Belgisch dagblad

1383 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Avril. Belgisch dagblad. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fq9q23rv8c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaarg'ang. WOENSDAO 13 APRIL 10ie. No. 178. ABOHEMENTEN. Per 8 maanden voor Holiand 12.E9 franco per post. Losse iummers: Voor Holiand B cent #oor Buitenland 7Vî cent. DenHaag. Prinsegracht 89, Telef. Eed. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN J/AN 2 TOT 4 URE. ADVEE'TENTIENs van 1—5 regels t 1.50; elk» regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixoii House Lloyds Avenue E C. ONZE WERKLIEDEN IN BALLINGSCHAP Van socialistische zijde: De vijand dringt voorwaarts in liet land. Onze laatste versterkte^ vçsting valt. De burgerbevolkiog gaat lie en naar liet onzekere. Tien-tallen van duizenden werklieden hebben hunne haardstede verlaten en dolen rond in liet Noôrden in het Westen en in het Zaiden. Voor aile bezit dragen zij hunne arbeidskracht mede. In den beginne werden zij ten allen kant met open armen ont-vangen ; er werd liun onderkomen, voedsel en kleederen in overvloed toegestoken ; maar znlks kon niet duren, temeer daar liet een zaak was van langen duur. Er moest gearbeid worden. In de oorlogvoerende landen, voor ons dus in Engeland en Frankrijk,-was er vraag, veel vraag naar - arbeidskrachten in de munitie-fabrieken.Onze metaalbewerkers en al die-genen die eenigen aanleg voor liet vak gevoelden, kozen den weg naar Engeland. Eenerzijds veel werk ! Anderzijds vele werklooze Belgische metaalbewerkers ! Het werk "bleef. De metaalbewerkers bleven werkloos of gingen zij aan het werk, dan was het voor korten tijd. ZondcrJing verschijnsel, waarvan de oorzaken te vinden war-en in de onkunde der vreemde taal, ongekende gewoonten en gebrui-ken op de werkhuizen, de onbe-voegdheid bij de wettige regeling en voorsckriften van den arbeid en de stiefmoederlijke behandeling door zekere patroons. Deze moeilijkheden dienden uit den weg geruimd te worden en weldra bleek dat de oplossing be-sioten lag in de organisatie. Onver-wijld zetten zich Chapelle en nader-hand Longville en Eckelers aan de taak en spanden een gansch organisatienet over Engeland, het-welk al de Belgische arbeidskrachten vereenigde en met den dag waren de grootste moeilijkheden opgeruimd en eenieder kon aan de dagtaak. Uit het verslag van den secretaris — bediening die nu door Eckelers wordt waargenomen — loopende over het tijdverloop van 10 Juni 1915 tôt 31 December, ontleenen wij de volgende inlicbtingen. De organisatie der Belgische arbeiders is opgericht in verstand-houding met de Engelsche vak-vereeniging „Workers' Union" en telt op dit oogenblik 40 afdeelingen niet ongeveer 4000 regelmàtig aan-gesloten leden. Weldfa deed zich de noodzake-lijkheid gevoelen van een propa- gandablad om de onderlinge ver-standhouding nauwer aaneen te sluiten, om de leden zoo volledig mogelijk in te lichten over al de vakaangelegenheden en om hunne rechten flink te verdedigen. In deze leemte is dan ook onmiddellijk voorzien geworden door het uit-geven van het maandblad „De Metaalbewecker". De organisatie heeft zich voor-namelijk te werk gesteld voor de werkverschaffing aan Belgen, daar het in Engeland niet geoorloofd is aan onze kameraden werk te verzekeren zonder de tusschen.-komst der Labour Exchange. Zij is opgetreden voor de verdediging van de belangen der leden bij werkongeval, waarbij er zijn welke, -dank aan deze tusschenkomst, eene schadevergoedmg van 7500 fr. hebben genoten. Tevens heeft' men zich reken-schap gegeven van het ongelukkig, beklagenswaardig lot der bevolking in België. In den sckoot der ver-eeniging heeft men dadelijk een spéciale dienst ingericht voor het sturen van geld naar in ons land verblijvende burgers. Trots aile moeilijkheden is men er in gelukt deze zaak naar behooren te regelen ; in den laatsten tijd wordt ho t geld verstuurd door bemj-Jdeling van de Commission for "Relief in Belgium. Deze instelling heeft een prachtig resultaat opgeleverd : voor 1100 personen werd er geld opgi scuurd voor een bedrag van ongeveer 120.000 fr. 'len andere wordt ons ook nog bekend gemaakt, dat dank aan hét optreden der vereeniging, de werkvoorwaarden voor onze werklieden op talrijke fabrieken ver-beterd zijn. Uit het finantieel verslag maken wij op, dat het jaar 1915 ge-sloten werd met een zuiver boni van ruim 15.000 fr. Ten slotte heeft de organisatie in haar schoot een soldatenfonds go-sticht. Dank aan de offeiwiiligheid en de solidariteit onzer metaalbewerkers in Engeland heeft men een steunfonds ingericht, hetwelk toe-laat aan de in verlof komende soldaten wat zakgeld te overhan-digen. Dit geschenkje wordt door allen met de meeste gretigheid. gewild, zooais best te verstaan js. Ons slotwoord is : onze metaalbewerkers hebben in Engeland praîchtig gewerkt. Dank aan hun-nen vereenigingsgeest en solidariteit boeken zij een overheerlijk resultaat, waurvan de gevolgen zich dôen gevoelen in ons zoo diep beproe'fd België en bij onze moedige' soldaten op den IJ zer. I H£ f ÛESTAND Aan do Duitschers z;al men moeten toegeven dat zij taai en hardriekkig zijn maar ook, wèinig om han leven geven. Keeds woedt de slag rond Verdun 50 dagen en nog_ houden de aanvallen aan. ■ùelfs bericht men dat do eerste poging ' s vijands om een algemeen offensief ondernemen begonnen is. Die aanval strekt zick uit over een front van 20 Wometer. Dit heeft den aanvaller bergen 'J'^cn gekost, doch de Duitschers zijn koste van kolossale verliezen er in geslaagd over eene lengte van 500 meer door ^ te dringen in de vooruitge -fioveu ïoopgraaf van keuvel 295. iJeuvel 205 maakt deel van den be-oeiaoen Mort Homme, het bastion dat k'jiitscliers het leven van duizenden n duizenden mannen heeft gekost. Bé-imeourt die een uitspringend punt in 3 nieuwe Duitsche linies uitmaakte, is 0Dti'aimd. 'Je Ijezetting van 500 me ter s loopgra-^euvel' 295 beteekent niet dat te ^ Homme gevallen is en dreigt vvtaileu. Die positie is buitengewoon Fr/ l'k ea ^et is mogelijk, dat de ' nsGic\ den verloren loopgraaf her- nemen, zooais te Avocourt, waar de vijand die een oogenblik voet vond in de liniën der Fraiischen door dezen àchteruitgeslagen werd. Een sehijnaanval had tevens op den Peperheuvel plaats. De geheele Fransche verdedigingslinie blijft omvrikbaar. De .Duitschers loopen zich den kop in en verliezen reusachti-gc troepen, wat beantwoordt aan de be-rekeningen van Joffre tijd winnen, den vijand verzwakken en hem de grootste verliezen mogelijk toebrengen in afwach-ting dat het uur voor- het groot offen-sief der geallieerden geslagen is. Aan het oostelijk front schermutselin-gen. Hetzelfde aan de Italiaansche grens. De Engelschen zijn ' er nog niet in geslaagd door de vijandelijke stellingen van Sannaiyat in Mesopotamië door te breken, ten gevolge van de overstroo-mingen.In Armenië, namenlijk in de richting /an Baiboers schieten de Russen goed )p. Dit is hetzelfde in de richting van Diabetz, terwijl de Russen uerscheidene lanvallen der Turken bij Bitlis afsloe-jen. Aan het Oermia-meer vechten de Russen nog tegen de Koerden, Links en Rechts i Dankbaarheid jegens den Paus. De Belgische minister van kolonië®, heeft den Belgischen gezant te Rome, •Van den Beuvel, voi'zocht den H. Vader zijn dank te betuigen voor de welge -slaagde pogingen, welke deze in het werk gesteld heeft, om zijn zuster t© be-vrijden. De Belgische gezant heeft aan dit verzoek voldaan en den Pauselijken staatssecretaris den' volgenden brief ge-zonden: Eminentie, ik heb d'e eer U het dan^tel.egram van den Belgischen minister van koloniën, Renkin, te doern toe-komen. Ik wil hier bijvoegen de uit -drukking van onze dankbaarheid Voor de groote welwillemdheid, welke de H. Vader steeds "jegens de ongelukkig© ver -oordeelde Belgen getoond heeft. Enge'sche milddadigheid. De nieuwe oproep van het Steun-comité voor België heeft, volgens be-richt uit Londen, veel succès. Donderdag alleeu werd reeds voor 44,000 (1,100,000 fr.) pond ingeteekend. Waar zijn de kniezers, die opgevijzeld door anti-£ngelschen, klagen dat Engeland niets doet voor de Belgen? Het ware goed dat de Engelsche Regeering eens globale cijfers liet kennen om die ondankbare kwaadwilligaards of sufbollen te beschamen. De ..Metpopole". Het dagblad „La Métropole", weiks iDrich-tingen le Aotwerpen stelse.lmatig door de Duitschers werden vernield, zonder twijfel op grond van de hevig anti-Duitsche houding door dit blad sedert jarea aangenomen, was weer te Londen verschenen te zamen met het groote Engelsche dagblad „The Standard". Voor enkele dagen hield de „ Standard" op te verschijneo en thans wordt de „Mé-tropole" afzonderlijk âitregeven in Cursitor street, numiner 14, Londen, E. 0. Wij wenschen de „Metropale" denzelfden bijval toe, welken hare vaderlandslievende houding haar vroeger deed verwerven. Een slag van 50 dagen! De Fransche per3 wijsc er, volgens Havas, op, dat na 50 dagen de Fiansche linies bij VerduD nog met ziju doorbroken. De onzijdi-gen en het Duitsche volk zagen nu dat men hefc Fransche front niet breken en dat Fraukrijk in 18 tnaanden met een bevolking van minder dan 40 millioen den voorsprong had genoten, welke 44 jaren van groote militaire voorbereiding aan 7J millioen Duitschers hadden verzekerd. Goed nieuws voor onze afgekeurde soldaten. Het Belgische £ o n s ulaa t - g en er a al te Vlissirigen verzoekt ons het volgend© op te nemen: De minister van Oorlog, baron d© Bro-queville, heeft ter gelegenheid van het loest van den koning aan de dappere afgekeurde soldaten een verrassing ' be -reid, die wel welkom zal zijn. Tôt dusver trokken zij hun vergoeding in Belgisch geld, zoodat zij bij het wis-selen een tamelijk groot verlies leden. Vooilaan zullen zij in guldens betaald worden, wat voor hen een verhooging beteekent van 25 procent. Van de Meulebroecke door den Koninj gedecoreerd. Daily Mail van 8 April bevat eene plaat voorstellend den Koning die een deco-ratie op de borst spelt van den bekenden Grentschen socialist Van de Meulebioecke. Het Londensch blad merkt op, dat dezelfde geridderJe zes maanden vôôr den oorlog te bent voor anti-militairisme werd verooideeld. Sindsdien is hij reeds tweemaal door Koning Albert gedecoreerd om een zieltogende officier gered en een gevaarlijke rnissie uitgevoerd te hebben. De zoon van August De Winne, hoofdredacteur van Le Peuple, ontving het oorlogskruis. Moge hun voorbeeld indruk maken op ^de weinige socialistische dienstplichtigen die zich in Holiand schuil houden en zich door aile drogredens laten ophitsen om hun plicht niet te vervullen, juist alsof de laatste Duitsche dienstplichtige sozial demokraat niet in het leger is. Handen op! -Wolff heeft met gemaakte verontwaardi-ging der wereld kond gemaakt, dat rond Verdun eene kleine afdeeling Fi'anschen de handen opstak, maar dan, wanneer de Duitschers naderden, op hen schoten. De Fran-schen werden uitgemoord. Wolff is van zijn eerste leugen niet ge-barsten en daarom zul en wij er van gelooven wat wij willen. Do verontwaardîging kan hij gemakkelijk ter zijde zetten, daar de Duitschers berucht zijn om hun verraderlijken list van hand op. Een gereiormeerd Belgisch soidaat vertelde ons nog heden, dat in September 1914, tusschen Aalst en Melle, een bende uhlanen omsmgeld werd en de handen opstak. Zonder iets kwaads te ver-moeden naderden de onzen, toen eensklaps de snoode ruiters uiteengingen en een mitrailleuse aan het-draaien ging. Het is altijd bij de Duitschers de oude historié : de balk en de splinter in het oog. ISJaar aanleiding van het Duitsche bericht, dat Fransche soldaten de armen zouden hebben omhoog geheven, dochdaarna verraderlijk zouden hebben geschoten, zegt „Havas", dat een kleine Fransche troep door een veel grootere Duitsche troep werd ver-rask De Duitschers hadden hen vermoordom hen te doen boeten, dat ze zich hadden verdedigd. VERKLARING VAN MINISTER VANDERVELDE, Wij iezen in L'I ndépendaiice Belge: De heer Camiel Huysmaris en ik, in onze hoedanigheid van 'secretaris en voor-zitter van het uitvoerend comiteit van het Internationaal Socialistisch bureau, hebben Parijs en Londen bezocht op uit-noodiging onzer Fransche en Engelsche kameraden, ten einde met hen in aan-raking te komen en rechtstreeks inlich-tingen te verkrijgen over den staat der socialistische gedachten in beide landen. Zekere conservalieve bladen hebben de7e bezoeken willen voprstellen als ,,vredesmtriges". Het zal misschien niet onnoodig zijn, eens en vooral, tegen deze partijdige opvatlingen protest aan te teekenen. Huysmans en ik, zijn Belgen. Ik maak deel van eene Regeering van nationale verdediging, Twintigmaal heb ik verklaard dat zoolang er Duitsche soldaten in België en in Fraukrijk zullen staan, wij ons de ooren zullen stoppen wanneer men ons over vrede spreken 7oa. Hoe kan men alsdan veronderstel-len dat wij ons tôt eene „vredesintrige" zouden leenen. Maar zoo wij Belgen zijn, wij zijn ook socialisten en leden van het uitvoerend Comiteit der Internationale. Te dien ti-tel is het ons recht en onze plicht ons om de toekomst te bekommeren, in aan-raking to blijven met onze vrienden en met hen de middelen te beramen om tôt een duurzamen en rechtvaardigen vrede te geraken. Sommige afdeelingen der Internationale en namelijk onze vrienden uit Italië hebben er met nadruk op aangedrongen, dat liet Socialistisch Bureau zou bijeen-geroepen -worden in algemeene vergade-ring.Het bijeenroepen van zulke vergade-ring scheen ons zedelijk onmogelijk, indien groote partijen, toekoorende aan de oorlogvoerende landen, weigerden er aan 1 • deel te nemen. En het is gekend dat noch de Fransche socialistische partij, noch de Engelsche Labour Party aannemen eenige ont-moeting te hebben met de groep der meer der heid. van de Duitsche socialistische partij. Naar mijn persoonlijk oor-deel zouden ook de leden der Belgische Arbeidcrspartij, indien zij konden ge-raadpleegd worden, deze meening ait -drukken.In Fraukrijk, evenals in België, wor-stelen wij tegen den inval en oefenen aldus een recht uit van wettige zelfsver-dediging.Zoolang de sociaal-democraten van Duitscbland niet volstrekt en" duidelijk ons recht 'tôt verdediging hebben erkend en zij niet aannemen ons in onze verdediging te helpen, zoolang is het her-nemen van betrekkingen onmogelijk j; door het stemmen der oorlogskredieten verklaren zij hun samenhoorigheid met den Keizer ; zij leggen hunne hand in de zijne; hoe zoudèn zij ons de andere kunnen reiken ? Dit ailes sluit het bijeenroepen, in algemeene vergaderinge, van het Internationaal Socialistisch Bureau, ten voile uit. Maar het uitvoerend comiteit, samen-gesteld uit Belgen — en waar voor den duur van den oorlog drie Hollandsche kameraden aan toegevoegd zijn, hebben het eenparig gevoelen uitgedrukt de ka-ders der Internationale te behouden, en buiten aile militaire gebeurlijkheden om, zich met de vredesvoorwaarden, in aile landen, onledig te houden', al ware het maar alleen met het oog op de vrije ' beschikking der volken over Iran eigen lot. Het is niet onnoodig te onderhandelen met de personen uit het ander kamp, noch rechtstreeks noch onrecktstreeks, maar het is noodig dat wij weten wal de socialistische partij in iedér land be-geert en doen wil om in de toekomst zulke menschenslachtingen te vermijden. De Fransche kameraden zijn het met deze zienswijlce eens, terwijl de Engelsche gezellen van meening zijn dat alleen Voor het oogenblik moet gedacht worden aan het bevechten der overwin-ning.Wij kennen nu de denkwijze van de eenen als van de anderen en daardoor is misv erstand uit den weg geruimd. Persoonlijk heb ik den indruk ge-kregen dat, noch te Londen, noch te Parijs, de werkersklas ontwapenen wil vôôr de zaak der vrijheden van Europa op slellige wijze zal gezegepraald hebben.Wat nu de personen betreft, die bij deze gelegenheid spreken van vredesin-triges en Duitschgezinde knoeierijen, zij bewijzen alleen dat zij ons ,niet kennen. Brief van Paul Hymans. Morgen zullega wij een schrijven van d)en heer Paul Hymanis, minister en Staatsminister, gezant van België bij het hof van St. James, mededeelen, Die brief moest in ons Koning Albeit-nummer verschijnen doch hoewel gedag-teekend, 2 April, kwam hij sle^hts giste-ren alhier aan, Roodkapken en le wolf De overvloedige en schielijke bewijzen van belangstelling van wege de Duitschers tea aanzien van de Vlamingen, zijn eerder on« rustwekkend dan geruststellend. Zij doen aan hefc feprookje Roodkapken en de Wolf denken. Voor den oorlog was de Vlaamsohô litteratuur in Duitschland zoo onbekend-ala de letteren der Basken .of der Laplanders. la de. Reclame-bibliotheek waren slechts een paar Vlaamsche boekjes vermeld. De Vlaamsche muziek werd e?en stief» moederlijk bedeeld. Tinel, de meesfr duitschç van onze componistenj was alleen door zijn© oratorio's een bekende over den Rijn. Onze kunstenaars met beitel en penseel .waren iets beter bedpeli. Dit was het geval voor Minne en Jules Lagae, Emile Claus, Frana Courtens, De Vriendt en Laermans, Henry Van de Velde en Horta. De critiek van over den Rijn voelde eerder minachting voor onze Vlaamsche kunst vari heden. Thans zwaait een onzichtbare dirigent het stokje -en plotseling worden uitgaven van Vlaamsche schrijvers aangekondigd. Zoo deelt het Insel Verlag van Leipzig mede, dat zij voortaan bijzondere aandacht zal wijden aan de Vlaamsche litteratuur. Aangekondigd wordt door haar de vertaling van werken van Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Karel van de Woestyne, Fr. Tim-mermans en Guido Gezelle. Weer een voorbeeld van „annexion paci« fique" voegt DeMaasbodeer spottend bij. Wij vragen ons echter af indien de wet op de auteursrechten in acht wordt genomen en gelooven niet dat Teirlinck en Van de Wosstyne hunne toestemming hebben gegeven. Streuvels, die slechts geld kent, is zoo kieskeuriginet. Te Jena, bij Eugen Diederichs, werd een ander boek uitgegeven „Vlaemsche Dichtung", waarin voorkomen vertalingen van epn 20-tal Vlaamsche dichters, die als brug moeten dienen tusschen Duitschland en Viaanderen. Julius De Meester, een der meest gewaar-deerde critici van Nederland, die de géboorte van dat boek aankondigt, vraagt ironisch in de Nieuwe Rotterdamsche Crt. : Wie zullen deze liederen zingen? Waarom zouden de Duitschers in Duitsch» land zingen dat zij Viaanderen bovenal beminnen doelend op een lied van Theodoor Sevens, den vader van Alfons Sevens, die om zijn eerlijke Vlaamschgezindheid in een Duitsch gevang is opgesloten. Is het niet bar bet gedicht van den vader te vertalen om als brug te dienen tusschen Duitschers en Vlamingen? Duitsche takt, mevrouw. België geholpen door Engeland, In antwoord op eene aan hem ge-stelde vraag door do "Kamer der Ge« meenten, heeft sir Edward Grey verklaard dat de bijdragen van de Engelsche Regeering voor -de verleende hulp aan België, f r s. 1 2,5 0 0^,0 0 0 per m a a n d beloopt. Daar dit bedrag niet rechtstreeks betaald wordt maar aan de Belgische Regeering wordt uitgekeerd door de leening der Geallieerden, is dit maar ecno approximatieve sehatting. Zoovéel sir E. Grey het weet, is de Amerikaansche regeering er niet tusschen gekomen. De bedrijven der Amerikaansche afzonderlijke onderschrijvingen worden bekend gemaakt in- de verslagen van het comiteit. De heer Hoover deelt geen petroleum uit, maar hij heeft de toelating aile rnaanden 20.000 liters petroleum voor de autos der commissie en voor die van de legatie der Vereenigde Stalen te Brussel uit te voeren. In antwoord op eene bijgevoegde vraag, legde Sir E. Grey uit dat Engeland een der geallieerde landen is die geld aan dè Belgische Regeering leent, die verlangt een deel der geleende gel-den in de kas der hulpcomiteiten van België te storten. De Vereenigde Staten behooren niet tôt de Geallieerde Staten en Sir E. Grey heeft geen ken-nis va» geldleening van de" Vereenigde Staten aan de Belgische Regeering. T i-m e s.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes