De Belgische standaard

1115 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 15 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zw18k76088/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

MI1S2II1ÏÎ131: 1 i \ V&er j ea*âaiS £1". * -as,1 i M '4 5° ,|Bcit&sd«ê S-'/5 ——~ Hitti Soldaten is'tlAnd: ■-\ S maànd fr. 1.7s _ S maandstt 3.50 , J mtfeSdeS g. 3g Buitm 't l&nd : 1 msand fr. a.50 S tas.s.vid'in g.ee «sî.ctk? c ' DE BELGISCHE OFSTnE SH B E a « S H VÎS-ÎA s; Ma Éjp^oiîl» » Eîjsôijs. D5 g&SÊfë Kleine iatikaa* digittgsu : <*» ?e.çsî KECJLiMBg volgtr.s uVr.rcttt-kom*t t,«, j „ us «^** ^.D«jte., r m^Î ta ta ***** » v» ***:». 2 v« * » t. » w*ï i. »-w,: A Mm» **• - . _ — ,.-i^~«ra:,>. — ~—- .^>-^.H^^.CTa~^^»saB«sBag«asB«Bss^.*sai*wfeJga^^ m iiii-|i«rmfir.-«v»iii' a» i »»'i" » — Oorlogsbedenkingen Oorsprong van het gezag. Als wij, in onze verbeelding, het outzag-lijko oorlogsyeld overschouwen, ofitwaren wij mtilioenea en millioenen mannen die dag en aacht in hun loopgraven op loer liggeu, gereed om bij 't eerste eein vooruit te spriogen, en hun levea te slstchtcfferen voor de giorie tan hun standaard, voor de reddiug van het vaderlani. Onwillekeurig rijst in oazen geest de ge-dachte : Wie is het die deze taliooze lcger-scharen zoo heldhaftig doet oprukkea ? Aaa welk princiep is het te danken dat de vol-keren stand houden, aan den faoord Tan de loopgrachten, op gevaar af van levea en dood? Het antwoord is kort en hondig : De sleutei Tan dit geheim ligt in de gchoor-zaamheid aan 't gezag. Het gezag : Hoe dikwijis, in tijd van vrede, werd er geroepen en getierd, en op-staui gema»kt tegea het gezag? — En aochfass, door de eeuwen heen, en in aile landes, «indt mes bij de voikeren een gezag. Kan men daa niet ééns voor goed de slavenbanden breken, en 't vaaadel der vrijheid hijschen op de puiahoopen van dit macbtige bolwerk, dat aoemt « het gezag »? Die kreet van haat, die beat past in den mond van een aaarchist, spruit voort uit de misopvattiag van het gezag, beschouwt aile gezag aïs een strijdwapen in de hand van een tyran. Neen ! Gezag is niet tegea de ware vrijheid van den m en se b ; gezag is iefs beiligs, iets grootSj want xijn oorsprong is God. wij bebben geziea dat de inensch een raaatschappehjk wezm is, dat de Staten îiooàig zîjn, opdat de measch zijn tijdelijk einddoel kunne verwezenlijken. God, die den mefcsch maatschappelijk schiep, heeft dan 00k het bestaan der Siaten gewild. Doch, die een doe! wil, wil 00k de midde-ien noodzakelijk om tôt dit doel te lomen. WeSnu, een Staat zonder gezag is onbe-kwaam het alî?emeen welaijîi van zijn leden te verweaenîijken. Dus heeft God het gezag gewild. Onanis potestas a Deo : Het gezag komt van God. Hij die het gezag m baaden heefî, beveelt met in zijn eigen naam aan ziju onderhoo-rigen. Geen meosch immers heeft aïs dus-danig de macht anderen tôt gehoorzaamheid te dwingen. Zoo bij dat recht heeft xijn naaste bevelen te doen uitroeren, dan is het omdat hij, gezagvoeder, beveelt ia naine van God, van wien hij het gezag kreeg. Hieruit volgt : çenerzijds dat gehoorzaamheid geen slaafschheid is, want nie-mand mag gehoorzamen aan een mensch voor zooveel deze mensch is, maar wel voor zooveel deze God vertegenwoordigt ; en anderzijds, dat de gezagyoerder geen dwin-geland mag zijn tegenover zijn onderdanen, want zijn macht over de andere measchen , strekt masr tôover a!s hij macht kreeg van God. Weînu, God schenkt alteen macht voor aooTeel die vereischt wordt om het doel van den Staat te verwezenlijken, om je individneele krachten door gezameciijke nogin*f'*n te richten tôt het bekomen van <et V '»ce;j> weîzijn. Is die opvatting van 't gezag niet ver-adelend? Doet gij de menschelijke waard'g-beîd ?an den onderhoorige, al was hîj nog zoo kîoia, nog zoo aroa, niet uitschijnen ia voile heerlîjkheid? Bren^t z'j den gezagvoerder niet tôt be-ginnir/g, daar zij ksaarduidelijk vooruiszet dat het gezag niet van hem komt, noch van sijn voorgeslacht, maar alleen van God ? Hoe dwaas en uitzinnig schïjiit de theo-ie van J. J, Rousseau iri. het licbt van het ;atholiek slelgrl 1 Wi : ooit i» de. boe-ten der geschiedenis, het mis sis teekea fevonden van het meatsnhappelijk vsrb ind le pacte sociil) dat hij uitbeeldt? Welle s die zoogeziigde vrijheid /an den mensch, lie aan ïiiemand gehooizaamt tenzïj aan sichaelf, om.îat hij zijn rechten afgestasn lieeft aan de gemeenschap, en dat de be-duitselen van de gemeenschap, dus zijn îi&sn bes'aitselen gijn ? Ge zijt rijk met die onbeperkte kTÎjheid, aïs de meerderheid zus gestemd heeft en gij, in 't diepste van uw gemoed, met duizenden van uwe partijgangers 260 stemt, en dat ge niettemin en desniettegen-staande handelen moet volgens het besluit van de majoriteit. Die loidbezongene vrijheid is zand in de oogen,en woordkaoeierij. Oaze katholieke théorie dan geeft de ware dracht aan 't gezag en aan de gehoor-■aamheid.Er blîjft em eiikele vraag fe be&ntwoor-den : Hoe koait het gezag van God o?er in de overheid ? Is de kaihoiieke théorie gee-ne huldigiag rau de monarchie ; is zij g«en veroordeeling van de démocratie ? God iaat aan de volkeren over den msn of de insteiling te .verkiezen, die ze moet geleiàen, ja zelf, de drasgwijdte van het l^ezag vast te stellen. Wil de natie het gezag van de overheid beperken, binnen de gren- j zen van een grondwst? Dat mag zij. Wil j zij haar verîegenwoordigers aanduiden om ; gezameolijk met den gezagfoerder, welten* te stemmen? Dat mag zij. Eéa princiep staat vast : 't is dat het gesag^ 't zij bit rechtstreêbs van God, 't zij het or.rech!-streeks vau God en recbtstreeks vas het volk komt, ove gaaf. in den gezagvoerder, z jnder ia het volk te hlijven berusten. Yerders is heî. om 't evers dat aaen te doen hsbbe met eea monarchie of met ees démocratie. Het vaststeilen van den vorm van het geaag, is niet theoretisch maar praktiseh vast te stellen volgensde gemoedsstemmieg, de gebruikea en den aard van 't volk. Houden wij wel die priaciepen v66r oogen. In dien tijd van oorlogswoeling, vgn geest van omwenteliag, vaiï huîdigiag van de rnscht borea het recht, is het noodig dat de waarheid a»het rech', bovèn de oastuimige zee «•an de weréWdrift uitschijnen als een vuurb&ak die aset haar goud glaazeude lient den weg aanwijat naar de haven der trouwe plichtvervulliag. /, ^VortdVpecle Mija ziel is zacht bedroefd en de avond komt met wonne-weemoed ; [lavend. i Waarom niet sûl beproetd de vreemde droef heid vau dees zoeten arond? j In parelgrijze lucht smelt langiaam weg het goud der zonne. De dag, geluidloos, vlucht ; •er 'tharte weet is reeds de nacht begoanen | Het ^roen geschijn der maan giet zacht zijn weemoed op de slapende aarde. Ik voel me droomend staan, alleen, gelukkig-droef, in stille gaarde. • Mijn harte groeit en zwelt vol teedre liefde en vrome goedheidswen- ; [schen ; uit gansch mijn ziele weit een diepe ssucht om vréevoor allé menschen. 'i la oorlog, ach 1 en haat verslindt in heeten drift alom de zielen 1 Ik ben zoo droef 1 0 laat me weenen, en om liefde biddend knielen ! 20-8-17 A. v. V. 111 1 1 -a.,«^ — u Er is aanhoudend gei ucht in omîoop | als zou deB^lgischeRegeering de Baigische | vlachtelioge», en wel vocriîameiijk huene |j aalmoezèhierg, onder toeziebt e'esteld beb van de Fracsche prefckten. Dit gerucht — | wij àïjti gemschtigd het te verklafen — is | heelemaal uit de îucht gegrepen en berust | op niet den îiûnsten grond van waarheid. J . O01tl|cïing^r- BELGISCH FRONT 21 Sept. 20 uur. — Eergister en gister heeft OEze artillerie de verkaerwegen van den vijand beschoten in weerwraak van de be-scbietiûg van Wulpen, Ramscapelle, Lam-pernisse en Fcrthem. Gister hebben wij de de duitsche bstterijen van Woumen onder vuur genomen. FRANSCH FRONT \ 21 Sept, i5 uur. — Yijandeliîke hand-sîagen werden N. Vauxaiflon en op het front van Verdun geieverd. In Cliampagîie waser groote artillerie-bedrijyigheid. Oostenrijk en Turkeije zoudeo den oiiraiddelijken vrede willen Uit Petrograd woîdt gemeld dat de nieuwfj minister vsn oorîog aan de pers voJgende verkîaring heeft gedaan. J « Zeker we verkeeren in eea pijr.lijken toestand, maar ik kan u op grood van. onwederlegbare bewijséa verzekeren dat^ de toesland van onze vijanden en bijzon-, derlijk van Oostenrijk en Turkeije wanhoo-pig is. D.^ze beide landen wiilen den vrede waat iedere week brengt hea nader van hua ondergang. j De oorlog ter Zee | la de week emdigend r>p 16 Sepiember verloor Frankrijk door toepedeering 2 sche« pen boven de îêoo ton en 2 oacer deze tonnenmaat. Engeland verloor onderschei* deiijk 8 schepea bo en 20 sohepen onder de 1600 ton. Italië verloor een steamer van i5oo ton en een zeilschip. Argentina en Duitschland Tengevolge het Zweedsch schandaal en de terugroeping van dea gérant te Bue- ? nos aires, heeft de argenlijasche senaat bij noodwendigheid een besluit genomen waar-l bij bet de oorlogsverkiariog aaa Duitschland viasgt. Om2». OM YPER. [ Nuttelooze tegenwerking der Duitschers jj 21 Sept. i5 u. Nieuwe bijzonderhedea t over den «lag om Yper bevestïgen oïjs vol-| iedige zege. Door bijhoorige plaatseiijke ge-I vechtea hebben wij ia den avond nog eenige j versterkte plaatsen ingeaomea De vijand * poogde met groote troepaamachtea tegôa te ! werea maar wij schotea iedermaal zija j troepenverzamelingea uileeo Uitgeput door vorige pogingea heeft hij [ later aiet meer tegengewerkt en wij kondea j zonder hiader onze nieuwe stellingen in- 1 richten. : ii 22 September, 7 uur. — Heden werden * s mia belangrijke ge/echtea geieverd. Wij l schoven op verschillfnde punten onze Unie f | voorait ea sloegen zeven Duitsche san^allen I af. Wij veroverden een net loopgraren Z. | Tower Hamîets ea bezettea 0. St. Julien eea hofstede. Een tegeaaanval 0. Larghemarck werd verijdeld. Het getal krijgsgevangeaea overtreft reeds de drie duisend maa. Oaze vliegers hebben aiet miadaaacht en twiatig duizead projectielea op de vijaadeiijke troepea ge-f worpea gedurendc dea aan val. i De Gevechten L/dl UC £i"gci8i:ucu uai ^ lers zijn,blijkt geaosg uit de jsngste krijgs- ^ rerrichting die ze om Yper hebben uitgs» y voerd in 'i, stïiie en die letdde tôt de jj cerovering van de tweeds Daitsche Hjn t tusschen het kanaal Ypar-Koœea eu dea f spoorweg Yper-Staden. Met radrnk wijst z het ambtelijk bericht er op dat aile doel-eiadea bereikt werden ea dat de aaaval daa r alleen opgehouden heeft waaaeer op de t heele gevechtslir«ie de voorgestelde pursten ^ waren bezet. Ddt het niet zoeder moeite is gegaan blijkt uit de opsomming van de regimenten die deel hebben genomen aan deze krijgsverrichtingea, en dat een groote g krachtiasp^aninf verraadt De aitslag-heeft ^ echter de moeite belooad. Dat dsae krljgçs-verrichfsng echter nog in geenen de^le eea doorbraak bedoidt is klaarbîjjkeb'jk waar te nemen uit het bericht dat allée» van eei vastgestehien vooruifgsr.g gewaegt.Daarom ^ 00k rnoeten we oos niet " cmballeeren zoo mea zegt, om r'ea behaaldea uitsiag tôt overdrijving uit te baten, maar 't belet tr.ch niet dat inîusschentijd ons weer de ^ zekerheid is gegeven dat de Engelschen bet pleit om Yper niet onbeslecht zulîea latea dit jaar, gelïjk het reeds meermalca »verd beweerd. Om Ypsr is begonnea de hamering die met tuasehearuimtea z»! lei- ' tien tôt de âlgehéele wijki»g vaa de daitsche ge*ech<s!ijn, i Dit kaa een gebeuriems rjn van de j ^ eerste weken, dit kan echter 00k nog maan- j den aandurea. We mogea, trouWens, niet vergetea dat de Duit^chera ia 't vooraitzicht n vaa de schrikkeiijke inspaniiing die wij in j; de Ylaanders wildea uitwerkea, nîachtige îrorpsaconcentraties hebbea gedaaa die,we h wetea het uit verschilleade brorEen, er ge- -bleven zija. We zullea daarmede ef te reke- 3 nea hebbea en dat noopt ons geen te opti- ^ misebe besluiten te trekken. | 2 Wat oes echter het msest van al mag en - c moet verheugen is dat we door dese krijgs- ' } verrichting de ondervsnding opdoen dat het j Eagelsch leger nog steeds dirgeae beoogt , wat bet doel waa van dea strijd wanne.er het f { offensief fcegoD. Niemand zal hem het " j iniiiatief ontnemeu dat het thaas In haïr,dea , j" ^ heeft fttj dit hea reeds gjo meai^o voor- , deelenheefî geschonken waarvaa deze laatste j wel het meest-beteekeneîîde is. Immers de ) krijgsverrichting brer/gt de Engelscheaj iaimer nader van Pueîcapelle en vaa daaruit s ksa een setie uitgaan die saamaangebonden f r met eea voorui^rakkea in de richtiog van ' -, GSercken oas het Vrijbasch in haadea zou 2 leveren ea meteea dea spoorweg Lichter- " ^ velde-Dikamuide bedreigea die voor de t Duitschers de bevoorradiagingsliaie is bij • s aitmuateadheid voor haa weerstaad vaa i aaa Peryysetot Diksmuide. ^ ç j' VAN EN VOOR U ONZE BOLDATEM 1 2 »'■ ■ ■ i ii 1.- k Zou Ludendorff dood zijn ? ; ' Het gerucht vaa de dood vau Ladendorff | het hoofd van den daitschen geaeralea staf 1 had oolangs de roude gedaan. De trein van t Ludendorff was op eenea anderea Sreia ge- c loopen nabij Brussel. ] Nu komt het agentschap WolfF volgçade uitlegging te gevea , « Op 19 cogst, ten 11 uur 's avouds, kwam geaeraal Ludeadoïfl' vaa het front dgr V dsrs tsrog, wasaèer zija treia m boisieg kwtin met eea mnnitietrein koœende u;t tegenovçrges'eîds richtirg, Dabîj Brussel. De locoffïotief van den uiuaitietrein reed coes dea wegon in tween waar genergal Ladeadoxff a.et hcél «je sjaf-en zsjh.gcvolg plaats geuotnen had De treia vas LaAiadôrfF werd ontriggeid eu do aanger&mde w&|oa wierd verbrijïeld. Generaal Ludecdoiff wierd slechts gekwelst door enkele g! s en ijzerscherven maar niet erg. G.neraal H;u-denburg had 00k de rtisop 't Vltaiideische front meegemaaki maar niet de Keizer z joals mm beweert ». Komt het a niet voor dat dit duitsch bericht balyelingslaal verstaaadat Ludeadorff meer dan licht zou gekwetst zija?Ia Hol-îaad bewerea za dat hij dood is. De Vereenigde Staten van Amerika — Dg Amerikaaaâche Regeenng betft een welsroorstel op de verzekering der sol-daiea van hei handleger en van de vlout ter siadïe neergelegd. Iedere soîdsal kaa zich laten verzeki ren toi eea s >aâ v^îî 8 00 duliars (5o,ooo tr.) mils eeae jaarHjkschc premift van 8 do l-ra (4o fr ) p- r duizead. De verwezeiilijkiag vaa dit vou:stel zal dea Sttsat, volgeas berekenieg van 't boheer van geldwezen, het iej«ar 176 miilioen dollars k'.aten ea hei tweede jaar 38o mil-lioeç dollars (88 > en 1,900 miilioen fraak). I r... PETROL Daak aaa de bezorgdh«id der Orerheid wordt nu en daa vaa ambtsv/ege aan de bevolkiag petroî te koope gesteld. Er zija geaieentea waar nog eniel dit middel besiaat om zich in zalke ers derge-lijke waréh te betoorradea. Na, 't bealaat er, ea dit is iets waarom we de Overheid moetea erkentelijk toejuichea- Evenwd : ware er geen middel cm tevens dien verkoop imrner te doea geschieden op vreed-zsme ea deftige wïjze ? dit, tea eerste om onze Bond^e&ooten die ervia getaige zija, niet te doea ontsticht wordea over o^ze bestuurszede« ; tea tweede ea borenai tôt wtlzijn vaa de brave lieden die m-i«af al te dikwjjls,ter geïegeaheid van al die aaxbteiijke bsstellbîgen, gemeageld onder mecschen v&n mindere opvoediog, xoader verwaer overgfclevrri gtaaa aaa walgeade bakî«dig-hedea ? Honderdea lieden komea er af iuteus, in eea wanordelijk gedraag dat duart ver» schillâùde area achtereea : soms ia een nauw gangsken waar moet uit-ea-ia g-gaan wordea, ievers aaa eea herberg, waar ter-zelrertijd aadere opeabare dienstea geschieden, waar reis- en verblijfstoelati^gen moetea afgehaald warden, waar gestadig soldatea weg-en-weer moetea enz.... Er wordt daar gepraaind, gedoge», ge-drurnd, om dood ; gevloekt om de muren te sebeurea, afstootelijken klap uitgebraakt, oneerliike tasting bedrevea, ookal gevoch-tea,teenea versîampt,beenea gekwetat, klee-rea geschoadea, regeascherms en haud-zakkea gestolea, tôt groote schade vaa dea eerbied diea 't volk aaa 't Gezag is ver-schaldigd, tôt groot gavaar voor de kinders, teedere Jiedea die er verîrappeld ea veroa-gemakt wordea, tôt ware verergeriog en beschaming van àl wie aaders ia eea on-treffelijk gezelscbap aiet wil wt^dea gezien of aaar ouzedelijkea praat niet wil laiste-ren.Velea liên dis dit beter eeas bijwoo.»d>;a, doen hen bedienen vooraf, in den duik —• .9« Smt Eondag 23 en Maandag 24 Scptemhei % 2 1 B 772

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes