De Belgische standaard

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 31 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9c6rx9441m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

t» StM H- 300 i55 i Zondaj 31 Otcember Î9i5 & iaandag ! lairari 1017 jisiinmini j fmr t9KUii*x i | .naaua î. s-aS | • aaaaadc a-g« g I mu sdt " §-?§ | SM iotgsë**l ii» 'î '«»««» i t dom-jè f. i"7S i tmaaswi" g-£o | ■ §-85 i Btttft- 't ?» 1 t RMSd J. £"§6 i « £<•' ® A «; DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL •i BEHEER: mi* «Ma UcçuiM*» Ssadiji OS PARU! \ Klalaa aaokeadi-ginser- fl..S5 i. ds rentrai. 8«Clt£CR3 t VOl* gea* o"î.Tçsa. feeesat. —e"TT n R A c H T ^ — ' Stichter1- B e^1juTdiTna™J*!^ ïidefons Peete v. - Vaste Medewerkers (M, M, Mptin, t, ihtykm, P. Bertrand Vm tor 8ck*Mmf B* Vem dePerr», Df h F«* d» Wmtym, Junl FiUiatri, B'J.). Dt Wolf, J. Stoum, 10. Watt**, -«"vktv--- afcaxœywBisî*«rïwsïEsssïmraTmwmt>»aMwwa»gang, wirni 1*1 mm m » iina^K^gi.iiiiifcin— i miin aswœ5»HHBMre«?3aparftSïaa«9BS»«32aMâK»M«««««*BMBBaBaacsc«Besas»Ksas0BB««BS*aaaeaK^WjD»a « ? I \ . . Ter geSegenheid van Nieuwjaar zijn onze bureelen gesloten en zaï ons blad Dinsdag niet ver-; schijnen. ■ i K iiii—" iiiitiimiT '^:ca<va.^g'«x.yc'TKrtf»:,frn/saBBWiWMi'ifJ.'M»'«Jiw*"" i Zalig Nieuwjaar Soldaten I 't derde jaar stapt ge in met den sommer om dezen die ginds overden stroom de verdrukk ing en de slavernij op hun schouders voelen wegen, met dat pak van uw eigen leed, met de smart van ontberingen allerhande en met den last van de onverzadigbare begeerte. En toch voor u, Zalig Nieuwjaar, uitter harte, in name van uw ouders, broeders, zusters, geliefden en dierbaren alle-maal door den band van 't zelfde bloed Zalig weze u 't nieuwejaar, 't is te zeggen zegenvol naar lijf en ziel. God spare u om uwe edele schoonheid, om uw offer, en voere u dit jaar in de armen der vredige omhelzitsg. God wake over uw leven, opdat ge levend ook, de bekroning en de be-looning mocht sennen van uw stre-ven.De strijd duurt lang en zwaar worden de dagen... Geen moed ver-loren ! Vôor u ligt het land en 1917 za! brengen de geestdriftige optocht met de flapperende vaandels in uw weer vrijgeworden steden en dorpen. Zalig jaar 00k hen die door den oorlogsgruwel getraffen, de wereld rond gezaaidliggenals deverstrooide bladeren van een ontwortelden boom; die hier en elders de bloedige prente van hun verhakkelde voeten hebben geslagen in ondansbaren grond en driemaal het kruise van de feastii-ding hebben gekend, Zafe'g jaar de vluchtelingen die have en goed ver-loren en om en in hun vluchtelings-schap veel ondankbaarheid nevens luttele beiangstelling hebben ge«end bij eigen vote en vreemden. Het nieuwe jaar brenge hen 00k deii vrede en het terugzien v;m hun wel is wacir verwocste erf, maar waarop de bloeiende bloeme tiert van hun alster eade liefde. Soldai» en vluchtelingen, gij die van den oorlog slechts de gruwelijk-heid hebt gekend, u weze dit jaar het laatste van de smert en de verwach-ting.De Heer zegene u f PAPIERLINQEN Em p«rlaot]4 vas 'a Schuwa-Piér îb aari't vechtea cat 't fesar , stuifï mst Rtchte-Ja. Hos là op asalkandsr slogan I BseS stepsl: Uiï j&i^reclîbajd, sijd, tooTeerdij,.,. wiilen-j degrooîsr an rJjïerëija daa Rcchtc jic, i« Schuw« Pkr, plo s 0a bij aschte, feet huis van R-ïcats Jaa biaLs-iig ôaprûn^eD, heeft er alias ko:î en klsia r^shîgesî, de kiy;c!erea han haadt, *f^ek&pt, da mseder vermoorô, de âoekters 6ij b.iî h'sar suitsagesisurd, feeei de woossta in branâ* geitskeB... om ciods- -, lijfe cp Rfchïô-Jaji te bots»©, «^aarnifê by bu aas 'J ^altères is dat taij erbij zuefet ea. lisait -ï s egâl... es.,, ktaâkî. 'I Gaat aiet, g*ao I )&-' m«yt Schnwf. Pier ia «ija bi v ajuste. ~ „ Jap, wiiktî wb koaîsa o^er vr»rd; 3iS ??iï i . schafd -vaà al 't W?-««5k i-e» '« or-aie i scçlijke aat gaat vol» gea ! " Ea bu_V pwîauîj s r&u 'a vr»***&&! «Veike zi) : si* P?-',: ju àiv RiCUte-jAî" scu JeQ «illan àwin?»& bj - Se n»t Pier vreé® te teokeafce! 'a Ferlan js ?aa 'a aaiwoordje : de Rachte-Jaaaea ciet, maar ai de... Scbuwe Fsàrea ! OORLOG en VREDE Oorlog I een schrikheeM dat raea jï i voor goed ia de gchâéuwen-duîsïtraia{ ivan 'ivgrleden tetuggedreven achtie;, ;eea cachtmerris die ds volkeres vroeger ; | ! teisterde, maar niet meet op zijn plaata; |wa8 in 'ê volls licht dsr XX' eeuw. En), f thaii» 1 — thans woedt de plsag reeda ;, overdsvissen maandea ; vult ] ds aarde met bloed ea oaîaeltende ram- • ] pas, omvat bijaa 't geheela menschdom. |, Oorlog cu3 in scbrikbareade werke- ; i lijkheid. [1 En vrsde ? — de vsoeger gesEiaakte, J ' î»ass niet gewaasdeêrae daar bij soo'' b8?tïsT?d ^as# soo sormaal scbecn.j1 Vrsde, waar aïlea t:u ti&ar Irachtea ala ' aaar da vciiige baven, ta ^oslige oti-\ staicoige zse. Vrede, op sarde gsbracht j door de Kerstsagelen, dis zo&gea boven^ de Kribvaa 't vlcescbgewordeïi Woosd. : Er ia cièts dat meer ia tegeastellisg ' scbijntdaa oorlogstosslaad m Kerat-vrede. Aïs osvrîiwiliïf zwichten de ( wreede gedacbten voor de stilte, dea esavcul, bet Kaïsf-kiadsrlijke vaa ,âm t God ia dof,ke« gewondea. Kwam Hij , aiet de wereld veroveren ia aedsrigbeid. (ea vrade, door de oavcrwianelïike krecbt 'zijaeï liefJe ? ! Es wat es» machï. in dis krachtlooze armkets I De keek Kerstliturgis ademt da grootscbbsid vas den Scheppsr, tietig gewordea oai zijû schepsel te red-', den. Tui $mt cœli, et tm est terra, siogt de Kerk in 't offtîtorium van een der misseri. < Aan a is de hemel, aaa a de aafde. » Ea in ds cacbtmis : Deus fir- 1 mavit orbevn terra, qui non commo-vebilur.« Godvesiigde dea aardbol, die , siet zal wankeLsa. » Een bteld vaa macht, vaa 3ta£dvasli|beid„ Ook al de 1 psalmeB, de coctarnen geven dit gedacht 1 vaa laisterj, vaa oavergaakelijke pracht ' [en sievigheid ia 't vastgtboawde vaas ' dsa goddelijkea Wil. Eu hier komi het recbtfa&rdigheidsbegfip de vradegg-dachte omhelzen : je, het goidslijk Kiad sprsekt v&a mde^van verzoetbg, ma&r eï kei op den groad der gercchligfadd, ' toi? ssgevkrïng vaa Reçût ea Rsde, tôt ( vtii»anag vaa aile 2t»delijke goedefta. Hij, die de Waarheid is, kan niet gs-doogendat list ea bedrog S3g@vier«n. Hij, die 't rijk der lief js is komea vesfi-îgen ia't slachtoffirsn vaa eigen blogd leveo, sal hen Eiet vïrlaten, die strij» , ' dea voas 't opperste goed, fcea kosts vaa -'Leven ea bloed. Esa akte van geloof t most mea vegtveksen ia de leef baarbsïd, ;1 in de eit delijke zegepraal vaa oïsss mak. i2 Giiooi is âitijd krscb.t,selfs in msssche-rt lijken sb gesproken. Gsleo^a wij dus! in de gecbtvaardigbêid van oas recbt, ia ; f de kr&cht dkr recbtve«rdigbeid, ia bet j eeuwig segepralen van wat God is ko-!e mm bevestïgea, woae&d oader oas : de)1 ombebiâg, de ver «osait! g van precbiig-beid en vrede. — Justitia et pax oscula-ta sunt. M. E. Bslpaire. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Voor de Belgische K>- ijgsgevangenen \ 'i In de f«ats-e âfie a-aandea (toi eiede No«| vember^ utèlî B^'gischs »faiesiiBg te Dga^ vaa htx ioyr^atkm&s;} iieidewerk voor kîÇgsgevacgsa es gewondtifi âf-£cl|}k „ wm* ï-»«8*;i leverea. le de»© aria maaadâa v wordsr. 27,946 paâsfittea aie Bslgiscîis ferij^a-f 0 geva^gs: ;jft soldâtes gezondeo. fo Het tota^l der vergondeo pakketten aedert jj 'i 'i wnmm ,tm m un i ———nBrrmr 4 le oprichtiegr der af#'-#!»''? op 27 Mai <1915 ledrssgt: vsor da ggadspteeirdea docr bet Verk of doc?r pastoaders 68,825. voor asds-, e* 40,929, totaal 109,754 ! Voor het gernsnatelleH t^aer paksttaa hseft stt W«rk fl. 155,436 altgegevsa aaa lsveos- ; B'ddelsa en verssapwisge», scoals : brood, j >sschoit, ontbijîkosk, chocolade, rijst, baver-noat, gsdroogde groeaten, spek, vlsasch- en ?É8cbeoissîV5Q, boter, margHrine, tabak, lig&rsD, se«p, Qnz. Th&cs hoadea zich 65 pïtsoBea op het îuraara bezif, o. a. met het In o&tvamgst lemea "an bestsllisges, mst da .bîiefwitae-iieg, het tferstiekke® van icllchtisgec, het nskea vsn propaganda, bit ver^aardlgea ta rsrpukkgn der postpakkatte», het opstellen run de vsrsetsdisgspiipieren es d@ botk-3ondîng Oadai die 65 pei Boaea zQa 16 sol-Jaten, Beigisehe gtl'ûtercceïdsg, Het gâtai der regelcaatig oadersteunde ea eaogenomea behoeftige krijgsgevacgeaea jereikt thasis de 5000 mas. Solo-Slim Korporaal Lathivoiy heeft er een geepseid ast een vlerde vaa Klavsr-Ass, tian, aegen, icht, zeven, en Ass, Heer, Zot, ties, nagea ;an Klavert. De medeipelert waren : J. Jos-laert, J. Csateriscfcx, E. De Weycgaerd, illsa van B 265, 3° (X Dulmakertjes. w — Y o u r pata? vroeg de schildwacht.,. 't Waa ichte. — N o I zei het meisje. — — T h • r e 1 deed de schildwacht. — Mijnhsere, ik moeta naar d'achole. 't la daar- i naar alover den weg I — Keep ailencel Zoo 't dechteitje"kon dan gaan ataan bachten hem, mder den boom langa da beke. 't Kwam dan eea amidsmol, een zwatte moriaan yitkalkte van oogen, prfuich lijk een haan opean... loeivla ; hij droeg aaneenroate atotebuiae an tuitte cTlpperary» erdoor, mat aan aijn één tlleboog :en kele en aan de amdere een krage. — Y o n r paaa? vroeg de achildwacht. — Mijcheerè I wat zeg'-je ? — X h e r e I deed de schildwacht. — Corne on boyl «ai de joegan. Ze wachten. — Hold your tonguel grolde ds groene :azakke. Vier schooipijta voeren van 'tzelfde ; en inagelijka 10k nor een boertie met zijn blauw schabbetjen aan. — 'k Ga er een pijpjen opaetten, zei 't ventje. Daa een wijf met een awijn. — Your paaa? vroeg de achildwacht. — Mijnheere, voor mij of voor 't zsvijn ? — Your paaa? vroeg hij weere, — Maar Miicheere, 'k en moeit ik maar ga&a tôt taa Schoona-bij-cachte'a, hier met mijn Woetje ; en k zeg eerst aan Teeuwen (Teeuwan, Mijaheer, ia mija oan 's eigea broeder's achoondochter'a stlefvader ; :annisae dua sngsen vriend), 'k zegge : " Teeuwea, ! ou ik moeten aen paaa..." — T h e r e ! en 't wijvetje vloog mît jijn zwija bij \ .1 de aederen. 't JoDg8nsgeneukpakte 't aan om eenlisdje te schui- ■ eles... heel zoetjea. — B e s t i 111 gong het barach ; binât dat er nu ! en fijnscbilder naderde. De man had voorciahtig een 1 ruis meê, een oaa op 't kerkhof ta zatten : 't atond op i D. O. M. Peterua Lichtethuua in zijn leven jonkman R. I. P. i, n nog twee berdaltjea aan zijn rieme, met op 't eene : s Alterationa for s ol d i e r a ".... — Do you apeak Bngliah? vroeg hem de ' racht. Rubens ke*k op, wat beteuterd, en toonde hem : ander; daarop: "It is forbidden to api t." — Your paaa? Maar de kerel had geen- — Therel Kregew de weerga : Bakkertje's koape, tewege naar loeder's rekbeecde voort, drageade namelijk een este makarons en een teele met vaddetjes, zorgvuldig nder een handdoek ; nog, aaa Zuster uit 't klooater p den kijk achter joogens ; 't Hagescheerdertje dan, : had lijk eto zinder op zak ; Keater zija do«hter i de " Zeemeeuwe " met heur stemme van blek ; en dat Schijvertomuom uit den " " ; tien-en twaalf andere mentehen en de laatste van al, hooge van krop, gepocft lijk een padde, en opgefcateild gaande als op eier», Madam, de eeoigste Madam uit het dorp : Madam Donckerclocke " geboren Boubou ". — Your pais? Verontweerdigd wendde ze htur om, al in één stuk als een molen, ontzaggelijk. 1 — Peis'-je gij, zei ze alzoo, omdat ge een geweer en îeen riemhebten een klak en twee sporea, gij, die i'misschien in uw streke stondt met een bezem en kloefep, peis'-je gij mij en die men&chen hier al... — Therel kreeg ze tee en heur moad vol. De anderen sloegen een oogske. j j — Madam I vleide 't wijf met heur verken, ia het L toch wreed i Laat ze dat doen met wat vaagsel ala l wij.., ma&r met zulk een trcffelijk volk. Zeemeeuwe kwetterde : al geks. , — Madam I atak het ovenjoug in, 'k en zou 't niet ;verdragen. | Heel de benda deê meê, al grommend en drommend ' om voort. — Peis'-je gij, gij, hernokte Madam... — Stop 1 schoot de schildwacht. Er docht hem gevaar. Hij aprong in 't verwaer dat het klonk : hij achoorde zijn rcchterbeen bachten ; ( hij stak zijn ander geboogd vôor hem uit ; hij doog i nem dan c£er als gemetst ; hij bultte zijn borst met f geweid ; hicld zijn rug stijde als een berd ; aloot zijn ' arma aan 't lijf, net ijseren prangen ; en zatte zijn kop | in den haak. Hij velde zijn roer recht op den hoop ; . trok trage aan den hane, die raspende kletate; liet vas ! den eenen tôt den andaren zijn oogen rollen... als bol-len gloeiende vuur ; en... dan en deed niemendalle. j 't Was meer dan genoeg. f 't Gezag was gered. Maar ook, de ure en 't gebod waren over. 't Was negen. Alwie van achte tôt negen over den Rulhoek voorbijtrok, wa» gezeid te moeten worden gaklampt, ing«val hij geen p a s s had. Nu kwam de Serjeant. De vaagstebleekgoed. Een dertigtal p a s s - looze lisden scheea al genoeg om voerzeker daaronder een a p y mee te hebben. j — G o o n I riep hij uit, en gaf teeken dat heel de hoop aaeêmocft. De schildwacht aan 't hoofd ; ea daarachter, eerst gereed,8Upte de smidsgast, met zija buize vooruit lijk met een trompette; vervelgens dejongetis.en 't meisje, en de Zuster die zei: « Schooce manieren ! »... de scbilder met 't kruise en zijn berdels, 't hagtmannetje dan met zijn zindertje mtè, H boertjt in zijn achabbe, en 't wijf met heur zwijn ; Bakkertje's springer ver-laâû aaa zijn bakte ; en de anderen al ;... en Madam... met den Serj eant van achter. 't Was lijk de Gilde der Aœbachten. Mijûhesre, raasde Madam (Madam Donckerclocke, «geboren Boubou»), en zij'-je oprechtniet betchaamd? Ma*rneen 1 Mijnheer en was niet beschaamd. Echter Madt m wa t beschaamd : ze was purper. De anderen — en, m té mtt hem, 't zwijn — kno-terden : eerst vaa verlee, dan allichte van leute. Maar hoa verdsr ze kwam«n, hoe m«er Madam ronkt*. Zoo trok men al dea Marul, den Koekenaas-molen, over den dijk daar aan 't Keuutverzçt. Zoo van Zeer-èeghem voort caar Kaijsvoorde-Plaatse. ! Ovsral kwamen de measchen in 'tdejirgat, lachen dat ze hutsten. Men had schrikkelijk veel moeite met 't zwijn ; mei 't zwijn en Madam. Die en verstonden geen redfc». . En nochtan», in een opzien, zonder in que si, wie kan er gaan zeggen of ga spy zijt of niet ... Reeda had de Se r géant zijn vong wilUn levé-ren te Zserdeghem zelve, doch de O veratea achtten de zaak te zwaar, be&temd voor Hoogere Mannen ; z« zonden hem verder... al vriendelijk lachend. Langa den weg-op was 't gerij bliiven staas: kano&s, muils en matrozea met gapende monden ; voeren mat hooi, ruischende buischende biiawagens, ichijverga* wiel en andere apokers,spoeteraars.,. spotter» v«rwoa-derd ineena zooveel s pi# s tegemoatep. Hecren met striepen verlrgden hun beens daar ze rijdendc lag an, klauwierden met de elleboog ovar de kake van het rijtuig, rokkea hua hais en hun oogen bezljds ea vroegen : — Wat dat er t h e m a 11 e r mocht zijn met dien boel ? De Serjeant sloeg aan, en gaf uitleg... De Heeren schaterden voort. De smidsratte schaterde 't achter.De anderen grieg» den. Zeemteuwe green. Madam snikte van duite. Kwart achter tiene atond mea te Knijavoorde.Docb het Office was tûe. Maar achtar watpratens, wat vragens, wat loopena, kwam er een C a p t a i n die zei dat het wel was, dia minnelijk monkelde, en dat ze 't nu, voor een keer, gingen stil laten... maar,veor eec keer. Alla;, mochtea wa der naar huis... hersteld in hun eera. G o o 4 lu c k... — Kletse 1 zei 't boertje. — 'b Zou'-je er geen bisahte bij zweren ? groasda^ da schilder. 't la dan dat Madam entwat afspon. " Esn schanc^^ van dit en een schande van dat ", zoo rap als de bl£-ren dia waaienf.. Ze brieschte, ze futselde erbij ; za kwijlde, mat 'tschuim op heur lippen. Heur hoofd ginp, heur handen en voeten ; 't ging al dat zij meéhad : za weaa mat heur viager, zc stak met baar vaiat, ze aloot daa heur spakken op de htupea. " En ze zou een keer zien, en ze zouden 't gaan weten... is 't nu niet, 't wa» achter de... w a r I " — Ondertusschen Madam, zei de Zuster, 't en baat niet. Toe, stiltu 1 — Dien leelijken oorlog. — Pakt hem op zoo hij komt, 't en heefi hem hietf niemand gewild. 't En zoekt heaa hier niemand to houden. Ga maakt u kwA bloed, maar op wien ? Nia-mand en trekt het h«maan. 't Is gij, niemand eî, dia gast lijden daaruit. Zegt : weat ge wie eerst van al miste ? 't Is wij. En hoe dat ? Met ia zulk een schoofl vechtland ter wereld te komes. Waren we geborsn ia Yslaad bij voorbeeld, we gingen onthier en duist jaar van geen oorloge weten. We hebben de voordaelea gebad ; thass komen de laaten erbij. Z«gt gij, lijk a) die verstand en geloof heeft, zegt : " in Gods naam. " Nu, gauwt lijk al de anderen : komt, kijkt, ze zijn ia 't keeran naar huis. — 'k Ga ik er een pijptjen opzettaa, zai Boertje. En, tegen dat 't één aloeg, waa alleman biunen aaa 't eten... en ook aan't vergeten. Oorlog is leuiig,voor wie nog «en beetjekau lacheu. JAN MAAT. Laatste Tijdingen over den Oorlog BiLOISCH FRONT I - . B Qft» 00 n o/. «r, ... . De Toestand op 30 Dec. 7 uur 29 Dec. 20 uur.— Wedersijdscbe î beschietiog Z, Diksmuide en aaar| P^rijs meldt patsoeljea -riitec Ugén Noordschoote. Wij btschoisa Merckem. de Duitsche stelliagea bij Qucnnevières■ •. l a 19 i Op den Linker-Maasoeve*,bomb&iàust- HUltSîne AaRVâlien op ^ dea de Duitscbers. Grenadeu-aat vailen 't Serdun-Front |word<n Ttri<d,ld- 29 Dec. 15 uwr. — Op d«a IAnker- Au»c™ waitgmuU du d« Oâ.k-Maasoewr hebben dt Duitscher» oa w | J l T"" F . u -i- ;ïïotaneeiî gênent ou het Btakea vaa dea gewe dige «it.liene-VQoiberadwg a«n-, blokus tabei£sm,„, gevstllea op esn fro»t vaa ane kîm. van 5 W, Kam 304 tôt Qottelqk de Mort- Uit Loadea wordî ambtslijk gemeid *at homme. De aar^valliép rscb dood in os* de Eogelsche Rsgeering in gezamatiijt vuur. Alleen eeaige groepea Duitscbers o?erJ«}g mst de franschs miaistars Ribot ea koadea ia onzs loopgravea bij de Mort- Thomas drie dagsa lasg Wrsadaiga^d kceft. homme dringea. Op dea Recbter-oevsr ^ea 18 keelemsal te akkoord gsvallsn. «.« J«. Doiteche verfeea^fi-p.trotljm uit Washington wordt ld ^ bij Ilardaumant utîeer gÉSchotea. WiIson een on|ertœkeed VL1EGWEZEN.—• Luiietsat Hueur- door 15000 burgers van Boston heeft taux schooî zija 16" tegsagtrever neer. ontvangen, ten einde afdoende maat-Luitsnaat LouKÏe zija 6en en aog drie regelen te nemen om de Belgische audere Duitschers werdes aeergehaald. ontvoeringen te doen staken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes