Belgisch dagblad

1715 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610wt6w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

V \ Se Jaai*»-aug WOENSDAO 33 1NOVEMBER 1016. r^o 59. ^^H*EZ2eGC5PCMJt.-^*S--" «v V^iw «. i-»»—..M.— . ABONNE MENT EN. Fer 3 niaanden voor Nederland 2 2.50 franco per post. Losse jiuiiimers: Yoor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prii/segracht 39 Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. ÏERWAGNE - CH. HERBIET. HooHredaoleur : L. du CASTILLON. . BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. o oy. A DV EETENTIEN. Va» 1—5 regels f 1.50: elkç regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regeï meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. HET TOPPUNT DER SCHIJNHEILICHEID ( De Nordd. Allg. Zeitung publiceeit een interview van von Blssing nanr aanleiding van de wegvoering onzer med«burgeis. Dit etuk spant de kroon op de schijnheiliglieid 'en bluf der bezettende macht van België Laten wij nu het woord aan von Bissing: „Tengevolge der economische veiwurging . van België door Ëngeland hangen meer dan één niillioen verarmde Belgen, mannen, vrouwen en kinderen, rechtstreeks van de openbare liefdadigheid af. Door het verbod van invoer van ruvve stoffen en van uitvoèr van produkten is er een chronische werkloosheid ontstaan, die ongeveer een half millioen Belgiscke werklieden omvat. - Al deze werkloozen met hun familie vallen ten laste der gernee^ten. Om aan dezenon-duldbare toestancl "tegemoet te komen, sehadelijk en aan de Belgische natie en aan elk individu, ben ik begonnen met de werk-looze Belgen aan te zetten vrijwillig een ar-beidscontràct in Duitschland aan te gaan. Da politiek van Ëngeland. Door de blokkade der ruwe stoffen be-proeft Ëngeland de Belgische nijverheid onder zijn invloed te brengen. De politiek van Ëngeland wijst cr op België methodiseh afhankelijk iemaken. Belgische zakenman-r nen hebben mij verklaard, dat België na den oorlog niet alleenlijk moet kunnen concurree-ren met Duitschland, maar ook metEngeland en dat het noodzakelijk is, dat de Belgische nijverheid niet onder den druk komen. Het vertrek van Belgische werklieden is verre van onmenschelijk voor België en yoor de bevolking. Het is een noodzakelijk-heid, gevolg van den oorlog, die in den grond een weldaad voor de werklieden en een zege-aing voor het fend zal zijn. Maatregelen tegen de werkeloosheid. "Wanneer ik op 1 Decembef 1944 het alge-meen bestuur van België overnam, werd mijn aaniacht onmiddellijk getrokken op de gevaren van de werkloosheid en mijn voornaamste bezorgdheid was dit probleem grondig te onierzoeken. Door de Engalsche blokkade vvas België op dezelfde economische kentering gewezen als Duitschland. De Belgische staathuishoud kunde vooral af van den invoer van fabricaten. De blokkade heeït deze ievensacler afgesneden met gevolg dat de werkloosheid heeft toegenoinéfi. ; De lange duur van den oorlog leiddè tôt de exploitatie Van de openbare liefdadigheid en nog wel aan onverdraag-zame maatschappelijke voorwaarden. Ik heb àan de gemeenteoverheden onderrichtingen gestuurd om zooveel mogelijk de werkeloo-zen te bezi gen aan werken van openbaar mit. Deze maatregel heeft met den tijd de ge-meenten zulke zware financieele lasten op-gedragen voor werken, die tijdelijk renteloos Zijn. Ik bon verplicht geweest eeneinde te 'stellen aan deze uitgaven door verbod te leg-gen op de uitvoerige van werken voor werk-loozèn.Tal van malen heb ik beproefd ruwe stof-fen voôr België te verkrijgen, in zoo verre, dat ik persopen îiaar Ëngeland gestuurd heb pm een oplossing te vinden die België alleen kon redden. Ik was bereid een verbintenis aan te gaan, waardoor wij de industrieele ■bedrijvigheid van België niet zouden benut hebben en dat 75 percent van hare waarde , mocht uitgevoerd worden. Ëngeland gaf niet toe. • Waarom mijne dwangbevelen. , Alvorens ik verplicht was tôt uiterste .maatregelen over te gaan waren er 30.000 Belgen die vrijwillig een arbeids-côntrakt in Duitschland hadden aangegaan, waar zij f'fcnder dezelfde voorvvaarden als de Duitsche werklieden "behandeld werden. Ik koesterde de hoop, dat deze gewilligheid zich verder zôu hebben uitgestrekt. Maar een verwoede propaganda onzer vijanden verijdelde mijne zoete verwachtingen. Aile denkbare mid-delen werden bedacht om deze heilzame herinnering van den arbeid tegen te werken, waarbij het overwicht gelegd werd op het feit, dat arbeid in Duitschland gelijk staat met een anti- Belgische daad, Men ging zelfs zoo verre van zwarte lijsten op te ma-ken van de Belgische werklieden, werkzaam in Duitschland. De vrijwillige werkherner-neming werd er door stop gezet . Intusschen tijd werd de toestand in België al meer en meer onverdraaglijk; van daar mijn decreet van 15 Mei waardoor de arbei-der slechts gedwongen wordt tôt den arbeid in geval hij weigert een werk dat zich aan-past aan zijne vaardigheid mits behoorlijk loon, te volvoeren. Geen enkel arbeider mag gedwongen worden te werken voor militaire doeleinden ; al de beweringen, die zeg-gen dat de Belgische arbeiders gedwongen worden tôt militaire werkzaamheden, ziin valseh. Wij spannen aile krachten in om mogelijke ongerechtigheden te voorkomen. Ik heb onderrichtingen geg^ven waarbij men bij de keuze van werklieden om naarDuitsch land te sturen met de grootste omzichtigheid moet te werk gaan. Elk geval moet in 't bij-zonder onderzocht worden in bijzijn van den burgemeester. De familien in België zullen door ons gesteund worden zoolang, dat de werklieden niet voldoende verdienen. De werklieden in Duitschland ontvangen een loon van 8 mark per dag, terwijl het gemiddeld loon in België slechts 3,5 tôt 4 mark bedTaagt. Waarom deze maatregel? In België staat het economisch leven schier totaal stop; honderd duizenden werkloozen leven er ten laste der openbare liefdadigheid. In Duitschland daartegenover is over-vloed van _ werk en de tewerkstelhng van werkloozen m Duitschland in een economische maatschappelijke plichtgeworden. Men werpt op, dat het weg voeren dezer Belgen zal leiden tôt de ontbinding van het Belgisch gezinsleven. Daar antwoord ik terecht op dac de tegen.woordige toestand in België van aard is ôm aile ïamilielevcn schaak te zetten. ïe n andere de vrijwilligen beschikken over aile gemak om met hunne i zïch"\aten Cve?gezâ?en eWobr zfittânfe"'¥âi3uféî Het getal vrijwiîligers zou nog grooter ! zijn, indien men niet ailes in 't werk s'celde, om de werklieden af te raden n. ar Duitschland te gaan. Indien wij genooi.i.tikt zijn onze toevlucht te nemen tôt dwangmaat-regelen, dan gebeurt zulks op de meest humane wijze. Indien wij in zekere bijzondere gevallen verplicht zijn gebrmk te maken van dwang, dan moeten de slachtoffers iriiiar die-genen ter verantwoording roepen die hen belet hebben goedschiks ons aanbod te aanvaar-den."i Onze kommentaria zullen kort zijn. Dit ineesterstuk van schijnheiligheid, leugen en bluf zou er -heusch door verminkt worden. Nochtans stellen wij aan von Bissing een paar vragen: 1 °. Hoe komt het, dat dit dwangbevel slechts van toepassing is op dienstplichtige Belgen? Zijn onze oudere medeburgers dan niet aangetast door werkloosheid? 2°. In den loop van den zorner heeft von : Bissing een tentoonstelline van maatschap pelijke werken opgerich'c \n onze hoofdstad, om de wereld kond te makc-n, dat het economisch leven in België op normaal "ueil is gebracht en dat de belangen der Belgen heet wat beter behartigd worden door de Duitschers dan wel door de vroegëre Bsigi-sche regeering. Van waar nu die plotselinge om mekeer ? 3°. von Bissing spreekt met leedwèzen over het stopzetten der economische bedrijvigheid in België. Hoe komt het dan toch dat von Bissing beslag heeft gelegd op al ons nijverheidsmateriaal, waarbij machines en andere benoodigdheden ? 4°. Hoe komt het, dat studenten en scho-lieren ook naar Duitschlandg evoerd worden ? » vs iCosiisigs nss&mdsg f® SeheweEiis?gema Sa ' Di Ilct Belgisch comiteit van - Schevenin- gen heeft 20 Ncvember het naamfeest des ' ;( Konings hcrdaclit. Do zaal van het pa-' Slf .viljoen van de Seinpost was goed be- " zet. Op de estrade bemerkten wij baron ( n Fa'llon, gezant van België, tusschen bei- sc de voorzitters, de heçren De Ryelcere en De Laere, dr. Terwagne, eerevoorzitter, d < prins Albert de Ligne, graaf do Kerc- se hove de Denterghem, prof. Rolin, Di&rekx, w£ Simonis en Dupont, van het officioel co- G( Initeit, luitenant-generaal Dossin, Laurent eei Fierena en Cyriel B'uysse, letterkundige. ae De heer Laurent Fierens, advocaat ts ge Ant'werpen, liield de feestrede. Hij te>e- w£ kende vooral cen portret des Konings, st< wiens vastberadenheid hij terecht roem- dit de. Zijn taaio en verduldige wacht aan se! den Yser is zoo verdienstelijk als de .voile strijd. loi Een hollandscho heer las dan een op- tis de Liefdadigheid voor het werk „Voor de Verminktea," » cei Mevrouw J. Noots rocitoerdo met ha- vo re mooie warme stem on met veel talent va Les violons du roi, een gedicht van va Sug. Morand, waarvoor de heer A. Du- la •ont een zeer mooi muziek heeft geschre- cel len ; Le Cygne van Sully Prud-hom- tiei i gedanst met veel plastiek door mevr. irion Grajr. De edele muziek van Saint ens, onberispelijk uitgevoerd door A. ipont en De Keersmaeker trof ons. Het strijkje van den heer S. van Hjuwenvoerde met brio eene fantai- > op Carmen uit. Mevr. J. Van Reeth zong jnct gevoel met een mooio stem een paar \Lïambe liederen. De clou van den avond was L e B o i ! T h u 1 é, muziek van Fragerolle in et lûmmen van Paul Boisart. Do muziek is geinspireerd door het thema ' van )unods bekend lied, dat ontleend is aan i Vlaamsch Kerstjied, dat wij in on-'jeugd nog in Vlaanderen hoordeai zin-n. De schimmen, ten minste het kadeï tarin zij zich bewogen, waren uit-kend. De zang van mej. Waterreus, > over een warme, streelende stem be-ïikt was overheerlijk. De heer De Keersmaeker blijft a^s vio-dst, de gewetensyollo praehtige ar-t, dien we kennen. De heer Rasson deklameerde geestig i paar stukjes. Mevr. Marion Gray erde met groote kunst de Arabesques a De Bussy en de Danses macabres n Saint Saëns uit. Het S chi mm ensp elj Pour] Pairie vaa Courbain, muziek au Mer-lis besloot dezen dit aangenaam in-n leest. Links en Rechts. • La Belgique au tournant de son histoire. De N i e u w e Gourant heeft het naamloos boek La Belgique au tournant de son histoire breedvoerig besproken. Dit Nederlandsch blad meent dat het werk niet van Duitsche zijde uitgaat, zooals wij van het begin -af gemeend hebben. Het spijt ons te .moeten zeggfcn, dat wij volharden in de boosheid. Wij hebben een exemplaar kunnen l'ezen dat uit België naar Holland is gesmolckeld. Zoo waar als 2 en 2 4 is, zoo-waar dit een nieuwe Duitsche machinatie is. Het zou intéressant zijn te vernemen hoe en van vvien De Nieuwo Courant het exemplaar, waarvan de re -dactie melding heeft gemaakt, heeft ver-kregen -en hoe en door wien exem-plaren aan ons bekende Vlaamsche akti-visten in Holland werden toegenomen. Wij verwachten een antwoord van-De Nieuwe Courant. Het keerpunt der Vlaamsche beweging. Er is verschenen bij P. N. Van Kam-pen en Z'oon, Amsterdam ,,Het keerpunt der Vlaamsche Beweging" door Léo Van Puyvelde, hoogleeraar aan de Universi-teit te Gent. Onze lezers kent deze merkwaardige studie, die we in extenso hebben gedrukt Zij zullen eraan houden de brochuur te bezitten, waarin ook voorkomen verkla-ringen van vooraanstaande Vlamingen , die zich verbonden hebben den taalstrijd niet te hervatten zoolang de bezelting i van hun land duurt. Het is een bladz. geschieden's van de Vlaamsche beweging gedurende den oor-log.Tôt verspre'ding onder de Vlamingen en de Nederlanders- ten eerste gesehikt en aanbevolen. Een stadhouder voor Po en. Wie zal koning van Polen worden? Wij stelden dezer dagen de vraag. Ger-manin schrijft daarover, dat men in af-wachting, dat het rijk definitief wordt noonïà, t eoii' lionïrfg zoy wara*eil"'>vè'î,-koren. VE is dus geen spraa-i moer^ van cen prins van Beieren, een zoon des keizers,- of een aartshertog. Daaruit Wijkt, dat Pruisen, Oostenrijk, Bcteren en misschien Salcsen, over'noop liggen, wat bêtreft den troon van Polen, het papieren Koninkrijk Polen, waarvan dd vers tan dige Polen niet wil-len hooren. *£«sn nl»uw 8a;giâch weskb'ad. In Zvfitserland is een nieuw Belgisch weekblad verschcnen, La- Belgique, orgaan van do afdae'ing Zwits<jrland van d u I ind v n 1 s.gische patriott-cn. Het weekblad staat op het standpunt, dat olk politiek of g,. . ien-.t g vraagstuk nu on-bespfoken aient te t l.jven en -dat aile Belgen zich eons gezind om koning en Het is het progranmia van Belgisch D a g b 1 a d. Hartelijk welkom, conf rater. tien vsrraszsnde ontmoeting. Aan het station te Apeldoorn arrivear-de cergisleravond een Belgische vrouw 'met vier kinderen, de sinds het begin va.n don oorlog nie s van haar man g<>-hoord had en n-iets anders wist of hij vas gesneuveid. Zij nam de wijk naar NederlPnd en vernarn dat haar man wel-licht hier of daar gei'nterneerd was. Tocn vrouw en kinderen te ApeUoorn arri veerden, zagon zij den gezociite werk-zaam op het. emplacement van het sta-lipn. . , Men verbeelde zich de vreugde van het wftp.rzipn î De verduitsching der Hoogeschool te O^nt en de deportatie van het Belgische volk. Terwijl tienduizenden en tien-duizenden B.clgen, in moerderheid Vlamingen, in Duitsche dwangar-beid worden weggevoerd, trekken de hoogleeraars der Duitsche hoogeschool te Gent hunne voile jaar-wedde met verzekering van pen-sioen in geval de vijand uit België met i]zeren bessems wordt gekeerd. Terwijl duizenden en duizenden vrouwen en kinderen van de weg-gevoerde burgers, arbeiders en landbouwers hongeren en in het ztvaarste verdriet zijn gedompeld, zijn er vetbetaaldetienstuivergasten die in Le Bruxellois, in De Gazet van Brussel, De Vlaamsche Gedachte, De Tukomst enz. durven schrijven dat hefc Vlaamsche volk moet lijden voor zijne bevrijding van den Bel-gischen Staat en moet verdragen dat de Duitsche vri^^' ?jet kastijdt ! ! I Offensief der geallieerden in Macedonië. Oe Serviers rukken vooi>uâi in het ftoorden wass SfSonastil*. -kewige gevecliten in Efloeinenië. — Oe Duitscheps hebben Serre aan cte Ancre werïoren. — Qriekeniand voor de Ekeus.. — Oe «segvcerïng van 200.000—300.000 OeSgen. Hel groflislB scMfflsîi _ van wm tijî De wegvoering van Belgen. » **. • . CHICAGO, 20 November. De Chica go Daily News bevat het volgende tele gram van haar Lonjensche corrcspon dent; : Duitschland is — naaf een Ame rikaansch zakenman mij heeft meegedeeh — van plan de geheele tôt arbeiid ge schikte mannelijke bevodking van Belgi weg te voeren en in Duitschland aan he werk te zetten. Deze Amerikajxn, wien; onkrenkbaarheid en gezond oordeel zoe wel in Amerika als in Europa worden gewaardeerd en wiens naam te zijner tijt zal worden meegedeeld, is te I^mden àai gekomen, na in België tooneelen te heb ben bijgewoond, die hij ,,ongelooflijk ei hartroerend" noemde. Er zijn reeds tusschen de BO en 40.00( mannen aan hun gezinnen ontrukt en ir veewagens naax Duitschland vervoerd. Daar zullen zij voDr de keuze worden gesleld, de midllelrijken in hun oorlog. te helpen of de ergste straî'en te onder g i an. Velen zullen ongeitwâji'eld weige ren te werken, daar zij zulk werk al: verraad tegen hun eigen land heschou wen en zullen zoodoende in omstandighe don komen te vreeselijk om over te den ken. Tenzij Duitschland er toe bes'luit ziji huidige wijze van handelen te laten va-ren, zullen van twee- tôt drie-honderddui jarea-çff.voerd. ders en zoons komen tooneelen vi)or,~dic den meest verstokte zouden vermurwen Ik zag een langen trein van veewagens met zulke ongeluklcigeii, van wie veleœ zich hadden verzet, doch met de bajonel op do borst waren gedwongen. Vrouwer en kinderen hadden zich verwoed te vreer gesteld tegen de wegvoering var hun mannen en vaders- Zij stonden daai met gescheurde kleeren, te schreien en'te snikken tôt zij niet meer konden. De Duitscho soldaten braken, over 't alge meen met zoo min mogelijk ruw geweld maar f eeds krachtdadig, elk verzet. Ge wapendo mannen doorzochten de huizer van den lcelder tôt het dak en jnaakter geen onderscheid tusschen mannen die werkten en werkloozen. Het was hun al leen te doen zooveel mi)gelijk flinko werkkrachtèn te krijgen. Toen do trein was volgeladen, liepen plotseling de talrijke vrouwen en kinde ren, d'e or om lioen stonden, naar vorer en wierpen zich onder luid geklaag en met gesloten- oogen voor de locpmotief op de rails. De aîdeeling soldaten, dit do trein bewaakte, dwong hun toen me do bajonet uit den weg te gaan. Daar op reed de trein naar de Duitsche grens Een ander bedroevend feit is dat Fran schen uit de door Duitschland bezette provinciën van Frankrijk met geweld naar België worden overgebracht, Het schijnt de politiek der Duitsche regeering te wezen om Belgen in Duitschland te werk. te stellen en Franschen in België Het pressen van deze Franschen leidt tôt pijnlijke voorvallen. Velen hunner weigeren het werk, evenals do Belgen, verklarende dat het ondragelijk is te worden genoodzaakt den oorlog der IDnitJ schers tegen hun eigen land te bevprde ren. In één geval zijn een 35-tal Fran schen wegens werkweigering drie aan elkander gebanden en dat heeft zoo meej dan een etmaal geduurd.' De strai dee< hen niet in hun besluit wankelen. Tei slotte werden ze vrijgelaten, doçh lï> moeten zij thans bestaan? De Dûitscher geven hun geen bete broods wanaeer zi niet werken. De Amerikaansche steun djmmissie kan deze menschen niet voc den, daar het regel is om voedsel te ontzeggen aan allen, die gepreet kunne worden tôt bezigheden, die in verbanc staan met den oorlog. Waar dat op ma. uitloopen mlig do he>mel weten. De Dui sche autoriteiten hebben hun beweegrede nen. Zij beweren dat de Belgische ei Fransche gebieden, die zij bezet houde in verval raken door werkloosheid e dat het 't beste voor de menschen is oi te worden weggevoerd en aan 't werl gezet tegen een goed loon, waardoor z hun g,evoel van eigenwaarde behoudei «n geld naar huis kunnen zeiylen. Doc dfT gelegenheidsarglument mislcent niet a leen het feit dat ook menschen, die va; werk hebben worden weggev.oierd, doc ook hiet lcrachtige Belgische en Franscl nationalifeit'sgevoel. Wat deze mestische te dojoxstaan hebben is veel erger da slavernij. Zij noemen het slavernij me gedwongen verraad aan hun land. • ie fepyykeer der Belgen in l@!4 naae* huit vaderlandr De verantwoordelijkheid. i La Belgique:, onze wakkere confrater van Rotterdam, dio. .van het begin af klaar go-zien heeft in de comedie van don, terugkeér, der vluchtelingen naar België, aano 1914,' bevat zeer intéressante bijzonderhéden pvéç de historiek van deze geheurtenis. , ; De Hollandsdh© gastheeren waarohdej?1( de! 'burgemeestervan1 Rotterdam, Zimmiermaq|' J en gcneraal Terwisga, die bedrogan werden; " door de Duitsclaprs, hej>ben duizenden cii' 1 duizenden oûgeiifckigeii door jeen, ^zachteh ■ drang" aangeziet terug te keeren. 3 Het ochtie;ndblad van de N. R. C. van 11 t October, dus twee dagen na de intrede der' 3 Duitschers te Antwerpen ,di. terwijl de puî- - nen nog rooktan, îbevatte een telegram uit' Brtda Van haar Ibijzondj&ren correspondent] t Zijrro woordeh werden gespatie-erd door dtj l redactijp. ; \ Baron^von der Schu.tets — eerste Duitschei, i gouverneur van Antwerpen — heeft bekend gemaakt, dat d» (burgers rustig kuniien terug-1 'keloren, een ge'daelte gèêît daaraan, gehoor, maar de andere a-lue h ten n.og enz. , 1 Ziedaar hob een der voornaamste' HoJ; < lnndsche, couranten, die later in België dooè' de Buitschprs mocht worden verspreid, caÂ'1 ' de;el van de verantwooidelijkheid ;van de'j huidige deportatie op het geweteïi heeft. Dé;1 N. R. C. was het mondstuk van den gou-1 5 vernieur van Antwerpen, yon der Schuets,1 Hetzelrde blad vernam (hetzelfde och-i lendhlad) uit Roosendaal 10 Cet. (altijd par»1 tiéuliier), dat te Nispeii e^n Duitsch parleV mentair was aangteikomien om de vluchtelin-' L gc'n aan te zetten, naar Antwerpen terug tâT keeren. Hun zou geen le©d worden gedaajt] Bo lie den waren p.og te veel onder den;] angst om het oor te leenen aan den Duit- ' Belgen zourten zien met de laak; geiaste:n( dio de vijand niet zou kunnen volvoeren»! | Louis Franck, Kameirlid van Antwvjrperi, gaf t'.vele dagen later den v^lgendm plak-brief .uit: . !•..!• STAD ANISWERPEN. ' ; | f ; Kabinet des burgemeesters. , ! i ; ! De ondergeteekende, yoorzitter der jinter» ! communale Commissi^ voor Antwerpen . omgeving, vorklaajt iùci'bij dat persane^ en :eigendomtn'en in Antwerpien veilig zijn,' dat d© uitgiewekenen gerust kunnen terug1''7 kei-jron. .1 ^ ' Alleton in Antwerpen, Borgerhout je.nBe^ chem gtedomiciilieerde burgers, van Kegelma^ tige broodwinning worden door de Duitschq overheid binnen de versterking toiégelateiû. Geiene formaliteiten worden vereischt. j| Burgerwachten en jonge mannen die gâeifli soldaten zijn, mogen evetn gerust terugkeier. ren als andere lieden; soldaten, moetein zicli als krijgsgeVanglenen aahbieden, zooniet worden zij1 als spionmen behandeld. tî t Do orde en rust moet natuurlijk mjet dà grootste zorg gjehandhaafd worden pn allé' vijandelijkheden tegen het ceeupatieleget. » TCrmteden, maar voor ord'elievende rrœaschen fc is cr geen enkele reden om afwozig te blij!-- - vtin. ' : ' ' t Rakkers, beenhouwers, winkeliers van eet*: - waren lenz. moeten hinnen twïialf dagen tef-ru g zij'n . dp straf testuurlijbe, maatregele4! te zien nemen aangaande hun bedrijf. /Al de ontvangen inlichtingen laten mij U><S., i deztelfde verldaring af te leggen voor al daj - inwoners binnen, de lijnen der buitenforten. . van Antwerpien. , . v 1 i De !Voorzitter der Intercommunale Cemmissiêi ( | touis FRANCK,. j , ! i ! Vplkfeve;rtie'gen"vTOordiger.;' ten Stadhuizla' van Antwerpen, den 13 Qk-:' " to.ber 1914. , , îliermede wordt uitdrukkelijk vterldaard: > 10. dat de ongewapende hurgerwachten on>, verlet zullen worden gelaten; 2o. dat er geen1 sprake is, dat Belgisch<S ^ jonge mannen naar Duitschland zullen wor< 1 den vervoerd of tôt legerdienst zullen wor-' 3 den' gedwongen; , * 3 3o. dat Belgische militai ren, ook: al zijn!. j dezie in jburgerkleeding, als krijgsgevangis-'- - nen zullen wordetn besehouw'd, mits zij' zich' " terslond bij terugkeer aanmelden; blijît dia( 1 omniddellijke aanMelding achterwege, dan" a zijn dio militairen onderworpen aan de 'krrjgswettjeiB. , , Der Gouverneur von Antwerpen^' , (met.) Fiieiherr VON HUENE,_ \ i ; i ' General der Infanterie^ I , Der Vorsitzjende der Intercommunale n , • Commission von Antwerpiep, n ' | *' (get.) LOUIS FRANCK. ^ _ ; \m II He t Collège van Burgemeester en Schopériéïr (get.) HUB. MELIS. , ^ i 1 d.d. Stadssecrgitaris. L « <g§t-) A- C00L3 j1 ; | i | bchef^iï. 3t Do N. R. C., wiens reporter te Ant« h w'erpen van generaal von der Schutz eenai e( yerklaring had bekomen, waarbij de vol^ n le verzekering van eerbied aan de ing:^ n zetenen van Antwerpen werd onderte-sH t kend, ^chreef den 13 October 1914 : ■ ,,Naar wij vernemen hebben de onderi •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes