Belgisch dagblad

2587 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hm52f7kr96/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3de »»«*$£; iwiuuim^amho* ZATERDAG 5 en ZONDAG 6 JANUARI 191©. No. 04. BELGISCH DAGBLAD abonnementen. S Pev S œaanden voor Nederland §| I 2.60 franco per posfc. Losse nummers. Voor Nederland5 cent, 'voor BuiUnland 7'/i cent. t Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. ïerschîjnend te ^-Slraveiiiia^ elfcen wsrkdag te 12 lire midcâag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EREVAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elle# regel meer I 0.30; Beclftmet 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyda , Avenue E 0. | Parijs: 1 Avenue d'An tin 7. ^ jf Rond de Belgische vlag. | f Zijn piogramma getrouw steunt het IB e 1 g i s c il Dagblad aile nationale f regeering die hefc gezag en België verte-"genwoordigfc..Wij bekommeren ons niet om partijen, , noch om personen ] ; Belgie voor en boven ailes is onze eenige politieke leiddraad zoolang ons rampzalig ijand tussclien hemel en aarde blijftzweven j 'en de vijand te Brussel is. : Onze rechte lijn getuigt van onze op- ; I rechtheid en breedheid van opvatting. } ' Het is onnoodig te herinneren dat ons < blad indertijd geijverd' heeft voor een natio- j naal bewind. Meer dan ooit btijft het die richting getrouw. ; , In Sainte Adresse hee t's lands regeering s wijzigingen ondergaan. De crisis heeft eene ; ontknooping gehad, die we om reden van ( nationale eendracht niet willen bespreken. ] Het zij gezegd dat wij in aile geyal, de gewijzigde regeering tût onzen laatsten ademtocht zullen steunen. Wij zullen onze voorkeur en vriendacbap het ïwijgon opleggen omdat het land in gevaar is. Verdrâagza'imheid is een mooie deugd, maar niettemin is zij onontbeerlijk als de tucht. Ministers gaan en komen Het is nu lie moment niet om aan dorpspolitiek te doen. lierai overwinnen en dan politikeeren als men . er lusfc toe gevoelt. Als wij onze persoonlijke gevoelens radi- < kaal van. kant zetten, meenen wij het recht ; te hebben met den verse huldigden eerbied , 8an onze staatsleiders te doen opme kec,dat, ( hoe minder gekrakeeld wordt, hoc beter voor ] 'sland3 belangen , Zulke tv. isten verontrusten immers het pu-bliek, dat het fijne niet kent en allicht over- , drijft. Dit zeggen we niet alken voor de uitigewêkea Belgen, maar vooral voor onze | lajidgenoofcen achter den electrisrhen kabel. Do bevolking moet er nog prikkelbaarder z\ja dan de Belgische vluchtelingen. De vij- j «ni verzuimt dan nooit een gelegenheid om din gemoedstoestand te misbruiken. Hij heeft daarvoor de baan vrij, ~aangezien hij geen tej;enspraak duldt, over een eigen pers in be.de tal en beschikt,en de bevolking gevan-gen heeft gezet. Even eerbiedig moeten wij nog doen opmerken dat men in de regeeringskringen ta veel belang hecht aan de zoogenaamde Belgische werçld te Londen en te Parus, en te weinig aan de Belgische kringen in Zwitserland en Nederland. De Belgen ' van hier, die noohtans beter < In voeiing kunnen komen met hunnebroe- i tiers van België dan bedoelde Belgische < wereld van Londen en Parijs, zijntamelijk goed ingeiieht over hetgeen te Antwerpen, ; te Brussel, te Luik en zelfs te C-isnt omgaat. De hervormde regeering zal stellig reke-ning houden van die opmerking, die geen : klacht is, al mopperen de Belgeii al eens in Holland dat zij vergeten schildwachten j Bchijnen te zyn. Wij hopen dat er voortaan veel meer < voeiing .zal ontstaan tusschen de gewijzigde 1 regeering en de Belgen in Nederland. t Ten slotte dringen wy nogmaala aan by ministerieele wijzigingen acht te geven op de\bevoegdheid. Het is er niet om te doen, meenen wij, elk Kameriid in de gelegenheid te stellen eens minister te worden zoo-als het nu den schjjn heeft. De Belgen vragen bevoegde mannen, specialisten, energiekeênschranderewerkers. Dat men nooit vergete dat de thans gevan-gen Belgen ons allen, te beginnen van de i ministère, sfreage rekening van onze daden zullen vragen. Weedo uifcgôwekenen die zullen antwoorden: Wij hebben geleefd. On3 diep getroffen België vorwacht niets van politiekers. ideologen'en, wat men heet, advocateu o£ van de parlementaire camaraderie. Tôt zijne schade heeft het eilaa?. ondervonden wat zij waard zijn. Wio gaeft ons bevoegde manuen in aile takken van de menschelijke bedrijvigheid die &Q3 land herbouwen, schooner, steviger, vrijer, grooter" dan ooit? Belgisch Oagblad. Défaitisme in Ho'land. iiôii schrijft ons : Over don defaitist, waarvan spraak is in uw artikei. heb ik aan de bevoegde overheid geschreven, maar mijn schrijven werd niet beantwoord. Ik had daariu mijne meening uiègedrukt over het gevaar, welk bestond een dergelijk «lement — regelsnatig ontving hij activisti-sche biaden uit Antwerpen — te werk te •tellen. (Hier noemt onze correspondent een offîcieeien dienst.) Ik heb mijn piicht gedaan. De socialist, welke door de afdeeling Heer-len van den socialistischen bond der Belg. arbeiders aangeduid was als haar afgevaar-digda vcor het congros der Huysmansisten te Ame.&i'oort, heeft het congres niet kunnen bijwcuec. De man is van Heerlen naar de discipline te Vlissingen gezonden, beschul-<àigd geïnterneerde Belgische mijnwerkers aan te werven voor arbeid in Duitschland. De verdachte maakt dus deei van de froep socialist eu, die Huysmans'volgen en en <,Belgischen Sooia'ist" le^en. Tôt hier onze correspondent. De bevoegde Belgische overheid zal ongefcwijfeld haar pl cht wetea te doerf. Een tweede correspondent schrijft ons dat eerstbedoelde geïnterneeme te Zeist in de barakken den ca'ard verspreidde in zooverre âat zijne makkers hem de Duitsch noemden. Dat Belgische soldaten, verleid door Huya-mans en zijn blad, een agentschap van desertie ten bate van de beulen van hun j ^adferlatid zouden inrichten, was de comble. ( "eten die dwazen dat de koeel hen kan. 1 straffen? 1 Nieuws uit België Pruisen en België. De Framsciie geschieidkuiidige die Lanx&o ie Laborie sohraeif in „Le Jouinal dieB' Dé-)a.is" hoe de pruisischie reigcerinjg ia 1836 — dus; drie jaar voor het v-eoxlrag van 1839 — -over de nentraliisdt v;m dm' pas, gestictien Beiigisahiein staat daclit. Den 10 Juni 1836 sdhreef Bressan, de ''raiiKche geaant ifce Berlijln, cietn b'ijzotridBren >rief aan Thiers, dio tcian voamitetr van len rnmiatexraad. en minisfer vain bniten-andsche zaken. was. Bresstoai verhaalde in diein brief ©em gft-prck dat hij had gehad mat Ancillan, mi-lis'ter vain buiitefnlandsdh'O zakein van Pru,i-ien. Ancillon lrad de meieiiiing uitgedrnkt, bit een •cinafh.arak&lijîc Bieûgië bedroig wa.% vopir ingeland. Br©ss.qn àmtwciordd© : dat de Bielgiscihe njeu-raliteit efen waarfaoïrg was: ton minute z.ao ;terk als de ccumibinai'ia van hfât Kanmkrijfc-)ïugge-hioofd der Ncdcirlandein. Ancillom riep uit: „Mogelijk, in i.ijd van ,-red®, inaar wat bei^siakênt zulks: in tijtd van )iorlogi Men we©t wat do oorloig van veo> iragen maakt en men miag van België's an-:i/ligbeid zeggeai: boin 'billet qu'a la ?hâtre." Kcchtajis, zegde de Fransche gezant, •ohijiajt het mij, dat© en vieirdrag w.n. v<»rzodg § vooar de gevall-en vàn oorlog. Ik kan niet ■rkcnnen, dat men ziao weinig waarde xian te verdragen hecht. Ik beib nie'is, te zieggen, îemam Ancillan, doeh ik weet wat ik er iver dexik." Ijo biilet qu'a la Châtre was hetzelfdfâ ran het vodje papier van Be'jhma,nin-HollW'eig. Hooger medegedceld gesprek bewi| t ©ans « meer wait dia gawaaïb.oirgdfâ neutralitieàt /an ©en land waaïd is. Beter z,wi het geweest zijin (uns- dit Nessus-cieed niet iii 1831 en 1839 te hsbhan doon 3,mtrekk©n. België heaEt immers niet ge-iiaagd neutraal 'te weasa. Mindier dan aoit reriangj, het eein nieaiwen vorm vain neatra-iteit.Valsche vredesmanoeuvres onder Belgen. Hoe gevaarlyk het is de Belgische uitge-vekenen in dit neutraal iand aan zich zelf >ver te laten, bewijzen eena te meer de v»!.-iche manoeuvres .der Duitsche agenten onder ie Belgen. Gisteren, Vrijdag, werd, men weet niet hoe if door wie, het gerucht verspreid dat Duitsch-and er in toegestemd had den vrede te slui-ten.mits Elzas-Lotharingen aan Frankriik te-rug te geven. Het doel van dergelijke grove leugens is jemakkelijk om raden. Voor onze landgenooten is het meer dan >oit plicht te waken en wantrouwen te toonen rooral in zekere koffiehuizen, waar zelfs de... jlazen ooren hebben. Clubs voor geailieerden in Holiand- Men sehiriji't oars van hjoggeachte zijde; Met voldoeming las ik uw art kol: Onze Engielsche vrieaiden. Het veirtolka onte-jenspfeklijik, de , gevoelens van eeuwige lankbaarheid van aile r&ciitgeaarde Bel-von voor Engeland cru zijn heldhattig léger. Onze^geiijik veel zijn wij aan onze Briteoh© vrienden vea:sciiuddigd. De ko-rnaado wekeai zullen het eenmaal te meer in bloedige geveehten naeasctirijven. - U hobt ten voile gelijk, wamnéer u de Bel-gepi aanzet beitrekkingen m«t de Engielsche geincsmeerdein aan te knoopen. De praetisiche vorm schijnt me de "Club, een door en door Britsche insrelling. In Den Ilaag' is er, eilaas ! geen banxl tusschen de bondgeniooten. Men ontmoet eikaar"' inaar vluchtig op plechtighed:en. \-vijhao-ben hier ook- Franechen, Italianejf, lius-son, Amiea-ikanm, ook wel anclere gaillieerden. Een intergecl ieerde ciub in daze residentie, — met hoop van navoll ging te liottecrdatn, te Amjs.erîdam gît ân-fî.ere Holiandsche steden — zou nuttig, b&laaigi-ijikt machtig kunnen worden met i "t oog zoowel op de hartelijke betrek-'vingen tusschen menschien, die verbon-ilen zijn voor helzelïdie ideaal, zoowel als voor de latere relaiie nà den oorlog. On-aoodig over de voordoalen uit te weiden. Elk verstandig mensch zall snappeu, wat ik thans m mijn pen wil houden. Eens de club ol de clubs gesticht zulleni we inter nos vrijmo&dig kunnen spreken. De aankomst van Britsche oilicieren «luaikt me gunstig om het idee te verwezenliji-ken.Wie pakt den. stier bij de hoirens ? Hoog-aehtend, Uw verkleefde Baron X. Dergelijke club is zeer te wenschea. Wij hopein, dat men aan, hoogierhfend ie noodzakelijkhoid en de gepastheid van [iergelijk plan zal beseffen en steun zal verleenen aian hen, die zooals onze eer-liieriwaardige correspondent sehiiderachtig soh'rijît den stier bij de horen zal pak-ken. Red«ctie. Belgen brengt een bezoek aan de besîendige tentoonstelling der Society sf Friehds, Pletterijkade 12 (bij het ^ioHandsche spoor), Oen Haaq. L'Opinion Wallonne is verbo-den in het Belgische leger Pie (xaz-et van Brus3el (24 Dec. '17) ineldit: Die Belgische viijaeid. Die Broquovilla xnat zijn ldii'fe g.aan voiodt aile regioinaal strëveoi diein dompeir op «a zetten. Het jangsife munmer diea- „Opinion Wallonne", verscdiijlat m«t opyahrift : On nous déieaid de vendra i' „'Opiniota Wallonne" sur le front! Camarades, abonnez-vopsl" (Men verbieidt 'Otns. dia 0. W. op hat front te verkaopen! Kamoradiein, feeelcenit inl) En men Ieerde ons. cta unaal dat België het vr^sfe land. der wareld is !... Dan voigt de siba&rt: Het is inid&ixiaad waar, dait die Belgisoh© agehton meastfârJijlk gebruik maken van het wap<en der verdaohtmaking iegetnotver al de-genen, die bat Bdigisclie kalf niât diavo-fèlijik geuuoeg aanhidden. Passieivea en ak-fievcn zijn itiegéinweoidig al even vermioit. En dat de Opinion Wallonne" foi de verra-dorskliek van Bioilo pasja belnoort is ean bew©ring die nuan op weinig na reais kon lez©n in de )rSî-ircura de France". Epopa» menschen, die patrio'-isah© Balganl Is het niet iatareesant dat het Duitsch orgaa.ii van Brussel, waarin De Ctecq, spijits zijii booîidredao,eurcCi .a^ zo> w Lig s.chrijt, omdat man zijne flalers vneœt, de Opinion Wallonne verdedige en onzian earslian minis-ter beschimpt? Aile vâdei'landsoh© lie'gen keuien den maatregel .'jeg'en bsit aetivis'tisoh Waalschge-ziud blad goûd. Ncoh Vjlaaimsch, ncch WaaLoh activisme! Het Sinïe-Elisabeth werk. □nlangs is onder boven^tjuanden naam te Londen een organisatie gies.icht, die zich tan doel stedt het aansciiatfen en aanmaiken van ker^gewaden en nerksie-raden voor de vemelda, kerken. De groxidstoiffen worden in Eramkrijk en Engeitenôi do dit Belgische vluchtelingen bewer.ft. ANTWERPEM. HET DURE LE.VEN TE ANTWERPEN. — Ean aktivist scthieaf einde Deoember 1917 aan œn Ilaagsoh blad: RoJ-g* Kost tfeatw^ 60 fr. per K.G. De miâè^Sn kunnen zich natuiurl^k die woaï-de niie-t veroorloiGK,en en drmken een mietng-sel va,n ltoffie mat sui'kerei of hâter ivan suikienei met koffie dat dan. nog 14 fr. tott 18 ir. per kilo doet Een ei kost fr. 1.10.; een citroan fr. 1.25, thee, in zoo-ver z© nog te vindon is, fr. 100 per kilo; een stuk-j.o dhoGolad© Kvvatta b.v. fr. 2; cacaopoeder fr. 70 par kilo. Wit brood is voor de meeste baurzen oingenaakhaar: fr. 3 tôt fr. 3.60 voor ©an kwari kilo- ; een kîein cadetje (pistolet) f 0.35. Melk, dat wil zeggen melk met water of lieviar water met melk fr. 0.80 ©n fr. 0.80 peu' aliter. Ham en spek fr. *25 tôt 30 fr. de kilo. De aardappeien zijin gerantsoaneerd batgaen :niet belet, dat er toch nog smokkel-paiijijan ond©r de ihand worden verkoelit, respieiC'tiev«lijik tegen fr. 25 tôt fr. 27 per kilo. 8 fr. à 9 fr. par kilo en f'r. 1-25 tôt fr. 1.75 par kiltS, in vergel'ijking daarmee is het vleesch nog betrekkei'ijk goedkoop ge-bleven: ir. 12 tôt fr. 18 par kilo. Maar het gevogelte is peperduur; ik zag van de week bij tien po&lier fce Brussel, — waar de win-kels veel' bet©r voorzian zijn dan -hier, — een gevulde kip te koop liggen tagen) fr. 45 en ©an dito kalkoen tegan fr. 75. „M©t d© klee'dings'tuJckea^ is het natuuri'ijk niet beter gesteld. Tangevôlige man d© sterfc vermiude.i'd.e faibricage, het gémis ifan in-voar ©n aa talrijk'e opeisching^n zijn dia win'keds zoo goe'd a,ls ledig en ta8rijlk zgn dan ook de uitstalramein, die wit gekrijit werden, onidat er uiets meer achter la koo 'fia gasteld. Een paar laarzen kost ongaveioa fr. 200; z-oien en achterlap-pan beitaait men fr. 40; ook dragen d© maeisiie m©ns&h©n houten zolon, waarvan nu viersoheidene gebreyeteerd© m©rken in dan handial gfâbracht zijn; er werd gatracht ze dm, gfluidîoos en plooihaar te rnaikon. Men is diaari.n wel geislaagd, maar sterK zijin zuilka zoiejn niet en langer dan drte ot vier weJcera ton afl'eifeoogste loopt men er niet op .Een paar vieiters kosten reeds tôt ir. 1.25 toe; leien klos garen van 500 yards gaat tôt fr. 9. Wol, kato©n, satinjeit, ©nz. gaaia TOor ôveMiieven prijzen. Ondergoed is voor d© jriigeiwoinen'man ongonaaikbaar; een paar kousan doen fr. 17. Bovenkleeren zijn scihiaarsch, sfeicbt ten du,u,r ; voor ©en pialk •betaalt mon over de fr. 300; een lioed fr. 25. Ook laten de meeste menschen nu hun oudia kleederen keeren en hun atgedra-gen hœden verarormen. Is fet dan" te verwonderen, dat de Belgen di© aldus -werstalptt zijn door de welda-dien deir Dnitechers, hun kusihandjes t xevver-pfcw ? OOST-VLAANDEREN. REKVViSITIES. — Te Moterkerice hebben ail© inworaers buinne hedlakeas, wollen de-kensj matrassen, liemiden, linnen, lijnwaad, e!nz, anoeten înlev©ren. Sledhts e©n pa.ai' heimdein en een paar bed'lakens m'oeht nieg beiboudiein WEST-VLAANDEREN. VIlECtERACTlE. — Het kasteel va»; Wlijinefndaele werd door geail ieerde vli^geL mers gehomibardeerd. Vele Dfuitech© oppejrr oificiitren, di© aldaar ingeiewartfard waren, 'hieWien1 er den :do,od gewonden. Zie vervolg Tweede Pagina. LegerSiericiiten der Entente. Mislukking der vredesontl erhandelingen. De bolskewiki's zien in dat de Centralen ze willen foppen. —-j Engeland erkent de regeering der bolchewiki's. — De Duitschers zoeken de Ukrainiers te misleiden. — De Engelsche gezant Buchanan wordt vervangen. K2ETOESTJIK1D De mislukking van de ondea-handelin-giea t© Bres^Ditowsk is de DultBciie zfoak aan diploma-tisch© Jena, Taetbaar is aan de ganeche werold geschienen de diubbei-hartigheid, de valschheid, de snoodheddi en de vraatzucht van de Oeintralon, die nog voor enkele maanden aan cien paus verzekerlen geene aitnexatlee en geeme vergioeiingen na te streven. Berlhn en Weenen hadden hunaie slim-ste. diplomatein gezonden om met de bolcbewikia te onderhandelen In de centrale en niautral© landen meende men dat d© zaak belclon^en was. Eitaas ! de te--leurst&lling ia sehrijnend. Van' denhoo-gen toorn der illu&ie is men gievallen in ee«n po©l van teer ©n smeer waarin menl zich thans te vargioa.s poogt t© bewegen. Freih©rr von Kiihlmann is nog geen prins von Brest. iJfc Russ©n betbhan bij gebuetk aan de naodige dipiiomiatisoh© wet^nsohap en on-derviiïding, genoeg inieinti© gehad ■ om te veel an dat zij naar den afgrOnd werdeta • gelGÎd. De regeering van Leinin en Trotzky heelt rekening mioi^tien houdietn van die geesr testoiestaïud. Uit vre©s missahien bet lot van Keronski ta oniargaan bejbben ziij hun holding gewijlzigd. Duitschland's vrodestfjoorwaarden bevatten sestiisn artiKeien, waarbncfar éên, lietwel'k hepaalt dat de conitraciteerende partijen niet znllien deelnemea aan eenigen maat-regel, welke ten doel heeft de voort-z©tting van' »nij,andel^!ke daden op eoono-misohen grandslag, direct of indirect. Een andar arti'kel steït de wed©rz!ij|dsche be-handeling vast lier meest begunstigde natie in kwesUes op zgevaartgebied, gedurendie 'minsitens twintig jaar ©n bedingt clast geen der beide partijen aanspraalc zal maiken op d©elneming aan een begunstigd.© be-ihandaling, w©lfce te eaniger tijid bij œn ©nge granb-nabuursehap Îîan worden ver-scihaft; ol welk© Rusland den naburigen Aziatisehen landen of den onafliankel'ij. ken staten, di© uit het Russisch© rijfc gavowiid zijn, ten deel kan doen Kallon,; of wclk© Duitschland door een tod ver-bond kan verstrekken aan Oostearijk-Hon-garijia, aan zijin arudere huidige ol tœ-Icomstiga bondganooten of aan zijin kolia-niën.Bovenstaande bawijist hoe Duitschland ©r balust is op '6©.o<nK>miscihe raordealea., Redan te> m©er vo<or de gaallie©rden ©en Ohineeschen mmar om dit land op te trekiken. D© eoonomiscihe zijde von Duitschland's politiek is, zooal's gisteren nog geschreven wierd Aehilles hiel. De liussan hebben s im tegen slim ge-gpoald. Indien zij het too«aelspel te Brest hadien geregiisseerd om de Oentralan te I dwingen zich te ontmastoeren, zT:j konden het niet verbetai-en. Duiischland durft hen naar Stockholm niet voligen, uit vrees, zegt von Hertling, dat de vertegenwoordagiars. van de geal-iiaarien er te gemakkelijk invloed op de liusfâische onderhiandokaars zouden kun -nen uitoetenen. O! Sancta Simpliciias, riep Jain Huss op den brandstapel uit. Kon men naiever erkennen dat dévier ongialet erle Ruesisehe rredieso.niderhiantle-laars bijgeetaa-n door ©en admiraal naar Brest wertien gielokt om onder Duitschen invloed in de dookan geïogd te worden? De rijkôkanicalier heaït nu beloofd dat d© Paisehzon den vrede zal beschijmen. Kerstmis is nu t >ch voarbij. Graaï vod Heiiiling. zal zich moeten spoeden want Faschen komt vroeg. En zoo wordt Michel om den tuin g© leid met de raeutraten. Het vèrtrouwen der Duitschers en Oos-tearijkers moet diep gpschokt ziijn.. UL| de oomed'a te Brest komt iets goeds voor onze zaak. Dit zal men zien. (Ongecorrigeerd ) Van bet ïilestelijk front. Het Engelsche iegerbericht. LONDEN, 4 Jamuari. (Reuter.) Offi cieel: Gistermiddag zijn aan het îron van Gamerijk in de buurt van hetNoor der Kanaal plaatsalijke gevechten gel& verd, zonder dat de to©stand noemens waarde wijziging onderging. In den nacht schoven de Britten de U nie bezuid©n Dens ©en beetje op. Vamnacht is het vijamdelijke geachut h de sectoren van Builecourt en Y peren to zekere hoogte in touw geweeet. LONDEN, 4 Janu^rl. (.Router.) Otft oieel avonritoericht. Als resultaat van dei hedenochtend gemelden plaaitselijken strdjK in de nabijheid van het Canal du Nort zijn viea- van onze vooruitgiescÉioven pos ten in deze streek over korten alatanx teruggeduwd. Eenige onzer mannen wor den ver mi 9t. Behalve de gewoné wedietrzijdache ge sehufcîw Qikzaamheid valt er niete biaon ders te trveldon. Het Fransche Iegerbericht. PARUS, 4 Januaii. Officinal avonâW. richt ; Niets te malden behalve de ga. won© bedriijjvigiheid over en weei' van het geschut op den rechter oever van de Maas. PARIJS, 4' Jan. Draad'oos H. N. la den loop van den nacht beproefde de vijand verschiiileiade overrompelingen op kleine Fransche poste», ten zuiden van Juvincourt, zonder een resultaat te be-reiken. In Champagne en op den rech-ter-Maa&oever ten oositen van Ilewvel 344, was de artiilcrieetrijd soirat)ijcis hè-vig,In den Boveti<Eizas mâslukte ©an Duit-sch© aanvialspoging, ten zuiden van As-paah. De Duitschea-a leden gevoelig© variiez en en Reben gevangenen benevensma^ china^ewaren in handen der Franschen. Op 3 Jan. hebben de Fransche vUe-gers 2 Duitsche vliegtuigea en 1 kabek bail m geveld. Zes andere vliegtuigien zijoi na ean tevendigi gevechfc binnen de JDuifc-sche Unies neergedaald. DienzeliEden dag bombardeerden de Fransche vliegers een fabriek te Bombes en de stations Metz—i ■ Siablan, Oonvanâ en Arnouvillee. 500 £.(}« ; projeclielen zijn in den loop van dez® ondornaming' geworpen. Overwiningen van Fransche viiegers PARIJS 4 Januari. Na de overwln-ningen van luitenant Hughes en onier-^ luilenant Guérin, ia het berlcht uit het lioofdkwartier van 1 Januari gemeiUd, de ljst der Fransche. vliegers, die tien' of m©ar vijandelijke toeetellen hebben g<#J< veld, er als volgfc uit : Luitenant Nungesser 30, kapitein Heur/ij taux 21, kapitein Deullln benevens tlâj' twae-luiténants Fonek en Madon li>, ka< pitein Pinsard 16, tweede-luitenant Luf« bery 15, de tweede-luitenants Terpscon, en Ortoli 11 alsmede iuitemaat Hughes m; tweede-luilenant Guérin 10. i 11 i i il i * Van bet ZuideUjk front. Ket Italiaansche ieyerberioht. ROME, 4 Jan. (SteEani.) Olficieel! 1$ de bergstreek hebben die Itaiianen giBtflh' ren het vuur geconoentreerd in het L«u garina-dal, op den Col lier cita en ind(|. streek van Cismon, tarwijl de, vijanc.eJiJ.1 ite batterijen felter losbrandden tegen on>- ' ze stedlingen op deçà Altissimo, beoosbert het Gajda-meer, en op de linies achttef ; den Monte Pallone en den Monte Tomba, ; Fransche pafcroeljes narnon eanige vjj«. andon op den Mont© Fenera gevangen en; j d© Engielsche artillerie vuur de praehtt» gie schoten ter beantwoording van bat*' torijvuur af. In de kuststreek bij harhalmgi over en we©r ro'"fe»lvuur en pafci'oelje-acties ten Q. van Cava Zuccherina. Eon Engelsch vlieger heeft een vija»' del'ij'k vliegtuig bij Conegliano geveld. : Ean ander, door een schot van ons g®, tirjfîan, stortte op dan linkeroerer van dei Piave beoosfcen Maserucia meer. In déni afgeloopan nacht tusschen tweo en zes! uur, deden vijandelijke toeetellen toch ten boven ons gebiad tusschen Piava en Bac< ohiglione. Tal van bommeai w&rden opt wijken van Treviso en Padua gerworpen, In ©erstgenoemde stad werd liehte scha»' de aangericht en niemand gedeerd. In del tweede stad, op het xnidden waarvaai menl het met bizondere hardnekkigheid had ge munt, braken eenige branden uit. Ver-scheiden particulière huizen werden be«, schadigd en zes menschen., onder wie SI vrouwen en een grijâaajxl, giewond. Van t!e Tnrksche fronten. Het Engelsche Iegerbericht LONDEN, 4 JaxL (Reuter). Officdeel Ui<| Palestina: €r©neraal AJlieinby mieldt nieuwBi voideringen op het gituk van zfgln iini© teni N. van Jeruzalem, «ver eien afstand va® meer dan ©en mijî. Bij Afoelet werd ©en gesjaa/gdta bomoveR val gedaan. Rcchtstreeksche tneffleors werdiewj' verkregen ap bat rollemd maitBciaal, loodsia(n( • en kamp©n. Eén tooggted wesrd neargesobotenj, LONDEN, 4 Jan. (Reuteor). Offioieel bflk1 [ richt uit Mesiopotamië : Die toietçtand ondeft 1 gin»? geen wijteiging, In de laafeta week van Dedeimher beubieiai^ ■ vliegtuigen boimmen geworpan op h©: ï'urk-i' i gche kamp hij Kairi en geeebqtiein op ejeini l ander kamp bjj Sjaman Kioepri, 13 m!gil teiqj l Z. van Kifri. J De Britleai bOmbaKleardejn ©an Tuirksct» l vliegveld bij! de gtamenvloeainig van de ktein# - Tgab ©n de Tigri». Inl den naoht van demf SOsten ioip d©n âhstten Deecmibor be|blbm_Turià . gobe vliegtuigen bij Stapmrrah an Kizil RflK . b«t met onh©dnidendq uitwericii^ bom!m|(*| tf&woTpoa'.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes