Belgisch dagblad

840 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 31 Juillet. Belgisch dagblad. Accès à 26 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/222r49h027/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Y3de Jaargang ' * 3?o. ao®? =»4»=BaM«--^C7SPXU*s^~Ti-r7-- •^■wrw..~i. i, ip,,, - ^ B o É E AI E N T E N. | j>er S maanden voor Nederlaud | » o 50 franco per post. Dosse iLmmars. Voor NederlandB «sut. \%oor Biûtenltt# 7«/i cent Dan Haag, Prmsegracht 16. Slefoon Bed. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD îlepscliijiBeissâ te ïs«»Sssiea^esîfis$2ge5 sfkeaa «yerksiag is iSS are asiidsiag. BUREAUX OPEN VAîi 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. iBVERïENïIEN. Van 1—5 regels f 1.— ; elke" regel meer f 0.15; Heolamèa 1,^-5 regels f 2.— ; elke regel mee; f U.30. L'ondon : Dixon House Lloyds Avenue E C. ï'arijs : 7 Avenue d'Antin. 7 NATIONALE SAAMHOOKIGHEID. la ons nr. van 20-^21 Juif schfeef ik: In België zullen de 'zwaarbeproefde bur-eers meer dan ooit nauwer tôt elkander staan, geleeerd, gelouterd door de yerschrikkelijkste der beproevingen. •Uit den b oze de dwaze partijgeschillen ya't) vj'oeger, die de energie der natie op-ïlorpien en den godsdienst der vaderen op het forain ontheiligden. < ' Uit den boose de kralceelen tusschen erbeiders en arbeidgevers, die in ds toekomst 'julien nioetei; samengaan on België herop te bowwen zooals zij m dezen oorlog elkan-ifler roerend steunen in het bezette land :pf schouder aan ^jhouder voor het vader-land strijden en sterven. „Uic den booze ,de twisten wegens \aal en jras. Met de taalpolitiek van 1830 zal afge-broli&ïi worden opdat de Ylaming in de vol-freid van zijne natuurlijke en staataburger-recnten nevens zijn broeder, denWaal, met al zijne geestesmiddelen kunne medewerken aan de grootheid en den bloei van het een 'pn onverdeeld Belgische vaderland. „\Jit den booze de ondemocratische poli-iieke ongelijkheid. Aan tafel van moedei )België is en moet er plaats zijn voor iedereen arm oi rijk. ; ,,Uit den booze ailes wat kan verdeeier en verzwakken. ït „ België wil niemands vazal zijn. „Wij moeten vertrouvvvol den Koning .blijven volgen die onze lichtbaken i3 en boven de personen en de partijen staat. „Op dezen 2i Juli scharen de Belgen zich nog nauwer rond Hem, wiens vrtj door de Beîgen gekozen grootvader op dezen dag trouw zwoer aan de vrijzinnigste grondwet der wereld. ,,De Beigen spreken hier ook hun ver-trou wen uic in hunne vernieuwde nationale regeering en liaar nieuwen koers. „Onze niini.ters hebberT reeds bewezen puai''de Grondwet van 1831 te willen regee-ren, in harmonie met het parlement en met het nooit genoeg geprezen bezette land, dat het vreemde juk te hard voelt drukkenom niet een hekel te liebben aan de dictatuur. brengen we hulde aan den wijzen ptaatsman, die thans on3 land in dien geest jjestuurt, den door Koning Albert uiiver-koren Cooreman." En ik eindigde met den kreet: „Devede ftelgische Grondwet!" » * * Onze lezers, di3 eergisteren hier kennis \ tenoffien hebben van de wensehen van de pelgisch'e parlementsleden in Sainte-Adresse, julien kunnen vaststellen dat bovenstaande ~ m. rmsjmB "Iloowt'l wo ons aan nieuwe pogingen vauw^ge de DuUschers mogen rerwaohteîi, Dm hun geschokt niilitair aanzieu te her-Mellen, is het niet te voorzien dat zij nog dît jaar oan b&siiss'mg znllen kobnen be-~s\ eefeeni Vooralsau mogen we tevredein zijD, ciai liij met aanzieniij.ke verliezen ternggewor-pen is en te moeten wijken voor 1 ocii, die hei initiatief heei'i gen->men en behoudieoi. De vîoèd der Amerikanen blij'ît toestroo-men zond-er dat LudondoiiE hem heeft kun-kcu stelpeii. Ï'arijs is gered en het moreel der Ea-lei/[e-volkcrcn is opnieuw hooggespannen. v. Ule-ea-Tardenois moet genoînén alp. Uit de -dorpjes, dé gehuchten en de bos-tehén wordt de I)mtsch-ë acMerhoede naar het nor^rd'en verdrongen. Honderden go -vangenen vullen in de lianden der bondge-uooten. De tegenaanvalleii des vijanda mis-luhkcn aile. Mangin dri 'gt den viiand uil vvesteiijke richting steeds achteruif. la irailsch-Vlaandeicin verbetereja ég" En-gelicbea hum stallirigeia dag voor dag. Gis-tp'Mi lieroTerdipia zij! het dorp Me!éwn, he-tcu hsMjjem. zij; Moriig herorerd. Zoo trek-zij de lijn l'iQchi tusscaetnHaz&bro^k ein •celle. f \ „ [fy!-vc&/mAfcy LMSMS& fîfcfemtj/y- Sx/A i * « « "iltkly mooaidaaBsLag ■ « Eiohhom» ûa* ^ Ruasisûh, ^lutiomaiPan m 1^1^. Heiffei-ich, di« rDnri^^1 r*1 81e!11* wietn,', ■ . . teohlaitl!,i :weffpit mte^r «a ix^ejeH regelen gansch kloppen met de meening van onze gekozenen des v-olks. De politiek van het Belgisch Dag-b 1 a d is dus deze van de Belgen van het bezette land en in den vreemde. Er kan ook geene andere zijn. Noch diktatuur noch sovjet, maar een grondwettelijke politiek gesproten uit den vrijheidslievenden aard der Belgen en de -voortzetting van hunne roemrijke overleve- j ringen. Den 13 Maart 1918 huldigden de Belgen in Nederlanû op iriitiatiet van hunne dagblad-pers, hunne noojt genoeg bewonderde broe-ders van binnen den draad des doods. Die indrukwekkende manifestatie te 's Gra- i venhage was door en door nationaal en 1 grcndwectelijk en is toen te Sainte-Adresse & slecht of verkeerd begrepen geweest. Zij was nochtans tevens een treflencf en < waardig verzet tegen aile geknoei om de a Belgen te verdeelen, te verzwakken en weer- . loos aan hunne vijanden over te leveren. ' De daar uitgebraehte rnotie, die den rechten weg aanwees, heeft helpen leiden tôt den ■ nieuwen grondw.ettelijken koers van den wijzen en voorzichtigen Cooreman. Onze premier mocht het te Ste Adresse beleven dat zijn beleid de goedkeuring van de parlementsleden verworven heeft. -Dezen waren gansch op de hoogte van hun plicht. Hartroerend was hun groet aao het ge-martelde land, zonder onderscheid van rang of stand. — Vastberaden was de wil- om, in voile onaf-hankelijkheid en zonder vreemde inmenging — ! L'eusses-tu cru, Van CauwelaertP — detaal-kwestie op te lossen in een geest van een- -dr&cht, reehtvaardigheid en billijkheid. j Scherp was de veroordeeling van de be-stjjurlijke scheiding en van de aktivisten. Van hun verraderswerk zal niets overblijven. Het' is een besl:ste en onbewimpelde af- ! keuring en verlooehening van de landver-raders en hunne medeplichtigen, die er op los gingen naar de beatuurlijke scheiding en de verdeeling van ons leger. De Koning, die door Zijne kloekmoedig- 1 heid die nationale ramp voorkwam, heeit het genoegen gesmaakt te kunnen steunen opde mandatarissen der Belgische natie, die hem den 4 Augustns 1914 hun ver trou wen hadiien geschonken. De vergaderlng der Beigisone panemen-tairen in Ste Adresse heeft aile Belgen ge-sterkt.♦ Léonce du Castilion. en Tiiotzky, die v^rsteteiu z^jn, oveqr boord. Beiriija zoiefct thains voialmg bij die b'Ui-gieapartijein. D|a Bods^ewikis gerakeia meer en meieir v,am dieia tamd en moeten voor de Tsjechio^siowailaein zwiLchtein. Eti' zij|n grooter-gebiejurLiemissiein op til in Piuslainjddat met dm i^apsitiei en dar hanidigg'te zal jmeetdoiein. Diat de geassoci©e!rden zich ni-et djoosr Diutschliaoïd lafein oiviejrvleuigieilieoi «n geie|n tijli meoff verliezen. Er is grotote lia,ast ]»j. (Ongecorrigeerd). De slag aan de Ourcq. - Ilot is nie t aa,n te nctoen dat de Duitsehe Krooiiprias zich voiotr geslageai zal willen ihondieai en dat Hindumbui-g en Ludendortf hun aanzim bij d§ Centraien zullen laten verhleeken door de overwinning van Ffoch. Da vorstelijke doodsko-ph iizaai' zal het on-mogeiijke inspaim'eu om de charnier van Sodssans tei VTijw-aren. Het isi te verwachten dat Ludeadorft z^jn front tusschein Soisaons en Reims zal los-niaksi), dea indruik verzachten dien de 'a£-tocht op de Veste in Duilsehland verwekt en pogan opnieuw de hovenhand te hehben. Die tegenaarivallen zullen niet lang uit-blijrem, aangeizien de Duitschers xalrijke troe>-, pen en een aanzie-nlijke ho'eiveelheid maternai voeren. Aidaar biedt de vij.and den koppi-gstan ,eia heftigsten tegenstand. Om daaelfde redenen biedt hiji denzelfcl^ti hard-neiklkàgieia tegenstand bij. Reims. Ri zich zelf hebben beide stedien go en Lai'ang. H«t is dan ook niet om het bezit van Soissons of Reims dat er zoo bl'oedig ge-stredea wordt, maar wel om de spoœweg-wbindingen, die reeds sehaarsch zijn in de streek van de iM,arine. Dit is ook het geval voor de l'andwegen die opgekropt zijn aoor dje Diuitschers, welke hun zware kanomnen met moeite redden. Geen vreemde inmenging. Hiet Eûgelsohe Lagen'hi^ heeft ©m yecïr-stel van dm lej- Dillon om. de lereehe kvvestiQ aain Wilstoca te ondrâ-iverpen, met klank veîwoi'pen, ma voorstel vain dereg©». ring (ke y au géem, vreemde inmenging wii lioarexu Zij kan dus ook met in Belg-ijsolio iMninianlaïiidiselLg zaken tusschenkomen, wan« n^éir dlet heer Yam Cauweftaetrt hiaair verzoekt ot uitmoodigïfc dit te doen. 'm* : ,,D& ïïiQUwO C ourast hou,<jt van ' „ 11% wamnefâr aij sehrijft haair eiersté ter«-" -i^oas Erankrijk, waanuede zij * J-ftnweliaert a mémorandum r betoordeelde » Ver^ohteo toit otavriendelijkhéid. Of 6 li vmleTt Z£.;1 z^n, to C*sn andere kwes-tie. Worc|t de verdeeling van het Belgische îeger aangesiomen, dan j keer ik naar Beigië niet sneer ; terug. KÛMiiïS ÂL8EHT. Vroegjaar S9I3. Het Belgische pantser-auto-korps in Rusiand. JUen schrijfl. aan li&t Hbl. : Na drie jaar aiwezigheiid is de Belgische ifdeeling vaa de vrijlwiilige b^uieinaarâ tler .uto-kauonuen, die detstijiJs' door de Bel-;i»che legiejering naar Ruslaind geotuurd w^rd wn er bij de igroote operatko in Bo^kowina sn Galicië behulpzaara •. e/.en, in F®aak-ï.t teruggekeierd. Over <ia geibeurtenissiejn in Rusiand, die îen Qérst toit den terugtocht en naderhanid lût de vluchl dwongfôii, waren de ii*iischxp-eJsch'l te sipiretan. Zij hebb'eai de otntbin-iewle kraeht van diei theore;ische rievolutie sran naderbiji kuniniem nagaa-n. D|a cflmnian-iant van eein hatiejrij verhaalde o.rn. het TOjgenidie geivàl, dat plaats greapi toen het Hussische iiejgieir nog in zijin vûlie kracht wa§ ; le Russische o^rhedein harJiden de Beigea »«3smieie|lct met hun autokanomnan voaruit le rulkken, en miet oaxvve^rsteiuiib'ar© kracht trcikken de r^volutie-troepetn acMer hen oip an namietn dria linies van den vijaind in bezit. Djoeh d© Sovi©t van hei legimiefnt ver-jadeardia op dat oog^mblik ©il er werd heslo,-en tejrug Ifâ wijGiiaa.;,. De Beigen waren ver-ilicht den iiarugiocht deff OTOrwininand© troe-j,en te djefcken, Een ajnder gie^val nog, dat zesr kefnschet->end is. Véôr larnopol w%k het Vie korps « aarb'ij! de Belgiscih© afdeeling hehoorde,. Aile remjeieinscihap tusschen de gtayen en de ver-schillende eteinhedein was verbroken. Ieder-sen was aan zieh zelï overgeiate». Langs ien weg lagein wapeas, muiniti© kanonruen, m de oifficiewen keinden geen orders. Een îfficier richtoe tôt dio Be gan hieit verzoek: .jHebt giji het zo-oveeisle régiment niet ge-zien? fk heai da- stafoverste vam de zoo-^eelst© divisie en ben sedert ifcwee dagen jehiJieul vain mâjn divisie gesch&ideo. Op verzosk vain d® oipueirstei legerleiding bâ-olp'.^irx O i.toclxt ClOiLK^ll. iuriendie ©lf daigen ruikten ziji miet hun ge-pantsorde wageffls in de voorni ttreikk^dje linies van de Dnitscihefrs, wierpen de voor-uitgeschoTCin posbeii achteruit, ein brachbeitt biji de Duitscheirs d© illusie dat da sterkfe en de tucht van ail© Russische légers nog niet gebrokein waren. Als da heiele Russische krjjigsmiacht rruet in da hanuen içaai de Diuilschers viel, is dit .te dainken aan da ruiteri; der Kozakkan en ïscherkesaen, aan enkeie ^^bataljons ran den Dood" en- aan de gepants^me wagems dep Belgen en der Engelschen. . liOén e^nimaal de wapanstilstand' ondeff-teekieiril was, werdan de Belgen verdacht en geschuwd, en slechts n.et de gcoatsite inspan-nirng kon-den zijAdja gaiens van Azië beneiike. Dirie nnaal weru©n zij( aangehouden door da plaats'elijlkB Sovji&ts., En zonder de hulp van a© Jodan zouden zij van limoger omgefcomiejn zijin. Xoien de Belgische trogp na etan reis van vier maanden bip Wladivostock d® Chinea-sche Zieie bereikt had, eischte de SovjeL de wapens op van da Beilgiscihe soldatan. Het ajilwooa?d was: „Komit ze alniameinl ' Zij! le-vendien hun wapieina noch aain de Duitschers, noch aan de Russen en, daar zij ze niet kooden mieieinemen, lieitan zij ze opolazen. Ontmjoedigd met dem dood in hef„ hajrt,' kwamen zij eindeilijk te San Francisco aan. De Belgisrhe jomgens wiendan in de Amerikaanscha steden met de meeste gul-heid onthaald! ONS MUSEUM. Een kostielooze advertentie uit een, Duitsch aktivistisch blad te Antwerpen. ,,A. Iians: Kerlingaland Van S mis tôt Duinkerken : (gesohiedenis, legenden, ze^ dm en gewoonten onzer Vlaamsche Kust-bewoners) 270 blz. 214 platen. Ing. 3.50 fr. Linnen prachtb. 4.50 fr." A, Hans, wiens werk in dit Duitsch blad. ondar dian vorm wordt aanbevolen is niemand anders da,n Abraham Hans, redacteur aan de Vlissingsohe Courant en stiichter van het anti-Fransch Vl'aamsoh Bel'gisch Verhond, te Vlissingen. NEUTRALITEIT? De rédacteur van Het Vadarîand des heeren Kxôller, die op ve.rzoëk van den Raad van Vlaanderen naar Brusael, Ant-wiarpen en Gent, in het etappengeibied is mogen reizen, raadt aan den jongen \]]ar mlngian Max Oboussier-Ollaus in Holland uit te nooidigetn otm er lezingen te houden om, tuent de havens van Antwerpen. Jonge Vlamiing ? Max Oboiiissier is een-voudig een Zwitser..., , IWat de voorgesteHe lezingen betreft, da Belgen in Holland zullen ze ongetwijfeM. in groiote mass?. bijw'oinen. Men zal1 er zich vermaken. Beigen, steunt het werk Home voor Ooriogsweezen Oude Weg 78b Den Haag, Legerberichten der Entente. De strijd tusschen Soissons en Seims. Zware gevechten bij Ville-en-Tardenois. — Vorderingen der Franschen. — De Engelschen namen Merris- — De conira-revolutionaire beweging in Rusiand- — Moordaanslag tegen maarschaik Eichhorn. — De Terreur in Oekraine. — Ge-ruststeliende verklaringen van Geddes. Vas hit Wesîeiyk front. Het Amerikaansche iegerbericht. WASHINGTON, 29 Juli. (.R eu ter.) Ofiicieel : Hevige gevechten aan de over-zijde van d® Ourcqj. Sergy is, na vier maal van de eene haind in de andere overgegaan te zijn, aan oas gtbleven. Het Fransche ieyerbericlit. PARUS, 30 Juli. (H. N. Draadloos). In den loi&p van den nacht geen «nkele belang-rijfca geheurLenie aan het front ten iNT. van de Marne» PARUS, 30 Juli. Officicial aviondbeiriclit:-Op den rechteroéviei' van de Ouieq hehben d© Fransohien in plaajtsiejlifse geiviqehten op de hioiogte (jen N.O. van Fèxieren-l'ardieiniois voar-uitgang geanaalct. Dij tiexgy hieh'b^n ze hun winstein tegen verscheidiejn tegemaanvallen der Duitschers gehawdhaaid, ïen Z.Wj. van Reims heWbiejn, de Duitscheirs teg|einaanvallen geidaan, Huin piogingen, om Sta Euphrais^ te niennetn zl'tn mislukt ia weerwiil van em gwinge vordering, doopr hen tel» tWJ. van dit dorp gem,aakt. Aan het loviariglel front njeis bizomiders. Het Engelsche iegerbericht. LOJXDEN, 30 Juli. Generaal Haig ineldt, dat in een welgeslaagdo verrassingsaanval in de buurt van da Ayette de Engelschen eenige gevangenen hebben gem.aak.t_ Ee11 Australlische patrouille ebong iin de vijande-lijke stellingen bij Merris binnen en maakte 40 gevangenen. LOJSDEN. 30 Juli. (Reuter). Officiel aVTO|OTW«ai.Ghtî rLi vjr.j .W. l V lische divisie, d'i© cuei unitsohe âteilingen b^ Merris voorspoedig binnetidrongein, luabben zich beoosteitt dit dorp, giepiie^tieddj dait z® omisingeldjein eja namen. Z& miaakteia 196 g^vaingenen. Onze yer-liezian z^Jn opimieirkelijfc gering. Engeische vlie^ers aan het werk. LOiW^a, û0 Juù. (itey-ter). O f f i o i-e © 1 ; Wij liebben elf ton bommen o.p vij-andeilijke stepeilplaiataen ea kwarUei'en gt&-wcurpen. We v^rnieiden 14 vijapdelyke ylieg-fcuigen, en missen er zelf twee. LOifDEi!f, 30 Juli. (Reuter). Het luehtminia tarie dieelt mee : gusceravoind heb-oein we de stations van OUenburg en ita-stati aaingevaillein evoniùils Stuttgart eu, feo» îingiôn» \ andaag bcmbinUeerden we het sta iiou van Offenburg met goeaen uitsiag. We vennielden drie vijandieiijke toestenien. Eén liritsch is zoek. Bijzonderheden over den siag. un pu r u g t o c. ht aer uuukui r». .f AR'l.Jii, ~Â'à juli. (H a vas). De terugtocht van dan v^j,anid duurde gistei'en voert ond-er d>en onweeistaanbaren druk van de geaillieerdie -fcraepen. Onze giemidueld© îOmï-uitgiang van^ den dag bejlroeg drie tôt vijl' K.M. Men kan nog. niet aeggeui, waar dj terugtochù zal opUoudien. Het is eohter waarsehijnlijk, dat die vijand stand gsal houden op de met bosachen begroeiue hoogte® langs de Vesle. De uitKomsfcen, die die offioieela beiijhtan met veel terughouaing '"verme.deu, zyn vo.i-komein bevredigend. Aan onzen iinkexv.eu -gied hebben de Duiischera uit aile macht den upinarsch van heit ieger van Degouct© trach-tea te bepàrken, door de bruggen an voet-bruggen, die naar ièi'e-en-'iaraenoig leiden, , te laten sprAngen en het terrain voet vooi vaet te betwisten. Maar hun hardnekiiigfaeid bleef yergeefsch. Wij drongen de stad int heit Westen en Zuidien tennen en ha.idhaven ons er. Aan ornzen rachcervlçugel uuurt de opmarsch voort in de riclning van Ville-en Tardeinois, waarvaii wij nog maar aen ldlo-.meiter af staian en waar de vooirhoadie(n thans angetwijfeld binnengedrongen zijn. Het betrekbelijjk- niet zaer hooge oijfer van de Duitsehe gevangenen is te verklaren uit het feit, dat wij met de uiterst© voorzich-tigheid oprukken en dat de Duitscheirs tôt dekking van de terugtachtsbeweging emke, zwakke afd. achterlatjein, die opgeoîfejrd worden, on iast he'uoeri, om tot het- laatsie oogchblik stand te houden, om het g.'os van die troepen in staat te steilen terug te trekként De verliezen vam den vijand zijn dus be-trekkelijk zWaarJer aan doodén dan aan ge-vangeniein. Aan dfejâ atnderen kaint heeft de vijand op het h— Lt t n aaimc keiijlien buit ac .îeav oîattn, met nùBÎe'm&ty içc.ï van' de«: g|e|nia 0n nxunitie-ûpsîagpjnafeen. Voorte *ta zek :r aantai on!,.:.. g.cj ■.akte zware ka-;;oiinen.i'oiuoaré h ft gisterenmLidag het front bezoolii» Ci.«meo( c$t h s if zich ('a-i'entcigen naac Ej.rnav, waar ',j .le \.i;tr gère a1» ender- leheiflingvïteeken uitreikte aan het d-awere 5?sto koloniale ragimont, dat, ntv den vijand gestuit te hebUsto, een roemrijk' j.au-'e y h"v.'fc >'euoinon aan de geveuiiteu, waarÛoor'T.. r-nay behoudau bleel'. Glemeiueéau bezocht \<r. .1er de dorpen in het Marne-ual, ùie d )t le Duitscheirs onîruimd warei;. -,vaar bij de rerwocîUng in oo-gien-îchouw nrîn, en. i te i Jaarna door de hero-v ei'die dorpt n W X. vau le rivier. iiij zag >ie Frau^oi'.' eu ivjètfri-kaansehe eeniieden voor de teivo'gmg \ Vu, :len vijàh| otp.brekéh.' - PARUS, 23 Juli. Men kan als medel in haar soort de o^iarati» aaûhaie.i, dis dem Franschen dieia uitersjei.i rechiorkaai. van - et slagveid van het i>uitsfi © oiïeû.jiel va,n d©i l&4en> iten Main-;,© Mas'sigo,#. tjrngg^g vj$ hr-jeît. -Dje|a 17coa Juli .'s avoi'ds om Inlf negien, trosken ,ce Fransche voetsoldîuen n i. ' •een i)0imlba,ridiemie.it van een kwartier dour het grof gieschut u©11 aanval. ...ea keni die beiawgrijik'a, stelling; de orfer-, daartoe ge-fiiacht; dan prijs^ dien be.Le tegen-tankers op het bezit daarvam idtmaal oc..-.Us het Fransche îieigi'a.eai, waaraan dj o-p-dracht was tan cJeei ge.a.lvu, lie- nooùig en voldoendia om d© .ujtepatic aan zos seeUes ■ infanterie ©n dri& iu;ichinege\ve.r-.ecties ;'t« te veiMronwian oadjer leiding van aen kapi-tein. Driia kwartier nadat de li avaisgo.ivea waren omhooggestuwd, was aJbeM aehie. Jeu. rug. Ailes was voigens d© voorspeliingaa der aa.tivoering verl-ootten. De Fran-c . ..n lx;ztt tem opnieuw Main--ci© Mas--Le^' in zijn gêhe-i en bév;ond©a zich in cie-di-e lini-j-s als vôôr het offensiei van 15 Juli. Op de balims der operalie stoiiid©n: 55 gevang uun, tal van dcodé- Duitscluars, h©tziji iii , e Fiausch© li-liies o! daarvooir,- 2-J machineg«wereiii, meer dan 100 geweaen, ©ei aanzijjnlij1 e hoeveel-lieid amiiàtie ©a, opmerkel^a htjzonderheid, «°m Jw-le bOw m kleoren. Dé verliezen dar Franschen waran viji doodea v^f gewonden. PARIJ&, 30 Juli. 'il a v a -.) De vijand begon zieh gistaroehtend buitengi: v oou yini. nig to weer te »teil«n. Uij kon enze ti'oe-pau evanwel niât veihinlioien, n.g verdeivn ailerbelangrijk9ten ygoruiigang te mak u, Het opmerkejijkst sueees vau den dag was de operatiq van he't raehtcr.eger o-ndeir Man-gin benoerden dia Ourcq, \âiar de soldatea op een .front van aen tientyl Iv.Al. hard-nekkigan tegenstandi te bovtn kvutmen, hua oogmerken achtar zich lieten een beilangrij-ke stalling tan N, van Ptesis-llulen ver -meesfcerden, voorai d» Butte ùe Ohalmont, die boven aile heuvé-ls in den omtrek uitl steckt en in de richting van de Yesle vol-op uitzicht biedt. In het dal van de Ardre maakte de rech-tervleugej, onder Berthalot een cpmerkelijkea vooruitgaiiig in de rienting van Fisme®. Ville- en Ta-rdenois begint in een hachelijk parket te raken. De bladien v indien het reeds bereikte v.;a de groateto beteekeaiis : Farijs gered, ~ da vijand taruggewoipen na ar.mzieniijke* verliezen te hebûen g©leden en het initiat-ief ta hebben afgestaan/ Yoor den vijand is de kans verkeken, om in 1918 do be-'ii^ing te bewerkstelligen. LONDEN, 30 Juli. (R e u t e r.) Reuter veineemt, dat er vandaag weinig ver-ander ng in het front is gekomen. Er js lieel zwaar gevochten langs het gehesla front tusschen Ville-Sn-ïaruenois en (!ea noordelijken oever van de Ourcq. Er is wat vooruitg.airg in het Ardre dal gemaa t. De Franschén hebben Grand Itozoy, ten N.O. van Oulchy-le-Chateau, genomen en rukken op naar het noerden op het plateau van Christ tusschen Este en Oulchy De Duitschers doe-n zvvare tegenaanvailen. langs het geheele front, n>et naine in het AiJiorDaaiisehe vak, waar Sorgy, naciet het viermaal van de eene hand in de andere overgiegaan was, door de Amerikanen ge-huuden is. De Engelschen uebben in het boscli van Plessur 450 gevangenen ge-maakt.De^vijand heeft in den \ooruitepiiiige-n-den hoek naar de Marne toe 71 divisies in het gevecht gebraclit, waar van er tien van kroonprins Kupprecht afkomstig zijn. BERLIJiN, 2J Juli. (H.N.) -Dver den vuur-doep deir Am©rikan©n scihrijift de oodoigs-c.oaiespoindieu,t van e© Vorwârts: De Amteiri-> kanen vcchtea giadeelt©ijli in gosloien divisies en g©ct©jltaii|k verspreid oinder de Fransche leginneinten. Dia 'meeste Amerikaansche troepen, di© aan den slag de©lnamen, waren reieids meer dan ©311 jaar in Frank-rrjîç. De bewapieming van al deze troiepatt is goed. Ifet nienwe Amierikaanscha leger, beachikt over ©e.:i groot aan ta megars, die tôt dus-ver echi©r nie- in hst vuur zijin gef bracjit. Bij de ge.van.5an genionien Ameri-kan«®, tj»ft h©., dat er betivkkelijLk; veel Duitsch® n-3-nuan voerî; .-iiiièfu. V-olgen^ v-er-kiaxingen diar gpvaaîgeùeD zijin er jok on« der de J®kïers wi&i «U»t a»elingen vasi Eiiùtscharei .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes