De Belgische standaard

1420 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mp4vh5dc7k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4d® Jaar — Nr 241 C"ia> Zaterdag 9 November 1018 | ' À3DS»is»it8ÏMI i • j«. j Vaor Soldâtes X \X.f.iP,à i.a5fr. ! ï maintien a,So t lur^tideH 3,Jj M S: Amantes Sa 't tsad ^ 4m - à fr. I,7J v s i a :■ aâea 3,So iisMstteti s,as -o~ Balisa 't Itsd ï mtsaU fr, a,50 3 oisj'.adsa S,o« S liisuadï* 7,|o —B—■ DE BELGISCHE STANDAARD Swishtbr-Bkstuurdbr ILDEFONS PEETEKb | Opitil « Biltnr 1 Villa Ici Charmcttf* 1> ' -ZcedijkDB PANSU Kleinc: aapîtoc . digkgenj 0.35 fr> Jï rîKsi I i RECLAMES valgenn * --r-*, ««nkow* 1 VASTE MEDËWERKfiRS : M. E. Beipaire, L. Dnykérs, P. Bertrand Van der Scheïden, Dr. Van de Pérrej Dr. J. Van de Woestyne, Joui Filliaeft, Dr ^ De WoH, 0- Wattez, A a v ,H. ^ ' "2^111? iimfc «ï** iTi—ri '■!*• niTun ii>int< mmwm^mmm■mmmm■■wmmtÊHÊmmmm/mmam■■■■■■■■■/ 8 1 1 -v-% J TTT^^I^ De Toostand -0- Moet men rog vaa oorlog spre-ken? I ie schijnt geheel en gansch uitgewoed ; of tcch wat er van over-blijft, is de strijd niet meer van twee machten die tegen elkander beukea en rameien met razende kracht, in een aîtijd hernieuwd pogerj. Beziet men de zaken alleenlijk van het standpunt uit der krijgsverrich-tingen, het valt in 't oog dat de Duitsche macht gebroken is en dat er maar eene zaak meer te doen valt voor hen : hunne matten oprollen. Overal waar de Verbondene legers ten aanval tre/cken, moet Fritz het opgeven. En ze slapen er niet meer bij. Het is waar dat van het oogen-blik at dat Foch begonnen is den vijand te bespringen, hij er zijn ver maak scheen in te scheppen hem niet meer los te laten ; standvastig zocht hii,om nueenshier dan eens daar,den Duitsch geduchte slagen toe te bren-gen, en 't liefst nog waar hij dit het minst verwachtte. Zoo dwong hij zij-ne tegenstrever zoowel deplaatselijke als de algemeene versterkingstroe-pen in 't gelid te brengen tôt het oogeobiik kwam dat er van verster-kingstroepen geen spraak meer was, en dat de stand vastige wisselwer-king van Foch's leiding tôt uitwerk-sel had de legers, die în 't gelid stondeu, uit te putten, Nu echter v- ordt het een onophoudelijK beuken, met verschillende legers in eens, en dat nog wel zoo dat bijna geheel de vechtlijn standvastig in vuur en vlam staat. 't Is ook geen vechten meer op een en-hetzelfde punt.maar bij iederen stoot van ieder leger der verbonde-nen is het een vooruitgaac. De L'uitschers moét det dleer zorgen voor de middelen or- weert-ant» ie -, maar ze mot ten ook een bot* . -Il houden om te zi a of er wel ee. poortje is langs waar ze zullen ontsnappen : ze worden opgedreven als een hoop vee. Ze mogen ook niet vergeten dat de poort wat eng is voor een uitgebreid leger van twee millioen menschen, en dat er soms wel zouden Kunnen aan de poort blij-ven hangen. Pijn baart het te bedenken dat al het geweld nu gegeven wordt op Belgischen bodein. Moet de strijd voortgestreden worden tôt het einde ailes in ons laiideKe zai te vuur en te zwaard gezet worden.O wee,het lam dat geslacht wordt voor den hoog-. moed der volkeren. ^'Voor al wie een af-schrik he ft van bloedvergieten en moorden zal het een vreugde en eea genoegen zijn te vernemen dat er kans bestaat aoders tôt een ontknoo ping te geraken. Op 6" dezer is er 's uamiddags uit Berlijn een afvaar-diging vertrokken naar het Wester front, belast een wapenstilstand te sluiten en te onderhandelen over den vrede. Welke zai de uitslag zijn van deze zending ? Men moet gfen pro-feet zijn om het te voorzien. Tegen | ! welke voorwaarden de Bondgenoo-l ecr. ce a wapenstilstand gcachox'Ken j hebben aaa OostenrijK-Hongane I weten de TJuitschers evenweî als wij; en daarbij Clemenceau heeft klaar , gezegd in de Fransche Kamer dat de . hoogere oorlogsraad, vergaderd te Versailles de, voorwaarden overge-6 maakthad aan Wilsoa.erbij voegend 3 dat die wapenstilstand zousteunenop E dezclfdc grondslagen waarop de wap nstilstand met de andere vijan-Q deiijke partijen steunt.De Duilschers I weten dus vooraf waaraan zij zich ^ zullen te houdea hebben en zouden lt geene voetstappen aanwenden waren 1 zij niet bereid deze voorwaarden te ' aanvaarden. Derhalve schijnt het klaar te zijn „r dat wij staan aan den Tooravond van • den dag waarop er eea wapenstilstand ^ zâl gesloten worden met den leider _ van onze vijauden, wapenstilstand zoo iogeleid dat hij noodzakelijfcer-at wij*e uitloopt op den vrede. >n Terwijl wij met angstige spanning ^ afwachtea ofook voor ons eindelijk et de oorlogsrampen zullen ophouden, : is men reeds bezig in de andere lan-(tM den met de maatregelen voor den ~ wapenstilstaud genomen ten uitvoer et te brengen. De legers der Bondge-nooten hebben in versebilknde plaat-? sen de lijn bezet doorde OostenniK-r* sche troepen overschrede.., om zoo ^ den doortocht voor die legers af te sn. den en te zorgen dat zij naar hun-r_r ne haardsteden terugkeeren zonder ^ wanordelij k heden te plegen en zonder ^ wapens mede tenemen.Hetverplaat-ie sen der legers geschiedt er in de vol-m maakste orde, zonder dat er eenig gevecht plaats gegrepen heeft in den jJ loop van den dag. Zaterdag avond zullen de Duitsche krijgsoverheden, y te Budapest verblijvende, vertrekken ~ aar Passau Zoo gaat men metter-daad reeds over tôt het uitvoeren van de geoomen maatregHen, We wil-v wel de Duitsche horden ook zien ons larcdrKe verlaten en 't zal mis-schicn morgeïi wel zoo zijn. Belgische Kunstkring Qroote Prljskamp voor oorsproit kelijke tooneelspelen, drama's, blijspelen,alleenspraken, liédereu. ei>z. 1. Aile iielgen — militairen en but-jees — mogen mededingen. 2. De. stukken fnoeten vooe i Januaci 1919 ingezonden woeden. 3. Zij moetdn naac het Comiteit ge-sonden woeden ondec een kenspeeuk. — Kenspceuk en volledig adtes van den schcijvec wotden in afzondeclijken om-îlag opgezonden. 4. Onzedelijke stukken woeden ge-weigecd.5. Het gebtuik det beide landstalen is ^cij. Voot iedece afdecling, in de beide [aien, woeden deie peijzen toegekend. 6. Het Comiteit zal, zoo mogtlijk, de aekeoonde weekendoen opvoeeen. 7. De keuecaad beslist in onvooeziene jevallen. 8. Al de stukken moeten gezonden ivoeden naat den Sectetacis van den 3elgischen Kunst^fing : M. Th. DEFLOOR, 55, eue Lemaistee, 35, Le Hâvee. De Belgiacht Kunsthriug. De aankomst der Duitsche afgevaardigden .■■rmfnornii Onlusten in Buitschland. Komng Boris op de vlucht. FRANSCH FRONT PARIfS. — Op veescheidene punten tusschen Sambee en Maas zijn we meee ^ dan 10 kilometees vooeuitgegaan. Ten Oosten van de Sambee hebbên | wij den Oostkant béeeiktvan de bosschen | van Noueion en van Regnaval. Meee Zuidwaacts namen wij Fontaine-les-Yee-^ vins en de stad Veevins, Wij zijn mees-' tec van Haey en La Coeeeeie, en Oosi-waaets, van Montéeenet, Le Hocquet, • Renneval en Dolignon. De Italiaansche teoepen hebben, na hevigen steijd, Le HueituJ; en Rossy-sue-, Seeee ingenomen. In 't Nooeden van de Aisne, zijn onze teoepen op meee dan 12 kilometees ovee Chateau-Poecien, Doumely, Begny-Hee-pigny, en den spootweg van Bethel naae Liaet. Rethel is aan ons. Tegen den avond waren wij meester van ) Doyonne, gelegen op 6 kiiometersten noor-; den ven Rethel. Meer rechts gaau we Yooruit in de rich-- ting van Yauzelles-Auboucourt, Yauzelles-. Sorcy, Baulhemont, Ecordal, Attigny, Gaincourt, jonval. Chagny-les-Omont. Ten westen van de Bar, liggen we in Opicourt. ► 1 fcJNGBLSCH FRONT LONDEN. We hebben Cartigriies en Marbaix ' veroverd. Op ons middenfront hebben we den vijand uit.zijne spoedig opgerichte stellingen gesla-gen op den oostelijken oever van de Sambre. We zijn over de rivier te Berlaimont, en zijn » meester van Levai en van het belaugrijk kruis- • punt van Aulnoy. Ten Oosten van het Mormal-bosch, zijn we over de baan van Avesnes naar Bavai ; we zijn meester van den spoorweg ten Zuiden en ten Westen van Bavai. De Canadeesohe troepen hebben Raisieux en Quievrechain ingenomen. De Duitsche afvaardiging. Bericht van het duitsch opperbe-velhebberschap : Op bevel van het duitsch gouvernementlaat hetduitsch opperbevelhebberschap weten aan foch dat zij negevolmaehtigden, voor den wapenstilstand te bespreKenzijn : Generaal von Gumbel, Erzberger, Qberendorff, von Winterfeld en Ka-pitein Dannler 3 Ze hebben Donderdag Spa verla-3 ten. De duitsche overheid heeft verbo-den nog te schieten van af 3 ure, > Donderdag namiddag. De duitsche afvaardiging is door 1 j de lijn der voorposten gekomen tus-1 ■ 8 en 10 ure 's avonds, te Haudroy, ten noord-westen van La Capelle. Het gebreK aan eten, de slechte be-handeling, en de ineenstoning der ï, DuitschemachtbrengenheelDuitsch-?, land door, ops!and teweeg, bijzonder Ionder de zeeliederi. Omwenteling in Bulgarie. Vol^enseen telegram uit Copen-hagen is de o nwenteling in Bulgarie bevestigd. Koning Boris is op de vlucht en is te Weenen toegekomen. In Spanje- Maura heeft het ontslag ingediend van heel het cabinet. In Hongarie. Op verschiliige plaatsen worden de o vei heden door de bevolking ver-jaagd. Voor onze Spoorwegbedienden Vanwege de mannen van' de sectie van den Veldspoorweg (Z. 67, le Adinkerke) komen vele klachten toe. Hoe komt het dat ze sedert meer dan acht dagen geen enkelen brief hebben ont-vangen ? De brievenbestéller doet elken dag zijn ronde, maar... zonder brieven. Gisteren toch, den 6 dezer, had hij eén brief mee : 't Was de éeiste op acht dagen tijd. 't Is toch spijtig dat die dienst niet beter geregeld zij. Waar ligt de schuld ? Vô<5r vijf dagen werd eene officieele klacht ingediend bij het bestuur van G. V. T. te Brugge. Maar... Sooten is doof ! Geen antwoord en ook geen beternis. Dé mannen van de sectie Veldspoorweg zijn meeslal getrouwdc mannen die, nu bijzonder met de ziekte overal, ongerj^st zijn over vrouw en kindeien. Wanneer zal er wat meer orde in den dienst gebracht worden ? Dultschland en de neutrale rechters Iedereen weet nog dat Duitschland aile wreedheden op de bevolking looehende. In 't begin van den oorlog werd eene vereeniging gesticht « Pro jure et luce » j ten einde onderzoek te plegen nopens aile < feiten strijdig'met de oorlogswetten en het volkerenrecht ; die vereeniging had hare diensten aangeboden om het onderzoek te ! doen in 't bezette gebied van Belgie. Nu verklaart de Vereeniging « Pro jure \ et luce » dat het Belgisch Gouvernement officieel haar aanbod aanvaapdde j maar dat F'uitschland dit aanbod in... de scheur-' m and wierp. ] Rond de Wereld ] Duitschland en Rnsland. Duitschland eischt van Rusland dat [ - zijne diplomaten niet meee zouden mede ' doen aan oniwentelingen en woetingen j in Duitschland, dat de mooedenaats Vcm 1 Miebach gesteaft woeden: intusschen ! aanzoekt het Rusland zijne diplomat n â | teeug te teekkenen ook de Duitsche di-| plomaten werden uit RusJand wedee-| gfuoepen. De verkiezingen in de \ereenigde-Sialen. De veekiezingen in de Veeeeriigde-Sta-ten hebben aan de Republikeinen een winst gegeven van acht zetels in de Ka-r mees en van deie in den Senaat. Het volk houdt dus daae meest van een steijd lot het einde toe. De Iersche hviestie. De Chambee of Communes te Londen _ veewieep met 196 stemmen tegen n5et:n , veezoek van de leelandsche Nationalis-ten dat wilde de Iersche kwestie eegelen o volgens de geondeegels -dooe Wiison s vasigesteld. Dè Yougo-slaven. UitBeene wordt gemeld dat Pachilch d te Geneve een congees zal vooezitten tôt het opeichten van een staat dee Yougo Slaven samen met Seevie. BetrekUngen tusschen llongarije eu Frank-n r^- De mintsteeeaad te Budapest besloot den ministee van eechtswezen naae Bel-geado te senden om ee ^zich in bettek-king te stellen met Feanchet d'Espeecy, Onze burgerlijke krijgsgevangenen, De buegeehjke Belgische keijgsgevan-^ genen die in Duitschland opgehouden wérden woeden in veijheid gesteld. L- Herdenkingmedalie van den oorlog: & De légeekommissie dee Feansche Ka-n mee heeft ee toe besloten stappen aan te ' wenden bij het Landsbestuue ten einde oveeeen te komen met de Bondgénooten r nopens een heedenkingsmedalie van den geooten ooelog- toe te kennen aan de steijdess. r. Oostende m. De kust begon ailengerhand van uitzichî ta veranderen. Middelkerke-dijk had in ettHijke plaatsen erg van het geschut der Engt-lsehe monitors geleden, en Westende was een alge-heele verwoesting, van uit zee aanschouwd ; enkel brokken en stukken van muren stonden daar nog recht. « Westende heeft besiaan, meende de visscher ; 't Zal al ten batf van Oostende, die misschien nog alleen van al de badplaatsen in staat zal zijn de vreemdeiingen lijk vroeger te ontvangen... Hoe is ailes hier veranderd sedert ik den laatsten keer gekumen ben !.. Is dit ginder weer 'n boeie, ginder ncht voor ons ? » — Ja, vader, zei Jan die met zijn jon^ere broeder bezig was de zeevogels, die in bt ! den rond zwommen en zwierden, op te jageri. — 'n Schot daarin, zei Jan, en ge zoudt er hebben zooveel ge wilt. Koeten zijn goed om '1 eten, eh, vader ? — In vroeger.tijd, ja, antwoordde de visscher, maar nu en zou ik het maar half bftrou- | wen, er zijn hier te veel lijken Jaangespoeid en j ze azen daarop, naar 't schijnt, 0, het tij heeft er zooveel van den Yzer meegevoerd ; ^i^der zien we Nieupoort al...'n Beetje dieper van hier af, want straks hebben wij de zandbanken...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes