De Belgische standaard

252 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 03 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7w6736mv0m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Sde Jaar Nfg98< Zaterdag 5 Januari 1918 g.. 1 8? - ij «v ■-£ g _ ' 8fS p - -■ -, f *-at> g M *$hnx4 tt g ST. S-S® b s i»* .-v:i«âsa ïJs ■ï-.-ë ^ DE BELGISCHE STAnDAARD " JKf~% 9Y -i°T P 'Vs- OPÏÎS& SS gsss'gs VSA* s $?* SsqeSIa Sssm!& S§ FASSES &teias ftanfcûfe dijtiogea s «Sa reff»! KBOLAMIM gobent ouf"' àeçst, «ajua _- WmtBf /| ^ Ht Medeverkert , > i. Beïpaïra, L, Daykar», F. Bartrsnd Van te «ohddoa, Dr ?«a do Porro, Dr. I. ?«n *• Woaftya», Jaei FifUurt, Dr JL. De Walf, i. SfMono, O. Wottex, Adv. H. Baete, Hllarlaa *kaM Rond de Ministerieëele Wijziging Hst is ^au weerem eea uitgsmaakt feit. Ds — bevolkiag msg elisd^lljk weteo dat er in ©as miaisîerie eea _hèele boel wijzigiagen hibben pUats geba&, wijzigiagea die voor oï.8, kathohekea, een bedroevend verachi jase! mogen heeteo, een bittere telearsttlliug zijn voor de rechtgeaarde Belgen en We zulien ons, heden, uitaluitend «p het k&lhoHek en nationale stsndpuat pleatsea en het moadaloi dat m«u goolang ons ©p-hgàe, cens voor goed doorbrekea. Het h ran gisterea niet dat wij weteu de , eea hr-ele beat volk — — in de schermea werkt, ora dea geest en den asrd en de richting vaa onss regeeriagspolitiek ait dea bssik te lichtea. Dat volkje mag vrij kui-pen, voetje zettea en strenkelsteenea gooie% — de openbare opiate mag er ech» ter aiets ?an af wetsa zoolscg de zaak met is , , kloiikca. D« fraxischt en en^elsohe pets gaf, fciçd8 d*g«», hsî eene aecsatienneel ter cini het anaer. De bdgische pers,— baiiiii *cs of ine.s geï(steresse«rde uUtOQ' dernçe t - zwi|gec &!s grsf. El; -:?jj dis 'i aïs «sa pl cht aaosiea oan m. -, i ■ ! i3?eudîfe poHti^k va»t aadere I&û* fa . ; ;? la te h»iei<, moetea inpt leede oog«a c g' - igs , dat «an h*** péri, door Beîgen, dii« «vm h.G'f staassbï^niiidta sijo en er selfs bc-ia i «v-uden cij hebben ;e zwijgea, de gei^-g sïiheid g«ge«ee wordt, iang reeds v6»r h-:', v.lîrokkea ft iî, de nieawe politiake richû jj v--m de Beig;sche regeering te ver-ko iiea, te omschrijrea en goad te k#as-ea. Konscn we, mmttê, i«»r dagea ?âet is?«îi ii « L3 P^ys - 4!a t Ls Jour --il dm : émiH s o a, d^it de yrij*âi;iige (libsral«) parvij, de Beîgiaahft poF.titk la haadea kreeg -a Jlat «u.ks m^er ~4.i ■ .càîmatif waa ? ! Ken fréd^r-aruVel wtri, voor oaa, g«-coasuresrd. W s; iien de ctusuur hier» vsor l et aaasp-' ' X-, ^aat >aïi hooger-bi -i wiï het cic .• ira gegîfet ea sij, 8»b" ail wij, ha ' t •*/.«. » -ski" te oâdarwer* pe . Maar de» .heid kteo we niet oatioopea ona m • ■■'/itak er op is wijaen ;Ik aade«i ce ?® Çgnîkdai;ïge opgevatte csasaar ©p polîtie sj^bisd ten slotte moet Uwetg breagen, Niet eeawig loopt mea, Hio«dswllig, het c-lk tegea de «cheaea. W a srerdedi^eo Loch persgaea r.och ski g;iâ4 De pereoaeo nija' skc'ata de ultfo«r- vrn roorataanders der priaciep^n èk 'i ^o!k m% de ërc; daîeg tsh osa siaata m- he^ft wilteh taggea Dat was «ôor ê'y~ oàrlig aïs t. ,woet séo in dea oor-fog biîjvi*n. Zij -us, ia àii opaieht, het gras vaa oatif? ocaa vo«;ea willea maaien be-gasa aati aaîiocaal werk Dp osvîog d«e^ de Union Sacrée osit-lalken. 't Kond*a wij, aa 't voltrokkea feit aaa-aemea aa gexiea dea bai'esgswoaea tôe-st'aad door dea oorlog gesebapea, dat er e a •calitie-îaiîsisserie werd gerorrad ; aooit aaHea we 't goedksaren dat ia dd beroerie tsjd«n die we belerea, in Basa» »an die « nnisn moiéi » wordt aaisgestuwd ooj er:J2 !iais«h coicisteris ia de piaa's vaa ee ; rechîïoh te suiiea. Oas Tolk wil den groad ea dea geesl vaa onze regeeriagepolitiek ongewijzigd katholiek behonden. Tôt cog toe gebearde iedere wijziginjs ia ocs miaisterie ia 't roerdeel der liak-sche parlijea ; eea beetje te gader wordt den gseat ran oaze politiek verwroisgea en we staan maar eea stapke meer af ont ees radikaîe «fwijking rau de vroegera ferolg de gedragslija te belerea. Dat moet helst Waaaeer het nienw mioifterie vaa eco-aomische aasgelegenSieden ea heropboavs tôt stand kwatn, deiea de liak sche bifides ea de « XX« Siècle » choras om de " compétente " œan van 't oogeablik ts eischea P. Hymaaa.'t Is echter maar e«a to v wead «el gew#sst om minuter ds Bcoqasfille hot schoeâtje te liehtea. Spijts de officieele teelichtiog eea vriea-delijke schikkiug in d«r minne aaageeft kuanen we reriekeren dat het >iet zondei aanstoot is gegaan ea we betrearen het n»g dat ia die oogenblikkea, vaawoge obi kabiaetshoofd ea de aadere katholieki miaisters geea voldoeade krachtdadigheû h gekomen om, ja selfs gestelde al tires tains, op de eenig-wenschelijka manier t< onthalea. Dat het stichtea vaa het miaisterie vat economisohe aangelegeahedea eerder ge diead heeft om politieke inziehtea te be gaastigea, blijkt ook ait 't feit dat dij miaisterie met sija eerste bedoeliag ver dwijat. De aationale herepbouw maakt d< groadslag ait vaa eea nieaw miaisterie e wïit overblijkt van bet eerste miaisteri gaat over tôt het miaisterie vaa wetenscbap pea en kanstea, dat hoegenaamd geen be trekking h^eft met cc jnomische aaogelegen-hedea.Dat daar nef een vingerwijzing ligt vooi andere wijiigiagen blijkt zonneklaar ei de beaoemiag van dea socialistischen rolks vertegea«roor<iiger Brunei tôt miaiâtei sonder portefeuille, is hier^oor meer dai keaschetsead. De linksche parlijea waren steeda d< œinderheid ; willen ze op degelijke, doel matige en patriotisehe wijie meewerker aaa het grootsohe werk vaa lelgië's toe-kamst, hua eerste pliaht is, ia de lija te blijveM vaa hon ataad tegen@?er het Bsl« Oopîogs tfdingen E ea JEpMosche militaire afvaardîglag op ons front Eea belangrijke japaansche afraardigit;g heeft het belgische front beiooht. Ze werd onthaald door den miaister van oorlcg ea opperberelhebber * Raqaoy en bezocht het veroverde terrain yaa Merckem en Diks-maide.De Nieuwjaarwensch van den Koning De Koniag heeft aaa Miaister de Bl oqua-ville, ia aatweord op de weaschea der Re^eeriag Yolgead telegram geioadea ; « 1k bedaak iaaig de ledea der Regeeriag voor hun Vadeïïarsdsiie-eadea wanseh. Mocnt 1918 on» het eiade bezorgea vaa oais beproeviugec, zoo heldhaftig oader-staaa, alsook de her&teliiug vaa cas lanJ ia sija voliedige oaafhaakslijkheid en wiets trouwe ea eeasgesinde dieaarea wij meer dan ooit moeten zijn » Een Eogelsch'Turksch akkoord voor de uïtswisseling der krijpgevangenen. Een akkoord is tusschen Eaggland en Turk*ye gesloten ?oar de uûwisseliag der krijgsgevaigentn la Turkfya ait'ei i» ooo E^gs'sche krijfspvaagïjaea, Eageiand handt 5o,ooo Tarkea *h gevangeiaen op. Het akkoord draagt op de aitwlsseliaf van Ia^aliedea die zaliea ai:gewiss«li wordea op den grondai*^ vau iooo Eogelcchei; UgiH 1 5oo Turkea, De Maximalisten en Rusland, Tro'sky heeft tel de Rsemeeseche regeerin| eeae ultimstum gesoedea waarbij bij dez« beroept daddijk dea slgzmtettn trede bij te treden. Zooaiet zoaitn de w«peKsbe-«Hsseu ! Wat zai Ukraoie doen ? Uit een teîrgram blijkt dat het leger vaï Ukrauie, bestaaade greoteadeels uit Kozsk kea, het leger der maximalisten hesft ver-alagen.Eeue reftsreadam gaat te Odessa rend om te weten tôt welk land Odessa sal fcehooren, ofwel tôt Ukranie ofwei Wit-Rualand. Het Kodnklijk Paieis vas Madrid door brand vernield Uit Madrid wordt, geseind dat het Ko-niaklijk Paîeis Tan Madrid door brand il veraield Hst wss een der prachîfgste palei zen, zooaist het prechtigste der wereld. A de kunstschatten zijn vernield. De oorzaak van den brand is niet gekend, maar kwaadwilligheid wordt fermoed. Spaaje beleeft ook beroerde dagen. iaaatsie Uur PARUS jmeldt : artillerie-sirijd nora levendig op dea reehter Maascever N O, het fort van Pompelle hebben de frsnsehen een handslag uitgevoerd en braekten krijga-gevangenen op. LONDEN meldt : een yijandelijk pogiug O. Epechy werd affeslagea. Belaogrijkf artilierie-strijd omKamerijk, Leas, Armen-t&rss ea Yper. ROME meldt : Geen beiasgrijke gebear-tenissen te melden. Vijandelijke viagers wierpen bommea op Lastelfraaco en troffaa twes veldhospitalea, 18 gekwetsten doo> dend. v ^ %%n ¥ûOPi i »- 1 <£. '-fjWtyç?' t-, 1 Tir 1 iwirr nu riiri — r 111 é De dnitsche Ter weermaobt Koionel Repiagion sohat dat de vrede xae Ras!and, Duitschlâad toektea zal eea hal miilioe& m»n vrij te krijgen ea beachikbaa voor alla gebeurlijkheden. Hierbij moetei gevoegd wordea a5j daisead Oosieaiùj kers ; 't zij dus in 't gehesl 750 daizefe man. Met dese nieawe isacht kaa Hindeuburi ofwel een offîasisf îegen 't Waatelijk froa begin^ea, ofwel de doorbraak i« Italie b^ tradhtfn, ofwel oit» Macedonisch froat aaa tasten e<? den toestand ia Middrn Azia i 'i voordeel van dea vijsad doea keerea. Dit moet ans echter met bevreesd makea besluii Repiagton, wa t Amerika en J»pa kniinen drie iniiiiuea maa Is- ersa en ia 191 ea ia 1915 â«bbsu wij ds duitschen optocHi aihoewél we he^l wat uiiaderwsardig we ren, wssrstsan. Yoor do studenten ia modsoijuon Op îGorstel f&ïî dea algemeenen opsicîi te r van dea gsiocdheidaâienàt heeît d miaïtîtr vaa 001 log beslolea dat de « siu dsaten ia medécijEea, die geeîs voldoend universitaire ata.iiëa gedaaa hebben os esa giaaj^aaa den hulpdiea^t jte bekomen «sa techafaohe" dieastea mogea g-ebruik wor.itja, saoals dsciors ass steatea, bedien dénia de laboratoria, raiiog-aphische sec tie, eaz » Heeft (saeu ook ged^cht sa a de stadenieE apoihekers, die ia dezea oorlog onder ë meesi reria'e&ea cnog.,it gerekead werdea : N- -.-/hJBSRae. ' DE TOESTAND Het beiasg vaa dea dag iîgt niet soozes op kri|çsg«bïeJ,daawel op het diplomatie îerxein. Wel atasn we voor het onverwife k lîjk raadsKl var< een reusacfttig duiisc offeiisLf, maar 't hotft ers zoodàaJg ah meer af te schrifekea, ï,a we in Italie na û eerste tegenwerkicf, niochtea bestaîïge dat de vijand, ouder dea druk vàa de fm sehe ea -de italiaaasche legers verplicht 1 geweest den linkerocrer van de Piave prii tegevea, wsarroo? bij maaadea lar=g zij besie keerkorpsen opi/fierâe. Dit ook GL-getwijfdd sal Du't3chlaad te nadeakea sicosaea ea de keering die ia à regeeringsmiddeag wori^t bsataligd neg ee •terkere afiijaiig doea mkrfjgea. Wfent keiriag bes aat er bij den vijanc Za is waar te nemea in d; n ïoen von <j duitscke bckoads- -«à paQgszmaaistiseSsgt aiede pers ter geiegeaheid vas de vrede; OË<"erbaadeling«n met Rusla^di Dis tooa is feefdg îega#. de regee: iag gi kfîLt : De « Tegîiche Rundschau » sahrijft: " « eenige iroost die ocs overblijft is we i terufgaaf van onze feoloatas aaagen isaïs en obis met den Psws v«rk«og«£ dat ts fraaache ea eagelsohg baimiereu wappere op Jerusalem. » De « Deatsehe Zeitsog » i « Lokalanxeiger » en aadere sprokeo is de selfden toon. We bebhea on» bij de aeo latea leidea, is hua beslait. Dit i» weliiei het schosaste bewijs van Duitsehland behoefte aaa vrede. Het heeft de russiseh groadslagea aangenomen, alhoewel di grondsiagea heelemaal de tegenovcrgeaield zijn ran de duitoehe in de vredeavoorstelle van 1916 neergelegd. Eea goede diplomatie vergt van onze kar.t dat wij dien toestaad erastig in aat merkiag nemen. Dit sehijnt teu aadere w< het gevtl te wezen. Lloyd deorgo vM%l«|trd dsa ook !?9t in da e^rsfe dfgea wij von weg-e sïe i • 'gr ci-i!"r! ee^ pieuwe ,»erkla-rieg belrtffeadi® otse coriogftitsichtea mogeu verwachtea. Ms at' beteekerilsïolier nog is de laatsto verklariag rsn Wiison «iie zegt dat eeo bijeenroepea vaa de fredescotfer»nti« no-gelijk ïal wezea, wanaeer het doidelijk xâl biijken dat Daitschlaad er geea ver-oreringainxichtea meer op aahoadt. Hebbea we daa nog wat geduld Op 10 Jaaaari zal Doitaehland verplicht zijn, zijn insichfen dieaaatsgaaade kenbaar te maken wanaeer er spraak zal weien vau Poleo, Lithaaaie en Koerlaad te oatrai- Iets over onzen Congo (ie Verïoîg) Hoe heet î.a bet dorp ? Hfei recTOudig lijk het opperhoiîfd. Noemt dat het dorp»« hoafd Mi-j>es» heet, dus Hecr Mbenza oi Naasb-.-izs, hei do?'p zai heetea te Mbeaaa's of Ki>-mb«i.>.« gèlijk se in Vlsaadttea zcg< gtr<. le Gisse:,s; of te Sï«yc«rt's. Ea komt het dorpsho&fd te atervea, hïwel, daa v«r-andtrt bet r orp o%»k f«a aaam, ea ccenit du r»aiD *j.-5 Hti. nitawcïehif.Bj de dood rsn <ka ckef Ca eene pisag, oi aia de piaa* tatieà uûg«put aijjj, veraadert net dorp ook vsn pïaftî.3, e» j-ss.ge daa o»er de vniaiea plaatg ç»aî, .«gg. s de aegeri», " hier w as wedi Kimbeaaa" sier waa w:jb« Kimbenza, •la'c^ôrp 200 keef/te of zeifa *• wedi &woia", wi|iâii bet dofp, 0;j ztkirea afstsod van 't dorp, gewoa-iiïjk sog ai ver, opdat de htiisdierfa er gec ; sehade soaden aaartchten, liggea «ts p-àtifi ;ii*u der t egers. Het flvidrkea tie brou waar men 't water haslt yoor 't do?p iigt gewooG/ijiç, ook nog al ver. Seras uittan ds ceaife f uisboomeu rond de hu(tèa, ta op dtn aohteruit vele paloJûooMeii A&ïs 't isegia der palmbiadea, bo?ea ia dea palasûvjfera komt if p»lcibl»em eu do paiamac&t. Ora paim wij i te hebbea kiitamea t'e a- geta ia dea boom bij middel «aa erv rcep aie ze tfm bas iendea .en om deu boom knoopea. Ze 8; ij&sra de pahn-bioeta ai, en mektx» dssn met een fija m:âkea eea gaatjo op de ttrsche piaata, stekea daar eea irechterksa i a daî ze eit paliasohors vsrvaafdjgaa eu hangea er caiebasaen tu i;»«chea oader, zooveel trechtsrssooTad i«osciîu 's M»rg#aa vroeg a!a 'i r,og frûch is g&aa se dis Itasobea hasgea, '« *v $ds Jtalen as de vslîe af en heagea er Jeaig#, die dea v^l^eadss mer-geud ec>k wesr »fg^aornes ea ferraagea worden. Bij 't eerat-i kri«kea van dsn dag, s«ia*u de vroawoa k«a uard<$« kraiiw», etekra ia o«n* asâtt-i di* m op daa rmg kaag-sa, «a gaaa nss.r -e b.ro» *3 rivier osa wat#r te pat;«a t d.- ^ek-««lta da$. Tegea aokt a;«a kotaaa « t«r*g «*t ket wafor, 3»â%on houk«rfi»a. kaa koa^r^ltjeea kijltja ea trekkex asar feassss «raar xt à* beoRtjeSjfKeets çataitca, autave wartoîs, baaaaoa, aardaootj«s «aa, p!aatsa efj v«r-zoig«a, Omêea «ar of eif zijn »e waer te-rug|ea b»giaaeîa eien ge.?f«d ts maki». Tegeafdea drîsin trskkea d* "-rouwfja weer naar 't boseh osa terag tekomea m«t zware korven brandheat om 't aaehtvaur te stokea. De yroaw heeft daarbij nog de zerg eu de last der kiudere», welke zoolaag ze eiet ioopea op ds heup d«r vrouw ia eee " Zemba " of draagband haogeu. Die klei-nea aitten «oo Bcfefi)lîflg op ds zijde huaaer moeder, ea gxaa uverai mêe uaar toe, aoar -t werk ia begrepes. Het moanevolk in-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes