De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1324 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 07 Mars. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Accès à 07 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vm42r3q66s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DertiendeJaar. — Nr 10 Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 7 Maart 1914. DE BEIAARD Weebcm \\> - \ * ABONNEMENTSPR1JS PER JAAR : \ Voor het Binnenland : fr. 2.50B vooroi ^ betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, ei op aile postbureelen van het iand. Voor het Suitenland : 5 frank, vooro] betaalbaar. w Brieven en mededeellngen, de redactle o betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, :n ten laatste den donderdag avond. ,p Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wîj tneldlng. DRUKKERS-UITGEVERS 1 G. EYLENBOSCH & FR. DUP0N OPVOLGBRS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstràat, T©lefoon SG-11. Het recht aankondlgingen of artikels t welgeren is voorbehouden. De niet Ingelaschte handschriften wordei niet terug gegeven. ©ngeteekende brieven worden niet aan veerd. BERIGHTEN en AANKONDIGINQEN I Aankondlgingen : 15 cent®" per regel. Berlchten : 30 centŒe" per regel» Rechterlijke eerheratelHng : I frank per regel. Prijsverralndering vr rfikwQIs herhaald» aankondlgingen. Bij ditaummer beiioorieeabij voegse 't Nieuws van de Weeh KatholieKen uit verschillende deeler van Frankrijk te Parijs vcrgacicrd, dei 28 Februari, hebben na eene grondigi gedachtenwisseling, beslolen een komi teit in te richten, hetwelk voor zendini zal hebben in Frankrijk de inrichtin Igen le groepeeren ten einde strijd te voeiren tegen aile politiek, die legen God en zijne Kerk is gericht. Daarbij werd den wensch uitgedrukl in den aanstaanden kiesslrijd blijk te geven van werkzaamheid. 't Is wel laat, dat de katholiek'en ei aan denken, met het oog op de aan-staande kiezingen zich to vereenigen. want deze hebben plaats den laatsten zondag van April. Prins Wied, die over Albanie zal gaan regeeren, is naar Fetersburg vertrokken. Er wordt beweerd dat hij daar zeer koel is ontvàngen. Als hel maar waar is, want de bron, van waar dit nieuws kpmt, is hem niet genegen pmdat de prins, terecht of ten onrecht, verdacht wordt af te hangen van Oos-tenrijk!. De prins zal het lastig hebben om zijn rijk te vesligen, want een ge-deelte van Albanie, namelijk Epire, weigert hem als vorst te erkennen, en wil ook onafhankelijk zijn. Z. H. de Paus verkeert in de beste gezondheid. Hij ontvangt regel-matig de prinsen der Kerk, die hem hun opgelegd bezoek brengen. Binnen kort zal Z. E. de kardinaâl Mercier naar 'Rome vertrekken om aan den Paus zijne eerbiedige hulde te betui-gen.Op 't eînde vanverleden week heeft de H. Vader, aangelokt door het zachte lenteweder dat toen reeds een paar da-gen heerschte, voor het eerst, sedert zijne ziekte van verleden jaar, weer eene wandeling gemaakt in de Vati-fœtansche tuinen. » De Paus werd vergezeld door z'ijn geheim kapelaan, Mgr Pescini, daar Mgr Bressau reeds eenige dagen met eene zware verkoudheid te bed ligt. Na zijne wandeling woonde de hei-lige Vader de Vastenmeditatie bij. —— De manœuvers in Duitschland zullen dit jaar ontzaglijk zijn: 250.00U soldaten, 50.000 paarden, 1060 kanon-nen en 360 milrallieusen, zullen op het slagveld aangebraeht worden. Ze zullen plaats hebben ten noorden van Mein en ten oosten van Lahn. Dat zal waarlijk de moeite waard zijn om zien! Gelukkiglijk dat het sleehts eene repetitie is, zonder ver-dare gevolgen. Een kostelijk spel algelijk! — In China is 't hoofd van den be-ruchten bandiet en opstandelingenlei-der Witten Wolf, op prijs gesteld. De Chineesche regeering lool't er 250.001 frank voor uit. De regeeringstroepen tegen hem .uitgezonden, ricttten niel veel uit; er zijn neigingen waar te ne-men tôt desertie. ■ Dreigt de oorlog? In de « Ger- mania », het blad van 't duitsche katholieke Cientrum, komen deze be-schouwingen voor: « Onder den drang van Frankrijk maaktRusland inallehaast en geheim zinnig toebereidsels voor een oorlog tegen Duitschland; 't schaart zijne troe-pen samen op de westelijke grens er legt aan zijne landskrachten belang-rijke oefeningen op, waarvan nochtans de landslroepen der Vistulastreek uitge-sloten zijn, opdat ze nog te geheim-zinniger zouden blijven. » Het schijnt dat aan die toebereidsels van Rusland tegen Duitschland Frankrijk beantwoordt met gelijkaar-dige, samengaande krachtsinspannin-gen. De oorlogsgezinde partij! (in j Frankrijk) zet haar haatzaaiend werk voort, zonder er 't gevaar voor der interaaiionalen toestand van in te zien f en daarom is 't in Duitschland's be-k-lang, niet filleen nuttig, maar zelfs | noodig de aarùlacht op die feiten te | S vestigen. » . î De duitsche " Post » schrijft dat, aan-. ] gezien Duitschland in een onverdraag-r ' lijken toestand gedreven wordt, het er ' ; zich ten alleu prijze uit redden moet, al ware 't ten koste van een onmidde-lijken oorlog. Van den anderen kant Iezen wij in de « Gazette '» van Keulen : « Alhoewel men van fransche zijde bestendig met den russischen sabel zwaait, bedreigt ons geen onmiddelijk wrlogsgevaar. » Nochtans zal de staatkundige be-nuttiging der russische legerkracht binnen drie of vier jarcn heel anders zijn. Tegen wie zal de russische politiek geneigd zijn het eerst dewapens te Hichten waarover zij binnen enkele ja-ren zal besebikkien? Zonder verder op de politieke betwisting in te gaan, kan men reeds uit de aardrijkskundige richlingen der russische bewapemn-gen, zien dat ze gericht zijn tegen de westelijke grens, 't is te zeggen tegen iDuitschland. »t *. • ; De fransche bladen houden zich ook druk bezig met dat schrijven der duitsche pers. Zij: oordeelen dat dit schrijven eene imoedwillige opwinding is, om het duitsche volk voor te bereiden en aan te vuren tôt een oorlog, die door de duitsche regeeringskringen zou gewild zijn. Dit oordeel schijnt ons niet van allen grond ontbloot. In aile geval zal 't voor-zichtig wezen, zich op ailes voorbereid te houden. Oa aa^siaa^de kiezingen. Den 24 Mei is 't kiezing voor de Kamer in den helft van het land. Oost-Vlaanderen is er ook bij. Libera'en en socialisten hebben niet veel hoop op deze kiezingen. Ze trekken ten strijde, met lood in de schoenen. Citoyen Vandervelde, de groote « chef » der belgische socialisten, hield zondag te Zoningen eene meeting. « Ik verklaar, zegde hij, den kiesveldtocht te openen, niet van 1914, maar van... 1916, voor de Grondwetsherziening en het alge-meen stemrecht. » Dus, volgens de socialisten, is er voor hen, iqnvoor de liberalen, niets te verwachten in... 1914. De liberalen zijn van 't zelfde gedacht. Wat verschil met... 1912, toen zij het al gingen verslaan. Wij moeten ons nochtans verwachten dat de tegenstrevers van aile kleur, geene ge-gronde klachten kunnende inbrengen tegen het katholiek bestuur, hun gewoon stielken van liegen zullen herbeginnen om het volk door valschheid en bedrog op te maken. Zij zijn reeds aan den gang. Het socialistenblad « Le Peuple » begint met de volgende leugen: < Het gouvernement zal 80 miljoen nieuwe lasten leggen, met den prijs der abonnemen-ten op den ijzerenweg en den prijs der koe-pons op den ijzerenweg van 25 per 100 te verhoogen.» Gij zult zien en ondervinden dat die leugen den toer zal doen van de logepers. Na die leugen, zullen zij met eene andere afkomen en alzoo voort tôt na de kiezing van Mei, juist gelijk zij verleden jaar de boeren en de builenlieden wilden opmaken met te schrijven dat er gingen nieuwe grondiasten gelegd worden, lasten op de paarden, de koeien, op ' de afroomers, de kernmachienen, de vélos, enz. Zij schreven: « Wacht maar tôt dat gij uw belastingbiljet krijgt en gij zult het ondervinden. » Welnu, wat heeft de ondervinding geleerd? Dat het al leugens waren. Maar meent gij dat Izij daarvoor zullen ophouden van liegen? Als gij dat peist, gij zijt van 't goê jaar. Dat volk redeneert als volgt: « Liegt maar altijd voort; , de boeren zijn dom genoeg om dat te gcloo-i vea , Dat wclberaamd stelsel van liegen van den vijand bcwijst dat het noodig is de katholieke gazetten in aile dorpen te verspreiden, zoo-veel mogelijk in aile huizen te doen binnen-dringen, waarin de leugens die de tegenstrevers onder het volk verspreiden, weeriegd en aan den schandpaal gespijkerd wrorden. Bisschoppelijk<JubiI< un m I Een komiteit is tôt stand gekomen onder J roorzitterschap van de heeren vikarissen-ge-?neraal, de zeer eerw. heeren kanunniken De ■ Bock en De Baets, voor het plechtig vieren a van 't bisschoppelijk jubileum van Mgr Stille-i mans, bisschop van Gent. Reeds zijn maat-| regelen getroffen voor het plechtig vieren • van het jubileum, •; De feesten zullen plaats hebben te Gent, in : den loop van de maand Juni. ! Op donderdag 25 Juni zal jn de hoofdkerk ■ eene mis van dankzegging opgedragen wor-; den, waartoe al de leden der verschillige ver- eenigingen en katholieke werken zijn uilge-noodigd.I De zondag daaropvolgende, 2S Juni, zal er waarschijnlijk om 11 ure, in de St-Baafskerk, door Z. H. Mgr Stillemans, een « Te Deum » , gezongen worden. | Men rekent op de aanwezigheid van al de 1 werkmanskringen en katholieke maalschap-; pijen der stad en omtrek, vergezeld van hunne ' vlaggen of wimpels, om bij het einde der pfeentigheid een grooten en indruk'wekkenden stoet te vormen, Deze stoet zou na de bijzonderste straten der stad te hebben doortrokken zich rond fiel ; bisschoppelijk paleis scharen, waar aan den bisschop-jubilaris de adressen van gelukwen-schingen van wege de verschillige werken en maatschappijen, die aan de betooging hebben j deelgenomen, zouden worden overhandigd. I Voorzeker zullen al de katholieken van het ' bisdom zich bij deze betooging aansluiten, om den bij val der jubelfeesten. te verzekeren, welke zooals reeds gezegd werd, vastgesteld zijn op donderdag 25 en zondag 28 Jumi 1914. i. En en ander Vardadigingskomiteit. Het Verdcdigingskomiteit tegen de slechte drukpers, gevestigd le Seraing, komt zijn ver-slag uit te geven over het jaar 1913. Men vindt er eene lange lijst in van schandalen, uitgevonden door de ongodsdienstige dagbla-xlen. Ook geeft het verslag de uitslagen der processen, ingespannen tegen belgische bladen. De geestelijkheid heeft een lofwaardig werk verricht met het instellen van gezegd komiteit, daar men alzoo den laster kon onderdrukken, de voorgewende schandalen onderzoeken en zoo noodig zijnen toevlucht Jian nemen tôt de rechtbanken. Het komiteit j zou overal moeten kunnen beschikken over1 medewerkers, die inlichtingen kunnen ver- : strekken over al de verdachte artikels, ver- ; schijnend in de plaatsclijke pers. S. yifjots83Îâisa' genoofschappiâiit. Er zijn thans over heel de wereld 8000 ge-nootschappen ; in het jaar 1913 werden er 33'7 nieuwe aangesloten. België heeft den voor-rang, daar het zoovele genootschappen toit als Frankrijk, alhoewel de bevolking vijf-raaal rainder is. Er zijn thans genootschappen in al do werelddeelen ; men vindt er in Chili, cp Ceylan: in Mfrrokko, in Dahomey, men zal er stichten in Japan en in Neer- landsch-Indië. Tepuîj uit Carsço. De stoomboot « Anversville > is maandag morgend, ten 7 ure, uit Congo te Antwerpen aangekomen. Er waren 121 passagiers aan boord, waarvan 57 van eerste klas. De over-tocht was goed, doch werd gekenmerkt door twee sterfgevallen. *M. Den Hartog, s(oom-bootkapitein, stierf daags voor de aankomst van het senip te Banana. M. Homing, alge-meen agent eener handeîsmaatschappij, over-leed den 22 Februari, daags na het vertrek ; uit Dakar. < Het eenig belangrijk nieuw^, door de passa-, giers meegebracht, is dit van het verîr< eener zending, uitgerust om de inboerlinge van Maringa Lopori, de Sekutulas, te gaa straffen, omdat zij een postoverste en ee agent aangevallen hadden. 7 LANDBOUW. Hoogeopbrengsten vragen sterkebemtstin, De landbouwers gaan met rass© schredo] den weg des vooruitgangs op. Zie maar welk groote verbeteringen er ontstaan zijn in de] kweek der huisdieren en tôt welken hoogei trap van volmaaktheid de veekweek i: g-eklommen. Overweeg maar even welke gelukkige om wenteling er in den landbouw ontstaan ij door het gebruik der sclieikundige meststoffer en in welke aan zien lijke evenredigheid de op brengsten gestegen zijn. Yoeg daarbij het. invoeren van verbeterde varieteiten en veredelde zaden, stelsel dat dei 'dag van heden algemeen in gebruik is er dat insgelijks veel bijdraagt om de oogster to verhoogen en de algenieene welvaart te bevorderen. Om onder dit laatste opzioht een bepaalc voorbeeld aan te halen, bedenken wij maai eventjes tôt welke verbazende opbrengsf(eii de landbouwers gekomen zijn in de aardappel-teeit door het invoeren van Industrie, E>gen-hemmer, Kruger, Koode Star en meeranclere Inderdaad, terwijl men met de oude afgeleef-de varieteiten. als de Fransche Eollen, de Eoodc Barons, de Rijsselsche Witte, enz., met moeite 15.000 tôt 20.000 kgr. per hectare bekomt bewijzen de uitslag-én van praktische proef-velden, alsook de aardappelvelden der landbouwers zelve, dat opbrengsten van 30.000 tôt 35.000 kgr. geene zeldzaamheid zijn met hooger genoemde nieuwe varieteiten. Komt niet iedereen tôt zulke fabelachtige opbrengsten, dan is dit niet zelden te wijter aan onvoldoende bemesting. Men mag niei vergeten dat d© niets van niet komt, dat de : grond eene kas, eene geldbeurs is. Steekl men er niet in, men kan er niets uithalen Voor al wie een beetje redeneert, is het gemakkelijk te begrijpen, dat eene opbrengsl van 10.000 kgr. meer, nog al wat voedse! in den grond moet vinden, en dat die meei opbrengst maar kan bekomen worden doo] eene evenredige hooge bemesting, of zooals wi; als opsclirift geven: «Hooge opbrengsten ver-! gen eene sterke bemesting!i>. En zoo komei wij tôt het besluit dat het niet voldoende i£ ! nieuwe en veelopbrengende varieteiten aar te koopen of te plant en, maar dat we tevem de dosis meststoi'fen moeten verhoogen. I (En daar !de hoeveelheid stalmest, die men o] ; de hoeve kan voortbrengen beperkt is, dieni men natuurlijk des to meer scheikundige mest stoffen aan te wenden. De passendst© meststoffen voor aardappelf zijn zwavelzure ammoniak, superfosfaat er zwavelzure potaech. Deze drie meststoffer mogen gerust ondereen gemengd worden ei I gezamentlijk S à 10 dagen voor het plantei ingowerkt worden. Zij zullen niet alleen de ■opbrengsten aanzienlijk verhoogen, maar te vens den besten invloed op de noedanigheid op het zetmeel gehalte. Om veel en bloemachtige aardappels te be i komon durven wij gerust aanraden per hect bij stalmest: 400 kgr, zwavelzure ammoniak 300 kgr. zwavelzure potasch en 500 kgr. super fosfaat. WILLIAM IN DE KAMER. j De Kamer heeft dus verleden week hari workzaamheden geregeld voor den tijd die d< f verkiezingen van dit jaar voorafgaan. Daa: ! hebben nog 34 zittingen plaats. Voor di I Paaschvaeantie zullen nog drie dinsdagen ge i wfld worden aan interpeliaties, voorts moetei j voor de Paaschvaeantie, van 8 tôt 21 April [al d© budgetten behandeld en goedgekeurc } worden. Na de Paaschvaeantie, dus van 21 Apr i tôt en met 8 -Mei, zullen aile zittingen inge ! nomen worden voor d© Sociale verzekerings | wetten. Dus nog heel wat werk op de plank! O ; onze achtbare heeren Kamerleden die dagord< eohter stipt zullen volgen, of ailes zoo maa: [op den datum zal afloopen, voor zoo wijs dur ïven wij z© nog niet aanzien. In elk geval, de heer Schollaert is eej man die zich niet zoo gemakkelijk van zrji stuk laten brengen. In de laatste tijden voor al heeft hij getoond met strenge hand de woe lige en halsstarige heeren der linkerzijde ii de lijn te kunnen houden. Sedert de stemming der schoolwet, heef men kunnen -bestatigen dat de Kamer met eei loffelijk© iever bezield schijnt om degelijl iwerk af te leggen. In weinige dagen heef ! zij meer stemiriingen uitgebracht dan in a de vorige maanden van den zittijd. Waaron i^ het altijd zoo niet? Nu dat de kiezing aar de deur staat, zijn de dwarsdrijvers benauwç voor hetgeen het volk hun te recht verwij ten kan; ©n zij zouden hunne vorige pertei gaarne doen vergeten. Pi© slimm© Irek zal echter niet lukken want hetgeen nu eindelijk gedaan wordt, zoi al lang moeten als wet uitgevaardigd zijn ;k Zij, en zij alleen dragen de schuld van di n vertraging en van al het tijdverlies dat zo ^ dikwijis aangeklaagd Werd. n Dinsdag hebben de Daensisten eene onder vraging gedaan over de lange werkuren die volgens lien, aan de werklieden der ijzeren wegen opgelegd worden. Zij vroegen dat dezi werklieden niet meer» dan 60 uren per weel zouden mogen arbeiden. De heer minister zal met d© meeste wel* willendheid de zaak onderzoeken. Met den minister bekennen wij dat er nog verbeteringen kunnen en moeten ingebracht worden. Maar dat en moet niet doen vergeten wat de regeering reeds voor de spoorweg- Ibedienden deed : hunne loonen werden traps-gewijze, in de laatste tijden, van meer dan 15 millioen frank verhoogd. Onze volksvertegenwoordiger, baron L. de Betliune, legde eene dagorde neer, « het ver-trouwen uitdrukkend dat de regeering, voort-gaande op den volksgezinden weg die zij sinds lang ingeslagen is, nog de verbeteringen zal invoeren die noodig herkend zijn, opdat de werklieden op de ijzerenwegen geen over-dreven getal uren aan den arbeid zouden ge-houden worden. » Deze dagorde werd woensdag door de Kamer gestemd. In tweede lezing werden woensdag nog gestemd: lo de wet over de beperking van den arbeidsdag voor de machinisten bij de ophaal-tuigen iri de kolenmijnen en 2° de wijzigin-gen aan de wet van 1889 op den arbeid van vrouwen, jongelingen en kinderen. Daarna is men begonnen aan de begrooting van landbouw. CM3. Moyei'soen heeft aangedrongen opdat er eindelijk voldoening zou gegeven worden aan degenen die sinds 40 jaren de verbetering van het vaarwater van den Dender vragen. M. de Eethune bedankte de regeering- voor ailes wat zij ten voordeele van den landbouw en de landbouwnijverheid gedaan heeft, en \9 overtuigd dat. zij deze belangrijke takken van de nationale nijverheid zal blijven onder-steunen en a.anmoedigen (( Pappenthé». Mijne goede vrienden lezers, zie, 'ten is nog maar acht dagen dat we elkander l hebben gezien en gesproken, en toch leng ik er weeral naar, u mijne beleefde groeten aan te bieden en u weer genoeg op te » draaien om eene heele week ' voort te kunnen... Het wedei is nogal wel voor den tijd van , 't jaar en wat de « Oude Gene- ! raal » ons voorspelt voor de maand Meerl t kan er nog al door : 't schoon weere en de l, regenbuien wisselen elkander af 'lijk de J dag en de nacht... Wij zullen 't maai J gelooven voor 't gemak, maar d'ondervin-, | ding heeft ons geleerd dat wij gerust moger ; blijven neêrzitten als hij spreekt, daar hel '.verre is van Evangelie te zijn. , j Zomlitg;. tweede zondag van de Vasten en * j feestdag van <len heiligen J'oannes dei Deo. Hij werd geboren in Portugaal, was eerst senaap-herder en later soldaat. Hij had er in zijn jeugd nog al op aan geleefd, maar hij be-v keerde zich en wijdde gansch zijn leven toe î ' om de ongelukkigen te helpen. Hij deed eene • | doodelijke ziekte op met eenen mensch uit ; j het water te redden en stierf in 1550. j | Maandag. feestdag van de heilige Fran-, | cisca Romana. Zij was het voorbeeld der L l echtgenooten en der moeders, en muntte uit j door hare liefde voor de noodlijdendcn. Zij | j stichtte het orde der Oblaten. 't Is onder hare # bescherming dat er te Gent een werk bestaat f l tôt het plaatsen van christene dienstmeiden. ; ' Dinsdag, feestdag der veerlig martelaren . I van S6baste, in Arménie, die onder andere f tormenten, ontkleed op eenen vervrozèn >■ vijver gezet wierden. Een enlcele verloor den 1 moed, maar deze die ze moest bewaken " nam zijn plaats in. Dien dag ook 'sint Victor, Ljinar.elaar in Afrikn, ï Woensdag, feestdag van den heiligen ' - Éulogius, die groote reizen ondernam om het ! geloove te verspreiden in Spanje. Hij werd , aartsbisschop van Toledo genoemd, maar hij i werd voor 't geloove onthoofd eer hij moest 1 ' gezalfd worden. Den zelfden dag viert men [ ' sint Vindicianus, bisschop van Kamerijk. . j B5oaider«iag, feestdag van den heiligen t ; Gregorius de Groote, patroon van kerkzan-} gers en van scholieren. Vroeger was 't heden [ primusdàg of prijsdeeling in de scholen en » degene die « 'nen winter » naar school ge- © weest hadden, bleven dan thuis. 't Was ook ° op dczen dag dat de meester bestoken werd en hij trakteerde de kinderen met pappenthé. . j Vri'jdag, feestdag van den heiligen Nice-, phorus, patriark van Constantinopel. Hij was een vurige voorstander van de vereering der ! hciligenbeèiden, tegen de hervorming die kei-zer Léo de Armeniër wildc invoeren, en werd hierom verbannen en stierf in ballirtgschap in 828. Men viert dien dag ook sinte Ëuphra-sie, maagd in Thebaïde. Zaterdag*, feestdag van de heilige Mathil-j dis, moeder van S. Bruno en van keizer Olto i den Groote. Zij gaî op den troon de stichtend-| ste voorbeelden en ging haar leven eindigen | in een klooster dat zij zelve gesticht had. Daarmee, lappen we de boeken toe voor dees week en gaan u meedeelen wat er zoo al bij-zonders is voorgcvajllen gedurende de afgeloo-pen week. HET MOET ER MAANDAG erg gespan-nen hebben te Geeraardsbergen, want te Sot-tegem in de statie en kon men noch draaien noch keeren van al 't volk dat naar den « Toog » ging. ONZE PAUS% die voor den goeden kerk-zang al zooveel gedaan heeft, en is niet te vreden met te bevelen, maar hij zelf heeft onlangs een Vierstemmige liturgische zang gemaakt ter eere van zijnen patroon, den heiligen Jozef. De verzen zijn op dezelfde maat als die van het « Veni Creator ». Dat gezang zal uitgevoerd worden op 19 Meert, in de kapel van het valikaan, in de tegenwoor-digheid van verscheidene kardinalen en pre-laten. De E. II. Perosi, de beroemde muzi-kant, zegt dat 't een wonderschoon stuk is. OCH ! ZIJN ER HUISGEZiNNEN die beter gélijken aan eene hel, 't komt meest altijd door den drank: te Leupegem •was het dikwijis eens « bombâleken » in 't huisgezin van Henri Staes. Henri dronk nog al en daardoor was er dilcwijls ruzie. Maandag 'avond nu was 't weer eens ongeweerle, en Henri wilde zijn wederhelft mishandelen... Dan heeft de vrouw een mes gegrepen dat in haar bereik lag en heeft het haren man in den rug geploft... Buiten pijn en smert en verlies van blocd zullen ze nog de onkosten van den doktor moeten betalen voor hem te verzorgen en thoope te naaien. Dat is al het (profijt dat er aan zatlapperij vast is. TE MOORSEL, op de wijk Waver, is het zondag nacht beginnen te branden bij Benoit De Rouck, herbergier. Zijn huis en dat van Pelrus De Bisschop zijn in assche gelegd met al wat er in was. De pompiers waren daar • wel, maar de brand ging zoo rap en zoo snel dat er niets meer aan te doen vie]. Maandag waren er nog eenige blusschers ter plaats, maar ze bluschten hunnen dorst met den overschot van 't hier uit de afgebrande her-berg. Z'hebben daar dan nog ruzie gekrcgen, en een der bluschers is gekwetst aan 't hoofd en een ander de vingers geplelterd tusschen de deur. i GE MOET TOCH STOUT ZIJN om zulke slukkejn uit le rechten, 'lijk daar te Malde-gem. Er zijn daar dieven in de s'.a lie gebro-ken, en hebben ailes overhoop geworpen. Uit de lade der bedienden zijn ze met 30 fr. weg. De brandkast, die in den muur gemelst was, hebben ze los gemaakt, maar z'en hebben ze niet opengekregen. Als de slatie-overste zich 's morgens vroeg naar zijn bu-reel begaf, heeft hij vijf kerels zien wegloo-pen. De zejfde dieven zijn binst dezelfden nacht binnen geweest bij M. Edmond Do Meyer, Slatiestraat. Z'hadden daar \iet slot der poort doen springen, maar de hond is op de kerels loegeschoten en ze zijn moeten vluchten. OEI ! OEI ! WAT GOEDE LUCIIT moet het zijn op het eiland Ysland! Daar moet broederlijke liefde zijn onder de menschent Peist 'ne keer, van în 't jaar 1829 tôt 1913, dus bijna honderd jaar, en werd er geene enkele misdaad aangesiipt. Op gansch het eiland en is er geene enkele gevangenis! Ei ja ! wien zoûn ze er gaan insteken? Op heel j de uitgcstreklhcid van het land, zijnde hon-; derd en vier duizend 785 vierkanîe kilome-|ters, en zijn er maar twee champetters. Als J de menschen daar hunne inanieren kun-j nen houden, waarom en zoûn ze dat overal j niet kunnen? 't Zou wel nog eens zoo ple- MENQELWERK. 102 DE TWEE WIEGEN naar Emile Richebourg Neen, doch ik heb haar in drie dagen niet meer gezien. Zij heeft mij verlof ge- vraagd en ik heb niet geaarzeld haar dit te verleenen. —Zij heeft toch het hôtel niet verlaten? — Zij gaat 's morgens uit en komt 's avonds terug, antwoordde Ernestine. — Heeft zij u gezegd, waarom zij graag eenige dagen vrij zou zijn? vroeg de graaf. — Ja, en ik hoop, dat zij in haar streven zal mogen slagen, antwoordde de gravin. En haar blik deed den heer de Lucerolle begrijpen dat er tegenover Ernestine niet van Pierre Ricard moest gesproken worden. — Ik was er zeker van, dacht het meisje, dat haar moeder op dien geheimzinnigen blik belrapte, men houdt mij iets verborgen. O, ik wil weten wat er omgaat, ik zal met Louise spreken! Het meisje slond op, omhelsde vader en moeder en verliet de zaal. — Dus, liernam de heer de Lucerolle, heeft Louise u zoowel als mij gezegd, dat Pierre Ricard, de verloofde van Mejuffer Blanchard rnssÊÊÊÊÊmim jiuij 1 i van diefstal en moord beticht, onschuldig is. — Ja. — En gelooft gij dal? — Ja mijn vriend, dat geloof ik. — En de bewijzen? — Heeft Louise die nog niet, dan zal zij ze toch zeker wel vinden. Louise is te ernstig om lichlzinnig te werk te gaan. Daarvan ben ik volkomen overtuigd. — Heeft zij u niet medegedeeld, waarop hare overtuiging steunt? — Ik heb er wel naar gevraagd, doch zij 1 heeft mij verzocht nog wat te wachten. — Eene zonderlinge vrouw! meende de graaf, diep nadenkend. — Dat is niet te looehenen, lispelde de gravin. } — Meer dan twintig jaar woont zij bij ! ons, en nog kennen wij haar niet. : — Aan hare verknochtheid mogen wij echter niet twijfelen. Zij weet dat juffer Blanchard de vriendin is van Ernestine en dat ik zçlf eene groote genegenheid voor het lieve kind koester. Wellicht stelt zij om ons zulke bijzondere genegenheid in den ver loofde van Leonline. Wat weet zij?... Wa heeft zij ontdekt?... Dat is haar geheim mijn vriend. — Ik heb gedacht dat geheim te moeter eerbiedigen. Louise Verdier is eene verstan dige vrouw en ik heb het best gedacht ove haar oordeel. Zij heeft eene iaak ondernomen | Hswwwwev-içwsiïw die moeilijk kan schijnen, maar loch loopt jte ( vrouw regelrecht naar haar doel. Ik althans I ben daarvan overluigd. — Dat moge zoo zijn. Doch 't geheel i schijnt mij zeer geheimzinnig. • — Dat is waar; doch wat geeft dat? Ik heb voile vertrouwen in Louise en wacht den uitslag harer ondernemingen vol bedaard-t heid af. —Mathilde, kent gij Pierre Ricard? De gravin kleurde. — Waarom vraagt gij dat? informeerde zij. — Omdat de belangstelling, dien gij dezen ,i jongman toedraagt, mij buitengewoon schijnt. \ — . Stelt men dan niet sleehts een meer dan gewoon belang in ongelukkigen? vroeg zij op hare beurt om zoo de innerlijke ont-roering te verbergen, die zich van haar had meester gemaakt. Ik heb hem maar eens gezien; bij toeval ontmoetle ik den jongmar in het Bojis de Boulogne, Mejuffer Leontinc vergezelde hem en een blinde grijsaard. Deze jonge werkman ziet er zeer goed uit; hij on derscheidt zich door een gedislingeerd uiter lijk, een edel voorkomen, een zachien ei beleefden blik en rets bijzonders in al zijn handelingen. — Mijn God, wat zijt gij met dien jongma] jngenomen! sprak de graaf glimlachend. Mevrouw vond in hare onsteltcnis eer« , geene woord«n om te antwoorden, (9 — Zoo ile eens dierf, dacht zij... Doch j neen, later, later... — Hij zou heden Inet juffrouw Blanchard l hierheen zijn gekomen, sprak zij luide, en * ik zou mij dan het genoegen verschaft heb- j fi ben u den jongman voor te stellen. I De gravin had werkelijk de gedachfe opge- S : vat den jongman in de tegenwoordigheid : l van haar echtgenoot te brengen. om zoo des l te beter de groote gelijkenis te kunnen waar- * ( nemen, die er tusschen hen bestond. Dan f J zou 't haar ook duidelijk genoeg gebleken • • hebben wat de graaf er van dacht, en ver-vo.'ûens had zij Zich voorgenomen eene open- i lijke verklaring uit te lokken. H î Komen wij naar Louise terug, hernam de^ heer de Lucerolle. Weet gij of die vrouw 5 ; nog bloedverwanlcn heeft? — Ik weet er volsti*ekt niets van. Zij j ? heeft mij nooit aanleiding gegeven om het te veronderstellen. Heeft zij nog familiebetrek-: kingen, dan moeten het verre verwanten » zijn. Louise spreekt niet gaarne over zich ■ zelve, vooral niet over haar verleden. Dat is - iedereen eigen die iets te verbergen of te l vergeten heeft. Ik weet dat zij nog aan kind ï was, toen zij haar vader verloor, en hare moeder stierf korte dagen nadien. Zij was 1 toen nog geen 10 jaar oud. Dan kwam zij naar Parijs en trad in dienst bij dokter Ger-t vais, wiens naam in dien tijd nog niet zoo | beroemd was geworden. , , — Een voortreffelijk man, zegde de graaf, wij zijn werkelijk ondankbaar jegens hem. Een dezer dagen zal ik hem een .bezoek bren-jen.— Ik heb hem nooit vergeten, bevestigde :1e gravin, terwijl zij de stem liel zakken, en zoo ik er heb legen opgezien hem nader [e ontmoeten dan was dat alleen omdat ik vreesde tegenover den verdienslelijken inan beschaamd of verlegen te worden. — De gravin de Lucerolle heeft voor nie-mand de oogen neer te slaan, antwoordde de graaf, die zijne vrouw daarbij een leedere blik toewierp. ? — Louise had een kind van dezelfde jaren als de burggraaf. — En waar is dat kind? hernam de graaf — 't Is jcugdig gestorven. — Zonderling, mompelde de graaf, er waarom zou zij toch wel veertig duizenc franken bij mij geleend hebben? XXII — Het h a r t van een meisje De kamerknecht van den graaf slak di lichten aan in de zaal, toen juffrouw d' Lucerolle, na hare ouders verlaten te hebben naar hare kamer wilde gaan. Eensklaps bleef zij voor den ouden trouwe: dienaar staan. l — Jozef, hebben wij van avond bezoeL vroeg zij. | — Ik weet het niet, mejuffrouw. De licl ten worden volgens gewoonte onlstoken. Tôt lien uur kan er steeds iemand komen, 't zi| voor den graaf, 't zij voor mevrouw de gravin.— Ja, dat is waar, zegde het meisje, dat deze vraag maar gesteld had om een gesprek aan te knoopen. Jozef, hernam zij x weet gij of J Louise al thuis is gekomen. J — Reeds lang, Mejuffrouw. Wellicht is zij lop hare kamer. J — Wel, gelief dan te berichten, dat ik een jkleinen dienst van haar verlang. — Onmiddelijk, mejuffrouw. Ik ben hier gereed. —Ik wacht haar op mijne kamer, Jozef. Korte oogeblikken later trad Louise bij de juffrouw binnen. — O, zijt gij daar! Kom cens hier en zet u bij mij in den zetel neder. — Mejuffrouw, sprak Louise, Jozef heeft mij gezegd, dat gij mij iets mede te deelen hebt, en ik heb mij gespoed aan uwe bevelen Île gehoorzamen. — O, ik weet het wel, gij zoudt niet ge-î l komen zijn, indien ik u niet had laten , \ roepen ! Ik leef hier eenzaam en verlaten. â Niemand ziet nog naar mij om. 1$ — O, mejuffrouw! J — Ja, iedereen verlaat mij, gij zoowel , ! als aile overigen. O, ik ben niet tevreden, iin 't geheel niet tevreden! [Wordt yoorlgezet]. j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Zottegem du 1902 au 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes