Belgisch dagblad

690865 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/696zw19h09/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

/♦. â -i- ,iv u > /%>. A_I^i 11 3L>l£CI3f^]MLicJ»iiil:"iL il^iCS. ^O. <7S ABONNE MENT EN. Per 3maandenvoorNederland I 2.50 franco per post. Losse nommera: Vcor iSederland 5 cent; Toor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Prin.segrach.fc 39 m i r» . t»1j A 'T.'IQQ BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET, Hoofdredacteur : L. du CASTILLGN. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ' ■ AD VERTENTIEN. Vau 1—B recels f 1.50 ; elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels £ 2.50 ; elke regel tceer f 0.50. Loadon : Dixon House Lloydâ Avenue E 0. Parijs : 7 Avenue d'Antia 7. DUITSCHE GEESTELIJKEN. Do relzen van. d9 kardinalen van Keu len en Munclien en van andere Duit sche geestelijken in België, hebben d aandacht op " do Duitscho klerezij geves tigd. D. Thomas ' Curlin, de welingelicliti Amerikaan, dio in Daily Mail zijm wetenswaardigo bevindingen over Duitsch land schriift. doet uitschijnen met welki gevoelcns van haat do Duitscho geeste lijkheid fcezield is. Hij hee-t het in liet biponder gemun op do Luthersche pastoors. De bewering, dat do Almachtige aan d< zijde vaii Dûitschland etaat, is nie nieuw. Frcderik de Groote, dio noch aar hemel, noch aan liet gelooîdo verklaarde peeds dat God met hem was. Dit was ook het geval in 1870. De Luthersche pastoors zijn in betrek-king met do Duitscho Amerikaansche Lu-theranen der Ycreenigde Staten, die d( ■verkiezing van président Wilson liebber bekamp.t en onrechtstreeks het ordewoord van do Wiihelmstrasso ontvingen. In cen vorig nummer hebben wij hiei gewezen op do liederen vol haat, dia de feehoolmeesters in Dûitschland don kindo ren aanleerdcn. Hun worden ook gebeden vol haat — Masfemie ! — ingepompt. Weet het publiek buiten Duitschlanc dat lionderden duizenden marks in ker ken en kapeil'en worden rondgehaakl vooî het Zeppelinfonds en dat afbeéldinger van Zeppelin als kerkversioringen oj groote plechtigheden werden gebruikt ? Do Luthersche pastoor Winter schreei aan Von Tirpitz, die aan een éliploma-tisclio ziekto leed, dat hij hoopte , hem spoedig hersfeld te zien om den duik-bootoorlog met meer kracht dan ooit te hiernemen. Pastoor Falk van BerLjtn, hield cp Pinksteren cen preek om te be-toogen dat de burgers van Engeland en Amerika moesten vernietigd worden. Do PaaschS'ermosnen waren bloeddor-stiger dan ooit te voren. Aan do Protestantsche geestelijken was bevel gegeven Frankrijk noch Eusland aan te vallen, doch met des te meer ge->veld Easduid te vervloeken, zoowel op - dan kansel als bij hunne bezoeken aan - de kudde. 3 De Duitscho vlootliga hitste toen het - volk op tegen Engeland, ook bij middel van sermoenen. ji De ergste aanvallen kwanien van wo- > ge de Duitsche zendelingen, die uit de ' Britscho fiezittingen waren gczet.- j Hoewel de sociale rang van een pastoor in een Duitsch dorp làger is dan deze van een ondergeschikten regeerings-, ambtenaar, beschikt hij met zijn© vrouw ■over een aanzienlijken invloed. De voornaamste pas&oors ontvangen * wekelijks officieele propagandaschriften,, ^ waaronder notas die speeiaal voor hen 1 gereedgemaakt zijn door het persdeparto-' ment van het ministerie van buitenlahd- sche zaken. D© uittreksels van vreemdo bladen zijn verminkt, verwrongen oî vervalscht, maar op zesr handige wijze. Dergelijk behen- > dig geknoei treffen wij ook in pro-Du't-. sche bladen van buiten Dûitschland Zoo valt de contekst dikwijls weg, wat voor gevolg heeft de meening gansch te wij- ■ zigen. > Ailes wat b.v. in Engeland gezegd of ■ geschreven wordt in het voordeel van Dûitschland, wordt in 'extenso, in dat ■ wekelijksch overzicht gedrukt. Ramsay Macdonald sehijnt.in de oogan L van den Duitschen dorpspastoor als een - der voornaaniste mannen van Engeland. • Stanton is daarentegen een lage lcneeht l der regeering. De Labour Leader, die i I Thomas Curtins nergens zag, gaat door 1 als een der leidsnde Engelscho bladen en in aile geval als het eenig orgaan der ' gieallieerden, dat de waarheid zegt. Een paar pastoors hebben in bijzonde-j re gesprekken den bloeddorst van hunne collegas betreurd, doch nooit werd die meening in liet publiek gezegd. Het modem materialistisch Dûitschland beschouwt de religie enkel als een £ac-tor van den Staat. Do verspreiding van het agnosticisme in de laatste vijf-en-twintig jaren, heaft de geestelijkheid- aangezet hare plaa^sen , te bewaren door meo te huilen met de professors. Gott strafe Egeland ! SE ïSESïâli- Lloyd George is er in gcslaagd zijn kabinet te vormcn waarin knappo er enérgieke kôppen zitting hebben. Do stetin van de lioeralen zal den nieuwen premier nlèt ontbreken, aïs hi; maar kloekmoedxg en vastberaden den oorlog voortzet. Aan te stippen dat de Engelscho werkliedenpartij sterk verte -genwoordigd is in het nieuw kabinet. Do depoi'tatie der Belgen heeft einde. lijk de neutra'len aangezet krachtig te protesteercn. Dit koir.t nu ook Amerika to doen. ^Waarom zoudeu do Vereenigde Statsn allo neutrale landen niet uitnoodigen zicb te vercenigen om collectief op Duitsch land in te werken. Dan alleen zou ei te hopen zijn, dat onze arme landgenoo-ten zouden vriigcsteld kunnen wwden. Do Roeméniërs trekken zich op do Se-ïeth (erug, doch ontsnappen niet aan de onvermijdelijke verliezen, gedurende een af-tocht. De Rnssen, die te laat gekomen zijn om het y orme tel maneuinev^tiMacken-sen tegen Uoekarest te verijdelen, doen nog w»edendo aanvallen in de Zuid-Kar pathen. De gevechten duren vooft. ThaHs pogen do Bulgaren, die Duitscho vers ter kingen hebben ontvangen, Monastir teru^ te nenicn, Hun doel is de stad te her-everen en zich tQ voegen bij do Griek-sche troeopn, dio Sarrail van uit' Larissa in do flank bedreigen. Do blokkado* van Griekenland is cindelijk uitgeroepon. Men zal thans kunnen verkrijgen door honger, wat men niet door onderhandeli ngen heeft kunnen Lereiken. De zwakheid van de diplomatie der Entente wordt zwaar uit-geboet. De begralenis van Emile Verhaeren. Uit I! oi! a an werdt ons gesdnd : . Gistcreri ochtcnd groep to Roùaan do lijk ptechtigheid piaats vaa Emi'lo Yerhacren. Tu kwart voor elf werd het stoffeliik over-schot uit het Algcmean Godtehuis wegg&dra-^n, iu togeniv-oord'igheid van e?no grooto me-nigte volks. lijkstoet begaf zich naar do Place de lHôt'l do Yiile, waar een vehoog was op- gerioht. Y A eiàaercii dio er aan gehouden liad tôt het laat-stè oogenblik bij haarbemm- lS.°n00t .{° 1?^» uam deel aan de P c îtigheid. Ilaar leed was harlvtTscheurend. Verschcideno Manies barer familie moesten bOttlc™m "t:r~vHUn0n' c>n toea d'° st0Tt zich in g nbleek, î^zonder afgevaardigdo van den Ko-en do Koningin. Daa.na volgden de lS. ^demiServMCart031 dC Wiart ^ vUï r • ' Franseh« minister van Ar ^ Fransch onderstaatssckr^î FriaTTJÏmîteD* Senator Dufran^ '«rt, e\.naîs <îe yolksvertegeinroordlgf.rs Brunit en Hamaekeis, M. Maurice Donnay, vajn de Fransoiie Akademie, M. Pier~e Jje-courcolles, voorzitter der Maatsohappij der Fransche I.ctierlamdigeii, do generaien de Sel-tiera, de Moranville en Drude, de Meier van l'ouaan, talrijko officiorcn, ambtenaren en kun-stenaars.Twee kompagnies van het 74e Fransca voeivolk-regîmcnt en eene kompagnie Belgl-sche genelarmen bewezen de militaire eero„e-tuiging.Do lijkwagen was omringd door Belgische invalicden die de kronen d'rocgcn. Op do Stadhuisplaats gekomen, werd Lot lijk op een ambulanee-auto geplaatst, dat het naar De Panne zal oveTbrengcn, waar de groote dichter zal bograven worden. DE ltEDEVOERINGEN. M. Carton de Wiart spreekt de eerste r> dievooring uit. Hij brengt in naam van de Belgîscbo regeering een uiterste hulde aan d?n diepbetreurden keinstenaar. Hij somt eexii-go zijner meeaterwerken op, vooral „De Roo-do vlouigels van den Oorlog", die hij aan zijn Vlaamschen landigenoot, zijn. schitterende kunstbroedcr, Maurice MîWJarlinck opdroeg. Vooraleer den laatsten adem uit le blazen, zegde do ■ minister, heelt Verliaeren do twee diorbaarste we'zens die hij op aardo b ;zat, zijn Vaderland en zijn vrouw, een uiterst vaarwel toegeroepen. Zijn laatste snik was voor hen. Do edelo gade, vejvolgde do minister, dis Verhaeren op het oegenblik Van zijn dood aan hét uitersto aandenken van zijn Vaderland verbond, zooals bij h aar aan de onster-felijkheid van zijn meesterwerk „H Jures Claires" e» „IIcnu'es d'aprè3 Midi", (Heldere ston-den), en (Namiddagsuren), had verbonden, heeft gewild dat het stolïelijk ovcTblijfsel van haren geliefden cchtgenoot in Bolgischen grond wordo begraven, in dien gtond die Veriiaei-en zoo edel heeft bezongen. Het is daar dat .hij zal rusten nevens on-zo dappere soldatcn, gesneuveld voor de zaak der Eer. M. Maurice Do-nnay. sprak, daarna eene pracbtigo redevoering uit in naam der Fransche dramaschrijvei's. Hij roemdo voeral de tv/eo sehoono werken van den dichter : ,,Le Klooster) on ^Philips II"'. m. Pierre Dccouroelle prses m roe.onde taâl Emile Verhaeren als een der seliitte-r^ndslo talentSn van het mensehdom.,- De gesebiederds, zegde hij, zal aanhetede-Ic Belgische a olk, aan zijn cdelen Vorst een zijuer schoonsto bladzijdèn toewijden, maar hun gloiie zal de nagedachtenis van haar edelsten dichter niet vergeten. Nadat ÏBI. Ilaemers, gezant van Belg-ië en Morel, Meier van Rouaan, op hunne beurt een laatste hulde aan den overledene hadden toegebraeht, yertrok de auto, letterlijk onder bloemen en kronen bedolven. Drie andere auto's volgen,( waarvan die eerste met kronen beladen was. In de anderen hadden mevrouw Verhaeren, mevrouw Van Rysselbergho, MM. Charles de Jongfae en den schilder Gilsoul piaats genomen. Heden .(ZaScxdag) jnorgen zal de teraard-bestelling plaata grijpen in tegenwooTdigheid van den Koning en d« Ministers de Broque-villo en Poullet. £Het .Vaderland). Liinks en Reehts. Dûitschland oorlogsmoecie. Zeiter, zet niet oorlogswoale, wan spljts de verovering vain lialf Roeironii verlangt Dûitschland naar den vrede al.< een kintl naar zijn Klaasgeschmkr Dûitschland poogt in Belgits eene be weging voor den vredë ingang te s-tefeeiL — die oen misbakael moet worden — terw'ijl het in Amerika gepoogd heef d,30r Schiif en Speyer, eene actie vooi den vrede op touw 16 zetten. De man die het spel begon, was Hinêlenburg persagent; Dr. Paul Goldmann, Ber lijnor correspondent van de Neue Fre"< Presse van W een en. Deze hoeit zicl behendig van Rathenau hediend, den or ganisator van de Duitsche oorlogsCndus trie. Dohr Goldmann heeft Rathenau eor ■doorsohijnend verzoek voor AmieriT.ca'f lusschenkomst voor den vredo gemaakt door te laten doorschemeran, dat dt Vereenigde Staten Duitschlands grootst* klant zullen worden, eens de oorlog ge ëindigd. Indien do gcallieerden morgen der vrede wilden, naar Duitschlands voor waarden, Dûitschland zou mot boiJte han den toeslaan. Verdun is voor Dûitschland con on herstelbare. klap geweest. Dûitschland is overtuigd, dat zij niet verder in ho westen van vooruitkomen on dat he verbop van den oorlog dageilijksi ergèj voor haar wordt. Pater Siraoke . . . activisf Do Gazet van Brnssel van 3 Dooem-ber schri; t : Ons Land meldt dat de studenten van de hoogeschool te Gent, con onpar-tijdig Vlaamsch studentenkorps hebben gesticht onder presidontie van Artliui Mullier. Op den dag na de opening van de hoogeschool brachten do lcatholieke studenten een bezoek aan den „diep ver-eorden Pater Stracko (een Jezu t) bij wi. n zij op do hartelijk- te wijze ontvangen werden. ' Nog aitijd vallon de maskers. Non een neutraal officier. Een in Holland onbekend blad, de Delftsche Courant om het blad te noomen, heeft voor eenige weken eei artikel gsdrukt, se- hreven door een kapitein van Nederlandsch Inc.isch leger die op uitnoodiging van BelgL s vyan den het, front van het westen heeft be zocht. Dit artikel dat niets anders be-holst dan de platte dankbetuiging van iejnand die een gunst heeft ontvangen, heeft de rondo gemaakt van de pro-Duiteche Hol-landsche pers. Thans wordt bodoeid ar tikel opgenomen door het Vlaamsch orgaan der Brusselache kommandantur. Ilet geval her'nnert de arti'.:elen van generaal Staal in het Vaderland van Den Ilaag, doch cen kapitein van het Indisch leger is nog geen generaal, zelfs al is deze gepensioneerd. * Duitschiand en België Graaf Reventlow seîhri„ft in de „Deut-sche TageKzeitung ': ,,Oeen enkele vrodesvoorwaareîe kaii ons voldoen, waarbij de Belgische kus niet in hezit blijft van Dûitschland, het geen ons zal toelaten van Zeebruggo een nieuwe Willieln:shaven to maken, geric'ul op het hart van Engeland. De Vlaamsche kust is ons kost! aar. niet alleenlijk voor den toegang tôt liei Kanaal, maar omdat een systsmatiseh werk tijdens eenige jaren, zullen wij daai iots rousacht'gs daarstellen met veel min der u tiraven, dan het geval is gewees' met Wilhelmshaven. Wij bezitten een eenige galegonheid om vrije baan te hebben naar de hoog( zee. Ons nageslacbt zou het ons gt , i; ten kwade nemen, moesten wij deze ge legenheid laten ontsnappen." Draadversperringen aan het front. Fen medewerker aan de „Times" schrijft , li; heb Treeds geschroven over de ei^'en aardigo inrichting der Duitscho verdedig)'|ags "ïvorken langs dit doel van do eerste linic en u ook eeno beschrijving gegoven van de breeelè gordels van verroest ijzordraad, die or uit de verto uitzion als strooken verset omgepioegd land. Dit lijSkt mij1 nog do besie \ngrgelijking. ' Op sommigo plaatsen zijn de draadversper xingen wel acht voot lioog on 30 tôt 4( meter diep in aile richtingen dooroon ge woeld. Op sommigo plaatsen staan dio ver sperringen nog onbeschadigd. Maar olders hebben onzo kanonnen ze over lange uitge strektheden uit den grond gehaald en als woggevaagd ; zoo dit niet geschied wan zouden onze mannen nooit zoo ver hebber kunnen komen als zij gedaan hebben. Di werk kan als ©en uitmuntend bewijs vooi do hoedanighedd en do naiiwkourigheid on zer artillerie gelden. \'oor en tusschen die overblijfselen var die versperringen hebben onzo aldoeïingsr voor het begraven der dooden onze eigeii gesneuvelden woggehaald; on verderop, tus schen de wildernis van ingeschoten loop graven en granaattrechters, hebben zij no; veel zwaarder werk moeten doen, want daai lagen de Duitsche gesneuvelden, dio doo: onze artillerie of met bommen, geweer o bacjn^l gedood waren. Op sommige plaatseJ: liggen do dooden in veldgrijis en khaki ge kieed dooreen, soms aan elkander geklemt in den greei», waarin z^j .vechtende gestor ,ven ziin.. De warboel in Griekenland. «■><]••■» wan<n. ^ t Blokkade van — Eesa siiaKw EnayeSscBa kabinet. Te'pugt'ocht eiec* Boeïsîenîeps. — Offensief der Kussen in ! d© fêa^paiheas. — ©ewecisten s®iQîîdi a^oaiastÏB*. : INKWI8ITIE? I) c— • III. ' Wij hebben reeds. gewezen op de hate-' lijko zij;de van de inkwisit.ie van het naamloos coniiteit van het Koningin Ma-5 riaplein 15. 1 Men heeft ons gevraagd waar dit plein ligt? Men zegt ons dat het gelegen is ' gansch aan het einde van het Bezuiden-1 hout. Is Christus met Sint Pieler daar ® reeds voorbijgegaan? > Niet mogeiijk. * In aile geval zit men er bijna in ! do weiden bij de koeien en kalveren. Het was te eenvoudig een kantoor te zoèken in bet centrum van Den Ilaag. 1 Men zou aldus het Belgisch publiek ' een dienst hebben bewezen. Mag dit? Is het publiek niet gemaakt vooî het comiteit der onbekende wisse-laars, dio denken met schapen te doen te bebben, welke goedsmoeds hunne wol laten afsc'neren. Indien die naamlooze publikanen — zijn het motien, Hollanders, of Hottento-ten ? — een greintje achting en mede-gevoelon voor do Delgen hadden, zouden zij zich onthouden verklaringen te eischen, als de volgende — aitijd in het Franse'n: Een hu pge!d van een steuncomité ontvangen. Iles sacra miser! De arme is geheiligd! Begrijpt men dit niet Koningin Maria plein 15? Een bestuur van oen steuncomité acht zich gebonden aan niemand iots" te zeiggen over verlecnde hulp, ivooral aan be-elekten noodlijdenden. Moeten die besturon, moeten die nood , lijdenden zelf dan hunne ellende aan onbe ken den gaan blootleggen? Is het niet genoog, dat de meeste Belgen geruïnoerd zijn, oin zij de eer boven de schando verkozan? Moet men nog boekhoudon en beraaelslagen over de ' oent.jes die ztj noodig hebben om niet van honger te sterven? lnkwistie zeggen wij, een hatelijke en schandelijke inkwisitiél Het grilsle scMistÉ m onzen tiji i Amerika en de deportaties in België. WASHINGTON, 8 Dec. Het ministerie van bui enlandsche zaken publiceerl een nota aan Dûitschland, waarin gepro-test erd wordt tegen de deportaties det Belgen om dwangarbeid te verrichten, als zijnde in strijd met alie antecedenten ev beginselen van menschelijkheid. De H Sioel en de Belgen. De stappen, doar den H. Stoel hij de Dui.sche regeering gedaan inzako weg vqer.ng van Belgen, zijn, naar de Ro meinselie correspondent van de Tire meldt, van delizeilden aard .-als die welke gedaan zijn bij het wegvoeren van e©n deel der bevolking uit Noord-Frank- ■ rijk. Scheidemann te Den Haag. j Naar de Telegraaf vorneeint, zijn gis-j teren verscheidene voornam© Duitsche so-ciaal-dem-ocraten, onder vvie Scheidemann, te 's-Gravenhage gewoest, waar zij conle-roerden met hunne Nederlandsche parlijge-nooten. Ilet voornaamste onderwerp der besprekingen was de wegvoering der Belgen. Meerderheid en minderheid in de Duitsche partij zijn oensgezind in hiuine , veroordeeling van de houding, die de ' Duitsche regeering in deze heeft aange-nomen.De Telegraaf kan meedeelen, dat tegen [ de . wegvoering der Belgische burgers ook in Duitscb'and door de sociaal-demo-craten proteist-maatregelen zullen worden i genomen. In de commissie van den Rijks-dag hebben meerderheid en minderheid . reeds ornstig geprotestoerd. Verschiilende j prctest-maatregelen worden ovenvogen. De weggevoerde Belgen. 1 Wij lezen in De Tijd : 1 Zouden de ncutralen do Duitsch-L praatjes, om er niet meer van te zeg - gea, waarom do ,,werkloozo en arm lastige Belgen in hun eigon belang' woggevoerd worden niet te schandekun maken, door dio ongelul'kjgen tôt zicî 1 te roepen en hen met of zonder latere L vergoeding van België te voeden, enz.' 1 Uit de al of niet medowerking daai toe va-n Duitschiand, zou de waarheid enz. kunnen blijken. 't Is een paarde { middel, maar een geo»rlooH, liotwelk het Duitsche niet is. ^ Deportaties. l Te Antwerpen werden dezer dagen - weder 40 bisrgers gedejporteerd. Meo l hield een groot aantal op straat aan, ■ z on:1er te letten Op Ouierdom, werlcloo zen of werklieden, rang of stan<L le Gent. Het aautal Belgen, dat uit Gent is gede-porteerd bedroeg V'rijdag j.l. 4000, waardoor net geheele aantal op ongeveer 20.000 wordt gebracht. De handswerkiieden worden door ue Duicschers aangespoord om verbiute-nissen te teekenen, om in Duitschiand ta gaan werken. Zij, die weigeren, worden ge-stuurd elicht achter het front in Vlaandererj of Artois. N.euwe deportaties uit Gent. (Part.) Men mplut ons dat verscheide-ne fabrikanten uit Gent uaar Duitsche land zijn gçzonden. Onder "hem bevindea zich de heeren iiemptinno, de Smet ea îs'aeyer enz. Barbaarsch. Sedert Zondag laat men, om de bevolking schrik m te boezemen, 12 Belgische spoor-werwerkers van Blankenberghe ia de sta4 rondgaan; deze ongelukldgen hadden hard* nekisig geweigerd te teekenen, waarna met» ze van honger bijna heeft laten omkomen. Gedurende 14 dagen zijn zij gevangen ge* houden te Blankenberghe en worden thana door soldaten op de meest brutale wijze voortgedreven. Vrouwen, die medelijdeij met heu hadden en hun midden op dâ straat eten wilden geven, werden met de bajonet verjaagd en tôt straf in de gevau-genis opgesloten. De Provincioraden tegen do nieuwe belasting, Gisteren meldden we, dat de provincieraad van Oost-Vlaanderen geweigerd heeft zijn goedkeuriug te hechten aan een leening Detaling eier nieuwe oorlogsbelasting. i. kunnen thans meedeelen, dat aile provincie» raden zich in den zelfden geest uitgesproken hebben. Ze veroordeelen de belasting alà geheel onrechtvaardig. De Duitsche overheid neeft niet lang gewacht om nu de noodige maaregelen te nemen. De besluiten der pro-vnicieraden zijn vernietigd, de militaire gouverneurs der respectievelijke provincies^of in het etappengebied de legeroverheid, zuïïeil nu zelf een leening sluiten, ten laste der Belgen, om voorloopig de betalirtg van driehon-derd millioen frank te verzelceren, dus het bedrag van de schatting voor het' eerstè h'àlfjaar. De eersfe som van 50 millioen ia Zondag a.s. invorderbaar. In Limburg. Do Meierijsche Crt. deelt mode, dai uit Ilamont zijn weggevoerd 51 mannel^ka personen van 18 tôt 50 jaar, .-voor zoo* ver bekend allen werkloozon, doch sommi» gen niet van midclelen ontbloot, | F. an vrouw met kindje uit Neerpelt ia door de Duitschers vergund naar Neder-i land te gaan. Volgens haar heerscht daat groote armoede. Varkensvleesch gold daar 8 francs per kilo, randvleesch met been 61/» fr. Uit Neerpelt waren 70 perso? nen naar Duitschiand gevoerd tusschen) de 18 en 54 jaar. Te Bergeyk zijn de laatste dagen nog tal van Belgen over de grens gekomen, meestal uit de buurt van Postel. , , Deportatie. De inschrijvingen van burgers te Luik zija gestaakt tôt 27 December a.s. De Duitsche» hebben te veel werk. Uit de stad zijn nog geen inwoners gedeporteerd. We-meldden de wegvoeringen te Dinant. 't Toeval was wel wreed, toen het bepaalde. dat op denzelfden dag zwakke kinderen uit dit stad je naar Holland zouden vertrekken, Veel vrouwen zagen hun man en een of twee kinderen heengaan, maar mochten evenmiu deze laatsten naar het station vergezellen, daar dit gebouw door militairen afgesloten was. Vertreklcende kinderen werden te Namen in het station op eten endriukenont-haald. Tegelijkertijd stonden er treinen met burgers en menige kleine zag daar voor 't laatst vader, een broer, of een oom. 't Wa3 een indrukwekkend tooneel. , In Vlaanderen ook gaan de_ deportaties voort. Te Wachtebeke, tegen dé Nederlandsche grens, zijn honderd burgers opgeëischt. Door 1 o t i u g zal men bepalen, wie vèrtrek-ken moet. Deze burgers worden natuurlijk genomen uit diegi nen, welke weigeren aan de naburige grensstellingen te werken. Gered! De Gazet van Brussel orgaa* der Brusselsche kommandantur waarvan het Vlaamsche persbureau de leiding en de hoofdredactie heeft, is kostelijk. Zij vindt geen enkel woord om te protes-teeren tegen het wegvoeren van duizenden en duizenden Belgen — in meerderheid Via» mingen — naar Duitschiand. Eene klacht of een protest zou door den Duitschen baai 3 niet geduld worden. Als troost biedt die moffengazet zich» ï zelf aan de ongelukldge gadeporteerden aan. Zij meldt immers dat de weggevoerde Belgen zich in Duitschiand op h .ar blad 1 kunnen abonneeren op De G. v. B., zooali ? trouwens op al de bladen die in het bezette gebied verschijnen. De abonnementen zija in Duitschiand niet hooger dan in België. Zoo! Het Belgisch Dagblad noch de andertl vrije Belgische bladen genieten dit voot» recht. Niet genoeg dat de barbaren onze land-genooten wegsturen, willen zij nog htm geest vergiftigen bij middel van de pers die me» degestookt heeft cm ze te doen wegvoereaj Kan x^^n zich îets dschuwelijker vei>» beelden?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes