Belgisch dagblad

424 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 31 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/222r49h01x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

8de Jaarganjï. VRI.TDAG 23 NOVEMBEH IOIT. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■MUaMUMHaraVEatflMMHBHaH MW»:| II» Il ■!« » ■■■!■ I M ■——Ml JVo. 60, ABOJSliSi£lkl±lNTEN. Pet 3 œaandea voor Nederland [i 2.60 franco pet post. Losse jiammers. Voor Nederland B cent, i Toor Bnitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegrackt 126. Telefoon Red. en Admin. 7488. BELGISCH DAGBLAD Verschijjnend te 's-Gravenhage, eEfken werhiiag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60; elke regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. • London : Diion House Llojdl Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. VADERLÀNDSCHE EENDRACHT. Redevoering van den heer M. Wynen op ç het Naamfeest des Konings, gevierd door het Belgisch Comiteit in Den Haag. lioe ondoord ri ji gbaar is het loit d&t te leidt sinds de dag waarop wij uit I joUs vadeiland werden verdreven. Na dri© naren oorlog is het nog altijd op dezelfde blaats dat wij do schoomei en symij» fisehe figuur van Albert I irioofcoii aan-gch o u wen ; nog alLijd zien wij otnzen; tVorst, mtet do'zelfde taaiheid, maar niet jaonder ocn vergroot vertrouwen. bat laat-ste vrijiet plekje van zâjtn land bewakcn, jetn nog altijd njoieiben wij onze» oogeni richten op liât eenzame visscbersdorpje (waar - onze Koning zijn leiv-en doorbrengt jn nederigheid en in stilte..., AVat oe» schouwspel! L\Velk een, votoir-|bete|ld voor otns allen' ,! Wjj zijiii baden vergaderd ora dezen grooten Dengdzam© te prijzen en t© vie- ; rein. Wfeilaanl dat onze eerste gedachfie Hem dan ook zij tioegewijd, een ge-dachta va* liefde en van bewondering, leien gedachie vooral bat innige aankbaar-beid vocr Dengene, die getnouw aan zij-xuon eed, vol plichtebesef en irio©dig, zijn ■ land be©ft gered en verdedigd ©n die bet etens zal bevrijden en "doen her-levein.: Dat God behced© onzen Vorst, levé .Onze diei'bare Koning! ( Het is ons eien gewoionte, waar wij jemand die ©ns dterbaar is willen vieren, jbern niet met ledige handen tegemoet te komen. Wat zulîein wij onzen Koning schenken? De sfolfelijke goed©r©rr- habben iwij metestal verloren; wij zijn niet rijk ttJew. Duitschland heelt ons ailes qnt-(notr-ian; maar wat de( geestelijlke b©tral't, babban wij sebatten verworven en daar-Van kunnein wij grootmoedig zijn. Wij wilkti den Koning geven: een© voilalige lOindexvvejping van wil en geest aaa het- fean Hij nog van ons ten voordeele van et Vaderland zal' moeten eischen. En wat vergt op dit oogenblik de ÎKoning van ons? Het antwoord op dia yraa-g laat zieh geraakkieiKjk vinden : des ' Kionings lioogsto wcinsch is, dat wij tôt Ihet eiinde betrachten dez.e l©uze : " „Vretde jotoder o-ns etn oorlog tegen den vijand". T\s : voUi n«.w, •» jjI I 1ig blijven zullen wij zonder twijTel de ikiacht nâssen om den oioirlog tegen JJuilschland tôt eien goed eind te brengen jWat habbon wij gezien? Van raeet ai iWft Duitschland getraelht, om ons te iverzwakkesi en te verkleinen, tweedracht "tussehen ons to zaaie-n docur ons voior-'durend die taalkwestie op te werpian. God zij dank! Tôt n.u tflia zijn die Ipogingen getaald: in zijne groi>!e meer-Ûeiheid is het volk van België eendraehtig gableven. 7 •• En loch, bat diene wel eitend, dat ?eb&re ongeduldige, wier goied© tcoiuw hier piet in twijfol mag worden getrakken, piet hebben geaai-zeld de Vlaamscbe kwee-tie aan te roeren op een© wij:ze die .weinig strookt niiet het begi-nsfil van den Godsvrode, welk wij aile» als Onzen eer-Bten plicht mioeten besclhouwen. Zij hebben oude geschilien wedc>r do>e|a herleven, en door liun twistgeschrifit, zij het onbewust, cen vciortdurend votedaal gegeven aan de verraders die op zich do ir&urige taak hebben genon.iein de Vlaaa.sche kwestie uit le buiten, om ons Vaderland t© scliokken en te scha-den. i Dit is het gevaar welk onze eendracbt heden dreigL te oridennijnen, on het zou te wenschen zijn dat diegenen die zulke politiak aanvaarden eindeliik tôt een» be-tieî inzicht van den waren toes.tand zou-den konJen. Waarom overigen.s zou er 'âtrijd bestean tusse lion ons, en is die Vlaamsf he kwos-iie toch zoa netelig, dat mien haar niel in vriendschappelijken geest zou kuanen beslechten? Ik weet wel dat man daar over verschillend kan oOTdecien, niaar il ban overluigd dat ik de meening er de gevoe]ens van de overgraole meierder heid detr Belgen — Walen zoo wel als Vlamen — zal' vartolken indien ik dâ( bëweer. De Vlaair^sche kwestie, mils zij de eeaiheid van ons land. en de tradilio beiede eigenschappen van ons ri nie^ in gevaar bre^ngt, m!ag niet als een< minderwaardig© zaak worden uitgeschakeld De Vlaam;sehe taal' is een kracb.tigi en schoone taal die men niet mag ver iwaarloozan, voornamelijk om die redan dal zij is de spraak " van aen groo deej van ons volk; daaromi belioudt zi ,ook door de geigoede klassen, wier tra dilioneeile taal de Fransche is, beter woi den gekend en geprezen. De Vlaamseh© kwestie, gelijk ten an deren kant de Fransche, is bij uitstel leîeine sociale kwestie i zij kan ge^n bDpige ûoel nasirevon dan de verschillend© deie îetti van ons volk, diei tat nu toe nie genoeg in aafiraking zijn gekomen oti redo dat zij door taalonwatendlieid waren vei daald, tôt elkander nader te brengen. Om zulk e©n doel le bereikân, kaii ir<ian geen bêler middèl gebruike(n, da( da z e d e 1 ij| k e m) a c h t van o jv d: e i linge ov©rretding. In pl'aats van a toos zijn heil t© zoeken, in dwangmiaail ragielen en dreigemientein, moet man ©ei beroep doen het hart en derï v©ran' woorde'lij'kheidszin van degenen di© ml© wil bekooren. Nieuws uit Belgiê ANTWERPEN. DE V0LKS3i0iFP. -r- Aan hieit v©rslag va®, bec provinciaal voedingsoomiteit van Antwer-pien ontlesnen wij: In Octobeir 1916 was d© vpf.kssoiep B'leobts in 4 g©m©enten ingevicie!rd ; 60.000 personea geWiton ©r van. Diank ziijl de wejrking van den hieer Franck, werden ejr mleit den slreng©n winte in al de gemeeinlteln van de provincie voilkske;;kens opgeiricbt. In Mei 1917 werkten ejr re?ds 122 instèllingien, di© aan 430.000 peiso'iien cton vers tiiekten. DE SCHOOLSOEP. — Bàj enkelo uitaon-darinfen na wordt er door de verscbilletnldie geme^îiien so©p en een Mj'rantsoen brood ver-stit-ki aan minder gegoed© scboîiieiren. Dagelijks genifâten in d© proivinci© Antwer-p©,n 1 GO.000 kindeven van dit werk. ANTWERPSQHE FINANCIëN. — De commissie van financiën der stad Antwerpen stelt de volgende regeling voor: In Mei 1914 werden fr. 20.000.000 kas-bona njtgegeven, betaalbaar op 4 Mei 1915 ; fr. 10.000.000 in Belgische francs en fr. 10.000.000 in Fransche francs. De omstandigheden maakten de afrekening onmogelijk op den vervaldag; de bankhuizen, door wier tusschenkomst de leening was aan-gegaan, waren bereid de regeling van bet tweede gedeelte te laten rusten tôt normale omstandigheden zullen zijn ingetreden; voor de helft — fr.' 10.000.000 Belgische francs — werden de interesten regelmatig betaald, per semester, tegen 5 pCt. 's jaars ; de bons werden bij onderling overleg beschouwd als voorloopig verlengd. De betrokken bankhuizen zijn bereid ge-vonden de vroegere bons te vervangen door nieuwe, tôt een overeenkomend bedrag van fr. 10.000.000 genomen à pari, rentende 5 pCt. 's ja$rs — op coupons — per semester, te beginnen 4 November 1917, betaalbaar 4 November 1922. De Stad behoudt zich het recht voor van vervroegde afbetaling na het 3e jaar, mits verwittiging binnen drie maan-den vooraf. DE DUITSCHERS EN HET RELIEF. -De volgende lichters, in dienst van het G.R B. zijn den 22 October door de Duitsche over-heid opgeëiseht: „LaPaix", schipper-eigenaar Roelands; „Emiel", schipper-eigenaar Gamain; „01ga", ^schipper-eigenaar Ledin ; ^Spes". per-eigenaar Georges Dethière. DE BEVOORRADING. — Voor de maan-den Januari, Februari en Maart 1918 worden te Antwerpen 18 kilo's aardappelen per per-soon ter beschikking gesteld tegen 4.68 frank. BRABANT. STFRFGEVAL'. Da h©3ir Florent Cleipkens, eet'e-bestuurder aan bat Ministerie van Kun-ten en XVistenschapipen is den 15 Novembeir te Elsene overlioden TOFZlCHT OP DE iWiELDADlGHEIDS-FEESTFK. — T© Leuvfân is e©n oomttedt oipr gericht dat toezicht zal boud©n op al de wedd'idigheidsfeesben. Het bastaat uit één lid van ©lk der dri© po.litieke piartijlein, vvaar-aan toegevoiagd zijn één afgevaard^gd© van d© werken van den Regemmianteiî, da Oor-logsTOj-minkten, d© Teringkjd©rs ©n de B'e-seiieiden Hùjp. De l-ringen di© verliangen feesten in t© îivhien met «en lieMadig inziiclit, micfâben de toelating erlangen van het werk te wiens bal© z© woirden geg©v©n. De ingangkaarten wciden door dit werk gestemip©id, zaowel ld!a bc-talendc als de vrijkaax:©n, als coi ds feiest-wijzars, indien er zijn die t© koop wêrdein aangeboden. Na bet îeest worden-d© oinverkocM© Icaar-- i©n en laestwijzeirs aan vcormieildie kommissie ingfleveird met eein balmsrekenâng, g recht-vaarligd door a^ia de nciod'igo rek©api]icbtigie c©fkond©n. Toonee-lkringen moeten minstiens 25 tan ' bm.lerd, andere ïeestinriohletrs 35 ten bon-d'tïd der brutoointvangst afstaan; feestein waar voorwerpen woird'en te koop aangeboden, etor;en 50 ten honderd; sportfeieisten 0C ten h onderd en loterijlan Hein honderd Se) jbbfflii'j ingeBamelde gelden. D© l©den der komlmissi© hebten het reichl ' toezicht uit te oefenen op diet v©rtooning©i , waarvan spraak. r >" Voor mijl zou d© Vlaamseh© beweginj imaei* gediend zijn door apoistels dan doo: ; politici en polieniisten. En die aposteli - bastaan, mjaar ongielukkiglijk zijn ze measit , al niet degenen die zich in zul'ke hoe 'i danigheid aanv bel violk voioa."stell©n. j Ik heabaal bat: Onze leuze is en - blijven, „Oorl0'g t©gen den vijand en vre - de tusseben ons" en niet gelijk zek©« beit op dit oioigelnblik schijnen _t© wa] - l©n aa,nnen*en: vrede met den vijand © c twist tusse hein onê." r Ons Vaderland is niog niet gered, no - altijd hoopt Duits-chïand bet tel behpic t den; daarteigen. moeten wij pal en sW i ons recht toit zelfstandigbeid en onafhai - kalijk stiei'len, en wij lcunnen het nie bâter bepleiten dan door een ataiidvastig i cierudrachl, aller d©el&n van ons vol i Er is maar eiein gpvoel, er .i» maa ©eine gedachte, die ons op dit ©rnpiti - oogemiblik mmatt lteiden en waar voor w door h©t wopmî, de peu en het voot H ebeld mioet«n optreden : d© lietEd© vio(c > bat Vaderland, wat overeen&ontt met t il aeiggen: vijajidscbajp tegen de Duitsobei en broetderschap tusacben de Belgea. DOITSCHE PLUNDERAARS. — Naar ,Les Nouvelle8" verneemt, loqpt betgerucht, dat de Duitsehera de bronzen leeuwen en het" beeldhouwwerk van het monument, dat ter nagedacbtenis van de in den slag van Waterloo gesneuvelde Engeischen, op het kerkhof van Evere waa opgericht, zouden vernield hebben en bet metaal naar de werkhuizen van Krupp overgebracht. WEST-VLAANDEREN. VERDEDIGINGS WERKEN. — Tusschen Zeebrugge en Wenduyne worden in de rich-ting der Belgische kust, tal van veldverster-kingen aangelegd. LIMBURG. HET VLIEGPLEIN VAN SCHAFFEN. — Sedert de maand April is te Schaffen een school voor vliegeniors opgericht. Driehonderd vijftig leerlingen worden er thans in de vliegkunst onderricï.',. Zij zijn ondergebracht te Diest. Op het vliegplein zijn 52 loodsen gebouwd. Sinds de opening der school hebben er reeds 85 ongelukken met doodelijken afloop plaats gehad. Rond het kamp is veel afweergeschut op-gesteld.DE CITADEL VAN DIEST. - De Duit-' schera zijn thans bezig de citadel van Diest te sloopen. Toch blijty het dat zijn zinnens zijn er nieuwe versterkingen op te richten want aanhoudend worden er ijzeren balken aangevoerd. VOEDJNGSNOiOD. — D© totestand detr bur-giéu's, dio uit hoafde bunn.er b© r kking en be-zighsden geen vcedsel aan hun eigen hebben, woirdt erg 1 Ziahier eene kor'ue sami^ivatting van de m'Oeilijkheden waarin zij zich bevin-den : me©] in te ge.inge hceveelhèid om t© voJstaait ai s uitsdui e ijk voadsel, hetgeen 3ve-rigens niet geaotnd kan zijn; geen vleesch, noch visch, geen k:ias, een weinig melk, geen rijst, b'Mtaen of ea'WLen, graanten schaars en duur. Mien zou îwt nuoeskruiden en vet wel soieip koi.nen ge.eed m tkun, indien mien toch nuar rijst of an*.' vie mealvinchien kon be-boanein; doch deze worden niet imeer verstiekt in d© v oediagsim; g-azijrien en bJàjiven behoiu-d©n voor d© goe .koope rnidd gnualea, en de vo'lkssoenen. DWANGARBElu - Doornik zijn aile mannen van 15 tôt 60 jaar zonder onderscheid van stand of bercep, ver plicht aan militaire verdedigingswerken ach-ter het front te arbeiden. DE TERING. — De tering neemt steeds meer en meer uitbreiding. ^ en tracht zoo-veel mogelijk deze plaag te bestiijden. Op den Mont St Aubert is een gezondheids-colonie opgericht voor aan teringlijdende kinderen van Doornik. Veroordeeliijgen. Onze conrespondeat te Havre seint dd". 22 Novembeir : „De rechtbank te Havre beeît een vrouw uit Bclbeo tôt twe© nmanoen g© vangiemisstraf veroordeeld, wagons bet ver-sp'reiden van valsche berichten over België en twee mannen uit MontevillieffS eveneens tôt twee maandeir wegens hefl belasteren, in een spoorwegeoupé, van d< | koninklijke f amitié van Beigië." _5 - - - De vredesconferentie te Bern Uit B©rn wordt geseind, dat daar eea intieme conferentie van vredésvrienden begonnen is. De conferentie wordt gepr© s-ideord door Scherrer Fullemann. Aan wezig zijn de Duitscbers Niemiaiyeir ui . Kiel; Heine, Erzberger, Qnidde en Herz I de Oijstonrijiers Von Laun, Goldsbnefid en de Senaatspresident Elsnerp ; de Hor garen Oakar Jaszy, présidant van d • National© Partij en prof. Husar, verte ■ genwoordiger van den aartsbisscbop va Boedapest. Niet zijn toe^elaton de vertegeinwoord l gers van de Finnen, Polen, W a 1 e n V 1 a m i n g e n, IRaf Verhulst,) Iecrei 'Kroaten, Slavoniers, Roethenen enz-: omdat d© vergadering zich niet b> zig houdt mot het oplossen van pract [ sch© vraagstukken en enkel alg,em©onje ; tbieoretischa beraadsîagingien wil hou ' den. De zitting eindigt hedenavond. Ee openbar© vergadering zal zelfs niet plaa, bebben. M©« spreekt van ©en officieeî t ajnfârenitie in het beglin van het volger u jaar. i ».— ■ ■ ■ -—---i Is het waar? g Uit Ze-ist woirdt oms gemeld, dat de lie| °r Abrabtm Hans, onderwjjzer deir stad An k wctrpen, diezer dagen ails propagandist vi t- den IV-giscbeia Vlaamscthen biond, _vp|ar B< t gische geïnbeirineerdein op het Bielgisdh Da e( blad nueende te mioeben scbeliden. i kunnein moeilijk geloiove», da,t de hle X • Abraham Hans, die nog gistenen te Rpoge g daal voptr vrienden van ons blad is <>p£ ij treden ter gelegletahiedd yan 's Konings naai •- d'ag, in het kamp te Ziedst, op datzlalfde 'Br jC gisch blad zan gesoholdiein helbben. e ETOgl z;o[udeln gmag van den belangheibbexi s veaiemein, indien wij1 n,iet vlelrkeerd ingefiç w©Lden. Bijzondere telegrammen. DE. VEREENIGDE STATEN EN DE T0FSTAND IN RU8LAND. PARIJS, 22 Nov. De Associated Pi«as maakt van SVSashingfon uit het volgende communiqué openbaar. De reigocring beeft be-sloten, dat geen z,endingien van levensmid-delen en schietvoorraad miaer naar Rusland zulien woaden verscheieipt, zoolang de tc*ei-stand daar ongeregeùd blijft. D© président en de regeering wi'.len, voerdat zij machti-ging verleenen tôt den uitvoer van Ameri-kaansche levensmiddeLen, die op het oogenblik in de dokken zijtn. opgeslagen, weten in wiens handen zâj aullen komen, wanuear zij Buslaind hebiben bereikt. Ito uitvoer zal cerst worden hervat, wanneer een vaste regeering, di© de Vereenigde Staten kunnian erkennen, zal zijn gevestigd, maar, wanneer da Belche-viki de macht behoiuiden en hun Viedespf.an-nen ten opzicht© van Duitschland ten uitvoer le<ige-% mcet het beslag van blijVendcn aa.rd zij:n De aan de voorloapige Russische i© geeriog verlcende credieten bedicag n op bel ciOigenb ik 325 millioen diollar, waarvan reeds 191 millioen gestoirt zijin. Het groo'.ste gedeelte van die soin is veirstrekt in levensi-middelen, die ter vleirzending gereed liggen. Amarika heeft ook schepieln gegeyfân vcia- het transport van die levensmiddelien, maar deze sebepen zullein geen toestenuming krij^en om de haven te verlaten. Zij zulleii geen kolen kunnein krijgen. O 0STENRIJ K SCHE ANNEXATiEPLANNEN. LYON, 23 Nov. De Budapasti Hirlap bevat een artikel, waarin de annexati©-plannen van Oostenrijk-Itengarije openlijk wordan miaegedeeld. H©t heeft in al'l© kringen der bevolking diepen indruk ge-mjaakt. Da oorlog, zoo zegt de schrijver cynisch, is geen sentimenteel© wadstrijd, het ©inde ervan, de vrede, kan ook gaen sentin^enteele overêèmibamst zijn. Niemand in -Europa beschonwt den oorlog als een njenschlievende. ondenieming of als ©en uiting van altruisme, biehal've de aposte-len van een vrede zonder ann©xati©s en sch'adeloosstellingen. ,Wjj iri|o©lon dez©ti oorlog winmen om teff de vruchlen van te kunnen plukken. i , a DE BOND VAN DEN ARBEID IN DE VEREENIGDE STATEN EN DE' ODRLOG. LiYON, 23 Nov. De Amerikaanschei bond van dea arbeid heeft zich met 21579 tegen 402 stem mm uStgesproken ten gun s te van d© oorlogspolitiak van président Wilson. Dit resultaat bewijst, dat in d© Vereen,gde Staten de kans op het uit- . breken van onlusten onder de werklie-deaibevoliking geheel is buitenge&^oteni. Hienmee is tevens een persoonlijke çver-winniug behaald voor den présidant en voor Compers den vooraitter van den, bond. Laatstgenoemde heeft een geestdril-tig© redevoering gehouden, waarin hij heeft g©zegd, dat d© pacifisten gebruik haddlen willen makan van de organisa» tiea der werklieden om ©erst tegen den| bolnd en vervolgetds ooik teigian de i-egeering der Vereenigd© Staten een| campagne op touw te zetten. Vooral /le volgende wooi'den van Gom-pers haoben gecstclrB'tigç bijvalsbetuigin-i gen uitgelokt: Ik ben niet onzijdig. Mija leven lapg ben ik paoifist geweast, maar wanneer ik een bende moordenaars de) beschaving zien bedreigen en ik verde-dig dan mijn kinderen niet, dan ben ik geen pacifist meer, "imaar ean lafaard. Presklent Wilson^ en de leden van lie? landsbestuur zijn vredesmannen. Ik ken, geen enkalen niilitarist onder hen, maar op het oogenblik zijïi zij vôôr den oon-log .en ik wil hier openlijk verklaren dat ook ik mij bij hen aansluit en da<) ik tôt het uiterste zal strijden voor mija' vaderland, waaraan ik ailes te danken i h©b, dat ik lie''heb en waarop île al mijm -hoop ©n vertrouwen heb gesteld. Ik wensch mij als ean man te ,gedragen en le trachten het miine te doan, opdat deza oorlog de laatste zij, waarvan de we-reldgeschiedenis zal hebben melding ta maken. Ik stel al mijn krachten tea dienete van Anierika en zijn bondgienoo* ten en ben bereid ailes \ te do©n wat in mijn vermogen is om,, zelfs voor Duitschland, de overwinning der democratisoha beginsclen te behalen. u,v-- j | J (j \_-ig laouita LeocrbcrÎGhtcn der Sssîllccrïsiî, De sfrijd om Xamerijk. Toenemend succès der Engeischen. — De heîdendaden der Britsche ruiterij. — Het voordeel der Franschen in. Champagne — De italianen bieden met succès het hoofd aan de aanvaHen der Centralen. — Jerusalem wordt ontruimd. — Amerika boycotteert de Leninisten- DE TO ESTAS! D Reeds 9000 Duitschers zijn in handen van de Brilten bij Kaanerijik gevallen. De ruiterij heeft er een groote roi vervuld-^ Philip Gibbs van de ,,Daily Cbron." aneldt, dat behaive de tankaf/teelingen [ sterke detachementen ruiterij waren sa-mengetrokken en verborgen zeer diicht bij de Viijandelijke linies, gereed voor de ■ charge wanneer de Hindenburgilinie moebt ■worden doorbroken door de tanks. De cavaieria was met den echlen ruitetrijgieest bezield en begeerig hun aanval te rij-1 den. In de terreinplooien in de riohtâng van de Duitisch linies waren duizenden ~ cavàleriepaarden bijeengebracbt in par-" 'Ken, gereed om met de bereden artillerie t op terukken. Den geheeien morgpn in-5 formeerde de infanterie, die voor de ope-> ratie was aangewezen, of de cavalerie al in actie was. e Ten slotte kwam bet. beriebt, en van - harte wensebte ik haar geluk op baar a ri(. Reeids1 war-en andere escadrons op- gepeden en steeds in bet open veld sinds i- Dinsdagimdddag, na de bruggen over het . kanaal bij Masnières en Marcoing over-i, getrokken te zijn, weike de vijand geen , tijd had gehad te vernielen. Een esea-î- cron chargeerde op een Duitsche batterij i" en nani deze gevangian. Een patrouille drong jdoor in het dorp Flesquièreç, ter. - wijl de Duitschers nog er in warear. An-n dere caValerieafdeeiingen maakten z-icb ts meeater van mdtrailleuropstellingen en dor-e pen. ien maakten talrijke gevangenen. d De geheele operatie werd aangevangen, met het oprnkken van de tanks vôôr bet - aairrbreken van den dagi naar de breedo stirooken prikk©Mria/adivierspieirîriiigen, wel-ke zij inoestan vemijet'Jan, yôôrdat derest kon volgen. Dez© tankeskaders werden ten aanval' t- geleidj door den generaal, commandant m van het tankkorps, die zijn vlag op zijn »J- tank geheschen had. Voor oien si agi had g- hij een dagorder uitgevaardigd, waarin verklaard wordt : „Het tankkorpa ver-eir wadit, dat elke tank vandaag. âjn uiter-n- ste best zal do on". Hietgeen dan ook g|e-©- achied is. Zij rukten op in klein© groe-n- pen van eenige honderden, wierpen ce1 Si- Duitsche vorsperningen neer, trokkm door de diepe gracht voor Hindenburg'si 3)« hoofdlijn vaor weerstand, met den neus ht naar beneJan bij bet ,,nemen" van ult-gravîiigen, 6ai daarna de vobrhapd waetr op te richten voor de Duitsche aar»\i er-ken ' daarachter. De Duilschers vermoedde niets van bel). gei-n hun wachtte totdat zij uit de sebe-, niering deze talrijk© grijze monsters op^ fien zagen aan^omen, hun draavorsper -( ringen doorbrekenden, hun onneembare linies doortrekkende onder a£geven ^ vani ean helsch vuur uit hun zijden, terwijl &© loopgraven met mitrailleurvuur werden schoongeveegd. v v Aile gevangen genomen Duitsche offi-cie^n spraken hun bewondermg uit over den aanval zoowel van de tanits als vanl de ^cavalerie en infanterie en van het denkbeeld ervan. _ _ De Engeischen hebben siadsdien Fon-taine-Notre Dame ten no,oa\len va.û Oan-taing veroverd, doch Duitsche tagenaan-val.en hebben hurr bet dorp doen vorl a-zen. 4 / • Reuters bijzondere correspondent bij het Britsche léger in Frankrijk seint d.d. 22 Nov., dat de Engeischen hun op-marsch nog steeds voortzetten, dat op-nieuw vele steilingen veroverd zijn en dat het aantal gevangenen thans fi! <J0 'bedraagt. ' De ragen is opgehouden maar er liangt : nu een zware mist. De vliegiers blijven revenwel hun werk verrichteiï en dringeta ter hoogte der boomtoppen vliegenoe, diep in het vijandelijk gebied door. De Duitschers doen heiviga tegenaan-vallen, maar de Engeischen houden het veroverde terrein. Zij hebben het bevesii?<l. De Franschen hebben in Champagne t 400 gevangenen gema^t en de Duitsche tegenaanvallen gekeerd. Rond Passchendaele heftigi geschutvuur. De Duitschers geven Jérusalem op. (Ongecorrigeerd). Van het OÂstelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 22 Nov. (Renier). Douglas Hais seint: islcravond hebben onze tnoiepien dief ten noorden van Cantodng vooruitgingen het dorp Fontaine Notre Dam© bestorind éni genoni©n, waarbij een aantal gevangenefll werd gémaakt. , ! LONDEN, 22 Nov. (Reuiet). Wij heb-, ben vannacht met goed gevolg aanvallenl gadaajn ten zuiden van St. Quentin, eiï daarbij gevangenen gemaakt. Hevige artilJ, lariegeveehten bij bet boscb van Chaumcuv

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes