Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

367 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Mars. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4b2x34p63h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Œrfte 2lusgabe (A) ■ i ii i¥ï|P^i i ■■PBIH i ■ ■IIIIW.IH.—hjutjiiw^ JJreis 10 pfennig Belgifcher kurier î^ruffeleis Ttt Setgffifje fturiei erfijciitt iit S3t8(îel iâglidj foudj SottttfdgS) jtoeimat (lit SulgaStn A unb B). Sic Crftc SluSflû&e (A), tit beuffdjer éSliift, «t#eitit jebea 9îad)mitiag. PiraiiS-Btilogctt bicfcr Huggabc SiicitëtagS uttb grcitagS „3ctgi(djer $ttbcr=flutier". Soitntags „2>ic Sticgêfoîi" îic ci le SluêgaSc (B) 2Rorgeitauêfta6c itt latcittifôtt ctfijeittt eljtte Scilajctt. (Sittftitbungctt iinb itut an bie Scijriftleiiuitg, ni<f)t att tinjctac ^Jerionett ju ridjtttt. Sût unbcrtatigt cingefattbic Stattuffriptc iann Iciite ©etoaf)t iibstaomœctt tottbctt. $« Scjng lantt iarii bie ®o(inuft#If«tt obet buté) utttetc S3erttie6âIteBeR crfolgett, Cejitgj" OrciS ntctioHttf) Stuêgabc A: SH. 2,20, MuSgafic B: S)!. 1,80. Scibc îufatttmctt SS. 3,75. Httscigcn hietbcn nui fiit bic Seibcut Sluêga&ctt jufammctt aagenomaten. 3f'-'c 50 W, Mettante SK. 1,50. ï»rcgiamra = abrcffe: Sutictj«ii=St3ffcL Sonfbcttinbuitg: Seutfdjc Sauf, Sriijfci. 3 p r c tfj < ftuubcn ber ©cfiriftteHuitg; 11—12 uttb 5—6. ©cfc^SftêJtcXIc ffltu|fc(: Earnet be ®rej=®ita(je 1. Scrlinec Sdjrifiteit. s. 0cftf)aiiâîicac: Sertitt SW 48, »tljjelmftt. 8. 3ccm>r. Moltcnb. 138-145. ftummer 82 Btûffel, Donnctatag, 23. ÎÏÏât3 1916 2. 3af>rgang llntufjett In Portugal SftaSetifâtttpfc jwifdjen Irbeilera ttnD militât. ov. Slmfterbam, 22. ÏFcarj. (S|5rtb.s£elegr.) 5Pri»ûfmcIbiingcn, hic in Sîonboit cingcîaufcn ftnb, befagen, îwfe in ben lefcten Sagen in Portugal ernftc Unruljcn auégcBro^cn ftnb. 2>te 5ïûî)ali|teit unb Slrbciterberbimbe treten in fdjërfftcr SSÎctfc gegen bic SRegicrung ouf. Sll§ bic 9Kitit8r=> bcprbc bic Hrbciterbcrbanbe fdjfoy, folgten ©trafjcnlûmbfc jtoifdjcn ben Sfrbcitcrn unb bem SWititar. Sic ©olbatcn toci= gerten fidj, bon ben SBaffcn ©ébroué ju madjen. Sic neuen SJegtmcntcr, bic bic meutemben ©olbatcn ablbfcn fotttcn, ttofcn nidjt ciit. Sefct ift >»&« bic unruljigen Sanbcêtcilc ber 35 cl a= gcrungëiuftaitb bcrljangt tootbett. 2Mttd) mcngclnbc £c= bcrtëtnitf«fî«fu^r ift irn genjen Smtbê etnc gcfafîïlidje Ssucrung cntftûttbcn. 5n ben iwrtugtefifdjcn .Çafcn fittb cnglifdjc Sricgê» Mtffc cingctroffcn. » t Uecfrfjârfuug bec etigttfdjeti |5rcffc3cnîur. ov: SlmîfctbûJit, 22. ïïftars. ($rtb.=S:eIcgr.) 2)tc ettgltfd)e -^reffejenfur ictrb lagltcf) fcf)arfet. Gtit llfa§ folgt bem anberen. ^it ben engltfdjen, namentlidf) ben Sottbouer Slattcrn, barf iiber ba§ SBerl^aïttttâ éng= ïattb§ ju Portugal nid)t getyrodjen toerbeit, efienfo îticf)t ûber bie cvtglifdje iîti^IemtDt, bie ©treiîë, bie Scf)tffê-îtot, bie Sage iit Csitglaitb, bas SBerï)a£±itië ju italien, itameitt= li^ ba§ ©(^toeigen ûfier italien itiirb braïoitift^ Ù6ertoac^t. SXud) ùber bic Slageit ber eiitbcïufenett betf)ei= tateten DJMnner uttb SSerfc^iebeneë nteïjr barf nicf)t gef^roi cî)ert toerbett. ^eber Uîa» eitbet mit ben SSorten: „3Bir rriacf)en noef) einntal barauf aufnterïfant, baç ben geitungen, bie bie SBiinftfie ber SRegieruitg nicf)t ïieacfiten, in bie 9ûtâfuî)r itacf) bent ïïtuêlanb berboten itiirb". llitter ben in 9Imfterbam eingelanfeneit englifcfjcit ^eitnngen fefjlcrt bann aud) eine 3cummer ber „£ i nt e §" unb 3le ci Scuntmerit ber „S) a i I i) 9JJ a i ï", bie tocrîjrfcïjeiitlicïj bem ^nnntoruc§ ber Sîegierung jum £>J)fer gcfûïïen finb. âatO'mal Hterdec ouf unetlmttiletn Bege. Sci SScr^ûftnng etner @J>ionagebûnbc tourbe feftflCfteUt, buis flatbinal Pcrctcr «lit cinjctneti STCitglicbcin tn 5BcrïcI)t gcfiunbcn ftût. 2>ic Sknbc bat ouf bcrbolcncnt 2Bcgc Sricfc ouê beat aiuêlûitbc, barunter ouc§ ©enbungen ber Bclgift^en ÏRcgicrung tn §obrc, an t^n beforbert. Gincs ber SKttglicbct bat «iëbtii(f= lié) eingeftonben, bent Sarbinal )>erfonli# borgefieHt toorben ju fein unb ifjttt bie Crganifation beê unerloubten Sricfbcrîe^ts erfliitt ju ïjûbcn. Untcr ben beidjlagnatjmtcn Sriefen befinbet M ein eigenpnbig unieraei^neteâ ©^teiben beâ ^arbtnal» îiaafsiefecfâtf ® aêbûrrt, toeldjes rein rcligiofc ?Ingc» IcgcntjeHcn betrifft. Scrorttge ©^riftftiide bcë S5atifanâ, fototc ber gefamtc SBrieftoe^fel beê belgif^en (ïpiêfopats mit bent -Çet> Itgcn ©tuljt lonnten felbftberftânbU# (tuf einent burnous orb> nungëgentSgeu 2Bcgc beforbert toerbem Gs ift ba^er uni fo toenU ger begreif(it§, toic Sotbinul Sîercicr fol^c ©^riftftitdc àuf bie bunHen ÎScgc etner ©e^toitgglcra unb ©pionagebanbe geraten laffcn lann. SBcnn cr toic in beat borliegenben gûKc nic&t Sriefc felbft sur îBcforberung ilbcrgebcn Çat, fo ^at cr bodj boburc^, baè « fid) rntf unertoubtem SBcgc SBricfe juftelîcn Itefe, bic §anb ju biefen utttoiirbtgcit ©efe^aften geboten. (£s ift eine 93erunglimt)fung fces ^ûrbtnalftaotêfeïictarê, beffen eigen» pnbigc Unterf^rift unb rein fulturcflc Slngelcgenpit mit ben unfauberen SKadjenf^aftcn ber ©pionage in SSerbinbung su btin= gen unb augerbem bic amtli^en ©^riftftiidc beê Sktifans ber (Scfûp ûuêaufeèen, gar nic&t ober mit gro^er SScrf^Stitng an t^ren 53qiimmungêort |u gclangcn. Det beuffe^e amHtdje Bend)t WTB. ©roficê .Çau^tquarticr, 22. iDfdrj. XDeft(id)et âricgsîdjaupla^. Set ber ben Slngriffcn bout 20. SDiijrj norbëfttidj bon 2tbocourt fotgcttben Sfufraninuitg bcë Sam^ffeîbcê itnb ber aScgitafjmc tocitercr fctnblttfjcr ©roben aufeer^alb beê aïïûlbgclënbei ift bic ^afjf ber bort cingebrac^tcn uitber= touubsien Gkïmtgcttcn a:tf 58 Dffiaicrc «nb 2914 SJîontt gc= {ttegen. Sic S(rttltcrteïaat}>fc beiberfeits ber 2)c a a ë bauerkn bei «ïtr boriiberge^enber ?fbfc^teûrf)ung mit •Qefttgfcit fort. 23ci O b c r f c Jj t fjaben bie gronjoîcn noc^ntalê berfuc^t, bie ®d)(û^e bom 13. gcbtttar toteber ûuëpglcidjeît. SDHt beitndjUît^cn ôtnitgcn sBcrtuftcîi tourbe ber Stngrctfer îu=) riiiïgcfc^tctt. $rct fetnblidjc JÇIugjcugc tourben norbHtfj bon Serbun im 2uftïamJ)f bon unë cu^cr ©efec^t gefefct, jtoet bon i^nen ïamen norbofttidj bon Samogncn^ ^inter unferer gront, baë britte brcnttcnb ienfettë ber femblisfjen Sinie, put Sîbfturj. Seutnant 33 o l £ e ï)at barnit fein breisc^nteê, Seutnant îpûrfcfjau fein bicrtcê feinbHdjeë glugjeng abgc= ï^offcit. Oefîlidjcc âtîcgsî^aupla^. $te grofeen Slttgriffëuttterne^mungett ber Sîuffcn ïjûben ûtt SluëbeÇnung itoc^ jugenommen, bie Stngriffë^nnïte finb ja^rei^cr getoorben, bic 93orftbfec felbft folgten fidj an ber» f^iebcneit Gtetten ununtcrbrodjen, 2ag unb 9îat^t. 2Dcr ftarlfte Sfnfturm gaft toteber ber gront norbtocftfic^ bon ^3 0 ft a to §tcr erretdjfen bte feinbîtc^cn 58erlufte eine felbft fiir ruffifrfjc SPÎoffcnetnfâ^e gonj ûufeerorbentttcfje Çijfje. 93ct cinem erfolgreic^cn ©egenftog on etner ïleinen ein» brttdjëftelte tourben 11 ruffif^e Dfftjtere unb 573 SKann ge< fûttgen genonraten. Stber autf) bet ben bicictt anberen flampfen, fiibïtcfj unb fiibôftli^ bon 9itga, bet gricbric^ftabt, toeftlic^ unb fiibtocfta liefj bon ^acobftabt, fiibîid) bon $iinaburg, nbrblid) bon SBtbfô, jtotf^en 9Jûrocj= unb 2Bifjnteto=®ee, totefen unfere tajjferen 2ru^en ben geinb anter ben gro^fen aSerïuften fiit i§n gïatf juriidt unb naÇnten ifim bet ©egenangriffen no^ iiber 600 ©efangene ab. 3(rt ïetner ©telle gelang cë ben Siuffen, trgcnbtoel^en Cërfoîg p erringen. Sie eigenen S3etluftc finb burc^toeg gering. Balfan-ôricgsfcfjaupla^ 2)ie Sage ift unberanbert. OBcrfte §ccteël«lttt«g. 3uc $eim(efjc bec „16roe". SSerïin, 22. aKârj. ^orbciienîopiian ©tûf So^ita fprac^ fidj iiber ben iSeutepg ber „2}c5trie" einem 3îebaïtionëmitgIiebe beë „5Ber= liner So'fal^njeiger" gegeniiÊer ûuëfit^rlic^ au? unb fiejeidj-iteie eë aïê einen ïiefonberë fc^oneit SKoment, alë bie b e n i ■= fcfjen ^riegëgefangenen, bie fic^ an Sort ber „3t £ a m" fiefanben, fiefreii tourben. Sic armen ^ïerlê trou» ieit iïjrett Slugen .ïaum, aïê i^re Sîafiinen J3ï5|li(ï» geôffnet unb fie ïjinauf an ®eiï gefi^rt tourben. SBortloë, geru^rt ftanben fie ba. ^cf) lie^ fie, erflarte ®taf SoÇna, aitf bie ;/9Ki5toe" fcfjaffen unb Ëracfjie bûê S a i f e r I) o ^ auë. Selten ift fo jaudjjenb, fo glùdîid) in biefen 3îuf eingeftimmi toorben. SSie unb toc toir leintïanten, bleiit borïaupg noc^ ©e§eimnig ber toc"» . det belgifti'ftmWMe M. ®ie ^ransofèn ïjaBcit beîanntlid) mit if)rcn greunben in Selgtcit fcfjon bor bem iïriege mandje SBerbrûberuitgêfefte géfeiert, benen mait in S)eutfd)ïanb ïeiber toentg SBcad)tung fd)enîtc< 2>er ^rieg, ber bie SSeïgier an bic ©cite $ranï= ïeict)S fû^rte, ^at itun bie le^ten §emmungett nnb 9lûdfid)ten bollenbê befeitigt, bic iit ^riebenë^eiten eincm aHgu ïûïjnen uttb offenen 5j3a£ticren nod) entgegenftanben. S?or einigen SSocfjett griinbete fief» in 5j3aris eine 33ereinigung 11 i a ît c c grancOïSelge" unter bem S5orfi| beê ,'ran3Ôfifd)cn ^ammeïjDràfibenten $aul $eêd)aitel uttb uni - Seietïigun.q mafegeBenber 95canner auë .ganbel unb Q'nbuftric granî» rei^ë, auë bem politijcl^en unb toirtfdjaftlidjen Sebett beiber Sâttber. ©oitj unberpHt berfolgt fie baë 3icî, baë juîiinftige ÎSeïgtctt, beffeit @ebiet ntan §u bergrë^ern ïiofft, toirtfdjaftlid^ ^oïitifd) unb mi)ïtortfcf) aïê fransoitfdjen SafaÇlenjtaat cittju^ riâ)ten, o^ne Sftiicïfitïjt auf bie blàmifdie ffôBÉnçp^eit, boit ber man annimmt, bafe fie fid) im Saufe ber 3eit toittig ber „Iateinifd)en Sultur" untertoerfen uttb in il)i aufge'ficn tnirb. ®iefe SIXliance trat bor toettigen Sage» jurn erfteumale bor eine gro^ere Deffentlicf)ïeit, mit einer Suubgeimug itt ber tarifer ©orBontte, tooran aud) ber g$ra|ibeut ber 3îc« ^ubliS fotoie brei sDcitgIieber beê 16elgifd)en îftiniftertumë, îtamlid) Saiott $8 e i) e n ë, ber Setter bcë Sluêtoartigeit, ber ^uftisminifter ©arton be SBiart, unb ber fogia-Iiftifd)e ©taatëminifter SSanberbeïbe teiïna^men. 2Xïê SBorfi^seitber begrii^te Seêdjattel bie SSerfammlung in ctiter ^Ijrafenreicfien iftebe. Santt toaitbte fidj Sarott Setjcnê gegen bie Seljauptung, bag Selgiett feine -Keutralitat bor bent ^riege berfe^t |a'6e, inbem er bie bon beutfdjer Seite I)ierfiir erbradjten ^etoeiëftiide auê ben belgifc^ett Slrdjiben, itûiucitt=< lid) bie „Convexition anglo-belge", in ber langft bcfmttxtcn toenig glitcEIidjctt SBeife gu eniïraften berfuc&tc uttb bic bartn bef^riebenen 35organge fiir ïjarmlofe militarifcfjc ^3ribot^ untcrljaltungen erïlarte, fiir bie ïeinerïei amtlidje 93erant» inorhmg befte'fjc. Qe^t aber, nadjbent S3elgien int Sam^fe liege, finbet eë SSetjenâ ganj natiirïid), bafj eê bie fritljereit Sîeutraïitatëbertrage auger 3Id)t laffe unb itod) graufreid) unb feineit SSer'biinbeten bie §anb auêftrecff. „SeIgien toei^, ba§ eê ouf bie gro^en unb eblen Sîationen rcdjnen ïonn, u m feinen !pia^ an ber ©onne toteber ju erï)oï» ten, einen 5)S I a f 0 n e r unb gro^er alë bor» • ï) e r ! !..Ser iOîinifter berfidjerte, bag SSeïgien an ber ©eite ber Entente bleiben toerbe. ©iefe ©rïlarung, bie bebeutet, ba§ bic 3îcgicrung tn Se §abre il^r Sanb fiir bie Srtegësiclc bcë SSierberbanbeë mit einfe^en tooïïe, tourbe oud) boit SSanberbelbe unterftridjen. 3îad) eiitigen ouê bent SBortfdjaÇ beê internationaïen ©ojialiêmuê i)erborge^oïtcit 9îebenêarten iiber bie 9îoitoenbigïeit beê bauernbeit ^riebeitë Jirieê er bie pibilifatorifdje SXufgnbe gronïrei^ë, baë ben „23arbarcn" bie lleberlegen^eit ber fran^ofifc^eit Suliur (!) betoeifen toerbe. iBelgien toerbe granïreidj in 3uïunft ïjierbci jur ©eiie fteïien. SSringt man biefe Sîebefù^rungen in ^Ufammcn^ang mit ben friper fdion bon bem ^uftiptinifter S art oit be SB i a r t geaufeerten ©ebanïen bon einer toirtfdjafilidjeit unb politifdjert Union gtoifdjen beiben Sanbern unb beit Paitcn einer értoerbung ber ©djelbemûnbung unb boit ^eeutofd)* SBIaanbern, oïfo ^oiïanbifc^cn ©cbieteê, fiir baê neue SBelgieit, fo erf^eint baê SSerÇalten ber beïgifd^en SJÎinifter iit îparië tn eigentùmïic^er Seleudjtung. (sê ftel)t in fc^roffem @cgen« fa^ p ben in ïjoiïanbifdjcn flattera irnmer toieber berbrei. teten 33erfic^erungen, bafj bie 3îegierung itt Se Sabre mit ûiïen foïd)en panen nidjtê p tun ^abe, fonbern" ba| biefe ïebiglidj §irngefpinfte einer Sournoliftengrup^c, inêbefonbere beê XX Siècle feien. §tlë ob nicf)t jebermann iriifete, baf; biefeë SSÏdtt boê Seiborgan bc3 Winiftertoràfibentcn be Sroquebiiïeë uttb Ëarton be SBiartë ift! 5Jïatt barf gc< ft)onnt fein, toie fid) granê ban (ïautoelaert, ber blamifdje 2Xgent ber Scanner bon Se §abre iit .^oiïanb, in feiuer SBodienfdirift „23rtj Selgië" p ban neuen SBetoeië fur bie Seilnaïjme beïgifc^er ÎOcinifter an foldjett 5{?Iânen fteiïen toirb, er, ber mit gropr 23efliffenï)eit jebe SMeiligung ber 3tegierung oïë unmoglid) uttb berberblid) fiir SBelgien unb glanbern erllart l^at. 2Siiï er ettoa fid) nodj langer ïiinter &eç faïf^ien .S?prfptege,ïung becfen, bû| bic Regicruttg un«?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes