De Belgische standaard

1166 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xd0qr4px81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ gnwni mu iimii ni 11— ii i !• Jaa? — N* 887 — VJjf centiemen het nummer Vrijdag 10 Decemrjer 1S15 De Belgische Standaard Door Ta&i en Volk ¥®of God m fiaarcf m rMmâ AiwM«a#i»UpriJ« voor 50 ■««•r» f* MUlnK DH »ooruitfc«taU* i Vwar di Hiiatm : 4,50 tr. Vww is swrt-soUalw - In 't Ia»4 J.5« tri { kwlt» '» l**é : t. 00 te. laditis aaer exemplaran vas cik aunmcr wordw» g«vr*a«d, wordt de abona*m«ate» arii» eaîadsr. «eatuurder : ILDEFONS PMETXKJS. Vu** vpatéllWB : X. B. BÏLFAIM, L. DUTKBltS, ▼. VAM 9HK1111I, B. VAN DBK SOEXLDBXr, Jatd JTLIJJkJïRÏ | Villa MA COQUILLE, «eedijk SEPAglg; \ AankoQdigjjjggen s 3,81. fr« de regel — RekUmen ï 0.40 Jr, regei | Vracht«Unfr«n s s inkuwchingea vaa a regeis, o.§o fr, WRAAKROEPENDE ZONDE ! Jûftn Bull, het groot Engelscb politiek | weekblad, schrijft dees week : « Prinses j Mary, dochter van den Koning van Engeland, I vol geestdrift voor het leger, besloot verle- j den jaar aan iedaren man in 't Bngelsch leger \ en de Bogalache vloot eengeschenk te geven, net 'lijk vroeger Koningln- Victoria een ge-schenk gif aan de krijgers tijdens den oor-log van Zaid-Afrika. Zaliger onze Koningin schonk aan ieder soldaat een pak choco-lade ; Prinses Mtria's geschenk, een pak tabak in een welgekozen, dienstige doos ge-sloten, was ruim zoo welgekomen. Echter, indien wij de honderden brieven moeten ge-looven, die wij ontvangen hebben, een groot ^ deel, zoo niet de meerderheid in het leger en | In de vloot hebben noolt Prinses Mary's ■ Kerstgeachenk ontvangen , in veel gevallcn, daarbuiten, de jongena kregen een ledige \ doos. Kan er 00s uiomand vertelien wat cr ; bekomen is van die menigte doozen, en van dien tabak zoo bereldwillig gejeund en gege- | ▼en, en die nooit ter bestemming kwam ? » • Tôt hier John Bull Zoo ge zlet, ze klagen ■ in Engeland over het zelfde kwaad, waarover ik hier, maanden geleden, 00k geklaagd heb, namens vele, vele Belgische soldaten. Bn de bittere klachten houden nog niet op, eenvou-dig omdat het eigeoste miszit noah opboudt, noch gestopt werd. Daes week nog hoorde ik, met eigen ooren, verbitterde woerden spreken wegens het achterblijven ,van pak- , jes gezonden aan onze jongena in't leger, wegens het wegblijven van geschenken be- \ stemd voor onze soldaten, ea die eenen hee-len anderen weg insloegen. Benvoadig ver- < doold gerakea, kan 'tniet zijn;" die choco- \ la de eet haar zelven niet op, en die sigarea | hebben hen zelven niât opgerookt. En, bleven | xe dus levers verdoold liggen, in de veronder- | stulling dat het kon zijn, ge zoudt ze blinde- | lin s vinden, dan, omdat ge er blindelings j met uw voaten zoudt overvallen. — En omdat dat achterhouden duurt en blijft ! duren, wordt blj velen het gemoed verbit- | terd, te meer daar men niet enktl vermoedt maar zeker weet wat soort lieden die wraak-roepende zonde bedrijven. Dees week nog vertslde mij een verontwaaidigde soldaat dat hij, einde dezen zomer, aigaren gerookt had bij iemand, die bet zelf onder baaken noch , atoslen stak, < dit het er nog warea van deze verleden Nieuwjaar bestemd voor de sol- | daten » 1 ! ? Bn, ik kan u veraekeren dat die verbittt- î rende ppschiedenisjes rond loopen onder d« , jons»scs rapper ala vuur, rapper als kwaad-iprôk- rij ! Es ik kan u verzekeren dat onze ' Jooge1 s zser œistevreden zijn, en aaar een einde «*î!len aan zien stalleo. Daarotn vraag ik flogmaals, (wat ik maanden geleden reeds ; vroeg, omdat men mijn welgemeende vraag < dan niet heelt in acht genomeu), dat er van Hooger Hand een onderzoek geopend zij, met de noodigs btscheidenheid, maar 00k met de noodlge vastberaddnheid, met den noodlgen durf, an den vasten wil tôt een besluit te ko* men, en de plichtigen te vloden wie se 00k zijn mogen. Bn valt er te straffen, ehwel, man straffe ! Harde meestera maken zachte woeden ; • en de geneesheer die benauwd is van 't vliem f als er een zweer te openen valt, is maar een ' kernemelk-doctor, die de gezondheid en zelfs ' 't leven van zijnen zieke in gevaar brençt ' door zijn btsîulteloosheid, ziju vrces en zijn ' lamlendigheid. Qui potest capere. capiat t Dit 'tscboentje , past, trekke 't aan. En wij hopen dat dezen keer Mijnheer-wlen-'taangaat aan dit gerech- f tigd en dringend verzoek wel, «indelijk, zal willen voldoen. De ouder8, die zelvs aïs bannalingen in den vreerode schaars aan bun bestaan komen, en van hun sch&mele cetitjes 119g weten a! te nomen, ter. koste vad hoevesl ontberingen zullen ze wel verzwijgen, om hun jongens een zendeke te does met wat kleine dock kostbare soodigheden, mtisgaders wat sneu- I kelingen en een haadsvolleke tab&k, en die f eeawlgenervigdie ko8tbarepakskens«eiders» ? weten toekomen, en door anderen dan hun- % nen jongen verorberd en genoten wetçn, kla- | gen putten in de steenenl Kerttdagen Nieuw-1 jaar radereo met bun geschenken. Dat er nu eindelijk eens ter dege gezorgd worde, dat die jongsten bij de echte bestemmelingen te rechte komen, in plaats van bij... geweten-looze zantars ! Zoo moellijk zal het niet zijn, als men maar wil I Twee dingen staan vast : dat die pakjes, z;ndekes en geachenkcn over zee geraken, en dus te Kales, Boonem, den Haver, enz., toekomen. Andersins is het niet min zeker dat een zeer groot deel iiar verzendingen, niet alleen voor onze jongens bestemd, maar 00k voor de oversten, noolt het front bereiken. Een officier, die zijn vrouw en famille hier kram bezoeken dees week, verzekerde mij dat hij de drie vierden van de pakjes die zijn familie hem zond nooit zag. Wat moet het dan wezen voor deze zendingen en geschenken die geen saam dragen, en gezonden wordon door edele, Uefdevolle zielen. < Aan de jongens van het Belgisch leger ? > 't Is dus tusschen beide dat er dient ge* zocht : acbter de vuurlijn, en vôôr de zee, daar waar het minste gevaar i>, en het meast vrljen tijd om op zijn duizenden gemakken, eeca « er van te profiteeren ». Zoeken zal niet moeilijk zijn, en vinden 00k niet, indien men het werkelijk meent I Wij vragen en wij eiachen dit ernatig onderzoek, niet enkel in naam der verbitterde jongens, niet enkel in naam der ontmoedigde en diep teleurgestelde ouders en iamilie,maar 00k in naam der rechtvaardigheid, en in naam van de eerlijkheid in 't leger. Dat men éens en voorgoed die woekernes-ten uitro«ie, als 't nood doet, met den ruwen bezem en de gloeiende roede I Hoe langer men wacht, hoe dieper de kanker zal inge-worteld zlja : en, krijgt hem dan nog uit I JAN VAN DE WOESTYNE. VOOR ONZE SOLDATEN Negenda InschrUvingalyst Orerdracht fr. 13451.70 Qemeente OOST-VLETBKHN B. H. Demaerel, Pastor 10.00 E.E. Zusters, Klooster 10.00 L. Van Stechelman, brou#er i».oo Aalmo«zenier ran IV» Groep R. A. L. 10.00 E. Cornette, keopman 10.00 M. Qrimelprai, Dskter 10.00 Weé. Haghebaert (We«t-Vleterea); Naa*loo» ; JuIm Dekergh, bakker ; Vandenkerghe-Cay-aaele ; Th. Bossaert, beenhouwer ; René Débraya* ; Naamloo* ; id. ; E. H. Van Suyt, rustend pastor ; Naamloos; id. ; id. ; id. ; id. ; id. ; Pol. Catteeuw ; A. Dewulf, veldwachter; Jules Debyser ; J. De Jonckke«i« ; Henri De-Block ; Naamloos, elh j fr. Tataal 1*5.00 R. Bulckaert ; Q. Dejonckheere, tlh J f. 6.00 Naamloos ; A. Devloo ; C. Deferere-Sobry, bakker ; G. Boussenaere,wiakeli*ri»«r; G.Hae-cebroeck ; E. Laleeuwe ; René Covemaecker, vtloraaker; Mej.Vanhoutte ; Naamloos; Jules Vallaeys j A. B*ud*wijn, *lk a /r. Totaal 39.00 P. Moreau ; Firm. Verleene ; Cyfi*l Ryon ; Charles; J. Tavairn* ; G. V*rle*a*; Naamloos, *lh 1 fr. Totaal 7.00 R.Meleveed*; W«d. Ryckbosck ; J. De Houck; De Berg ; Gaston Cayzcele ; Naamloos, tlh o,jo fr. Totaal 3.00 JtlM Paiitoaaler a.«5 Qemeente OE PANNE (rerrolg) CommaadMt Thorn fto.M Ern. Philips ; Villa de* Allouette* ; Wed. Six en kindereo; Edtn. Quinten; D. Velghe ;A.B.C.; Wcd. Timmerman ; Naamloos ; id. ; Noter-daeme ; Dtbrouwer ; Na-am'oo» ; Verbaack ; Benckens ; Leury ; Naamloos ; Duwart ; S. L. Cauhooghe ; Vermander ; Boll*y, tlk S fr. Totaal 100.00 3 Officiera ; 3 officier* ; adjmdant ; tlk) fr. 9.00 ifl Geni* 3.50 Rousarea ; Vaadcn Meersçhaert; Maurice; Mathieu ; Marten ; Nculingen ; Robin ; Colin ; Traets; Levy ; Naamloos ; Ma«s ; Onbek«ad ; J**.Libbrecht ; Sainterae ;Coll» ; M. de Cuy-per ; D Petit ; Maerevoe», tlk a fr. Totaal 38.ao Wachart ; Naamloos, tlk ajo fr. 5-00 Naamloos ; Van Thyghem ; Viaea* ; V*rmers ; Quaghebeur ; onlaesbaar ; id. ; Vanhoven ; Morlion ; Lalue ; Coubeau ; Quinet ; Beryckz ; Martel ; onleesbaar ; Coesi ; Vandeurea ; Colette ; Bachelbey ; Vandaroime ; officier ; Lambert ; oaleesbaar ; officier ; Naaml. ; Fickefs ; ' Naamlo*s ; L*s*«ur, tlk x fr. Tataal a8.o© Totaal fr, 13651.41 DE OORLOG fi I Op den Yzer Nu hetofBcieel bericht er van melding heait gemaakt kùbne'à we er 00k een woorde- | ke over reppen. Het Yzerfront staat tbans grootandeels weerom onder water.daar waar 't noodig was om aile onverhoedsche verras-singen ai te keeren. Dit onder water steken wai reeds iang voorzien ; van den dag af dat het zekerheid werd hier een overwintering te moeten doan. Een watervlakte vàor.gemetselde loopgrach-ten daar achter en 't is de algeheele veiMg-heid vocr mainden. Menigeen en de uiting van vele uilheem-sche bladen bijzonderlijk, houden er een heel verkeerd gedacht op na van dit onder water steken. Zoo zal het misschien velen verwon-darcn te vernemen dat een gedeelte van 't Yzerfront nooit van water is vrlj geweest n.l. vooraan den Yzerweg van Nlsnwpoort naar Ramsc&pelle, zijn de veldèn tôt aan den Yzct nooit drooge getrokken geworden. Juist langsheen den Yzer en voor deze watervlakte liggen onze versterkte voorpoaten die de Duifschers tôt nu toe altljd met rust hebben gelaten. Verwlsseling van troapen geschiedt al over nauwe brugjes die door de Daitschers wel bemerkt, maar nooit beschoten werden. Met wat nut 00k. Werden ze vandaag aan brokken geschoten, morgen Iiggan er nieu-we. Dit waterveld werd in de laatste dagen meer zuidwaarts uitgebreid en wel omstreaks Dixmuide, waar de jongens utT tôt over de knieftn in de mooze sakkend naar de loopgra-ven gaan. Niet erg plezierig, maar de Belgische soldant stapt over ailes hean. Dit onder water zetten heeft e. i. ten doe de vooruitgeachoven dultsche postan langs dezen kant van den Tzer nog liggend tôt op-rum-n te verpilthten. Eenige van die poaten beteekenden voor ona op sommiga puntan een atage bedrelging. Het insluitingsgevaar door 't water zal hen van zelfs hun matten doen oprollen. Ook hebben ze reeds aanstal-ten gemaakt om te verhuiten. Dan zal het de grooiata kalmte wezen met de veiligheid van den winter. * * * Rond Steenstraete (Het Sas) begint er roe- ! ring te komen, zou men zeggen. De Duit- l achers versterken zich daar zoo uitermate ep hun t erste linie, dat het noodig voor onze ! zekerheid is geblekan ean vooraanstaande redoute door een daglang « trommelvuur » weg te blazen. Meteen werden twee munitie-dépots de lucht in geschoten. Mogelijks kan I zulks voor ors een aanduiding wezen voor een nieuwen duitschen aanval met ondersteu' ning van allerlei geschut in de onmiddel-lijke nabijheid der loopgraven geposteerd. In alie geval is het smeulen rond Steenstraete wellicht de eerste opflakkering van 'n vuur-vlam die den brand voorafgaat. De« Fuiiliera-Marins > verlaten on s Op 't Yzerfront gebeuren toch nog wisseh wentelingen van den strijd, die geen strijd beteekenen maar toch zoo innerlijk met het • Yserfront varbonden zijn. De *' Fusilier s-Marina die met onze ^osgens van den beginne af zoo heldhaftig atreden Dixmudewaarts en et in wedersijd-schen steun an zelfopoffering hielpeo ona land vrij blijven in 't vrij houden van het laatste stukake grond, zijn deser dagen van ' ons front, dat ze siadadien nooit verlaten f maar voort behou len hadden van aan zee tôt bij de Uniebrag van St Joris, weggetrok-ken naar eene andere bestemming. Parijs zal hen ieasten. Op 't oogenblik vas dit gebm -ren laten we alleen ons harte spreken en met onzen dank van kameraadschap vormen wij voor hen den innigsten weisch, dat ze op ^ hunne niauwe bestemming dezeltde plorie als hier mogen vin3en in de abnegatie van hun selven voor anderen. » We hebben 2e tien wegtrekken al op éen f dag, de blauwa tanieken, en blauwe berettea 5 wlegelend laxigs deze éone baan v&n Vlaan-deren naar hun Vaderland weerom en ons heeft het geschenen dat ze met hen mede-droegen een deeltje van onzt elgens groot-heid gewonnen in den slag. Onze aischeids- groet die dapperen ! t In den Baikan Hoe we 't belang van SaloniKl dienen op te vatten Saloniki is de b^zonderste havenstad van I Grlekeniand, ia dj opsratie-basls bij uitne-mendheid en door ^ijn krijgskundige llgging is zij van allereerste noodwendigheid om rechtstreeks Duitschlands macht tegen te houden, in min of meer nabijen tijd, Saloniki is de sleutel van aile fialkanstaten die door-gàng verleent tôt handels-en oorlogsverkeer. Het is dus niet te verwonderen dat wij aan 't bezit van deze stad zulken pr^js hechten. Verliezen we Saloniki dan is onze positie on-Wederroepelijk verloren voor langen tijd en de Balkan ontsnapt ons. Behouden we daar-entegen deze stad,dan kunnen we ten alleu tijde in staat gesteld worden met genoegzame krachten een offensief in te zetten om de gemeenschappelijken weg naar Constantino-pel langs Sofia door te anijden. Ook onze vijanden zijn van dit ailes over-tuigd. Daarom willen ze snel en groot slaan. Voorpostgevechten worden reeds onophou- 1 delijk geleverd tnsschen hetfraosch-engalsch expeditiekorps en bulgaarsche voorwjachteD. De saamtrekkiag van Duitsche en Bulgaar- . ache legers geschiedt inmiddels met spoe- | digen haast, Ze willen ten allen prijze het expeditiekorps op Saloniki terugslaan voor- .« aleer genoegzame versterklngen zouden ont-acheept zijn om weerstand-biedend het pleit | vol te.houden. \ Dat de bondgenooten echter van hunnen kant al het mogelijke in 't werk zullen stel- ; len om Saloniki te behouden, valt niet te betwijfelen. Kitchener, die thaas weerom te i Londen is teruggekeerd, zal wel de middels | moeten gebruiken om de eer van Engeland | hoog te houden. En steeds worden te Saloniki troepen ont- ; scheept. Tijdelijk ook, zfln eenige legeraf-deelingen van Gallipoli naar den BMkan-basis heengestuurd want Gallipoli is sedert dien een onderdeel geworden van den strijd in 't Oosten en vergt dus geen zoo 'n groote bekommering meer. | I Het eerste gevol| van dep Dultseben doortoaht , Alhoewel een onrechtstreeks gèvolg.is het ' er niet te minder belangrijk om. De Engel-schen werden voor Bagdad, in Mésopotamie; niet zoover meer af van den Indischen Oceaan ; door een turksek leeer verslagen dat zij over een maand voor zich opjoegen. Die keeriDg zal wel denkelijk bewrocht en bewerkstelligd geworden zijn door duitsche officieren die na heel het turksche leger, op «lie plaatsen van Europsesch en Aaiattsch Turkye, bevelen. De duitsche bladen verduiken het ten andere zelf niet meer, dat <ien veldtocht tegen Indië dient aanvaard te worden. Door deze daad wordt een opstand van de fanatieke musulmaansche bevolking in 't verre Azla beoogd. Daarin mag nu wel de gebruikelijke dosis duitschen bluff steken, toch spreken de fei • ten luid genoeg voor zich zelf om ons te overtuigen dat een raid naar Indië om de in-landsche bevolking9n in opstand te brengen, en een raid naar 't Suez-Kanaal met econo-miek bedied niet tôt de onmegeli jkheid behoo-ren. Von der Goltz-Pacha zou deze troepen beve'en. Het turksch leger werd ook in de laatste dagen van krijgsvoorraad goed voorzien. Meer dan 2.500 duitsche wagen* gela-den met materiaal en munit les doortrokken Buigarije naar... eene onkekendë bestemming ! HET NAKENDE UUR VAII GRIEKENLANQ Een nakend varraad ? Het Grieksche volk beleeft bu een toeatand die men als hoogst kritiek mag noemen. De oatknooping van een dubbclzinnige, afwach-tingspolitlek zal onmogelijk nog lang kunnen uitblijven, nu de gebeartenissen zulk ver-loop hebben genomen dat ons ioziens èa 1oor ons èn door de centralrn Griekenland uit 2\jn neutraliteit moet gelicht worden door z^n schuld. Merk wel dat wij Griekenland, hoege-aaarnd nopit of nimmer hebben gevraagd aan onze zijde te strljden, alleenlijk vroegen wij voor ons expeditiekorps de noodigen zekerheid voor onze verrichtiogaa te lande en op zee den -noodigen waarborg van eerlijkheid.Mec ons handelde Griekenland dubbelzin-nig en docr dit feit alleen kon het evenzoo met Duitscbland NIET hapdelen om wille dat het landje te kleia is om op zich zelf tegen beide partijen te kunnen opwegen, te zelfder tijde. Een dingen siaat vast. Koning Konstan-tfln is duitscbgezlnd. De overs;te van den Griekschen generalen staf Is duitschgezind. Skouladis wil niet vooraantreden mâar is duitschgezind. Dit verklaart de heele Grieksche doecing. Koning Kqnstantijn en de overste van den generalen staf dwingea Skouladis een ontwijkingspolitiek te voeren tôt de Duitsche legers op de grenzen zullen verschijnen en met den aanva! van onze stellingen rond Saloniki een aanvang zal worden gonomen. Griekenland wil dat wij tërug inschepen, dat Saloniki vrijkome. Wij integendeel en de Fransche gezact Verklaarde het uitdrukkel^k aan het dagblad « Patrie », willen te Saloniki blijven. Vergeten we «iet dat deze Grieksche begearte eene ondei duimsche dultache bedreiging is die beisten xal met den schok op de Vardar en de Terna. v i >•' j' V DE HUiCHCLEMDE KOMiMa 'Ï' ■■ i -.ï: . Ferdinand, een waanzinnig, hoogmoedig personnagie belust op grootheid en tuk gaan-de op zelfvoldoening doet tkans een ronde in 't veroverde gronégebied. Reeda werd h$j te Nisch gezien. De grond zou moetan onder zljne voelen branden van schaamte en schande, want Koning Ferdinand is toch de-zelfde Konisg gebleven van den laataten bal-kan-oorlog, die de wereld rondbazuinde dat da Turken schurken onder de schurken mochten genoemd worden en dat ze ver-diehden voor eeuwig van Europa te verdw|-nen. En 't is mst hun medehuip, ja 't ia door hen gekomen dat bij thans zijn broedervolk o de Serviers laat uifmoorden, om ia het bloed doorirenkte grondgebled zijn hoogharte trotschheid te doen paradeeren. Wat moat hem de wroeging bitter kaagen in zijn ge-waanden zegteocht. Laatste Berichten. BELGISCH FRONT GR. HKW. 8 Dec. (20 uur). Nogal bevige artillerie-gevechten. Bij Poezele werden vyandelijke stellingen krac/itdadiglijk beschotm. Een konvooi begeleid door een compagnie werdop den weg van Diksmuide naar Steenstraete door ons vuur uiteengedreven. FRAM3CH FROKT Parijs, 8 Dec. 16 o. Noordwaarts Atrecht verfldelden wy door ons versperringsvuur ennen aanval. Wij hebben den molen van St. Aurain (Roye) stuk-geschoten die in vijandelijke redoute was veranderd. In Champagne mieken we vorde-ringen bij mlddel van grenadeo. Zuidwaarts Souplet werd de duitsche aanval,hegonnen in den avond velkomen bemeesterd.Het gevecht duurt voort op de punten van onze loop-grachten waar de vijand nog stand hield. SERVISCH FRONT De Bulgaren hebben geweldig het brug-genhoofd van Demis Kapon op de Vardar aangevallen.Deze aanval mislukte volkomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes