De Belgische standaard

290 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 03 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1b98p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3de Jaar - Nr 300(857) Dinsdag 8 Januari 1918 vxm , | J ■*ae&* S-S* N 841 0 J $414*$** \ f 5 'at 't i ' fsaîip.â fcr» x>?g' 8 Ktttdsa g-go tscÊêarfsai g.#8 J «BBCSMC-VX ©a5î»s 'I Iss£ s 'S I aaîaad îr. «>S?) i S 3»»i3!ÎSf. &JSS j S9£i*i«a ?<g« j •ff.cgw DE BELGISCHÊ STAODAARD Q F S T B Ii sa esEigg 1TALA « M* ûaqmUç 21BHMIK DS F» * mre/. «tmw KUtas t*nkc-s- àigiB£<« ! §.gSf,d artgt' SBCLAM*» ^ô\f«'û* overeeK fe0®ï5- ,-rg»» ^p-srBUrfr e htjiJII A# w t ?«.»& Mideytirhen M, S, Eelpgîrsj L bayker», F. B«rtr*ad fan ta Ssh«i4«a, Dr ¥*s ds Perre, Dr. 1. Vsa i< v¥®e«tys«, Jaaî fîliiaert, Dr L. De Woif, I. Siaaen*, 0. Watte*, Ad?, H. Bsei*, ftiluten ïk*D« WANNEER DE OPLOSSING? Hoeï«sr doue tijd ots ';-ok ge!e?r<l beef>. met Toor »;rra?8i«gei? om t? v-,'!en,h3ef f ie jenfste minisîerieele wijiigiag op »! de-ge^en dis ^chouwaa naa» de he'Sîge fceog'ea ▼an St Atîrcsse ontnuchtereiid i&$eweikt. Hsiiige hoogten z;jn vrij ongesaakbaar. Wït dasr wordt afgebakkeleid is den volke oathoaden. M&sr ais het geschommel te gew?Idig wordt en Landen fcet goriija Wcgscbarreîen om aaar steun te tasien wordt hst huiselijk bedrijf «eu pab'iek ge-h im. Ea zoo warea wij allea in verwach-tinj naar de miaislerie;ls wijïiging die eea eplossiag blijken sou. En bel keaschetsecde van dere laafste vin-dirsg is ws5 jaist è&t het gesa oplossiag is. Eea pa«r dagen geled«n werd dit hierzelf ia 't liebt çcbrscht op ka holisk temin ; niet rein waar jis bet voor de ralicnaal-vlasmsche polHiek.- Het sîaat ons wel duidaHjk voor oogea daî twesi grondgedachten dienen vooropge-eield ia eik miaisteris dat steau aa rer-troawsr - bij de Vlaminfei» viadea wil ; aai r baîtsn 4-" oaafhsnkçliikheid ran België ia dea raimatea lia, aaar binaea deonbeL m-merde ostwikkeling raa VlBandcrea ia bat bezit ^faa al z'jc caltareele eiemeatea ©flafhankelijkeid aaar buitea, — vrije oafpîooiing naar biaaca, Wij kaaaen oas het heropboawea [en vernieowea vsa Belgic aiet iaderskea baltes de» heropbeaw its caltareaien aia yaa het Vlasmsche gcdeeiîe van fcet îead. De sicffslijke beropboa'^ reeds wordt deu heer de BrcquerUie zoader daideiijke sflijmng ia haadsa jsgsTen Ket boeft geea betoog dat ;<le ofcdoidelijkheid «og wordt ia de hsad gswerkt door eea |toaderli£ige jaeess'g^oaschap ran dea raiaister Taa on-derwijs en ecoaomische aangelegenbedea aismsde door de cieawe aaasteiliDg v«a Mr Bi uaet. Het wi! otss daa o;>k v.>orkomsa dat wij hier staan yoot oèn cjmproais dat aile dtfi itie/e op!ûj3Li§ ait lait ea aiï eea lou-tsre overgsug dîcaê «angesien. De eetstf l©menée wijsigiog het allicht kiss? aî!àk?a hoefiiag eea compromis vaa dien aard letfoaar is Aan'dts we«t- ea werkkracht vaa eaa mi-aisler aUat, eveaels bij eea gewooa «ter-Teliag perk ea paai. Ea waar de ssakea raa ingewikkeîdea asrd lijn ea spoed vorderea, wordt eea commiasie ter halp geroepsa- Het eeaige wat hier te ferwonderea v&It is dat het zoolang is attgeblevea, E/j het tweede dat rait a»n te stippea is de hslf-heid raa dea maatregel die getrofifîja werd. Reeds rroeger w«r<J geantwoord dat ie rlaaaaïchs w«sl«ropboa«v aiat raa *oo'a sari vf»$ dat eea miaiater of een miaisterie door eta commisi>j dJeade voorgelicht. Eigea ket aïs vaa dî zaken ea het spijtfge Tïs(Blei{s>a der tôt nef U>s oobehoipen pogiagea hebbea oas gïleerd da miaisteri-eeh Siakheid ia ;dezea lia tôt haar cchtc waarde^texag te breagea. Is er geea tastea waar te aernee. ia de goede iat«ntie en de bal?e maatregelea sonder aiisiag in ens miaisteris fan oorlog T Hsbbsa de moeilijk-hedea in de aadere miaisterles dcor den flaamschea reohteisch rerwekt, de g?zag-hebbers en ?tsraatwoordelijkea aiet oa= machtig gevondea * Van erea ver strekkeadea aari aïs om 't erea w*Ike aaogeiegeageid is het vlasmsche preblcem. Het vat yoet in alla rertak-kirgec vas oes openbear leren ea dieat ztju toepassingen te viudea baiten de schomiaelingea vaa miaisteri«ele caeeaig-heid en zija weg te gaaa zoadgr aandea ▼an oaganstige stemming of oakeaais van titalarisaen eeaer portefeuille Ea waar, baitsa partij om, ia aedere Yrâagstakken de techniek wordt ter halp gereepen ea gesteuad door miaisterieel g«3*g, moètea wij met bitîerheid ?ast atelien dat eea groot caiioaaei vraagstuk, het e^rste in raBg en het dringeaste in opiosgiag, werd o?er hathoofd gesiea, Haddea wij ongelijk te seggea dat ds jovgst« schepphsg tint de regeeri»g saa haifoeid cavd ioopt? Ea ook een compro ûa is het, zegdea wij hooger. Het 20a 'e opaieabaread mogen blijkca .eceen geweldig sffeesief Taa knip-schasr en pot'ooi in dd wèer lokkea moesl degroad wasrop dit compromis geschiedde met de aooiige kiaarheid worden belicht. Te 'iceE wierd afgespeeld ia gedwongeae oaweteBdheid Taa de natie om zoo plots de verrassende aitkomstea vaa dit bedrijf ia den helderen dag te breagen Maar het mag toch wel met gepaste heffelijkheid wordea gezegd dat hetgrondige verschil waaraaa onze miaisteries hua kraakheid hebbea te wijiea, vaa dien sard blijkt te sija daî aile wijzigiag die aieî radioaal iagrijpt eyeazoo afdoende is ais eea plaaster op cea houtsa beea. Opportunisme ea een rerkeerde toc-passiag van de union sacrés wassen v&ak debskwsamstan overhet hoofd. Toegerendheid waar het psst en breede iaschikkeiijkheid met aadere opvaUh'gen mogen aiet orerslaan lot capitnlatie op faet terrein vats beidende priacipes. Ea waar dit ^ebeurt zollen de verdere ui'komstea bewij-zen dat deae nooit, ei ware 't maar reor J Ssopig, kaïincn op zij gezet worden. Ooplogs tijdïngen BELÛiSCH FRONT 6 Januari, 21 uur. —• Zwakka ariitîerie-b^drijvightsii in de streek van Ramscspeîle, Diksmuid^ ea Merckem. FnuMk-b^iisek Fmt PARUS, 6 J«n i5 uur. — Middeimatîgc artilieriestrijd op den linker Maasoever, ia 't bosch vaa Avocoart. Naar St Michiel Terïjdeiden wij een duitsche aanvelspogiag alsook een andere ia de st^ek Taa Flerey LONDEN, 6 J»n i5 uur. — Dofiilelfô l/sodclagen naar Hollebeke werden afgesla-gen. 0. Zoanebeke verloren we een voor-post.Lloyd George laat onze vredesrvoorwaardeo keonen Lloyd George, de terste eegeische minis-terhcefï bij \ ont rangea Tan ds w«rkîleden-afraardiging zijne vredeavoorwaardgn b®-kend gemaakt. Ze koœen hierop neer : 1. België befrijd en hersteld met sehï-deTergsediag.2. We willea DuUschland en Oosten rijk «Is staten • met vei-aietigsn m*ht witlen de Trijmakiag d«r Tolkeren doar Turkeycî verdrukt. 3. Outruiming «au alie aadere bezette gebiedea. 4 Teruggaaf van Elzas Lothariagen. 5- Poîen zelfstandig laad- 6.- Internationalisée»ng der zeeengten. 7. Soheidaraad voor aile geschillen. De Maxïmalistische onderhaodelaarsteragte Petrograd Het is thaa* zeker dat de Maximsligtischa vredeoaderhandelaars Brest-Litowsk hebben Terîatec en te Petrograd w«ergâkeerd zija. De duitsche afraardigiag heeft te Brest-Litowsk alleen de afvaardigiag van Ukranie geveaden cm vrede te siuiten. De Rus^en willsa alleen de vredesonderhandelisgen Toertzetten in een neutrale stad. De toestand aîdaar blijft oaklaar. laaatste UUP PARUS meldt : Artillerîe-bedrijvigaeid naar Corbehy, Oppar-Eizss en op den rechter Massoever. Gezien het s!ec"at weder was de fuchlbe-drijvigheid aist groot. Nochtans werdsn 1 ton bommen geworpea op de statbs om Metz. PALEST1NA : Araabscbe trotpen hebbea een welge'uktea aacgle^ gepleegd op den spoorweg 20 mijfen N- Maam. ROME œeldt : artillerie-strijd op 't front. Wanneer au de oplosssing ? De eenige, de echte. Niet die ons geven zal het iroaische aaast mekaar staan Tan tegenstrijdigheden noch Tan gedeeltelijke evoluties, maar den stempel dragen sal van bezorgdhcid voor het zuiver nationale, van aanpassiag aan het eeaige mogelijke toe-komstprogramma van ons volk. De Viamiagea vr»e- len door compromis sis dit laatste noch hun Tertrouwen Termeerderen noch hun iaaer N lijke kr&cht geschokt. Dat de Jupiter die Terblindt wie hij ver-derven wil, bij zijn omreis rond Europa de heilige hoogtea van Ste Adresse ver- I sohooEg 0 X 5 VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN De scheâpaanaaaak in 1917 ! UU verklariagcn âfgtlegd door T»y!or, voorzitfer v&a da M^aîschsppij van bouw-^uadigea en ingeu uis vau 't zscwezea, , blijkt dst ia 1917, ia alb landen der wa-reld, 3 mUiioen nu half toa scheepsruimts 1 zijn gebeuwd geweest. la 1916 bereikte ^ het getai tsTasufferaood 2 iaiiiioea toa In igi5 was het skchts 1 Esiilioea ta haif ton, 3 la 1914 werdeij dde mîHioen en in 1918 drie mlilioen, diie hoaderd duisend ton seheepsruimte gebeuwd. Dat" «en dus redematig mag besluiten dat aa den oorlag, in enkele jaren tijds, ai de in dea oo?log rsrloren seheepsruimte ® zal heïsteld gijn. • . Sou ta maakt de a Vrijheidsmarsch » - Luitenant John Philip Sousa, die wij voor eakele jaren in België toajuichUn mat zijnea troep (iedereen herinnert zioh aog wal de " "Kadetteamarsch ",) muziakmstaster dtr Grest Lakes N«va!Trainiug Station,di* ziker wel terëcht bekead sta&t aïs de koaiag dar r schrijtera van militaire marachen heeft, ap r verzoek vau dea heer Mo, Ados, Miaister van Finsciëa der Yereeaigde Staten, het » muztek gesehrevea vaa een greotan oorlogs-zang, en laat het de AmeriLaaasche dichteis • thaa g over er passende woorden op te schrij ven. Hij geeft sijn jongste pennevrucht . getitsld : " The Liberty Loan Marsch " en gommige musi&kcritiekers bewcren dat Socsa waarïijk de keaschetseade oorlogs marsch vcor het Amerikaansche leger voorî-| gebracht heeft. 1 De oorlogsultgaven der 3 oorlogsvoerende landen Nïet genoeg kan men daarop terugkomen omdat juist hicrin het grootste bewijs iigt vaa het nakeade eiads ran den oarlog. Aa-ders gsaa, sonder twijfei, aiie landen bank- l roet" De Bondgeaootsn hfbbea van 1 Oogst 1914 tôt 3i December 1917 oageveer aji milliard fraak aan den oorlog besteed. Fraakrijk koutec voor 97;milliard,Eageland I voor 164 ea Italie voor 3o milliard in aan-a merkiag. Bslreff :nde Rusiand besittea we geen vaste gegëveas om de oorlogsuiigaven . ve-î dit Imâ te vermdden. la dess sommen j zija aile nitge.vea (ook de intresten der a Si&aCssc-huld) bc^r^pea. Eagelsi d heeft zijn bcvolfciag aieî 8565 . f.-sak per beiast, Frankr'jk.met a45o fiaak en Iialië mai 860 fraak. a De twee bijioaderâte Tijaaden hebbea reeds 217 milliard fraak aaa oorlogsuitga-vea bî-stésd/i zij 133 milliard door Duitsch-en 84 milliard veor Oosîenrijk. Par inwo-ner bedraagt dit voor Duitschlaod 1990 fr., a voor Oostenrijk 1660 îfr. Q De oorlog hâeft dus aan deze vijf landen e toteinde Dicsmbsr 1917, reeds 5o8 milliard a fraak gekost I D EEN BOEK OVER IERLAND C4de Vervolg.) Msar gclijk altijd is de volkstaai de sâhil-deraohtifste. De schrij ver last eea goede huishoudster spreken, eene eehte Iersche, die smakelijk uitweidt over de godsdiengt-kwestie, zij selve eene katholieke : « Och, zeker genoeg is er kwezelarij in 't Noor-den ». — « Kwezelarij » in 't Engelsch is toegepast ep aile enggeestigheid — « maar 't ig in 't geheei geen godudfanstifre kweze« Urij . D ?.sr>, profestaatsn, bebben een gOiiSabsa ko ;s ... ! i, moet gs «steri, «a «ij veraehtea d^geoen «lie er geen hebbea Och î zij s;j schrikk i.k 1 Dï.-:k cens, Mijnhesr ! — .Zij jsoaiea op eer ea mensch niet spuvsraa, &is ik hst soo m «g segfen, aïs hij in bracd ston l . Och 1 't ia eea vuil, tretscs5? p&k met, gen swart haït, ik mag het u saggen .. M«n spreefet van godsdienst, m«sr, mijn liere Mijaheer, 't Noorden is ook vol Home-Raie» Och, zrksr l Men kan ia 't land aiet woaea, zoader te zien hoe noodig het is. Die pratestanten zijn harde measchea, hou-/aste menachen ; zij souden bloed uit eeaen steen persen En hua hoog-moedj hua zoadige hoograoed I... Och,maar er zijn ook goede measchea oader de pro-tâstaatea, ik zal dit aiet zeggen ; zij zijn niet a!Un aaa den duirel overgegeven... G.)«de haisb&zen, goede christenen. Maar hoe komt het ? Zij weten dat er een God boven oas woont... Ea aïs zij niet voor Home Rulo siju, zij zijn er niet ver vaa af .. » « Oih » is de gronâ van ds taal, zoewel in IerSaad aïs in Vlaanderen Hst is treffend te zien hoe gelijkend de I«r«a d#or Be^bis beschrsven aaa de per-soana§«s ^an Sheshans boeken zija. Zoo-evea viel oas ook ia hgadea een Iersch boek vaia over scsiig jaar, en dezelfde eigeaschappsa zija daar ook in te vinden doar de hedeudasgâahe sekrij rers voeruit-geïet. De schildering moet dan wel aaar 't ls?en zij g. Een kstste uittreksel om hst onderwerp der Isrséhe gueâteîijkheid te sluitea:Begbie's iniichtsr in dit gevàl is iiieœaad minder dan William O'Briea, ds Iersche natiena-list, ds schrijver vaa When we were boys : « Gij onderrraagt mij o?er de priesters ?... Oh. de priesters hebben entzaflijk veel maofet, m«ar eakel in zedelijk opzicht. In poliiiek werd hun gezag altijd ia twijfel getrokken, ea zeer dikwijls tegengewerkt ; ia zedeasakea aooit. Ze zija de allerbeste herders op de wereld, maar soins vrij slechte poStliakers — oh, z«er slecht ! g Gij moet weten dat de rots van de Kerk in leilaad bestaat in de kuischheid der priesterr. De Kerk z«u m«rgen ten gronde gssn, iadien de priesters oazeaig warea. Er is één saak die het Iersche volk œst sijn leveadige ^erbeeldiag1, aiet kan vatten : eaa oazedeiijka priester. la mijn Sang leren heb ik eakel twee ge-vallen vaa onzniî'erheid oadtir de Iersche geest@lijkb.aid gckead, — etkel twee. Ja, zij sija een wonder korps mannen. De Iersche boer is ijuer aaageîgd dan de Engeîschman. Hij hecht meer gewicbi aan xle eigenschappea vaa den geest... maar feaischheid h voor hem de steenrots van ails gcestelijke sigfnïebappea. — De tuen-schen die aieî in Ieriaad leven, vtrstaan moeilijk het kathcliciems van 't Iersche volk. Het verschiit vaa dat van Europa in 't alfemeen — het is m«er kindeilijk, vertrouwendj tavraden. ... a De opstaad van 't Iersche volk togen Engeiands dwiagelaadij in de oude da ?en, il de opstaad jgeweest vaa eea geedh&rtig volk dat geen dwiagelandij kan duiden noch verstaan. Dat zulk een volk zelf dwiagelaad sou wordea, is niet deakbaar. Het is eea ceel faa de .kiaderiijkhsid vaa hun gelsof dat zij aldus teeder, warmhartig, lievecd a?; a. Geea raessch die de Iersche katbolitl^n kent zoa voor een oogenblik kaaaer aaa* nemen dat zij huaae meerderheid st u --ea misbruiken tegen de preieslpnten. » Wanneer men gedsnkt dat W.ilisra 0 Brisa la»g geen katholiek is, endii- J's in verschil stond met de katholieke pr» s-ters, is aijn getuigeais des te tre^tader, ('t YwrêlgC; M. E. BELPAIRE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes