De Belgische standaard

1350 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 30 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40h57/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I «• Jaar. — N° 1 44 Vijf centiemen het nummer Zaterdag 4 Sepfcember i **1 b De Belgische Standaard ' or Ta ai en '"Volt. Foor &oâ m - h? ?w © Laxtrî Abonnemen'sppys voor 50 nnmmers (2 maanden) bij voonu'tbetalinf; : Bestuurder : ILDEFONS PEETERS. Voor de aoWaten : S,50 fr. or de Eiet-80ldRten - In 't land 3.50 fr. ; buiten 't land : 5.00 fr. Vaste opstellers : M. E. BELPAIRE, L. DT7YKERS, In<1, l31'lrind-rmpUrCn ^ g£Vraasd' wordt dc abonnements- y yAN G&AMBEH.EN, B. VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIA.ERT Voor île n&ededeeîit5go?i .-:cb wr-den tôt; VUlt MA COQUILLE, 'i ediik PE Pfhffnt. Afkçikondigingea ; .■ .95 {«. ne re«ei - ' • ':î«mer ; 0.4.0 fr. ">■ t» WocbtqjUnjén ; ^ folassehïyirfcr: 1 »ti » es-,-s, <•:■■ • J'Accuse « .Ee» Duitscher heeft dit boek geschreven. « iVîfcf «en Franschman, een of een Bngelschirian. < Een eerlijh en rechtschapen Duitscher, die niet gekocht werd en niet te koop staat. ; « Een Duitscher die zijn land als iedercen lief heeft en dit boek schi ee1 juist omdat hij het bemint » Zoo eindigt het boek, en waailijk was die ; vt zekering niet gansch overbodig, want het werk is wel de bloedigste aanklacht, die set. rt 't begln Tan den oorlog tegen Duitschiand werd gericht. Wie is de schrijver ? Zijn n»,un wordt niet vermeld, en voorzeker is hij gc< . Pruis ! Maar een eerlijk man is hij onge-twjjfeld, breed gekultiveerd, eu vooral een ; man met scherpen blik. Ik had, ik beken het, graag gexien dat hij deu moed had getoond zijn werk met zijn naam te onderteekenen, oni er zoo des te meer waarde aan te geven. ; M<-.ar dat zou hem aatuurlijk duur tôt staan | zij gekomen in een land waar de vrijheid nieis is daa een ijdel woord I Hij schreef zijn boek om de oogen van zijn vo te ipeaen. « Men heeft het Duitsche « «oli< btdorven en verbiii d om het op te « hitsen voor een oorlog dien het niet voor-« zag, waaraan het nooit had gedacht en dien « het niet wilde. Onder voorwendsel het te « L îrijden heett men het onder 't juk ge-bracht. » Ën oie zijn doel te bereikeo, wil hij het vol^ende bewijzen : « 1/ Dat deze oorlog sedert « i =. ijg ontworpen en voorbereid was door « Duitschiand en Oostenrijk, niet enkel onder « mihtair, »aar 00k onder politiek opzicht : « 2/ uat rnen sinds lang besloten had aan het « Duitsche voîk te doen gelooven dat deze « -uivalleude GOrlog een oorlog van zelf ver-« ieJiging was, als- eenige middel om de « geestdrift bij 't volk wakker te roepen; 3/ « dat deze oorlog voor doel had de opper-« h erichappij op het vasteland te verove-nn vervolgens Engeland van zijn roi « v ,n etrste Macht ter wereld te berooven....» i\l ' vaste logiea wordt deze thesis uiteen-gt , aictonmeedoogendeklaarheid. Gcen at tk-ie brosineu worden geraadpleegd dan het oorlogeboek door ieder land uitgegeven : het geel boek van Frankrijk ( 161 documenteu ) ; het blauw boek van England (161 doaumen-ten) ; het 01 anjeboek van Rusland ( 79 doc.) ; het grijs boek van Belgift ( 79 doc. ) ; het wit ; b ek van Daitschland ( 36 doc. ) ; het rood | bo : van Oostenrijk, dat eukel zes maanden na 't uitbrekefi van den oorlog verscheen. Na d v boeken ra«t elkander vergeleken en 't een ûoor middel van 't ander opgehelderd te heb-be», kwan de schrijver tôt de voile overtui- ■ gir <1 dat « ûuitscblanden Oostenrijk de schuld « dn..gen,vvetensen willens den Europeeschen « oorlog te hebben doen nitbreken. » Dat is geen nieuws voor ons, voorzeker, jnaar nienw is het wel die besehuldiging te ho< ren uit den mond van een Duitscher, en het vreeseiijkedoorzichtte belastigen methetwelk hij cie gebeurtenissen, die den wereldbrand oumiddelijk voorafgingen, in 't licht stelt. 'Lt was betoog zoo volledig en klaai. Ook spi 1 de zaken van zelf, geen commentaar « is bijnoodig. De houding van Sc-rvifi, van Ru id, van Engeland, van Frankrijk> de ni m B.îgie, ie loensciiehandelwijze vaD Oot njk en Duitschiand, ailes koint lot zijn recht ; niet éen punt laat schiijver in het ■ dor, ,-e. Bitter spreekt hij van al de puinen die «Kultur »in Du tschlann zelf zal op-geh pt hebben. Voor larige jaren, 200 niet v vo i] i b» eft Duitschiand den bevoorrech- 1 te. ' ' • 1 .-!• ur I, dien het dank aan de i lar^c vrsd sjirer. had verworveo: handelen ' nijveiheid, macht en invloed, colouien, ailes ; dreigt schipbreuk ta lijden, 't werk van Bismarck is aan 'twankelen.En dit ailes is te wij- j; ten aan dan rampzaligen invloed der Pruisi- I sclie Junk«rs, aan 'tstij^end ongeduld van het l militai'" elernent, aan de ophitsmtren 1er pan- | geruiaîiistcn.aan den-otvleschbaren'bc'pruxed ! der impprialislen, die voor Duitschiand ài de plaats onder de zon, nevens de wtreldh^er-schappij cischten. Z 'Tineklaar straalt Duitscblands verant- f wov o'ijkheld uit dit boek ; en schrijver er- J vsu moot wel diep verontwaardigd en bloe-dig -, .LTiefd zijn, om zoo onzacht dc vinger teleggen op de woriden van zijn vaderlaad. «'tS. îiijnt, zoo schrijft hij, of de Duitsche re-g uiterlijk Berahardi'sprlnciepcn volgt n m ven iig de beschrijving die Kant gsf van I den «politieken man zooalshij niet moetzijn» tôt voorbeeld heelt gekozen : «Waar de mo-« reele politiekuitscheidt, ?ejrde de wij^c man « van Koçriigsberg', begiîit de politieke moraal « die,ge!ij-i de iinmoraliteit, gegrond is op de « volgende sopblstieke beginselec ► «1. Fac et exusa. Ncem eene gunstige gele- : « genheid ^e baat om u meester te maken van * een recht over uw eigen volk c{ over een « naburig volk. De reçinvaardlging zal ge- < makkelijker en eleganter zijn en 't geweld « lichter te verzachten na de daad dan indien « men op voornand naar overtuigendo r»'dens « uitzieten tijd verliestom naar tegenstrijdige « opwerpingen eu argumeaten te luisteren. * Die stoutheid kan zelfs doen gelooven dat j « meniunig overtuigd is van de wettelijkheid « der daad en de god van 't succès is, nader-« hand, de beste advokaat. » 2. Sic i^scisti, nega. Wa' ge zelf hebt ge-« daan, bij voorbeeld «m uw volk tôt wan-« hoop en daardoor tôt opstand te drijven, « ontken dat gij cr de schul i van draagt. Ver « klaard/ingend dat in gevalvan het overwel- \ * digen van een naburig volk, de schuld ligt < in de natuur yan den mensch die, wanneer ; « hij in 't geweid een ander mensch niet vôor « is, zeker mag zij n dat deze hôm voor zal i « zijn en onderwerpen. » Is dat niet in weinige woorden, gansch : Duitschlavds politiek verklaard, vanaf'tbe-staaa van 'tkeizerrijk, en ook d« echte,eenige politiek van Pruisen sedert het begin ? Want reeds Frédéric II zegde : « Zijn woord geven j « was een bthoeite van 'tverlcdeu, er aen te ! « kort doen is eene behoefte van 't heden, » j Bethmann-Hollweg was nitt cynieker dan i dat. Maar schrijvtr wil niet enkel de kwaal blootleggen, hij is vooral bekornrnerd met de geuezing ervan ; hij biijft niet staan bij de beschuld'ging, hij gaat varder, en duidt den weg aan die, volgens hem, de eenige oplos-singkan brengfn, en hier legt hij, volgens mij, echt Dmtsche naïeveteit aan den riag, of inisschicn zou iK moeten zeggt.n : pacifis-tische naïeveteit, die ht m laat droomen van eene boeiende, bekoorlijke utopie. Wat zal de vrede ons brengen ? vraagt j schrijver om te eindigen ; en hij antwoordt : Hij moet ons brengen een dureoden vrede, ! steunend op vaste, wettelijke basis. Het systeem yan den gewapenden vrede wordt veroordeeld door 't vreeselijke van den hui-digen oorlog. 't Heeft gegeven al wat het kon en komt uit op eene hachelijke failli«t. 't Eenige wat de volkeren voortarn kan verdedigen zou zij een " vreedKame bond-geaootscnap der vrije volkeren, gesticht op de wederzijdsche erkenning hunner rech-ten, en op wederzijdsch vertrouwen " ; een wereld gemeenebest, waar het bondgenoot-schap niet zou rusten op macht, inaar op vertrouwen. Woerom hebben wij hier te doen met eene gedachte van Kant, die aan de mo-gelijkheid vanzulk gemeenebest niet twijfelde. Dat vreedzame bondgenootschap zou enkel den vrede Itandhaven en de gemeene belangen verdedigen, sonder de opperste rechten der Staten te schmden. Een heerli]ke droom, waaruit onzegbare weldaden over de volkeren zouden vloeien, indien hij te verwezenlijken vras ; een droom, wel in staat een« eerlijke, verhsvene ziel warm te maken, maar die, ik vrecs het, een droom zal blijven. Want een der bijzonders'e voorwaarden tôt verwezenl.ijking is het we-derkeerig vertrouwen.. Eu wie, iu Eui p;i| < f in de wereld, zal ooif nog vertrouwen hsbben in Duitschlands woord ? Daarvan heéft Duitschiand zelf ons voor aitijd genezen 1 En schrijver zelf heeft geen illusies over zijr, vaderland... « Mag men » eene vreedzame politiek vai. dien aard van » Duitschiand verwachten ? Is zij mogeljjk, » tfe^even den staat van zaken heerscheud in » Piuisen en in Duitschiand ? Iri mijn gedacht, » n.:ei)... Hv.t it Pru'sen heerscherid absolu-» tisme vindt weerblank in het Duitsche kei-» zerrijK.,. De hetrschappij vau Pxuiscn in de » regeerisig en in cleu Rijksraad, het feit dat » de kcizerlijke kanselier terzelfder tijd voor-» zitter is van het Pruisisch Cabinet, de uit-» sluitelijke militaire heerschappij van den » koning van Pruisen in zijne hoedanigheld » van Duitscfien Keizer, en vooral zijn recht » den oorlog te verklaren en den vrede te » sluiten in naam van het Rijk — zelfs zonder » toestemining van den Raad—-dat ailes-werkt » te samen en maakt van het Duitsche keizer- » rijk eenesoort succursale 7anhet.kor.inkrijk » Pruisen. Al de iuut#n en zwakheden der » Pruisisch-f! • istituMewerkea—als besmet-» telijke ziek'en — op het keizerrijk... Abso-» lutisme heerscht overal. Op discreete wijze » in Duitschiand, brutaal in Pruisen... » 't Pruisisch absolutisme, 't Pruisisch mili- j tarisme, dat zijn de vijaaden die den schoonen droom zullen verijdelen. — Ik zou er nog bijvoegen deu Pruisischcn geest van leugen en bedrog. — Waar ligt het heilmlddel? Bij het volk zelf, antvyoordt schrijver. Laat het volk eindeliik het stelsel beoordeelen dat het op den rand van den afgrond bracht ; en laat het dan den moed hebben te spreken, te i eischen en krachtdadig op te treden tegen " het bloedig impérialisme, tegen de politiek van verovering dàar, maar dàar alleen zal de reddiog uit.grooien, voor Duitschiand niet alleeu, ook yoor heel de wereld. Ik denk dat niemand tegen deze denkwijze ! protest zal aanteekenen, en wat mij betreft vind ik het een heugelijk feit nog één Duit- | scher te ontmoeten, nog zoo vrij van denken, I i trots de ijzeren Kuitur ! L. D. ! J LCENSCHE STREKEN De Duitschers denken zich ailes toegelaten in Rusland. Na hun onderduimsche werking om Rusland tôt den vrede te overtuigen.kon-kelfoezerij die zoo deerlijk misiukte, wilien ze nu ook het russisch volk opruien.Ze buiten den huidigen toestand van het russisch leger uit om het volk op te hilsen. Ze kunnen het i niet opeolijk, ze doen het onderduims. Met ■ tusscheukomst van de neutrale landen zen-den ze tegenwoordig in Rusland allerlei koopwaren eu lekkernijen, schoon ingepakt. En in die koopwaren en lekkernijen steken rus«»ische manifesten die den toestand van 't Russisch léger inride donkerste kleuren af-schilderen en het russisch volk ophitsen om den vrede te vragen. Deze ophitsingen hebben r.atuurlijk ten doe! onlusten te verwekken tusschen d bevolking. Maar Jiet russische volk blijît gescHaard eendrachtig en krachtdadig rond zijn leger, waarop het steunen biijft tôt de eindzege. IN DEN BALKAN Met Bulgarie wordt het daar een warboel-tje ongehoord. We kunnen 't m*ar niet slikken, waarom zooveel spel wordt gemaakt rond dit neu-traal land, alswanrieer Servie zich zoo io-schiki:elijk toont tegenover de Balkanstaten. Ten cht nuig be^amd worden wat Clemenceau in « L'Homme enchaîné » zegde : «Onz^ diplomatie heeft in de Ba'kans erge flaters begaan.» Doch gedane zaken hebben geen keer. Eene krachtdadige werking in de Dar-danellen, een stukschieten van Smyrna,waar de Duit;?chers thang munitiefabrieken inge» richt hebben, zouden meer uitwerking hebben dan 'L praten rond een groene tafel. Daar Bulgarie, spijts ailes, dubbelzinnig biijft, wa- j re 't maar best Bulgarie zoodanig te nijpen dat het niets meer kan verkrijgen. Dan wa-ren we van heel dit boeltje af. POSTVERKtER MET BELGIE De plaatsen ln België, welkç tôt het post-verkeer met Nederland, over Aachen, zijn toegelaten, zijn : Brussel met de voorsteden en omliggende plaatsen Anderlecht, Auderghcm, Boitsfort, Cureghem, EUerbeek, Evere, Forest, Oans-hoven, Haren, Jette, Ix°lles, Koeckelberg, Laeken, Molenbeek, Saint-Gilles,, Saint-Jos-se-ten-Noode, Sebacrbeek, Terveuren, Uccle, Vilvoorde, Watermael, Woluwe ; Verviers met Dison, Dclhain (Limburg), Ensival, Hensy, Hodimont, Pépins,en, Stem-bert.Luik met Augieur, Ans, Chêné. Flémalle, Grivegnée, H-'rstal, Hollogne-auk-Pierres, Jemeppe (Maas), Jupille, Ougrée. Sclessain, Scraing-Tilleur. Val-Saint-Lambert,Wandre; Antwerpen, Hasselt en Welkenraedt. HET LAATSTE BOMBARDEMENT VAN ZEEBRUGrGE Over het laatste kust-bombardement weet de correspondent van « De Tijd » uitdrukke-lijk te zeggeo dat de materieele schade bij-zonder groot schijnt te wezeo. De nog onlangs gebouwde hangar voor onderzefiers is geheei vernield en daarmee ook enkete duikbooten. In Brugge werden de 9O zwaar gekwetsteu in het Engelsche klooster overgebracht. "f t :: 'W3.& f ^ r /it Parijs 2 September. 15 u. Men meldt in den loop van den nachi slechts gevechten met grena-den rond Souçhez. Eenige artilleriegevechten in den sector van Neuville en in de streek van Roye en in de Voge.ezen. Een gevecht met springbussen op den Schratzmannele. Petrc^'rad, 1—9—15. Streek Riga-Dvinsk: groote bedrijvigheid dooi' de Duitschers. Rech-teroever van de Vilia: onze vooruitgang duurt voort. Wij hebben vier kanons en mitrailleuzen buit gemaakt. Tusschen de Vilia en de Niemen : de vijand nam het dorp Otanij in op den rechteroever van de Meretchmka. Streek Loutzk en Galicic : het getal krijgsgevangenen welke wij hebben gemaakt overtreft 100 officieren en 7.000 soldaten, de helft Duitschers. Streek Bourkanoff Boutclach: hevige aan val! en afgesla-gen door geschut en bajonnet. Op sommige plaatsen is de vijand, on-machtig een voortdurend lijfsgevecht uit te houden, er toe gedwongen i geweest zich in zijne loopgrachten terug te trekken in onze handen | krijgsgevangenen latende. , OuRLOGSNIEUWS. WAAROM GEEN WESTELIJK OFFENSIEF Sedert de Russen aan 't plooien zijn ge-gaan, heeft het aitijd aan 't grootste gedeeite van deze soldaten verwondering gebaard, dat een offensiet van onzentwege in 't Westen uitbleef om zoo doende, den Duitschers te verplichten hun optocht tegen de Russeo te staken. Waarom dit niet is geschied is ge-weten door het Hoogbevel alleen, doch wat we m»gen en moet en aannemeu is dat aile oorlotfsverrichtingen van de bondgenooten samenhangen• Aile gebeurtenissen zijn in gemeen overleg geregeld eerst, om later dan in gezaraenlijke verstandhouding uitgevoerd te worden. Indien we geen offensief uederi, moet dit aitsluitend aan dit wederzijdsch overleg geweten worden. Wel mogeiijk mag aanveerd, dat de groote last dien den Russen thans treft dofer hen is gewild. Gewild in dien zin, dat Rusland een " menschenmagazijn " ziinde, Rusland het lx!8t een algemeen duitsch offensief kon onderstaan. Want hier moeten we wel inzien dat de Duitschers noodzakelijk en zedelijk verplicht waren een offensief in te zetten. Zij hebben dit eerst be-proefd op het westehjk front, doch ia zooverre, dat het maar bij een tastea langs Steenstraete bleef. Dit tasten heeft den Duitschers er toe geleid te doen inzien dat we ontzaglijk gewapend waren en van de twee kansen de beste nemend, spoedden zij hen naar 't oostelijk front waar iedereen weet ; dat de Russen, tydelyk zouden moeten. onder-doen, omdat ze met een tekort aan ammu-uitie af te rekenen hadden. Doch in hunne verblindheid zagen ze toen niet dat Rusland al zoo vtel wil zeggen als de oneindigheid die nletis te bereiken.Hadden we nu een offensief moeten inzetten om de duitsche rameiing stop te zetten,dan-hadden we vvellichtslecht werk verricht. De Duitschei 8 zouden bedwongen geweest zijn en wij hadden een weerkeerenden schok moeten onderstaan. Best was dus maai de Duitschers telaten boeren. En de huidige omstandigheden géveudeze zierswijzegelijk. De Duitschers zijn daar bezig met vetl, on-eindig veel volk ten ondoeme te doen verspe-len, ze moeten er ontzaglijk veel munitie ! verspillen en ze grijpen maar steeds in 't vage, lijk een dwazedie naar een schim grijpt. Biosf dien hebben wij onzen munitievourraad inge-daan, hebben we ons leger uitgerust voor een naderend offensief dat wel voor ons zal be-slissend wezen en niet kan rusten op gedeel-telijke overwinnjngen. De russisch® aftocht bereidt deze westersche optocht. Daarin motten we betrouwen. OOSTELIJK FRONT Loopen de Russische legers gevaar ? Dit is de eenigste vraag die we ons thans moeten stellen. Wat geeft ons dat de eene russische vestlng na de andete valt. Wat geeft het dat tijdelijk veel land ingepalmd wordt als een leger gaaf biijft en geheel. Het innsmen van vestingen is een bijkomendo zaak die leiden kan tôt de verplettering van een leger. Is dit met de Russen gebeurd ? In geenendeele. Aile vestingen in Polen moesten voor 't ma-terieei geweid onderdoen ; maar steeds ont-snapte het russisch leger omdat het achter zich het.oaeindige land liggen heeft, Natuur-lijk is 't dat het russisch leger groote verliezen lijdt, doch met den tijd rijzen de nienwe soldaten bij milloenen als uit den grond ; de levende sterkte biijft ; maar het duitsche leger verliest nog meer mannon — een aanvaller staat immprs aitijd in meer gevaar dan den aangevallene, — en het werdt zoo klaar als de dag dat Duitschiand onmogelijk de mannen kan maken lijk het de obussen maakt. Doch buiten dit enorm vooidtel wist het russisch opperbevelhebberschap nog steeds zijn huidig leger gauf te houden en kr«cht g. Het trekt wel achteruit, maar de Duitschers f zelf bekenuen dat het ah eene... obsessie , wordt. J Het ontglipf aan hunne greep en deze ge-durige ontglipping is als f-en sarrende trei-tering. De Duitschers hebben Gslicie ontzet, hebben Polen veroverd, hebben vesting na vesîtingd en vallen «f waar zijn ze rueeko-men ? Ze zijn gekomen vei in een vrepmd land, waar de moerassen liggen en de waterioopen die meer dan eene glorie, op haar toppunt,hebbe 1 versmacht en waar nog ' steeds een vechtend russisch leger staat dat geduldig wacht naar ammunitie en aile an-dere bevoorrading om zij,] pieuwe mannen ten njeuwen optocht in te zenden. We betrouwen op de Russen, lijk "re op onsende Engeisc^eri en de Franschen betrouwen. Want zouden wij iets betf-rs heb- ' ben gedaan indien wij in denzelfden toestand hadden verkeerd ? De bewijzen liggen voor de hand in 't verleden. Het fransch leger moest wijken onder de overmacht vaa mannen en kanonnen tôt tegea PArijs ; het en-gelsch leger week mee ; Namen, Maubeuge en andere forten vielen ; het belgisch leger moest Antwerpen prijs geren; maar 't zooge. zegde, 't zoo gewaande uitgeput'te fransche leger yersloeg den Duitsch op het kritiekste oogenblik op de Marne ; het engelsch Met het duitsch door Yper niet en ons zoo kieio belgisch legertje, uitgeput en tenden, stuitte den duitschen vloedop den Yzer. Het russisch léger is gekomen op het kri-îieke oogenblik. Komt niet aitijd, de levende .heldecdaad uit den kritieseben toestand ? We betrouwen op de Russen omdat we door dezelfde wegen zijn gegaan. IN DE DARDANNELLEN. •-De laatste week var, Augusti is het alge-meeu zeer kalm geweest op het zuidelijk front.In denoorderstreek hebben de,Britiisch« tro per gelukkige g vechten gel verd die hun het begit ver2ekerd h bben van eene hoogte lie gewddig betwist werd ten Westen van Biyukanafarta. Bi) het transportschip dat den 20 Augusti door een.onz 'r vlieglpesteUen ge-zonken isin de ankeiplaats var. Acbabrilim-, n moeten gevoegd worden vinr andere, gezon-ken door Brifsciie ond"rzt:ers waarvan twee op Uetzelfde punt en twee andere tusschen Gallipoli en Nagara. De kanons der oorlog-schepen hebben verschilli. e schepen bereikt die in de zeefingte verb'ijvei, EN JAPAN ? De uieuwe japansche gezant te Parijg ver leendeeen p^rsgesprek a^n € Le Petit Parisien » waaruit op den voorgroiîd treedt dat Japaa wel hulp zou willen verleenen aan Rusland. Als de wil goed ûs dàn wachten we op de daad. DE WERXSTAKING in Zuid-Galliezou geëipdigd zijn. Eenakkoord werd tusschen m jnwerkers en patroons ge-sloten, ten voordeele der werklicden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes