Belgisch dagblad

3815 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Mars. Belgisch dagblad. Accès à 19 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kp7tm72z0r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ssi... ài^ang*. VBIJDAO 3Q BCAA.m'a? loir. No. 167. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. Per 8 maandea voor Nederlanc { 2.50 franco per post. Lo6si nummers. Voor Nederland B cent voor Buitenland 7]/j cent'. IDen Haag, Prinsegracht 3! Telefoon Red. en Admin. 743c VerscEiijnenil te *s-C«r@ve&iliag<ë9 eîken werkdlag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVE1TEN TI EN. Van 1—5 regels f 1.50: elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs : ,7 Avenue d'Antin 7. Het toekomstig België. Het economisch vraagstuk Wij hebben enkele brieven omirent ong Ritikel van 22 dezer ontvangen. Wij zullen zoo vriji zijn aan die epistels een en ander te ontleenen. Een lezer uit Putte gchrijft: , Het zou van groot nut wezen, dat onze xegeering commissiën benoeande1, drje zich jntt de verschillende gevallen zouden bezig-houden, om, onmiddellijk na het gluiten van den vrede, aan de belanghelbbenden de noo-ilige inliehfcingen te verstrekken, tôt hsi her-,vatten van de verschillende zaken. Die commissies zouden van nu af reeds de Belgische vluchtçjingen op de hoogta brengen, om hun aldus in de gelegenheid te stellen bij den terugkeer onmiddellijk de hand aan bet werk te kunnen glaan. Onze correspondent licht dien wensch met bel volgende geval toe: „Hoevelen zij'n er niet, wier wonin-gcn en plantagien enz. afgobroken en ver-woest zijn geworden op bevel van de Belgi-gche, militaire overhesd. Diaar deze vernielim-gen gelijk staan met het requireeren van paarden en rijtuigen, zouden die zoohaast mogelijk moeten uitbetaald worden. Wannéer dan het slachtoffer van. zulk geval zich tôt de bevôegde commissie rjchtte, zou het van haar moeten kunnein hekomen toielating tôt heropbouwen van woningen enz. en ook rvcrnernen, hoe en wanneer de vergoedingSn zullen betaald worden." Een !e .er uit Utrecht zond ons ©on briel, waarin het gebruik van motor voor den Isndb'ouw werd be?proken. Hij verklaarde zich aanhanger van een corniteit- dat aan de Isndbouwers voorschotten zou ver§chaffen. In de tweede plaats cLoelde onze correspondent op Belgen, die vôôr den oorlog zich niet op den landbouw toelegden, maar nu dit be-driil verlangen uit te oiei'enen. De Staat zal ('a ontwikkeling van die would be landbouwor§ kunnen vergemakkelijken, door verspreiding van goedkoojpa of koste-looze brochures en het gratis onderzoek van don grond. Deze correspondent, die eeq. eigendom hce't in de nabéjheid van Antwerpen, v©s_tigt Cnze aandacht op het planten van fruit. Bo- . doeld zijn hier roode en zwarte trosfoessen, 'iruisbessen, druiven, krieken, appelen en | peren, op struik geteeld, om de tus schfen'plan-tin g van rhabarber en allerlei groenten voor onze mark (en mogelijk te mafcan. Het fruit zou voor Engeland bestemd zijn. Dit in na-volging, van hetgeen men in het land van Aalst, van Oudenaarde en in het Meatjesland reedg vôôr den oorlog deed. Voor den uitvoer wordt ook door hem gepreïen, het fokken van konijhen en het bouden van kippen. Om den uitvoerhandel niet te doen mis-lukken, gtelt onze lezer voor, het stichten van een nationalen bond, die, met den steun van den Staat, de be^rekkingen in het bki-nen- en het buitenland zou vergemakkelijken. Een speoiaal wee^kblad zou de noodige in-licntingen kunnen verschaffen. Aan een derden l©z.er die voorstelt, een Studîekring op te richten, om de eoonomische vragen te onderzoeken, doen wij opmerken, dat sommige Belgische camitaLten — bij on-zen wete dît van Dion Haag — studiekringen bezitten. Bovendien bestaat in Nederland de Belgische commissie van eoonoimilisch onderzoek ,geleid doo rden hecr Mathieu. Uit goede bron weten wij, dat bedoelde commissie tôt onderzoek ernstig arbeiâdt. Zoo bestudeert' zij o.m. de hoogst belangrijke vraag: de fiscale wietten. Waar echter nog gesne studiekringetn be-staan, zooals te Bergen op Zoom en Roosen-daal, waarvan onze lezer gewaagt, zou der-gelijke vereeniging van gjroot nut kunnen wezen. Een alleszins bervoegd man voo-rd0!'-geliik werk, wordt ons aangewiezera, namelijk do iieer P. Truyeng, onze konsulaire agent te Roosendaal. Met geaoegen g.tellen wei vast, dat het economisch vraagstuk van het toekomstig België belangstelling opwiekt. Wij hopen nog andere inlichtingien en bij1 dragen daarover te ontvangein. Eene discussie binnen de perken van het programma van het „Belgisch Dagblad", d.i. zonder de nationale belangen van ons land en van zijn bondgenooten te gchaden, kan alleen klaarte yei'we&keu, Uit de botsing der iideën ketst het licht. Léonce du Castillon. DE TOESTAND D© , vrees van de revolutie is voor do staten die het volk verdrukken, het begin der wijsheid. De omwenteling in Rusland boezemt de regeeringen van Oos-tenrijlk-Hongarije en Duitschland zooveel schrik in, dat zij1 er op bedacht zijh èen afzonderlijken vrede met Rusland te sluiten. Het voorwendsel is echter dat œn li-beraal en democratisch Rusland aan geen veroveringspolitiek kan denken en het paitt-slavisme niet kan steunen. Om tôt een vrede te komen is de Oos-tenrijiksche minister van buitenlandsche za-ken, Czernin, naar Berlijin gegaan, ten 'einde er met Bethmann te spreken. De waarheid is, dat men te "Weenen en te Boeda Pest een revolutie vr&est, ■wannèer de oorlog nog wat gerekt wordt. Habs'burg en Hohenzollern voelen zich hedreigdd voor later. Ziji willen het nood-lct afwenden. Dit is, dan ook het motiief waarom Beth-»>aim-E©]lweg in zijne reae van 29 deasr ' heelt aan, eir&ngen op con spoi3cligen vrede o- voor" beide zijlden eervollen grondslag1. Zulk va&rslel zou misschien aandacht ver-dien«n indien de rijfeskanseiliier van de gelegenheid geerf gsbruik had gemaakt om te veiklaren dat de hervorming van het Fruisische kiesrecht niet kan worden aange^ .vat Dit is, ver van opgelost, is het niet? — zoolang het Duitsche leger te velde is. De rijkskanselier zelE mioet weten wat in Rusland omgaat. Daarom moet hij niet) veel verwachten van zijn voorstel tôt afzonderlijken vrede. Hoe kunnen trouwens de Russen over een eervollen prede onderhandelen wanneer de Duit-«chers voor Riga staan ? Overigenb wat de socialisiische leaders van de revolutie verklareD, komt niets voor dat de Duitsche kuiperijen kan aan-moedigen De socialistische revolutionnai-ren zijn alleen tôt den vrede bereid wanneer de Duitschers en zeker ook de Oostenrijkers en Hongaren zich ontdoen van hun eigen tsarisme. Wat wij eersfc moeten zi'en vooraleer het te gelooven. Psjeidze, lid van de Doema en voor-zitier van de afgevaardigden der arbei-ders en militairen verklaarde: Laat ons ji.s we met de Duitschers te doen hebben, steeds het geweer in de hand hebben.Wij zullen tôt den liatsten druppel bloedg voor de vrijheid vechïen, indien ao -u'uitschers zich niet met ouzen op. 5-°?^ yereenigen. Aan den oproep liirt olgtrekt niet het verlangen ten girond- vltf °m te kennC71 te geven, dat wij Vrede vragen. gk J WiM° aanliang®rs van den vrede malgré tout, uit '6ta S&ringe minderheid socialisten vin'rim°°RS, •1?en. er in aUo Ententelandenj ]i u®' ^el8ie uitgeslotm. De afzonder-lede wordt door de overgroote meer- derheid, het leger inbegrepen, niet gewild. De Duitsche tpiers, die het tegenovergestelde laat gelooven, handeit op hooger bevel. Ook in deze vraag misleidt het Duitsche volk. jlmpressionabele Belgen willen wij' waar-schuwen.De vrede zal op het alagveld uitge-vochten worden en niet eldérs. Laat ona vooral onze aandacht schen-ken aan hetgeen aan het westedijk front zich afspeelt. De Franschen hebben hun-ne stellingen irasschen Soissons en Laon flink uitgebmd, terwijl de Engelsche het dorp Neuville-Bourpuval namen na een j scherp gevecht, waarin de vijiand ziware i verliezen leed. De weg naar Kamerijk wordt' aldus breeder en de Duitschers alagen er niet in haar a! te kappen. Dit verklaart waarom z.;j Croiselles hard-nekkig vasthouden. Ten Zuiden en ten Westen van de vlek moesten zij onde?-zware verliezen wijken. De Engelsche voorposten zijn te Etreil-lers, Vaux en Villeveque ten Westen van St. Qetin. Rond Monastir hebben de Bulgaren nog; eens het onderspit voor de I-ralianen ge-dolven.In Palestina hebben de Engelschen een nieuwe overwinning behaald tusschem Rafa en Gaza. Een Turkscvo divisie werd er verslagen. De generaal en 900 man werden gevangen. Te Willemshaven bouwt men een vijftigtal groote stalen booten die drievierden in het water gedompeld, zouden varen. Hare snel-heid zou tamelijk groot. De kogels zouden ze niet kuilnen rakeD. Die tanks zouden gebruikt worden om ontploffende stoffen te vervoeren-fDe Belgische regeerlBg en 4e raaii van Viaanderen, Men seint aan de N". R_ Ct. : De ^ Belgische m,inisterraad heeft, onder voorzitterschap van baron de Broqueville, zich heziggehouden met de door de Duit-schers in België aangekondigde bestuurlijke scheiding en de oprichting van den dus-genaamden Raad van Vlaa;nderon. De Belgische regeering heeft besloten âls eerste onmiddellijlke straf ddia Belgen, die er voor te vinden,zijjn geweest deiel uit te malcen van dèn Raad van Viaanderen, wegens onwaardigehid van de nationale anderscheidingsteekeneta venrallen te ver-.klai-eix, onvermihderd nader te namen maa,t-regelen van ontslag en - bestrafïing. W® zullen nu het sohandaal zien ein-digen, dat Borms (Augustj, het rid'der-kruis van de ridderordie Leopold H, heeft mogen 'olijfven dragen. — het fcruis waar-meé onze gesneuvelde en, ook le vende soldaten worden vereerd. Emile Verrees, ook een der zev-en, is officier in de Leopoldsorde. Links en Redits. ■■ Tweehonderdjarig besfaan dei Vnjroetselarij in Europa. Den 15 Maart 1717 was het twee eeuwen geleden, dat de Groote Loge te Londen werd opgerieht. Den 24 Februari 172.1 werd de eergte loge in België gesti&ht. Het was de Parfaite Union, die opgerieht werd in het huis van den mark-graaf de Gages te Bergen. De tweede loge van België veid te Brussel in 1742 gesticht door den prins van Bourbon-Condé. Deze loge werd ge-volgd door La Parfaite Harmonie te Bei-gen, La Bienfaisante te Cent, La Discrète Impériale te Aalst. In 1774 werd te Luik La Parfaite Inbelligence opgerieht, waarvan een prins-bisschop., Charles de Vel-brueik eereveneraibel zou ge'weest zijln. .In de XVIIIe eeuw maakten deeï van de Belgische loges de pi-ins van Ligne, de prins van Gaver, de markgraaf van ChasteJeer, de hertog van Arenberg, de hertog van Ursel, de graven van Lannov, Grunne, Oultremont, Lichtervelde, burg-graaf Vilain XIV, de baronnen van Hoog-v'orst, Roest, Saoy, Cessée, aile geietter-den en artisteii. Keizer Joseph II sloot aile loges, doc h do R rabantsche revolutie heropende ze. Ileintje vau der Noot, de katholieke président, werd vrijîmietselaar uit haat van Oostenjijk. Krenk immers een Belg om in zijine vrijheid en hij dcet het tegenovergestelde. Onder het Franscii b©-wind hingen de Belgische loges af van het Groot Oosten van Paiijis. Onder het Hollandsch bewind, wei*d den 11 Maart 1817 e^n opipersto raad gevormd, door generaal Rouyier. Koning Willem I en de prins vai> Oranje, later Willem II, waren vrij'metselaars. In 1832 werd de groote loge van Brussel het groot Oosten voor België, In 1835 werd baron de Stassart de eersto Belgische grootmeester. Theodoor Verhaegen werd het eveneans. Leopold I, die zelf te Bern yrijlmetselaar was geworden, was de beschermer van de Belgische vrijtoietselarij. Zijn standheeld versiert nog eeine der loges te Brussel Dit geschiedkiuxdig overzicht mogen wij niet sluiten," zonder te herderiken de pa-triotische houding van den heer Magnet-te, grootmeester der Belgische vrijlmetseJarij, die zelf daarvoor in het gevang gewer-pen werd. Men herleast met vaderlandsoh© fierheid zijhe uitdaging aan de vrijonetse-laars van Duitschland -om een onderzoek te bevelen over de zoogenaamde francs-tireurs in België. Ook graaf Goblet d'Al-viella, die de hoogste autoriteit in de Belgische vrijtoetselarij bekleedt, maakt zich als minister verdienstelijik nevens andere vrijlmetselaars, als Paul Hymans, Vander-velde, enz. Zij! ■^edijV'eren, in vaderlamds-liefde met de katholiekear, geestelijken en leeken. Eene „To8komsi" in het fransch. Sedert eenigen tij'd wordt door de Duitschers een in het Fran&ch opgesteld blad uitgegeven: „La Paix" genaamd. Meldenswaard is dat dit blad opgesteld wordt op hetzelîde adres dan het oifi-cieel Duitsch bureel voor propaganda. Op het oogenhlik dat dit Duitsch bureel zijn dagblad voor den vrede uitgaf, begon de „Verscherpte Duikbootoorlog." Zulks zegt genoeg over do schijnheilig-heid der Duitschers. Westersche socialisten naar Rusland. Da geunifieerde socialistische groep der Fransche Kamer heeft drie leden Cachin, Montet en P. E. Lafont mandaat gegeven naar Petrograd te gaan. De commissie voor Buitenlandscbe Zaken, onder voorzitterschap van den heer Georges Leyges, heeft die reis goedgekeurd. Ook Engelsche en Belgische socialisten zullen naar Kusland vertrekken. De burgemeesteres van Maubeugs. Te Roye bevonden zich bij de ontruiming van het stadje, verscheidene personen uit het Noorderdepartement, die er henen waren ge-voerd. Daaronder was de burgemeesteres van Maubeuge Waarom eene vrouw aan het hoofd van de stad ? Omdat de mannen er gedepor-teerd waren. Duitsche waarheid. "N Wij lezen in de „N. R. Ct." van 28 Maart (Avondblad), BERLIJN, 28 Maart. (Norden.) De „Temps" van 25 dezer meldt, dat er in Algerië onlusten zijn uitgebroken en de opstandelingen, blijk-baar talrijk, in veischeidene plaatsen den strijd ziju begonnen tegen de Fransche troepen. De „Temps" m a an t de regeeriegg aan om tegen-over, het klaarblijkelijke gevaar niet slap te blijven. Wij hebben hier bedoeld nr. van L e T e m p s voor ons en vinden er in de derde kolom het artikel Tribus rebelles met het begin Mauvaises nouvelles d'Algeriô. Notre belle colonie vient d'être attaquee. L'agression est sérieuse etc. Weefc men nu wat die „oproerig stainmen" zijn? Sprinkhanenl Een redacteur van Le Temps heeft den inval van dieinsekten zoo geestig beschreven dat Norden en de „N. R. Ct." er zelf in gevlogen zijn. Dit geval bewijst eena te meer hoe voor-zichtig men met Duitsch® tijdingen moet zijn. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIEST. WAT DE DUITSCHERS TE ETEN HEBBEN. PARIJS, 30 Maart. Een deeï van de Diuit-scho pers critiseert scherp de prachtige orga-nisatie van de levensmiddelenregeling in het keiâeirijk, waarvan het zekerste resultaat geweest is precies aan de gêallieerden te doen keimen, hoeveel de Duitschers gemach-tigd zijn iedere week te eten. Volgens officielle opgaven die in hun bladen gepubli-ceerd zijn volgt hier de juiste opgave van wat zij gedurende deze week te eten hebben: brood 3G0 pond, vleesch 250 gram, aardappelen 5 pond, boter GO gram, suiker 60 gram, vet niets, koffie, vermengd met" gebrande eilcelg 621/s gram,- mcelspijzen 375 gram, zuurkool of rapen 375 gram, haver of havermeel 125 gram. Men begrijpt dat onder dit stelsel de bewoners van de groote steden van Beie-ren afgevallen ^'jn, zooals de statistieken aanwijzen van professor von M"ller te Munchen uitwijzen hebben zij van 12 % tôt 66 % van hun lichaamsgewicht ver-loren.BÏJEENKOMST VAN DE SERVIS CHE COMITES IN FRANKRIJK. PARIJS, 30 Maart. De Servische comités in Frankrijk hebben gisteren een bijeenkonijSt gehouden onder voorzitterschap van den Servischen gezant te Parijs Vesnitch, die naast zich had den • Servischen minister van Openbaar Onder-wijs Lj'onbom er Davidovitch en den minister van Justifia Marko Dgouritchitch. Onder de talrijke aanwezigen werden op-gemerkt de Fransche oud-minister van oorlog. In roerende woorden sprak Davido -vitch over de dankbaarheid van de Servische regeering en het Servische volk jegens Frankrijk. Wanneer, zeide hij, on-t. | zo landgenooten moreel en fysiek niet liebben behoeven te lijden onder de bal-lingschap, wanneer zij niet te veel smart hebben ondervonden bij het denkbeeld, dat hun huis verwoest en hun vaderland be-zet fs door den barbaarachen vijand, ia het omdat Frankrijk hen met wijdgeopen-den moederlijk© armen ontvangen heeft en| hen een plaats gegeven heeît in zijn' • h art naast zijn kinderen, omda'j het da deuren van zijno soholen voor de jeug dige Serviërs geopend , heeît en omdat het zijn zonen heeft .aangespoord met hun vrienden en bondgenooten het Servische léger te steunen in den harden strijd tegen de gemeenschappclijke vijand en. DE BEV O.LICING IN HET BEZEfTE DEEQ VAN R0EMENIE. PARIJS, 30 Maart. Men meldt uit Jassyj? De berichten die uit de door den vijand be* zette sti'eken van Roemienie komen, zijlrï treuiig. Talrijke vrouwen, die niet hebben kunnen vluchten door hun ouderdom of door de zorg, die zij moesten dragen vo-or de kleine kinderen, zijln gearresteerd, ondei) voorwendsel, dat zij bloedverwanten waren; van leden der r&geering. Oude ambtenaren en doktoren, zijn eveneens gearrest&erd,, zonder eenig motief. De toestand is treu-< rig in de centra, maar op het plalteiand iai he| no8 erger. Diefstal, plundering, brand-stichting en systema,tische afpersing, zaaieiil schrik en een diepe ellende in Transsyivaiiië. Roemeensche intellectueelen zijn gevangeifl genomen en ter dood yeroordeeld zonde;? de minste reden. Het grootste deel der slachk offers is naar Bulgarijlo of Turkije gezon-i den. Dit wekt een groote onrust. Ondgr c'a personen, die gevangen genomen zijn, be-i vindt zich de moeder van den voorzitter, van lien ministerraad. Legerberichten der Geallieerden. Van liet Westelijk front. Heî Fransche legerbericht. PARIJS, 29 Maart (Reuter). Off. De dag waa betrekk&lijk rustig tusschen de Somme en de Oise. Een levendig artilleriegevecht in ît, et Margival-vak. *PARIJS, 29 Maart. Van de Somme tôt de Aisne is de toestand onveran -derd. Van tijd tôt tijd artilleriestrijd ge-durendie den nacht. De Fransche troepen zijn ôveral in contact met de Duitsche linies. In den loop van de opérâtes van deze laatste dagen ten Zuiden van de Oise hebben de Franschen belangrdjke bergplaatsen van materiaal en munitie genomen. Gisteravond heeft een Duitsch stuk met groote draagkracht 7 bommen geworpen op Soissons. In de siîreek van Rheims zijn de Fransichen er in geslaagd een aanval uit. te voeren ten Noorden van La Pourpelle in de Argonne. In Champagne, bij Tahure, mislukte een pogirig der Duitschers geheel en al onder het Fransche vuur. Op den linfceroever van de Maas hebhen de Franschen gedurende ean hevigen aanval, de laatste stukken loopgraaf genomen, die do Duitschers nog bezet hielden sedert 18 Maart in de seetoren van het bosch vail Avocourt en van hoogte 304. De Franschen maakten gevangenen. Van het overige front valt geen enkele balangrijike gebeurtenis te melden. Heî Engelsche iegerbericht. LONDEN, 29 Maart (Reuter). Off. De Engelsche troepen veroverden het dorp Neu-ville-Bourionval \oiaeg in den morgen, na een hevig gevecht, waarin da Duitschers zware verliezen leden. Da Engelschen narnen eenige gevangenan. Ook deden de Engelschen goedgeslaagda invallen binnen de Duitsche linies bij Atrecht en op andere plaatsen. Duitsche schuilplaatsen werden verwoest. Twee Duitsche vliegtuigen w-arden in be-gchadigden toestand neergehaald; drie En-gels.che worden vermist. îaa M Qostelijk front Het Russische iegerbericht. PETROGRAD, 29 Maart. (Pet. Tel. Ag.) Off. Ten N. v an Stanislau hij Janitsa deden de Centrale troepen na een hevige voorbe-reiding van artillerie, mijhen- en bommen-» werperg, een aanval op de Russische stellingen ,maar werden Qjiivangen door geweer-en artillerievuur pn gedwongen in hun loioip-graven terug te trekken. Pogingen der Centrale troepen om het offensief te nemen ten N. van Slaventine, 15 werst ten Z.W van Brzetsany, werden eveneens verijdeld. lin den nacht van 26 op 27 Maart lieten de Rusfen ten 0. van Brzetsany een groote mijh ontploflen. Na de ontploling deden verken-ners onder bevel van luitemant Zakvataef, als.mede infanterie-golven, aange\'oerd door den onderofficier Medick, een inval binnen de Duitsche, loopgraven. De Duitschers werden waar aij zich verborgen m«t de bajonet aan- gevallen. De Russen namen 21 Duitscher* gevangen. Na verkenning werden de Duitsche loopgraven vernield. Aan het overigaj front we lerzijdsch vuur en verkennexson-dernemingen.Vas het ZaitielUk front, Het italiaansche iegerbericht. ROME, 29 Maart. (Ag, Stef.J. Officieel. AaS het Trentino-front kwamen gisteren kleinei gèvechten voor in de zone van Serravalle (Lagariiia-dal) en liixks van do Maso-beek (Sugana-dal). Op den Karst deden de Oosten-i rijkers na een hevig bcmbardemeait den afii geloopen nacht een inval himien de Ita* liaansche linies op de Z. hellingen van houj vel 144, maar werden dadelijk teruggewOi^ pen en lieten eenig© gevangenen in Ita-i liaanscha handen. Oostenrijksche vlicgers wierpen bomimeji! op Gorizia. Geen slachtoffers. Het Balkaa-stnjdtoooeel. Het Russische Iegerbericht. PETROGRAD', 29 Maart. (Pet. Tel. Ag.;. Officieel. De Russische tegeneaanvallen taiil Z. 'van de Tsjabaniotsje en de Uzid, onderw nomen om de reeds verloran stellingen ta heroveren, hadden geen succès. De pogingen der Centrale troepen om het offensief tg: nemen langs dèn straatweg van Focsanyï naar Ciuslea werden door het Russisch® vuur verijdeld. ❖ * De Duitsche en Oostenrijksche legerhericîiis te'n melden, dat op dit deel van het front niets van belang plaats vond. Van de ïurksclie fronten Hei Engeische iegerbericht. ~ LONDEN, 29 Maart. (Reuterj. OfficiceTt; Gener;ral Spring Riee bracht troepen vooruit van Rafa naar de Wadinghuzu ovfer eenl afsiand van 15 mijJ, teneinde den aam leg van spoorwegen te dekken. Ziji garaakteinl in een hevig gevecht met een strijdniachf van ongeveer 20.000 Turken. De tegeinstan-i der leed zware verliezen en liet 900 gevangen l lien in Engelsche handen, waaronder een geneiïial, die de 53ste Turksche divisie conm mandèerde, 4 Oostenrijfesche officieren eo| 32 Duitsche en Oostenrijksche soldaten. Tweel Oostenrijksche houwitsers werden buitge^ ' maakt. Het Russische Legerbericht. PÈTROGRAD, 29 Maart (Pet. Tel. Off. Kankasusfront. In de richting van Bit-li§ deden Russischen verkenners een aan4-val op de Turken bij Takhtal, 25 wersteoj; ten N. van Ditlis, en drongen na de over-.; blijvende Turken met de bajonet te hehhenF. geveld, in hun loopgraven, 2 officiaren ert,^ 12 asà:«ti's gevangen nemende. Aan het overige front wederzijds.ch vuuk en s erkennersondernemiiigen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes