De Belgische standaard

1127 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w08w951m31/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r -m à fête g*lààte*l t' nkleâ {f. J.S5 i mMfttiett at.jû | mtiMid»* t71 '. KM SolàéitêB . tm 't l*n* : jmaàiKÏ fr. x 75 SBtt.;")'1' ï-îo | wu>&£el l>< '■ MmiUtM 't lut* t I maaad fr. 9.50 toa&ndca S»«o s ntsedes g«g î Ui'SÏIL « BSH3E1 «SU a Mm CoQuiila 56*3»')K DVPAHE» SCleSttï **nk00' digragen : Q.£5t. «S® «•«**! KBCLAIÊBS ?otgtn» overcsB- feOH!**. Vaufc Medewerkers : M. E. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Scheldcn, Dr Van de Perre, Dr. J, Van de Wo^tyne, Juul Filjiaert, Dr L. De Wuif, J. Simone, 0. Wattez, Adr. H, Baels, Hilarion Thans Mistrouwen. Trouweo is kwestie van goesting en ieder-een is gansch rrij z?jn kcuze te doen *oI-gens welbehagen. 't Komt er weinig op aan met wie men tronwt, met eene Engel-sche, Fransohe of Italiaansche, als die vronwen maar de rereischten hebben, om een trouwe, liefdevolle gade en zorgiame moeder te worden. Daarom dienen er eenige aanmerkingen in aoht genomen. Er «ijn tegenwoordig reel tronwers ; 'k heb goesting om te zeggen ; te reel, maar enfin.,. — Jongens, die wilt trouwen, orer-legt eerst goed iç uwen geest het vôor- en nad<3ti ran dien stap in de tegenw®ordige omstaudigheden. 't Meestendeel uwer hebben den onder-dom bereikt om dien stap met voile keaais ran zaken te doen. Herinnert u toch dat ge meestal werkjongens z'jt, die eene fliake, geionde, werkzame Yronw ran noo- 'C hebt. Enwel : ik wil niet of er veel of weinig zalke rrouwen in Fraakrijk en Eng laad zija, maar ik beweer dat ge de middelen en de gegerens niet hebt om dààr met overleg de ware vrouw te oatdekkea. Ik heb het zelf duizendtnaal ran ,on?e sold ten moeten hooren : rele meisjes zijn weekelingen, pronkjuffers, nog niet bskwaam om eene koes te stoppen of eenea broek te Iappen, Ze maken schoonm sler, hebben verleidcade maniertjes, ja 5 doch dat zijn geen deugd?n om een huisge-lin op ie bonwen. M^n spreekt zooreel vaa latijnsche en ! dait' she kultuur; wij hebben 00k de onze, • de V'aamsche I Zult ge later met aw F.-aosch of Eagdsoh rrouwtje ia Vkanâerea bocaen woî5* a ? VYat zoekt ge dan vaa awe kiaders : te Bsaksû? Vlaamsqhe sielea met vreemde \ plnimjen of vreemde ziele» met Vlaamsch i , haar? 't Zuilea er halfbakken zija I Vlaam-sche ? Ge rekent zeker zonder dçn ikzucht uwer rrouw. Daarbij hoe zalt ge er Vlasm- , sche opvoeiing in krijgen? 't Is slag de \ klokhea die met aandeknikens door de wei-de gaat ea ze korrels wilt leerea pikkea ! Een appeltwijg op een perenfctam gelât brengt appels voort en geea perea ; zoo 00k met a, vooral dat de iavloed der moeder bij de opvoeding der kinders orerwe-gend is. Daarbij zult ge 00k wel weten dat om goed orereen te komen, er zooveel mogelijk j vereischt is : 't zelfde karakter te hebben, | Ais 't u belieft, maanen, een beetje wi!s-kracht 1 Velen uwer hebben ginder, achter de lijn, een meisje dat op u w&cht. Toonen >wij oqs niet awakker dan het « «wakke geslacht » dat ia velc ge»allen, aaa oas moderne verwijfden, het voorbeeld van i moed, volharding en zelf/erloochening moet | geven. | - Zoadea we |ons aiet moeten gelakkig achten ea het tereas als eeaen plicfat aaa-; ziea, aaa onze meisjes, eens op de vergel-dingsdag, een fier, deagdzaam soldatenhart aan te biedea Zij hebben er zooreel droere 1 dagea om doorkropea. Daarbij 't zija doch-: ters vaa Viaanderen, en voor een Vlaain-; scbe ziele : Via&nderea boren ailes 1 G. T. VAN EN VOOR i ONZE SOLDATES* r"1 "» e* <1 s ——eaeaaa——w ... n ■ assw Naar de Loopgr&chten j; (Men schrijfî ons) : We trokken blijge» | moed naar de loopgrgchten. 't Schoon we* I der bracht ons in blijë stemming Naar | kogels of obussen zien we [niet om, als het l maar droog is onder de *oeteu. 't Was in Ide rangea een fluiten en zingen als van ait' gelatea vogels. En ia zulke oogenblikkea wcrdt rnea mededeelzaam. Een mijner makkers vertrouwde mij zija l orergroot gelak, dat hij genietea zoa, bia-; uen kort misscbi6a,watmeer hij zija vader, I moeder en zijae rerloofde giag weder-ziea.Het offensief was aan gang en de jongsn s had er mosd op. ! 'a Arouds werd ik aaugedaid om eer.e feiiigheidspatroelje te doen vo6r oate poa-• îen. We warea gerieren. Hij, die me zijn j vreagde en hoop had keubaar gemaakt was er bij. Naawelijfcs lagen wij een kwartier ia het hooge gras, of, na het moorddadig maaiea van eea duitsch suelmrend geweer, hoor 1k nevens mij stamelen : « Kaporaal, Kapoe raal... » Daar l*g mija triend, de haad op het hact gedrukt .Een kogel had hem getrof-fen. Hij was heel bleek.Hij rochelde reeds. Toea zegde hij nauw hoorbaar « Vader... Moeder... Francise*. , vaartwel. Ik sterf voor mijn land.» ; Met aitersle kraehtiaspaaning toonde hij | mij aijnen ringTÎagor en gaf door teekens i te kennen dat ik hem vsa den massief goa-dea ring die er aaa blonk, zou ontlasten j 'k Deed het. Hij ademde dieper. Toea be- = j loofde ik hem, snikkead, dat ik die gedea- ; | kenis zou bezorgea aan haar die eeuwig | ! rouw had gezworen. Hij drukte zijn haad j kranspachtig in de £nijae,hij gtimlachte nog | eren en de dood kwam orer hem. | Ik strijd na met het dierbare pand van [ een zuiveren trouw. Me dunkt dat ik thans : twee le yen s te verdedigen en te wreken heb.» Bescheiden hetitelde de sehrijver zijn | schetske '• Naar de loopgrachten.,, Hij had wel " Grootmoedige Helden,, mogen voor-aan setteo. BELGISCH FRONT a3 Oktober ao uur. — ©aze artillerie heeft de laatste beide dagen verschillende vernietigiogsrnren gericht op de vijandelij-ke batterijen. De vijand antweordde op zwakke wijze. In den arond van aaen dezer wierpen Irijandeilike vliegers bornmen op onze kan« tonnementen. Ouderluiteaaat vliager Thiefy heeft zija loea tegenstrerer aeergeschotea. | Ûe Strijd om Yper I K^ONDEN a3 Okt. i5 uur.— la denar&nd g vielea de Duitschers een onzer nieuwe pos-" ten aan van het Zuidelijk gedeelte van het • Houthulstbosoh. Wij zijn wat achteruitge-| trokken op dit pnnt. Elders hebben wij ons | iugericht. Het regeat bij stroomen. I FRANSCH FRONT l De Pranschen nemen het offensief in de Aisne-sireek PARUS a3 Okt i5 uur. — Decen mor-l gen na een geweldige artillerie-roorberei-l ding die verschillende dagen duurde zijn ; onze troepen ten aanyal getogen om 5.15 ; uur, tan aan de sireek van Allemaat tôt aan Mslmaison. Op heel het gevechtsfront hebben we grooten Tooruiîgsng gemaakt, ej. ta'rijke krijgs|evangei<ea genomen. N. W. Reims groote arullerie bedrijvigheid, alsook op dea rechter Maasoevtr. Elders ; ' rittea. /VHnisterieele krisis In Franfcrijk Het ministme Painleré heeft zijn ontslsg den voorgitter der rqmbliek asngeboden. \ De voorziUer heeft het niet sanraard Ds ; ministera hebben dan hua onfslsg Painleri aangfboden. Men rooraiet eea aieuw mi-nisterie waar verschillende Vooraaa-staande maanen zulien ?aa deeimaken. In de Baltische Zee De russische ïloot ran de golf van Riga is kunnea ontsnappen dauk de medehulp vsn engeîschs onderzeeërs die de duitsche vloot veel spel lereren. Men heeft nochtans ! den indiak dat 't ginder gedaan is. I Na den iaatsten Zeppelins=rit De Duitsshers bekennen dat rier Zeppe- < lins veraietigd werden. 't Is door de koelbloedigheid vaa eea \ jager dat de Zeppelia L 49, ongeschonden ; kon buifgemaakt worden. Boitu, zoo heet de man, die bij de landing tegenwoordig ? was, bedreigde de kommandant die juist \ uitstapte, dood te scSieten, zoo hij durfde î verroerea Dit liet de rliegsra toe te dalea | ea de mar.schap en de Zeppelin ia ontveagst ? te aemen. i iM.mtmt.mtm Uu» a | Het offensief in Viaanderen. YRUCHTELOOZE DUITSCHE TEGENAÂXTALLEN. LONDEN meldt : De Duitschers vielen \ den da? door aao. Hun eerste tegenaanval 3 plaatate zich op dea weg West-Roozcbeke- | Poelcapelle, De aanvalsbarea werden door eea versper- \ Vervolff eie tweede blads. laatste kolom. | NAAR WIJD EN ZIJD. Een Roman, i XIV Onipgewijden denken over 't aigemeen dat de oorlog vooral versGhrikkelijk is op het slagyeld, het biauenzicht van eea opéra-tiesaal ia een krijpg&sthuig aaa het froat geeft eea treffeader beeld vaa den tragischen kant dea oorlogs dan de verwoedste bom-; bardementea of lijfgeveehten. In den roes van den strijd, bedwelmd door solferd&mpen en kanongebulder, is de geest zoodanig opgehitst en ontzenuwd, dat mea met bijna waanzinnige koelbloedigheid het lichaam van zija evenaastea in spijs verbriizeld ziet. De krijgsman leeft als eea nachimerrie zonder zich volkomen rekeaschap te gerea van hetgeea rosdom hem gebeurî, er. heigeen 't behoud u zijrr eigen *rel niet sanbelacgt. We zien dea gapenden mond der kwetsu-ren niet, noch het versche bloed dat de s door stuipei? veikrampte spieren als in de ' pîooien van eea purp -.rea ra&ntel huit, ; Eeîis buiten slag ia eea reidhospitaal,dan begintde resctif.Ds onversaagdsie karapers , ï&Hen daar soms vaa hua stek bij 't zicht ' taa fean eigea wonden. Ze wenden ontroerd den b!ik of wauceer de heelmeester een ver-î band legt bij ésn hunner makkers. | En onder al dezen welke met het meeste j gezag, na den oorlog, over de gruwelen van | i den veldslag sulien kunnea méesprekea, i ' mogen we geru*t de dokters eea eereplaats, j jonnen. Naast hea dan 00k zuilea de tal« ? rijke ziekendiensters op 't voorplaa treden, ! die hea vol liefde en deemoed ter sijde staan. I« het daarom dat de nîeest breidel-looze wildzaûg die vronwen met eea sebier [ godsdiensti&ea eerbied bejegeaî en met eea : kinderlijke datskbaarheiâ omriagt? De roi ; der ziekendieasters gçtuigt vaa eea moeder-: lijke toewijdiîîg. Zij 00k zijn soidaat iadea vollea aia des woords ; zij bestrijdea dea vijand met hea door oobegrensbare zorgea 3 ; ea gamariîa&asebe barmharîigheid, migdt* ■eensche litfde ea geltajperde wilskracht, ; de beloerde ravenprooi te ontrukker?. Er kiapwiekte eea vlucht ran witgfcka-proende zsekeadieasterkeas door ga»gen en sslea vaa het knjgsgasihuis, waar Pieler de Veer zijn déerlijk gestel Egngzaam roelde veraterkea Voor ésn hunner kossterde hij | eea bijaoîidere genesenheid. De jongeris , : aoemdeu haar : dis Priucds ! Niemaad eigea- ! i lijk wist er te bewijzea of ze al dan wel raa j ; rorstelijkea bloede afstamde. Msa rerteîde I : dat se sebatrijk was, weduween kinderloos, ea sinds den dood ran haar echtgenoot; — gesseureld ia de expeditie van de Darda-aellea, ■—beslotea had lerea ea fortuia le besiedeu aan het lenigea der menigruldif e l smarten uit dea oorlog roorf,gesproten= | Haar rerschijning leek ala de zoa in dea dag licht ea rerkwikkecd. 't Verrolgt Fritz Francken | DE TOESTAND j «-«§0§»«- Op MlLITAIR GEBIED is er weer eea verheugeude gebeurteais aan te stippen : de Engelsche ea Fransche troepea zija het beruchte bosch van Houîhulst binnenge-drongen ea hebben in het zuidelijk gedeelte het heele Duitsche rerdedingsnet inge-aomen. Vaa eea anderen kant zijn de En-gelschea achter het bosch reeds halfwege «ija lengte gekomea, zoodanig dat men hopea mag dat de iaheming van het bosch nog slechts een kwestie van dagea is. De lot au toe gebrnikte methode laat veroodersteHen dat da •Bondgenooten zuilea trachUp de Duitschers op dea spoorweg. Diksmuide Stadea terag le drisgen. Hat gevecht zal zich dus, spijt» het slecht we-sder, oûtwikkel'a in Noord Ojstelijke ri«h-ting en wanaeer het bosch ran Houthulst zal gevallea zijn, zal dezs ontwikkeling een rap verloop beleren, j 1 Wat echter 00k verheugend mag ge-noemd, is de groote artitlerie-bedrij vigheid \ die sisds weken in den Atsne-seetor door- ■ geroerd wordt. Eergister stipte het dnitsch bericht aan dat bel onmogelijk werd de vooruiîgescbovea fteHingen op verschillen- \ de plaaisen van dez :a sector no£ te bezetten» De Fransche artillerie geeft daar «iads dagea een trommelfuur af dat meer laat ver-t moedea dan eea gewoae artillerie-demon-stratie.(i).s Nog wat meer drnkking ia de Viaaaderg ç om de heele kracht vaa den vijand op te | houdea.% en we zuilea ongetwijfeld dade-lïjk dsarop op 'i Fi'&nsch middenfront 00k e«în beropflikkerea vaa dea strijd beleven. \ Het Duitsch offensief, uitgaande van de { Baltische zee, beSetft een normaal beloop, ; De groote russische krîjgsharen Revel is ' rechtstreeks bedrei^d Maar we hoefea ont | om dit ailes met warm te makea : 't js hier ; dat het pleit z^l besiecht wordea en hier ; zitteu we er goed voor. Op POLITIËK gubied is er groote spaa-nieg. In Frankrijk hteft de eerste miaister Painlevé rerschiilende beraa^sîagiiigea ge-| had met Poincaré en Rîbot. Men roorziet j het aftredea vaï» Ribot en vaa nog eea of | twee andere miL>isters. De Kamer heeft het miaisterie Painla^é met wjilea omverwer-I pen, — 't zou de eerste mastl zija in den oorlog dat een miaisterie zou omrergewor-peu geweestzijn, — maar zij heeft zich uit--drukkelijk roor een ministeriëele wijziging verklaard. I« Italie zuilea wa 00k «ea nieaw miaisterie hebben, maar de mmislers vau binaea-ea buitealand zuilea vermoedelijk aaablij-vea wat aanduidt dsî er geea merkbare ^erandering ia de iiaiîa&ïische politiek zal iiigevoerd worden. la Rusland beginaea ze eiadelijk iate ziea dat et verstaadhouding noodig is om het land van den oadergaug te redden. In de eerste zittiag der Kamer van volksrer-| t«;geawoordigers te Petrograd geopend, heb- ■ bea verschillende redsnaars, na Kerensky, | verkl&ardi dat het leger moet heringericht i worden om den bnitenlandschen vijand te kunnea weerstaaa. D^t zal wel «en heel tijdje in beslag nërnen, maar intnsseatijd mogea we ons Virrheugen dat Amerîka in 'tkorta zal toonen dat het 00k in oorlog is. Men seint immers raa giader dat er koorts-schliggewerkt wordt aauhet ineenzelten van eea reasachtige luchtrloot die Duitschlaadi hoogmoed dea genadeklop zal geven. Ea ia Duitschland ea Oostenrijk. Daar Ii.gea ze&llen oferhcop.VonKulhmann rer-blijft nog steeds te Weeaen waar hij de zaken op haar -plooi moet terugbreagen. Of hij gelukken za) is grootelijks te betwij-felen tan ware Michaëlis er vaa onder trok, want de duiîsche Rij kskanselier ligt met den eerstea Ooâtenrijkschea minister in stokken en reertien dagen onderhandelin-gen hebben tôt aiets geleid. Men seint zelf uit Zurich dat de duitsche Keizer in allerhaast naar Weenen vertrok-ken is om den Oostenrijkschen Keizer orer te halen den oorlog nog wat door te zetten. 't Boeltje slaat om springen, zoa men aeggen.(1) Dezeu morgea zija daar de Fransohe* ten aanral getogen. 8db Jaar Nri S 9 796 Donderdag 25 October 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes