Belgisch dagblad

1958 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 11 Mai. Belgisch dagblad. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/610vq2t16p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

noivriiTiTîrs a «?ii ivtirt iSTo. SOà ^ - V JLBONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland / 2.50 franco per post. Lossa iummera : Yoor Holland 5 cent Toor Buitenland 7'/s cent. -Tv__ TT X)-,: BELGISCH DAGBLAD Hr TPRU/AQMI-' P.U UPïîSIPT HnnfHrpriantniii* > I DU P.AQTii I nu BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE ADYERTENTIEJT? Van 1—5 regels f 1.60; elfe® regel meer f 0.80; Réclamé* 1—5 regels | 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dison House Lloyds Avenue E 0. y— «» I ■= «• ~ -A- Tf • H S> ~ "■ • •? WEST-VLAMINGEN OP. Aïs we gocd ingelicht zijn, staaxi1 aan den vooravond van lioogst belan rijke, wellicht beslissende gebeurton sen in West-Vlaanderen. De kust, de IJzer, de IJperlee en Deyo zullen waarschijnlijk opnieuw 1 tooneel van een volkerenslag word< meer bepaald tusschen Britten en Du schers, die er liunne bifctere veten zull komen uitveehten. Meer nog dan Brabant en Henegc ' wen is West-Vlaanderen steeds het sla veld van Europa geweest. Waar voc men er ni et'? Axpoele, Cassel, Bulskam Groeninge en nogmaals Cassel, 1 Beverhoutsveld, Sluis, IJperen, lat.er ] gelmunster, Nieuwpoort, Oostende, D: muide, de Duinen en Meenen, nog r der bij ons Kortrijk, Meenen, Moeskroe Ilondschoote, Hooglede, ziedaar uit o géheugen opgesomd, een lijst van h torische namen van vlekken en stedf waar het zwaard moest beslechten. De ontzettende volkerenkrijg heeft ne maals West-Vlaanderen als slagveld u verkoren. De slag aan den IJzer red liet bfslaan en de onafhankelijkheid v België, zooals de slag bij IJperen Gro Britahnië voor een inval behoedde. Thans zal de vijand zijn laatste tri ven uitspelen oin te herwinnen wat ' teen verlôor. De, navolger van. Cambyse kan ne maals de onschuldige bevolking i sehilfi tegen de kogels der Belgen der Britten gebruiken, zooals hij geda heeft met de burgers van Boeselaere Staden. Niemand is bij machte die barbaarsc heid te verhinderen. Beede van nu zijn inwoners van achter de vuurlij zooals die van Komen, Waasten of Wc vik, die sedert lang liunne stad n meer mogen verlaten tôt ailes; bereid we Zij zullen geen hulpkreet slaken i hunne broeders o! Britsche bondgenc tsn zullen vooruitkomen en zij tussch lien en den laffen vijand zullen word geplaatst aïs dezes levende borstwerin De Vlamingen en vooral de We: Vlamingen behooren tôt een heldenvol Het verleden is voor hen geen vergee perkament. In hunne aderen stroomt n< frisch hetzelfde bloed van hunne groc voorvaderen. Met trots wijzen zij op namen als J: Breydel, Pieter do Coninck, Staas Spc kin, Nikolaas Zannekin, Peyl, Bal( wyn./Jan van Dixmuide, op de Ker< de Klauwaarts en de Geuzen. Het thans verstrooide volk van IJj ren stamt af van de gemeentenaren, <3 aan het burgerlijk leven het ontzs lijkste, prachtigste en hechtste ' mom ment hadden onarericht. de hallen. ve Eèn leger, dat voor verslaving kampl g- schoot ze na acht eeuwen in gruis. is- De. Bruggelingen behooren tôt het or tembaar voik van handelaars, zeevaai dts ders, .ambachten en neringen, die een îet den Duitscher Maximiliaan langen tij !n(, opsloten, omdat hij hen wilde kwelle: it- en knevelen. en Van hunne graven waren de Vlamir gen van het Westen en de Vlaminge u- van het Oosten zeker trouwe onder dt g- nen, maar geene slaven. ht Al wikt en weegt de West-Vlamim p, hij is een geboren taaie, hardnekkige iet koelbloedige vechter. Dit was hij vro« n- ger, dit is hij steeds gebleven. Die va: x- het zuiden zijn Vlaamsche Fransche: .a.- met meer élan, onst'uimigheid en koken n, bloed als de kous aan het been gaa" ns En die soldatendeugden zijn tliar is- noodig in een leger als het onze, n, Teû gevolge van de omstandighede is jle meerderheid Vlaamscli, omdat d g- Belgische bevolking in meerderheid va it- Vlaamschen oorsprong ' is en de blikseir de snelle ontwikkeling van den Duitsche: an inval verhinderd heeft dat de Walen nie ot- -Zoo gemakkelijk als de Vlamingen h< leger konden vervoegen. Om dezelfde re >e- denen maken de West-Vlamingen d ;iij meerderheid uit onder de Vlaamsche so^ daten. g- Aan hen valt dus de grootste eer t ils beurt, den vaderlandschen grond, Vlaar en deren, met h un stalen bessems, vrij t m vegen van het Duitsche geboefte. Di en bessems zullen zij keeren met wraalï lust en met' liefde. Wee den Duitscher h- die in hunne handen vallen. Honderc af voudig zal de vergelding wezen vooi n, het vermoorden van onschuldige bui :r- gers, voor het plunderen en uithonge iet ren der bevolking, voor de verwoestic .s. gen wijd en zijd, voor het in puin schit ils ten van zoovele bloeiende dorpén x • e: o- steden van West-Vlaanderen, doch bc sn vénal voor het bitter lijden van lu 3n Belgische vaderland. g. De burgerlijfte bevolking van Wesl jt- Vlaanderen zal ongetwiifetd nog vee k. moeten verduren, doch de moed en d ld t'aaiheid zitten haar in het lijf. )g Zij weet dat, wordt Vlaanderen bc te vrijd, België binnenkort daardoor va: het Teutoonsche julc zal worden ontlasi m De West-Vlaamsche soldaten en bui »r- gers zullen met alleen volhouden spijt le- ailes, maar dit kloeke volk zal ee îls eerekroon verwerven door zijnen strij om het vaderland vrij te maken van d >e- Duitsche dwingelandij en roofzucht te ie wille ' van België, ter wille van Vlaar: g- deren en de zee. L- SE TOESTAND DuitscMand zal niet trotsch zijn het onthaal van zijn anewoord op nota van président. Wilson. Lansing h gezegd, dat de Vereenigde Staten ] kunneu. tusschen komen in de d Duilscliland opgeworpen lcwesties, I • treîfende Engeland. . Zoolang IDuitschlanch zijne belofte liduden, zal er voor Amerika geen den zijn voor een conflict, hoewel de leden verliezen dienen hersteld. Wordt nog een Amerikaanseli bur door. Duitschland getroffen, dan zal A rika niet meer aarzelen. Van de Vereenigde Staten h Duitschland een heiligen schrik. En dit geschil komt nogmaals de lafh van Duitschland te voorscjiijn. Wanr het de neutraliteit van Luxemburg België schond en in dit laatste la huis hield als Tamerlan met zijne rI taren, toonde de Barbaar zich in voile daglicht. De groote Amerikaans l'epubliek is echter geen klein klein-1 gië. Wilson behoefde sleehts. te drei; of de Barbaar boog voor hem. Nu i sident Wilson zijn invloed op Duits lan 1 kent, kan hij nog stouter spre en hftndelen. Akeliger en akeliger wordt het Duitschland zelf. De doelmatige bloli da van Engeland, die nog straffer ] gemaakf worden, draagt vruchten, vruchten die een direkten invloed heb op liet Duitsche leger. De hongeu zet Duitsehen staf aan het bloedig spel Verdun voort. Verwoed wordt steeds Mort-Homme aangevallen, doch de D scLers worden er steeds achteruitge; f®11; fn het poord-westen der hoeve1 ^iiiau.mont, ten oosten van de Mai lie! ben Franschen door nachtelijke a valleâ de Duitschers verjaagt. De Fr schen hebben aldus verloren loopgra' «eriiomen. De Fransche staf meldt Vens c'at de toestand op ' de beide Ma Çe v ers hersteld is, zooals hij was bi, ci vfitting van het geweldige Duitsc otfensief. Aan het Engelsche front, dat nu oonieters lang is, weinige belangrii Kebeurtenissen " 1 a Kaukasus etiprien de Russen i Buceessen ^n. 1 -jrzindzjan hebben de Turken i nieuwe nederlaag geleden. Ook in d streek van Hoey en van Bagdad kr< gen zij op h un donder. °P Engeland neemt steeds maatregelen oi d® de handelsoorlog na dezen krijg de îeit Duitsehen handel te fnuiken, namenlijli uet in zajîe suikerproductie. )or Met groote meerderheid is Venizelos ie " te Mitylene tôt lid jvan de Kamer gekc zen. Dit is een nederlaag voor de Duil aal sche partij in Griekenland. re" Thans wordt gelooehend dat de Pau 6e" ooit te Washington op eene schikking tusschen den keizer en président Wi ?er son heeft aangedrongen. Wilson zo lie_ verklaard hebben dat hij daarvoor ni< ^ te vinden was. « Belgisch legerberlcht- er| 8 Mei. In België zwak arlilleriege !1" vecht in den sektor van Dixmuide, waa ar" onze lcanonnen vrachtscliuiten in hel 1161 Tffl'nflftl Hatirliiomo V»oc<r>T-»r»fori £ Oatslag van den Panseluken £ îiuatius te Brasse!. Mgr. Tacci Porcelli, titulair-aartsbis in schop van Nicea, tôt nu toe Pauseliji ta- Nuntius te Brussel, heeft wegens zij :an ziekte zijn waardigheid neergelegd en za en zich geheel uit de diplomatie terugtreli >en ken. Mgr. Locatelli, titulair-bisschop va; ien Tcasalonica, sedert 1906 lnternuntius i bij Argentinië, zal hem -in België vervan- te gen De H. Vader benoemde Mgr. Vas lit- salo di Torregrossa, titulair-bisschop vai la- Emesa, die een jaar geleden zijn onl an slag nam als Apostolisch. gezant in Ce ■s, lumbia, tôt internuntius in Argentinië. m-, Mgr. Tacci-Porcelli was mede inter- m- nuntius bij het Nederlandsche hof. en Mgr. Locatelli is vroeger secretaris te- van de Brusselsche nuntiatuur geweesl as- De afgetreden nuntius volgde aanvan de kelijk de Belgische regeering naar Hâ ie vro, doch keerde later naar Birussel te rug. .45 Later zullen wij de waarheid weten «e over de roi, die hij vervuld heeft in he geschil Mercier-von Bissing. In aile g« og val kan de terugtrekking van den nui) tius uit de diplomatie opgevat word® :en als eene volledigo ongenade. Links en Rechts. Prins von Bulow. Een uit Duitschland teruggekeerd neu traie diplomaat heeft ons medegedeeld. > dat de vervanging van Bethmann-Holl-weg als rijkskanselier door prins vor Bulow o^ handen is. " Onder aile voorbehoud. D ^ Japansche troepen naar Frankrijk. Het is mogelijk dat ook Japan eenige . regimenten naar Frankrijk' zal sturen om a er nevens de Russen, Britten^ Belgen en _ Franschen en Poi'tugeezen de Duitschers te bevechten. Het zenden van dergelijike troepen wordt !, in Japan overwogen. In de Kamer vroeg een lid aan graaf a 'Okoema, indien hij: wezenlijk dit inzicht ^ koesterde. De minister antwoordde. d.at cl er onderhandeld werd met Frankrijk en Engeland, maar nog niets mocht zeggen. 9 Men meent dat de vexpiaatsing van het garderegiment van ïokio naar Is'an-11 gasald, in verband staat met de verzea-e ding van Japanners. - Tegen de ontvolking van Frankrijk. Het rapport der heeren Benazet en Aul-, riot nopens het wetsvoorstel tôt hestrij. [_ ding van de ontvolking van Frankrijk, 0 is iperkwaardig. Zoo teldo Frankrnk in 1913 sleehts 1 39.500.000 inwoners. Engeland had er toen e 46.030.000, Oostenrijk-Hongarije 53.000.000. L. Duitschland 68.000.000 en Italie 36.500.000. e In 1813 had Frankrijk nog 343.000 cons-e creten en in 19J0 sleehts 305.000. In . 1914 telde men er sleehts 493.000 tegen s 550.000 in Duitschland. Voor 100 Fran-_ sche ingeschrevenen, telde men ,183 Duitsche ingeschrevenen. Drie Duitschers worden voor een Fransch-roan geboren. Duitschland groeide jaar-lijks met EOO.OOO leden aan. Voor 742.000 i- geboorten telde Frankrijk 776.000 sterfge-a vallen. Niet alleen op', militair, maar ook - op economisch gebied, wordt Frankrijk t zeer bedreigd. 'Om het aantal geboorten te doen aangroeien, zal de staat aan - elke familie-moe3?.r bi|dragen van 500 tôt 1 2000 fr. verleenen, volgens het getal ha-e rer kinderen. Voor elk kind zal zij 1000 fr. bekomen — na één jaar. De noo-dige belasting zal worden bètaald door j degenen , die niet meer dan 2 kindereiï hebben. Dit is een eer s le stap. s Van het malthusianisme zal Frankrijk 1 - genezen worden, dgjik aan dezen oorlog. Ook in België, waar het een en twee c kinderstelsel al te veel aanhangers telde, r zullen ook maatregelen genomen moeten worden, daar ons door Duitschland hedreigde land, zijiie • bevolking tôt het hoogste peil zal moeten houden. De burgemeester van Afrecht. De 7 6-jarige burgemeester e van Atrecht, de lieer Rohart-Cour-" tin, werd dezer dagen met het eerele-gioen vereerd. Minister Ribot, senator n van Pas-de-Calais en de heer Jonnart. 1 vergezelden minister Malvy, die den ouden burgemeester het eerekruis op de borst wilde spelden. Atrecht' telt nog een 1 duizendtal inwoners, die de stad niet " willén verlaten. De kleine burgemeester is ziek, doch vervult als een toonbeeTd va*u burger-s deugd zijne taak. ' Hij heeft het oud stadhuis moeten ver-; laten, dat de barbaren bi.jna _vem'eîd hebben. Hij betrekt de prefelctuur, waar hij nevens den prefekt, den heer Briens, broederlijk arbeidt. Bij de plechtigheicl zijn twee priesters gekomen om den meier te feliciteeren. Voor den oorlog wa3 hij het hoofd van de radikale partij, lieden is hij patriot, zooals aile Belgen thans moeten zijn. r Algemeene dienstplicht. Lloyd George, Engeland's groote minister heeft in het Lagerhuis een woord gezegd, dat ons, Belgen^-diep moet tref-fen. H^;i zei : z o n d e r den a 1 g e m e e-nen dienstplicht i s, in de ge-schiedenis', geen land gered ge-weest van een perij'kel. . Frankrijk verdedigt zich door den dienst-t plicht. Y Door den dienstplicht poogt de Italiaan-!. sche démocratie, hare in slavernij zuch-1 tende broeders te verlossen. Door den dienstplicht heeft de Seryische hoer zijne bergen verdedigd, door hem zal hij ze hàroveren. Eens zal een dag komen, dat het weer-1 baar Beilgische volk ook de wapenen zal dragen. Waarom beschikten wij ook niet over ËGO.OOO man, toen de Duitsche eed-verbreker ons bedreigde? Hunne verspieder®. Excelsior schrij'ft : Dit gebeurde aan het • Fransche front. Zekeren_ morgçn kwam een - boer aan en begon te ploegen. Hij keerde - den grond zoo behendig om, dat onze - poilus niets vermoedden. 's Anderendaags vloog een taube juist boven eeue bat-terif, die nevens den akker verdekt stond, t De offjcieren die den akker onderzochten, - bemerkten twee yoren, die eene over- - groote V uitmaakten, waarvan de punt i liet heestergewas aanduidde, waaria de Fransche batterij verborgen was. De Merorerlng van 't koscb van Caillette. Den 2ea April hadden de Duitschers het boscli van Caillette genomen. Generaal Mangin en zijne Fransche divisie kregen de opdrac'at het bosch van vijanden te zuiveren. Een strijder verhaalt daarvan het volgende : „In den nacht van 2 op 3 April waren spoedig aile voorzorgen door den bevelhebber genomen om tôt den tegenaanval over te gaan. W\j hadden daartoe het noodige materiaal en de voldoende ruimte gekregen : gi anaten, vuurpijlen, werktuigen, zandzakken enz. De aanvallersbataljons met de mitraileusen, zetten zich dadelijk in beweging, overschreden in goede orde de vijandelijke vuurgordijn en lieten zich door geen enkel bezwaar ophouden dat de krijgsbewegingen in eenen heuvelach-tigen sector vermoeilijkt. Onze soldaten hadden niet minder dan 18 kilometers afgelegd onder een regen van bornmen, maar zij waren toch tôt hunne be-stemuaing rond 6 uur 10 'smorgens, den3en April, aangekomea. Zij wachtten op 't aan-vallings-signaal.Het linkere bataljon had voor einddoel de loopgraven die rechtstreeks bezuiden Doua-m'Ont gelegen waren ; het rechtere bataljon moest zich richten naar de noorderlijke zoo-men- van 't bosch van Caillette. Wij hadden eene zware taak : talrijke fortjes innemen, alsook een bosch dat door de obussen om-woeld is, waar ontelbare boomen uitgerukt zijn die nu dooreengeworpen zijn op den grond en dezen ongangbaar inaakten. De aanval. Op een gegeven bevel rukten de leger-drommen vooruit. Ons regiment bestond uit Kormandiëra en Parijzenaren ^ taaiheid en opgeruimdheid waren dus de voornaamste deugden. Al onze, soldaten onderscheidden zich, elk op zijne manier." Toen zij op de hoogten der heuvels kwamen, in 't zicht vau den vijand, werden zij door een gecombineerd moordend mitrailleursvuur ontvangen, 'maar zij drongen door net als op eene oefening. Het linkere bataljon joeg de vijand uit zijne vooruitgeschoven' stellingen en het rechtere verscheen weldra op korten afstand van den zoom van 't bosch van Caillette. Er was een kort oponthoud. Wij moesten wat rusten.... Maar de vijandelijke artillerie ging woedend te werk en omwoelde overal de grond wàaraan wij ons koppig hechtten. Wij bleven er meester van, niettegenstaande de verscbrikkelijke beschieting, die ons groote verliezen deed lijden. Onze zending bestond nu in de-verjaging der Duitschers uit de holen waarin deze weer-stand boden. Dit moest met handgranaten gedaan worden. Op onze rechterzijde versterkten wij ons, daar wij zinnens waren vooruit te rukken. De vijand iiet ons natuurlijk niet rustig voort-werken. Den 4en April, vanaf 13 uren, werd de gansche sector vanaf de eerste liniën tôt het bosch Vaux-chapitre, met obussen over-stelpt Wij hadden een gevoel dat de vijand een flink antwoord ging geven. Rond 14 uur, kwam hij uit zijne loopgraven te voorschijn, maar hij werd door het geweer-, mitrailleurs-en kanonvuur teruggedreven. Bij waagde niet meer zich te toonen. In den donkeren nachi. Onze soldaten waren door dit welluk-ken aangemoedigd. In den nacht en in het bosch ging het veehten bloedig voort en bezorgde ons wat vooruitgang. On-gelukkiglijk konden wij niet vooruitkomen daar het te donker was. Het verband houden met de troepen werd nog meer door den ongelijken grond bemoei-lijkt. Op een gegeven oogenblilc moest er acliteruitgeweken worden om strikken te ontwijken en de noodige . verbinding met de andere strijdkrachcen te houden. Den 5en werd het bosch van Caillette langzaam maar zeker van vijanden ge-zuiverd.Intusschen tijd waren de verbindingen bij de achterhoeden verbeterd, de loopgra-ven voor achteruitwijken goed voorbe -reid en plaatsen uitgekozen voor mitrail-leusen.Niets werd aan het toeval overgelaten. Ons geschut verblinde lieelemaal den vijand Het doorzocht de ravijnen waar de vijand zich verschool, vernietigde zijne versterkte plaatsen en richtte het pchie-ten derwijze dat de Duitschers onzeker hunne krijgsbewegingen uitoefenden. Rond 16 uur 30, kwamen wij door eeno behëndige beweging op den noorde-lijken zoom van :t bosch van Caillette. Een olizer compagniën drong man voor man vooruit zonder dat de Duitschers het bemerkten, en gelukte er in zich op den zuidelijken uitgâng van 't bosch te vestigen. Ten westen Vvan 't bosch van Caillette, maakten .wij onze liniën gelijk. Onder den drang van onze legerscharen, werden de Duitsche organisatiën overrom • peld en maakten wij veel materiaal en eenige krijgsgevangenen buit. Stuk voor stuk, voet voor voet. 's Nachts kregen wij geen rust. Men spitte, dolf • en richtte barrilcaden op Overal gîngen wij vooruit en wonneu wij grond. Dank zij de standvastigheid en den persoonlijken moed, werd het bosch stuk voor stuk afgenomen. De Noordzuidelij-ke mijn was eene gevaarl'ijke opening maar zij werd zoodanig versterkt, dat de vijand lange dien kant uit, niet meei ' ' Een aniwoorfl ûes Konings. Wij hebben het volgende sebrij-ven uit - het hoofdkwartier ont* vangen. Den len Mei 1916, Waar de Heer Hoofdojpsteïler, De Koning is zeer getroffen geweest door de betuiging van verkleefdheid, welke Hem door „Het Belgisch Dagblad" vaii 8en April gebracht werd. Zijne Majesteit heeft mij ge-last de tolk te zijn van Hare gevoelens van dankbaarheid bij al degenen welko voor Haar deze vriendelijke oplettendheid gehad hebben. / Ik bied XJ, waarde Heer Hoofd» opsteller, de verzekering aan vàti mijn bijzondere hoogachting, J. INGENBLEEK. Ecee iternm mr. dr, Johann. L. 11. Eggen- De eminente Congoleesche oud-magi-, straat Eggen bespreekt in de Duitsche Stemmen de quaestie*'der voor-* loopig blijkbaar opgegeven vervlaam • sching der Gentsche hoogescliool, zpo de. " N- C. voorzichtig schrijft, om te b4-toogen dat Nederlanders wel een benoe-ming zouden lïunnen ja moeten aai-f vaarden. Daar de Nederlanders voor die ee® bedanken, stellen wij von Bissing vooy, . dô gansche redactie van de D i e t s c h e Stemmen met' den Waren Jacob, Dé» clercq en Borm3 naar Gent over tè plaatsen om er als îioogleeraars voor ijdele banken te doceeren. Mr. Dr. Johann Eggen, dien een oit-zer landgenooten straffeloos Jeaîii f...itehre heeft mogen heeten, is waar-. dig van het reetoraat. SCoEiingswoaswep ik dankQ ®ee! Rohingsvrouwe, Reine, schoone, Lievige, trouwe Van do krone, 'k Danke Doe! Daar Doe biddet heden Voor de vlaamsche steden, Die nu weere lijden En zich moede strijden. Koningsvrouwe, Dierb're schoone, Liefdige, trouwe, Van de krone, 'k Danke Doél Sprolskelrûaand 1916. MARGE Le België en Frankrijk. De koning der Belgen ontvjng den1 9iï Mei in zijtot hoofdkwartier Paul DeSchanel^ den voorzitter der Fransche Kamer vant Aîgevaardigden, die hem kwam verzoe* ken om het beschermheerscha-p, te aanvaar. den van het Comiteit voor een Fransch-Belgische Entente, waarvan peschancï voorzitter is. kon binnendringen. Aile vijandelijke po« gingen werden daardoor verijdeld en ver-'-smachtten in hunne kiem. De moed van onze soldaten en de he-teekeni3 van dien strijd zal meer gè-waardeerd worden, wanneer men niet uit 't oog verliest dat de streek bosch-achtig en vol ravijnen is, goed geschikt voor strikken en verrassingen. Het sche en wel de îiel van -Dante te zijn. Elkg vooruitgang bekomt men alleen door een groot uithoudingsvermogen; elke inne-ming van een loopgraaf bekomt men door groote opofferingen; elk plaatselijk wellukken moet zich dikwijls herhalen wanneer men eene zekere overwinning wil behalen. Een moedige spotvogel.. Schrikken onze soldaten voor de vijandelijke obussen ? — Welk geluk ! Welk geluk ! riep er een soldaat, toen het obussen rondoxh hem regende. — Wat ! zegde een ander, denkt gij het hier nog niet genoeg dondert. Moet . gij er nog meer hebben ? — Nu, hernam de filosoof, "bemerkt gij dan niet dat de Duitschers niet alleen ons hunne obussen zenden, maar aak hunno caissons ! 't Zal er eerder mede afgeloopen zijn . ; Men lachte eens hartelijk met dit ge-i zegde en men bekommerde zich weinig ■ meer om do ,,marmieten" des yijands.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes