De Belgische standaard

628798 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 24 Mai. De Belgische standaard. Accès à 15 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x921c1vz59/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

-k* Jamr-Wrlt1! Donderdag 24 finis ï*w IfflBBIBffii fMrStUftni |!Mft8* iï.JW* imialia s>f«. imiritB g.g? mjm "i—iri niât eaftttiMji in I nts&â bt. ï.ï$ | «.saiaîv:,; |i ,5g Wmites 'É lam4 t «BwaBd !r.g.§o • mdw £.co |Ktts&a; ï>&> " DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL BM B BH KIR VILLA « lf« Coquille » S««D1|S D8 PARHB f.islïî ivekatb digk^as i 0.35 f.à* ?<*$■*} IRBCLAMgK WlreWE- tin1'»»»- *•411 «X 13 ^rffTkACHI • BAAR1 MAr^s.. *sa'" " S liclUti» • 311 tûvpd g p T" ■— P«®£e *..i. h.j x. u ti> ti.in.tM t.- navbitM P Rcrfrand Vin ai*? S«h(i^.n. Dr Van de Perre. Dr. J. Vaîi 4e WoMtTMi Juil FilLiacrt, Dr L. De Wolf, 1. Sinaona, O. Waitez, Adr. H, Bsels, Hilarion Thans. Het Activisme. ~,§o§»-~ We geven heden het begin van het mani-fest dat in Bezet België is verschenenen aan d-;n duitschen rijkskanselier werd gericht t?gen het optreden van «DeRaad van Vlaan-deren»,Dit manifest kwam ons slechts eergister in 't Vlaamsch toe. Aan zijne Excellencie den Heervon Beth-mann-Hollweg, Kanselier van het Duitsche Rijk, Berltjn. Antwerpen, den ioen Maart '91?* Excellencie, Op 3 Maart hebt u te Berlijn eene afvaardiging ontvangen van een Raad van Vlaan-éeren, hier in den lande onbckend. Uit de mededeelingen indepers schijnt de indruk te spruiten aîsof deze afvaardiging de wenschen uitgprak van het Vlaamsche ' Volk of van een merkelijk deel daarvan, en zelve samengesteld was uit mannen van invload en antoriteit. Niets zou gevaarlijker zijn dan zulke dwa-ling zonder tegenspraak te laten. De ongenoemde heeren, die het op sich hebben genomen in vollen oorlog aan de Duitsche Regeering hunne medewerking aan te bieden om hun land tegen zich zelven te verdeelen en zijne bestuurlijke inrichting ten gronde toe te veranderen, hebben niet het miniterecht namens het Vlaamsche Volk te spreken en vertegenwoordigen, noch zijne wenschen, noch zijne strekking. In voile vri jheid heeft het Vlaamsche Volk, voor den Oorlog, zijne vertegenwoordigers in Kamer en Senaat gekozen ten getalle van 113 voor de volks vertegenwoordigers en 37 voor de senatoren. Onderdie 170 gekozenen hebben zich slechts twee bij de zoogenaamde aktivitische beweging aangesloten. Het vertoog aan de Belgische Regeering over da vervlaamsching der Gentache Hoo-geschool werd destijds door 2,000 hooge-schoolgediplomeerden nnderteekend. Slechtf een honderdtal zijn te vinden geweest om de nieuwe richting te steunen en van dit klein getal hebben reeds meerderen openlijk 1 hun handteeken teruggetrokken, terwijl anderen er geen geheim van maken dat zij misleid werden of zich vergist hebben en hunne daad betreuren. Het Vlaamsche land en de Vlaamsche be» weging zijn van voor jaar en dag vertegen-woordigd door groote en invloedrijke ven-nootschappen, zoo letterkundige als politieke zooals daar zijn het „WilIem8fonds" en het ,,Davidsfonds," de ,,Nederduitsche Bond" en de ,,Liberale Vlaamsche Bond" van Ant-v werpen, de ,,Liberale Volksbond" van Brus-sel, de Vlaamsche werklieden-groepen in de driestaatspartijen, de ,,Bond der Vlaamsche Rïchtsgeleerden,/ de ,, Vlaamsche ] Natuur-Geneeskundige Congressen" en meer andere. Geen enkele dier groote groepeeringen heeft zich voor deze onvaderlandsche politiek laten ^ vinden. Inteffndeel hebben hunne voorzitters en vertegenwoordigers er in princiep tegen ge-protesteerd in het verloag aan Gouveneur Generaal von Bissing, in datum van 8 Jana-u a ri r 915, orer de Hoogeschool vanGent. in de laatste jaren is geene Vlaamschge-zinde hervorming meer eensgezind door het Vlaamsche volk geëischt, dan zijn voile recht op universitair gebied. Een wetsontwerp ter vervlaamsching der Hoogeschool ran Gent werd neergelegd in de Kamer door volksvertegenwoordigers die daartoe in taliooie vergaderingen maandaat hebben gekregen van de Vlaamsche bevol-king. Van de zes onderteekenaars zijn vijf nog in leven. Allen hebben protest aange teekend tegen de inmenging van het Duitsch gezag in vraagstukken van binnenlandsche slaatkunde, en ailen zijn tegen de bestuurlijke scheiding gekant Het gevoelen der be-stuurders en hoofdopstellera der Vlaamsche dagbUden, die voor dc-n oorlog verschenen en een der grootste krachten van de Vlaamsche Beweging zijn,zijn eensgezind ,,tegen." Onze Koning, aan wien ons aller hart harigt, onze Regeering, die onder de be-scherming van ons onoverwonnen Ieger onze vlag hoog houdt, hebben onbewimpeld het streven van het groepje aktivisten ver-oordeeld.Deze vaststaande feiten voldoen om de ongenoemde afvaardiging van een door on-bekenden aangestelden Raad tôt hare ware beteekenis terug te brengen. Het ontstaan zelf van dien Raad onder de heerschende omstaadigheden zou daartoe reeds afdoende zijn : zeker is hetu niet oabe-kend dat in Beîgië alie maatschappijen, die zich met staatkundige belangen bezig hielden, door de bezettende macht ontbonden zijn ; dat het recht van vergadering geschorst is ; dat de vrije uiting der gedachten onmogelijk werd gemaakt en met v erbanning of gevang gestraft wordt ; dat uitstekende Vlaamsch-gezinden als Prof. Fredericq, Prof.deBruyne, Alf. Sevens, naar Duitachland gezonden werden ; dat van aile vroegere Vlaamsche dagbladen, tolken der openbare meening in ons land, geen enkel meer in het bezet gebied verschijnt. Wat belang kan een on-partijdig beoordeelaar dan hechten aan de meening van hen die door de gratie van den vijand van al deze beperkingen ontheven werden en een taal voeren en daden doen die zijne politiek dienen in tegenstrijd met hun eigen Koning ? De splitsing van ons land in eenWaalsch 5 en in een Vlaamsch bestuurgewest, is het doel dat die Heeren nastreven. Naar luidt van uwe verklaring ,,moet de taalgrens zoo-haast mogelijk de grensscheiding worden van twee onder bevel van den He«r Gouverneur Generaalvereenigde, —maar overigens gescheiden bestuurlijke gebieden. Ons antwoord hierop zal kort zijn. ,,De bestuurlijke scheiding behoort niet tôt het programma van de Vlaamsche Beweging."Toen voor eenige jaren van Waalsche zijde in een oubewaakt oogenblik van "Séparation administrative" gesproken werd, zonder overigens bij onze landgenooten weerklank te vinden, gaf daarop met instemming van aile Vlaamschgezinden een der radikaalsten onder hen het volgende klinkend antwoord : ,,Ik stel het op prijs, het hier heden bij deze plechtige gelegenheid en in 't bijzijn van zulk een groot aantal Vlaamschgezinden en leiders van Vlaamschgezinden van elke belijdenis en van elkepoîiticke richting klaar en duidelijk te kunnen zeggen : ,,nog nooit 00k niet in de somberste dagen van Vlaan-derens geschiedenis na i83o, is uit onze rangen een stem opgegaan, aandringende op iets dat op de bestuurlijke scheiding sou gelijken." (Handelingen, bl. 47.) En verder,—na er op gewezen te hebben dat vrees noch eigenbelang die houding ingaf, maar alleen liefde tôt het gemeenschap-p?:lijk vaderîand—ging de redenaar voort, van België sprekend (bl. 47.) : ,,Dat landeken, wij achten het niet te groot en niet te sterk ; wij aanschouwen zijn onafhanklijkheid en zijn onzijdigheid niet als zoo volkomen veilig tegen aile ge-varen gewaarborgd, dat wij roekeloos, het weerstandsvermogen, dat het dank aan de eendracht en de eenheid van zijn uit twee uationaliteiten bestaande bevolking, zouden gaan verstoren of laten verbrekan " om het even onder welk voorwendsel, en wel het allerminst om hooger gezeide redenen van «ationalen aard, waarachter, in werkelijk- heid, hoofdzakelijk politieke bekommernis-»en verborgen zittcn," En ten sloite besloot hij met dezeuitdruk-kelijke en herhaalde verklaring : ' ,,Ik verklaar het hier laid, en nogmaais ben ik zeker te spreken uit het hart van aile Vlamingen : 'ook dan, als de voorstel-. ling der separatisten uiet zoo valsch ware, j ook dan nog zouden wij van geen scheiding willen hooren. Met het 00g op de door hen . bedoelde toestanden dringen wetgevende \ maatregelen zich op, herziening van de verkiezingswetten b.v. maar geenzins maatregelen, die het land, innerlijk al genoeg verdeeld, 'ook naar buiten nog zouden verzwakken." Zoo getuigde in Augustus 1912 Pol de Mont, sprekend als voorzitter v#n het XXXIIe Nederlandsche Taal en Letterkundig | Cougree te Antwerpen ; en in die gezach-I hebbendste onder aile vergaderingen op I taalgebied in ons land vonden zijne woor-den algemeene instemming. ('t Vervolgt.) DE TOESTAND —o— Er is heel bitter weinig op krijgsgebied te melden of te beoordeelen. De Duitsche tegenwerking op het Westelijk front, bij* zonderlijk tegen de Fransche Unie, neemt : al de teekenen aan van een offensief dat | tegen ons wordt ingezet en den Duitschers i toegelaten is geweest door de onverklaar- • bare lamlendigheid der Russen. Ons pogen | en pijnen lijdt schrikkelijk onder die ge- beurtenis. Waar we eenige weken geleden » er prachtig voorstonden om beslissend door s te werken, moeten we ons thans met een ; afwerend pogen tevreden stellen. Bij de Engelschen ook geen verandering. De Hindenburg-linie is op een uitgestrekt front veroverd, maar tôt nog toe moeten onze vrienden er lijdzaam blijven nestelen. De Italianen doen stillekens hun reuzen-oflensief voort, maar tôt hier toe is niets . aan te stippen dat een radikale wijziging | in den toestand kan rechtvaardigen, te meer ? omdat de Oostenrijkers herig aan 't tegen-! weren zijn op een andere plaats van't front ' namelijk in Trentino. • Het belang van 't oogenblik ligt veeleer op politiek gebied. Orer enkele weken stelde Oostenrijk den vrede voor aan Rusland op grondslag van / wederzijdsche toegevingen, en zonder bij-. bedoeling van annexaties. I Onlangs deed Tu^keye hetzelfde aanbod • met daarbij de waarborg van de vrije door-vaart der Dardanellen. Duitschland heeft deze afzonderlijke po-gingen niet afgekeurd, integendeel, ze aan-gemoedigd.In de jongste zitting van den Rijksdag verklaarde von Bethmann-Hollweg dat hij . de oorlogsdoeleinden van Duitschland niet kon bepalen, maar midden dezelfde rede-voering sprak hij het uit : «Wij zijn den oorlog begonnen |niet om veroveringen te doen. Wij bieden de heele wereld weerstand om ons bestaan en de toekomst van onze natie te verzekeren ». De Kanselier verklaarde nog dat de pers-eampagne voor of tegen annexaties buiten de verantwoordelijkheid stond van de Regeering. We kennen dus reeds halvelings het oor-logsdoeleind van den vijand. Op ietwat na spreken de Bondgenooten in denzelfden zin en zoo Duitschland nooit België had ver-trappeld op onrechtvaardige wijze, dan zou men mogen zeggen dat sinds drie jaar, op de verschillende fronten, er ongeveer i5 millioen mannen en jongelingen zich we-derzijds vermoorden in de overtuiging dat zij sîachtofFers zijn van een aanslag. Op het punt der nationaliteiten zijn ook het allen, Bondgenoot en vijand, eena, aïs men naar den letter de sinds maanden afgelegde bevoegde verklaringen nagaat. Blijft dus alleen het vraagstuk van België, dat geen vraagstuk is. België werd ; onrechtvaardiglijk vertrapt. De rijkskanselier bekende het self in vollen Rijksdag. Er zijn dus geen besprekingen daarover te hou-den. Voor ons zijn vergoedingen, recht- en •erherstel en waarborgen noodig en eens dit punt van de baan dan kan aan vrede gedacht worden. Dunkt u niet dat we er zoo ver niet meer afstaan ? î UIT DEN ZAK. J VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN m 1111 11 1 1111 11 ssssBÊÊÊessssasmm Solo Slims in C 80 III j j Weer komen de 10e en de 1 ie samen aan- | . melden in de kolommen van hun blad. 1 Léon Heyman der 10e heeft het gewonnen \ ! met tien Hartens een zesde van den aas, 7 ? 6-3-a en een derde van Klavere aas op Teo-fiel Heyrick Theodoor Clayg en Léon Huys. j Pas had de 10e haaroude faam hoog ge-; houdenof de ne kwam ook in 't strijdperk. | 1 Hier hebben wij ook nieuwe soloslim-mers aan te stippen : de kaarters van de j K «Union sacrée», want twee Vlamingen en \ twee Walen hebben er verbroederd. | Bertrand kreeg elf Schuppens met den ] zesde van den Aas en Kîaveren Aas, in de hand en streek de centjes op van zijn be- j drukte medematen Korporaal Bogaerts, > . Léon Huibon en Turion. \ Waarlijk de haringen van de korporaal j . willen maar niet bradent... Proficiat aan Heyman en Bertrand! De j , 10e en de 1 ie zullen gauw de prachtige ] s kaartboeken van den Belgischen Standaard ] > versleten hebben. Wat doen de 9e en de 12e van G. 3o zoo al met hun Kerstgeschenk? De soio-liefhebber van C 3o. \ \ ^ r -1 ■ r riiTi 11 ■nuwi ■■■!! iwiiii i u i_ j Vlaamsche Mengelmaren Het Arrondissement Nyvel Henegouwsch Grondgebied In dato i3 April heeft de algemeene duitsche gouwheer verordend dat het arrondis-ment Nyvel van Brabant gescheiden en Henegouwen toegevoegd wordt. 14 leden van den provincialen raad van Brabant, worden alzoo per se leden van denprovinci-alen raad van Henegouwen. Hetzelfde geldt voor de bestendige afvaardiging. f Ooplogs fcijcfcintgion BELQISCH FRONT 22 Mei, 20 uur. — Grenaden-gevcchten om Diksmuide en Steenstraete. De artilie-rie-strijd was bedrijvig tusschen Ramsca-pelle-Pervyse waar de Duitschers ods ge-schut en onze stellingen onder vuur wilden houden. Wij voerden weerwraakgeschut uit. Fransch-Engelsch Front Parijs, 22 Mei, i5 uur.— Duitsche tegenwerking N. den berg Cornillet. De tegenaan-vallen bleven zonder uitslag. Het getal i krijgsgevangenen op 20 Mei genomen be-! loopt een duizend man.Duitsche beschieting ; tegen het plateau van Vauclerc gepaard ! gaande met gedeeltelijke aanvallen werd verhinderd. Londen, 22 Mei, i5 uur. — Tusschen Bullecourt en Les Croisilles hebben de En-gelschen na een verwoed gevecht de steun-linie van het Hindenburg-front veroverd en bezet. De (ersche Kwestie Men zou, eindelijk te akkoord gekomen zijn aan den iersche kwestie een oplossing te geven. Een nationale vergadering toege-staan door de Engelesche regeering zal de middelen bespreken om de zelfstandigheid van heel lerland te bewerkstelligen. De neutralen tegen Duitschland. Na Spanje heeft Zweden ook een hevig protest tegen het torpedeeren van schepen, te Berlijn, bij de duitsche regeering ingf-diend.Geheel midden—Amerika heeft thans met Duitschland afgebroken. Ook Brazilie verklaarde dat de Amerikaansche vloot die pa-troeljeerd op de Brazilaansche kust niet zal verontrust worden. Vandervelde in Rusland. Uit Petrograd wordt geseind dat Vandervelde sprekende voor de afgevaardigden der werklieden, zou verkluard hebben in naam van het Belgisch volk, dat de Belgen het orderwoord : vrede zonder landaanhech-tingen en zonder schadevergoeding aankle-ven.(Wachten we nadere inlichtingen af om te besluiten. We geven dit telegram onder voorbehoud.) Uult* De Toestand op 23 Mei 8 uur Parijs meldt : hevige artillerie-strijd op de hoogvlakten van Vauclerc, Californie en 0. Ghevreux. Reims werd gebombardeerd. Londen meldt : niets bijzonders aan te stippen. Rome meldt : De Oostenrijkers vielen verwoed aan op het Trentino front. Al hunne pogingen mislukten ten voile. Op ons gevechtsfront duurt de artil-leriestrijd aan N. Gorizia. 0. deze stad poofde de vijand een tegenwerking op den kam 126, doch zonder gevolg. Een onzer bestuurbare luchtballons heeft de achterwaartsche stellingen van den vijand gebombardeerd. De duitsche sterkte op ons front Van 9 April tôt 11 mei hebben de duitschers tegeu het Engelsch-Fransch gevechtsfront niet min dan 84 legerafdeelingen in 't vuur gebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection