De Belgische standaard

1604 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 07 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6h4cn70508/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4<!<s Jaar 236 1107 Zondag S^en Maandag T . ,-mber 1918 âeomtxiMiiTm V«or Soldat*! I maaad 1,35 fr. amiindtt 3,50 S mtaodsn 3,75 Rict Soldâtes la 't lapd imaandfr. 1,75 f»tM»*nde» 3,50 S maatsdeii 5,3$ ■■0— Bnitee 't land I maaad fr. 3,50 » maaudcfc 5,0a S^maudtB 7,30 DE BELGISCHE STAnDAARD Oistti 1 11 Bnheir VlUa l Ltt Charmettu Zrtdiik; y DE PARNB P <)*b" ait&oa* it dtelngro : feoi®S fr« d« '•««! ;■ RECLAMER . *elgeM OTcr-«tokomat>; _ N.Î- ^ g 11 Iii sss2—.—m&smÈÊmi/ÊKÊÈmsm — ? n § Siichthr-Bhstuurdbr ILDEFONS PEETEK5 VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaïre, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Vsn'de Perte, Br. J. Van de Woestyne, Jnul Fillfaeri, Dr ^ De Wolt, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilanon Thans De heropbouw VAN VLAlNBEIEI Hct is een wa e verlidMn^, e> 1 recbtmaîige jabc 1 om den t i m-fwcbt van ons leger in hct vrij worderd Vlaanderen. Gaddan'w, bîijft de hoop aa*<- ons I oefa de vreugde kan nochta s de spiit en ien Kommer niet verbannen, wel-e bij het bedenken dier onaf-zichtelij ice puinen, bij het "bedenken d?er verwoesting vau landouwet,, en van g?< sche stre' en veraK eld in al hunne inrichtingen, oprijzen. Tevens met de .^edachte aan de ellende der vernieling- daagt de vraagf naar hulp en maatregvien om ders wil van hen die de ontginning" zullen aan?angen, te sterken. OnmiddelijK op de siappen van het leger, eischt de warboel van waaorde op allé gebied, de vaste hand eener stevige organisatie van wemlieden, bedienden en bestuur, welKe naar 1 bedachte plannen en plaatselijke stu-die, de eerst® maatregelen treffen zullen vo©r de mogelijke herbouwing van land, dorpen en steden. Wijs bestuur is noodig tôt in de kleinste aangelegenhedea voor de groote taak. Daar het leger de eersté veroveraar en bezetter is, worden de eerste werKen door liera en voor hera gedaan. Doch ieder blijve bij zijnen leest en militaire werken zijn slec ,ts ée t speciali eit, doorgaans wemig >e-schikt voor opbouvv. Het léger heeft zijn werfe ; oonuttig dat het beproeve aile stielen aan te vangen. Ons Vlaanderen is geen veroverd land, 00k geen s olonisatieland, Het behoort aan zijne bewoners. aan zijne gemeeotç^esturen, aan zijne plaatselijke overheid. Die men schen kennen, naar oudeoverk vering eneigen ondervi . i g u la d e hun gewest, met ai wat er behoort, met s i wat het Ka aanbe langen, Daarom zou het verstaad'-f en logisch zijn, dat de eerste maatregels dat het begin vaa h. ri ici •! r ter ûege in handen df r bur e plaa -sdijke overheden, der besïu van gemeenten en provi: cië , 3m :, Ge-^r, mannen, die uir o aam-iici'î voor eenera diesst, \ t toege-vtndheid naar eenen anc tren gezon-den worden, om huime soldij te be-houde. . De ijver va eigea volk op eigen streek moet de verwoest ig erreo. Zij » an. Waar grondiger studie en bijzondere Kundighed vereisch1 vforden, daar sta me" :«ij. >och dan iiopsn wij, ;at et goe v, » -. m ï t er d a il el k z i I ude<', da> a . o A m I ■ oik, geen iiî-d i t a t>u_ ' ui en hî zo der tw -saiig ,;zuilea wordeu in >c . w g gs-legd om de onkunde vaa ecmgc bee- Iren te dienen. Met den heropbouw van België, willen wij op gezonder begnepen, fiaar volksgezinder beleid, steunen. J. ROM. i : m EEN BEET JE j KRHGSRDND1 Er Mrordt in de Duitsche pers veel lawaai gecnaakl over de inkorling van '( frjnt, die aan dô Duiîschers, vulgens hun zog-gen, groote voordeclen zoude opleveren, ingeval de krijg zr*u moeten voorlgezet worden. Laten we 'nen keer een beelje cijferen : Op i5 Juli II., na de twee groote offen-sieven yan den vijand, had het front eene lengte van 56o kilometers. Het huidige front, dat loopt langs Eecloo, Doornijk, Valenciennes, Quesnoy, Guise, Vouziers, Verdun, meet 4oo kilo-metérs. De Duitschers nu beweren dat die lijn nog te lang is, en dat het enkel aan de zwakke bezetting — kostelijke beken-tenis ! — te wijten is dat hun front op verscheidene p^atsen werd doorgebroken en dat ze moésten achtôruittrekkén. Maar, zoo beweren ze verder indien we ons achter de Maas opstelden zou onze lijn veel korter worden, en we zouden ons verweèr deeglijker kunnen inrichten. Dat hun verweer zou degelijker zijn, is valsch ! En we béwijzen : Het Maasfront. beslaat 260 kilometers in de lengte. Maar denkt Duitschland dan dat de inkorting van i4o kilometers enkel voor hun t-ont alleen zou zijn? Zou ons front ook het-zelfde aantal kilometers niet inkorten ? En zou dan bij ons ook hetzelfde aantal man-n n niet vrijkomen ? Meer nog. Indien de terugtrekking geschiedde, zouden onze soldaten wel zorgen dat het van geen leien dakje zou Ioopen. En rekent eens uit hoeveél kanonnen, krijgsgevangenen, mi-traljeuzen en munitiestapels in onze handen zouden vallen. En de Amerikanen dan. Ieder inaand ko:nen er zoo maar 3oo.ooo bij en moesten deze nu eens een groot ofFensief inzetten op h t front Elzas-Lotha-ringen dan ware het front opeens met enthoèveel kilometers verlangd. Gelijk gij ziet houdt de Duitsche bewe-ring geen steek. Wat moeten de Duitschers toch sullen zijn I Dat ze hun front ink>rtentot aan Ber-lijn, we zuiien er gren sikkepitje kwaad om zijn. En hoe cer, hoc liever ! Van en voor on^e Soldaten Voor Gaze gekwetste soldaten Het is onbetwistbaae dat geducende de offensiefdagem,de hospitaaldiensttn ovet-last wacen en dat daacdooc de licht-gekwetsten het dikwijls met weinig, zelfs met te weinig zoeg en vecpleging moesz ten stellen. Wij dueven vechopen dat de tes gebaat heeft, en dat ai geen tweede bewijsvoecing van noode is. Doch waacom verdienen aile gekwet-sten, zondec uitzondedng, niet eenige verlofdagenbij hunne genezing. Waacom moeten de zoo gezegd licht - gekwetsten van die gunst veistoken biljven ? Hunne vecdiensten vetdienen mees; waacdee-ting ! Èeistens vooe hen zeif; want buiten | twijfel zijn eenige vetlofdagen het beste middel om degelijk en aangenaam uit te tusten, ten einde teveeden de taak te heevatten. Tweedens is het de beste veclichting en de zekeeste gecu«tsi:elling vooe oudecs en familie, zel)'bij hen, hunne jongens eenige dagen te V3 zoegen en le vecttoe-telen.J. Rom. Wapenstilstand met îurkfije. j ; De Staliaren uemen meer dan 50.000 ^ krijgsgevangenen en 700 kanons, : en bij% milliarden als oorlogsbuit. De Italianen bezetten Feltre en Ca^rle. B@l>dsch Front 1 Nov. Tamelijk geweldige artilleriestrijd op gansch het front. i RAN5CH FRONT PARUS 1 Nov. IS uur. Op de Oise heftige artilleriestrijd. Ten W. Si Fergeuv heefi de vijand geweldig aangevallen, doch zonder gevolg. Wij hebhen 1.453 krijgsgevangenen genomen. HNGELSCH FRONT LONDEN 1 Nov. -15 uur. Wij hebben ver-scbillende welgelukte raids uitgevoerd in de omstreken van Quesnoy en namen eenige krijgs • gevangenen. Langs het Schelde-kanaal hebben onze pa-troeljen goed werk verricht. ITALIAANSCH ERONT De vijand is over de Piave geworpen. Op zijne nieuwe stellingen kon hij ook onzen voor- ! uitgang niet stremmen. Ons offensief ontwikke.lt zich in de beste voorwaarden. De Piavevallei : is onlzet, alsook de Giappastreek. Tôt lieden ; naœen we ruiœ 50.000 krijgsgevangenen en j meer dan 300 kanonuen.. 's Keizers ster is aan 't dalen Eeue nieuwe Duitsche nota is toegeko-men te Washington waariii zij de vooe-waatden van wapenstilstand vecwacht, zeggende dat zij eenige gcondwetlige vecandecing' heeftaangebcacht namelijk: den Iieizec het cecht woedt ontzegd den ooclog te vecklaten of ovec den vtede te ondethandelen. De wapenstilstand met Turkeye gesloten Deionderpandelingen zijn gisteren geeitidigd, De wapenstilstand is ge«lolen. De bijzonderste voorwaarden zijn : 1. Vrije doortocht tôt de Zwarte Zee, 2. Bezetting der forten van de Dardanellen er Bosphorus. 3. Het uitlevereti van aile krijgsgevangenen. Ernstige onlusten te Weenen en Budapest Te Weenen eu Budapest begint het volk op-roer te rnaken, voornamehjk te Budapest waar de opstandeîingen reeds over munilies, machie-negeweren beschikken en de statie der stad. Duizenden Soldaten met officieren aan dei: I kop trekken naar het paleis van den Landdager hebben het ministerie vau oorlog omsi> geld. De Vooizitter der nationale Vergadering heefi laten weten dat van af Donderdag 30 deztr he^ goevernement mets meer te besluiten heeft er Idat hij voortaan zelf 's larids bestuur in hander neeml. Niemand bekommert zich nog met hël goevernement nog met het ministerie. N Ten andere Andrassy heeft waarschijnlijk of dit oogenblik reeds zijn ODtslag ingediend. LONDEN. Een afgevaardigde van den Oos-tenrijkschen opperbevelhebber is op 30 Okt, tegen avond de vijandelijke lijnen overgetrok-ken om den wapenstilstand te bespreken met den opperbevelhebber van het Italiaanscb leger. i Kantteekening naast den strijd - Het is begrijpelijk dat, na onzen prachtigen s vooruitgang, veleti ongeduldig worden bij het tijdelijk stilliggan van onze lijn in België.Doch, ; i dat ze wei bedenken dat in het gesteld metho-1 disch doorvoarec andere factors komen te | staan, die tijdelijk en in eeniger mate, ditdoor-1 voeren kunnen belemmeren. | > Het is klaarblijkelijk dat de krijgsverrichtin-1 . gen van den taa'tsten tijd de Duitschers hebben % doen iuzien dat onze vleugelbeweging geheel s hun middenfront beoogt in te sluiten, dit zal \ de vijand met aile de middelen, die hij nog be- j; schikbaar heeft. willen beletterr De groote te-1 genwerking op het Amerikaansch front en de | moeilijkheid die we ontmoeten op ons front a bewijzen dit ten volie. Hetblijft onbetwistbaar dat Foch meester ; blijft ook op het middenlront. Dit getuigt onze ! i voortdurende vooruitgang in de richting van t Château-Porcien. > Deze drukking houdt aan en zal steeds aan- . houden omdat ze ons ook de beslissing kan S brengen die we anderg door onze vleugelbe-1 . ; weging hadden bewerkstelligd ni : de strijd 1 , verplaatsen naar de Duitsche grens toe. , We belevën er iederen dag de eerste teekens i van. De wig die we plaatsen tusschen Quesnoy en Doornijk wordt steeds dieper ingedreven, zoo-danig dat we het Mourmalbosch hebben veroverd en tôt de Gondèvaart zijn doorgedrongen, ï waar de weg gebaand is naar Bergen. Komen wij ertoe die weg zôo diep in de Duitsche lijn te slaan dat wij Bergen bereiken, | dan mogen wij overtuigd wezen van een duit- schen aftocht op Gent-Bergen. En dit ware maar een voorbode van eengrootere achteruitrekking Gelukken de Fraascben in hunnen vooruitgang naar de zuiderlijke belg sche grens, dan worden de Duitsohers bedreigd in den flank en zijn ze verplicht he 1 te zoeken in een nieuwen aftocht. Imet oponthoud op de Maas. Het laalste nieuws dat ons tôekomt, bericht ons dat de Fransche troepen eeo duwken aan 't geven zijn in de omstreken van TMelt. De | tanks zijn er aan 't walzen. I De gebeurtenis, die sir.ds enkele dagen door | de Italiaansciie pers werd verwacht, is giste-| ren in vervullirig «egaan. De vereenigde légers 1 n Italie zijn ten aan val gelogen op|heel het front Ien hebben niettegenstaande een verwoeden tegenstand van dea vijand, de Piave overgesto-ken. De-eerste uitslag: 30 000 krijgsgevangenen en een aanzienlijk aantal kanonnen volstaat om te bewijzen dat de zege grootsefc is. | Het herva ten vàu den strijd, zal ook weida-| di inwerken op het verloop van den strijd hier op ons front en meteen een groolen na-klank habben in de politieke kringen te Wee-; I nen. | De Oostenrijksche bladen immers verholen !het niet dat Oostonrijk door zijne uiteenbrokke-ling niet meer opgewassen is tegen de verbon f dene krachten, di ! enkel de gelegenheid iieb- ; ben afgewacht om een schitterenden weer- * wraak te nemen. Niemand in Oostenrijk ont-1 kent nog dat het land overwonaen is en voor « den afgrond staat. | Duitschland zelf, langs aile kanten tôt ver-; weer gedwongen. zal onmogelijk nog hulptroe-•; pen zenden kunnen om den stijgende vloed te ' stremmen. | Wat zal Oostenrijk nu doen ? Da aerstkomende dagen zullen ons inlichten w, iw riïUM- VOOR HET iMHHiUimn De zaak Gailiaux werd g'islercn voor het Hoog-Gerecht opgeroèpen. Gein t I de ziliijd werd in beslag geno-men door het ztn van de beschuldi-gings'>kte, opgemaakt door den prokureur L( :ouvé. De beschuldigdigdcn waren niet tegi iisvooïdig en hunne avokaUn zelf wer-den verplicht de zaal te verlaten bij het aflezen der akte. De stukken, vroeger gevonden in Gailiaux' brandkoffer te Florentie, bewijzen voldoende wat Gaiilaux van zin Ayas, Een complot was gesmeed tegen den Voorzitter van de Republiek om alzoo het gouvernement oiriver te werpen. Caillaux zou zelf het bestuur in handen hebben genomen en zich als dictator hebben uit-geroepen. Dan kon zijn ■ werking beginnen op politiek en finantieel gebied. Op finantieel gebied was de zaak belang-rijkst. Cavallini, de man van 't geld, was reeds lang in belrckking met kledief Ab-bas Hilmi, duitsch agent. Door tusschen-komst van Bolo kreeg hij van het Duitsch Gouvernement verscheidene millioenen om de Fransch-Italiaansche pers om te koo-pen. Gaiilaux wist dat én Irad in onder-handeling met Cavallini en Dolo. Het ak-koord was rap gesloten. Gaiilaux trok-^aar Italie, waar hij onderhandelde met de groolste dagbladeigenaars om hunne bladen af te koopen. Hij zeif zou een soort internationaal dagblad hebben opgericht met titel : « Rome-Parijs », dat zijne politiek zou verdedigen en voorstaan. Zijn poiitiek was de vôîgende : Afzon-derlijke vrede - met de Middenrijken. Engeland laten schieten en een nieuw verbond saamstellen tusschen Frankrijk, Italie en Spanje. Doch zijn grootheidsdroom was vSn korten duur. De zaak Bolo bracht zijne bedoelingen aan 't licht én Gaiilaux, die juist uit Italie tenjgkwam, waar hij de laatste hand had gelegd aan de stichting van zijn dagblad, werd te Parijs in hech-tenis genomen en in 't gevang opgesloten. En nu wacht hij den uitslag af van het procès. TJ itssl&,§? der Examens afgelegd voor de Middenjury WIJSBEGEERTE EN LETTEREN Candidatuur EXAMEN VOOR8EREIDEND TOT DE REGHTEN iste proef Met groote onderscheiding : Julsonnet Léon, van Seraing. ■Met voldoening : Suye Emile, van Anderlecht. 2de proef Met de groolste onderscheiding : Struys Paul, van Gent. Mit groote onderseheidioq : Deifosse Antoine, van Sart-Bishart. Met onderscheiding : Michaux Marcel, van Namen ; VanHalteren Charles, vau Saint Josse-ten-Noode.Met voldoening : Constant Georges, van Ixel-les ; Devos Josef, van Maldeghem ; Teugels Jean, van Mechelen. EXAMEN VOORBERE1DEND TOT HET DOKTORAAT Groep A. — Wijsbegeerte Bijkomende proef Met ondefxchndinn : Ortecat Paul van Tarn»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes