Belgisch dagblad

1480 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h98z893936/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r* "v 2de JaargHitg. ZATERDAG 3 FËBRUARI 1917? 3Vo. iao: abonnement.es. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nommers. Voor A ederland 5 cent, voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Ad min. 7133. BELGISCH DAGBLAD <r ADVEETENT1EN, Van 1—5 regels f 1.50: elke regel meer f 0.30; Reclame*, 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. "Loadon : Dixon House Uoyds Avenue E C. Pariis : 7 Avenue d'Antin 7. Verschijnend te 's-Sravenhage, eISsen wsphdag te ES ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EW VAN 2 TOT 4 URE. Onze broeders aan den Yser. . . yen van Vlaamsche en Waalsche soldaferi ?i*IO Brie De richting van hefc Bejgisch dagblad is Jouter aajÊonaal Belgisch en scuurt aan op de innigsto eendracht onder aile Belgen. Ons bled hee t zi&h thans de liostbar© msdewer.ùng verze^erd van cen schrijrver van talent, Louis Pier&rd, die Vlaamsch keai en op do hoogto is van de Vlaam che en Waaischo^tosstanden. Hij ook stuurt zijnerzijds aan ?iuar het-zej.de doel. Door zijne wekeiijksche ar-iikels zal liij bewijzen dat de cat'onale leus : Eendracht baart maeht, geen doo--do letter is. Wij zijn geiukkig bot vol-genio ail>kel van dien eerlijken Waal te pnblicçeren. Red. Tijdeua mi-ne jongsie reis van meer dan 'fwoô maanden, is het mij niet ver-gund geweest naar het Yserlront terug to keereu waar ik in den herfst van 1915 zulko ro.erende oogenblikken heb beleefc. To Londen,_ te Parija en in Le Havre' heb if echter talrijke mij bekende Bel-giseho officieren en soldaten ontmoet. tJ-t gesprekken, die" ik met hen bield, kon ik don indruk mededra^on dat de Hioraal van ons leger nooit zoo vast was als voor den derd-en ooi'logswinter en voor de groote maneuvers van den Du tsciien vrede. Die moraal scheen me hooger gespannen dan deze van de lente . en den herfst van 1915. ,,Nooit, zegden mij de dapperen met een lac h, klagen wij over den langea duur van den oorlog. Waartoe zou dit dmnen 'f W ij lateu de Jaremiasklachttfn 0;/er aan de menschen van achter het leger, van Duinxerke, Raies of Havre. Wij vcr.ûezen niet meer over den dag van het einde van den oorlog te spre-ken Wi; "nei ben ons eene philobophie aangeworven. Te Folkestone sprak ik met een af-gekeurden aoldaat over den duur van den krijg. Hij was een Hal.enaar, gewezen bankboairibte- dia thans hplelhedieiîde wm geworJen. Opgewo.it zegde hij mij : „In een oorlog a s deze zijn do vijE eerste jaren de hardete." Mon ivan do schi?iere>ndo moraal van het loger van koning Albert gedeelteiijk verklaron door den uitmuntenden mate-xiealen toestand, waarin het leger ver-kcsrt in vergelijking met den strengen jpln&r van 1914—19i5. Het Iront van den Yser is zeer inaeh-tig versterkt, uitetekend ingericht ; ik wil n.et çoggen dat ons leger juist in de wsttte ligt. Men heei't * veel ged^ari tegen het vree-selijk slijk dat onze soldâtes danig deed lijden. De jassen zrn tevreden over de intendance, bestuurd door -den heer E. Vandervelie. Deze min'ster, die in En-go.and zoovele insohrijvingen voor den Bolgisehen soldaat heeit doen slagen, hoe.t loegrepen dat zokere zae-tighodon soins noodig zijn aïs het ge-woon o.eii aao don man uit de loopgia-von. V oof twee maanden klaagle de Belgischo sold'atcn nog alleon over de Amerikaansehe schoelsels. is veel gedaan voor de ontspan-ning van den Bolgischen soldaat aan hot"front. Ik ben er bijna trotssh op, de eers.e te zijn geweest aan te raden de ou le Vlaamsche en Waalsche voiks-liederen, waar m de lle^d© tôt den vader-grond zoo roerend is uicgedrukt, in het leger te vei'spreiden. Symplionische con-cer.en, quatuors, dramatisexie voorstellin-gen, sport van allea aard, wjrdem re-gelmatig en metaodisch in de kantonne-menten achter het ïront ingericht. ijG verioven zijn talrîjker dan in e!k andet le^er. EinJelijk bestaat het won-derbaarli)?; werk vain Het Boek v o o, r den B e 1 g i s c h e n soldaat, dat overgroote d erasien bewijst. Ik heb de inr'cht ng van het werk be-studeerd te Londen, waar ver^leeMe viuuwen den ganschen dû g een onge-looel.i.o corres?pondent e lezen. Mej. Ko-fia De Meulemeester, van Brugge, secre-taresse van het werk, bestuurt het. Z.e-Jiier de grondgedachte van het werk : Een Belgisch soldaat aan het front, in het gasthuis, in het instruc.ie.<amp of in Rusland, mag aan het Londensch comi-teit een Fra nach of Vlaamsch werk vra g en -\vanneer het niet meer dan 5 frank icost. Gratis wordt dit boek hem ge-b'uurd. Hij kan er e=n tweede als zijn eigendom ontvangen. Indien hij nog an-dero boeken verlan?t moet hij zieh wen- , den toi? het middendepot in de Panne, waar men boekwer.ven leent als in een rondreizende b^buolheek. rfedert de sichting van het werk wer-den te Londen alleen meer dan 80.(M) br-iéveil ontvangen. De aide^ung in î\e-deriand is voorgeze.en door den heer Oyriel Buirsse. Ungeveer ôO.CvjO booi-wer-^en weruen gezonoen. Mieis treit me.r dan de lezing van de belangrijicste brieven die men te Londen bewaart. Het is een ailerbelangn^ste documentât^ die ons toela^t het vivvig stuk aer talen in België in zijn waar licht te ouferzoe^en en een beeei Le l ebben van de betre.iKingen tusschen V l'amin-gen en Wa.en in een aoor smors ge-zuiverd en versterkt België. Do Vlaamscho soldaten vragen vooral spraakkunsten en wooi'denboe/.cn orn Jtransch te leeren en weuerKeerig ziet men een groot getal Walen, oie verlan-gen Vlaamsch te leeren ,,-ai -ware het maar, zeggen zij, oin beter se veroroede-ron met on/.o mak^ers van h et iront die geen i'ransch kennen. Uit zegt genoeg wat de ware toestand is aan het iroiu, %vaar de lonipe pogiog der leutonen om Jaaltwisten opa'.eiuw m het leven to roepen, volslagen misiukt is. V/amicer zeliore bladen in Holland dien tw&t zi nder opliouien hern'euwen en spelden in een hoo4asch zoe.ien, door brieven van het Iront, be^oai te ma.ven, waarin Oiver verdru^king wordt geivlangct zijn die brieven altijd goechreven do0r een handvolletje heete.ioppcn die alu^u dWjtlidnu zijn Tegen over die br'.even kan ilï vele an-dere s„eLen zjoals deze d,o ik âge. sekreven heb in het bureau aan het Boac van oea soidaat. Ziehier Avat een Waal schriji t : ,,Aonder het Vlaamsch te versmaden h'eid ik er sne wdnig mee bezig zoolangi In tx'r -r- A '— leger was heb ik de noodzakel.jikheid, ik zaï Zjeggen den plicht kunnen vas.steiien *)oide landstalen aan ■'te leeren. Ook «an-neer Le m.j bevond in een schuilplaats aan het front ol in een loopgraaf, kon iK Viaainjscno ma.vh.ers niet vers^aan ; hetzeLde gebeurde toen ik met een Vla-ming de wacht hield- Mejulfer, het was vernederend voor me, mij niet te kunnen uiulr.ukko'i, w »• i eer dit noodzake-lijk was in het uur dies gevaars,. Een ma„oor der ^art ller.e schreef : „Ik heb île ter ter i wer i-eunib to bren-heii ila:. :u do cirie baiterrcii van de groep, jji'e i<f aanvoer, ik door mijne brancardiers, d.e een diploma voor on-derwijzor bezit.eu. '■ trscheidene leergan-gen aan de soldaten en gegradeerden laat geven. V soreerst aan do ongeleî.erden , die leeren lezen en schrijven. Want ik ver.ang, dat allon een br^eî kunnen schrij-ven ot een dagblad lezen. Aan de \ laam sche soldaten en gegradeerden laat ik Fransen onderwijzen en aan do Waalsche soldaten en gegradceraen Vlaamsch- Een Henegouwsc'ie soldaat schreef : .,Nooit heb i.i een zoo groot verlangen gekoebtérd Vlaamsch te leeren, soderi ik in gedur^ge voeiing ben mot Vlamingen op Vlaamschen grond." "ff :}: Al die brieven bewijzee welke wonder-haro broederschap Wolen en Vlamingen aan den klo nen heiligen stroom ver-eea'gt.Het Belgische leger, dat sterker is dan ooit, vraagt aLeen oin voiru^t te ko men en to s ne lien naar de steden en dorpeh, d o sedert 30 maanden lijden onder den hak van den a'schuwelijkste der dwinge-lauden. Ic onthul geen geheim, wanneer ik hier schrijf dat het Belgische opper-bevel en de regeor'ng Jofîre eene divïsio van 's itonings lager ho'oben aangeboden on» Verdun to verdedigen. Tel;eus heb-ben onze Fransche vrienden met ont-roer'ng en met een onmelelijke erkente-lijkheid bedankt. 7.n zegden rns a''een onze l'iw? le co-waren- De helden van Luik, Haelen en Dixmuiden willen to men dit zij nog altijd ,,een beet^e bes.aan." Wij hopen dat do gelegenhetd zich we'dra zal aanbieden, hetzij aan. den Ysor, hetzij elders. LCUiS PIERARD. Eeî ^ziticsimi es'û sis Fit Rome aan do Daily Telegraph : Een hcoggéplaetst autoriuit van het A'a-lieaan h e.t mij meçgedeeld, dat i.i ker-kel_jke kringen de Duiîscho nota ernstig v. crdi veroordeeld. De kouiag der Eclgen hecft in îict gi"i.cte haotdkwarticr generaal Lyautey, i1 runseh miuister van oorkg, ontvangen. Dtzo vas ^L'gezeid door baron de ôro- I «îuevil e, Bel ,i«eh îcinistcr van oorlog. i : % &SandQSsoos*Sog. In de „Board of Tiade Journal'' is een bericht versebeuen vaD hefc Engelsch niiuis-teria vaD IJinneDlandscbe Z,\ken, w;;aibij de k'eriegenwooruigeis in hettmiten and gevraagd ivorde nameu op te zoeken tôt vervanging van Je liima's die op de twarto lijst voorkotnen. Liet werk'van dit mi. isterie zou zeer worden ?ergeniaUketijkc, indien nauvragers bij bet ioen.van buu aanvraag den specia en Uandel . ermelden, waai voor plaatsvervangeis worden ^eriaugd. O,) deza wijze wil EDgeland zich zelf be-loeden voor de schade die voortspiuit uit de eveerieg van de zwarte lysten. *1 Links en RecSîts. i De vi^and geeft sen voorbeeid. Thomas Curlins schrij/t in Daily Mail-over deu ai'beii ia het Duitsche rijk: L!ie veldarbeid worilt bijia ti.ls.Liead doi.r man-J nen eu krij sgevaageneo nrer.ioht. A.dus zla do meeste boeren gemobi i/ccrd. I>j mij'.en en ùe ij^er^abiielten iie.iben 60 toi^ 70 pet. van do eio-.stpichii^e manneu hewoard. Van de laoïiokea van kleeron en ivoe-| diagsmiddc'ea hehben 10 pet. dieinâtplLchiige man..en l.et le0er v^-rvoegd. lJai.seh.and h.e.t in dezeii oorlog elf millioen maii da wapenen kun- ! nea biengem. ' Men ziel, dat de ^^do-Mo inspanning in s manr.en, maie.iaal, ^eichut ea eenheii in . het le^erbevel ivan ade gealiiaerde la..den voieisçnt zijn, om het j.ake.ig bce.it ' te ^el-len,Het Belgische Office van den arceid te Londen. Sederl 1 Februai'i zijn de bureaux vau het BeJgisch Oi'fiicie van deîi aroedd (Be.gisch . auniujterie van Nijverheôd en Arboid) oveil-gebracht naar Grosvemor Cresceuit, 15, {Hy-de i'ark (Jonner) to Londen. De onmiddetijke gevolgen van den oonoj. In een commissiezitting van bet Pniisische Huis werd door een afgevaaidigde der îegee-ring een_ inteiessante mededeeling gedaau. Le be preking liep over de begtooting van ondeiwijS. Bij deze gejegenbe.d werd door aen alj.evaaiaigde mede^eueeld, dat bet onder-wijzend personeel van Piuisen reeds 10.998 gesneuveiden telt. En dat alleen voor Pruisen 1 Het kindeken van den Vrede. De (BelgLcbe) Legerbode heeft bet gejicbt Bet Kindeken van den Vrede aoor onzen booldredacteur overge-orukt. Wat zal de F r a n k f u r t e r Z e i? tua g nu zeggen van „tletzpresse" en vau de giove middeicii oin de moiaal der Belgen îeeut te bouden ? Aléa ueet dat bet hoofdor^aan van de Duit-sebe bankierâ zeer ontstiebt is geweest door 'vçr7plr<JiT« -.?n na «o/l Inl-,f 1^» j—V——~ 1 aoor ae benamiug. ig uee^t aat noeb- tans zoo past op Duitschland ! Italie en Venizelos. W7ij lezen in de „Giornale d'Italia^' : „De wezenli.ike vijanden van ltalië in Grie-kenland zijn de politieke persooagesGounaris, ytiéit en Dausmanis, die teveiis de boo^ste tegensti evers zijn van Venizelos. Wat Veniz.los betreft, hij koestert voor Italie de inn gste sjuipatbie en de b-Ogste bewondering. Bij beett het aangetoond bij de : îe^rganisatie vau Grieken and met de belang-rijkste oiganismen van pobtie en geldwezon aan ltalianën toe te vertrouwen." Een nieuwe oorlogsziekfe. Hefc „T, v G." ontleent aan bet „Br. Joum. of Nuroing", dat bet lijden in den nieuwen ooriogswagen, den „tank ' „ook al geen onver-deeld geuoegeu lijkt." Um zich te beveiligeu tfgen buiien it oeten de inzittenden van onder tôt boven ,,gewatteeid" zijn, en een burger, . die een pioefiocut mocbtineueinaken, bescbrijlt . dre als eeu reis in een zetr klein sebip op een ' zeer groo.e zee* Eeu mau, die met zulk een voeituig over en door de loopgra^en bad ge- ! reden, moest een week lang iu het bospitaal ] en werd c aaïua naar Eugeland gezondeu om op te kuappeu. Hec „mal de tank" is erger ] uan zeezitkte. Jiisscaien wordt de leiziger < op den uuur „landvast''. yETOESTMD J Enge'and heeft willen toonen dat sijj 1 zich niet wil Lt.n be.nvloeden door d© -dreigem^ntm van DuiLschlond inzake do duiiibaotoerlog. Vrijfjagochtend hebben lien Engclsche sehepen ce haven van -Iiovtaroam veriaten om gelaèen naar lon-geland te stoomen en buicen don water-weg de Engclseh'O oorlogsschepen te vinden, cie tôt in de EngJsche havesi zulien cenvoyeeren. Rule Britannia Li. is een kranige daad. De Ke.ierlands. lie regecring heeft van de Du toche bekoinen, dat eene door -va; rt vrij komt tasschen het Engelsche i mijnenveld en het Duitscho blokkadege- ' lied Aldus zal eene vaartgeul naar het . noorden openblijven. In and:re woorden ' de zeevâart tussc'ucn Nederland en Ame-îika bl uft open. .Misschien is het moge-lijk, dat" de verbinding inct den Oost \ ia het Panamakanaal zal geschieden in pluots van de Kaap der Gosdo Honp. A'oor Netkrland is d t van helt groot-sto belang. In aile geval is de eerste eoncesse — do vaartgeul — een suc;es voor de hanJige diplomatie van Jhr. Lou ( don. Aile vrienden vau Nederland zulien er _ 7.ub cm 3iw» eer-ten. geslaagden stap ' vorhea^en dei te p,fe- daar do betreJî- -kiugen tuss-hen.Du'tMhland en En gel md 1 iti'ier en gesi t-iHien v/ordei). Men kan eciitor niet vê-z»! fren dat Wilsun do vd- * latics met Duitschland van stonden af zal ' afbreken of een ultimatum ?enden. Mi-schi&n wacht hij het torpedeeren ! van het eerste Amerikaaiische sch'.p of het vsrdiinken van den eersten Ameri- i kaanschen passagier af. Lit schijnt ons ; zoiideriing, doch président WLson han-delt op eigen houtie- : BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. PARUS, 3 Febr. Het Journal des Débats schrijft : Gisteren heeft de heer von Be.hmann-Holiwcg voor de grooto Rijks-dag-comm ssie de sleutel gegeven van 1 et besiuit der Germaansche regeeringon ooor het verklaren van den duLchootenooi'log zonder genade met begin van 1 Feoru-ari 1917. De reden is niet het inin.it ter wereld de w.Leriug van h.t vredesaanbod van 1^ Dec. 19i6. De rijkskanselier hecft zorg gedragen in zijne verkiaring van Maart 1916 er aan te heiinneren, dat ieder œiddel dat den oorlog zou kunnen verkorien ; ze fs een middel dat niemand spaait, _mcet t.egepast worden en dat, zoodra in overeenstemming met het hoo-go legerbevel de overtuiging verkregen, wordt, dat eon duikbootenoorlog zonder genade don vrede der overwinning nader zou brengen men dezen onderzeeoorlog jou voeren. Von Bethmann Hollweg heeft gisteren ge-zegd: den vorigen herfst waren wij nog niet gereed. maar tfcuis is het oogenbli* gûkonion. waarop wij deze onderneming kunnen wagen met de grootste kansen op suc-ces. In de eerste plaats is ons aantal duik-booten aanmerkeliik toegenomen, vergeleken met het vorigo voorjaar. Naast deze duide-liike uiteenzettûig i,s de verontwaardiging ovei' het antwoord der entente op het vredesaanbod zuiver denkbeeldig. GENèVL, 3 Februari. Do Neu© Ziircher Ztg. Lracht te voorspeikxi welke ontvang t de Duitsche nota to Washington zal heb-ben Het b'ad schrij;t : Wanneer Duitschland gepro.iteerd heo.t van de b oodschap iran den président der Ver. Staten om de froclamatie uit te vaardigen wan den dujk-boutc-noorlog zonder genade, moet men ech-|er vafttsieilen dat het niet de hehoorJjkheid ^ehad heeit zijn© vredesvoorwaarfen mee te dec len, nietiegenstaande het lichte ver-wijt dat in dit opzicht in de heodsehap van den preadent tôt Duitschland gericht was, en de vooiwaarden die hetten opzichte w/uî België gesteld heej, zijin bijha oabegrijpelijk. D© Wi;zo waarop gesproken wordt si uit niet het h'èrstel van het koninkrijk in. Blijk-baar houdt Duitschland een militaira 'overeenkomfct of in ieder geval een grensovereenkomst en reserve. Het is dm noodig te zeggen, dat président Wilsoa in dit opzicht de meening der g©allijer-den du t. Zijn plannen aangaando r/iede-werking tet een toekomstigen vrede slui-ten zeer zeker deze annexatio uit vau een neutraal land, dat in den oorlog ge-j sleept is zonder dat het zijn echuld was, DE DUITSCHE BLOKKADE. MADRID, 3 Febr. De corresponden-cia de Espana verklaart dat Duitschland zich gewroken heeft door de blok-kade van de neutralen te proelameeren, d e zich er niet ,too hebben willen lee-nen zijn vredesmanoeuvro te doen sla-gen- Duitschland we'et inderdaad dat En-geland, Frankrijk, Itaiië en Rusland zulien voortgaan uit aile deeleri van de wereld ailes to ontvangen wat zij noodig hebben. Het is dus Spanje dat het kwaarsto de konsakwentie's zal moeten dragen vaai do nieuwe blokkade die ziju uitvoerhandel belemmeren zal en die het zal beletten uit Engeland de steenkolen te ontvangen die onmisbaar zijn voor zijne nijverheid. De Epoca erkent dat de nieuwe maato regel Spanje het zwaarsto treft, mfcer daa' eenig ander neutraal land, maar toont zich toch sceptisch ten aanzien van het waar-i schijnlijk resultaat van de hloWfade. Heti hlad schriift : heeft niet Duitschland vôôtf zijne nota reeds allô sehepen der oorlog-» voerenden doen zinken in de nieuwe stre-i kende het aanwijst, wanneer het er de middiôn len toe hezat? * \ Legerberichten. der oeameerden. Van bet Westelijk front. ' j Het Fransche legerbericht. *PARIJS, 2 Februari. In Lotharin^en ,verd gisteravontl een aanval van de Duit-schera iegen de Franscha lofepgraven ten Z. vati Lintrey tengevoîga van het Frajische ?uiiï gesmooi'd. Levemdige actie der artillerie n de sectoren van Louvremont (rechteroever iran de Maas) en Muzerel (Vogezen). Gisteren aceît een" Daitsch v.iegtuig 5 bommen op Duinkerken geworpen. Le schade is onbe-teekenend. Geen slachtoffers. | Kei EngeSsche iegerbericht. LONDEN, 2 Februari (Reuter.> O f-i c i e e 1 : Met een geslaagde bewegîng n de afgeloopen naclit ten noordoosten Fan Gueudecourt hebben wij 56 gevan-;eneh gemaakt, onder wie twee off.eie-•en.Een vijandelijkc aa.nval op een onzer loeten in do buurt van Gommecourt is ioor machinegeweervuur afgeflagen. Wij bombtardeerden œn vijandeli„k kamp seooetîn Bouchavesnes met vernietigen-le uitwerking. Helderder zielit werkto de bedrijv'g -ici J in de lucLt in d© hand. Onze vlieg-uigen deden veel nuti'g werk :... (cij er ©nt'oreekt, Red.), toestel (.len) van ons .voidt (worden) vermist. Vau het yosteiîjk front, Het Russische Iegerbericht. PETROGRAD, 2 Febr. Offieieel: Na levig geschutvuur op onze sebansen ten We3»en van Slaventine, 20 werst ten Z. ÏV. van Brzezany, zijn sterke Duitsche i deelmgen, gekleed in wilte jassen, on-5e voors.e loopgraven binnengedrongen. Eea door ons geschutvuur gesteunde te-;eaaanval heeft do Duitsehers weer ver-ireven.Van bet Znltleiijlc front. Het Italiaansc e Iegerbericht. ROME, 2 Febr. (Stefani.) Offi iieel : de Noordelijk© hel ingen van den Monto Majo (Posina-dal) heoî.en on; e )afioeljes een vijandel.jken voorpost aan-jevnlien en opgeruimd eft 11 gevange-îen meegebracht.' In het Sugana-dal heeft het vijandelnk jeechut onze stellingen op deo Monte Lo-/re, bij Gspedale.to en in l.et Te-iu'-jekken met granaten beschoten, doch ;een schade aangericht. In het Kustland verflauwlo vuurvis-jcling en bodrijvigheid on aer p-j.tr l êtes Een daarvan heeft tomnie.i in da rijandelijke Unies gewornen ta er een caad bewerksteiligd. , lie bouger ln Unitsehland. (\' an onze nblijboîideren correspondeait.) , Er is hier aan de oostgrens maar eeu pi'O-bk-eiii van toepassing op onzen buuxman, en dat is, de Ilonger eu nog eens de ' H o n g e r. Er wordt, wanneer er ovef Duitschland gesproken wordt, hetzij dooï Vrouwen of Blannen, over niets ander3 eeai gespiek begomien, of geëinddgd, dan over den honger in dafc èarid. Kan het anders?, V oor de Duitsehers, die over do grens raluch-ten, ea de militairen die gaan deserteeremj is het hooMmotief do hongersnood. Heden-morgen zijn weer 2 Duitscho militairen te Oldenzaal aangekomen in voile militaire uit-rusiing, dâe voorgaven van honger te zijU weggeloopen. Brieven die de censuur zekoC cnts/:a.ppen, verinelden ster"geyallen in groo-tt n ge. a e docr d.en honger. Een fca^r.nau vart mij \^as dezer dagen voor zaken in Culen-borg, waar hij een brief had golezen van ten viiend aTgezonden uit Kenilen ivanwaar dezo schreef, dat do pterîgevallen wegens on vol doen do îv.oeding oiinoemelfjk waren. Daarbij komt de koude van de laatstei dagen, die zich meer bij dio gebreklijldeiide bevolking laat gevoelen, dan bij ons, die het niet te breed — maar ook nog geen hongerkuur hebben te doorworstelen. Geen wonder, dat men er toe is durven; overgaan in Gronau een teiegram aan te plakken, dat in Rusland zoovele Duitsehers flierven van do koude? Dit wil voor de plaïitselijke bevolking zeggen, de ontbering die gij lijldt is nog niets ân vergelijkcng met wat do soldaten aan het front in het koude Rusland docrma'.:ei. De .zenuwachtige vredespogingen, die nu, weer opdoemen, zijtn dan eok gericht tôt r Le.i vo'.k, orr» den moed er nog eenigszini in te hou deu. Het mag een opsnijderigo Scheidpmanm zijn, die nog sprak van ©3n langen duur .vani den oorlog — wij gelooven daaraan niet. Het looi.t naar bet einde, do kcortsachtiga versteiking svan den Rhijn in de laatstei dagen in de pers gemeld, bewijzen zulkg dat Duitschland zich op iets onverwaehta voprbereid? of het mag comedio zija sroot zijin eice.i volk. Hier is het ivertrouwen in Germania niet groot meer. Eene noodzakelijke waarschuwing. Er zijn in Nederland ziiverbons in omloop, ! drageude de bandteekeDing ofwel van roinister ; Heitlin/, ofwel van minister 'lreub ofwel vaa minister Van Ghijn. Onlangs zijn er onderriebtingen verschenea vanwego de Nederlandscho autoriteit, waar-door een deel van do in omloop zijnde ziiverbons uit den bandel worden gesteld. Nu schijnt het dat er diensaangaande heel wat verwarring bij do bevolking bestaai. Na ingewonnen inhebtingen kunnen wij bôt volgenae mededeelen : alleen de ziiverbons, geteekend door misister Bertliag, zijn nie! meer gangjbaar. ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes