Belgisch dagblad

640072 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Juin. Belgisch dagblad. Accès à 25 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/736m03zq86/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3d© Jaargang» TOBHHDAg la jum îeie. ivo. ses. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. per 3 majtnden voor Nederland ' 12.50 franco per post. Losse nommera. Voor Nederland B cent, voor Buitenland 7l/i cent. Den Haag, Priasegracht a*. Telefoon Ked. en Ad min. 7483, tferschïjnend te 's-Grawenhage, eikeo «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VA» 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ■■■ ■ r ADVEK'TBNTIIN. Van 1—6 regels f 1.60: elk« |®gel meer f 0.80; Kaolame* 1-6 5®£e^ f 2-60; «"«> regel meer f 0.50. London: Dixon Honte Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antia. T. DE STEM VAN HET BEZETTE LAND. I Opmieuw is- liet gebtekea dat: de Duifr Jchers slechte psychologen zijln. An'ders ma-fleji zij niet dwaasweg gerœpleli hebben dwt Itiie bejiœtmirig van dea heer Cooireman tôt îoofd van het Bel/isohe Kafomet een toe-psaidering tôt Duitschland beteefoflnde- Zooals uit Sainte Adresse officieel we,td toleseinid, heeft België slecbts één wil om £a aauwe eendracht met onze bandgeni>oten fie warsteling voort te zetfein tegen Daitsch-latnd, dat zijn woord gebroken on het natio Haal grondgebied overweldigd heeft. Heb-ielfde besluit zijn aile Befeein toôgedaaa inonder onderscheid van ras o£ partij, AV-alen ten Vlamdmgen, kathoUeken, liberalen en so-jâalistm. Die eensgezindhiecd is oog cens pakJrukkelifk door de benoesming van deji loud-pnesident der Kamer onderstrespt. Die wil i3 voaral gesteunid. op den na-jjjtnikkelijfcen wil van net heze'te land. Te Sainte Aidiresse schee» men in de» ïaatstan tijjd de stemlminfg van de Belgein piider het juk te vergeiem. Althans hield mien er niet genoeg rak-ening van. Ein noch-itans zijn het die 7.000.000 gevamgen Belgen jdie eerst en vooraf van t©l zijin en niet de iuitgewekenen. De uifgewekenein, die v©ilig buiiiliem sahot zijn ydienen hune» heldhaftige broeders van Wt bezet Bei'gië te volgiein en niet voocrai lté gaan. Het hoeft imanars geen betoog dat de nationale weers'anîd ziju kem heeft binnen idem geeleotariseerdleia draad. iWlat zou er van België onvearbdijvea indien — in de gansoh oniinogelijlke oriderstellkig — cmiaa landgenoD-ten tussclietn Yser en Seimois zioh mo^stea. Ofcrgeven? iWelnu, aile be'xauwbaie berieh^a uit het ibezetle land luidea dat dia noreele tegen-etand inooit zoo krachtig, ecnsgezind ea Btoar is geweest als thaina. De staking der Belgiscbe nuagiskataur leell dien legenslaiid genoeg in het lieht gestejd ont aJlen Èwijtîel desaangaande te doen verdwijtDen. Uithouden tôt Duitschlaud verslagen Geen vingeir. uitai^ren naax idfen vijandl Niets toegevea aan zijne agen'jgn, die aktivisîen en delaitis'.en. OnwainkelLiaax Vejrtrouwen ia Ide eindoverwimniimg die België zal heirstelleia, gioobar, schoaner ea'maohjger dan hie(t ooit zal grweest siijn, zied.iar Jj^fcnoi»» vacvat de wil vafi aik> B«lge.a, • «lia Bacnâ» "jjna wioar jaar lijdm onder den liiel d©s vijands. Die hernieuwde rege^riag is vast besloten zich geen duimbreed van dien neiahien weg te verwijderen. JET© EST AMD j • t Do Dui tacher s moeten z&A ovsciu'^d ?ijn dat h un of^ensief in Franluijk tôt e-n ze-kere mislukking is gedoemd, want antiersj zouden z.ij geen nieuw vredesoîfcnsief be-ginnen. Ï0n einde dien zakkenden moed en het versLtppend vertrouwen dtc l>e\ol-king op te monleren, zou Duiachland s'A;-, ne ooriogsdoeleinden laten kenuen. Daar-door hoopt men de socialisien en patiîis-ten in de versehillende landen ier Entente als bondgenooten piet i-ich te bebben. De te beleggen internationale eonfeeentie te Londen, wau-op ri-rcu a»; tie. pro - a t-e cher door Huysmana en V andervelde is uitgen&odigd, zal, zonderliag geuueg, plaats hebben wanneer het Duitscû vreûes-of/ensieî van Hindenburg en Ludendorif, gebeurt. Opnieuw zullen zekere eoclahfcten gevonaen worden om het mislukt D;utsch spel van Stockholm te heroenien en voort te zetten. Vorwârt3, die, zooals jnen weet, gansch van de Duitsohe regeering afhangt, is op dezer bevel reeds bezig het vrec.esHJ.ui4e te bespelem. Van Kuhlmamn Blaat hier de maat. I)e anti oorlogsraad in Nederland, wiens tecretaris in Zwitserland zich gieeompro-mîtfeerd heeft in het gezedschap van prof. Quidde, toen deze een bekemden Amerikaan voor Duitsdhe vredeepolitiek wilde win-nen laat ook opnieuw van zich hooren. In het hôtel Adlon te Berlijn sprat de vertegesn-ï^oioirdiger' van -Von Knhknann , voor .iyiitenlandsohe journalisten, om hum te vterklaren dat Duitschland niets liever ■wil dan na den oorlog in vollen vrede en Vriendschap met de overige wereld te ver-keeren.In dien zin schreef Emile Ziromermann lnsgelijks In de Frankfurter. Kortom, de kaba«l, waarVan de staats-eeeretaris van Buitenlandsche Zajcen, de zi^l en de leider is, is herbegonnen. Erz-berger is er nog te kort, doch die Beier is te verbrand om nog nuttig te kiîpnen wezen. N Von Knhlmann hoopt oen revanche op den rug van Hindenburg, Ludenddrff em <ioîi kroonprins. ^Hij hoopt eemigie Eaigel -Belle radikalen Van de' hut van Daily ■ ; e w s en socialisten à la Macdonald, met Eioh ta zien marcheeren. Verloren moeite: "Ukennen den vos en zijn knepen- Ban an (fer veœchijnsei dat bewàjpt hoe fte jJuitsohe hooge oom.es het hart in zijn, is de verklaring v«n den minietea- vain Dnrlog Von Stein, die dan kroonprina op-jomelt. Waarom die lof, die ook (paripis ^.prechl van Beieren verdi en t ? Eeavou-om de Duitsche bevolkingi om den tuin i , Als zuster Anna verwacht Michel hvtlp, d.i. den vrede, die hem bol^trfd i het West en. Geen schipperen nooh wahlkyjein meer. Inoigieir idan ooit zullein onze hewindsm'alni-nen samengaan m^t onze geallieeiden die even trouw België sieunein. Lloyd George vertolkie die geivasleins toen aan den heei- Cooi-enian vorzefcerde dit het Britsche volk aawiikbaar beelojten hsjd België en de Belgen te bevrijdietn van de gruwelijke onderdrukking des vijands en Iiul-tl)e ibrflôliLa i hunnen l eldh fc'. ei egfeos'and. lie loyale Belgen van Nederland mogen tevredten zijn da;t hnnne politielfc de goede is gebteken. Zij is trouwens nLels aràl^rs dan Us weei'spiegeiing van dein wil van het beaette lanld. In Sainte Adresse vergat mein al te licht dat de uifcgewe&enen alhieir în onomderbror ken voeling blij'ven met dlet Belgen van hin-netn den draad. De Belg. dagibladjern van hier dfcingieln styeds in. België door en toanm dagclijscs aan de milliaenen gevangen broe|dieirs dat zij! gansch in eenklank zijtn met hen. Z^feeire minisieirs Schenen dit niet te wete|a, want anders zouden zij zich de moeite gelroost hetbboh die Belgischo bladen te lieiz-en in plaats van ze te minachtenj dit op het aanstoken van blec'hte raadgevars, die ook vordaehte Belgen zipn. Zij zouden dan ook meer belang ge-hecht hetbben aan die groo'e maniïestatie van 13 Maart in Den Haag, het on vergeté! ijk huMebetoon van de Belgein vain hi or aan hnninie landgonooten in België. J-e jongste ministerifeel© wij'zigângeM fe Sainte Adresse bewij'zon dat die politics de eenige goede en aanneemlbare is, vermits zij nu Ide leiddraaid van het nieuw miniàt-> rie is. Hei pacifisme en het aktivisme he)bben e°in t'eslissende nedgrlaag gëleden. Met gerust gemoed zullen aile? Belgen de œgeeiring \olgen en steunôn omkiait het hei-lige plicht is. Die Godsvrede is door haar bekrachtigd geweest. Onze landgenooten van gcede tronw, die! docr enkele heetrschzuohtigig poditied op een dwaalspoor waren geleid, zullen ingezi^n heibben dat zij misleid weardein. Zij zullein zich dus hij humne broeders opnieuw aansluiten om al te samen te Werken en te stxijden toi 'slands bevrçding uit kfoweii van den. zwarlen ioofadelaaf- Lieve de nationale t^ndraenu ^Leve onze nationale regieieringl Léonce du Castillon. Weînu, d® kroonprins wordt afgeschil-derd ala een aard Alexander of Caesar, op-cat Michel bet vertrouwen niet sou ver-liezen en door suggeetie Bioheinzollern ver-kleefd zou blijven, want het is te vreezen, cat indien Michel de brutale waarheid verneemt, zijne siavenziel nog in opstand komt. Daarom moet zijn toelfcmstige meee-ter opgehemeld worden. De Eranschen, Britten en Alpierikanen coen hun best om de Duitschers op den kop te slaan De Duiitschers, die meenden reeda te Compiègne in een draagstoel aan te ko-men, zijn het pas afgesneden. In een prac-htig élan hebben de Eranschen Zjg tôt op ne oude lijn teruggedrelveni, tuss 'btii Montdidier en Resscwis-sur-Matz d.w.z. oyer den spoorweg tusschen Compiègne naar Roje. V csndor znidwasrts hebbran de Fiansch.^n de D'uits<iiers over hei riviertje de Matz, da,t zicli tusschen Carapièque en Ribéoourt in de Oise werpt, teruggedfeven. 1000 ge^ vaugenen en verschiaidieinie kanonnen wer-den buitgemiaaki. le Ameorikaruein behaalden te!» N.\\5. van Château Thierry een plaatselijk sucqeis van beteekenis. Die Bxitfen versloegein insgelijks de Duit-sthers te Morlanicouri, en naimen hun eien 800-tal gevamgecen af. _ Oin zich te •troosten, beelden de Dmitschers zich in, dat de reserves van Foch niet n%er besfa,an. Laat oins zoo edèlmoedigt zipn hun die illusie te lalen en verheugen wyj ans om de officàeeie verzefceriiig dat reeds 700.000 Amtcirikanen in Frankrijk staan en ook dat de nieuwe phase van het Daitsch of£efa-sief mislukt is. (Gedeeitelçk niet gecorrigsierd.) Der Drang nach Westen. Naar de bloeiend» gowiesten \,an het levensblijde Wieeten Voclden zich steeds aangetrokken, Om begeer(nen te bedaren, > Die droefgeestige Barbaren; JVreed als tijgexs, ge-il ais bokkejn. . j ; j , Tacitus, die ze reeds kende , Spreekt van hen als rooversbencte, Luther, Blucher en ook Heine, , 1 Zeiden, dat hun landgenooten, Op 'f verschil, met zielrust, floteta, Dfat is tosschen t uw en t rn^nat i Duitsche huichejaars of koeakken, Als zij naar hiet Westen zakkj&, Stelen overal, als raviea; Doch der huidige Teutonten ?.L'" Is het meestersebap te kroneû, Plund'ren zij zelf de gravent MIZAW. De Belgische missie in Itajiê. ROME, 10 Juni. (Stef a!ni.) A^n bat slot van den maaltijd, dien hij1 de missie van de, Belgische fegeetring hajd aangeboden, heeît Oïlanido, de vooxzitoer van d i ministerraad een reidevoering gehouden. Geen bezoek h ad de Italiaansche regee-ring aa,ngenamer kunnen zij'n dat juist dat van de Belgische mj^sie. De geschiedetiis van do menschheid kent geen volk, waaraan zij zooveel te Idanken heeft als aan het Belgische volk. De grootheidl van de volken u'orat niet bepaald door de uitgesti'ektheid van het grondgefoied, dat zij bewonen, noch door het zielenaantal. l'en optzichte van den vooœuitgang van de beschaving en de verdediging van liet recht behoort België tot de grootste natie van het aardrijk. België was groot .tijdens den vrede, door zijn heldenmoed tegenovier den atan-valier is de grootheid van België oinget-evnaard geworden. Het, voorbeeld en het lo(t van België is stellig een van de factomi, die Italie er toe hebben gebracht, ook aan den oorlog d'eel te gaan nennen. Misk;hiiea was dit wel de beslissende factor. België is de poolster in het firmament van den heldenmoed en martelaarsschap ter wille van de zaak van het r&cht, Orlando herinnert aan de verdediging vain Luik en andere piaatsen. Kami heeft verklaard, dat het een mis-daad tegenover de eeuwige moraliteit is, als een groote staat e«n kleine gewekl .aan-idoet. De Duitschers zullen lieden ten dage • ongetwijfeld hun grooien denker verloooliV nen. Nu treedt ais génie in Duitschland meer op dea voorgromd Frits Philip, die heeft veirkondigd, dat Duilscfaland voorbe-stemd is de wereld te kruisigen. België even-wel zal zijn opstamding héleven. Zonderlinge censuur. Men SGhrijft uit Brussel aan De ToOifta: Het orgaan der passieven in Holland de^it mede, dat het Landen verscibijniendl weekblad „De Spcn uit België", zijn iinstearf. ming met de besluiten van het Vlaaniscih IMgi&oh verhond wou betuigan maar dat ur te Londen het ar-fcilccl înhieln ^Tn . „,.... , . April meldt „De Stem uit Belgiè', dat de Contrôle Supérieur de la Presse, te Havre de noodige tœl^ting verleendie, opdat hieft artikel verschijnen zou, zoodait gen-oemd blad de besluiten, "die op den Landdag van het V. B. V. ' aangenomen werdlen* in hun gaheel heeft kunnen opnemen". Dît is een zonderlinge geschiedenis. Die Contrôle supérieur etc. hangt af van dien heer Poullet. Dezes censor is een oiudter-wijzer, een heiambte van pater Rutl'eni^ die door den heer de Broqueville aangen weaen was met een befcend Kamerlid het federalisme in Zwitsfiiiand te gaan beatu-deereu op 's laads kospen, natuurlijk. Die reis heert geen plaats. Hooger gemeldia) todating viel samen meit de propaganda voor de Vlaajnsche en W'aalscte regimeiii-t«n en de befetuurl gke scheiding, waartefi gen de Koning en de meeste minisitera zich hehben verzet. Zou "de heer Cooivwnan g«eme maatrege-len willen nernien om de perscensuur ,aaln bevœgden tœ te vertrouwen? De kanselier van Vlaanderen. Binnen de iwuran van dfâze Koninklgke residentie bevindt zich ©en grooite personnage, Zijkie Exoellentie, Achille Brijjs, se. crefearis generaal van het kabinat der ge-volmachtigden van den raad van VlaaM-deran, zich zelf naeimende de kanseliesr van 'Vlaandlerm. We verneanien dat Zijne Excellente zich Inaar Zwolle zal begeven om er zijfa nee|f " den heer De Cock, professor aan de hoo-geschool te Leuven, te bezoeken. Dr. Rosen, K. K. gezant van het Duitsche ryk, heeft dien- kanselier vatn Vlaanderen in audiëntie ontva,ngan e hem een lunch atangeboden. Te Katwijk- F :i i orresp'ondent zendt oins het volgejrv de: Zoudag was er feast in den Belgisenea phalanstere te Katvv^k a. Ztae. Heit golid het overhandigen van vier oorlogskruiseE en evenveel ridderkruisen van de ondï Leopold II aan de vier Belgische sol daten: F. Boussa, A. Perard, P. De Roosï en R. De Tâvemier. Die plechtigheid gebeurde in aanwezig heid van baron Fallon, die uit naara des Konings de vier gedeooneerden begrœote Hij had een woord va» hulde over voioî den heer de Gefardon, bestuinder vaû1 he gestictot. General Dossin, militaire attaché ha< de titels van de gedecoreerden laiien ken 'netn. Twee Kamerledien, (te iheauen Dtr, ÎDetr w"agne en Buysse voerden nog hiet wxxwd deze laatste in bat Nederlandsch, Daarna kandieoi de geixwdigdwi jâie(a Ptba latnstére beeoekea, ài* vrooger «en bote Mas, zooals men weat Onsaa roaxatjjke viea kninktm van dm oortog vinden er ves Bchillende bed#sdea. , Een aantal Belgen t# Dta Haag www dem de Pleçlhti#!^ 14 Legerberichten der Entente. • " i >- < Succesvolle tegenaanvallen der lïansciien De Franschen hebben gedeeltelrjk hun lijn tusschen Mont* didier en Ressons hersteld. — Zij maakten lOOO gevangenen en namen kanonnen. — Britsch succès te Morlancourt- — De Amerikanen namen het bosch van Belleau ten N.W, van Château Thierry. — De Engeischen bombardeerden het station te Thorhout, Zeebmjgge, de haven van Brugge en ,verscheidene vliegvelden in Vlaanderen. — De Pruisischa Landdag verwierp het algemeen kiesrecht om het meer*, voudig kiesrecht aan te nemen. Van M Westelijk front- Het Amerikaansche legerbericht. IWIf) I IM— [WASHINGTON, 10 Juni. (Reuter.) Offi-cieel A.rnjerikaanBch beciclît : Tefci N.m van Château Thierry hebben on^ei trœpen, in sajrenwerking met Ide Franschen, hun stletl-linjgein verhetedd e0- djejn vijand verliezefnj aan doodeft gevangenen eW oorlogstuig toe-geibiracht.G'CiraLigldô bediijvigheid Vata de( ,'irtiUie|tte in ftVbëvre en San het Maiine-froinit; oalze par trouilles zyir met succès de Manne oveege-tiokkeai en heibben de vyandlelifke siellingen vorkond. Het Engelsche legerbericht. I ON L'EN, 11 Juni. (Reuter.) fjfficieel ochteWdhericbt : Gistemaoht hebèen de Au-slialische troepea met volledig suociea weer een kieine aperatie volvoeml in de imurt van Morlancourt. Onze Unie ten Z.W8. van dit dortp is hijwa 800 M. vooruit gebracht over een front van 2400 M. en wij heibben 233 gevangfepejii, 21 maoiiinegewerien en gsn loopgraafnl'>rtier ge-namen.Geslaagde avenompeliiigen waarin w^j verscheidene gevangeint-n en twee machine' gieweren namen en djejn vijland tal van ver-liez-en toebraehlcn, zqin Wo«?r en» 'snachts uitîgievo^rti ten N.Wi. van Marlanioioarù ten van Nieppe (Iepen). De vijankl over viel eep van onae pasten in het bosch van A veluy. Een van onze soi-daten wordt vermist. De vijanidelijke artillerie is vannacht teP; M. van Lens met gasprojocltielen .^ig ge-weest. , ' LONDEN, 11 Juni. '(Reuteï.) Officieel avondibcridht: Het aantal vijanden, door Ons vannacht in 0!e geslaagde verrichtiag hejzui-d«n Morlancourt gevangen genomlein, b®-dra.agt 298, o.w. vijf offi&ieiren. Veider niets van bijizonder belang te ver-mieiden. \ Het Fransche legerbericht. PARUS, 11 Juni. (H. N. drasdloos.) Gis-teren heeft de vjjand ijeçe'n hei einde van den dag en gedurende de)» nacht zijto druk voortgeizeit in de ricihting van Estrées, St. Denis en Ribecourt. Aan Iden linkervïeiugel is de tegenstand der Fransche troepen af* doeode gewaest. De vijand heeft noch Ploy-ron noch Couroeiles kunnen beredkeja. Het dorp Mery werd gisteravond om 10 uur dooe Idte Franschen hernomen. ' In bet oentrum, heeft Be voornaaimste kraichtsinspaaming dler Duilschers zicih ge-richt op het front Bellay Marqueglise. E;e(a krach tige aan val met groote strijdkrachten uitgevoexd, heeft de Framschejn eerst fcerug-geworpen tôt aan de Aronde, maar door een prachtig tegenoffensiel hebben de Frau-sthe troepen den vijand: o pdii geheele front teruggediongen en hun stellingie^n hersteld op de Unie ten Zuiden van Beïloy eP- St. Ma.ur ten Zuiden van Marqueglise en VaudteJi- ■ couii,. Op iden Franschen rechtervleUgel hebben hevige gevechtein pdaats gohaid in het bosch ten Noorden van Braslinaourt. De vijanid, die in deze streek groote strijdkrach-ten had opigehoopt, heeft Attheuil bereikt, die Fransche troepen noodzakend hun ver-dedigingslinie te verlegg)e(tt ten Westen en teil Zuiden van Ribecourt. PlARIJS, 11 Juni. Officieel avondibericht : . De slag heeft vandaag van Montdidier tôt aan de Oise voortgeduurd. Aan den linkerkant hebben de Fransche ! troepepn, door a anvalswagens endersteund, vanimiddag op een front van 12 K.M. tus-i Sciien Rubescourt en Saint Maur een tegen- aanval gedaan. i Onldanks het taai verzet der Duitscbers hebben de Franschen het gebied pal bezni- ■ kietn le Fretoy beneikt, diei hoogte tusschen i Courcelles en Mortemer genonuen en hun , linies over mieer dan twee K-M. beoosten ■ Méry voaruitgeèoreucht. s Ze heibben ©venesns Bedloy en het bosch yvon Genlis hernamen en het terrein, datt I ten Z. aan Saint Maur gremsit, bereikt. Die Duitschers, die zware veriiezen heibben geledem, hebben meer dam en duizental • gevangenen en verscheiden kanonnen jn ► oawdien vlan de Franschen gelaten. In het ceriiruxa zgn Ide Dnitsohers, die tôt r bezulden de hoeve des Loges en Auibeuil l hadden weten op te dringea, door de Fran- - sche troepen tôt aan geme zigide van die - ponten teruggedrangen. De Fnamffchen te-aden daarbij ia sainen-i- werking met de i^Meelingen in de buurt op. Rechts hafeben de Dniitscihwrs. hun drofe aanzettetoid, het diaJ van de Mjatz trachte^ te wininen. Versoheidien verwœdiel ataJnvalleft op Ch^î vincourt teruggeslagen. f Dte Duitschers hebben in Maabqmont eH Boiihancourt weten voet te krijigen. Om Idfâze piaatsen is vinnig gevochte»^ Be<zniden de Ouroq hebben d® Amen-1 kaansebe troepen vanoohtenid op sebitteren* Idé w$ae het bosch1 van Belleau vermieeetei^ en 300 gevangenein geiniaakt. ' PARUS. 11 Juni. (Havas). De Duià sebera, die ononderbroken dag en naclJ reserves in den stryd werpien, zett-en hmj poging in de richting van Par^s vo)rt, Zij deinzen voor geen enkel offer terugf om onze linie over boop te! loopen, z.on-der da,arin te s lagon. D® Fransche sol-. daten hebben opnieuw den geweldigettf scfhok waerejjaan, oxwtersteund door eeaa{ laanzieniijt aantal tanks. Met hun gewontaj dapperheid en hardnekkighiedd hebben zj den Duitschers verliezen berokkend, ker aantal ontzettend ia. Ons front is stahiel gobleven en wij heibben onze sfieUingen op de oude iinjei volkomen gehandhaafd. Van Courcelles al en in d'en sector vain het oentrum ia zij hier en daar geweken. De Duitschei^ bëbbein gepoogd om dit succès uit te bi:iL. ten en zich een doorgang te verscîaffeâ( door hun druk in de richting van Estrees* St. Denis, een g®niv4»ug "l'V,"!"11 ° tniwW Franschen, die veeJ geringer in aantalî waren, met verwo&dheid hebben verdie, digd. Z® behielden hun s^UngMi, welkst] bezit den ojimarsch van den vijand in| dezen vooruitspringenden hoek jaianmerkoiylM belemmert. Op dien rechtervleugeu wm hot doall der Duitschers er op geriebt om v",an lxolj Oise-dial uit verder op te rukken. Zç vjey len met e™ uifcerste kraeht tusschen Msfc reuil en Be^vlal aan en moesten d«n ga;nu scihen d(ag stri^den om uit het bosch ' van( Bellinglise en uit dat van Thiescourt te kunnen komen. De h.ardneklcige tegenstand1 der Franschen kostite hun ontz^ttande very, liezen. De cavateristen, die. Plemon* vert dedigden, waar zij waren omsingeld, weer-stonden 15 stomiaanvallen. Zij| wei gardant zioh over te geven; zij bOianden zich( met een schitterend élan een doortochit door de v^andelàjke rangen en slaagdent er in onze linies beredken en huM plaats in de gelederen wederom in 1h( nemen. De bedreiging van on zen tegaoff stand, blijè; overal ongeschoeden an onze réserves bezitten een volkomen bew&gings< vriïheid. De bladen leggen er aile den nad rulfi op dat 3e Duitsche vooruitganç heienj nog moeilijfcer dan gisteren in zijn wer^ gaat. De tegenstand is dagûlljks krach tu ; ger en de trompe3-, die numiexiek jn dief minderheid z^i, wachten mat veitxouweiï het einde van dien slag af. Zij vindien eeinj motief van voldoening in een vergei^kin^[ vtan de geringe vorderingen tôt ae ont-zaglgke verlieaen der Duitschers. Portugeesche troepen. De Figaro gehr^t, dat de inspantofaigj v'an Portugal in den wereldoorlog werkelijk ontzaglijk is geweest. Aan bet front bewin-dfen zich op het oogemblik 60 à 80.00Q goed geoefonde Portugeesche troepen, die over een groote gevëcbtswaarde bMdhikk/>ni en bekend staan om hun taaihedd. Geduretntl^ het laatste offensief bebben 20.000 Forte-geezen, staan de onder bovel van gemeraall Gomfez Dacosta er veel tee bijje(dirage«i, den oprnarsch van den vijand te stuiten. Do( Portugeesche officieren hebben een me»*1 sleependien iwvloed op hun man;nen. Van het Zuidelijk front Het Itaiiaansche legerbericht. ROME, 11 Juni. (Draadloos van Cat' tano). Officieel: Tusschen het Vallarsa cH: het dal van de ^Astico alsmede aan deul beneden Piavs heieft het vijandel^ke ge^ schut bij herhaling gedeeltoîijike vuur-ieticisj tracbten te ontwikkelen. Onzf, artillerie heeft ze kraohtig heinlwooid. Ow, don( Monte Corno (Vallarsa.j, in het 'dal van de Frenzela en bij Cortcllazjpo heeft de vijandelijke infanterie de ^ijdele overromi. pelinsspogingen herhaaJd. . , . Beoosten Capo S>le hebben ltaliapn.se. «( patroeljes de b^wtting oit de oc•» nies der tç^rvstanders gojaagd en er rciachi «eer, tWe® ni ortie ren en a oorkwstTÎig btiit gcmaalct. In ' luchtgcveclliten zijtn; viii 1 toestellen gevel<L

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection