Belgisch dagblad

948 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 21 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bv79s1mg96/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

A ** 0 ! ... -«-»* etsar^trx«ensB 1*T.£L:A-T¥Ï>A<3- 14 JAWUATÎ.Ï HOIS. No. ÏOlî. " i"*u» juooumg BELGISCH DAGBLAD AB'OK E M !;NTEJS. Par S maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Los»e nummers. Voor Nederland 5 ceul. voor Bnilenland 71/. cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Teîefoon J>'ed. en Admin. 7135. Verschiînend te 's-Gravenhage, eBfeen »?es«k*I>ag te 12 «ire midiiag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 UBE EN VAN 2 TOT 4 URE. r ~~ *%, ADVEEÏE îfTIEN. Van, 1-5 regels f 1.50; elk» 1 regel meer f 0.30; Reclame# 1 1—5 regela f 2.50; eike rea-el meer I 0.50. London : Dixoa Hoùse Llovd* -S Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. 1 Beigische ^rsïerîni^» in AI rika* *) Le C o -r r e s p o n d a n t publioeerdo ia Iiet vroegjaar van 1917 een artikel over den Belgiaohen minister van Koloniën, Jules Ren-kin, dat niet onopgemerkt voorbijging. Zekero jichterdochtige polifeici zagen er een veeg tee-ken in dat de minister van Koloniën het er Op aanlei den heer de Broqueville aan het hoofd van bot Belgiaoh kabinefc te vervangen. î>it was al te fantasaiscb. De gezonde en : stevige roem van Jules Renkin vereischt zelfs piet dat hij den voorzittersstoel van het mi-toisterie zou gaan beldeeden waarin de heer de Trooz heeft gezetcu. De sebitterende zon pan Atïika beeffc baren onsterfelijken gouden weerglans omdengroo-ten Leopold 11 gespreid. Zij ook omstraalt 'Jules Renkin, bij die reeds tien jaarlangbet bovcnmenscbclijk werk van den eersten en laatsten souverein van den Congostaat voort-fcet; hervormde, aanpaste naar nieuwe toe-fctanden on in vollen oorlog, ja tijdens de be-petimg van bet moederland onze pracbtige kolojvie tôt een ongekenden wasdom en bloei hcef^doen gedijen. In bet boekje „ Jules Renkin et la Conquête Africaine' wordt liooger bedoeld artikel van het Parijsch tijdichrift vclîecb'gd ©n verwerkt en brengt ons allerlei bijzonder-'heden over Renkin'a Sturm- und Drangperiode. Da latere minister werd te Elaene goboren » In 1862. Reeds van jongsf af wierp bij zich in : don politieke n stnjd Na zijn stage bij nog aevenden advoeaat Tbsopbile Laotskecrc, ge-Wezen minister van justitie, later de beste 'président, dien de BeigischeKamerooitbaeft gekend, staataminister, gouverneur der Nationale bank, afgezet door de Dnitschéra en op den koop toe burggraaf gemaakt— beoefende Jules Renkin met bart en ziel de recbtswe-tenschap. De christelijke démocratie trok dien Jongèn uit het volk aan. Met eenige vrienden gaf hij te Brussel uit bet-weekblad L'Avenir Social, later opgevolgd door La-jjTustioe Sociale, wier politiek procès yoor de rechtbanlc van len aanleg te Brussel nog niet vergeten is. De rédacteurs verklaar. ,.den ziob Bolidair wegens het vervolgd artikel ;èn werden elk tôt 26 fr. boete veroordeeld-Dr. Pol De Made, hier beter gekend onder de pseudoniem van Auger de Busbeck, had het artikel gesebreven. Drie van die veroordeelden werden nader-tand îainister. Jules Renkin behoorde tôt di_t lon Bcnrt]ver der brocbnre tereoH wijzen als hij meende „dat de jopp^beid v^n eenige oonservatîeven, zooals hij scbrijtt, er eenigszins toe hielp priester Daens, dien ongelukkigen priester, naar hetsebisma tedrijven." Schisma | feen grof woord, dat niet mét de realiteit Btrodkt. Trots ailes is priester Daens nooit een sohismatiek geweest. Niemand anders dan Ôe hoogeerw. heer kanunnik Heynssens, die in Nederland verblijft, kan dit best getuigen, toen hij op verzoek van Mgr. Stillemans, den traden democraat, gedurende bet laatste jaar y an zijn leven bezocht. Kanunnik Heyns-jBens sebreef me zelfs, dat zijn oude vriend in de gevoelens van de atiobtelijkste gods-Vruoht gestorven was, Aan pr. Daens worat tien jaar na zijn dood ook door zijnvroegere politieke tegenstrevers veel vergeven, omdat bij veel bK*i':vfe»4 beeft. . In ISS*- trad Jules Renkin in de Kamer nls gekozene van de boofdstad. liât zou ons te ver leiden zfln parlemen-tairen arbeid te ontleden, Yast staat bet dat bij onder den invloed ven baron Prosper *'&e Jiauleville, den meester journalist, die eens tef Journal de Bruxelles leidde, afbrak met den langs rechts gevolgde po-ÏÏtiek van anti-militarisme. Hij beeft dan ook fiink bijgedragen om in 1909, àe hatelijke plaatsvervanging te doen afscbaffen en in 1913 den algemeenen dienstplicbt in te voeren. Renkin was immer3 een nationaliat en is het gebleven. . In 1907 kon hij als minister van justit» (le Vlaamscbe taalwetten voor de recbtban keu van Brussel en bet assisenbof van Bra tant doen aannemen. Hij zeli iei zich op œ étudie van bet Vlaamsch toe en slaagde e: %oo ver in Vlaamscbe redevoeringen te hou "âen en de Ylamingen in bun taal aan fc Bpreken. Zoo streefde bij metterdaad naa ineer eendraekt onder de Belgen uoor de op ■ lossing van de taalgrieven op dat gebied zijj jçijne gedaobten ook breed en recbtvaardig Vooraleer minister van koloniën te wor den, bad bij met Paul Hijmans aangedrongei ~0p dé naasting van Congostaat door België die bij met hand en tand verdedigde en d.oo 'f bet verdrag met Leopold II en bet lcoloniaa :|barter had gereed gemaakt. Spijts delastei , jie op de naasting wogen — een naastin ttie men in 1895 verzuimd bad — werd z iindanks een beftige oppositie, vooral doo J. Renkin's tusschenkomst goedgekeurd. 0 çJaet aandringen van Leopold II, verliet bij ee jnmisterie de tout repos voor een taak, di de sterkaten deed deinzen. Te realiet om zich op eene bureaucratie ( Iteunen, vertrok bij in 1909 in gezel^cbap va Éijne kloekmoedige ecbtgenoote, zelf naar u ikolonie die bij doorliep als onze ICroonprln îaterkoning Albert. Tveeds op bet einde van dat jaar legde t aan Leopold II zijne voorstellen tôt r Orgajisatie voor. Tweo en bali jaar lat ^werden de dekreten reeds uit^^yoerd. In t 'Kamer werd zijn werk heftig bestreden do çnkele leden en buiten de Kamer door k (foitalisten, die wilden loopen vooraleer mi ij^on gaan. Jules Renkin liet praten, verd di^de zioh kranig en arbeidde. H#t yerricb ^7erk ia kolossaal. In 1908 had de Coni ÇOt) K.M. apoorwegen, en-in den «orner 19 Waa men reeds tôt 1700 K.M. gekomen. 1 'fco was de vooruiteans: od aile p-ebied bespeuren. Toen de oorlog uitbrak bad do energieka, taaie, vlijtige en schrandere minister Kijn hervormingen tôt een goed einde gebracht, bijgestaan door onvergetelijke mede-werkers zooals Victor Denijn, wijlen Fernand Goffart, die onder zijn taak is bezweken — zijn rapport over de apoorwegen in Congo ia namenlijk een reuzenarbeid. Hoevelen anderen zouden wij niet kunuen noe . en, waardige ambtenàren en luiteuanten van een waardigen boofdman! In zijns redevoering te Londen van 11 Februari 1916, die wij hier integraal hebben overgedrukt, bad de minister zijne koloniaie politiek samengevat in de volgende woorden : „Ik meen dat bet koloniseeren die onge-twijfeld een werk is dat de Belgiscbe kapi-talen toeiaat vruchten af te werpen en de Beigische energie zich te gebruiken, maai het is vooral een groot werk wiens onrechtstreek-sebe gevolgen het aanzien van het vaderland inoeten verhoogen". En de minister had er woorden om de verkleefdbeid, den offermoed, de heldhaftigheid, de recbtvaardigheid en de liefde te verbeerlijken „die Christus aan de mensoben heeft gebracht". Toen kwam de oorlog. De hemel zal eeuwig getuigen dat niemand in België hem beeft gewild. Elk verantwoordelijke Belg heeft z\jn begt gedaan om die verschrikkelijke plaag te vormyden, ook in Afrika. Jules Renkin hoopte -'afc dé blânke rassen zieb genoeg zouden oer-biedigen om niet elkander te beoorlogen in het aanschijn en met bulp van den neger. Eilaas! Duitschland heeft het niet gewild, hoewel onze minister van koloniën het Congo-bekken wilde doen neutraliseeren. Daar dit niet mogelijk bleek beval hjj den heer Fuchs, gouverneur-generaal, een verdedigende hou-ding aan te nemon. Docb ook in Congo scheurde Duitschland een ander vodje papier, bet verdrag van Berlin. Reeds den 15den Augustus 1914 hadden de Duitschérs aan-gevallen,Toen nam de minister van Koloniën een krachtig besluit, dat hij zonder moeite door den Koning deed deelen, spyts de'tegen-kanting van verscheidene ministerieële col-legas. Onmiddellijk seinde Renkin zijne bevelen : Medewerking met Fransçhe en Engelschen, defensief offensief. Hier gaf de minietei blijk van helder politiek inzicht, wilskracht en vaderlandsliefde. Men weet hoe succesvol de Belgen ope-reerden in Ubangi en Kameroen, in Hhodesia en Oost Afrika. In den zomer van 1915 werd het offensief tegen Oost-Afrika baglist-îiad^t richten met basis, proviandeering en uit-voeven van groote werken. Renkin vond Sué mannen in den gouverneur-generaal Henry, generaal Tombeur, kolonel Molitor, kolonel Tilkens, kolonel Brassel den /weed- schen kolonel Olsen, luitenant-kolonel Thomas, major Muller, kolonel Moulaert, major Bôuling, luitenant-kolonel Huyghe en aQHiernzij nadrukkel^jk er op gewezen, dat de Beigischeveldtocht gansch onaf _an-k e 1 ii k is geweeat van de Britscbe expeditie van generaal Smuts. De naamlooze acbrïiver der brochuur is van meening dat heè mis-schien de koppigbeid der Belgen ia geweest, die de Britten beeft aangezet aan te vallen in Oost-Afrika. De veldtocbt van Ruanda en Tabora, waar generaal Tombeur zijn triomfan-telijke intoebt deed is door de Belgen gereed gemaakt, gewild tôt een goed einde ge-voerd De Britten hebben ben later te bulp | geroepen om de laatste overblijfselen van bet Duitsche koloniaal leger dat eenwaardig tegenstrever der Belgen was --te vermetigen. ! Renkin beeft dieri veldtocht gewild. Tom-I beur was de veldbeer die de victone afdwong. Dank aan die beide mannen is Belgie 1 200,000 vierk. kilometer grooter en een provïncie met acbt millioen inwoners TJjker geworden, de rijkste pTOvinde van Oost-Afrika, zes-, zevenmaal grooter dan België I en ook meer bevolkt. Dank aan Jules Renkin bezitten wij thans 1 een kostbaar diplomatisch pand, bet bewijs " dat de Belgen ook bet beste koloniaal legei in Afrika konden verslaan. Aldaar bezitter 3 wa tbans een koloniaal leger dat voor geei r ander moet onderdoen. Het ia te hopen da " hem de gelegenheid worde gegeven m Vlaan 3 deren te toonen wat bet vermag. Bovendiei f beeft de vooruitziende staatsman ons lanc " door iedereen doen eerbiedigen. Dank aai 1 bem was het gedaan met de roi van bedela ' res een roi die voor onze fiere natie a. t " sebrijnend en te vernederend was. De Belge: 1 zijn immers in de gelegenheid gesteld ge ' weest te toonen dat zij hunne kolome nie \ alleeù kunnen verdedigen docb haar konde: uitbreiden ten koste van Duitschland. Ho 1 bespottelijk blijkt dan dedroom vanDr.boJ ?. een Duitsch koloniaal rijk tea nadeele va I Belgischen Congo te stichten! r Jules Renkin heeft door zijn yzeren wi P ziiu schrander beleid en ruimen blik de n onvergetelijken dank van zijn land verworvei Hij had gelijk toen hij, tegen zijn eigen pol j tieke vrienden in, de kleingeeatige partijp» 9 I litiek den toegang tôt de kolonie vorsperd D Eere z\j dien nationalist metterdaad, aa 9 wien zijn land oneindig veel verscbuldigd i ' Voor heden en morgen bUjft Jules Renk •• een der grootste drijfkracbten der Belgiscl ^ j natie, onmisbaar "voor de bevrijding, liet he 3" stel en den beropbouw van België dat me ,r dan ooit Congo beboeft. Ook wordt on groote en ry'ke kolonie meer en meer do 31 de Belgen naar waarde gesebat. Zij wordt populair, ' Léonce du CastiHon. 1 ïo *) Les Cahiers belges, no. 6, Jul< léi Renkin «t la Conquête africain Cn O. van Oe«t et Cfe. 63, boulevard Haussman A. _ I o.nn DM* TA /tAnfimAH wppiwt ' » mm m \ ■■ Nieiws oit Bfitt A^TWERPEM. mit.: MLROJLER TS& ANTWERPEN. Dan Zondag fim a dit jaaa1 werd in d« Kaitbedi-aal te ifcKwerpm eene «o-Iftmineele mi» geeelebreerd1 door Z.ë^ Kardin. Mercier, iiem grooio njeaiigte was opgjeûtfouiaa en nam «© galescenbeSti te baiat, oin eene ovatie vmi sympathie te brfrug,en aan' Eïuiiuenfcie. DE BEVOORRADINQï. — Om de acht Aagwi zal in een loknal • ta Antwei-peu een rant&oen van 100 gr. gehâlkt vlessch per persoon wordeii v^rstrekt. AANG-ESLAGEN. —i Bij Karel T...„ wcaende Van der Kenloiisiraat te Ant-werpen, werden eenigi» kôeipous zijtien sto.tfea aaiigesdagitm, walke van dfofstal vcc^rHcoimen, gepleegd ten nadeele van i Vranokx, wonaide 'j. mboutstehobaau, ta Borgerhout. 3RABANT. ! jM;, LE MONMEB,, — U^meld wordt dat am dein heer Mauricte * i©mojinier, sobepe^je < TO|n: Brussel, die zick &»>» steeds in een i ceR ta tjevrmjt, wijae va» vhmv È.acaiting is -ym mot dan burgo £ maas;ter vain BoiteSoft. ^-ésopeins gevangen, in t vieirbindiing te treden. De g-eaandbeidstogstainfii' I wi Latacaaueir is ihaohfiiijfc. LE âTRIJD TEfiEN i>E ^OEKERAARS. j Naair genield wioixii. is, dia Duit;ok© finna Berbard Halpe-m, Zemneiiaain 57, te Brussel. * wfelke bande! dréjeî- in leven ^middcl'en, |0mt 3 feniden. LE WELDADIGHEIDi.'jINSTELLINGiEN TE ] SINT GILLIS. — Die ibes^wrel-jastew der weldadigbeidsiljureielein belaopsn voor heit jaar 1917, ^0.000 &m*, éegetn 23.000 framik in 1916. Het ver-ïcihif sp'rait roort uiit det ! Iolopisyerbioiogitîlg aan b^t pieffistomeieil taego- : keind. Die bulpgeddtân ein pen'siaeniein die in *1916, 39.000 frank Ibe^lroegein, beliepen in ( 1917, 56.000 £r. en in 1918 nojnd de 70.000 frainik. Die buiteîngewoinia verhoo(ging koimt voiart uit bet feit dat 60.000 frank mioie^t ! uiigegev-en wioirdiein aan rleaaoh, eieKii en ^ melk, .tejrwiîjd in gemmons tijidein glecibts 10.000 * fr. voior dez© wianem w®wd imsteed. ^ Daar ide Ui'Qfavon ia verœ die oatvanmten ' wortfeîi" .iwj'geiegB- ^ w«I 155.0ÔD îrank Woopten. DIEESTAL VAN 25.000 FRANK, — DitevePï ziijln in die wotning van mieivx. D.r.., raatenierr-ster, Sint-Jan-Nepoonucèneisteat te Brussel, gedrongein en be'bl>en er vror eew aotmv van 25.000 frank waarden gesthoiett. — Ten' nadeole van dien beer S...., undusi-wtotraat te Brussel, weaxlm vWKxr verf=>obel-dene duisenden fraink aaties gestoien. ^ BRAND. — Esn tomelijik ©rnstig® bi&nd .ontetond Zandag op eem aoider ran bet vioiederiiaagiaiaijû àeï* ^ladhitli"uiae!ri w !beek. Die» gobacl» is belangrijik. OOST-VLAANDEREH. DE DEPORTATES» - Wie beibben saeds gemeld dat ,anlang® 172 mw^onei-s vaa Sal-xaete b:abooreiiMia in bet algemeieta tôt da begaeda Mmm dier gemeenite werden ga-dworteerd om aam militaire warkeu te aff-beideJi. Aangaande dieizle deporlaties, meldt Les Nouvelles dat ma groot deel dezer ongelukkigen naar belfc f»nt te fttheini werd eezioiiden m d© anderen. naar TthieLt. uaar werden zâjl gedwtaogieai loopgravan te maken en andergrondsch© sdiuilplaalsen _ te bioiui-weat iqnider bet aamboudend to^ac-bt van I de vervvaàadia pinbieitamein, D© gedepionteeroen zKb zeer gleoM gelcgaescd; zi| heibbein veel I te lijdon van d® koïude. Het veedsel laat j veel te wens chien io(ver; de so&p is nioig te I glceht vopr de die®an Raeds ziijn tal vrain • 1 pers,otnen ziek gevallen en in de ommoigie-i likbeid verder werk te vemchten. t Met Keratofe «itving eàn aeker getal ; dez-ei' lomgelukkigem èoelating om bet fee^t . tibuia door "te foTengein tenamde weer wat t op gtel te koanetn. 3Ma bat Keratfeest u^oes- L iteif Z'iv Weei' aan den arbeid. , De zjojon van den bargemee^ter va» bfto . zlaete, de hear De TiÙoauc en de heer Artlw 3 Maiteua, sobeepsibev-rachter, zâjn aangeduid i om de>ntg evex het kanaal te BeUem Mj . Gent te idraaim. De haereu Van de Steena, t Camiet Iteyne en Vermersah werdieax i iVjit mo ruark Ibœte vawxdeeld om ge- e weigexd te hebben aain bet bevel toit dietpor- I tatie te geboorzamen. n I LUIK. '' Iiïï LEVEN! TE LUIK. Ba|z,ûndere " baliciùingen latén oina toe te mielden da1 ' àe duturte van bet leven ver.sdluikke^ ia. ' Men vraagt 320 fr. vioor een Label# k^ ' tuum, 130 fr. vopr ee» « ^ l Lontvangt er 330. granw f iUst niet vaedaaam gewefe ia- ^ ^ radep' aa» i«Da * etea. Do werklieden m het ba.^onder ^ 10 S m-mageul. Artn Wlk! Het W Ir ia eobter uitetekeud. Dît oxm ttwte L Hat is o.«n teaken van |0in& goed r-sihi a, va» den ,o»vern4!delijikieto zeg«- Bflveniaifcaaflide inîiclbtingqn oircor l«it m. - réel bi flagrante t^engpraak va» ee &b|t oiveJ" Luik dat in èk „N. R. C . -cb«'en .Wij1 wefen niet indien het Ingezdnd vvcid dioiar ibqar Luik<^>rra^tent de ,s acliivisl Pre,aa». In a'ile gelval kldpt h< teadensberiaM niet met de feiteu. Q. . « Y ii'V ol1-? "OftÊTUMi a* Legerberichten der Entente. Kusland's verbiokkeling. ■ 1 11 1 -\ De republiek van Oek/aine is door de Centraîeri erkend. Krakeel tusschen Duitschérs en Bochewikis. — Sombere v toestanden in Duitschland. — Kaledin aan het hoofd van1 de Donrepubliek, — Duitsch offensief verwacht tegen Verdun. — Staat van beleg in Spanje. IIETOESÏ AHU In Duits/cbland is de toestand vea- van trea-kwikkelijik te wezen. De conservatieven Vian Pruiscn wilie» sich niet laten worgen. De volksmassa ijdt meer eu meer bouger eu koude, de 'evolutiô; girolt in aile hoekein. De Prui fise'he . v.'lilekeiir . in Polan verwekte gè-tibbel tueseben minister Friedberg en de Poolscbe parlementaire gji'oep. De Pruâs verslaat zoo goed de kunst >m Je klaine natio»aliteiten te aaien en e paaien î Er worden belangrijke politieke be-iprekiugen gebouden tusschen het opper-ste ^legei-eommando en het; oiviele rijks-jestuur.De • inleiding diaartoe vormdie bat onder-îoud dat de kroenprins gistareu met ien ceiwetr had; ook Hindenburg, Lmdendori m. andere iuvloedrijke ■ persowen confe -■eerdan druk. Het gewiobtig^te was eobter de confa-•entie, • die hedenmiddagi plantes vond, vaairaa» het opperste leger<ïoimnanlo en le rijkskanselier r.eelname». Het resultaat daarvan inoest eam punt ran bespreking uitmake» op de bijean-comsit met den kaizer, waaarbij allen, die >ij de aaageiegeuheid betroklcen zita, Leaîiiamen. | In den #loep dezer waak zal von Hert-mg minatans twee redaTOetringen houle», één in de hoofdtcommlssle van den ^ijksdag oVetr de # buiteiilaindsCbo poliliek, sn één in bet Heetranhui^ over La binn^enlandscbe pol'tiek va» veorden op de redavoerlogen wau oe eidende staatslieden der En'teale-miogiend-ledan en tevena verklaffingie» aïteggeu }ip DO|gi te verwaebten deelaratle® va» ieze zijie. Dinedag zal -von Hertling m het nee-renbuis bet wo>rd voeren e» zich daar als Psuislsch minister-presidenit voorstellen. Men neemt aa», dat bij bij deze ge-leeenheld zal Ingaaa op bangiande kwes--fcler de Pruisiscbe binmanlande^he politiek' ïake»de, ofecboon het Huis zich eerat veel later iget deze.zaïak zal bezigno.u-den.Zoo aeint WoiSH. Rjusland v&rbrok'kle'lt mear en meeï. Te Bneist-Litowsfc ihiebban de cantates aeibaaat de Oebraime ails zalfstandigen stiat. te erfcf»nie» e» bem te laten beraad-slagen.Tdssoben Tnoitziki ien generaal Hoffmann, klwam bat tôt ee» krakeal. De Russen late» .aille Duitsdfcue blade» i» Paisuaa toe, ook d!e raaetionairste, i»a,ar de Duit-gobera ajifbwoorden niet met wederkeerîg heid. Ziji zijn al te bang, dat da sehemu-xie» der maximalisten bunne troape» ziou- vTratzlki zette de Jiearen Duitse-lieis den nâjipiar op. den neus en daaroip wardea de boeken tpegeslage». " De Amerikaanschie mnnister van _ buiten. lainidstilie zialken. Laesiug, heeft Mr een nero de gaallîearde» kraclhitig aangezet «ein oorlog viOiOit te zetten. Naar Le Matin meldt z.oiU Itet Oitfeusiet der Duitscbera zdcli nogmaals tegen het Vieidunscihi§ bol werk riebten. Evenaeing iz(au dit oftensief samengaa» mat eea aanval io(p de» Yseï', due tegen bet BtA-gisjcb léger, dat zich nog «rns mat viiiand zal kuwne» metiejn an de glon.erîj'ke Ocioiberdage» van 1914 izal dois» berlenren. Hat zio» de Diuitscibe va b ampie m het wéâtfn Duibscbland z«a over e^n îxsserve vffl twintig divigiea be^bikke» Wy hoaven i« Wefugt te zijn- Het Djuitsche leiger van 19L ia dit niet meetr van 1914 dat de gealkeer dm ncabita»^ ldopte» aan Marna an• ^ De teleuratelling der Diuitsicihers zal ,arilza0 «elïïk A en dan is be(t te hioipan dat hui waûgcloud geb'O'WV insjtort. Nog eetm^maaD • den éî de gaaUieardan d-wlinlgea de m tralen de» vrede afl (Ongecorrigeerd ) î • « m" , > Voor de derde maal. Voor de derde maal kloppen \yij aan o De Toekomst te verzoeken te bew;jz,< dat paatoor Verriest met pater ^Stracke < reotor Spaenincx in het begm hetVlaainBc] activisme m bet leven heeft geroepen. M 11 V. correspondent beeft dit gesebreven. D î hij bet bewijze. Valt h y m gebreke, di heeft hij een ouderling van 78 jaar, dm zv niet kan verdedigen, belasterd. la d 1 moedig ? Man en paard noemen a. u. D. Van bet WtslilUk froit. Het Engelsche iegerbericht. LOKLJEN, 12 Ja». (Router.) Officieiej, av,o»dfeericbit. Hede»ochte»d zijla drie vÇaSï! dt'Iijifce. overvallen op qnze loopgraven b'ûi1 zuiden Laas aijg'eelagie». Overdag was tejï vjvaiidelijjic gegohut Ijieidrijlvig zuidwe;telg%j1 va» ivainerijk en in da nalbij'bedd va» Lang en Jdeesàe». ' |j LONDEN, 13 Jan. 'g avjonds. (Renier-) E)Ç hacîdeii in de» loap van de» nacht patrouiltefi1 oinjtm'oeLinge» ptaàts te» Z.O. van Armand tières:. Overige»^ valt er niets te meldeti. LONDEN, 18 Jan. 'gavonds. (Reufcex.) Eejft rai.i. wellcen da vgjand dei^ nacbte endekii dekl dng van kraabtig gcnrdij»vuiur ten ÛOâK ten van Mancày ondemam, w;ard door onà gev.'cer -e» miirailleurvu»r afgeslagen. Itedan iwiag de vijiandielijtoa artillerie-acti^ tan O. va» .Ypere», alspiede in de btoirt van Meegpe» en da S carpe. Het Fransche legerbericht. PARUS, 12 Jan. (.H-N. draadloo»). G«-du rondo don nacht levendlga artillerieab« tia op het front Beauniont-Bezpnvaiux. ' Zuidalijk van Bezonvaux deden de Fran-seben aen aanval an onaakten gev-ange 4 nen. Overal alders verllep de nacht kalmj PARUS, 12 Jaiii. 'gmiddag®. (Havas.) Er valt niets te moldeu., af gaz ien van het ge^ wone kanonvuur, de vyandeJijka liuieï neg'twaalf anaare vlie®j inigen nefirgiegcbiate», die zzeer waarscmto li;k vemield z'ifn, luertgeien éditer met beu Vealigd is. PARIJS', 12 Oxficioel avondbericbtï Ten N.O. va» Reimg beibiben de Franscben la de riahlting va» Ootuiey ee» Diuit&cbe l>o^ graaf wetan te overrompelen en eenige gffllij vangene» gemiaatt. In Champagne heeflt he| F.ranscihe gasdnifl rake verniaUgmgsscns!wl| in de streek van Aulberive afgevuurd. ; Op den reebtiaroieiver van da Ma as Zr|qi aa âen ariillerieislag, vanoobtend vermeldy twee D»itscbe aanvalsplcgingeln op, net Erong van -het bois, de Chaume losgekomen. gebofon vlanwerpiers werden gebruikt, mioeÉfi teji de Duitsebers, die op twee plaatsen aanjj vielen, .o»diar het- tout der Franseben terug na gevoe-lige varliœen te lieibbe» galed-^ Het ka»o» blijft in be«l die streek aaa ♦weergkaiite» leveadig aan 't woiofd. Fransch succès. PARUS, 12 Jan, Officieel: Van 1 tuA 10 J,a»»ari babben de Frams&be vliegerS 15 vliogtuigen an aan kabelbajlon der Drntj sribera neergehaald. LniUenant . ^ baa,lda zij» 20ste ov*rwiimi»g (m luohit.) Van het Zuideiîjk iront- Het Italiaansche legerbericht. iROMiFi. 12 Ja» (Sloïani.) Vuuroowanitartiies detr Itlaliaanscihe ara , rie tegen troepe»bawegingen m » acw tarste Unies deB vijands op de Iboeg* ^lafete va» Asiago le» van Engelaebe bat* terije» in -bet gebied van dau van den Piava ten NO., van den. tellb. VmandalrjEe patuoeljes werden' ien N. van dan Monte Melagoi en aa» aa Criave di Pap-adopoili geikeerd. I(]aliaa»san« veïfereningsatdeelin gen veronitruisten de bj I lamdelijKa stellingen beoiosten Capa ^rSe3 v"î?g«raCSben vier Ki^njaj lifte toestellen geveld. een vijido ^mmeidg i doioir Italiaamsdhe vhegers^ getrotian. bij r L-usiana in viammrn »aar heaedem ^ ■ r Italiaanscibe vliagtuigen totete ™ j ziclbtjbare uitwai'king militaire a»Tici#agep in bat Val' Sugana. ■ Van het Haeedoiisthi front; Het Fransche legerbericht. m PARUS, 12 Jan. Officiel > Botsiaae» vfljj >n Eingelsohe en Buligaarsehe Patroel]ea te| n N.W. van Baalko-wio. Aiitllerie-bedrçvigti ■* 16 fcsr-do Sarviërs beorMe» de Tfrg' ^ jn dw Franscben ten N.O. va» 9»t 1.» 1.^ t nX France luobtdiet.st bmiibardeer^ jb fcampan e(n troiopensameiitiettin^u der ^ at te» N.O. van frxmi en H S ^' eok van Monastir. <

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes