Belgisch dagblad

683948 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 08 Avril. Belgisch dagblad. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bz6154fm6p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

X© «Xaargaiig*# ZATERDAO S APRIL 19X6. I^o. 17 S. ABONNEMENTEtf. Fer 3 maandea voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losso aummers: Voor Holland 5 cent roor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegraclit 39, ïelef., Red. À dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. i inr • ADVEETENIIElî; Van 1—5 regels f 1.50; elko regel xneer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50: elke regel «aeer f 0.50. London : Dixoa Houso Lloyda Avenue E. C. ONZE KONING Een man heeft gedurende den oorlog bovei al de _ rechtschapen, manhaftige en vri heidsminnende Belgische ziel verpersoonlijk' Die man is de Koning der Belgen, om Koning. Heden vieren wij zijnen 41sten verjaa: dag en opgeruimd gaan, spijts al he verduurde, bange leed, onze harten na£ Hem. Want Hij is onze fierheid. Hij is onz hoop! Wij beleven thans helaas! de gezeger de tijden niet meer toen wij pleçhtstati dien dag herdachten. Al die luister en pra£ zouden heden een al te scherpen wanklank î het huidig gedempte Belgisch volksleve: werpen. Maar aan de strooming van erkeE tenisvolle sympathie, aan onze gevoelen van trouw, gehechtheid, verknochtheid kur nen wij dien dag niet beter lucht geven da bij het vroom en iîmig betoon, dat wij d mannelijke hoedanigheden bezitten die de volkeren grootheid uitmaken. Aan onze geliefden Vorst moeten wij ons vurig vei langen betuigen alsmede den rotsvasten w dat wij de overwinning betrachten, en Her blijken geven van de volkomen ' eendrach onzer harten en van ons wilskrachtig streve: naar de spoedige herrijzenis van ons gemai tekl en geteisterd Vaderland, kortom uitin geven dat al die verheven burgerdeugde: zich in ons meer ontwikkeld en verruirm hebben. Eenieder draagt zijn aandeel in het we en het leed. Zij, wier naastbestaanden t velde staan en 's vijands doodend lood tartéi of het Yreemdesjuk gelaten, maar heldhafti] dragen, begrijpen allicht het leed en he lijden van anderen. Maar al die smart zoi minderwaardig, zelfs schuldig zijn, zoo zi ons hart moest verbitteren en ons tôt he plegen van onrecht aanleiding geven. Wij strijden dewijl wij ons woord willei gestand houden; wij strijden voor onafhan kelijkheid en vrijheid. Wij mogen berusten il de plechtige en reeds dikwijls vernieuwdi beloften der groote naties, naast dewelk de pheht ons heeft gesçhaard. Vereenigd il geest en streven met de regeering, staan on; tal van aanziehlijke personen ter zijde bi de heropbouwing van een België.. heerlijkei le tri-Q-oar demi -v-ooriixxni. Wij zijn ten voile overtuigd dat, me1 nieuwen ijver, de burgers ' met vrijheid er recht zullen bedeeld worden en eensgezind-heid en eendracht opnieuw onder de men-schen van goeden wil zullen lieerschen. Ons leger is steviger en kloeker, èn doo: getalsterkte èn door oorlogsmateriëel, èr door ervaring, dan het leger, dat, den 4der Oogst 1914, te velde trok. Strekt dit al niet tôt waarborg van een< nieuwe toekomst van algeheele onafhanke lijkheid, vrijheid, recht en voorspoed? Stemi dit heerlijk vooruitzicht ons niet tôt de man nelijke gedachten en gevoelens waarover il daareveû gewaagde, en aan welke wij man haftig-trotsch •—• de eenige gepaste vorn — in jongmoedige uitingen op 's 'Koning' verjaardag zullen lucht geven. Ik ben overtuigd, dat al uwe lezers di< gevoelens zullen deelen en dat al het verduurde. wee in hen enkel het verlangen heefl doen ontstaan aan anderen leed te besparen of dezer smart te lenigen. Zoo ik mij veroorloofd heb hier hunne gevoelens te vertolken, dan deed ik het omdat het goed is dat deze gekend wezen. Met dit te bevestigen, verheugen en eeren tvij Hem, die eenvoudig, zonder woorden-praal, het land voert op den weg van de Eer eu van het Heil. KAREL de BROQUEVILLE, Voorzitter van den Ministerraad, Minister van Oorlog. Een groote Koning en een klein Volk. Voor de tweede maal herdenkt onze Koning zijn jaardag tusschen de loopgraven. Voor de tweede maal staat hij daar, sterk en fier, geen stap achteruitgegaan, geen stap nadergekomen, midden in zijn held-haftige legioenen, op het laatste hoekje, op het heilig-laatste hoekje vaderlandsche aarde. Hij staat en wacht. Hij kent geen angst en ook geen twijfel. Hij wéét! Hij weet dat hij daar staat als het ver-pcrsoonlijkt zinnebeeld van Recht en Eer en dat Zijn beeld het eigen beeld is van zijn g3nsche land en volk, zooals het streed en leed en stierf als 't moest voor 't hoogste inenschelijk ideaal en goed: Voor zijn eerlijk bestaan! Welk schouwspel is grootscher en schooner ter wereld! De eeuwen zullen gaan, de menschen zullen komen en verdwijnen, maar dàt zal blijven, altijd, eeuwigdurend, zoolang een levend, rechtschapen-denkend-en-voelend Wezen op de wereld overblijft: - Een groote Koning en een klein volk, "lc in onschendbare eensgezindheid, onder onnoemelijk lijden, tegen een gewetenlooze reuzen-overmacht, voor het heiligste en suiverste der menschelijke rechten streden en ten slotte overwonnen! CYRIEL BUYSSE. | Z. m. DE KONING BER BELGEN. , . - 'jfj&r PAUL HYMANS. KAREL DE BROQUEVILLE. EMILE VAN0ERVELDE. DE VREDE. Gij stelt mij de vraag hoe lang het nog zal duren? De tijd, die er noodig zal zijn -om België te verlossen, om Trankrijk in bezit te stellen van zijn grondgebied en om Europa te vrijwaren van de bedreiging eener militaire hegemonie der Centrale Mogendheden. Thans vrede shiiten staat in 't licht van verraad tegenover ons land, van te knielen voor het Pruisisch militairisme, van het bankroet der vrijheid in Europa. Een voor-barige vrede zou den toestand ontwikkelen dat de volkeren zich onmiddellijk zouden wapenen tôt de tanden en voor hunne vrij-making nieuwe oorlogen zouden ontketenen. Thans vrede sluiten zou de bekentenis in zich besluiten dat de Westersche democra-tische landen onbekwam zijn zich te verdedi-gen tegen de roofzuchtige regeeringen, die hen hebben aangevallen! Thans vrede sluiten beteekent dat de bondge-nooten verzaken — op het beslist oogenblik — aan het overgroot voordeel waarover zij beschikken, zoo wat betreft de legersterkte, den rijkdom en het goede recht. ' Men heeft ons dezen oorlog opgedrongen. Geen enkel oogenblik zouden wij hem willen voortzettenbij ontaarding van verdedigings-oorlog in veroveringsoo'rlog. Maar zoolang er Duitsche soldaten zullen zijn te Antwerpen, te Brussel of te Luik, in onze provinciën en in de bezette depar-tementen van het aangevallen Erankrijk, zijn Belgen en Franschen het roerend eens om te verklaren: „Men onderhandelt niet met den vijand, die het grondgebied bezet." De beproeving, ze dnurt reeds zoo lang, zal niet opgeheven worden van nu tôt morgen. Voor de vluchtelingen, overge- leverd aan al de onaangenaamheden welke onvermijdelijk gepaard gaan met het balling-schap; voor de geïnterneerden, beroofd van hunne persooalijke zoowel als van hunne collectieve .vrijheid, zooals voor de Belgen in ons land, terneergedrukt door de Duitsche overlieersching, is deze beproeving eene marteling. Maar ik durf de bevesfiging verkonden, met de zekerheid niet tegengesproken te worden door de gebeurtenissen : een vreugde-dag i3 er in 't verschiet, die ruim al de geleden smarten zal vergelden. Het uur zal slaan dat er rekenschap zal gegeven worden. EMILE VANDERVELDE. Staatsminister. Minister der Intendantie. KONING EN VOLK. Het vreeselijk orkaan, dat over Europa loeit, zal het wezen van het Belgisch Staatshoofd, Koning Albert, in een helder daglicht hebben geschoven. Voor de gansche wereld zal het ons Belgische volk hebben doen uitblinken als de belichaming van de dapperheid en den moed in het' offer voor het recht. Het zal ons België hebben geplaatst in de voorhoede der natiën die de eer en de beschaving verdedigen. Het Volk en de Koning kennen hua plicht. De Koning en het Volk hebben van den arbeid eene wet gevormd. Het is eene intieme vereeniging van het gevoel en zelfs van den aard. Het is de wederkeerige eerbied der rechten van allen. Zij hebben beiden dezelfde opvatting van de Vrijheid en de Onafhankelijkheid. Vrijheid en geene lcnechtschap of onder worpenheid. Onafhankelijkheid zelfs te jridden van de noodwendighe(Jen van de Staatsorga-nisatie.Die opvatting zal immer Koning Albert en het Belgische Volk doen ver-sehillèn van de voor eeuwig vervloekte Germaansche horden. Deze gemeenschap van denken en voelen, deze. geest van arbeid en werk-zaamheid, die een lente vau heerlijkheid voor ons land beloven, moet voor het Staatshoofd, voor den Vader van onze wakkere soldaten de hoogste voltloening en de zachtste troost wezen. Overal, waar Belgen worden aange-troffen, werkt, strijdt en hoopt men. Dit is zoowel het geval in het bezette land als in de ballingschap of in het leger. Onze Koning moet 'zonder twijfel de meening van den „goddelijken Homeros" deelen — zooals mijn oude professor van rhetorica zegde — toen hij zong : „Ik zou het lot van den landbouwer verkiezen bij een armen man die van het werk zijner handen leeft, dan te heerschen over de gansche massa der dooden. Je préférerais la condition de laboureur chez un homme Pauvre et vivant du travail de ses mains i Plutôt que de régner sur la foule entière des morts. Dr. M. TERWAGNE, s Lid dér Knmer. J HULDË AANJES KOBUlft (Telegram uit Le Havre.) Met vreugde kom ik mijne huldebetui-gingen voegen bij deze die aan Koning Albert ter gelegenheid van zijnen verjaardag door de in Nederland uitgewe-ken Belgen worden aangeboden. Thans begrijpen wij de ware beteeker ms van den titel Koning der Belgen, hem door ons openbaar recht gegeven. Niet alieen is hij de Koning van België, dit wil zeggen, de Koning van on-zen bodem met' zijne rijkdommen en zijne instellingén. Hij is meer, hij is beter, hij is da Koning der Belgen, aller Belgen, hoe-ook ze, door den storm geseheiden, vern spreid zijn. ^ Moge liet nieuwe jaar dat voor onzen Koning begint, op onze torens en bel-forten den roemrijken beiaard doen weer-i klinken van Paschen's verlossing na het' luiden der nood- en doodsklokken, da klokken der passie van ons Vaderlandl HENRY CARTON DE WiART. Lid der Kamer voor BrusseL Minister van Justitie. De beteekenis van s Konings feest. ,,Mijn Vader land is mij niet te klein'V Die vrome woorden van J. F. Wil-lexns, waaruit eene zoo groote liefd.a en gehechtheid tôt den geboortegrond spreekt, Koning Albert heeft ze tôt da zijne_ gemaakt, en in het kleine uit-hoekje van Vlaanderen, achter den roemrijken Yzer, blijft Hij, aan 't hoofd van zijn klein legertje helden, den grooten strijd aaiivoeren, die ons Vaderland in zijne onafhankelijkheid moet hersteilen en aan de wereld hare vrijheid verzekeren. Hoe kleiner dit vrijgebleven plékje van den Vaderlandschen bodem i&y lioa -urxnJcri, vVH jitL uiei venuxen: roor Hem is het niet te klein, want het is de heilige geboortegrond, waarvoor België en zijn Koning ailes hebben geof-ferd. En is het grondgebied, waarover Hij tlians regeert, nog zoo klein, da zedelijke kracht die van Hem uitgaat, steunt en sterkt niet alieen het strijdn en draagv'ermogen van aile zijne onder-danen, waar deze zich ook bevinden, maar beinvlo'edt het denken en streven van aile volkeren die een eerlijke en gezonde beschaving betrachten. De houding van Koning Albert in dezen oorlog is zoo treffend geweest dat Paul Bourget het mocht zeggen dat men eerlijker wordt met er aan te denken. En wij mogen èr wel bijvoegen, dat men er niet slec-hts eerlijker bij wordt, maar men krijgt ook meer moed en grootere kracht. als men Zijn grootsch voorbeeld voor oogen houdt, en' niet alieen zijn voorbeeld van het eerste tragische oogenblik, rnaar zijn voorbeeld van aile da-gen, dat steeds, in dezen geweldigen strijd, is geweest een aanmoedigend be-wijs van loutere plichtsbetrachting, van mannelijke vastberadenheid, van Vaderlandschen moed en van ongewone zedelijke kracht. Met ons naar dit voorheeld te richten, verhoogen wij het bewustzijn Van onze volkskracht en krijgen wij grooter vertrouwen in de toekomst, omdat de strijd van onzen Koning en van zijn volk do strijd is voor de zuivere rechtvaardigheid, die niet dan tijdelijk kan onderdrukt worden. Het vertrouwen in Koning Albert is aldus het vertrouwen in de Overwinning, en ik verheug er mij dan ook in, dat het aan duizenden Belgen zal gegund zijn, in Vaderlandsche plechtigheden, dit vertrouwen uit te spreken en onzen Koning op Zijn verjaardag, op waardi-ge wijze te vieren en te huldigen als de belichaming van ons Vaderland in zijne heerlijkste en krachtigste beteekenis. En zoo zes miljoen onzer landgenooten, dia lijden en zuchten in de enge kooi, die eens ons vrije B:lgië was, en onder het juk zwichten van den vreemden over-weldiger, geene gelegenheid vinden om in luisterlijke plechtigheden uiting te geven aan hunne gevoelens van onbe-grensde bowondering voor en gehechtheid aan onzen Vorst, dan zullen zij Hem toch gedenken in de stilte des harten, en zullen zij vervuld zijn met vrome gevoelens van onbetwist vprtfou-i wen en zalige hoop die voor hen van grootere opbeuren, de kracht zal zijn dan aile literatuur. Die straal van hoop zal onze .onge-lukkige landgenooten belichten als een voorteeken van een schoonere toekomst, waarin zij zullen mogen genieten, niet alieen hunne heroverde onafhankelijkheid en vrijheid, maar ook eenen verclienden roem, een zedelijk geluk en een stoffe-lijke welvaart. Die hoop, 's Konings feest zal ze hun brengen, en daarom is dit feest voor ons van een zoo groote Nationale beteekenis. C. VAN OAMME. Voïksvertegenwoordiger voor Dendermonde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection