De Belgische standaard

678945 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 22 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7bx95/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door Taai an Volk OAO-BI^AC Voor God m M&mrd m Laad Aftoaa«n«a(fipri|« wor 60 nnMMara i* saesasf#®)! bij TOoroitbstaUaK i Vîsor de i»o4<i«4«3ï s £,£0 S*. Vis* ds »l8*-»ol«lat«a — la 't t&pd 9.80 tr» ? fcerta» t l»Rà ; §,00 te. fàiim mear «ssmpinnsn van eik aotaïaw «ordes gaw-aasd, vordt ds ftboaaem«sts« . prij» saiader. B©8fsrard«? : ÎLDSFON8 PBBTER8. V»s*9 optsttfllsrs s M. X. BKJfAIlI, L. DÏÏTKB8S, ! ^ y, fâl 0BAMBBXEW» B. VA» DIE SOHKLDXX, Junl OTLXJAJEBT j Voor &lia meaesesisngetî zien tpcnaso oc s ¥iii& MA OOQ17ILLB, Seedijk 9E ?ASSI, ,aBisondigiûgen 2 e.«| fr» de regel. —- Kekiamen ? 040 t, if regel VhichtëliBgen « g îulasschingen van s rsg®isf osgo fr. lJnm™saJD'J,w' ^ ^ " T a •CT».^aw*r>o^.'l^»»«wegjae'a»arj«7cc>|fli CT<*3* • - Belgisch onderwijs in Engeland De geestelijke belangen van onze nitwijkeliagen verdienen de meeste aandacht van we^e de verantwoordelijke leiders van ont volk. Hun godsdienstige overtuiging mag met verzwakken in een andetsdenkend raidden, waarin dan 00k voor dat doel van de geestesverwarring en van de vermindering aan denkvermo-gen bij de on zen door sommigen en door goromige bladen wordt misbruik gemaakt. J3et zedelijk peii mag niet dalen bij gémis aan jkatholiek leven, aan eergevoel en aan het tegenwicht van een opbeu-rtnde omgeving. Door bevoegde perso-nen wordt voor zulk hooghouden ge-corgd.Spijtig «ou 'took geweest zijn hadden de verstandëlijke vermogens onzer kinderen in een door hen vroeger nooit in-geademde opvoedingslucht moeten ver-worden. En dit gevaar bestond. Gewoon aan krachtiger geestesinspanning, waar-aan in onze gestichten meer belang wordt gehccht dan aan lichaamsoefenin-gen ; strenger gehouden door een bin« dende regeltvcht die de orde staande houdt en de studic bevordert,werden onze jongens, in cens, zonder overgang, gewerpen in een opvoedingsmidden, waarin sport en lichaamsontwikkeling belang krijgen en waarin enkel een soort vaa eergevoel het misbruiken der breede vrijheid min of meer tegenhoudt. Deze onvoorbereide verandering en de voorkomenheid van Engelsche leeraars ▼oor arme ballingskinderen kon de zeke-r« losheid in de tucht in teugellooaheid doen veranderen. Vaudaar de noodzakelijkheid een op «ich self staand Belgisch onderwijs in te richten. Deze inriehting voor lager- en middelbaar onderwijs is in wording. * * * Reeds eenige gestichten voor middelbaar onderwijs zijn opgericht. Rond Half-October 1.1. werd te Londen, in een der schoonste liggingen van de stad, niet verre van het Crystal Palaee, een koatschool voor Humaniorastudenten ge-opend. (1) De gebouwen staan in een prachtigen eigendom van 7 hectaar, waarop 00k een nieuwe studiezaal door Belgische werkiieden bijgebouwd werd. Een honderd studeaten, waarvan tachtig koatg'iïngsrs, volgen de oude en moderne hnmanioraklassen, -van de zesde tôt de tweede inbegrepen. De hestuurder, weleerw. heer A. Michiels leeraar aan het Sinte-Mariagesticht te Schaarbeek, beachikt over een leeraarskorps van elf man, waaron de r drie prie s ter s, (2) Voor de keukens en het huishouden zorgen vijf Vlaamsehe zusters van Poperinghi. De studenten zijn afkomstig uit aile hoeken van ons land, doch pakken goed in me-kaar. De solidariteit die op vreemden bodem dekinJeren van het ééne Vader-land samensnoert stelt algauw de innig-heid iaar die het leven der bannelingen verlicht en verwarmt. Aan het St-Mary's College is als toe-gevoegd, te Stroud, een gesticht voor kleinere jongens van 9 tôt 13 jaar, on-der het bestuur van den heer Boavroux 1 St. Mary's Colleob (Belgian School^. Norbuyr Hill. House, Beulah Hill, Norwood S. E. a Somtaige lezers vinden misschien e«n kenni» tus-««hen de leeraars : Weleerw. heer De Hoon, prof. der3« Lat. aan St. Jan Berckmans, Antwerpen; P. De Cleyn, trappist, vroeger prof, in wijïbegeerte en Latijnj Weleerw. heer Kesteloot van 't kollege te Brugge.vier broeders der kristelijke scholen van Ma-lonneen Jemappe : Arnold, Maubert, Mathieu en Alfons. Ingénieur Van Orshoven voor de weten-sehappen;MrFeltesse van Brussel voor de wiskunde, Mr Carlier van Gent voor de bandelswetenschappen en Mr Clarke voor de Engelsche taal. Gud-bestuHrier mn de Normaalschool te Licf.j Dé Masscn gaan van de 8S" voorbereidende tôt de 5e latijnsche en 5* moderne. Een vijftigtal kinderen vol-gen tôt nu toe de lessen. Twee andere gestichten voor middel-1 baar onderwijs werJen gesticht : een 1 jesuiten-college te St-Leonard's bij Has-tings, met 70 leerlingen ; een college te Folkestone (louter externaat), met 80 leerlingen, bestuurd door weleerweer-de heer Colle prof, der rhetorika te Meenen„ Einde November bestonden in Engeland reeds een dertigtal Belgische lagere scbolen, aile utet Belgische gediplo-meerde onderwijxers en onderwijzeres-sen, leeken en kloosterlingen. Natuur-lijk werden die scholen ingericht in de dichtst bewoonde vluchtelingsoorden. Te Londen (Earlscourt) komen 400 kinderen ter schole, te Richmond 200, te Blackpool 400. Andere scholen zijn in vorming, Goed werk wordt er op vreemden bodem voor ons volk tôt stand gebracht. Het moge onze menschen ten bate ko- , men. Gç>d geve nochtass dat onze vluch-telingen weldra in hun eigen land mogen weerkeeren en dààr aan eigen haard hun hart verwarmen en hungeest laten open- ; I' luikenin de sonne van eigen beschaving : 1 Ooat. West ; 't hui» beat. I V. V. G. | 1 § Terstikkende Gassen ï | Met grooten tralala kondigen de Dnitschers f een nienwofifcasief op obs front aan. De aan- f kondigiog is nkts, maai de uitvosiingis wat j ander8. Dit offensief, volgen» hun meeDing, s zal voorafgegaan worden door een overdadig ' gebruik van stïkgassan, die ze voor de eerste ! maai te Steenstraete hebben gebruikt en te - -geawoordig overalin 't weik stellen, zoowel tegen de Russen als te^en de Italianen, zoo- | wel tegen de Ser^iërs als tegen de Bondge- | aoot în in de Dardanelles. | i De Duilscher is een stikgasman gewordea, ^ Maar stikgassen bshandelen is geen kinder- \ spel. Daarvoor rnoet eersten vooral de wind f goed zKteu, en nog gaat het van het handje I niet at. 't Is reeds meertnalen gebeurd dat de \ verraadsch gedraaide windzweepe de wolk | stikgas op de tfuitschers hun b&kkes sloeg -met eea tegenovergesteld uitwerksel dan ze | hadden vyhoopt. Nu bft2ui0.cn de Duitschers * i het uit dat ze tegenwoordig over spéciale f \ macbienea, — soort blaasbalgen,— beschik-ken om tegen de werking van den wind In te gaan. i De gas die de Duitschers gebruiken zit in ijzeren buizen, — precies als in buizen met koolzuur om het bier op te jagea, — die van afstand tôt afstand langsheen 't front zlja ge- ; plaatst. De gaz is zoo straf, dit wie er maar | een beetje van inademt dood gaan kan.De gas wordt utt de buizen bij middel van electrische i kracht gespoten. Al dadelijk vormt zlch een >' grijze wolk dia door dec wind voortgedreven wordt. Kan nu deze wolk^ gonder te vervlie-gen — dit gebeurt bij te geweldigen wind, — de loopgrachten bereikea, dan wordt 'teen • krltiek moment voor de overvallenen al mogen ze dan nog door mondstukken en brillen tegeodezen nieuwsoortigen vijand beschut zijn. Zs zien immers niets voor zlch en de vijandelijke aanvalbaren weten ze uiet op-dagen.Bijna teikensjde duitschers hun verstikkeede gasssn gebruikten moest de eerste verdedl-gingalmle altijd omtruimd wordea; maar eens in de tweede linie was hst uitwerksel van de gas en van de... verrassiog... vervlogen. De Duiischers zullen dus een ander gas mor.ten uitvinden om tôt tastbare voordeelen te komea. ' f » m VOOR OR» SOLMTU Elf de 1 i8chryvingdyst 2e Lijst van Eousbrugge-Harioghe. Overdracht fr. 31453-74 Aug. Ruysnen ao.o» E. H. Pirret, pastor van Maringhe ao.oo C. Neut 10.00 G. Vandenbussche 10.00 Th. Bulteel xo.oo H. Delanote 10.00 • Huzard, off., Decra Arth., Laseure J., Bileke . i R., Em. Mahieu, Eu#h. Dehugher, G. Be-haeghel, Schurre H., H. De«impele, Alf. Vandepitte, S. Ryon, ».C. Deleu, G. Vandenbussche, Naamloo», J. Mostaert, Alf. j Missiaen, H. Ley», Naamloo», R. Neuville, j 1 A. Leroy, Naamloo», L. Laseure, Rouze-s rey C., Naamloos, C. Vandenbroucke, Naamloos, Ph. Loncke, J. Vandenbussche, D. De Haene, J. Faes, J. Lowagit, Fortry H., Naamloos, H. Leys, Wed. H. Van- ■ daela, C. Lowagie> Werrabrouck, Ach. ! Schuerre, êlh / fr. Totaal 1.90.00 ] I R. Sohier, R. Deschuytter, H. Deman, Em., Vandale, Ch. Duponcel, "> tlk j fr. Totaal 15.•• j Raoud Alexander, M. Gerits, G. Garit» ; Marie-Louise Gheysen,Marie-Antoinette Ghaysen | A. Ghey»en, F. Gheyien, v tlk a-s* fr- Totaal 17.50 r \ Bt. Storreman, P. Deveireman, Bai. Porreye, Cel. Janssem, Jeanne Latour, Al. Latoar, J. Maerten, Ch. Derensey, Acb. Grmwier, | Klooateraustera van H*rioghe, Naamloos, Wed. Mollet, Bm. Wallus, G. Delanote, Ch. Lameire, Arth. Wallu», R. Alexander, H. Vandenbroucke, R. Ryon, Wed. George*, Naamloo», H. Deieamp, la. Vanuxem, % Naamloo», Joa. Catteauw, L. Opaomer, i A eh. Camerlynek, K, Van Iiackere, Van- devooréa R., tlk a tr. Totaal 58.eo I i Jeanne Verbaeghe, Naamloos, Maria Claey», Naamloos, Sloase-Vandenberghe, Wuku» \ Ach., J. Gocthal», Wed. Smagfhe, Naamloos, Belg. Chauffeur, Emm. Daver, Wed. Geldhof, M. Gouwy, Naamloo», Désiré Dehaeger, J. Porreye, J. Cappelaere, M. t Descamp», H. Porreye, H. Samoeya, NI., - L. Capoen, Naamloos, L. Latoar, M. ; Wuller», H. Filippe, Naamloo», Deren»ey-1 Faes, Maréchal, Naamlooc, L. Maes, Fl. ' De Coena, Ed. Deramaux, Wed. Janssen», i E. Mollet, G. Mahieuw, C. Vanhoucke, J. Vanhoucke, A. Maaali», C. Verlet, C. Schacht, Naamloas, C. Beun, M. Beun, Fr. Buy»»e, H. Verlet, P. Verlet, H. Van Lares, Naamloo», H. Daneckere, F. Dele-fortarie, C. Louwynck, C. Scharre, Marg. Liefooghe, Marg. Vankoutte, R. Leys, J. Ley», E. Delmaere, H. Demucht, Mollet 0., M. Lenaahieu, M. Maerten, H. Flamay, R. Bustraen, P. Ryon, Em. Deneckere, Alf. Leroy tlk 1 fr. Totaal $7.00 > L. Matsaert, J. Desmecht, C- Derloo, We«- mecuw H.. tlk i.f fr. Totaal 6.00 t Naamloozem 1.05 fr., Ach. Vanschacele 0.35, Aug. Lamote 0.30, H. Recour 0.35, H. Hennebouw 0.15, Kinders Debaf 0.50 fr., ! P. Lahaye-Duflou 0.50, C. Dewaele 0.30, L. Vandenberghe 0.50, F. Marceau 0.50, H. Delo» 0.50, L. Mahieu 0.50, Verhaeghe I C, 0.30, E, Leharre 0.30, F. Tocten 0.50, f C. Vermeire 0.50, R. Gloria 0.50, Lobbe-dry R. 0.35, J. Porreye 0.50, Ach. Lucas 0.50, Ach. Berquin 0.5o, C. Makelberghe 0.50, Wad. Top 0.50, R. tRyono.5o, L. Deprez 0.50, J. Slosse 0.50, H. De»chrevel j 0.50, R. Galliaerde, 0.50, Chr. Behaeghel 0.50, Em. Deschuytter 0.50, Wed. Vanden Broucka 0.50, Arthur Top 0.50, Depuydt S. 0.30, Wed. Portier 0.50, C. Deturk ■ 0.50, L. Deschuytter 0.30, Vsoihoutte Am. 0.50, C. Berquin 0.50, Alf. Bunoo 0.50, E. Mollet 0.50 fr. Totaal 18.05 1 Totaal yoor de 3e Lijst van Routsbrugghe-Haringhe i 45o.55 fr. I Gemeent® VLAMERTI.NGHE E. H. Vinck, onderp. 35.00 \ Eeme landbouwers-familie 35.00 H. J. Ampen-Bouton 35.00 H. Vandamme-Goeman 10.00 ! Ch. L. Verraes 10.00 ' Hon. Boioen 10.00 Adr. Hegmans, taalsman 6.00 i Ern. Pauwelyn 10.00 ] H. Adriaen en familie 35.00 ; Cam. Van Caey»eela 10.00 Const. Verdonck xo.ao - Een landbouwer 10.00 \ Etnige «choolkiatferea vergaarden hui penningske im plaats van zoetighedm te koopen lo.oe | Fl. Bouton 30.00 E. M. Overste vaa de schooi xo.oo Mevr. wed. Sylvie Coene 10.00 j Dr A. Yerheke io.o» I Cam. Loggie ; Cam. Dambre ; Edm. Van Exem ; Juffr. R. Bouton ; J. Debruyne ; P. Goe- | ï thaïs; Edw. Demuydl; JoséphineCtarxysse ; J. Delva ; Fam. Gyck-Yzeel ; Cyr. Dt-bruyne ; Emer. Pauwels ; Soph. Loggie ; Cam. Vandael» ; Jer. Van Caeyseele ; eene • • vrouw ; Wed. Leone Coer.e; El. Cannaert ; Wed. Leonie Pauwels ; Juffr. Fel. Vanden-( Bussche ; Ach. Verbrigghe -, Cam. Ghee- raert ; Rosalie Goeman-Nuns ; Jules De-» ! somer ; Henri Rommens ; een jongen van elf jaar op ronde bij de Engelschen ; J.Van-Caeyseele-Six ; Aug. Lemahieu ; Ch .Claeys ; J. Vermeulen ; R. Demarey ; Em. Loggie ; Aloïs Ampe ; tlk S fr- Totaal 165.00 Fam. J. Lamond-Blanekaert ; Cam. Valche-Bouton ; eene meid ; Wed. Sophie Barroo ; Wed. Emmer-Vandromme ; Cyr. Cleene-werek-Goeman ; J. Van Hast ; tlk 2 fr. Totaal 16.00 i Sophie Van Exem ; Gust. Bouton ; Rosalie j Barroo ; Hil.- Debruyne ; Aug. Vandela- noote ; eene vrouw ; tlk I fr. Totaal 6.o» j Sylvie Ghesquiere 3.50 fr. ; Cyr. Notredaeme o-75 fr- ; J- Maricau 3.00 fr.; Wed.Dejardin ! 4.00 fr. ; Naamloos 1.50 fr. Totaal 11.75 j Totaal der gemeente Vlamertinghe fr. 43475 » j Totaal fr. 33339.04 j OP 'T BELGISCH FRONT jî De geruchten van een duitsch offenalef ' 1 tegen ons front, houden aan ; ja, hebben \ zelfs in de laatste dagen als eene officleele ! bevestiging gekregen. De duitsche bevelheb-j ber Prins Von Wurtemberg, aamelijk, zou een legerordcr hebben uitgGvaardtg-d waarin wordt gezegd dat vôor Nieuwj&ar de beslig-«ende slftg op ons Iront zou aanvang nemen. We 8taan toe dat zulks mogelijk te gebeu-ren is, om redens die we reeds meermalen hebben gegeven, maar we gaan het gedacht 00k niet af dat een duitsch offensief op het eigenlijke IJzerlront niet is in te zien. Ver- 1 derop, van aan Diksmuide tôt Yper moet dit . o£fec»ief gezocht worden, en te besluiten uit de berichten en 't geweldig kanotsgebulder dat ginds sedert dagen aanhoudt, zouden we ' van dit offensief wel in de eerste dagen de voorbereidingen kunnen beleven. Voorberei-diag«n in denzin van hevige artillerie-acties, diê dagen en weken aanduren kuanen, als we maar even bedeoken dat vôor den aan val in Champagne, het fransch gtschut eerst regelmatig weken hadgevuurd en later zeven-tig uren aan éan st*k al gegeven hfid wat het kon. Even als wlj, ten ander en, maken de Duitschers zich geen illusiesover onze sterkt# betrefende onze numerieke Vracht en onze materieele macht. Indien het duitsch offansief gebeurt, dan zi/a wij, daarom, zeker dat het tôt een totale iBislukking ù< gedoemd. Wat wij laatstmaal in Champagne, met een beter léger dan het duitsche en een sterker materiaal dan het 1 hunne, tjjdeiyk niet hebben kunnen door-drijven, zullen ze des te minder gelukken, hunne uitgeputte troepen van Oost naar î Zuld en van Zuid naar West gezonden, toch mensehelijk gesproken, geen uebermenschen zgnde. I Met gerust gemoed wordt dus de schok | afgewaeht te meer omdat de duitsche bevol-hebber hem betiteld als de beslissende po-ging. Misschien mag die beslissing verstaan worden in sea tegenovergestelden zin. | • ' :>) 111 — 1 1 1 ! OP HET OOSTELMK FRONT : 1 X i \ Nfc een kalmte van weken, — zoodanlg ' dat de ambtelijke berichten niets anders te ' melden hadden dan twee regels kalmte, — 5 schjjnt er 00k opflakkering te komen in de Russische nsorderstreek. | Tegen Dvinks wordt weerom «rg gevuurd j en 00k meer zuidwaarts gaat het op een ge- \ 1 weldig kanongeschut af. | Na de aankondiging dat de Duitschers ] heel gerust in hunne verw&rmde locjigraven . i heel den winter in aile kalmte zouden j j door staan, l^kt dbge plotseiinge bedr^rig- | Iheid wel heel bevreemdend op eerste zicht. [ Sedert dagen immers kondigden de duit-| sche bladen aan d#.t de dultsch-oosten rjjksche troepan die" den Balkan-yeldtocht meededen | grootendeels naar 't Russische front weerom 1 j gestuurd werden waar zy in den noorder- | sector rond Dvinks zouden beproeven de Dwina over te sf.ekeo, nu grond er door de vreeselijke koude weerom vaatgevroron «o begaanbear is geworden. Wjj hebben aile redens te gelooven dat zulks loutere oogenverblinding is. Dat Duitsehland iets in 't zin heeft is zeker. Maar waar het dit « iets > uîtwerken zal, biijit nog steeds een raadssl. Het kondigt een offensier tegen ons, een ander t{ gen de Rus-sen, een derde tegen 't Suez-Kanaal. een vierde tegen Saloniki. Het geeft onze générale legerstaven een puzzle te ontcyferen, binst het te werken staat op EEN zeker punt om een offensief in te zetten. Op 't Russisch front moet 0. i. aile offea-siei uitgesloten worden. Dat hadden ze al gedaan indien het hun had gelust sedert hun laatste opgeloopeo mislukking v6or Dvirks. Tegen Stloniki daarentegen hebben ze geen zi.lke groote krachten noodlg dan dat een optreden elders dient uitgesloten te worden. Waar zull in deze krachten zich bege-ven ? Suez ligt nog zoo Ver af om in de eerste twee maandan een expeditie klaar te krijgen dU zéo zou zijn ingericht, om een mislukken uit te sluitea, dat we 't aannemen dat het Westelijk front het beoogde doel is. De kanonnades op het Oostel^k front zyn bezi^houding van Russische strjjdkrachien en attenti#. We moeten er dan 00k geen on-middellijk belang aan hecbten. Lâsitste Berichten. BELGISCH FRONT GR. HKW. 20 Dec. (20 uur). Geweldigt artillerie gevechten. Onze batterijen bescholen krachtdadig den duitschen post « De Toren » en de Lan* tonnementen van Emm. De vijand bcschoot het achterland van 't front. FRAMSCH FRONT Parijs, 20 Dec. 15 uur Artillerie gevechten van ARTOIS" tôt in SOMME en OISE. WJj ontruiicden een voor-uitgeschoven post dien wij sop 16 December hadden veroverd bij VAILLY. Nogal hevige artillerie-gevechten op het overige van 't front. Ban Duitsche Kruiser en een torpilleur in de Baltisohe zee geeouleerd Ben telegram uit Berlijn bekent dat op 17 dezer de duitsche Kruiser « Bremen » in den grond geboord werd in de Baltische zee, ait-00k de torpedojager die hem vergezelde, Servische vluchtelingen. In 't Zuiden van Italifi zijn honderden Servische vluchtatingen, vrouwen, kinderen en grijsaards, aangekomen. Zij worden bfj de bevolkicg ingedeeld. De vredesexp editie Ford is te Christiania (Noorwegen) aaogekomen. Ford was heelemaal ontstemd omdat hem van wege de Noorsche vredemannen geen welkom werd gezegd ! Een Frantche Paketboot geeouleerd De Fransche paketboot « Djurjura » werd ter hoogte vas het eiland < Malta > in de Middeliandsehe zee door een Engelsche kruiser aangevaren en liep naar de diepte. Aile passagiers uitgenomen twee werden gered. Tusschen de geredden bevindt zich Mevrouw Guillemin, vrouw van den Pran-schea gezant te Athenes. De beide schepen vaarden met gedoofde lichten. Generaal French heeft gisteren het Engelsch front verlaten.Hij richtte eene dagorde tôt de troepen waarin hlj zijn vaste betrouwen in de eindoverwin* ning uitdrukte. i rmn'i i ir i ~""I "irilin Ili •iTinnTPfiirinHIWWIT rifi:îr-^"r"irn*T"T*T— -—r»» c a—inrnr rt ■ mm** tm.. .^al^aaK,rm rm I ■ m i® Jaar — 237 Vijf oentiemen het nummer Woensdag 22 December 1915 un 1 Iinn II imiw n II„WI„, Liinnii.r^^in. ^ JI m IW uni! I II IH i m lin ^ xcv- r. - ,-v-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection