij de oeniga reserve-officier bij den staf was. Elf da-gen la (or schreef hij uit Belgio den briel aan een kennis van hem in Engeland. Hij werd te Oostende in hechtenis gono-men, voor hij een week lang zijn zan.» ding als officier van den geheimen im-lichtingendienst had vetrvuld en werd in de eerste dagen van september te Antwerpen als spion doodgeaohoten. De Fie'd zegt, dat Ehrhardt zich be-wust was, dat hij een gie.vaarli|c werk op zich genomem had. Hij schrijit. zi|a vriend in dezen brief, dat hij op 19 Juli voor zijn plotselinge verfcr&k naar Berlijn if»gl tijd heeft gevomden, om zijn testament t« maken. ,,In den loop van de negien da-gen, dat ik .bij den staf weflrlrzsal go-weest ban," zoo schrijft hij, ,,heb ik van een massa buitengewoon be angwekkemle inliehtingen kennis genomon.'' Hij is zoo vermoeid ,,dat hij nauwelijks de pen langer vast kan houden." In de« brief1 zegt Ehrhardt meer dan zijn bedoeling was. Zijn brief was bLijkbaar bedoeld a-ls pro-paganda-middel om Engeland buiten den ooriog te houden. ,,Als wij de barichteja, uit Frankrijk moeten gelooven", zoo _ schrijft hij, „zal Engeland dadeilijk op onsi bstrekken, ala wij Rusland en Frank^ rijk moeten gelooven'i, zoo schrijft hij, „zal Engeland dadelijk op ons lostrek< ken, als wij Rusland en Frankrijk toi een oorlogsverklaring dwingen. Wat wi| niet kuninen hebben is ojs^ekerftieîd ein het gestadige gevaar. van de dreigenda aanwezigheid van uw vloot. Neem da| gevaar weg «a ailes zal in ordle koineni] Als uw regeering zich in dien strijd a?< zijdig houdt en wij het winnen, en dai zullen wij, zult gij in Dùitschland er . vriend hebben en kunnen wij de wer .s samen verdeelen." . _ y Belgen, st&unt hot werk Hom» voor OorlsgsweOur.eVy.~3 < 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes