De Belgische standaard

560 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juin. De Belgische standaard. Accès à 26 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hm52f7kp3s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4* .te4107 «MB» Zaterdag, i Jani 191i y&somoBUBimM Ve«r Soldatta z tcatad fr. l,2S a mtudiD a, so S [maanden s,75 Ni«t 8eldat«& ia 't land. I maasd fr. 1,75 a maanden 340 3 maandea 5,35 -0-Boiten 't land: z maaad fr. 8,30 a maudis g,» 3 maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD - -^ITWX'e H t ■** 8 a <0% m T ^ , • '[' - Ûpsteli ebiir Villa ) " Ma. Coquilla Zeodijk DS PAXNK Kîeine sankoa-:! digl&gea : 0,25 t. de regel jseglàmen Yclgena over-eenkometL«ai*rs m m*.»,,*,,., M K a*** h **-% *. ■— v* « *»*-, fc «. <"««< f *» « •* «•• "• *«"' '• °-W,H"***" —** Ti,M* "sar ~ ■11^ ■■■■ii, 1 i—rn r rrrrr t sre -.^sareaate- >i^agsg^aaaatx^ats De Marxisiisclie Dwaling. ! I Oadfr sSîî opechrift te ia f Action Fran* s pawe vaa 4 Mei il. esa laisg «•«» merkwaar» t % artikel -^rscbeoeu van 4? hsna t?as dea j Fraaschea wijagser aocioleog Georges Valois. Het werd bl*|khaar ioffj ?a :oor het misdadige rcorceisen va» sobs ??..£*: Fr! -sche socialistes om op 5 Mîi il in Frav kriji^ ètu hocderdsteFs v rj-^rdeg te vieren van dea Daitschsr Karl Marx, snch t vm de sociaHstifCïie Intenïati&fsîe. Valois teoat aan dat *ulk eeoe daad een polifiek ta teteas een intelS?ciue*l schaadaal sou sit-maken : politiek schatëdaal, éssr h- î uïterst misdadig 10a zija ia «Seses oorlog en rseral ep cm tij^stip dat cei>. gewelifg Doitsoh cffensief in Tollea gaisg is, cerwc Dsifschen Jood te vieren die ic 1870 verklaarde iat « de Fracïcken dienden afges^serd 4e wor-den t ; intelleetueel gckëadaal,, daaî het cas aar.slag op de géioode redis sou beteekenen theorieën te kuidigen die absoluut gsers wstacsckappeiijke wasrde bebbcn, daar zij ncch saiw noch m tsr dan «norme dwaliQg«u lijn. Aan de aiteemettic» te, <- 3 w»rl |* gicg 7»e de feeofddwall der Marxistisohe leer betrfffîtd® de kspitalialische wînst, wljdt Valois het Mnzi*âli,|ks$e g- âselte ?an ztjn ar'iksL Dit gedeelte luidt in ?ertau^g : Niets is aiecr verkesrd daa de gedachts van Ma?x. Marx, ' die eess buit«ûgewoon groote boeksnksnnis bent, ws» bijsssder sterk in zuirer idsologische cîititk.ïilj werk te duchtig op d® rerkkrtugeE dsr fcii@n zooals die gsgerets w&rea éeor zijse voor-gangers of door zijne tijdgesooten ; faij wss eohter opvallend Etïef ais het er op sais-bwasa rechtstrscka de werk^lijkheid ^aa? fe nsmen en er de noodig« ivsssa oft te trekk?n. Ik sal er hier sen bewijs rss ge%tn, ésn enkei slzchis (daar ik mij noodïakelijk mo«t beperkfccj; sdoeh, het zal betrekkmg hebben op een aanzieniijk ge&seké v*n sijn werk. Alyesscg trios o^s-r te gaan dos ik atg opmerken dat eene zonderlin^e or.-tascht het desen idcelogie-orâloqs eomoge-lijk csaakte ds actis te ^-atten die door de gedstchîe, éoer heî verstaaé m de wereid uitgeosfend wordt, Haelsljn w?rk Ojdt 01-der dese er«macht, Maix vatts es et aosst heid ce physïscke en quantitatteve zijde deï dipges, niet eohter hunoe queiiteti^s ^aar-de. Eeaerzijds sag hnj iKsr goed Je logisch® dwdingen der gedaehten en der sWseis welke hij critiseerde, B&dsrzttSs echîsr W63 faij onbEkwaaœ om den p«îychoIogischéa ia-feoud der feiten wsîke hij ba.'schouwde t® doerdriegen. Deze opmerkia^ diende gs-maakt te r*orden sl?orsss sens sijr*er hoofd-dwalingen te ocderzueken. Als eeae der g?ondv stsa yaa het Mar xisme mag beschou^d worden zijne theos?^ o?«r de meerwaarde en het over produkt hetwelk, Tolgecs Ma x sse kapit&Hstîsche winat uiti&aakt. Wçlas, dit is eene dwalbg die in de ontwikkeliog ?aa het socialisée eene «aniienlijke roi hcfift §espeeld, i;> londerheid, natuurlijk, ssdert ds ma?x?s-tische geslachte de plaats i=^ «aorasa h«®ft der proudào»i*ansche ge^'achîg en é«r achiîlende Toraasa tss ï atif nale socialiemec. Het is la de uiteensettisg des«r thesrie ^a5; mm, n&ar ik meea, tsî b«st ,£e swakhd^ der maixiatische geâachtc siet. Ia s«l âme ni^enzeitieg in htrtoîrfrïfg • door dea tskàt ran Ms?x ofér het kepitirfè punt te gaves. la Joui i865 fflimi M»-x h - d--s- ai e* meeîîsiî raad der internatiaaals werklieden* ▼ereenigiaf een Ters sg vatï z^j Esgel-achea coilsga WîStoa. la dit %• -tu (t) wil Marx hosfàiïakclijk eeae rsrkîarif.g gevea Van de kapitalisUschs winst. Zeolaag nu Marxr-'>a- 't' &■<■■ e eri oito<l-?' t ®p «Itgelegd» ïsk .Ti, ligt ef «»e f»ker« kraci4> K?îfs 00k w*l eess eei>e Goge^oR» doar- ; driogesdheid ia sijae rede"«erh'g «R cirîtiek, m«ar zo»haa«iî hij h<t nhx oitf". legde aanro îi m koi»i soi het reehfT-streeksch en perscoïslijk verèïaren Tan de werkelij kheid die feij eiadelijk slechts door ; haar uitsrtsik 'oorkomen k?- i, ^ordt hij aastàt sless Na uUeeas^zst te hebbea dst s de waarde : > aa eeae waar aitgëmïak wornt s!eor ét ; | ho^Tfelfcsid s gekristaHiseerd « $18 aijj I »ahoodt »,é. i. « door de faoejee&s-ià werk ; ; die rersischt is om se oe??î-r zekere gemsd-] delde sociale pro#aktie->'oorwisrihÉ te pro« : '5 duceerea » ®aaffeaiukelijk raa de zoogeseg^t^ | 1 vraag- ea sasboiswet (wat jaist is, «p dit : | sa dst er hosfde te staaa : hoe?eeiheEd EN i Îhoedanigheid) iogelijk wordt gesttaakt eeae winst te verwessalijkea, gsstcli dat, ter | alot vsa od^kiïlg, de varbruiker i* waar | Eii#-t bovta feare Trass'^s bataalt. Ik berhesl dat wij hier d«r i:a!«W8a aatsroeran van fe^t marxis Lâche werk dat eeae enorme àv sliag is, g^sproten ait de osmacht vào i Marx 0® ds wsïkeiiikhsi-i ea harea psycas-' îo iichea iaaeuâ te vattea. « Latea wij vsroadeEâteHeOj szgt Marx, Ié.at er 2es uren gemiddeld werk aot<ii; aij a »m de geiaïd^sifAs 'haefeelheid zaksi: die een weikmaa dageiijàs aoaéig he*fi, Toars te bre^gen* La'.ea wij b«venéien faïoaderstsllea dat îîs uren gem'ddeid werk bealotea liggéa in e«ae hosvedUeïd goad jdijk sas. 5 s5 il'ipgs • . . If -ïisa (4a werkaïaa) ses urea per dag w«?kt, zal bij iedercn dag esue waarde voont breagea die hem aal toelateu de g^ssid-delde hosveelbeid van sija dagelijsach rerbruik aaa enoatbeerlij&s roorwerpea te 1 koopea} fi i. bet aoodif e om als werk-maa te blïjvea voortbesîaaa- Ai dadslijk tait u de eerste dwalicg ia 't oeg. ca®eU]k ds dwalibg der iûtel-ieciuisls msthode die bssîstea lïgt in dsû asrd sslf deser souderSitge bypothesis weîbe geea rekeaiôg bta t mst dsa. ?ijd, | ncch n?et de plaats, aosh met ds poli-ï tieke Toarwaardea, Koch mat eea eskel i der elemeatea d'e aîtfrïi|fc cf iaaeriijk de ! w?arde vas het wsrfc tferaaderea. Msrx I stssîrt sicb b!ir=d op ds hoeveslheid. Het | be=grlp hoedani heid aatgsat h«n heeïe-| jn**| : hij asseeùi àat ia 0® 't erea w«ike I omeîafiëighedea z?s ureu grnudfield of i iuteas w«tk eeae gemiddelde hoeveelheld | coodêsk ijjke difgaa kacava voaïtbrengea. 1 Marx schij'ït t-iet te wetea dat zss araa ^ gemiddeld oi iatefti werk zeer goed absolaut akts fcunnea *o»rtbreagen. Latea wij ech-| ter v9ortgasn. Daar hij hdi ia de kepitalislfsche maat-; sckappij ds werkssac, aidas Ma?x; ; aoodgedwoagea eeae bfsolilgde. Hij is verplicht zijae wsrkkracht te ver harea. Hijî ^erhaart za ; iadiea hij zea area per d?g werkt en mes hem dsssr-vaor 3 shillings betaalî, zal de k^pitaîïst gïea en- e!® wln*t uit hem hssbsB (^esteld dat de kcpUa Ut de verw»irkte waar niet verkoopen m»g ieg«^ ee_aea hoogsrea pnjs a dezers ïîîa& se door «e trar-sfomatie vsrworrea hs>f;). Hier komea ws aaa haïgeaa door M,-fx eea «b aiisssad puât* gesssemd woîdï, Door bet koepea ?aa de g oi ^eekwaarda der "werkkr«cht ven sà. : w 'sksaaa h-:ft de kapitaiiat het "«chi Teï'îïorvsa aezta i- *cl*t îe ^ija« disaeîa ta slellea, as te doea werkea gsisreaâ'e d ^ heeiea dag of d® heeie week. Walaa, is 'î dat dea arjigiéer (rolgeas de kestelooze oaders&liisg vaa Marx) aiet meer daa zeg aren pe? dag hoeft te werkea om ia sijae larcazbcboeftta ta voorsiea, dan is hij aiet é oahekwaam om tie-j cf t«vs4Îf aie.' per dag te warfee*» Ds kapifali&t aal ('as (b- \ weî-kmas doea werkes: «latea we segger», schrijft Matx, tnaalf uren p?r dfg Buiten de s?s die ao'.-iig, s'fja tôt fest vooïtbrs. fea vas zija saïarfs of vaa de waarde zija'îr kracht sel dus de werkmaa zes andere uren meet®a werkea, die ik aren *ar<i overwerk aoemsa zd, heiw-'k overwerk amgesaf wordt ia esae meerwaarde ; over produkt, » Daar hebi gij aa de aiv -ggisg vaa de «pitîHs'âscbs ^insi : ds kapitaiist uaît atjnf; zskkf-r>. (de ah^ufekiag is fav«. M=rx) met het osbsta-i!* werk ^a^. dsa arbeider 1 dat aifgemaakt Liijft door dese theorïsche | meerwaarde ! Dsse voaderîijke fabei dieet S tôt groadsÎEg "sraa g?oots sooialistische theo • ïkëa die oi>ze voeraaderea hsbbaa dose ! gapets Y»5r verbasiaj, î,-f vaa soarik. Wij | aalîsa aaestoads «is» ■syaf, te kaa gabouwé \ w©rdea ®p «ea zoo enorme dwaliug die de werald door Terepreid ia ea door h«1 i^arxistische kabaal e.aa eea graot deel des werkliedea bewegi^g &a der sociaUstisclîï I bewegb g wordt opg«drosgen M, V. B. - . (1) Es«e Vertaîiag vaa dst ^œïk is ia 1895 ia Fraakrijk gepublieserd gewordça dooi Gbarlfs Longuet 'i 5.1 aaa ^?ze ver^iirg tut Mrs «iofa hea i « (« Salaires, prix et profits s ^roehare ia i6j bij Picard, Parij?) ! DettoloplFreE vaa De Belgische Stondaard. Leergaegen per Brielwissêiîiig VAKLEERGANGEN VOOR METSERS De bij val welke oaz«leerga»g«a voor Hout-bewerkers bekwamen,habben ods aaar mid dclea dosa aitzien om eea ieerg-ag vooi Metsers te begiaaea, te meer d*ar die vak-asaaaea soa breedaoodig svtllea zijaaa ésv corlof. Om dezen ïsergasg te valgaa most msi in de stiel van metser gewsïkt hebbea gogdkaanea lesea, «chrijvea en wat rekeaen — De leergaagsa zijn gratis. Wie se regeimatig verlsagt te velgec stars? si ta aaam ea militair adres, duidelijl geschreven csar : E. H DENYS Ife^sîrsst, 197 DEPANNE M»cscsa3s«fcaMW«<>- • - «• c Hft Ierscke iraigstst De aïeawe sitiirg vaa bet Lagerhu;s i gsopeaâ. Misist®r Boaai Law ■serklsarde âa delijk dat hij geea bsscheid zea gsvsa ove het staadpust dat de regeerm^ heeft ingeno mea ia het iench korflikt. Hij l!eî fr accfe taas op Yolgea ^at de neerieggiag dar Ho me^ule wet oabepsaldeîiik verdaagd ?s — De lord meier vaa Dablia ï l aaa Wasbicgtoa vertrekkea om Wilsoa op d hoogtc vaa dea toestaad te breagea. Foemeoie tu de BoEdgeaoeten. !Iu ht! eagelsch îagerhais werd de rege? ïiog ©ndervraagd nepeas feaar iaaichtea br trcffssds Rosmeaie.l Lf)rd Robert Gvcil Het wetea dat de ei galgcbs regeering het te Boekarsst geslete S verdrag aiet erkeat sa dat dit vredesrei : drag zal heniea wordén bij de ASgemeea r Vfe-^sbesprekingea. De warboel io Ruslaad — Het land vaa de Don heeft zich te •naihacktlijkau staat uitgeroepaa, £ — Finlaad he^ft zija groadgebied ass f Petrograd aitgebreid ea sal met ds hulp vai Daitsohlaad de Baltische sec doaB bewaken S j Het Diitscbe Gffensief j op É iisna ; De duitsche looraiipîs î - W, Soissocs gestremd j PARIJS 30 Mei. 15 uur. Den I nacht door woedde de slag voort in | de westelijke omgeving; va" Sois II sons De vijand viel onophoudelijk ^ aan maar kwam niet vooruit, I Meer zuidwaarts woedt de strijd r langs den weg van Sois-^ons naar | Hartemer en op het front Fère en I Tardenois-Vezilly, waar onze troe-[• pen, onvermoeibaar de vijanuelijfee | massas ophouden De britsche troe. | pen hebben op het front Brouillet-I Thillons aile duitsche aanvallen af-1 geslagen en hunce stellingfen ge-| handhaafd. j PARIJS 31 Mei 7 uur. De strijd | woedde heel der dag" van 30 Mei door | op het gansche front De fransche | troepen, zich vastklampend aan de i hoogten W. Soissons hebben langs | dezen ~ ant den vijand ailen nieuwen | vooruitgang belet. Meer Zuidwaarts houden wij stand 1 op den linker-oever der Crise. Op p 't middenfront was de strijd steeds ! hevig1, | He Duits hir» hebben Fère-en-Tar-1 denois en Vezely bezzt »n beukm in Ide richting va Ville- en-Tardenois. Op dt rechtervleugtl handhaafâen w« \ onze siellingm N. - W. Reims. De strijd om Yper LONDKN 30 Mei, 20 uur. — De | vijand viel het bolwer nevens den weg N, W. Fertubert aan Hij werd afgeslagen In de omstreken van Meersteghe (Merri) hebben we onze > linie verbeterd wijl wij naar Locre c een rit met goeden uitslag pleegden. LONdEN 31 Mei; 7 uur, — Door een plaatseiijî en aanval hebben de fransche troepen hunne stellingea ! O, Dickebusch verbeterd. BELO SC . F ROT « 30 MKI, 20 uur. De vijandelijke r artillerie beschoot de kantonnemen-. ten van onze achterzône. Wij heb-. ben versehillendevernietigingsvuren » uiîgeoefend en weerwraakgeschut gericht op vijandelijke barakkemen-f ten. Twee onzer vliegers hebben 6 twee draakballons neergehaald, i de toestand ^ Na de ontruiming van Soissons. t | la de laatetc -ier ea twintsg uren heef y ïusesek offs sisf si83 oavarwachta mit brei-iisg g eoku^ . t '• Soissot-a is ia de asu^sa vaa ân vijand ^evailea ea Reims is erastig bedrei|d r We haddsa gehi>«pt dat de i'ckervJcugs a - sijae stelUçgen zouds gehaadhaafd hebbea 1. ' stalliagea die Soissoas dektea vaa Ncori | ssgr Zaid : Va«x»iH«B Vfefay er, Cîry. i l Ze ïob'ssï r.-. g".-'e>h" - is»'î de | fàoraltgaag • ')-■ îjan-f «-d ' midden- - ?-«> t ktkaae' ïttsivi-.-.-«.d wot-k^. Te Firmes -j to Bazoches ha*; 5r de Vesie-rivlt-r I o?..-rges ok*î.', m >t r v-, « $*».§■* de* ie \ ^ î b- ïdgei'ooïsa aoestœ ; | i"gKîp i, 0. ;-;-twiif*i<? m zo :<s op het g- ■ , ■ i; •- L. 5r ? 3V- I ■ ?.. •. ; st, j '■ a »( u- -t • vfr«rasé »• eV-, i:-' «-»kîe d; »J]aBd het dorp L'iupeigre ^aî o&gevçer 1© km ten Zuidea j F D ïamvkuîd, die staad hield tûsscbî' B; u,c ,.âs « Ctry Vr«giiy. a»oest '•mfjjkea om' de emtspgeHBg f» voorkomea. i Hi« wesik t»t &%n Soissons, m<ssr de vijand, bï^jerken^e dat de F*& 'isehea b^gavea, Ju<yî3 m?t aile kracht tegen «s?ca Zaid* vkugel aa?, «ciewcltec 2uhiea als tes Noor-•J\" vsa S*isso«s. Ds linie maest wijkea. Eea oegechlik hoc-pte m^ rog Soissons te kaai^M behsu&i. la d« strat&a ward er I si ca las-g yarwosd gc-'ochtea, tptdat de !!" fransche reaervea aicl «egelijk haddaa kaaneti cpstaliea in de oî sïsfeidellijke oaage-vir.s» **.-> '■ 'a. h? ,atN Soiawas . •>? sas oî asofsîijk verdftx Yeoraitrakkea. Ds atrijdhnie bopt aldaar tbaus vaa Noyon op Coucy îss-ak" sa." *a; leïî|%e -a fcec&t . aohtar Soissons osa op de hoogten van Sept• j monts. Ambrief m: '■ Jjenren ? L->upeigne "f; béfliksn. 't is oagetwiifeia op dit front dat d® h'ftigste beuking zsi greichk^ea, sat veriiîccht de vijaad feet dezï? lî&ie soh-ternit werp?v flan vars de f^.îorbraak niet j allcea gebeoj."• aar sua ook hf t hssle îf&3>acbs fror?ï ; j JSrfssous tôt Nsycm noe< t'ers ploÀien. E?. i& -wvoor g?---* erg ecfafer. Ws. ' v:!j vc ■&'< . 20^ pas »--fd Boo^sa-kelijke rs ■■■*■/«& ia deza (rtreek den voorait- igtng'dik^m om hem welhaast te atremmea. Op d«a rt chterfleuge! <ae«' Boî sfeaootea is de toesta»d &iet soo klaar »%e«e«k5sd. De Engelsobea fcoadan staad op de M»ie BrouiUet- Thillois, segt het bericht. Brouiilet lîgt wat lager dan Loopeigae ea Thiiiois ISgi w stelijk Beims Hst vedies vaa dese stad werit aiet aaKg«g«?tn. Ver-mof.delijk wordt om 'i behoud er ?ac op dit Iuar gestrelea. De tasstead vaa Reiasg Is KMt.tc *èrgdp»« as*a den tœsia&d van Iepsr, met dit wrc1 r oohtaï i? lat Reims aaawer fs iaffeslotan ga dat hs-t gevecht . wo i op 2 km w?stelijk « stad. Het ware | dan 00k aiet te verwoaderea iadiea de oat-: rot ?>i»g êet s'a v ■ •• het a* ie.j erbpricht ; sou aas|ekendigd zija, M,as? zelks kaa ea-| kel een psaatselijke Kcbtirefckiug der strijd-Iiaie te» saidea d-, r siad ?oor gs>"o^'hebb«a, Wai betr&cat de 'ijaad daa ? Eea dear= hsraak tasschen Rsiass ea LonpeigEe ia de richting «as Eptr^ay, om alsoo de linie tôt - Verdun te do, a valten? We -neeaea het aiet. Zake segepraal son geea algemecsea isï îlosd hebbsn ea 't i3 dat wat ès vijand zoekt. Ea dit lîgt skchis ia een doo?b?âsk a^ar P&îijs, das tusschea Soissoas ea Noyos. MogcHjk 00k, en vde deskuadi^sa sijn vaa ait gedacht, wil de ?ijaaâ alhier aïieen de Cssampagas-bocht do ea verdwijaea ia sen rechttrekkiag vaa froai en sal hij sija Ibijzesidersite pogiag plsatséà tnsschea Aœieas «r Yper. D{: groate vUeg^sbcdrij-▼ig^eid dis hij ui aefs. t op dit froat kan I wei al«.wada".:v..s^ '.sa«a. Rouaan werd t gls'af.^.-or dal se a *1 fars gebrrebardeerd a i-JsGok Eîàplss sa aaè'-rs «ustSted?u. j We beferea taaas errsiige aren, maar . we mogea ea ipateî «d mt-tr vgrtroàwca hebbs'r -iaa teu Jjcj ?aa hst daitsch rffen-i sief op î Somme Na zija wè bîreH ea , j hsbbe-i ai oasis yaorzargea knacea aemea. i H«t front zal wei pkhieu, maar brekea niet. , | En zoalang dit niet is bewerksleHigd neeft 1 - de vijand niets gewonacB.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes