Belgisch dagblad

543680 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Juillet. Belgisch dagblad. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ht2g73826g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«clo J aargaitt^. DINSDAe ÎO JUO i^o. >ss3îa ^.bonnementen. . t>er 3 maanden voor Noderlaad 12.50 franco per post. Losse Inntmers. Voor iNederlandû cent, 'foor Bnitenland 7'/i cent. t Den Haag, Prinsegractt 126. Telefoon Red, en i^hnin.^483^^ BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEE.TENTIEN. ? Van 1—5 regels f 1.50: elfe# regel meer f 0.30; Reclame# 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd# Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. y# JBelgië's martelaarschap. (Indrukketa van een Neutraie.) xxiir. " ft Na, d en ouden, lichamelijk-gesloopten en fcyaischen, gouvernour-generaal Von, Bissing, 'yan wien nà zijn dooid is gebtokela. dat l^jl jkilgië's gevaarlijkste vijland is geweest. heeft hot zwaar beproefdo Belgische laiïd thans fou nieuwe bestuurder, die zijn voofgangiejr |oo niot in cynisme, dan toch im zijn abso-Jtite miskenning der Belgisch© neufral'teit îvenaart. Trouwens, het is een de'c mteest par voren tredende eigenschappeni van hiet fhiitsche) volk, dat het zich. niet ia (4e ?BVoelens en h©t geestesleven van a'ndero alkeaon verplaatsen kan. Ande'rs ware het jmrriera dezen oorlog niet begonnen, die op jfen volkomen misvatting van het wezejtt îan den t egenstander bkjrust! j Na miss Cavell en kapitein Fryatt, die ônder het régime van V rijhieer Von Bissing • àocd geschoten zijn, zij'n thans twee Bol-gische patriotlen om het Iev©n gebraoht : jffilo Grandprez en haar broeder te Luik. jBcido zij.ii gefusilleeid, wijîl zij1 zicb aan epionnago zouden hebben sohuldig gejm aakt; kan spionnage, welke door het geheele Duitsche volk seierfc 45 jaar wordt beoefend en Vaarin het zulke voortreffelijke talenten Jheaft 'j;eloond! De spionnage moest dus allereerst door het Duitsche bestuur te Brassai gewaar-Ùcerd worden, daar inuners het succès van don Duitschen inval in België voor zulk '(S'en groot de.al aan de daaraan voorafge-i |;ano verapieding te wij'fen is ... Intussehen fceolt Von Falkenhauseii, even-als Von Bissing, t-wee executies op zijn ge-Weten, die een bloedigo vlek vormen op het schrikbewind, dat hij' in België voert. Bieide gouvcrnoor-generaals zijn elkaar dan ook waardig gableven I Bij zijn optreden heeft gênera,al Von Falkelh,-bausen aan corrcspondentiea van Duitsche bladen plechtig verklaard, dat bij1 de voet-sporen van zijr\ voorgangeiis zou volgeta, fcoowcl ten opzichte der algemeen Belgiscbe als Vlaanieche politiek. Indeidaad zien wij toe do nieuwe gouverneur roeds spoedig, Renais zijn voorganger, ziijin handteekening bndei een doodvonnis he°ft gezet, terwijl hij piot betz-ekking lot de dieportaties' van Biel-'gische bui-gers de Voetspoiion van Von Bis-Sing met nauwkeiuigheid volgen blijït. Het jtoegvoerea van arbeide,rs scbijnt op het bogenblik gestaakt te zijn, doch thans zîjh 'gc notabeJen aan de heurt. Onder voorwend-£el dat do Buitsche burgers in de Duitsehe koloniis Y an Oost-Afrika slecht worden be-nandeid, heeft de Duitsiche regoering be^lo-ten pflrïootilijkheden uit koloniale Belgische Kxingon te deportôeïen, hetgeen dan ook ïccrls is goscbkid. Ook het wegvoeren der PieJgisirfio ambtenaren, dio weigeren zich te j>Adea'werpen aan de bestuurlijke scheiding, ^rclko op het zaaien van verdeeldiheid in den lande is gericht, wondt gepegeld voortgezet. M groote aanîal Belgische ambtenaren, die 0m deze reden naar Duitschlaud woiden bvcTgôbracht, is — boe droevig de maat-rfcgel ook wezen moge — een schitterende 'gotuigenis van de ongebrokon vaderlands-liefde der Bielgen, welke zioli liever aile onibexing en yernederi'ng eener deportatie golroostèn, dan het werktuig te wctiden van jeen misdadîge vij'andelijfee politiek. . Kiudinaal Mercier, de onvermoeide strrf-der voor de rechtvaardigbeid, die door zifn onaanlastbare positie tôt het vrij uitspreken Van zij'n oordcel in de gelogonheid is,-hceft Een oordeel over de Beîgen. Bo Berii ner correspondent van de Nieuwe Ç o u r a n t, die Neden-land en Belgio konit te bezoeken, schrijft de vol-gwide onverdâichtô en toteekënisvolîe go-tuigenis iri dit pro-Daiisch biad: -,1k ben op m:jn reis naar het weste-lijk front ook in België geweest. Ik was te Luik en le Namen. Ile heb de gevan-genkam.pen der Vlamingen gezien en heb de gelegenheid gehad' een volk gade te «laan, waarvan de meesten van mijn levers slechts de vluchtelingen kennen. We ^'en ze a'a alledaagsché figur'en van het land, door de straten gaan. Gij, die deze mcnseheii ziet, merkt niefe groots, nie g fcjBoawtera, hoogfilens wat mondains. Ik fcfe'j ia liUik het jôelglsche volk gadege-Çlagen. Ik he'o v&or dat volk geen rr.ee-lijdon gevo'cld, dat do werkelijk neutrale alliclit voor een ondervvorpen volk kan kocsleren. DaarcnlegeM heeî t het een gevoe.1 .van b e vv o n d e r i n g bij iniji opgewekt Do blikken, die ik er opgevangen heb, de wein'ge geaprekken, dis ik er gehad 'heb en de bouding, die rnen or aanneemt, |,-nebben mij meer gezeed dan het ge-jpraat van lionderden blinde kran enschrij-Vers, polit'.ci, die geen waarheid schrij-ven ol zien kunnen, omdat dit niet -in hun kraam te pas komt. ,,lk heb in bel land der Walen voor het eerst een. volk gezien, iwier land be-zct, doch wier ge.est en hart niet onder-v'',l'pen is. De afstand iusschen overwin-ar °n overwonnene is nog even S i o o t zoo niet groote r, als ze ?au 'let begin van dezen ooilog; was. Wa-n en Vlamingen, ze kennen de levens-rcugde, doch ze verstaan het ook telij-;n, ze zijn een m a c h t i g, eigen-^'"nig volk, een volk, dat ha- vn'n V?' zoonl» geen andfrr j f % a r a k t et en veerkracht hebben ze. En wie er in wedôrom' tôt den gouverneur een vlammietod protest gericht, waarin hîjl op soherpe wijize de deportaties verooî!deeld, daar deze in stryd m,et d® Haagsche Conventio /ij!n. Men he<Jt kunnen lezen hoe Vop. Falkenliausein, niet b^ machte om het sciherpzinnig en helder betoog te weerleggen, eanvoudig go-weigerd heelt om,1 Kandinaal Mercier van antwooird te dienen, daar diens sohrijtvou geen kerkelij'ke zaken betrof. Voor den Duit-schen Generaal zijn zaken der kerk ejn Menscheli„kheid blijkbaar niet dezelfd© Nadat de geheele reohtelijike maohi in België •eveneens zonder succès had geprotesleend, hebî)en thans de Senatoren en, Katnerkidea in het bezette gebied een proteslbrief naar den Rijkskanselier gezonlden, waarin zij' ook fcrachtig opkooaien tegen de wegvoering van aimiblenaien. Het stuk is ' een waardig en ernstig protest, daL o. a. herinn&rt aan het fedt» dat de deportaties in strijd zij'n nfet de Ibeilofto van wijlen den gouverneur-geaeraaî Von Bissing. Dit beroep op een belofte van den gestoiven Von Bissing is treftVid, daai er dus nog altoos Belgen zijn, die de belofte van een Duitsch generaal ais oprechit hobben aanvaardl Is het te verwondeuen dat al deze faiten. deze gruwelijke plagerijjen en onrjchtvaardig heden, waai-aan de Belgen zijn blootgesteld, tal van Nederlancfers met verbitlering ver-vuld jegens de natie, waarmede ons land fa „vriendschap" leeft, omldat zij toevallig onzje neutraliteit niet geschond©n heelt ? ïs bel ta verwonderen dat velen hier te lande zicil afvragen wat toeh wel de bedogling van de Duitscho regeering kan zijn, om de Belges: zôô te misbandelen, zôô te tergen en te sarren als nu sedert drie jaren geschiedti Wat heelt België and ers misdrevsn dan da het zijn hoogste en ' heiligste plichten heeii vcrvuld? 0, het heeft gezorgd dat Duitsob land den oorlog nooiit meer kan winnen er dat is voorwaar ernstig genoeg 1... -Elke ÎSederlandier, diie roch t v aa rd i gbeids gevoel bezit en wien het lijden van anderer ter harle gaat, moet tedlûens weer diap g© trolfen worden dooir hetgegn het Belgiselw volk -van zijn overweldiger te verdnren beeft VanderveLdo heeft zoo juist te Stockholrc vearklaard, dat de huidige oorlog een strijil is tusschen twea politieke beginselen : ' aan d( eene zijde staan aile vrije volkeren, aan d't andere, bijkans geïsoleerd, de drie laatsb half-feudale, hàlf-absolutistisehe megsnjcb heden. Daarom noemjde hij den oorlog dea gcallieoaden ^en verldedigings- en bevdjiaiag» strijd.. I Is echteir deae oorlog niet véél, véél meeai' Is hij niet ook, behalve een strijd vooj politieke rechten, een strijd vooir de besoha ving en de rechtvaaildigheid? Doch is hj niet -bovénal een strijd tegen het gepleegidia oai rocht, tegen de ondtardffukiking en vôôr deff vrijheidszin? Een strijd, die in de bevrijdinj van België zijn symjbool heeft gevonden, om dat op het lot van België tijldens dezen oorloj al het lijden, al de glorie e,n al de be proevingen van de strijdiende mensebboie zijn samengevat? België blijft het zinnebeeld van den o|at zaglijken oorlog, ook al zou deze nog vele jaren worden voolrtgezet. LEORiNO. Dmischland droomt van een Duitsch pro tectoraat in België, o!f hij hoofdartikel sçhrijvjcr van de Tageszeitung is of eei lid van . een annexatiekiiek, die droomt dan van een vrede met het ge takkcr der machinegeweren „Een leger heeft het Belgisclie lan bezet, doch het lijdt geen twijfel, h e Belgische volk is niet onder worpen. Ik ben nieuwsgierig in lie Belgische volk die Duitschgezinde krin gen en mannen te leeren kennen, die ai s e r i e u x genomen kunnen worden. (.,* ,.De afsebuwelij,ke nonsens, die wi j h'er/dagelijks op dit gebied! in. de pen i geslikt hebben en die wel tôt aile moge ] lijlce ragoûts verwerkt opgedischt krij j gen, wordt misselijk. j ,,Van Duitscho zijde acht men het eeuwige geknoei in de pers over een En gel&sb of een Duitsch België een Duit sche Jevensquaestie. Een Beïgisch Bel gio met doorgangshandel, eigon kolen distrieten en eigen havens zal geen vai beiden zijn, doch intens Beïgisch Eoor van Duitsche zijde de Belgische quaesfio aïs vrij zeker aan de Duitsch* • gebonden te acb.en, iels -wat de gestor veû gouverneur Von Bissing in zijn me inorie eveneens doet, ontstaat een quaes tie, die even verni etigendl voo] een kans op spoedigen vrede moet wer ken als de Elzas-Èotharingôche quaestii van Fransiche zijde. Doch daarover breek de. eonservatieve kliek en die der Rijn landseha grootindustrieelen zich werkë-lijk niet het hoofd. „Na de memorie van den gestorvei gouverneur Von Bissing, die ook de eco nomische motieven heeft laten meegelden vinden de politieke belanghebbenden he natuurlijk hoogst belang.wekkend zoovee mogelijk figîuren ten tooneele te halen diie wel voor de Belgische annexatie voe len. „Men zal weten dat ook Falkenhayn en Tii-pitz en vele andere deze opvattinj. koesteren. BERICHT. . ——Oi—r- Aile correspondentie en aile mede- deelingen voor het Belgisch Dag- blad worden ingewacht 126 Prinsegracht, Den Haag. Links en Redits. Kardinaal Mercier en de Vlamingen. Kanunmik Heynssens schrijft aan „De Maasbode", het groot katliC-ti^eke da^>lad van Rpitteidam : Ma.g ik n mijqef vfârwopdering uitdrakken, i'n Uiv gefàerd dagb'ad gezegdea te zian op-remen a's die tan Wioen s da gavond, nopens de Vlaamsohe zaak en kardinaal Mercier? Zulk een man zou bij silraf vap doodzondei 't ietoen ,van Vlaamscdie bîaden îalen ver-bieden, alleen cmdat zij aktivist zijin ! Wie zal h!eit gelomen? Kunnen welîve c-O'k arii-bleyen van met den pijand heulendis sclirij-vbîb, tegen het gezag opwegen van een wvsreldberoemden Vorst deir Hciiigo Kerk, die we}, meen ik, ap den voccrang staat van li£(t Ileilig Cofîegft? Wiï mij ooJc-toeCaten te doen bem«rkefn, dat uwe ]ez«rg ongetwijifeld uit bsdaeïl ar-tike) zirlien basloten hebben, dat gansoh bat Vlaamsolie land in rop en in roer staat. ■ Welmi, Idaar is niets van! Na don oorlog worden de aktïvi#tfiii door de Vlaamsohe • massa mjelt T«radilrng treggeToiagd. Hier komt lifât vermaarde wooid te pas : II n'y à i d'agités que les a^tateuxs. Sleoiiti een be-wija hdetf ik daarvan te gsven. In d© zoo-i geizegde Vlaamsche, maaic inderdasid Duitscbe hoo>gesobooï van Gent, zijn er nauwo-lijks 15, ik zieg vijftien, G e n ts o h e leer-i linge,n te vinden. Het overic® is een op'ge-1 raapte hoop, welk tôt de Duitscdie gevan-: genissen toe, metmoeiteis i:ain©n,e>)racht." On2e helden. AVerd l>e(ni0©md tôt Rid/lof van de Leo-çoidsordia en ontving het O'OrlogsÀiws: Weyenberg, PlaulusHendrik-Antooti-KarelHu-' terins-Ghislaiîï, korjjoraal infa«;eiie: Zeer mcialig giegradeerde die zich s'je Ida aanbcod om geivaarwlla opdracîhtien te vervulden. Vluchtoccuit Beàgië otp zijn 161/2-jarigea ouder-' tan, tie,n einde zich bij het léger te vervee-gm en dionde gedurenida 18 maand olp het ' rîont. Aan Het Sas zesr zwa-sr gewerd, on-' cterging de aÎ55»tting »asi de r-ftchteiidij en ^ dfen lint«ffTO»t. Edward Joris naar Stockholm, i Wij badden iweds baas Kiapa en de zevieto Vaa den Broscts, uit den G«per, die naar Ite-'iijn zifn gaan bieren. Thtina ai-ja wij een ' af^vaardigd» mener Séockfao&n r.ïbw gewor-cten. Die wkte raaf i« nt^nfjnd andere flan ■ âa oveabekwnde A®.twW[«cifce bceKhande'.aat f Moorthamers ? nean, Edw. Joris. Hij is - eien sociaîi#t van zr&r frissoben. daCum, want vroieîger etond hij bekend aïs anarchist.\ ïe ! KonstantinapteJ verzeiid, waar hij in de naai- ■ machienen deed, werd hij zefcerea dag ein-i gesperrt — is dat geen Turkscli ? — omdat ■ hij een aansUig op bat leven van den zacht-aardigen Â'bdœt Hamid baid wilùan pdegien. Wij schri^ven zachtaaïdig 'bij manier vain ■ spre&en, omdat de Jonge ïurkesi meer Ar , rnetiiërs vearmoord hebtien dan de roode Swltan. Joris BCi zijn vrouw moestetn vo^r den cadi verschijnen. D? man werd viooir lie! strop verwezen. Toen beweerden zijne viien-dien dat hij zw<a lomscliul'dig was als eao ooilam. Dit was zesr mogalijk, want îatex schijnt het gebïeken dat Joris een oam'ôdi« had op touw geizet, misschien wel met Abdoel 1 Hamid zeSf als hoofebegisseur. In allé' (.o ' val1 lielpen wij er in. Georges Loraind, Ka-mfe-iid vor-« Virton en schrijver dezer regelei; i, be^egden een groo e volifcsiviergadei-ing in de j; Vlaamschei brocuwerij 1e ESrussel, waai1 Ab deel Hamid het m «st ontge den.- Onze toen " ma'igp gezant te Kosistantinopel, graaf Ereni bault de Dudzeale werd do,.r baron de Fa, eivxeau, onzen miuister van buitenlandsc' c ' zaken aangezet cm Joiris te reddeti, waarir \ hij slaagde. De redac'cur van een totem te j Brusseî vtetrschijiiend Turkjch blad, Nicioilai 3 dès, had sehoon tel zeggpn dat Joris ailes be,halvie een wFefcer der onschuld was en op zi&&r goeden voet leefde met de Turk sche po}iiïe, er was niets aan te doen Wij wilden het niet gekxovon omdat die ■ Nicolaidès Tuikschlci deacraties aan jour nalisten uitdeelde. Toien Joris naar Aiitwerpen was terugge " kieerd en geld genoeg soheen le hebben on 1 een bcnekhandeli op te xichlen, lie • ten zijn bas le vrienden hem los en wij ook . Dion anaxohist liebben d< • Duitscblejs gevonden om naar Stockholm vis ■ DuiLscliland tiej reizen als vertegeiiwoordigei - van het Vl'aainsch activistisch isiocialisme. - Gelukkigl.ijk heeft hij met^ de socialistischt ' pai-tij van Ee'gië en met "België zelf nieb - Le niaken. De Jong-Tuxkea kunnen hem l'a ; tle.r in dietost jioxnen als do Belgische &ol datiein met den bessem op de bajoinnet zul- - len veirschijniein, om de activisten weg te vagen. i ' „De F r a n k f. Z e i t u n g heeft vooi , eenigen tijd aanstoot genomen aan eei !» deo-gelijike inlijving, omdat het voor der l Duitschen nationalen Bto-a4; g e v a a r ■ , 1 cj k kon worden. ,,Daarvoor bestaat i» de Al-Duitsclw pers geen begrip." ; (*). Da sohrijver, kent de acëvisten ea wat ze waart ziin: RedL). Legerberichten der Geallieerden. De Russen nemen verscheidene clorpen, 7131 man en 48 kanonnen. De Frânschen hernemen schansen bij Filain. — Duitsche tegenaanvallen afgeslagen. — Gevechten aan het Italiaansche front. — Politieke crisis in Duitschland. — Ontslag van Helffrich, Zimmermann en Capelle- — De geallieerde troepen verlaten Griekenland. — De levensmiddelen voor de neutralen UETOESTANO Als een ballon zijn, gas verliest en daalt, werpt de luchtschipper ballast uit om op een gunstiger plaat.s te landen. Duitschland1 is 03k aan het dalen. De duikbooitoorlog is mislukt en heeft niet aan de verwachtingen van Tiroitz-Von Capelle, min'ster van marine beant-woord. De partij Tirpitz had echter den keizer en zijn lcanselier verzekerd dat hun duikbootoorlog zondar genade Enge-land en Frankrijk dermate zou ontlcrach-ten dat zij den vrede zouden gevraagd hebben. De duikbootoorlog waseenwaag-spel aangezien men wist dat de Veree-nigde Staten daarom zouden ingrijpen. Thana mo,eten de schuldigen g,aan. Zitiumerman, de staatssecretaris voor buitenlandsche zaken, moet boeten voor Aroerika's tuisschenkomet ; Von Capelle voor de misluKking van den dnilkboot -oorlog en Helffrich voor zijne fin'antiee-le politiek die den goudvoorraad niet op pedl heeft ktmnen houden en de mark niet heeît kunnien verhinderen meer en meer te dalen. Die veranderingen gebeuren in een vorrn die volgens de berekeningen des keizer s indruk op de wereld' moet maken en den vrède zonder winners of overwonnelin-gen moet .bevoordeeligen, een vrede dien de Duitscliers tbarus voor de voordeeligr ste oplossing houden ter oorzake van het onverwacht offensief der Russen en de eneller militaire tusschenkomst van Ame-rika.Toen Scheidemann te Stockholm een biauwtje van bela.ng opliep riep hij uit dat Duitschland moest gedetmocratiseerd worden. Het was voorzeker laat om die noodzakelijkheid in te zien of uit te spreken, want vôôr den oorlog was de deimocratiBatie van Duitschland evetn nood-zakelijk.Scheidemann was verbrand en de rijkskanselier speelde nu Erzberger, een ka-tholiek, uit, een onzer gevaajlijkste vij-anden. Hij probeerde in Zwitserland eer: katholieke vrelesbeweging op tjuw te zetten en vond aldus steun aan de katholieke ho ven te Weenen en te Mun-chetn. Hij was de aangeduide man di( ean verantwoordelijk ministerie en een paxlementair stelsel zou vragen- Thans was de peer rijp en hijiwerc gesteund door de meeste Oentrumsman-nen, de vooruitstrêvende libexalen een dee van de natnonaal liberalen en de sociaal demokraten die tevens een redplanlc von den om zieh uit den dtraaikolk van Stockholm te verwijderen. Men heeft ook ai te rekeaien met dei immer aterker wordende vredesbeweging in Duitschland en met den honger. Om zijne plaats te behouden moet Bethmann toegeven. Misschien vroeg lii niets beter, doch hij moest gedekt we zen tegen de militairon en junîiers wa nu door Erzberger's op'lreden' ïs ge beurd- Hij zal eenige liberale ministers ii zijn kablnet opnemjen. en ihet pru<siscl kiesstelael in een democ<ratische riohtnj ' witeigen. Dit is echter- nogi geene democratischi 1 politiek. Het is ten hoogste wac libéra le politiek, die in de Westersche landei ! reeds achtci den rag ligt- De zooge-; zegde toegevingen hebben een tweederle doel: de massa in Duitschland honing aan den baard strijken en in het bui tenland het vredesgeknoei voort te zettei onder voorwendsel dat een ^.démocratise!)." Duitschland niet meer gevaarlijl r Wij zullen ons door het zoet geilui van den vogelasr niet laten van g en. ; Intussehen zetten de Russen krachtda 1 dig en onvertnoeid hun oîfensiei voort ' Ten West.an van Stanislau hebben zi verscheidene dorpen genomen en 48 ka nonnen buit gemaalît. , Dit is het beste antwoord op do leu gens der Cenitiralen, die de Avaarheid schuwen uit vrees van het ergste il hunne landen. Van het Westeiyk front. Het Engeische legerbericht- : LONDEN, 9 Juli. (Reuter.) De En gelschen ondernamen met goed gevolg, î een aanval ten^ N.-O. van Hargicourt, waarbij zij 85 gevangenen maakten, waar-bij 1 officier. Ean Duitsche afdeeling werd , in den vroegen morgeu ten Z.-O. var Loos teruggeslagan. LONDEN, 9 Juli. (Reuter.) Ofl. Duife sche invallende afdeelingen drongen van-nacht binnen een der voorste Engeische! posten ten W. van Wameton en de loop-gravèn ten O. van Laventie. V'er ma.n-schappen worden vermist. De I)uitsche( artillerie was -overdag werkzaam in de buurt van Bullecourt, Yperen en Nieuw-poort. Door een dichte mist en laaghan-gende wolken was er gist'eren aan weerë-zijden geen vliegeraetie. Het Fransche legerbericht. —— PARUS, 9 Juli. (Havas.) Ofticieel. Ten Z, den van l'Ilain groeide de artilleriestrijd . tegen het midden van den nacht tôt groote hevigheid. De Duitschers hebbeq, een la-acirtige aanval uitgevoerd op het Panthéon, welke aanval volkomen is afgeslagen. Tusschen Les Bouettes en d$j heuvel van Chevigny hebben de Fransche troepen tegenaanvallen uitgevoerd op de loopgraven welke de Duitschéri gisteren bezet hebben; na een levendigi gevecht, dat met een bew0nderensAvaar-dig entrain geleid werd, braken de Fransche soldaten den krachtigen tegenetandj der Duitschers en wierpen zij hen ove^ een' afstand van pl.m. 1500 M. uit dé eerste Fransche linie terug. Dit schitte» rend succès bracht den Frânschen. groo-tondeets de voordeelen terugs welke d^( Duitschers gisteren in hun krachtigen aanval tusschen het Panthéon en d# hoeve van Froidmont hadden behaald. Volgens de later ingekomen berichted was de Duitsche aanval uitgevoerd doof afdee'tiiigen welke behoorden tôt drie verschillende versterkte divsies, door speK ciale stormtroepon, pioniers en détache» men ten vlammen werpers, totaal overeen^' komende met een elfec-tief van een do« zijn Fransche bataljons. De Frânschen wer houding gedurende de wedstrijden allen lof verdiende hebben de Duitscher< vreeselijke verliezen toegebracht* welke door gevangenen bevestlgd werden. In Champagne mislukte een overrom-peîing op Fransche posten in de buurj van den weg Saint Hilaire—Saint Sou-plet.Op den linker Maagoever sloegen d( Frânschen twee Duitsche aanvalspogin-( gen op het saillant door de Frânschen ten W. van den Mort Homme veroverd-af.[ In het bosch van Parroy ontmoetiiV\ gen tusschen patrouilles, waarbij de Frânschen gevangenen maakten. j PARIJS, 9 Juli. (Reuter.) Off. Eea ■ min of aniœr levendige werkzaanibeid dec{ wederzijlsche airtillerie werd gehandhaaflî ten Z. van Filain en bij Hoogte 304, 1 In den Elzas mislukte een verrassenda Duitsche aanval op de Fransche loopgraven in het Carspach-bosch in het Fran* sche vwur. Niets aan het overige front. Van heT Oosteïijk freat Het Russische legerbericht i LONDEN, 9 Juli. ((Reuteir)- De Admira» 5 liteit verneemt draadloos uit het Russk sche hoofdkwartier dat de Russen miel 5 goed gevolg een offensief ondernamen ten ■ W. van Stanislau. Generaal Koenlotf veW 1 over de Zondag verscheidene doïpen; 131 officieaen en 7000 man werden gevangen i genomen; 48 kanonnen, waaronder 12 va| zwaar kaliber en vele nia c h i n©ge w&rea - werden buitgemaakt ïan het Ziideîijk front- t Heî îîaliaansche legerbericht. ROME, 9 Juli. (Ag., S'Je^:.) Off. Gistertea. • in den loop valu den dag was de patrouil^ I Jéwerfczaambeid olpvallend aan het geheel|élj - fr.snt. In de zone van den Monte Majo (Pô* sina), in dei pas van den Mionte Oocedi GpL - nielico, in het bovendal van de Chiarzq (Carnia) |ei,i op de|n, Carso vcor Castagnevizz$;' 1 llelverden I'aliaansche verkonningsaîdeelingk3i>' met een gunstig verjoopi kleine gjevechlfân mlet Oostienrij'ksche groopen. De artinerie acti# wiejrd bijzonder levendig i'n den sector vaja Tcimino, pip d^|n Vodice en op de Eaiti Het Balkaii-sli'ijiitooiieel. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 9 Juli. (Ag. Sfeif.) Off. In deW avpnd van 7 Juli wie)rd eeln nieuwe lucbt? aanval' op Walona dopir blet Italiaalnscbe vunf getweeird. Talrijke bommen door de Oostenrji' kers g^W'Orpen, veroo|ij»akteii geeia slaohtoîi rs, noch sobade.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes