Belgisch dagblad

2323 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Septembre. Belgisch dagblad. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jq0sq8rf38/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

î3tl« ï i ï " Ï "Jè" ïi ï1 SIT" TRIJDAG 31 SEPTJBîM:iîEr«-T^i7;': ■ii ■ 11 ■■mu ■— !■ ■ ■ i —m ni ttti n imtii ' i— r 11 i ~i—i 1 ' un WTOnTriiiii» xt o. o. r abonnementen. Per 3 maanden voor Nederîand f 2.50 franco per post. Losse nuinincrs. Voor Kederland5 cent, voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, PrinsegrScht 126. ^Teleforo^^d^n Admin. 7133. ^ ^ BELGISCH DAGBLAD IferscfôijfteniS te 's-Ora^enhage, eSS&en wer>kifag te 12 ure misidlajg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. I 4f— ADYEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Réclamé# 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydi Avenue E C. Paiijs: 7 Avenue d'An tin 7. De stilte voor het onweder. A^n aile fronten heerscht schijnbare en ^etrekkelijko rust. In Vlaanderen hebben do Britten niet opgehouden te strijden, sedert flen 26sten Augustus w,aarop, ûe laatste groote infahterieaanval van het Engelsche >vijfde loger pliats had. Nochtans veriangt fret publiek iie?r. Heit wordt ongeduldig, zoo niet zenuwachtig. De dagen kort©n, de loovers welken en vallejn. in be>t slijk. In-,tusschen wordt veel over Ruslands critiekea toestand, bet gebeimzinnig antwoord der .Cen-tralen op de Pauselijke nota-«a voirai over België gfispirokon. ; Uit het kluwen v,an tegenstrijciigei mleenin-gen, die da.a>romlrent in Duitschland bekerid [worden, is het niet moieilijk om wijs te Wpr-tlen. Ds Frankfurter Zeitung van 18 dezer, No. 258, bevat over België een leader, die ontegBinsprekelijk de wenschen y,an de finantiewereld m van een midtfel-'matigen Duitscber vertolkt. 1 Dit bladJ crkent, dat België Ida sîeMeil js voor vele vragen, die dan vi'ede in zich zou sluiten. Het besluit over1 België zal beslissen of vredesonderhandelin§en Weldfa in gang komen of indien zij nogmaaJs lang juitgesteld worden. Daarom* is het blaid al-tijVl van me&ning gew^elït, dat Diuilscihlartd ondubbelzinning moet verklaren princi-pieel bcreid te zijn België vrij te geven, zoo men aan de tcgenovergestelde zijde een .waarachtigen vrede naar v-Borgelij'fc wil sluiten" Aan deze Dui tschoi beneid-willigheid twijfeien wjjj niet,. en bet-. geen de al-Duitscbe pers in de laatste da,gen scbrijft, sterkt ons in diei mieie-ïiing", voegt het Fi'ankforter blad 1er bij. Het geeft toe, dat Duitschland niet belang-loos tegenover België kan staan. Ons vadeir-land kan namenlijk geen invàlspoo.rt voioœ Daitsohlands vijanden wo^den en de Dnit-schers willen evanmin eiconomisch nit Bel-^-gië gesloten woirden. Dit dubbel dcel kan Ehlitscliland bereiken, daar het troeven in de Jhanden houdt. Indien ean volkstemming in ' Duiitschland moest gebeuren over de vraag, 'indien de oorlog ter wille van Biellgië, al îwaire het maar ©m veek moet voiortgezet ^voiden, zora het antwoord niet twijfelaobtig jzijn. Zoo meant de Frank f. Z e i t ®n g. He(t iartikel besluit, dat geen vred© mogel'ijk is jais men Dadischland vooirwaarden oplegt, Jîilsof het zo<u vorslagen zijin. Bodoeld zijn hier Jîlzas-Lotharingen, de afsohatflng van de 'iplaus-uul het raoht van de nueiast ble-gunstigde na,tie en de eponomische Pi>ïlog tegen Dtuitsohland. iWij hebb'en nadruk gelegd op bat woioiid piincipieel, voor vvat bet vrij' latein van België betrett. Het orgaan dar finantie van Frankfort eischt dus een zwak België,'jj,og zwakkejr dan dit van 1831—1839, dat eein open markt zou worden, vQOtr hem die het beizoeldeld en geruïneerd habbiejn. Men ziet aidas, dat de b'ezadigst)e( Diuit-schers, die erkenmep, dat de Belgische vraa,g van het allerearstie bélaiog is, nog niets ge-leerd hebben. De Fya nkf. Ztg. zwijgt over de be-stuurlijke schedding w,aarin de antdejre Dudtscho bladen een splijtzvvara vootf België zien. iWfiarom' van vrede gesproken? iWjj zijn overtuigd, dat mm in Sainte-Adresse zici. niet z,al latein bedodden, door een volk, dat de kwajda traw, de valschhieid met het bedrog in het blotetd beett. ,W:ij hopen daarantegen, dat onyJa ïegee-ring aile maatregelein nieiamt, om België herop te bomven, onder de letus: „Green miofifen meer'1' België's toekomst îîlcet v©Tzekerd wordein. Onze gioote bondgenooten be!bben geen dri© jaren laten voorbijsaan. Men wil wieten, of wîj met hen medegaa-n en in welke miate. De comiteilen v.an eoonomiseh onderzoek liebben buin arbeid voltooid. Ds regaering weet. wftt België verlangt. Indien wij" gœd ingeliebt zijn, mogen we melden, dat er weldra nieaWs zal zijn en dat miriister Hymans den wagen zal deen ïo-llen. Het is niet mogelijk, dat Duitsche fir-ma's nog langer over de Belgem kunman scbrijven, dat zij bopen, de zaken tle( zten bemomen, alsof er nooit e(en pinhelm in België Wjane geweteist. Daarom herhalen wiji, dat eein vnad© naar vergelijk een koloss.ate fopperij voor ons land en voor de geallieierden zoiu wezen. Laat onsi ndet ongeduldig zijn, "want we zouden de Duitscbers in da hand wieirkeln. Ziet mien dan niet, dat zij van dag tôt dag zeniïwacbtiger worden? Men beeft fcumruen, lezen, boe de Arneri-kanen zieb voor de eindvictorie uitrust)e|n. Men weet minider, dat zij mîqt de Japanners een overeenkomst bebben gesloten om Ru&-land bij te staan. Japan neemt bet grootste deel van de veirzorging van Busland. De Japansehe bandelsscibepen zullen bet krijigs-materiaal uit Am'erika naar Rusland vce-ren en de Japansclie krijgsleveringett zullon dooir Amerika betaaid worden. De betrekkelijike rust aan de fronten, is de stilte voor het onweder. In"tussch©n botn-gert Duitschland. Die teestand wordt er nij-pender dan ooit en zijne bondgenooten zien als drenkelingen naar een wrakbout ona go-red te worden. Dudtschlanid zelf V'ertrouwt ze ndet meer. In Vlaanderlan beuken de Britten gewiel-dig en doeltreffenfd. Léonce du Castillan. IIETQESTMiSÎ , Het geleek er aan, dat do EngeîscLo i ;.aa OUensief in Vlaando.oi tôt ds aanoiaande «nie zouden uitsleïïen. Ds Daitschei-s zelf ^n^ iOI>,aae wiiizen dat de Britten niet £e:aiken- Hai3 hun het t ë^geven, een antvvoord van baLang. he\bon zich meester gerr.aakt ged«chtsto Slellingen die zijn yoo-marech naar Roeec aere verhindord?ii, nan-.e-hjk itet com^ex van de No.ineb3S=chen. De KarTtw Twfee drieduizenld gevan^ten zijn hun in hrrf'lî01! gfeVa"0n' D'J ^r0i0,le is, "iiat pn?,e bondgenootean vooir het vlakke ho^ wel goUvend areld komen tôt de Manuel nW Riesekie, beghem, Ingteiimlunster en Mœ- n,n. Kiortrijk in een pktla streak, waàr de nosschen oarder zeldzaam zijn en waar de grand droog is. j f Warineor de Brilten zoo opschieten zal i>e;sische kv>©3tie dcor hunne - geweren opgiejost worden en niet rond die groene tafel van dipiomaten. De Engelscben zijn behendig gawieest ver-fclaiingleb van de Duitsche pers uit te lokken. De Duitschers zijin in den valstrik gleiraakt en hunn'e inzichten betieïfende België ontslui-eid. In den gtonjd koimt er op aan de ver-lotren Duitsche koiloniën terug te bekomen, wat de B.ritsche dominions niet zouden toe-laten, maar bovenal de beteie&enis dat Eiuitschland niet kan winnen. De ' Duitsche vredesbetweging misleidt |de geaMieerctem niet. Y/at de geallieerden betreft, is geen einJe van den ooirlog mogelijk, tenzij dat wordt béreikt, waarvooir deze isserschrikkiolijike oorlog weird begonnen en meer dan 3 jaar VoJg^bouden, te weten: totale werdwijning van bet Pmisisch militairism©. Hat is waar, dat dse> Geallieeirdien Idien vrede zioiuiden aner-•welkomen, maair de pogingea van den ivijand icm op dezen uitsliag af te dingen, zijin even bope^oos aïs karakteristick. We zien wat er in Italië gebeurt waar de nautra,îistische d.i. pM'-D'uitsche soeialisten den î-aad van Kamiel Huysmans wiîilen na-velglen. Zij verwekken îmmers onlusten in de groo'iere steden en nijverheidscenîra, die de lia.liaanscbe regeering bsteugeit. Het Léninisme is niet alieen in Rusland te yi:n-den.Na Stockholm <sn hot Vatikaan, wil de | Anti-Oorlogs-Raad, Theresiastraat, Den Haag, den vitede btetwerken. Een beer Dresselhuys, een gewezen staatsambtenaar die lid van de Iiamier werd, beieft als voorzitter van ; den _ oorlogsraad, idian 15 October een ,;bur-gerlgke" conferentie bïjieenroepen. Oosten-rijiksche en Duitsche gadeîegeerden worden er verwacht. Onnoodig er bij ta voegen, dat die heeren va;n de Anti-Oorlogsraden de toe-lating van Duitschland moeten bekomen om naar Zwitserland te reizen. Di© toe-lating is reeds ten voile toegiezegd. Wat dient er meer gezegd. Holland weigert officieel den paus te steunen, maar Hollanders knoeiden te Stockholm, zoioials zij zullen kuipen te Bern. Dit ontgaat aan de Entente en aan Amerika niet. Wat Rusland betreft, de laatste Russi-sciic militaire oomimuniqué's oonstateeren. dat over de gebeele uitgestrektbeid van het front wordt stand gehondeti. Volgens cène mlededeeling van den com-ir.issaris Muntz organiseeren de Russen zich op het Noerdelijjk front op1 nieuwe veroverd© linies en gaan aanboudend tôt het of£ens:et over. Bij1 bet verlaten der dorpen steken d« Dnitsclhers deze in brand. terwijl zij de mannelijke bevolking medeveeren. Links en Rechts. Activisten ondereen. Een iri Nederîand wijlend flamingant had fais, d'en peilgrim van Stockhota gesproken over den Raad iran Vlaanlderen. Joris had bem vea-klaard er geen panij'ganger ran te wezen, er bij1 voegend, dat zijne meening doioir vele, activisten in bet bezette land ■wordt gedeeld. Overigena heerscht ondeir de activisten de grootste oneenigheid. Het te-gend.el zou ons veirwonderen. Iemanid die dez'er dagen uit Brussel kwam, ze^idie dat men in den vreemde Kfiel te veel belang aan d'e activisten hecht. Die landverraders weï-Uen slecht gezlen. Hunne gedachten heb-'•;ben geen wiortel in het vplk. De taaie legende. Dd „N. B. Ct." bevatte dezer dagen een artineitje over bet einde «an bet badseizaen te Scbeveningen. Schiijiver verzuimde niet te spreken van Belgen die er de duiten weg-gooiden. Heeft hij! ze, niet verwiard met Hol-landscbe OW.-er-s en met aMerlei Duitsche, Bussische en Oiostennjkscbe Jolen, die den naam van Belg misbiruiken? Wat de Belgen betreft, . geen nood dat zij hun geld WÉggooien. De „N. R. Ct." vergest dat de gulden 3.50 fr. in Belgisch geld waard is en het leven in Holland peperdnur is. Wat dient eir meer gezegd? Of imceten wtij er bijvoegen dat oa kosteloioze badp'laats ie camp des sauvages, aan de Wassenaairsche Slag wcoral dooir bielgen wordt bezocbt? De Duitschers in Antwerpen. Toen de ooirlog zou verklaard worden, moiesten de Duitschers de vesling Antwerpm verlaten. Men hesft niet wergeten dat de militaiie overheid zeer toegemend was. Vfer-scheidene D'uitschers baloofden ecttiber nim-mermeer naar Antwerpen terug te k-eeren, daar zij het verraad s'an hun land ten aan-zien van België schandelijk aronden. Wat ge-beurde er echter taen Antwerpen gev,al en was ? Dàezelfde D'uitschei-s keerden onmid-dellijk temg. Zij kwamen uit Vlissin ei, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Aken en Keu-. len, vraar zij zich tijdelijk ophieildea. En teekenead vcor het ras: 'sandejendaags na hunne aanlcomst zaten zij in dezeli'de zielels op de bureaux die zij hadden moeten verlaten. Zij zaten er zca gerust alsof het gfeen oorlog was en alsof zij nooiit hun woord van eeriijk (I). man hadden werpand. Heî Syndikaal Mededeelingsblad Het ,,Syndikaal Mededeelingsblad" van Antwerpen is geschorst. Dit me'.dt „De Nieu-wa Tijd", die een artikel van L.(ouis) V.(an) B.(eikelaer) ove-rneemt en goedkeurt. In dit artikel verdedigt schrijver het gedee van Stockholm en Kamiel Huysmans. Du schoir-sing bewijist' dat men te Antwe pen van Stockholm niet wil hoonen. Men zai zicih berinneren, dat de heer Van Berkelaer kort geledden aan e n medeiwerker van een .Haagsche blad verael^erd had niets te wie.en van ivergadering van de Eedgiscbe soeialisten, die zich volgens Va née ve'lde tagen Stockholm hadden uitgesprckeajj , De Nièuwe Tijd" zelf bevatte t entertij 1 een Logenstrat. l'ing van die zonderlinge bewering. De heer Van Lerkelaer, die als aeerataris van dien Interna li nalen Diaman^ewerkers bond, in betrekking st£,at met de Ho'llandl-scha diamantwercld, koimt dikwijis n:ar hier over met de teeslemlming Rran de D'uitichers. Graaf Luxburg. De „Fiankf. Ztg.' 'bevat bijzionderheden over den beruchlea Duitschen gezant Luxburg. In 1762 kwamien het kasieel en het goied luxburg aan de Bodencej in handen van den zoon wan een ve. wer uit St. Gai en, Zwitserland, Johan Girtaimer. In Zweibrii-cken had hij zaken met keizer Joseph, II aangeknoopt en was leve.anci-er van het Oiostenrijksch leger. Aldus was hij e ;n stèen-rijÀ. m,an geworden. Hij meende zijn geld een standvenhcoging schuldig te zijin. In 1770 werd hij1 doior een dàpùoma van Joseph II een Johannes von Girtamer, edlar von Luxburg. Drie jaien Iater werd hij baron. Zijn zoon, die in dienst van Karel T1 exloor, pfalzgiaf bei Rhein was, Lerèikte dan gra^ ielijken titel. Van bem stamit ds Luxburg van BuenosAires, die aanbeval ds Argen-tijnsche schepen te doen zinken zo.ider esn spoor na te laton. Na de bevrljding. Als 't spneken, weder „vTij^ejaven" Zijn zaï, in ons gamarteld land, En vooir spionnen niet meer beven Zal Vlaam of Waai, op 's afgronds rand; Hoiei zullen, beiden, uitbazuinen De wraaklust die hun borst verbrandt, En van -hun graven en hun puinen \ erdri[ven beul en dwinge'amd, Als 't spneken, weder „viijiJegeiven" Zijn zal, in ons gefoilterd land,, Dan zullen ail deze lafaards beven. Die aten uit des vijands hand. MIZAN. De activisten beleedigden kardinaal Mercier. Zondag 16 dezer ging kardinaal Mercier een preek houden in de St. Jorib ker': ie Antwerpen. Een groepje activisten heeft hem, uitgefloten doch het volk heeft die seboeliea zoo toegetakeld dat twee hunner zwaar gewond naar St. Eli-«abetligastliuis werden overgebracht. De benle Borms—Verhulst wil Mgr. Mercier het uitoeîenen van zijne bisschoppe-lijke functie verhinderen om Rstne te doen tusschenkomen. Het activisme moet wanh Dpig en zeer laag gevallen zijn om j t z~>o iets op touw te zetten. J Bijzondere telegrammen. i HET BEIGISCHE LEGEPlBERICHT. vrede want iedere week brengt ze nuna-' HAVBE, 21 Sept In den loop van der bi3 hun ondergang. Wij moeten duâ den dag van den 19en he-ett onze ar- meer dan ooit tôt elken prijs den strijd tillerie talrijke schoten gericiht op de ver- voortzetten. bindingswegen van den vijand. Bommen- -rvtw van ppîotpaai gevechten die bebben plaats gehad in ds EEN REDE _ VAN GENERA AL buurt van Dixmuide, zijin ni ons voordeel L^ AU TE Y. geëindigd. Onze vliegïienst heeft ver- t>at>ttc< m c ± , scheidene jacbt- en surveilleeringsvluebten 1ARIJS, 21 Sept. Een neutraal biad gemaakt laatst beweerd, dat in een onderhoud met generaal Lyautey, deze zich in klei- EEN VERKLARING VAN DEN RUS- neerenda termen over de Engelsche mit SISCHEN MINISTER VAN OORLOG. htaire prestaties had uitgelaten en ovei PARUS, 21 Sept. Generaal Verkhovs- do geringe hulp die zij; aan de zaak der ky, minister van Oorlog, die te Petro- geallieerden hadden gebracht. grad gearriveerd is heett vertegenwoor- De resident-generaal van Marokko dia digers van de pers on'tvangen en hun overigens dit fantastisch beriebt reeds de voigeïide verklaringen gedaan : officieel had tegengesproken, heeft de ge-Duitschland heeft tev'ergeâs gehoopt dat Jegenhedd aangegrepen om bij de ope-de revolutie zelf ons leger zou vernieti- ning van de jaarmarkt te Rabat, die eer-gen. Wij zetfcn ons krachtig aan het gisteren plaats had en waar kolonel werk en weldra zal ons leger gereorga- Thôrnton van den staf te Gibraltar, zich niseerd zijn op den voet van alle ande- aan zijne zijde bevond en het publiek re legers, dwz. net zal officierai heb- aan de groote bewondering te herinne-ben die zullen bevelen en gehoorzaamd l'en, de de kraolitdadige medewerking, worden. Zecer, voegde de generaal er vol toewijding, die Fngeland sedert het bij, de toestand van ons land is moei- begin van den oorlog niet opgehouden lijk, maar ik kan u zeggen, volgens do- heelt aan de gemeenschappelijke zaak ta cumenten van deze onwederlegbare au- geven, gewekt heeft in Frankrijk bij al thonticiteit, die gisteren, gedurende de degenen die in staat zijn gewieest er de vergadering van de voorloopige regee - gevolgen van te waardeeren. De warme ring getoond zijn, dat de toeetand van woorden van, generaal Lyautey hebben onze vijanden en vooral van Oostenrijk bij de menigte een diepen indrulc geen Turkije wanhopig is. Zij willen den maakt J , Leoerberiohten der Geallieerden. Éngeisch offenslef fn Vlaandereit. De Engelschen namen de Nonnebosschen en verscheiderîe sterke stellingen, Veldhoek, een deel van het Poîygonebosch en Zevenkote. — Zij namen meer dan 2QQO.gevange.nen en verscheidene kanonnen. — De Duitsche tegenaanvallen i rs I ■ ■ I I I % Van liât WPQtpliiîr frnilt Oiwlernomen, worden de Duitschers op ' f ull ilul lï uulClljn. II Ulil. zelcere plaatsen samengetrokken, terwiji ———— onza kanonnen hun vuur daarop rich—, Het Engelsche legerbericht. ten. Naar de berichten luiden, loopt het LONDEN, 20 Sept (Reuter.) Haig meldt : ^a^e"en h1eden 1reedf ^ de vie* .. , ' , F v cij'ers. Onze gewonden, die loopen kunj- Wij vielen dezen morgen over een breed ^ vertelll&^ dat e'lke gralaatkllii( iront ten oosten van Yperen aan en maakten %yaar zi kwa^en ongeveer tusschen <4 voldoende vorderingen. Gemeld woidt dat 1f, . a o de troupen reeds bingrOkepuntea-amen. L01XDEN, 20 Sept. (Reutar). De aanval bun geweren wég zonder een schot to die wij wer een front van 8 mijl dedien, lessen. Somtijds boden zij verwoeden te- hieefc onze solda,len met een groot succès genstand. Waar ons versperringsvuur bekroond. Stellingen van groot belang zijin hen naderde lewamen vele Duitschers uit genomen en aan den vijand zware soerlieaen hun verdedigende stellingen met gevelde tcegebracht. bajonet, blijkbaar in overeenstemming met Wij bebb'en onze e&rsle doejen vroeg in de hun verstrekte orders, onzen aanval den morgen bereikt, zetten onzen aanval op te vangen. Maar bijna geregeld gaven, vtoort eft namen de Inverness Copse, Geen- zij zich over, als zij onze infantieriè op corsw-bosch, Nonnenbossche, alsmeds Pots- zich zagen aanstormen. dam, \amipir, Brcey, Iberische boerderij en De esrsta vooruitgang werd zeer snel een 'steric punt, Gabipodi ^eheeten. gemaakt. Onze troepen rukten in ver. We bereiklen onze doelen_ rechts en in spi-eide slagorde op en de Duitschers er- het centrum en drongen een mijl diep1 in de kennen. dat zij door onzen snellcn aan- vijandelijke stel'ling door en bereiktèn al val geheel verras! werden. onze doelen, Veldhoek en een deal van het i e meeste gevangenen zijn nog erg Poîygonebosch inbegrepen. Verder Noorde- jong; voor het meerendecl zijn het Beie- lijk bebben wij Ze\e .k k genomen. ren. Dat generaal von Arnim zeer ver- Tôt dusver hebbsn wij ruim 2000 gevange- ontrust is, over den omvang van uns nen gemaakt. " succès, bleek wël uit een briefje, dat Nade,r werdt geseind: o\ergebracht werd door ee.n hond die, Wij deden hedenmoirgen een aanval op versuît door het kanongebulder, zich in een front van ongeveer 8 Ihijùem tusschen den weg vergiste. Het briefje bevatte den l'fcïen en 1 et Kanaal van Koomen en den order, dat bet hooge terre'n in d© rich- y].ieren-Staiden-spoorweg. ling van Molenaarshoek tôt elken prija Het verzamcilen ivan onze aanvalstroepen heroverd moes. worden en dat zooveel kon 's nachts z,onder ongelukk n gesehieden, kanonnen als mogelijk was er hun vuur hoewel het voo>rtdurend reger.de. op moeten richten. Du Londen- en Highland- erritorialen heb- Onder dekkrng van gordiinvuur uit bi-n een twesde linie van boerderijsn ivter- zwaar geschut, ging men den geheelen overd n.l. de Rose-boerderij, de Quebec-boc?r- middag voort het terrein te versterken. derij en de „Wurst"-bte:derij. Onze lichtere batlerijen zija verwonder,- in d n loop van den morgen klaarae de lijk ver vo^r-ii gebr^rj,; lucht op en hebben de vliegers een meer Het werk der vliegers was schitterend, levendig aandeed in den strijd kuntien ne- Vanmorgen vroeg, toen de wolken slechts men, dooir het berichtei aan onze ara. erie 400 voet hoog dreven en men niet ver- van de plaats onzer troexei en de vijande- der Kon zien dan duizend meter berr.erk- lijika -concentraties. 'Op die wij'ze hebben wij 'en onze vliegers vier Duitsche machi- alile tesenaanvallen kunnen biiekcn, terwijl nés, die onder oekking van rookwolken andere "afgeslage.i werden. boven het Folygoon-woud vlogen. Onze Het is ni(?g niet mogelij'k, he. aantal ge- waarnemers bemerklen. ze eerst toen zij vangenen op te geven, maar het is brooter recht boven hen wairen en toen baatte dan 2003. ' hun beschieting niet meer. '{Jok luebben wij eenige kanonnen veroverd. Fransciie legerbsrichî Het Britsche overzicht. LOlNDEN, 20 Sept. (.Reuter). Reuter's PARUS, 20 Sept Niets te melden be- correspondent aan het j_.ntsche Iront halve een groote activiteit der artillerie in seint onder dagteekening van 20 Sept.: de streek ten Zuiden van de Oise en Cham- Da aanval van heden is opnieuw een pagne in de sectoren yan den Cornillet en groot succès voor de Britsche wapenen den Mont Haut en op de beide oevers va" gewoest. Wij kwamen tôt een diepte van de Maas. ongeveer een mijl vooruit, wat met het ««£ ««t S»' de,raS Va» het ZoWeiijk front- voeren, een sch tierende praestatie is. Naar ik verneem, zijn onze soldaten Het Itaîiaanschs leaerberÎGht. tôt de linie Zonnebake—Gheluvalt door-gedrongen en voorbij de centrale linics, dia pax-ai:el loopen met het Pollygoon- ROME, 20 Sept. (Stefani-Ag-X LangS boscli. Oischoon tôt op hetoogenblit dat bet heele front heerschte matige beàrij- ik dit âehrij , geen tegenaanvallen zijn vighe^d Er viel niets opmerkelij.ts voor.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes