De Belgische standaard

522 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Août. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4q7qn60c40/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Iur Wi82,r, Woensdag 15 en Donderdag lé Augiistus 11 il Jo!d8t«D.' I if. i-*3 jd*> 8'5° lies î'^S LldJten \iltiii : \i fr. 1-75 La 3-50 ta 5'f5 a 't iâfld : [d fr.a.5o iden 5iOCI ideD 7-50 ,o« DE BELGISCHE STAnDAARD opstel KM bbhebr VILLA m Ma Coquille » zsbbijk de panne Klein® aanioa- 4 dlgingen : 0.85t. de regel RECLAMES volgens overeea- komst. -a- A C Hjj Lfc M*.»*» «t. m ?g B«rir«i(î ?a« «« #*sïi«a, Dr Vta * P«r., Dr. I. ▼« ^ M F^rt, Dr ï« D« Wotf, I. SS^*, 0. Wrtta», &.&, H. BmH, Hflito» T h-. ■ ^Baa'Tiwmwpm ■' g* éen hoogdag van 0,L.V. He= jiaart zijn onze b reelen geslo-liln zaî hat bîad dus Ûonderdag pt verschijnên. awcawi is^eoaaKWrteiAMrti'ww.W>WOCIÎ: IL. V. Hemelvaart !|p dit feest vieren wij tezelvertijd ia's zalig af3terven, hare wonderbare iiemcl-opnemuig en hare glorievoîle ling als Hemelkoaiugiane. Dit feest is oadste, ons bekeede Mariafeest ; het lit reeds -ermeld in eene romeinsche iteliijst der zesde eeuw. tgeheele liturgie van dit feest is maar k oaouderbroken ouiboesemiiig van Lie en lofspraak om Maria's rocmrijke peifaart en -/erhcerîljking-echtig zci de Kerk hare liturgie ia met Llifonen der Vespers : «Opgcuomen ia la ten hemel ; de Ei gelea verheugea , lovend zegenea zij den Heer* » — iria, de Maagd, is opgeaomen i;i de elsche bruidszaal, waar de Koning der ingea zetelt op zij a sîerrenlroon. » i Toort jaicht fcst door het geheele ievaq blijdts feestkreten : « Verheven |\«;i)ige Moeder G>ds boven de koreft Kiplen in het hemelfijk ». « Opgeno-i is Maria ten hemel, na tei heugen zich ngelen ; iorende zegeuen asij den Heer » imi, aaubidden wij den Koning der Dgen, wiens maagdeiijks Moeder heden loogen hemel is opgenornea 1 > de lt-ssen der Metten drukt de heilige mes Damescenus het geloof en de vreug-er chriîlenen met rolgende woorden De heiiige en bezieîde ark van den aden Gad, die ha»en God i • liaren eeboot ;ing, rust vandaa? is 's H- ,ren tempel, set geene handeu gebouwd is : vaa-5 heeft het Eden het le*ende Paradijs Rangea van den nieuwen Adam, vaarin Boom des leven3 geplant is. Heden is ■rabevlekte Maagd, die door geeae aard-pe genegenheden bezoe --eld werd, maar mei hemeÎ3che gedachten voedde, niet de aarde teruggekeerd, maar wijl zij eveade heme! was, wordt zij in de îiienten opgenomen. » En sprekende fde geesteiijke hemelvaart van Maria in zielen, gaat deïelfde Heilige vooit : ;at os s zorgen, dat ons verstand en o«s agea Maria opnemen.Hoe echier suîlen liertoe geraken? Maagd is zij en mina-er maagden ; kuîsch is zij, en minarcs tuischheid ; zoo wij derhalve naar ziel ichaam de kuischheid onderhouden, in wij hare gunst verwervea. Want zij aile slijk en onreine genegenhecî^n l»Werengebroed. Overdaad verafschuwt ■ sfechte gesprekken en zangen drijfi zij e ; ontuchtige balsems verwerpt zij ; de iWazenheid der gramschap baat zij ; enschlievendheid, nijd en tweedrecht zij niet (oe ; van de ijdele glorie, die door zoovele moeiten afbeuit, heeft een walg; aan het praalvertoon der 'aardigheid wee/staat ^ij als vija»idin ; tonde houdt zij, voor een doodelijk 'f- In het tegenoverge' telde van dit 1 schept z-j vermaak : aij verheogt zich "vastea, onthoudisg en psalmgezang ; 2,11 -irheid. o)tiag ! jirhei J <*■:' «'erbasr-kjmt zq goed •. ■ ■ \ le-îft c> ®>ee in rrede. kû kust ze rt.iazaam ea edelijk. Yrede ta z«chtziriiîigheid ora-' 2îj ; liefdc, barmha< tigheis en merssch-ndheid koestert zij als hare kweeke* ® m de armen. Kortom : om iedere ®bedroeft en yeroatwaardigt. ?ij zich ; I ledere deugd verblîjdt sij zich als over le'§|ne gif;, fndiers wij dm rn^t ijver de zonden vluchten, en met aile zorg de deugden nastrçven, en ons deze tôt gezel-linn^n niakea, zoo zal zij dikwijls tôt hare dieisaren komen, met zich een sleep van alla goederen trekkend, en ook Chrislus, liaren Zoon, medebrengend, opdat Hij woue in onze harten. » Latea wij dan besiuiten met de woorden van eea reriaaard geschrift, dat in de mid-i deleeuwen jaarlijks door on«e voorvadercn ^ op dezen dag met geesldrift herlezen werd en dat eindigt met dezen oproep : « Daarom, gelitfien, . iert met plechtig-heid het feest der Maagd, die u op aarde een hernelscli levyn getoond heeft. B mint die gij vereert, en vereert die gij beminî ; want dan zalt gij haar ia waarhsid vieren ' en bemianen, als gij haar, die gij iooft, vaa gaoschér harte wiit navoîgen. » l)om Franco de Wyels EenYofloslavisiÈ M In de coaferentie vaii Londen is er een belangrijke zaak te bbrde gekomea, die een bijzonder licht werpt op de moeiiijkheden die wij allerwegen in de regeling van de Baikaakwestie ontmoéten. Miaister Pachitz kwam er met een ver-drag roor den dag geslotea tusseben hem en den veriegenwoordiger vaii het Yogo» slavische ras,te Parij3 varblijrend,en waar-bij overeeogekomea was dat Servië, na den oorlog een grooten siast zou vormen die aile Yogoslavische volkeren zou cm^at^en t.w.de volkeren die thàns in Servië,Albanie, Moûte.negro. Bosaia, Herzegovina en Oos« te;srijksch Croatie leyen. Deze staat zou de macht in den Ealkan zijr. 't Moet ziju dat Pachitz in deze zaak handelde naar e;n goedkeureu vaaEngelaad, vermits Lioyd George in een redevoering het priaciep van een Yogo-blavischen Staat, waarvan Servië de kern ion sijn, was bij-getreden.< Deze Staal zou dus de tegenhanger zijn van Oosîearijk eeuerzijds en van Bulgarijë anderzijds, wijl hij de macht van Italie zou bewaken en deze van Griekenland onder-duw en. Het openbaar maken van dit verdrag had in Italie en in Griekenland eene groote op-schuddiag verwekt. Immers Ilalië zag zich hierdoor de heer-schappij ia de Adriatische zse ontsaappen, vermits Servië, door het in!ijven van Alba-nië,heel de oostelijke kust van de Adriatische zee zou bezetten. In de regelicg van de Baikaakwestie, na den laatsten Baikan-oorlog, had men Albanië tôt ouafhankelij-ken Staat moeten uitroepen om een... Europeeschen oorlog te voorkomen. Men kan lichtelijk begrijpen dat Itaiië, zoo niet misnoegd, toch eea weinig onte-vredea was, zooveelte meer omdat Griekenland aanspraak blijft maken op de Epirus-proriocie ea op Valoaa. De conferentie van Londen fceeft deze netelige kwestie moetea oplossen. We meenen te mogea besluiten dat de weder-zijdsche partijea tôt een vergelijk zijn ge-kornen want de Italiaansche pers is sinds-disn kalmer gesîemd. De Yogo-sIa?ische staat is aog geea werkeiijkheid geworden want verschillende gezaghebbende verbon-dene diploccatea zijn van meeairig dat Oos-tearijk een grooten staat môet blijven, om Duitschland het hoofd te kuanea bieden, la r, in het Europeesch eyerjwicht en dat bijgevolge Grostie aan Oostenrijk moet blijven. In aile geva! Servië, dat reeds jaren een uitweg ter zee vraagt en zoekt, zou Albanië krijgen. Valona met zij a hinterland zou Itaiië toebehoorea en de Epirus-proviacie zou'Griekenland aanhechten. Oas schijnt dir ailes wel wat voorbarig tewezen. De beer moet eerst nog geschoten worden. i ? '■ »' Bankbriefjes ; De bevolking van oabezet België schijnt goms 'n weinig rerge'ea t« z-ij a door orze hoogere overheid,althans is de overheid niet heelemaal op de hoogte van ailes wat daar geschiedL la oïîbi'Ziît België wordt schrikkelijk veel hai>del gedrevea : bewijs van onzea Lijge* bleven ondernemiagsgeest. Men doet aile aankoopen in den vreemde en men moet betalea ia Fraasch geld. Belgisch geld wil men niet aanvaarden of ten?ij met een verbes van 3,5o of 3,75 fr. per hoaderd. Dit sloeg met verbazing een miaister die toevallig hier voorbijtrekkend, genoodzaakt was Belgisch geld ait te visse en. Hij meen-de de wisselkoers i 5o fr. Vo6r den oorlog stoad ons papieren geld ! 3 tôt 4 boven pari ia Frsnkrijk. Hetfeit dat i we de Boadgenocten hebben gered van den ' oadergang kost ors een verlies Yan mins-tei s 3 r/a fr. per hondeid. Mea zal zeggen 't is niet mooi, maar 't is zoo. Twee maaa- . den geledea was het veriies 2 per honderd. ; Aïs de verhoudiag en de oorlog aaadarea, dan zal ons geld, binnea eenige maanden, nog slechfs de twee derden vaa zija waarde hebben. Wat meer is : siads de bezetting schijnt het Beïgisch geld oabezet Btlgië ia te stroomer.; het Fransreh geld is haast on- , . vindbaar. j De bevolking, bijna aile militairan alhoe-wel betaald in Fracsch geld, doen nu aan- * koopea in Belgisch geld; de Staat geeft bel- \ ^ gischgeld; waterger is: in postbureelen wor- ) den postmaadatea die in dea vreemde of ia 1 onbezet België in Fransch geld werden ge- ! ' j stort, den belanghebbenden ia Belgisch geld ; r uilgekeerd. | ^ Het ^erolg vaa dit ailes ? Moeiiijkheden ; , ora zaken te doen, moeiiijkheden om den ! _ handel uit te breiden, moeiiijkheden met de ; _ bevolking, de stijgiag der voedsel- en goe-1 j dereaprijzen en. .het volkblijft het schaap. É. We willen wel gelooven dat die toesîand | grootendeels te wijtea is aaa speculeeringea ! j en ongewetti'gde bankoperaties maar het | ' wordt noodig dat de regeering ingrijpe. | ' We hebben hier vroeger een artikel ' | over gegeven en roepen er terug de aan- !. dacht op. Hoe ? Wil men het Belgisch geld behou-den, het aaa pari stellen met het Fransche. ? • Een verstaadhoudiag met de Fransche re« ( geering, in dien opsichte, ware spoedig ge- j klonken. Da Nationale Bank zou moeten | deze bewerkingen doen. De Nationale Bank f 1 oatvaagt Fraasch geld geaoeg. Of aog : dea S i optel doea vaa het ia omloop zijade Bel-| gisch geld en er geea meer laten bij komen J , en dan geleidelijk uitwisselen. | Het ware een grooten dienst bewijzen aan |1 de bevolking van onbezet België We roepen | j daarop de welwillende aandacht van den jji bevoegden minister. ... p LOSSE GEDACHTEN I Ontaardin g. Een volk waar een machtige klas door , taal of belang vande andere klassen met an- • i der belaogen en aader gedachten gescheiden ' leeft, is tôt ondergang gedoemd. Het voedt ^ zijn eigen outbmdicg. [ ] —o— Oprechtheid. s De oprechtheid hseft dit voordeel dat se nooit moet trachten slim te zijn. —o— 1 Staat eu Nationaliteit. t i s In den strijd tusschen Staat en Nationa- 1 liteit stenden de schoone zielen aitijd aan f de zijde der Nationaliteit, de zelfzuchtigen j ^ aan deze van den Staat. j § Dr A. Vande Perre. | ' i FRANSCH FRONT Parijs i3 Oogsf, i5 uur. — Tusschen 2erny en Craonne was de artillerie hèel be-Irijvig ; ni. Z. Ailles» De Daitschers vielen )p dit punt da loopsçraaf aan die we v< r->verden. Hij werd afgéslagen. In Champag. ie groote artillerie-strijd. Handslagen in het ^aurière bosch en om Bezonyaux mislnkten. Londen i3 Oogst. — Niets bijzonders ,e ineldea. Naar Stockholm Wilien naar Stockholm gaan : De Eugel->ch^, Fransche 'ea Bussische socia'isten, maar de Engelsche, Fr»r sche en Rassische regeeringen xiillen naar aile waarachijnlijk-tieid de reispassen weigeren. Willen î aar Stockholm niet gaaa : De 3elgische,de Itaii&ansche en de Amerikaan-ïche sccialisten. De loestand in Rusîaad la huane vergadering hebben de Karfet-ea een betoog gestemd waarbij zij zich rerbinden de Regeering te steunen indien ' nzake buitenland che politiek zij hare :ieaswijze uiîgedrukt ia het manifest van 8 luli wijzigt (rrede zonder aanhechting of ichattiag — de volkereci mogen ait vrijtn ^ vil over hun lot beslissen). Op 't front blijft de toestand ongewij-1 dgd. ; la laatste uur meldt het roemeeasch be- j icht een pïaatselijke zegepraal behaald N. | ?oscaai, waar da oprukkendé %ijaad ach-j eruit v . rd.geslcgeo, i3oo krijgsgevaogenen j schterlatead, maar in dt-n avoad moesten \ :ij terag wijkea tôt Maras sti-Fuscani. la ie slreek van Buzeu mïekeû de Roemeaen lier kaaons buit. Duitsche vîiegers boven Engefand Een twintigtal duitsche vliegtuigen poog-ien gister Londen te overvliegea. Langs de fnst te Glacton scheidde de escadrille zich a twee groepen. Da eene richtte zich naar tfwgate. De andere naar Southend. Hier verd belangrijke schaîde aaogericht en 73 awoners werden of wel gekwetst of wel ge-iood. De vîiegers konden Londen niet be-eiken.Wijzigiogen in 't Engelsch Admtraalschap Het Eagelsch Admiraalschap heeft in de aats'ce dagen een volledige wijriging onder-jaaa. Nu wordt gemeld dat Admiraal Jel-licoe aïs hoofd sal vervangen worden door Admiraal Beatty, bevelhebber der Noord-zee-vloot,'kàmwikmktB Uiip PARUS meldt : De artillerie-strijd werd levendig doorgezet tusschen Cerr.y en Cra-jnae. De Duitschers poogden nogmaals ons ait onze loopgrachten te werpea Z. Ailles, ille aanvallea werden afgeslagen en wij rorderdea op merkbare wijze 0. deze stel-icg.De stad Reims kreeg 85o obussea. Elders geweldige ariilleriestrijd. Londen meldt : Z. den weg Atrecht- j Camerijk eu in den sector vau Nieupooit • froote artilleria»bedrijvigheid. Onze vîiegers vareu heel werkdadig. Talrijke foto's wer- -len geaomcn ea 4 vijandelijke vliegpleiaen verden gebombardeerd De duitsche vîiegers waren heel opdringerig. De vijand ver-oor 17, wij 7 toestellen. BEELDEN van Liefde en Leed V VERGETEN Aan Fortunaat Knaeps Beste, 'k heb uw schrift ontvaagen Toen 'k oBtroostbaar was en leed, Toen door bauge soiart bevangen Wanhoop tegen hope sireed. Mann'Iijk was uw raad gegevftn, Schoon uw doel en vroom gedacht, Maar gansch nuU'Ioos was uw streven, Troost verstierf ia d'harteklacht. Toch wil 'k hopen bij de wanhoop Die mij kwelt bij dag en nacht, Levea, lijden bij dte waahoop, Tôt d troost verwïnt de klachf. Msar o Naat, da> leed vergetea Dut is ic's dat 'k niet vermag ; 'k W. ù geea broëder niet meer htx.toi Zoo 'k vergst mijn ausjoslach. llermans Edward. EEN FRANSCH BOEI. Uit een Deensch bc-çk hebben wij vcel wetenswaardigs geleerd, oyer den oorlog, over den gemoedsloestand der Duitschers, vooral ove-r de Duitsche grawels ea af-schuwelijkhedec. Een Fransch boek van voor df.n oorïo,?', kan oas, onder andere opxlchtiin, ook z?er intéressante zakeu medr. eicu. Ik bedoel : Le Soldat Bernard, ; van Paul Acker. ! Pauî Acker is een franach-geblerçn El «as* ; ser. Die streek heeft meer dan eene orer-| eeàkoms. met de onze, daar zij ook een • greusstreek i.*, . o..toioetk-£spuQt van ver-I schillead.\ beèchari 'gen : de latijvsche en de gercnaansche, en daardoor vtrleeuend aan de beroiking da eigenscbappen eener dubbele cultuur —- degelijkheid eu ernst nevens vlugheid van geest en kiaarheid van begrippen. Pauî Acker is een over'uigd Elzasser, ea heeft verscheidene boeken ge-wijd — o a. « Le Beau Jardia » — aaa de veiheerlijkicg van zija proviaciaal vader-laad.Maar voor 't oogenblik, eilaas 1 heeft België's Ist maar al te veel overeenkonsst met dat van den Elzas. Immers claar ook zucht men onder dea ijzerea dwang der moffen —tijdelijk, het is te hopen — en weet men nu wat dat ie beduiden heti'c. Het is. nochtaas niet het lokaal staadpunt dat ik vooral uit dit boek wil laten bUjkea —■ het voordeel voor een volk vaa dien dubbelea stroom gewaarwordingea, keanis-sen, uitwisselingen, dat het gemeenschappè-lijk leven komt verrijken. In dit werk wensch ik de hoofdgedachte te beslu Jeeren, die voorzeker onze aandacht waardig is. « Le Soldat Bernard » is eea zoon van Igegoede ouders, ontwikkeld, bestudeerd, die onder de beheersching valt van een i utopist, pacifiât, socialist — hoe moet ik f hem noemen ? — en vërlièfd is op het j meisje dat dezen Mengay als daclyiograaf ; ter zijde staat, Overigens speelt de liefde '! maar een bijrol in dezen roman, die er uit-sluitend een van gedachten is. Mtnguy is de eerlijkheia, de overtuiging zeîve, zoo goed als Pauline, deverloofde vaa Bernard. V6or Bernard naar zijn dienstjarea, naar ! de kazerne vertrekt, leggen hem dez^ beiden de îaak op zijn kameraden te bewerken, hua het rijmSooze vaa militarisme e.a vader-landsliefde te laten iazien. Als iateihctueel zal hij op de primaire geesten die iietn om-ringen, van zelf invloed uitoefeiif n. Vol goede inzichten vertrekt Bernard, en het boek is natuurlijk het verbaai van dea tragen doch zekeren ommekeer ia zijue gedachten. — Het leger, heeft men hem ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes