De Belgische houtbewerker: orgaan van het Belgisch Houtbewerkersverbond

619 0
01 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Août. De Belgische houtbewerker: orgaan van het Belgisch Houtbewerkersverbond. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww77q4f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 AUGUSTUS 1914 DERTIENDE JAARGANG ITOMMER 15 DIS BELGISGHE HOUTBEWERKER Orgaan van het « Belgisch Houtbewerkersverbond X"»< ®— ■ PRIJS : Inschrijving per jaar : fr. 1,50 Het nuramer : 5 centiemen. VERSCHIJNT 2 MAAL PER MAAND. Vakgenooten uit gansch Belg-ië VEREENIGT JJ ! AANKONDIQINGEN : Eene gewone : fr. 2,50 's jaars Inschrijving inbegrepen. Aile artkels niet onderteekend zijn ten laste van het « Belgisch Houtbewerkersverbond. » Opstel : Belgische Houtbewerker, Holstraat, 32, Gent. Bestuur: Belgische Houtbewerker, Onder den Toren, 5, Mechelen L_ Briefwisseling en andere stukkeri moeten ten laatste den iode en den 25ste der maand binnen zijn. Mededeeling Aan onze Afdeelingen en Bondsleden Op de laatste bestuurvergadering werd beslist ; Dat de besluiten genomen op de bondsvergade-ring te Eekloo, betreffende den Rechtskundigen bijstand, en Ziekenzegels zullen in voege treden van af i Januari igi5. . * * Enkele afdeelingen blijven soms ten achter in het bestellen van bijdrage zegels. Men gelieve er m 'i vérvoig gfeau<vgzâam te bestellen voor "efcn gansche trimester, dus nu tôt i5 October. Wij doen een dringenden oproep aan de schat-bewaarders om dit wel in aandacht te willen ne-men. Ook vestigen wij de aandacht der leden op de melding in hun lidboekje : Geen betaling is geldig zonder zegel Eischt dus voor elke bijdrage een zegel, en plakt hem regelmatig in uw lidboekje, zoo zult ge aile moeilijkheden voorkomen bij het ontvan-gen van de vergoedingen. Het Bestuur. Meer offerwilligheid Zulks ishet gevoelen, waarvan al onze kristene houtbewerkers zonder ééne enkele uilzondering zouden moeten doordrongen zijn. Op onze jongste bondsvergadering, bij onze Eekloosclie vrienden gehouden, en welke zoowel geslaagd is, hebben wij met spijt moeten vaststellen, dat er nog zooveel vereenigingen bestaan, wier leden nog altoos eene veel te kleine bijdrage betalen. Zoolang er nog zulke vereenigingen gevonden worden, zoolang ook zal men van de centrale niet hebben, wat men er mag en moet van verwachten. Men neme maar eventjes een voorbeeld bij onze Duitsche broeders, bij wien wij reeds zoolang ter school gaan. In vier steden van Duitschland betalen chris-tene houtbewerkers wekelijks 1 mark of 1.25 fr. bijdrage. Maar, zal men opwerpen, de loonen zijn er in evenredigheid veel hooger. Doch seffens voeg ik er aan toe dat de werkuren er integen- deel veel korter zijn. Over het algemeen is de werkdag er voor de houtbewerkers van 9 a 9 1/2 uren per dag. Het levensonderhoud is er toch ook wat duurder, wat ten slotte toch maar een klein verschil daarstelt tusschen den Duitschen en den Belgischen houtbewerker. Waarheid is, dat de praktische Duitscher meer dan de Belgische van den vereenigingsgeest doordrongen is, daardoor ook beter de noodzakelijkheid beseft van de hooge bijdragen. Wanneer onze Duitsche houtbewerkers op hooge loonen en prachtige arbeidsvoorwaarden mogen nêerzien, dan hebbe i zij dit alleenlijk aan de financiëele sterkte hur.r. j. 'Tt^dsiè®0 vfcc'an-ken. Daar moeten wij ook in den kortst mogelijken tijd toe komen. Syndikaten met kleine inleggen geraken niet verder, moeten ten onder, moeten verdwijnen. Men ga het maar na : Die organisation, waar de grootste bijdragen betaald worden, zullen in den bloeiendsten toestand verkeeren. Het isniet altijd het ledental, maar de financieelemacht welke den doorslag geeft. Spreekt men een onge-svndikeerde aan, met het doel hem te doen veree-nigen, dan zal zijne vraag altijd luiden : welke zijn de voordeelen en nooit welke zijn de bijdragen. Het zijn niet de groote inleggen, maar wel de kleine voordeelen, welke de onverschilligen van de organisatie verwijderen. Ten ander het levensonderhoud versclierpt en wordt van dag tôt dag duurder. De onderstand moet dus in verhouding ook grooter zijn. Logischer wijze dus moet men tôt hooge bijdragen besluiten. Als er nog zoo vele plaatsen gevonden worden, waar er zulke erbarmelijke loonen betaald worden, is het bijna altijd dat de vereenigingen dààr bij ^ebrek aan eene goed voorziene kas, niet in staat zijn een strijd met goed gevolg te kunnen doorvoeren Wanneer de houtbewerkers uit de groole steden hooge bijdragen betalen, dan moeten de vrienden uit kleinere plaatsen dit gewis toch ook kunnen. De economische toestand der eersten is niet beter dan deze der laatsten. Is het loon er hooger, de levensvoorwaarden integendeel zijn er duurder, wat ten slotte toch weinig of geen verschil uit-maakt. Naar mijne bescheidene meening dragen, voor wat betreft het belalen van kleine bijdragen, onze vrienden bestuurleden dier vereenigingen er zelf de scliuld van. Het is misschien een klein verwijt, welke ik aan die vrienden toebreng en ik vraag er hun vooraf-gaandelijk verschooning over, maar vrienden ondereen moeten onbewimpeld de waarheid dur-ven zeggen. Ofwel durven die vrienden bestuurleden het niet aan de hoogere bijdragen in te voe-ren, ofwel gevoelen zij er zich onbekwaam toe, omdat zij mogelijks zelf niet genoeg van de nood-zakelijk er van doordrongen zijn. In het eerste geval hebben zij ongelijk nog langer te wachten. TIei: vaa grMicré ■ rv.1 • gren verlies van leden voor gevolg hebben. Dit hebben Gent, Mechelen en zooveel andere plaatsen reeds genoegzaam bewezen. In het tweede geval is het uitnoodigen van eenen bevoegden spreker nopens dat punt, op eene alge-meene vergadering meest altijd doeltreffend. Dat onze vrienden welke aan het hoofd staan dier vakvereenigingen hier hooger bedoeld, deze weinige regelen eensgoedinoverdenkingnemen, ze in hunne besturen bespreken en zoo gauw mogelijk de vermelde maatregelen trachten door te voeren, ende heilzame uitslagen zullen niet achterwegeblijven. Onze Centrale, welke reeds een machtig lichaam is, zou er oneindig veel kunnen door versterkt worden, wat op slot van rekening toch ten goede moet komen aan al onze christene Belgische houtbewerkers. J. Braeckman. Uit Mechelen. Naarmate de goede toestand der nijverheid vermindert, zien wij sommige patroons weer trachten slechte werkvoorwaarden in te voeren en loonaftrok plegen. Sinds korten tijd is in zes zulke gevallen moeten opgetreden worden, en meest altijd was het tegen het invoeren van het stukwerk Dit invoeren had zeker niet voor doel de voortbrengst te bespoedi-gen, maar wel op slinksche wijze het loon te be-snoeien.Dank aan het krachtdadig optreden, werden deze pogingen verijdeld, maar niettemin zien wij Houtbewerkers ontwikkelt U in uwvakjde beste geleg-enheid vindt gij in het vakblad HET HOUT EN ZIJNE BEWERKING Verschijnende aile veertien dagen. — AB0NNEMENTSPR1JS : 3 FR PER JAAR. — Schrijven : Florentiestraat, 23, Brussel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische houtbewerker: orgaan van het Belgisch Houtbewerkersverbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1902 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes