Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

892 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Octobre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5h7br8nh98/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgifcher Ruier SB $«r fl « 111 f 4 * Ratlet tu Seitthl tSgft^ i«a<6 Sonntag}) jtosimst «#S«t SÎMitaj ooiaililaa Et» >ï * U * 41 u 3a hi>c (A) tticHeint teien 'Aadjmitttg Xii 3 ® '• • * dnigaiii (B) «tfdittat motgtnS (ît»ft*»uii(i«is fitab oui au »l« SSirHtlcIîntig, a 14)1 an cinstl» î!«î<m«u l« (Ifijitn îÇtii anu«ilangi îiiio«fnn6t« SKeiiaîtJiSS» tan» tt!n« ©t)i>5!tt Gbttnomsntii uterbett. 6p t « 6i # 0 b 6 « a tâflitd) nau 11—12 un» 5—#. «tfia|t«Ilea» %><aitcl. ttottici fcc Bt«-Sttafet 1. SJtv laun tutti) bit S^fianïtoUen sber ttttfert 3c;i!t58Ilell»n etfptflett. ®«JU8*t>t«iS buï§ bte 3}o\l moHStllri) f ii* bîis« SuSsaStn SRI. 3.C0 s K î il g I i cfj 25 $f. SefteDselb (îïclSVoft 50 $f.) Snseigen: 6 ee(ja!tîn» geite, I mm iaij 35 fi-» Heine îînjeiasa, SBcrt 25 ¥(•. StisSjteotJ 35 Çf, !J!c!Iai!>cjctl« ïit. 3,00; ïiicatet, (£ejéa *[ft>, t3g!ist)t Stctieme, trtanatlui) 90 ?J!l Jtltaraam> Kbf cffe:fiufietîeii«iSïSiî«L©anI»5tblnS)Kntl X« it t"îs ïflitî. ®riiî!«l. l45ottf$ d-îtonto î'ïfiffclÎJr.G 4 3al)rgoug. — ftutntner 516 Brô|fel, Sotmersfag, 10, Oftobec 1918 I 2. Mmq. <B). — $teis 10 JJf. Nil I III lia—MCJ— '■■■I ll«M PlWMWnWII ri^T<BWWIMfWCJMnMWt^-!I^T«BMWaWITa»*r»Zl»aiWrm«W»IV-r'TMf H—im * Àmerikas Àntwort. WTB. SBajtyittgtan, 9. Dît. S)er ©taatSfefïetât Ijai bttï<$ ben fajtoetgerifdjen ;©efd)âft§traget folgenbe lut» )Wct auf bit beut[cl)c sJlotc ii&etgeÉtiu ©tûisiSbejjaïtemettt, ben 8. DltoBet 1918. SIcitt Çm! fttlj §«5e Me ©Ijte, i'.n 32cmctt fcs3 Iprâftbentcn ben CStrt^fang SÇtei 5îsic bout S. DItofcer su &eftatigen, Me ctttc 3)Httei(ung ber î>cittfii;cn îîegieruttg an ben SJMcSfibcttten einfdjlojs. §dj Bût ton fcern ^taftbcttien Beûttftrûfit, Sic sa BUteit, bem beuff^n 3îeid>8» ïûltjîcr fotgcnbe SJHtteilung ju mcdj«n: 6§e cï ou? bas Srfutf;en tes foifcxïîr^ beutfdtea Skgieïuttg cnttooïtei, unb barnit bit Stnitooït aufrtdjtig aîtb grafcfîstttifï crtsiH Iclrîi, tote fcic tsi^tiaen S»«2ï«ffett, bis bâtin €ittgîïd>î»îfcîî ftub, btt§ etîoïbcrtt, PI{ bcï Spta'ibcnt bet Srteittfgicn Ctnaler, «ê fRi notîoen&ig, bcs ger.auer; CttincS tet 9lote be§ SRei^êfajtjîCïê §tt bet!tdj«rn. S3?ctnt fccsr KeidjSïanjîct, bafj bit foifct'irîj beuif<§e Slegittung &ie Sebtnguîijjen, bis ton b«m fïiifibetttcn in feinet SBoif^ûft fin twit Suwgïeg b<ï ffietsiniglsït èlûatcn bout 8. S^nsiat tmb in ben folgcn&en 230if^<£?ien nieber» gïlegt Itotben ftnb, onnimrat, ittib baf; ber Sortit teint Citttritf in bie Si&ÏKfîiun nut ter ftht teiits», ftd) ii&cr bte ^raïtife^tn . ®injel^eitcn»iî)rer Sîntoenbmtg j« fcctfifin^igtfl? SDtt ^r5fib«ttt ber Serciniflien Stfiaisn fii§ît jid; toeï^fïi^tci }tt bem ein«§ SBflîfciifiiKfionbcê jn «rîîâïcn, bâ& et fidj ui^l &e-csc§« tigt fiiOltn h)«be, ben SRegitrwngen, mii benen bit îîcgieïiiiig &cï ®crsinifî>cn Stcroitn ôcgtn £>te SRittîlmSrf;ie btt6tt«ben (associa-*ed) ift, «tuen ffi?offcnîil!lfiattb bcnîféloficn, {oIïssioï bic Çcere bkjcr Stable kiif Ujicm Scbcn flc^tn. Xcx gutî (SÎQUct bei {cbêt ©iëluî?tsn (the good faith cî any discussion) lulitbt offcniidjtli^ (manifeaty) bon bex S«îii8im«ttg ter SKittetmudjtc ftb|tinâ«it, îofori it)ïc Xr«ï7^«u ii&ctaïï mts bera ®e6iet jutiitf^tjie^m ®es ^tgfibent gïmifei ju bet Srage bsïc^iigt p fêta, ob bat Xîanjler ttut fiiï bicjcnigtn (vîcïodten bi3 SleldisS |>ïitîji (Consiituted authoriihies of tha empire), bie CiJîjCr Mtkg gcjttî;rt ^<tbcn. (Si ÇSIt bi» aini'cort ouf bicje éïflgt ton }cb«tfi @t«nfcî>mt!ie tutâ fiîr miÈcrarbentlid) widjtig. Gntjjfcftggn ©Se, tttcitt §cïr, tns cïiuitlc Scr'ic^tung ntîfnci Ïefoitbeïcn S^ung. S?o&ctt Bûnfing. IBettterïUttg bc§ WTB.: SCie ïtnttoort fceâ ^3râ= fiibetiten H&iïfott liegt f>ter ira atutlin^en Sejt noef) Titcfrt box. ©iroe genauc $rûfung bcS SBorilauteê ift borexft noà) nidCit ■mo-glicî); immer^in etflibt ftdj ai(3 bem ïejt, baj) toeitere &t= îlatutigcn bon 6eitett ber beutf^en fncgterung npttucttbtg feirt toetben. Saju fittb forfjfonw ÊtWÔgungen ber SHeflierung cï» |orberIicî) $ie 2tnttooït auf bie bs§ $râfi<bentett ift biu'tï) bte SKcbc be§ 5pïa|ibeîtten ^ïcnbntfi in ber 3?ei^3= iftg§fi|img bout 5. Oîtobcr, ber tnt Sfiaraen be§ bcutfcften Sîolïeë unb beâ SieicBâtflgeê erïldrie, bafj beï 3ieid)3tag baS gïicbeît^angebot Wllige wnb fic^ §u eigeit macEyc, gegeSett, Keine Aniwort an Oesterreteh-llngam. SBof[;ington, 8. Dît. Sîtntli^ toitb Bsïattîtt S«ge6«n, b«& sine SInttooïi (tuf bic oïtcrrclr&ifcÇ-cn Sriebcnëboïft^îoge a tt g e n = Bli dHcf> n i t in GïWiigisng sejogen tv>irb. Lloyd Georges liebeceinstimmung mit Wilson. WfB. Safet, P C'P. ®ct i'V.sit8T i '*l>~ mciâïît o:.is bon: 8 ; c r, b ®corge ctl'iaric & . bem ©ntfiV.nijs ber °*vsciter» pavitknttenrcM'i ont ieçten 'îîreitcô. ùr o..î bem t' oaen bet 14 SBilfcitfdîen jrKbenêpmtï'te. Ht) 5ftetc«§ îuetbî't, toafe Sbtj'b t^eo.^e <wu g-rettag "Scrb S û n 5 b oto n e ju etnet Ian» #ren Stuëj^ria'cfye em^attgen Çû5e. Hussarek iiber den Friedensschritt. WTB. Sien, 9. C!t. Q'ra 2îbgcorbnetettî)au{e trtadjte Bet ©tljunnsbegivïn ber SKinifter^rofibent ^5>uffatc£ officielle ®titteilung bon ber burrîj bie ôfterretd)ifd)=ungar:fdîe 'Jte< gierung an ben Sprafibenten SBilfon am 4. Cîtccer geridjte» ien prwbenënote un.b înu^fte fierait folgenbe Slusfufjïungett: _ Ëinen ûnabflen gétitt &a6e ba? beutfdje unb bn§ osminnii^e Sletcç unierrwntntett-. Siefer neue ^odj&ebeutîaftte Slft îtcKt JM) «[S Sîonjcquetts jener îio^en unb ûujri^tiflen JÇrubeitêbercii'ficftoft bat, bon bet bie 5Dîotiard)ie, bon bem ©runbflebanEeit bc§ Sîer« terbiguniftMriegeê au&fte^ettb, ftetê &efeelt toar, uttb bei fie in ©emeinîdjûft mit i^ren treU bemâ^ten SBcrbitnbMèn toieber^olt SlnSbruçf !îe,qeï)cnn I>at. ^nfojern et abet rtte^t e. fl e rt e f a cl) » ï t d) e 33 o r i d) I S fl e entrait, vonbetn bon beroorrapeuber peg-jt e r i i d) e r 2 e i t e b o t n e j e i â) n e t e 33 e r !j a n b I u n g s « grunblafle afjeptiett, ift et etn Scroeiê ^afiiv, buR bie ocr« friinbeten iôîâcbte iene 28efl« su roanbetn 6ereit fini? bK' aud) iutcb ajlantfeftatibtten ber ahberen geite tar'a^itd) juin Biefc ju fiifjren bermoflen. toill nlcfyt leitgnen b<3^ b.c 9iniia!)m« jener 33'Ctbanilunflen a;Iê ©atnbiaçe, obflikttb mit uns bieie in Sjielem SBefetulidjen Iârtçjft ju eigeu fletnac^t fcabeii unb fie bon bornberetn nur ruannftenâ begrugen ïomtten, bod) in ,man-d)en (Sinjel^eiten eine ueue ï»t o b i f i f a t i o n ^ fcenen bie pffentiidjî fierté Der deutsche Àbendbericht. "VVTB. Berlin, 9. Okt.. nbends. (Amtlioh.) An der Schlachî-ïront zwisehen Cambrai und St. Quentin haben wîr riick-wartige Stellungen besogen und damit auch Cambrai ge-râumt. Teilkàmpfe in der Champagne. Auî beiden Slaasuîern haben sich erneu'te Angritfe des Feindes eat-wickeit.Der Wiener arnîliche Bericht. WTB. Wien, 9. Okt. Halienischer K r i e g s s c h a u -p ! a t z : Dss itaiienische Artiiieriefetieï bat an der ganzen Ge-Wrgsfront eine beirâehtîîche Steigerung erïahren. Im Daonetale, an der Elseh, nnsiiilteîbar Bslîîch der Brenta kam es «n ïnfan-teriekampîen, die fiir uc-s giiîîstig verlieîen. — B a î k a n -K r i e g s s c h a u p 1 a t z : lr: Albanien sind die Franïoaen und Serben in das von uns geràuinte Eîbassantal eingeriickt. — Im sû d lie ii en A User i< ien keine besonderen Ereigniase. — Westlicher K r i e g s s c h a h p 1 a t z : An den gesirigen scbweren ,Abwehrkamp?ert bei Verdun nahmen die osterrei-chisch-ungarisehei! Truppta des Feldmarschallentaants Metzger rtltuniicli Anteill * Der Chef des Generaîstabes. {TCT!^»w^«pa3re««^ »^mgai^jËuciJtn^ ^^g^6a<^îJrê:^ta^r/7acr3Ejfc.'A.'ia<g,^i 11. nu ■ "■ «aiocB^acafc^JUCW tiêïttrtg auî ttrtfmr ©eite biêT;er ' feftge^alten bat. 5Tci^t§befto» red>:ie \S) bata«t, b«6 bas Sauâ ben tteuerlidjen Çrie= ben^CTtt WiliflÉn unb $n baburd) ttntnenè ber Dfter.rci^iîd)en Sii'rer jenen SI a b r u cï betlctljen friïb, beffert et bebitTfe, u-rn in bet $àt, in ber bie miinbi-ften SSôIÏ-cx ter SBe-It i$re Su',;:nft fcibft fieftimmen, eifrigreiib }um Surdjbriid) gu fteîattigcn. $:r «tûft biefet ^bee loslkn tatr ia ûud) unfer.e innene f?rieben§= œftaltuw^ cnbertrasen, boKenb, baj; aud; $n attS ber freien êer&tt'freft'immnng bet ©Blîei iï)t 3 11 a nt nt « n » i r Ee u na(| ge m e t n f a men 31 c l e n bmmhwdifcn tottib. Ê-rne Jlnltccrt bet (Stagner, bte in bet '.i3?-',;.J;tung, uwfetw 9e«ittoiM-iflfdt ent<-ge^njuîontmra, ben ritcf fi d^t §•! o f en" S3ern t int-jà^firoi ITert en^ulkn toitrb'C-it, tourbett ijcut« auf bér ©eitc ber bebfctiît&eteit mit ber nn&eufifoitwR 6*rttftOtoffen^&ctt ju ref^nten-î>a&en, bie ©bte nnb bon Seftanb pcnwtn-'am 6» jum àujerfiett gu berteifeiflen. Qftt biefem |i>ettr«efdj«i^tH^en Slurcnblid burfen rcit «Bet bçdç bet ©offnnng Sti!ébrtt:d ge'Ben, b-er pcfamteit 'SWenW^it foïi^e letoe furdjibatt Ç£rt 1Td>eiïmanp erfibart !6tct6«it toiiô iwtb bûfj fie aiu§ ciex ^eit «n» faipyli^eri S'c'CbciTa btîtd) baâ Sot ber SJccfSÔifitttta, î»8 toit tociit auf» fle;n'aid>t ^ffben, m eine f<fcfim Suftinift felncaS f^reiiein toirb. (3ei> fM!.) 5$rûfibcnt @tof> etfïârte: „STOaft biè ©elÏMitw ber Spait-teien jur ^t-ictettôfraçtc mie imtner fetn, fte to&nbem fidj 6eg«gpett . te èafe®è»utfHMlîM Saraber, txng toit enWidi bewt Çriebeit ent» jonewqfhen. Sa'S biicfer grtebe twtr ein gcte#t«t nno «Çrtntwïîer feit' Mtw, bafitr bàtr «n bie ÇeibetthJtttt bet berînntbetwt ®»re, wpr Bûr&t bie ottgeimeiw ^rfe®®tnge. Sfe^Se^wttMiunig ber fjvafle bc?\£iinfhtifje§'ibe§ ^riebcniS «uf twiifew inneren poli» t i f d) e n SSerballniffè fottne auf nnfere SSktWwftSîaigie tnâ re (vente berfrii()t." S&aë ç«atS begenn {.oirann wî'îineij'erib ben 33et» ehtBû®upg!^t ber £6mann>cr»^oinftxens bie 58erï?antbiCitrt!ftsn ber bronir,iid>:n Sinfracie beteffeuib Or.UwK«ttts9 ber iinmcren ^5®titiï. • ta WTB. Sien, 9. Dît. 2>er Swlemiu/îiicbiuf, ber b fte rte i » d)if<5en®eIegation ift, fur ben 16. Dîtofrer pt ©niff^en» tw&ms bc§ ffj)w>fé§ b«S SKÎwn^ftietS beë ff-cirgcrew ein&eruif.'n Wmm. Dis Àrbeiterparieien der Enlonte. ut. Uiiri^, 9. Dît. (îÇt'ib.'Sxïegr.) ®:c 3ûtid>er teilen mit, bafi fidj bte englif^cn Si tB e i t et fii^te r b u r d) lu e g g u ft i m nt e n b ju bem ^rreben-ëî>£)rf^fag ber Sïïlit» telmadite geSulert ^abett. ** ^3ari§, 9. Dît. OPrib.=$eïe$r.) tourna! bu peuple met» bet: S>et fff|ial:ftif^e Sartbeôwrt graniîrei^g ï>at ©onntag SJad^t ©rcibtuttpen an bie en'gliid>en SirMlerparteien unb an bie amen» Parttfcî>e 'sprabcnpattei ' aBffetartbt, ttm eine giîmctnfaine fîurt'bge» br.uQ ber Knter.teUïn'ber *uv ^tiebensfrage ^crBeijttffi^ten. Untersti.'itj'jng des Papstes. ot. 38ji4 i) Dît fi*ïhj.«îclef,r.) ®:.e We îbatïwiifdH'n '3ii' | rWvr Tif.'itcn $j^rWtiSR ntilben, rotrb ber "Çcfpft ctîleê aufôk'îtt, bamit fane itifage ouf baë Briei-ensaugclmt ber iJJittei'mâd>te erfoigi. Erv.'cigung in Ilalien. ** SKatîanb, 9. Dît. (^nb.'Icïeçr.) ïïiac^ rômif^en S&etid>ten entpftng Dtianbo a.n iiîowtag frùï) bie SSertretcr ber ^aiipt» ftiittsfdjen greffe. (St fiii)tk au§. ,^ebcr ^rkbenSborfdiIag be§ ©êguer? beburfe mt Sntmîfe ber Stllgeanein^eit e i n" g c ^e n b e r @ to a g u tt g. S)îit ïl5oxtcii ttnb SBele^tungen fret Sfkgicrctifg in ber greffe merbé ber fîrieg niifct getoonnen. ytaiien toerbe feiwe ©nt» f^Iiefeungen in Uebcrewtftinnnung mii ben Suiteiten treffen. Der Àusbau Oesterreich-lingarns. ut. SBicn, 9. Dît. (5psib.=Sel.) SBre ber ï)kjige ®orre» fpottbent fceô Serliner SageblatteS autî)enti.fd) etfiifjït, totrb mornen ein SJJanifeft beê Saiferg erfrficinen, iporiu ber Mtmarcî) ben (?ntf'cf)Infi îunbgtbt, i>a| iï t o a t i e n, © I a to b n t e n nn'b bie ganî-e § c r s e g o w t ;t a, 'mie attefy S a l m a t i e n jtt einera ©taatêganjen uereinigt toerben. i Ànîeihepropaganda in England. WTB. S?cnt, 7. Dît. Slttfdxinenb Bèfcarf cf. fiir b'e iteue 6xitifcf)e $b ri e g § a n I e i p e fktrfcr ©timulantia. Sii'le bie englifdjen 531 ciller inelben, ioixb bie Stnleit^efampagme SDÎoutag» mittag mit bem gteidjseiligett Srôfcumt famt'Hc^er gitigieu^ab» toe^rg^fdjiitje ^ottbj)nê beginnen, SSeiktie ieufationelle 3)la^naij». iaw«a«3is=.ir.«»rmainc%<Trir —r—" •men fiitb îîntijiige bon acïjt grofîen Jtanonen butt^ affe 33orftabte Soitbon» miibfenb bet genjen SBodje ïoteie bte llmtoanblung bes f| ïtafaMar S'aitctreâ iu'ent iurd) ©ef^ilèfettCt serftortes franco» fifd)j|3 SJot-f. 5>ie fec!)» tjodj'ftett Shtfeiljcjeidjner eçgûUen eine fedijig -J «enti'metet IjoI}e ©ranate «(8 sptânt'e. • Rlicktritt des preuSischen Kriegs-ministers v. Stein. WTB. «Berlin, 9. Dît. SBie fàir Boren, ift fînegSnttnifict ©encrai ber Strtilïerie b. ©t itt auf feitten SSumq bon femetu . Sttnt alë ©iaatê» unb Sîriegëntintfter eni|ében inorber. ■ ; (Sleidjteitia ift et §unt 6^ef be§ gelbartilterie»3îegimc?.t. j 9ir. 83 ernctiint. tle&eï feine foeitere SSertoenbung ift eme SSeftimmitug noef) uidjt getroffen. 3U fetnetn 3Î a d) f o I g c r ift bet (ïï)cf bel 5£riegêûmteê, © c n c r a l m a j o t © e ù d) uttter SSefiîïberuttg â«m ©encrarientnant beftimmt iborbcit. * ©et «eue ih?»g®mtitifkr ift ElfSffer bon ©-eïmtt. Ct jj 'l>at cïê iunger Dffiper in dsiaffif^en Strnpbenteiktt geftanben unï ïam battu itadj «nbenen SommanboS itt fcag firvegêntiniftertum, too et ftd) in berfdïkbénen Stbtieiïatngen 6emal)tt |at. guteirt tuât et (££>ef bcS fi'tiogsanttg. Qfn bief et ©tdtung ift «r inn Sei^Stag mebrf-ac^ ^abotgetteten. ©r fiât ba6d neben umfangtieicfjem i 2Biffens eine Xwfonberê ht biefen ïacen uner(a§Kd)e ©afre 6e» biefett, in rttfj.ger ©ac&ïidjîeit fcfytoieripe SBerïj.aniblun'aen gtt fitljtett. %z Zur Kriegsîage. ®er BercitS in ber borigen Sefijrcdjnng îitrj irtbaljnit | getoaltige nene ber (Srtglaubet, gsauîofètt unb SIntc» riîanet 5taifd)en Eantbrai unb ©t. Duentin ant fiMïiîêtcg fier) je# ettbaâ ffater nberfefjen. Sic bortt | SJeinbe tjierbei etngefe^ten Sïampfriîittel ftub immer biefets T)gn: uberïegene fflJaffcn^ii,x'atng bon Strnîlcrte, Sattîl unb ^liegérlTOlîen. tînt einen Sur^&rttcî) toenigftcng an einet | ©telle jtt er^iefen, ïjatte ber geiitb bteêmai feine SlngriffS* front auf ben âon'sett SRaunt jtoifdjett (îantbrai unb ©t. Jùuem | tin att#gÊbeI)tti. Slbcr nur in ter SRitte gelattg e8 t^nt, einè S?cule iit unfere ©ieffung jtt btudfen, bie ont SiertSttg St&eitb j in ber Sinie SSBalineoutt—■Êïincourt unb tceftiid) bon SBo» ïjain beiiicf. Étt ' ben norbïicfien gltigeltt fd;eitertcn jetnc Énfiurnte, toeitet fiibli^) getoann er nur teettig ©elonbc', Sort rourbe je'bbd) ant Stbenb bie fjïbttt auf |Jre§no^4e»©tanb jurud^enontînen, um etner glanîenbebroîjung auâ ber SRitte biefer gront gu entge^ctt. ^rangofifdje uitb ottteriîanifc^è ®-itïd)brud)êbetfud)e in ber Gl) ant pagne unb i3ftficf> bet SIrgonnen fd)eiterten. Sîeu toar ant ®ien§tag ba§tîeBer» .gretfen ber feiublidjen Slngriffe auf ba§ (Seiattbe ôjt l i cÇ ber SJlaaê, too att8 ber SÎorbfront bon SSerbun çerauâ v|! fehtiblid)e Sorfloftc naeî) 9îorbêît: gu etoa§ ©elâube gelnannen, banrt a&er a&gemiefen iburben. Srott be§ Stnbrud;8 bei SBoîjaitt Micb afer itnfcrc SSeft» front uttcr|d)uttert. Qe langfamet bie feinblidje Dffenftbe fortfd)reiiet, langfamet, aïs itnfere fÇetnbe eribartçt çatten, ©eftb pttftger frifft man iit ben fcirtblic^en Çeere'êbcri^ten auf Slnerîcnnitng beS bei'tfcîicn SBiberflanteS unb SSetrad)» |i tuttgen liber Urtfer ^ertetbigungSfiîftem. ©efbft bic Simc§ ift ber ba| feffift na^ ®uttç|ïo|ttttg ber bon i^r euf 40 Eilometer Siefe gefd)a|tett ©iegfncbfteCung bie Slfltierteu miebet bor ueuen ©teÉung§»0)5ftemen Inert bot ber beut» , j fd>en ©renje ftefjen tourbeit. Sîud) nad) bem U r t e i l un fer et ©egner ift aïfo unfere SB e ft f r o n t «t i 11 » !, tarife^ n i d) t g u g e r B r e d) c n. ïffîit ttmfo grbgerer Setounberung unb 3>nnî6arïeit ftnb itnfcr îllfet ^tergett unb $>. ©ebanîen tn biefen Stagen >bei unfern Belbenfiaften ïrup» £en, bie &t§ ium leÇten Slugenbltii iljre ^fltji^t fun. Ite&er bie °"t i m nt un g an ber 5?ront fdjreibt ber StriegS» v'Metier ber" îîorfebeuifdjen SlUgemeinen 3eitvutg, Ég» tuant ;]c Mt, n. a. îo'genbeê: r.cft Hu'thBgIid;e8 tarj^kn bte fvfll>tet in ben lefkn SBon^en bêrlflagen. ©8 gefjikte oft bte Sïerbcnîroft «imaS Sitiben'botff b>â«.uk baô ®tïJ«tiçen nccf Sfe-ferben ai6juifd;il<3iacn. <S%>$ bie àîottocnlM®» feit — im ÇiriBWa aotef eine lanige Çbt'tfe^ung bet feinÈ'Ii^en Htt» | ftitrme uitfc ein ttxitcreS ^ufttÉtnen anroriFamfdjet SSerftârfumgen — îtowttjj uns jnm ^urufïtKiIten oiber fipatfamcn ©jtjaft ber ÎRefet» ben. @o Wlu.gen fid) îtuferc ïrwppctt'oft Sîadjte umlb S®od>en otjr SMofuitig, © r fi eine f p a t e t e 3 e i t lo i r b bie © r o f ber lefcieit S e i ft u tt g e n g e n a u e r c r f a b t e n. S^i. unifete Sdisotcn eitd) Jatte ein 'Smrdjîomnten be§ ©ognerS f aufjgefdjloij'k'it ^altea» fcttwt jebet ctfa^nen» ber am ber ^nont t ionien fpvi'dit. Qm btieiia^riret Çtwrtjrfj in bor&erftct Sinie r • ber Zéjk bt "tS betUfi^ht ©cQswten tcrtnwtt, îoratte td) bas «o ben ie^f'tn ®«Dii^t«pattet9jn^tte» au§ «Men Skntfîemm'gcn jetants» î boren-, ïicrâm SKt'frctfcï m» ^anonôer, 5e.im ©aroerd uttî) Sonti» baignkfitljïer. '£œ f e ft e gtiberfi^t, feafe bon ^ein&cw au§ in fpater.it Éeit ein SDttîtd^Bntdj vMyt felinpcitt tonib, gtitnbet ft<$' auf bas "krirauen jat eimèt -o-ubramn, bte fid) nidji an ©rfanoe» | b'.tnît,' îtammert, fombetitt jti red)t^ciîigié,m pjMt!iidigaI>cn entif#ie§f j itnb ©egaîpfee nur anif'ep, fte-nn fie unbebinijt nahg finb. , M I Der deutsche Widcrstand wdchst. ** ïettbott, 9. Dît. 0f3rib.»îelegr.) 5>er Setit^terftatfec bef Shne§ betm amerifanifijen Çcer btaîjtetie ant ©onntag: $e m e b t bie 21 m c r i f a n c r fid) bet St r i m I) i l b ft e U u n g n S £;er:t, befti tuiitenbex toirb ber SBibctftanb ber $entfd)en. ©S seigle fid) geffern nidjt bas gcrinigfte Slnjcidjen bafitB, bof, b|e Smfdjen ben ,3Ui5jufl an ber 9R«a8 unb ber 2tœonnenftont> fceabfi^tigen. ©ctcHteil mttdit bie iltaft ibte5 .Sl.ttUtettef^j^^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes