Belgisch dagblad

1972 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 20 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b56d21sd4m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

,liste Jaargang DONDERDA6f ^OYEMBER 1915 ISo. 43 <r ■ -% ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per posfc. Lobso nummers: Voor Holland 6 cent voor Buitenland ïV: cent Dea Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Hcd. 2787. Adm. 7433. BEIGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMT — L. DU CASTILLON. ADVEETENTIENs Van 1—5 regels f 1.50: elka regel raeer f 0.30 ; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. > PAX GERMANICA. Eene halve eeuw geleden bestond Duitsch ;ind vooral van den landbouw. Thans i: de nijverheid er overheerschend. Welnu het welzijn van den Staat eischt een even-wicht tussehen landbouw en nijverheid Duitschland behoeft dus haar landbouw uit te breiden. Om daartoe te komen, moel het Duitsche rijk zich meester maken var voldoende grond. Die gepaste grond ligt ir het Oosten. Dus moet dit deel van Rusland bij DuitschUmd worden gevoegd. De verbreeding van de basis des land-bouws laat toe dat Duitschland's nijverheid zich nog meer zou ontwikkelen. Daarom behoeft Duitschland meer ijzererts en nog meer kolen. Die delfstoffen treft men in overvloed aan in het gewest van Briey, in de Meurthe-et-Moselle, in de departemen-ten van het Noorden en Pas-de-Calais en in België. Dus moet Noord Frankrijk en België worden ingepalmd. De Vlamingen verduit-schen wij, de Walen en de Fransche onder-danen onteigenen wij op Frankrijk?" kosten. Wij leggen zelf de hand op den groothandel, de groot-nijverheid en den landbouw in België en in het ingepalmde Frankrijk. Zoo redeneeren de Duitschers. Bonnot redeneerde evenzoo en hij werd gehalsrecht. * * * Duitschland heeft het dus vooral gemunt op Frankrijk en België. Rusland wil het niet vernielen, maar alleen achteruitdrijven door desnoods een Poolschen buffelstaat tussehen de Mosk'ovieten en de Teutonen op te richteu. Wat Engeland betreft Duitschland's doel is Albion van de heerschappij der oceanen te berooven en ook Duitsche ofaan Duitschland onderworpen Màrken in het Westen, langs de zee, als dekking tegen Groot Britannië te bezitten. Het Koninkrijk België moet bijgevolg ver-dwijnen.Frankrijk kan niet van de wereldkaart geschrapt worden, doch die tegenstrever mag geene koloniale macht meer zijn. Ten einde zich langs Frankrijk beter te beschermen moeten wij, zoo zeggen de Duitschers, de linie van de Maas bezitten, Belfort inbegrepen. Kortom- nrli "rr1"-" -, - ■ • van ïrankrijlË s VEfmogen. Het rransch gevaar moet eens en voor altijd uit het veld worden geruimd. Dit land zal, evenals onze ■ overige vijanden, een hooge schadevergoedinj ! betalen: 20, 30 of 40 milliard,, , _ De conclusie van die Duitsche aanmatiginj ■ is, dat Duitschland's victorie zou wezen voo: de overwonnen bondgenooten het bankroet ■ de diepste ellende en vooral de eeuwig( ; schande. Belgen en Franscheu van het Oosten er het Noorden zouden immers de slaven var den Keizer worden. De beschaviug zou vooi hen duizend jaren achteruit gaan. Welm: met den Standfries zeggen wij: lieverdooe dan slaaf! Zulken eerloozen vrede meent Duitschland bij middel van neutralen aan haar vijanden voor te schrijven. Zullen er vooreerst neutralen gevonden die met zulke schandige voorstellen zouden durven uitpakken? Wij gelooven het niet. Overigens de bondgenooten kunnen zulke vriendendiensten missen. Tussehen de Duitschers en ons allen is immers geen vergelijk mogelijk. Deze oorlog is toch een oorlog totterdood. Geduldig en vastberaden zullen wij tôt het einde blijven. *** Het nieuwe Fransche ministerie zal, zooals Hervé het in de Guerre Sociale hoopt, be-wijzen een ministerie van victorie te willen wezen. De heilige eendracht zal in Frankrijk geen ijdele formule zijn. De nieuwe regeering in Rusland is met dezelfde vastberadenhei'd bezield om te strijden tôt Duitschland zal uitgeput zijn. Engeland, dat zich de reusachtigste offers getroost, heeft gisteren bij monde van Asquith verklaard, tôt het uiterste te zullen gaan. Italië zal zich niet minder inspannen. Vrede door de victorie, zegde Briand. Slechts de eindvictorie, de verplettering van het Teutoonsche monstér, kan een eerlijken en duurzamen vrede verzekeren, een vrede, die niet eene Duitsche, maar de onze zal wezen. Om daartoe te komen, dient meer dan ooit gehandeld. Het volk in aile verbonden landen walgt voor woorden. Er dient gestreden met ailes, EnieTcle ^daâcf^àrëngt "Pus tle gewênscfite victorie. .flUlUIMUBU IMH 1 ~ ——— r» Il '"g i@ isestandi. De legerberichten van het Servische front getuigen van een gevoelige verzwakking in de aanvalskracht der Centralen en Bulgaren. Gemeld wordt dat de vijand thans gevor-derd is tôt aan de hoogten van Kragou]ewatz. In den vestingdriehoek Pirot—Nisj—Kniaze-watz schijnt den opmarsch der Bulgaren ge-stuit. Zij bevinden zich nog bij BelaPalanka Ordelijk terugplooiend, houden de Serviërs den vijand op afstand zonder hejp de hoop te laten hem te kunnen omsingelen. Indien men de Duitsche pers wil gelooven, is Servie den ondergang nabij. De Entente zou het plan, opgegeven hebben Servië te helpen, daar de gelegenheid om nog met succès op te treden, verkeken is. Heu ^elooft zoo graag wat men wenscht! De Entente bereidt, integendeel, de Cen-tralen en Bulgaren een onaangeriame verrassing. In den Balkan zal de verwoedsten strijd uit breken die we in dezen titanenoorlog hebben beleeld Te oordeelen naar de trage vorderingen der Centralen in ùervië, kunnen ze, zoo de strijd door de Entente wordt voortgezet, slechts bmnen één maand gevorderd zijn in den om-trek waar Eranschen en Engelschen hunne troepen landen : ten Noorden van Saioniki er Kawala. De Entente heeft dus nog ongeveei ééne^ maand tijd om sterke legers aan tt brengen. Doel is Constantinopel te bereiken om d< verbinding met Bagdad algesneden te houden In p-aata langs Galipoii op te rukken, zoudei de Franschen en Engelschen langs Bulgaarsct . grondgebied doordringen en met een deel dei legers het spoor te Philippopolis afsnijden vouraleer de Centralen er kunnen aandenkei de Bulgaren huip te bieden. Wij laten terzi de medewerking welke do Entente yan Rus land en Boemenië zal ontvangen. Keeds zijn er 76.0U0 man geland. In Bulgarije zou de beslissing vallen dii Ken op het Westelijk front te \ergeeisheef betracht. Men mag er zich aan verwachten dat d< Centralen ailes zullen op 1-et spel zetteu on den ijzeren ring te br-^en die hen van d voorraadschuur van Azië afgesloten houdt Maar evenzoo is de hoogste zet der Entente magendheden, de plantien van den tôt he uiterste gedreven vijand te îerijdeien. D toestand is te ernstig ook voor Rusland e; Roemenië om de expansie-neigingen der Duit echers te niet knotten. En voor dergelijke coalitie staande, kunnei de Centralen ea Bulgaren de neerlaag nie ontkomen. , Zouden de Duitschers het hopelooze vai hunuen toestand begrijpen ? Deze laatste dageî hooit men zooveel van vredesvoorsteUen ui Duitscha bron, dat men — hoezeer ze ook o losse schroeven staan en een hoogea too: aanslaan — wel tôt de overtuiging moe komen dat Duitschland liever een vrede zo «luiten die haar situatie van voorheen redi dan aan langzame verplettering te bezwijker Een Duitsche zeepbel. In verband met ons hoofdartikel van heden kunnen wij het volgende Duitsche vredosvoorstel mededeelen. D:a Nederland-sche pers liet die zeephel o>p. „Va.n gelootwaardige doch niet officielle zij'de wordt ons verzekerd, dat eenige leden van den Duitschen Pujksdag onlangs te Amsterdam hebben vertoefd en een huntier, bij besprekingen, die bij die gelegenheid zijn gehouden, heeft gezegd, dat de Rijkskanselier, de heer von Betihmann Hollweg, als vooiwaarden waarop Duitschland geneigd zou zijn vrede te sluiten, heeft genoemd, bdhoud voor Duitschland van de Bejgische Maaslinie, zoovvel uit een militair als uit een industrieel oogpunt; behoud, door Duitschland, van Koerîand en een oorlogsschadevergoeding van der-tig milliard Mark." Danke schôn. Duitschland vergeet dat de bondgenooten den linkeroever van den Rijn eischen, het Tierstel van België's, Noord-Frankrijk's1 en Servië's welvaart doioar eene schade-vergoeding van minstens 40 milliard, de ver-deeling van aile Daitsche koloniën endever-brokkeling van Duitschland en yan Oostenrijk-Hongaxije als eenig doelmatig middel tegen het razend Proisisoh militarisme. Mits dergelijke voorwaarden zijn de bondgenooten ook geneiigd den vrede te sluiten. De Tijd chukt het voJgerido beiicht om-trent loopende viiedesgicrochten te Landen : „Het ingxijpen Vi%n Roemenië en Gtiiie-kenland, gevoegd bij de ongemeen toe-i gemste landingstroepen der Entente-txoe- - pen, wier stei'kte veel garooter is en1 dk haidnekkiger zal woiden voortgezet dan men denkt, zial speedig aan den Europee s schen ooilog een keeir geven, die nog b vôôr het nieuiwe j.aiar den vrede zal baen biengen. Rusjiand beieidt zich met nienw 3 kiijgsnMtëriaial en reeds gevormde vexscbx i logeas voor op ooirlogsb'edrijVeB, die ck 3 wereld zullea rarTiaiss-en." Thans begiijpt elk goed verstaander - wtaiajcin Duitschland den olijftak uitsieekt b De nood doeit oudo wipen loopen. Benoemin^ van beteekenis t i Kteiizeir Fnans Josieip'lx liieott axrtshjeito'j i Eugenius tôt opperbevielhebber _ van de t laind- en zeemiachit benoemd, in veiy^n ? gin g vian aartshertog Fiedeiik, die in on 3 genade is gevallen. t De benrorderiiing van aafitshieiïtog li.ug€ ^ nius beteekent een reactie tegen de Duil h sche opsloipiiigspolitiek. i. Iljj is de oom v,an den Koning vaj Spaiije en gaait door vodt een geharde-soldaat. Zeeuw. we—^——ii n il II II Mil maa—■ Links enRechts. Zwijge is goud waard. Meeimaals is het ns opgev,allen dit solda ten, die van het front in veilof komen door al te geirenesseerde leizigers eveï den toetstand «derraaigd worden. Door de officieren wrdt den verlofgm-geie, wel'iswaar, de k gespeld, miar het ViaJt meer voor, da,t îngens, in liuu ge-wettige fieï'heid oveir hun wiapenfeiten, maaiï door dœa,ven er zonder weten, im-bekenden inlicMingen ^.ven die door dezen tegen het vaderland îangewend worden. De Fïiansche ministf van Oorlog Jneeft een cmschitijven gesturd aa,n de gouverneurs v,an Piarîjs n Lyon, hen véï-zoekende in a! de mjuigen, dienende tôt gezamenlijk verkeer, pikkaèen aan te plak-kon luidende : «Ziwijig 1 fféf» op uwe hoede ! Vijandelijke coten sta.n gespitstl" De Duitsche segrooting 1916. I • In tegenstelliag me voiige jaren, zal' de Reicbsitag de begrpting 1916 niet be-spreken ; deze komit oteieen met die vian 1915; geen enkele îieuwe uitgave zal gedaian woiden, buiiler. eakele ie:ds vrce-ger goedgekeuird en toorzien voor het bouwen van openba'iî gebouwen. Besloilen werd de wet^en te beginnen, ten einde de taliijike arbeiders van het bouw-v,ak aiain werk te hej^en. Verkiaring van ee» Servisch gezant. Een medeweikei' van de „Peitit Parisien" werd dezeir dagen ontvangen do yc M. Vesnitch, gezant van Servië, in l'arijs. De Seivische diploiiitaflit verklaarde hein: "Indien wiy ditmaal bezweken, zou het zeker niet zijn door gémis aan dapper-heid, noeh door gebiek ,aan edelmoedig-heid enzer veibondenen. De schuld zou dan tee te schrijven zijn aan hen die ons 't meeste sympatiek waren, maar niet tijdiig de werkelijkheid hebben inge-zien, en die ongevoelig bleven aan de Imeest klaarblrjkelijke fteiten; Wanneer ik de verontwaaxdiging en het gen net "miina.tiiscn ui oiomu Diengen v miss Ciivel 1, wanneei ik h un warme edelmcedighieid groet, zou ik willen op-tiekken als een nieuwe Pieter de Klui-zenaax cm de steden en dorpen van Gioot-Biitanje en Ierland af te reizen en ,aan hunne edelie bewoneis te zeggen, dat in mi/n ongelukkig land slnds vexleden jaaa' de misses Cavell met hondeiden en duizenden te tell en zijn. Ik ben zeker dat ik in het land van Gladstone en Lord Byion zou begrepen worden. Maar het is nu de tijd niet om de hanten over ons lot te vermurwen. Iets veel belangiijfcer is nu noodig: men moet den keiaer vian Duitschland belet-ten zigne voornemiens ten uitvoer te brengen; de vetreenigde knachilen der Yex-bondenen moetien de gecombinearden druk der Teutonen, Bulgaren en Turken naar Egypte en Inilië vetijdelen. Men moet in den Balkan aan den indringer den_ weg veispemen, indachttig aan het doelwit van heel dezen ooalog." De Engelschen in Servië. Van 28 tôt 30 October hebben vol gens „Le Journal", 13.00J Engelschen, die te Salonild het bevei tôt optrekken afwach-ten, de Seiviscte grens overschteden om ,aaia de çpeiatie tegen de Centrale mo-gendheden en Bulgaren deel te nemèn. De gezondheid van generaaî Gouraud. De Fiiansche generaaî Gouraud, die op het iront gekwetst werd, is herstelleiide, zegt de „Petit Parisien". De held der slagen in Champagne hoopt aanstaande maand hensteld te zijn. Hij gaf aan taliijke vnienden zijn voomemen te ken-nen, weldra op het front trug te keeren. De duurte in Duitschland. De „Vcii!warits" van Maandag meldt dat het bestuuir der nooiaaldemokratisciie r^ks. dagfnaktie den riijkskanselier heeft voor-gesteid cnmdddellijk den Rijksdag bijeèa te l'oepen, aangezien de levensmiddelf;n-vnaag en de staat van beleg een spoe-diige behandeling veieisohen. Wie wordt gouverneur van Parijs? 1 Door de benoemôig van geneiaal Gal-! liéni tôt ministar van 'Oorlog, komt de belianigrij'ke post van miiâitaire gouverneur van Parijs vacant. Wie zal geneiaal Galiéne opvolgen? Een eeisitvoilgiende miinisteiraad zial er ' even besfesen. Er woidt gesproken vian een generaaî, die gedurende den oorlog zeer belang-rijke zendingen heeft volbrachit; ook . weid den naiarn voomiiiigezet van een generlaal die zich op het M.arne-slagvcld heeft ondenscihieiden en nog m een l geneiaal, bevelhebber .eener omschrijving. De winter komtf.... De „Bienliiner Tlagieblatt"1 meldt dat er sneeuw gevallen is tô Berliijh en in heel We&t-Duitschlan d. 1 i0p de Neva zijn de eeiste ijskoirslen i verschenen. Niaïaï de Russasohe volksntt'e i ning vooasipelit dit een lange en strenge winteî'. Frankrijk en Engeland ter overwinning vereenigd. De heer Biiand, voorzitter van den Franschen ministeritaïad en minister vati bui-tenlandsche ziaken, heeft aan sir Edward Gffey het volgende telegram gezonden; „Aan Zijne Excellentie sir dwiard Grey, eeaisten staatssecretairis van Zijne Biitsche Majesteit voor de buiitenlandscihe zaken, Londen. „Op het oogenblile dat ik de leiding aanvaaid van het miniisteirie van buiten-landsche zaken, bid ile Uwe Excellentie hier de uitdiukking miijner peisoonlijke ge-voelens te vinden en lioud ik Uwe Excellentie te verklaien dat de regeering der Republiék met den zelfden wil do • vriendischappelâjke en daadwerkelijke poli-tieke samenwerking zal voortzetten die zoo gelukkiglijk Frankrijk aan Engeland gebonden beeft, sedeal den aanvang des sfaijds, dien zij samen voeren." „Gateekiend : BRIAN D' " Sir Edward Grey heeft geantwoord: „Aan Zijne Excellentie den Heer Bôand, vooi'zitter van den minister-iraad en minisiter van buitenlandsclw zaken te Parijs. „Ik haast m/ij aan Uwe Excellentie uit mijn naflan en naam vaa de regee-ling, mijnen vaieinidsohappelijken dank uit • te drukken voor het bericht dat U zoo goed waant mij te zenden. Ik ben gelukkig deze gelegenheid te ebben om opnieuw aan Uwe Excellhentie te beveetdgpn den onwriikharen wil der regeering Ziijner Majesteit de samenwer-king vcort te zetten om zegevierend den strijd te beëïndigen waiarin onze twee naties gewikkeld zijin." ;Gl ekcr.d: EDWARD G';EY ju)I_ liwii» BPn a » m " gCerstgeschenk vocsr opse dappere verdesligers op Cue'â fponf? Niet klein te p krijgen Belgen. In een redevoering, die zij in den National Libéral Club over „ België onder het Duitsche juk" gehouden heeft, zegde mevrouw Emile Vandervelde : „Het grootste ongemak voor het volk is de moeilijkheid nieuws te bekomen. Op zeven millioen personen, die nog in het land gebleven zijn, weigeren er 2,750 000 te werken voor rekening van den vijand, alhoewel de aangeboden loonen al wat men ooit gewonnen heeft overtreffen. Al de stiaffen door de Duitsche overheden opgelegd kunnen de fielgen er niet toe dwingen aan den spoorweg te werken en in deze omstandigheden is minstens een Duitsch legeikoips aan dit werk gebezigd in plaats van te strijden. De Duitscbeis worden gemeden ; als een hunner in een openbaar rijtuig stijgt, wordt het door de zich daarin bevindende Belgen verlateu." Ce Belgisclie mister m jnslitie flïer Miss rail. „Ik weet dat de moordenaars van miss Cavell beweren zich te dekken door het gezag eener rechtsspraak. En welke rechtsspraak ! „Het veldgerecht dat haar 9 October 1.1. ter' dood heeft veroordeeld, tegelijkertijd met twee Belgen, een Franschman en eene Fransche, verklaart dat die vijf personen aan verraad plichtig zijn door rekruten naar den vijand te laten gaan. Ziedaar hun mis-daad!„Welke pakkende kleingeestigheid in de woorden: „Verraad!" „de vijand!" Het aan eenige j ongelieden de middelen te vergemakkelijker om het leger te vervoegen, dat ze roept om hun land te verdedigen tegen de lafste aller aanrandingen, tegen een aanranding waarvan de heer von Beth-mann-Hollweg zelf bekend heeft dat zij eene ongerechtigheid was, in tegenspraak met de beginselen der rechten van den mensch! „Met welken eerbied en erkentelijkheid moeten wij niet buigen voor deze edele slachtoffers van recht en vaderlandsliefde ! „Ook zal de Belgische regeering de na-gedachtenis van Miss Cavell eener. tegelijkertijd met die van zoovele heldhaftige Belgen, die gevallen zijn als martelaars der goede ZEEk> „Zooveel dagehjks herhaalde wandadei zullen geene andere uitwerking hebben dar het gewicht der schande van Duitschlanc te vermeerderen, tegen haar meer verachtinj en haat op te hoopenl" BELGIË. Jlnteeppen. Opeischingen. De Duitsche ovetrlhieid te AntwerfW I heeft, naar wij lezen, de volgende vej;-< Oiidening uitgeviajaidigd : | Art. I. Aile fabrieken, werkpl'aatsen, lian-< delaiars en panfcikuliecen der stad Ant» werpen, die in het bezit zijn van dei. ender ait. II nader .aa,ngeduide machii nés en maiteiàalen, zijn verplicM liun voorS raden volgens aantal en soort op te ge« ven. Ait. II. De veipliehting tôt aiangiftei bestaiat voor de volgende machines eml materialen ; ■ 1. Lccomobielen (of zij verplaa.tshiâi) zijn of niet moet opgegeven worden, nls-ook het veimogen in p,i>xrdenkr acht) ; 2. Dynamo's en eleatromotonsn (of zij vcor çelijkstioom of draaistroom gescliikt zijn moet opgegeven woiden, als ook het vermogen in Kilowatts, het aantal oivnwen,-itelingen, de spanning, enz.); 3. Accumiulatoren en andere electrisehe! toes-tellen; i 4. leidingsmiaiteiia.al voor electriciteit (opgave van de doorsnede van de gelei-ding en aanduiding of he>t geïsoleerd 'CHÉ blank is, van koper, ijzer of zink is) J 5. Benzinemctoien (opga,v)3 van de boulwS, wijze en het vermogen); _ j 7. Veldbaianmaiteriaal (raills, waggens, • enz.); 8. Machines voor heit bewikea vani hO'Uit (bijizondeilijk ziaagramen, cirkelzagen^ lintzagen, schaialbanken) ; | . 9. Yooiraden aan buizen (aantal, lengte> diametei, mateiiiaal) 10. Voiomraden aan zakken (aantal, groD't" te, sootrt van stof); " i Art. III. Dcoi' de bezitters moeten cverzichfclijk en du'idielijk gesohaeven lijs-ten van de hoogei aangeduide machineai en maiteiiaîen, wielke al de door art. II tification in Antweipeh, Vestingstxaat, no, 69, ingeleverd worden. Art. IV. Wie het bezit van de onder art II genoemde machines en m/aiterialen, geheel of ten deele verbergt, of dit te laat of onnauwkeuiig opg-eft, wordt met een ge'.dboete van ten boog^to 8000 Mk. of met gevangenisstraf van ten bqogstei 6 niaanden geisitriaft. • Hi^aibasii. De publieke verwarmingslokaïeri. Het gemeentebestuur te Brussel richt vier publieke veraarmingslokalen op, welket in de Berlaimontstraat, Handelskaai, Leer, looierstraat en Patriottenslraat gelegen zijn. Do zalen welke met al het mogelijk com-fort ingericht werden, zullen van 8 uur 's morgens tôt 's avonds 6 uur geoepnei blijven. Het lot van Luxemburg. De aankiacht der Grooi-Hertogin. „Zij hebben mijn land gestolen. Zooafe inbrekeis slopen ze in mijn prachtig* via-derland. Zij hebben nu mijn hioven vert-anderd in stallen voor hunne paarden." Ziedaar wait de jonge Groothierboigin vaM Luxemburg aan haar leerares in franscihe fenail, mov^ouw R:t.a Mernbuig, hcefi veitl-kiaaird.„Z.ij hebben ailes grestolten", zegde Zij, onze openbare gebouwen, onze pojterijen, onze telegLafen, onze scholen, onze spooe-w! ?°n. „jjfgenen oniiei xniijne ondeirdinen die met te veel ktachtdadigheid protesteerden werden MingehO'Uiden en a'.S gevangenem naar Duitschland g stu rd. M er dan 2^0 hebben dit lot onde g;an. „Mijn volk, dat vroeger zoo gelukkig en welvajiend was, is nu aitm en bdjna uitgehongeid. „Ik zelf moet een teelating viagen om in lijtuiig te mogen uitgaan j in mijn eigen land! ol om te teleiOneeren. „Het Belgsiche volk hieeft gelijk lier! te wezen over den piachtigen strijd dat het voert tegen een aanmitigenden ver-everaar.„M.aaï' wij, wij werden verras! in vol-len naecht. Hadden wé kunnen veronder-stellen w.at tegen o.ns benaamd werd we zouiden naar de wapens gcgrepen hebbon. Achten veertig ur,en voorkennis w.airen voldoende om minstens 25.000 man sampa te teekken aan de Oostelijke grens." ■ Ten slctte logenstriaile de gioat-hearfogin met veiomtwaaidigàng het nieuws dat ze het ijzeren kruis ontvangpn heeft en ver-klaarde : „Ik benijd oprecht de koningin dext Be'lgen. Mijn lot is droevier dan het haie.'® m S A boiiii eert U

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes