Belgisch dagblad

1612 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 08 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 25 fevrier 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/js9h41kk14/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

îste jTa.ai'g-aiig- VRIJDAG 8 OCTOBER 1915 IN*o. SO BELGISCH DAGBLAD abonnemeVien. Per 3 maanden voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse immmers : Voor Holiand 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. adveetentien! Yan 1—5 regels f 1.60; elko regel meer f 0.30; Exclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 White Hall House Whitehall e.w. DE ZEDELIJKE PLICHT. Tvvee vrienden, een jonge Ne-derlander en een jonge Bel g, zaten dezer dagen op liet terras van een koffieh ' lirr bitlertje te drinken. Het gespi• -k p over koetjes en over kalfj -d-rjr De Belg Jiad voor de zooveelste maal een sigaret aangestoken. Na een paar maal er aan getrokken te hebben, wierp hij haar wrevelig van zich, — O ! wat verveel ik me hier ! sprak hij ongeduldig, 7,ijn vriend zag liem bedaard aan en sprak op zacht verwijtenden toon : — Waaroni verveeltje u? Ver-blijft je niet hier in een betiekke-lijke veiligheid ? Zijn de menschen hier niet goed voor je ? Hebt je geld te kort ? Neen ? — Dit ailes niet. Sedert bijna een jaar lieb ik mijn land verla-ten. Tocli verveel me zeg ik. Zijn Nederlandsche vriend glim-lachte.— Spreek niet zoo luid. Hier zitten oude heeren. Eenjongeling (Uls jij kan zich niet vervelen. — Toch wel. — Tegen evencueele verve] ing heb ik zelf eene assurantie geno-men, ironiseerde de Nederlander. 1k maak nu deel van den Land-gtorm.— ' Jij ? — Zoo kan ik mijn land dienen. Een oogenblik stilzwijgen voîgde. — Je bent dus een vrijwilliger? — Dit was ik reeds vaa het begin van het bestaan van den Laudstorm. — Je bent een eenig kind? Je hebt ailes in overvloed? En liebbeii je ouders zich daartegen niet verzet ? — Wat een vraag. Valt jij niet onder de toepassing van de Bel-gische wet, waarvan ik gehoord heb ? Yolgens die wet moeten aile dienstplichtige lielgen van 18 tôt 25 jaar zich Jaten inlijven, — De Belgen, die in Neder-land verblijven, vallen tusschen de plooien, antwoordde de jonge Belg zich verontschuldigend. — Is het welgemeend, vriend ? vroeg de jonge Nederlander dit-maal ernstig. Luister naar de vol-gende geschiedenis : Eene moeder had verscheidene zonen. De eenen waren te huis en an der on bevonden zich in den vreemde. Zekeren morgen werd zij onver-hoeds en -verraderJijk aangevallen door een zeer machtigen buurman die over een leger knechts en pach-ters beschikte. Die man liad met andere geburen plechtig gezworen het erl van die vrouw te eerbie-digen en desnoods te beschermen, op voorwaarde dat die vrouw zelve haar erf niet liet schenden. Daaraan kwam zij ook niet te kort. De zonen, die thuis waren, verdedigden hunne moeder tôt den dood en den bedelzak. Het hielp niet. Dood en verdelging hadden op het erf leven en voorspoed doen zwijgen.Hetjong-ste kind, de Benjamin, dat nog te zwak wasom zijne moeder te helpen, was naar Nederland gevlucht. Een jaar verstreek. De steeds lijdende tôt het uiterste gemartelde moeder deed eindelijk een beroep op haro overblijvende zonen, ja, dwong ze desnoods voor haar in de bres te springen, De zonen, die in Engeland en in Frankrijk verbleven, bodenzich gereedelijk aan. Een nog in het land van die moeder verscholen zoon vervoegde hen, na meermalen den dood te hebben getrotseerd, daar hij over allerlei hinderpalen moest heen-komen om dat land te kunnen verlaten. Aile beschikbâre zonen waren dus opgekomen om hunne onge-lukkige moeder te helpen. Er ontbreekt haar nu alleen nog één kind, haar Benjamin, die in Nederland veilig buiten schot, ver-drukking en nood leeft, maar zich doodelijk verveelt. Zijne moeder roept hem met zelfde zoete stem die hem in slaap suste wanneerhij als eon wichtje op haar schoot lag te krijten. De jong Belg was zichtbaar ge-roerd. Die Benjamin ben ik, dacht hij en luidop sprak hij weifelend. — Maar die Benjamin moet niet vertrekken. Ofwel mint hij zijne moeder, ofwel mint hij haar niet. Dit laatste moet worden uitgesloten want het zou eene monsterachtig-heid wezen. Indien hij dus zijne moeder bemint dan kan, noch mag hij redeneeren. Nicht râsonnieren zegt in zijne taal de machtige buurman die de rampzalige vrouw mishandelde. Zijne moeder moet de jonge zoon, dus uit eigen beweging helpen en beschermen. Het is een natuurlijk ' gevoel, het is een liooge moreele plicht. — Je hebt gelijk, vriend, sprak de jonge Belg met stralenden blik, Green menschelijke wet wordt ver-eischt om mij te dwingen mijne moeder te helpen. Je zelf hebt dit begrepen zonder meer enjenaamt een geweer om je Nederlandsche moeder desnoods te beschermen, zij die nog niet in gevaar verkeert. Waarom zou ik hier langer ver-toeven ? Ik wil niet meer aarzelen. Moeder heeft me noodig. 1k ga om mijn plicht te vervullen op leven en op dood. Adieu ! Bravo Marseille. De stad Marseille gaat eene leening van 2.000.000 fr. aan, om de bezette Fransche departementen en België te hulp te kooieh. België .zal 500.000 fr1. ont-van g an. Die edelmoedige daad van de groot Phoccische stad zal door aile Belgen warm toc'gejuicht worden. lloe' dikwij'ls hebben de Duitschers de Belgen trachten op te hitsen tegen de Franschcn, door het ronds[ro>o;en van eene légende,' dat de Franschen alleen het spreakwoord kenden: Praten zijn geene oorden. De Belgische regeering woet hoe edel-moedig Frankrijk zich heeft getoond, tel-kens "wanneer het België betrof. De vrij-gevigheid der stad Marseille is er een nieuw klinkend bewijs van. * Met al uwe zorgen verkrijgt gij geen druiven van een doornstruik ; maar zonder zorgen verkrijgt gij geen druiven van den wijn-stok.Dr. Julius Delbeke, Wij hadden beloofd nog nader inlichtingen in te winnen over den toestand van Dr. Julius Delbeke, volksvertegenwoordiger van Rousse-lare-Thielt.Wij zijn gelukkig ten stelligste te kunnen verzekeren dat het achtbaar Kamerlid steeds verblijft in de kliniek van Dr. Lauwers te Kortrijk. Deze inlichtingen zijn verstrekt door een collega van den kranke uit het, bezette land. Dit goede nieuws zal de talrijke vrienden van Dr. Delbeke verheugen. Het geval herinnert dit van*den heer Masson, Kamerlid van Bergen, die ook voor dood is doorgegaan. Links en Rechts. Voor het oorlogskruis. Een te Hâvra in verlof verkeerende Bel-gisehe soldaat echrijft aan de „XXe Siècle" over het instellen van het oorlogskruis : „lk veroorloof me uwe aandacht te trekken op het feit dat onze generaals, dikwijls ge-troffen door het schoon gedrag van heel een spéciale compagnie (het feit heeft zich voor-gedaan voor telegrafisten van de genie) deze in bloc op de dagorder vermelden. Alhoewel deze vermelding zeer vleiend is, blijft ze niettemin anoniem ; heusch, het zou niet rechtvaardig zijn dat dio dapperen vergeten werden „omdat Z3 allen dapper waren in hunne 1 eenheid". Ook aan hen zal men het oorlogskruis moeten verleenen. Het zadel van mevr. Dumont. Tcen de Duitsche legerbenden Zuid Pr,5.-bant bezetlen, wa?en Duitsc-he ofîicieren ,in-gekwaitierd in het kasteel vxii den heer Dûment, te Chassait. Volgens gewoonte hadden die gentlemen of beler Idie foof'rid-ders v.ain den Rijn ieï ^buiten de guerre" gema,akt. En zoo vexmiste meviouw Dumont een daimeszadel, waaiaan ze (lield. Zekeien dag, dat de opperofficier goed ge-luimd was, vxoeg zij hem |of het niet mo-gelijk was hiaaï zadel te mogen terug hebben. Dit verzoek weid ook genadig inge-willigd. De gener,aal zond ©en loflicier met mevr. Dumont mede,* on beidea vertrok-ken naar het station van ,CSiassai;t, waar een gansche troin ooilogsbuit, gestoleii ten va,-deele v,an de familie Dumont stond te wachten. n.a lang zoeken vond Mevrouw (Dumont haar zadel in een waggon yol van ha,TO j«,aoht-toiletten, hoeden, sclioeisels enz., dio natuui'lij'k moesten dienen, om de kjerbied-wa.axdige wederhelften van de plunderaars gi.atis en met griatie te Aooien. •Een woord van Moeder. Moeder leeft in 't bezette land. Zoon isop het front. Hij schrijft aan zgn broer in Holiand de volgende woorden, van snijdende zielesmart: „Wanneer ge mijn teerbeminde Moeder schrijftr haar dah & reeds zoolang naar eon brîefje van haar verlaug. Hier zyn kame-raden die van A.... minstens een briet per maand ontvangen. De tranen schieten mij in de oogen telkens ik hen het nieuws van huis zie lezen. Ik dorst naar woorden die uit Moeders harte vlieden." BJEL(ÏEIV. "~ Voor iang verblijf in Den Haag begeeft i naar heb ,f Hôtel û'ÂStopia bî ûe Paris", Belgisf.li Eigeuaar. Het meeste comfort aan de laagste prijzen. Het pauselijk voorstei Ije correspondent van „La Croix" seint uit Rome een tegenspraak van het beriebt in de „Muncheuer Post", volgens we!k de Paus een voorstei aan de mogendheden voorbereidt tôt het sluiten van een algemeenen wapen-stilstand op 2 November, den dag der dooden. De Bulgaarsche socialisien. Volgens een telegiam uit Sofia aan de Koln. Ztg., hebben de leiders van de Bulgaarsche socialisten aan de regeering verzekerd, dat zij, wegens den ernst van den tijd, ailes wat haar in de uitvoering van haar plant:en zou kunnen bemoeilijken, zouden alkeuren. Wij deelen dit nieuws mede onder aile voor-behoud.Ferdinand Dardenne. Ik herinner me. 'tWas te Duffel. De be-schieting van deu Antwerpscheu eersten forten-gordel was begonnen. Met zwaar gezwoei beukten de brommers op het fort van Ste. Kathe-lijue-Waver aan. Ook het fortje van Dutfel kre'eg zijn deel en op den spoorweg, de steen-bakkerijen, het dorp gierden de Duitsche granaten aan. In het goederenmagazijn van het station lagen de eerste Belgische ge-kwetsten reeds in rijen. Ontroerd natn ik eenige vluchtigo nota's, toen een mij welbe-kende stem me riep. Ik zie hem nog, de Benjamin der „Peuple"-redactie, staande op den geblindeerden trein bewapend met vervaarlijke kanonnen, kranig in zijn kanonniersuniiorm, met dien blijmoe-digen glimlach op do lippen, dien glimlach welke hem nooit verliet. Hij weakte mij met de hand. En zuchtend zette het zware môîister zich in beweging naar do vuurlinie, door den regen van schroot. (iisteren vernamen we van Àugust Dewinne, de schrijver van Arm Vlaanderen, redacteur van de Legerbode, dat Dardenne, als'tweede luitenant eene patrouille leidend, van zijn sluiptocht naar den vijand, niet is teruggekeerd. Van het front worden ons nu eenige bijzonderheden over Dardenne's verdwijning medegedeeld : Met eenige mannen trok hij op verkenning en bevond zich op eens omringd van vijanden. Een gevecht volgde, eenige Belgen vielen. Op het gerucht der fusillade snelde een peloton kameraden toe om hulp te bieden. Zij sloegen den vijand terug. Een der soldaten had de luitenant en tweo zijner Hyinnen zien vallen. Deze twee konden zich gekwetst redden, maar van Dardenne geen spoor.... Ik zie den jongen kameraad nog op den geblindeerden trein te Duffel, blijmoedig met de hand wenkend. — Dood kan ik me hem 1 niet voorstellen .. ■ Oe toestand. Voor de tweede maal einds het uitbreken van dezen oorlog, is op scherpe wijze de dualiteit naar voren gekomen der politiek van Koning Constantijn en het Grieksche volk. M< nister-president Venizelos, daarin de rich-ting volgend waaraan het kiezerskorps in de jongste verkiezingen zijn goedkeuring ver-leende, komt zich in de Kamer voor deelname aan den krijg naast de Verbondenen uit te spreken op eene wijze die aan duidelijkheid niets te wenschen laat. Hij zei : „Griekenland heeft tegenover Servië nauw-keurig omschreven verplichtingen, welke door het bondsverdrag zijn vastgelegd. Deze verplichtingen zullen strict nagekomen worden, zelfs indien zij ons noodzaken stelling te nemen tegenover Duitschland, wat wij oprecht zouden betreuren. Ik ben van oordeel, dat het voor Griekenland onteerend zou zijn, indien het zich niet gedroeg overeenkomstig den plicht, door het verbond met Ssrvië aan het land opgelegd. Ik ben er overigens van overtuigd, dat het in ons belang is, ons aan de zijde van het viervoudig verbond te scharen." Venizelos liet aldus de stem van het volk hooeen. Het kon dan ook niet anders of de groote meerderheid van het parlement gaf zijn instemming met zijn woorden te kennen Maar de koning h:eft zich tegen de politiek der regeering uitgesproken : Zijne familie-banden met de Hohenzollern's — de koningin is de zuster van Keizer Wilhelm — doen hem overhellen naar eene buitenlandsche politiek waardoor Duitschland niet geschaad wordt. Hij kon, zegde hij, de regeering totheteinde niet volgen. Vandaar ontslag van het kabinet Venizelos. Wij twijfelen sterk of aan het vorstelijk veto, in deze tijden van groot weieldgebeuren, uitvoerende kracht zal geschonken worden De strijd die in den Balkan ontbrandt, zal ook het Grieksche volk als een lawine mee-sleuren, zoodra het Bulgaarsch dreigement tegen Servië in handelen wordt omgezet. De lont is geworpen en geen hand die haar zal kunnen dooven. De vorming van het nieuw coalitie-Kabinet moet als een diplomatische zet aanzien worden. De afwezigheid van Venizelos in den Kroon-raad, beteekent geenszins een wijziging in dç buitenlandsche politiek van Griekenland. Zooveel factoren hebben op dé plannen der oorlogvoerenden gedrukt, dat men het oogenblik voor een oorlog in den Balkan niet voor 't kiezen had. Hij breekt nu uit bij 't iatreden van den winter. Maar die bijzonderheid opent het vooruitzicht dat hij niet zal uitloopen op een loopgraven-oorlog, waarvan we den langen duur ondervonden en de enorme offers kennen. Naar aile waarschijnlijkheid zullen de Verbondenen den vijand snel opvolgende slagen toebrengen, om zich dan met vereenigde kracbten naar de verzwakte vijandelijke legers van het Westelijk en Oostelijk front te keeren. Naar het blijkt kan Bulgarije zijn leger tegen Servië eerst binnen veertien dagen in 't veld brengen. Een kostbare tijd die de Fransche en Engelsche landingstroepen zich zullen ten nutte maken. Het antwoord van Bulgarije op het ultimatum van Rusland is nog niet gekend. Op het Westelijk iront geen groote be-drijvigheid buiten artiilerie-duels. Op het Oostelijk front hebben de Bussen op heel de lijn de ieiding der actie in handen. Zij gaan voort met Dwinsk te ontzetten. Ten Zuiden van de Pripet rukken ze snel op. Zij ver-overden niet minder dan vijf dorpen en op sommige'plaatsen week de vijand in wanorde Duitschers en Oostenrijkers vinden de kracht niet meer hen te weerstaan. De omiioei'sde lijst. De „ tlumaniié ' heelt thans tweehonderd-en-vijftig lijsten bekend gemaakt van g e s n e u-velde en gekwetsto socialisten. Gemiddeld bevat iedere opgaat den naam van drie dooden en zev.en of acht gewonden. tawn ■! i ■l'.twmi'uiii m i umaaw » i m i ii—ii Vaderlandslietde van onze ambachten. De achllJire heer August Raemdonck, bungemeester van Liokeren en lid dftr Belgische Kamer, dfcelt ons de -volgenctei oipwekkende vtadérlKtndslievoindio djaiacî me do, De bevolking van Loikerem en Waag-mun&tor heeft bewezen, hoe zeer zij ver-knocht is aan België s zaak. Zoit^ag 3 Octoiber waren aile ajnlbtachten va>n beid'ei plaatsen, timmerlicdiem, metselaars, sme-den, einz., dtoor d® Duitschers bijeengo-roepen. Zij steldien liun voor to gaa-n atbeidiein in West Vlajanderem, op één mijl achter Kortrijk, mits ilinke vergoedling, yerzorging en hooge loonen. Eenparig weigordtein d!ie Vlaiinioshe ajn-b«chtein, omdiat zij vreee^on militaire wer-ken te moeten uitvoeren, die heit Bel-gisch on db Veitondien legers tfen schia-dfâ zouden k0men. Geen enkel amb-aolitsman is due ver-trokken. De Belgische werlclieden en atm-b'achten zijn dus onverzettelijk in hunne hiouding. Liever honger lijdien, gevangen gienomen oï gebannen word'en. naar een kamp in Duitschland, dan een sla-g voor de Duitschers te werken. Dit kloekmoddttg verzet is van aard oinzo bondgenooten te verheugen, û'isook de Belgen in d'en vreemdîe, dis diaardtoor nog meer zullen aangezet worden vcfotr d'e vrij.making van hun land te stridon. BELGIË. West-Vlaandei*eii? Bombardement. (Part.) Een correspondent uit Sïuia meldt ons, dat de Vlaamsche kust in den nacht van Dinsdag tôt Woensdag en ook in den loop van WoeDsdag is beschoten. Ook op den zeedijk te Scheveningen hoorda men kanongedommel. ûost4flaaiï dienen. Belgische werklieden gedwongen te arbeiden. In Sfc, Liureyns zijn Maandag zes jonge-lingen, timmerman en metselaar van beroep door de Duitschers meegenoinen. Ze werden opgeklopt om 4 uur in den morgen en ontboden bij den Duitschen kom-mandant.In een automobiel zijn zij naar Eeckloo gevoerd en verder is er niets meer van hen vernomen. Het is lasfcig het juiste der duitsche be-bedoeling te weten te komen, doch 't feit ia dat zes jongelingen verplicht zijn gewordeii met de Duitschers mee te gaan. Voor den landbouw. (Part.) De heer M&onhauit, lidi dei< Kamer voor Gont, en vaorzitter vaindjea Landfclowwersibeniâ, werkt- ijverig aan d;et opbeuring van d'en land'bouw in Oost-"V laan<];eren. Da-nk aain hem wordt vee/-vooder uit Nedprîaind! ingevoord. Ooli mestatoffen woiidon aan d® lamâfoiouiwerat verdveld- Bpabasit. Landkaarten in België verboden, , De volgendd" verordening is op de muren te Brussel aaugeplakt: Art. 1. Het vervaardigen van allerhanda landkaarten die België, Duitschland, Frankrijk, Italie, Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Servie of Turkije of gedeelten dezer landen, naar den œaatstaf van 1:100.000 of minder weergeven en het vervaardigen van verheven baarten naar welken maatstaf ook dezer landen wordt verboden. Art. 2. Aile groot- en kleinhandel, evenala aile van de hand doen tegen geld of niet of afstaan van zulke kaarten en de daartoe noodige platen enz. aan derden is verboden. Dit verbod slaat niet alleen op kaarten en platen enz. in boekwinkels, drukkerijen en dergelijke winkels, maar ook op kaarten en platen enz. die in het bezit zijn van bijzon-dere personen. Art. 3. Aile in boekwinkels, drukkerijen en dergelijke winkels voorhanden kaarten en platen enz. der onder art. 1 vermelde soort worden hierbij aangeslagen. Art, 4. Allen die aan het hoofd staan van boekwinkels, drukkerijen en dergelijke winkels, die zich met het vervaardigen of ver-koopen van kaarten bezig houden, moeten vôor 15 October 1915 den plaatselijkou be-voegden gouverneur of kreischef onder aan-duid.ng van aard en aantal aangeven, welke onder de beslaglegging vallende kaarten en platen enzr zij in hun bezit hebben, Deze zullen door de krijgspverheid onder zegel gelegd en bewaard worden. Ait. 5. Wie het verbod onder art I en II overtreedt, of wie de onder art» 4 opgelegde aangifte met opzet of uit nalatigheid niet tijdig of onnauwkeurig doet, wordt met ten hoogote 10,OUU mark of met ééne week tôt één jaar gevangenis bestraft, bijaldien niet volgens andere wetten een hoogere straf bepaald wordt. Naast de geld- en ljjfstraffen kan ook tôt het aanslaan van kaarten en platen enz. overgegaan worden." Herr van Bissing kan niet verdragen dat de Belgen de Wolflsche leugenberichten over de duitsche „overwinningen" op do kaart controleeren 1 Luik. In de wapenfabrieken. Al de wapenfabrieken van het Luikerland worden door Duitschers bewaakt. Het. kleinste a elier telt een garnizoen. In de I abriquo nationale d'armes te Herstal liggen 200 soldaten. Er wordt niet gefabriceert, maar specialb werklieden repareeren geweren en revolvers voor het Duitsche leger. De Luiksche wapen-makers loopen liever werkloos dan den vijand hun diensten te verleenen. Kolen voor Nederland. Dagielijks bevaren een 40-tal scliepcn met kolen dSe vajaîrt van. Lnik m,alatr Maastricht. Die, kolen zijn voor Nederl&n^ •bestomd, waar kolcnnpodl is te vxeezen. Uit Nederland komen scheped met levons^ midld'elen en veev^ed^r aian. Het meeren deel schepen zijn Naierlandsclio.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes