De Belgische standaard

910 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Juin. De Belgische standaard. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j09w08x88x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r Jmar H"' Wïit eratieM*» m«i iuMi(ir Zaterdag 10 Jun! liif DE BELGISCH STAnDAARD , y, ^ y |f ACn » p AA r% f 3 /v^ /\ Ç — T S fcJe bl « *» ♦##«t. ' — * lUtf®"* P*«t«n Vaste Opstellera; M. E. Bhlpairi, L. DtnrnRs, Y. Van Qrambewcn, >> BsïtTKAKf) VAN DSR Scheldim, D* VAM DB Perse, D* J. VAS DE Wcmttke, JUBL Fîïaiakrt «■■■■ fi sSgSiTKXmD V AJK lïtltt *w~ J. » «*« ** aVxmimeDuprijt s Voor aoldaten s Voor i «»aand »t. i,a§ — Voor a maaaden £r. 3,5e - 'Voor 3 « Niet «oldaten in 't laad : Voor I fr. 1,75 — Vw a maandes fr. 3^0 — Voor 3 maaadtn fp. 5>*5 Eiet «oldaten buiten 't laad 1 Voor x maand fr. 9,50 - Voor 2 mtwden fr. $,00 — V001 3 ««ancien ir. 7,50 Aanko&digingen 1 o,»S fr, de regel — Reklamen l 6,40 lr. de regel. — Vlnohtelingan s 3 iBlaaschingen van » regel* 0,30 Sr. Voor aile mededeelicgen tich te wendsn tôt s Vn<l>à MA COQUILLE, 2eed$. DE PARMB. ■■m iiniiiii—■ lia ■ —tïïi—ïïb 11 iiiii 11 ■■■il 1 1hi.1i .1 ii. 1 i nu ■hhihivihi '"i"» 'i*i .b^-n-iîT-mr-tt-i mwfcimnw îwsi'pih r » Hggggjb au—irrrr"-<sasMfga——————— ŒBIZEGEPRML. Tôt heden werden 5$,000 krijjfs-gevangenen gcmaakt. De stad LUTSK inj^nomen. Ambtclijk Petrogrod 9 Juni 5 ». Q?ze troepen, bun ogrosifif uitbreidend In de rlcbtiep van Rtvno-Kovel hebben na «en blo dig geyyçbt de vestiag es de stad LUTSK stormenderband ingenomen. Op verschillende plaatscn hebben onze troepen niet alleen de stellin-gen van de rivieren lutm m Styr in-genomen, maar doorwaadden deze en rukken vooruit. le GALICIE. op de beneden STRY-PA heeft onze infanterie door de artillerie onder steund, in een sprosg de vij-andelijke stelliogen van Trybuchovce-Ja&lovce iegenomen. Onze legers kwamen op de STRYPA, Wij hebben opnieuw, buiten de 40,00c krijgsgevangenen van gisteren, nog officieren en ongeveer 11,000 Oosten-iljkers gevangen genomen. Wij hebber insgelijks talrijke kanons, mitraljeuzen, munitie-depots, rollende keakens enz,, buitgemaakt. De optei is nog niet ge-daan, « De uitslagen van de gevechter van 4 tôt 7 Juni in Volhynk en Gûiicù geleverd laten toe te besluiten dai wij eene belangrijke zegepraal hebben behaald, die het doorbreken var het vijandelijk front beteekent. Zijne Maje»teit den Tsar heeft de troepen van jeneraal Broussilofi geluk gewenscht. De omstandigheden laten niet toc van nu reeds de regimenten kenbaar te maken, die streden tôt het verlies van al hun officieren. Het ia 00k on-mogelijk de namen te geveo van onze generalenen officieren gekwetst of gevallen op 't veld vtn eer. Het ware 00k onvoorzichtig de sectors te noemen waar de strijd het het heviefstwoedt. Ons Leven'5 oorlogsnummer ! Hcer Eugeee **n Noff«l vraagt obb volgeud schrljven op te nemeo. Volgeeroe I In verbond met de a. s. uitg&ve vas « Oc» Leven's oorlogsDummer » waario de lijst zal voorkomen van de katholicke Vlaamicbe studenteo ec oud-studenten welke aan den huidigeo veldtocbt hebben deçl genomen ta van hen, die tbans nog ia dienst ssijo, ver toe-ken we aile belaogttellenden en in de eerste plaats de studeaden en oud - studecten osa adresser! te bezorgen van allen die voor de Eerelijst in aanmerklng kansen komen. Ge> vraagd wordt een duidelijke opgave : naam, voornaamen, ambt in het léger, aandaidiog van Uoiverlteit, «eminarie, eollege cf nor-maalechool watr zij gesfudeerd hebben. Voor de IcrjjQsgevangenên en de geïnter-neerdm voega men d«n u&am van het ftamp ; Voor de Qtuondtn, gedecorterden, ontsla genen of terug in dienst getredtn soldaten >t b^voegiog dezer hoedatigheden gawecscht ; Veor gesneuvelden 0!aanwmden ctziehten bezwcken makkers, geve men benevens de f;evrone aanânidiogeQ, daînm vas bna over-ijdeii.Aile mededf èliogen te zendea aan dan hier Eugeen van Nuffel, secretaris van « Ons Lever. » 's redactie, Naat&a Zuiletsteiûstrait 2I PEN HAAG. Qel Mmû Offensiei on de Dniestei De Russes si]ft tea «a^val getogen 09 JuDi, na e«o beschieten dat dri« dâgen ht aar gehoudeo, op het front Pxipst Roameti sebe gress. 't 7A\ 250 kllometars. 0p 6 Ju: waieo reçds 4C.000 O atecrijkera, waaroi der 900 officieren, gevangen genomsn < eea hoadertal fesnoscen buitgsmaakt. Een verblljdende uitslag en prachtig g wrocht ! Het loflenstef gebenrt op hetzctfde Iroi als in Decemb r 1915. De strijd cîuurde tos Ob maand en '«ad gten uitslag. S'ech*s we den eeïïige stratsgische punlen bszet voi verdsre gebc-urt? issan. Hat aiat gelukken mecht veleredess wo den geweteE. De bljïondersta echter w; dat het ja^rg îijde a ler-or voordeeligst w» Thar.s is het atJtrs geleges. Oûzt hze znllen zlch herinnerea dat wij in een iOnz voorgaand«î kronieken middsn-einde Ju hebb^âangedaid voor 'fc uitvoeren van es offôBsiel mst goed jasr^etijie. Wasrom < Rusasa ?<p h«t front vaa OscembeK 19i5 ai hebben aangevallea ? Ongetwijfeld omd alsdan belasgrijke bïsUtiifgea werd« gedaan en vervolgens omdat de OastfDr kers vc-rscbiltende divisiss uit hun Oesî lijk front hebben gelicht om ze teg«n Ital te werpea. Mer» schat dat de Oost^nrijke nog 40 divisas voatvolk ep 't Oostelljk fro: staan hebbsr'.mitggadr-îs 12divisies ruiter: Heeft het Rasiiisc i offsnsisf voile kaga gflukken 7 't If? te ?eggsa zullen ae de Oo ttrijksche leger» Jot een *chteiuitwijk< kunnen verplichten en vervolgecs hot fro; doorbreken ? Men weet dat daïdanige offeasieven alti in den begince gelukken. Verdun e* b Trentin-lront zija ta 't bewijs van. 't Is ma blj 't bsbeuke» der tweede linis dat de mot lijkbeden beginnen. H.<«t moet ar bijgevoe; dat de Rassea er «chijaen naar te vecht< om groot sa goed te slaan. Binnsn eeni| dagen echter, zallen we skchls de draagwiji te vaa 't effsesitf nauwkeurig konaea oc schrijveo. Van nu af, nochtans, mag gezeg dat de Russes, of ze volkomea of gedeeltelii felukkea, den Boadgsnooten ess onachatb ren dienst bewijzan. De Russen aile h ail j hun nisnw poigoa. Hst Schrikbswiid Bijvoaais van 11 12 Mai 1916 werdi loor hft DHÎtscha veldferacfet ier dood v« >ovdeeld : Aifots Ramet, be^'iesde te V« ricr*, Victer Lsmolse, id., en Aifonsi iamet, naaist»r, id., voor zooeezegds splo jeering. W« Raaiet werd tôt 10 jaar veatln itraf veroordeeld. Alfons Ramet en Victor Lamoine w«rd( ;efusill»@rd. Alfonsiae Ramet bekwam g lade. ^wwijlaii ■ ■ ■■■ 111 ta tiMmmmmaSi De KrijgsVirrichtingen IN DEN BALKAN; Die slabbakken. Na bet in ne men va 'ier, vijf fortîa en hst bezetten van eer irachtige v^rdedigingslinie in d.n ru 'an ons expeditiekorps is de kalml veercm ingetreden. Het schijnt er in dsze kwestie op te ;egaan ta zijn, alsof de Duitsch-Bu ;aarsche legers alleen het belemmere n het verijdelen van een opdringeri^ «rorden van onzentwege hebben beoog< )f ze geslaagd zijn kunnen we niet aile ien omdat bun expeditie-korps voorl an geen eentje blijft gebaren. SCHOUWIN G OVER j 't Oorlogstooneel 1—un nu—m iiiii 11 m ! BELGISCH FRONT 1 8 Juni, 20 uur, ■ Het wederzijdsch beschieten bereikt of verschillende punten van 't front eer | groote hevigheid. r Houden wij het uog om YPEF Sedert een paar' dagen gebsuren om Ypei , diegea die on* niet onverschillig kunnen laten. Qistisr fcebban de Duitschers nogmaals j aacgevallen op het front van 't Hooghe toi aan de v^art va© Ypar op Komen, Hst fail • dat de Duitschers meeïdao twintîg mijoen-j reeksen deden spriagen vooraleer aan te val » len duidt er voldoende cp dat het crastig ge ; meend is. De eerste IMe giag voor de Ea-j gelsche troepen verîorea. . , Breagen we des» operatie in verbasd mei ' hetgeen over eon viertal dagen voorvic!, bel nemen van de eerste engelsche lijo op cet , front vas 700 neters véot Zillebeke, dar ^ wordt het duidel^k dat de Duitschers hier .. meerdan een plaaîselijk en tjjdelijk bezig-houdea baoogen. Met den aanval van Verdos [ willen ze de vestlag inaemen en 'i fransch leger belstten zija reservon elders aan U tevoergs. | Hat vechten om Yper beoogt het ter plaat se houden van Eogeîsche réserves. Zoo doen de wotdt aile loitiatiaf dea Bondgenooten o] ^ 't Wrttelijk front ontnomen. r Het ambteliék besluit van heden meldt Gedurende het gevecht gisteren ge-1 leverd is het den vijand gelukt onz< 3 loopgraven van eerste linie te besetten 5 Deze linie loopt door de puinen van he dorp Hooghe. Andere aanvallen blever zonder uitslag. m, Op het overige front woedt het ba- ■ schietea voort. 1 Het beakei op Terdsa headt us. < De Dnit?chers kondigen aan dat xij hel fort van Vaux hebbea ingenomen. Op 7 Jaoi « 3 uur 50 's nschts was het fort nog in owé « bezit. Sedert dien echter was all« verbla « diag met 't fort oaderbroken. » Aldus bet ambtelijke bericht van dezen da(j 8 Juiii. Het is dus waarschijdijk dat hst fort dooi de Duitschers is vsroverd. Alhoewal de on darbreking van aile verbindlng niât een at-doenifl bewijs ia om den val van 't fort te veronderstellea, toch is het aann«temlijk, daai de Fransche legerstaf het bericht aldus op-atelde na srvan overtuigd te wezen dat hel foït otasicgeld was, maar dat misschien noj hoop btston^, do r «ea tegenaacival het te ontzetten. Wij twijfelen echter aan dit ge-beuren niet omdat het de Franschen daartoe «an kracht of opschietlag zau mangele'n1 maar veeleer om^at de Ouit<?chï gestadige artillerle-werking een w§er-opdringen zal bslettan. We hadden hetzelfda feit voor 't fort van Douàumowî aan ta stippan. En rschts da kenrisgsvfng dat de daitscha artillerie gewel-dig de eerste en tweede fransche Jinrs van aon Douaumont toi Damtoup (ten Znlden het fort van Vaux) onder vuur houdt ware ge-noeg om ons in deze meeaing te staven. FRANSCH FRONT 8 juni, 15 uur, Een Duitscbe mijnontploffing op Kor 285 (ARGONNE) had gees gevolg. WESTELIJK DE MAAS besebisti^ OOSTELITK artiilerif-gevecbten tus schen Thiaumont - Douaumont. N zeven dagen hardnekkig vecbten i het garnizoen van 't front van Vau ten einde krachten gekomen en wer het in stukken geschoten fort doc den vijand bezet, Wij houden stan in de onmiddellijke cabijbeid. Parys 9 Juni 7 uur — OP OEN RECH TPROEVER DBR MAAS hebben ri Duitschers geweldiga sanvallen geric» ttçen onze stelliDgen Wegt es Oost 0 hofstede van Thiaumont. Aile aanvalk werden af<?eslagen. De OosteorijMe amalha ia de Âstico-Valli Met verdubbelde woede en kracht zatte de Oastearljk-rs hun offansief voort, tege 't Italiaaaseh front. De beteekenis vais de strijd habben we gisteren uitgelsgd waar w d# liggiog en de strategischc geg?vans daa mee ^epaard gaande van de Asiico-Vall omschPRven. Het mag verhe-ugend heeten dat d« Itaîi? non schrikkslijk oostenrijksch gewel* ten grootan deals wsten te bedwiagen, wa? op hat punt waar het nu is gekomen, mccl voor het ergste gevreesd. Essige Inîichtiagf desbetîeffeE^a zalleo dit voldoeade belichte la 't berek va» dris waken of açisief, wsi het Italiaaaseh léger niet alleen achteruitg worpea, maar h«t was genaodiaakt een g deelte Italiaansch grondgebied af te staan d reeds tellen kaa. Huidig hexettan de Oostei rijkers 300 vierkaate kilemeter Italiaa?-sche i;rond. Zt verovsrden dit aldoor eea mscht gen torteagordel die thass ia hua besit is hun rugsteuot. De hsele lijn Italiaaaach® foi ten van h«t Tr^stic front ging voor Csdort verloren. De laatste vesting Arsiago won thans ernstlg bsdreigd. Hoeveel mannen vs lorea de Italiaoen in dezen strijd, zal me vrageD. Het Oostenrijksch bericht gewaai van 35,000 krijgsgevacganen en van honde den kanonaec. Dit schter, alleen als maa itaf. n 11—uajij m 1 - Bjj OIZE KRIJGSGSfANGKHEfl Wat «« in Duitschland te eten krijgm, (Bljzonder bericht). — 's Morgecs 1/2 lite thee of coco, met 260 gr. brood ; het broo bestaat uit 601. h, koren en 40 t h. aardappi len ; de Russen sptkn dat io 3 happen biî nen. 's Middags 3 maal in de week soep va beetkoolen en aardappelcn ; 2 maal soep va visch en aardappelen ; ieder dag 's middajs 1 liter jwist gemeten. Dan 's avond» : 2 msal in de week peœ len eikels met opgelegde pruimen (soort va pap; ; 2 maal maïs pap ; 2 maal kastajajç gemaîen, daar pap van gemaakt met opgelef de appelstakken. Van dat allée, 's avonds 3/ Hter per maa. Des sond&gs, 's avonds om ure, in de plaats van 6 ura, 150 «r. brood e 300 gr. bloet-'pens met thee ; zoodanig dat • geen wormen znlt krijgen vaa vieeseb. t ates. la de scep is aile dagen vleesch gekoot zeggea de dultsche sm... maar wij yinden s toch niats In. En als gij geen pakken van hul krygt, is men verplicht van het te eten, wati daar kuat ge met qw geld nog geen eetwarei krijgeo... Eergisteren is te Parijs overleden, be Academie-Lid, E. Faquet een der groot ste hedendaagsche Fransche schrijvers Haversche Hapjes. Had ik het îsafst ssiet over het gedvid, besl? Iszer ? G zoo ; cm uw geduld op de prosf ste'.ka, ga ik daarover nog wat zagen. Al valleode leert men immers loopen? Wcl ia, ik h^wonder uit ganscher hart, met heel mifn ziel de zoogsnaamde htldhnf-tige deugden. Zij verdict!en b. v. allen een stacdbeald van wit-glaczead marmer hier beneden en een kroon van helstralende glo-rie daar bwven, de helden onder onze jon-gans, die onverseagd en onvervaard, met de vîsm manie gtfestdrift der vaderJandsîief-de in 't bart opstormen legen de Moffen en meî een glimlach op 't gelant bun schoone ziel, gslouterd door lijdeia en zeifopofferiag, wesrschcakea aaa has Sçhepper ea God. Uit hus bloed ea hun doed wordt 't nieuwe vruchtbare leven geborea voor laad en voor volk. Mont b«t graaBtje nist eens sterven, opdat het oatteieman, groeien an gedeijen kanne ? Vlaamsche en Waalsche jongens, reeds çsvallaa op 't eereveld of dagelijks nog be-reid uw warm-gezend bloed ta vergieten voor recht en voor vrijheid, diep. heel-diep buig ik mij voor u neder en 100 ik naar u opkijken durf, dan is het slechts met b#won-deriag ea ontzag, want helden en martelaars zijt gij ailen-, omdat gij het grootste en het boogste — uw jong leven — opgeoff#rd hebt of opofferen wilt op 't altaar van den plicht en vaa de Hsfda. Maar.... Ha, we*st geruet, 't is niet om u te klei-seeren, dat dit « maar » zoo gluiperig komt 8cntsraan sebuises op bovenstaande welge-mesode en welvardiende îofspraak. Maar, aoo moedig sterven schoea, held-haKig is, kan stil-geduldig leven en lijden soms no^ schooaer, ja heldhaftiger zijn. Wie dàt geschreven heeit, ig mij oatgaan, doch abast mo«t het iemaad zija die lang e?l6cfd en v?el geleden heeft en die op som-mige oogaoblikfcen dan dood, komende uit Gods hand, wellicht bijgerospen heeft, want anders zou hij het, mijns iczisjs, aiet kan-a^a of m sa sehrijvea hcljbeo. Gs treedt, beste lezer, mijn meening bij of niet, mij goed, doch ik heud staan Kat er t&lloozen zijn, die door hna stit.geduldig lijden evea goed of béter soms dan anderen door hua koea-geestdriftig sterven dlendsn vereeuwigd te wordea op doek «of in ateen tan aassien der to6komstige geslachten tôt d* voleinding der tijden l Dech wat stijn deze vsrgankelijke tijden ^ergelekcn bij de emdeiooze eeuwigheid ? Preek ik ?... Nu, het woord doet er niets aan, indiea de zaak door 't woord aitgebeeld en verjsla^kt, maar waar is. En is deze 00k werkelijk waar ? Hd, mij a fceste joiget;s, ge sijt immers geen binderen meer ? Al zijt ge, ia groote meerderheid, nog jong, toch hebt ge in deze droœmeSs beroerde tijden, genoegzame la. venservaring opgedaan om achfn niet a»eer te verwarrea met wezen» om ja flink en uit uw eogen te kijken roedom a en om diep éa crastig te schouwcn in aw eigen ziel. De barde echool der beproeving en van 't lijden heeft uw verstand veor de jaren ge-rijpt #n ge kesft dat slechis te gebruiken om — verschoon mij zoo hst n wat pretentieus lijkt — u te overtuigen dat het waar is, wat Lk hierbovea neersebreef es hieronder her-îaal : Zoo mosdig sterven schoon is, kaà gedal-lig lijden evea schoon, ja soms nog schoo-aar zijn. Lust u dit hapje î Of is het wat bitter ? jJukkig dan dat ik u te vorige maal het velbekesde Vlaaroschr spretkwoord in her-uDcring gebracht heb : < Bitter in dea nond.., enz. » Tst weerzieas J y. n,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes