De Belgische standaard

515 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 25 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 04 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d795718h3x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

loor Taa1 012 Voit Fooi? God en H&ard en L&mâ> Âj»na«ffsirt|p*0» voor 60 nniasia^s f3 m*«i«tei»h»b<} vooniltbrt»Un« : V: or de aoMatea : 2,60 tr. V >or de nlat-solûaïoft - In 't lard 3.60 tr, ; fen/fcm 't Jand : 6.00 tr. Indien meer exemplaren van elk nommer worden gevra**d, wordt de abonnement»-orijB minder. _ Ba«tuurdar : ILDEFONS PEETERS. VMt* optteJlers : M. E» BELPAIRE, L. DUYKKRS, V. VAN GKAÎtBKEEN, B. VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT Voor «lie madedeeliagen zich weuden tôt î Villa MA COQUILLE. Zeedijk OE PAURI, Àaàfcoodigingca s- mj fr. le regel. — Reklamen , 0.40 fr. de regel, Vinchtdiiàgen s 3 iniasschisgen ?an a regels»', 0.50 if. I Hat goede racht fan Belgia. III. De Pr Usters-Vrijschutters De vrijschutterszaak was voor Duitschland h et Uitgangspùat van bloedige beteu-gelingea, dis nooit. verrechtvaardigd zullen kunnen worden. Maar wat veelbeteekenead raag heeten, 't is dat de duitsche horden in deze zaak het princiep vooiopstelden: bijaa in iederea Bel-gischea priester een vrijschùtter te zien,ver-autwoordslijk voor eeu hael dorp of een heel« streefc. Doch hoe zoaderling, op eerste zicht, deze handelwijze wel schijnen mag» het wordt, oa aader ooderzoek, eene allesbe-duidende veropénbaring om kunne kreupal-ca mankgkeade, hunne in-de-war-léopende theoiia van het : < maa hat geschossen » in een soliju van waarheid te plaàtsen. Immers de priester bieef steeds en nam onder zijn iioede en beredderde ailes. Een priester kuaneu betrappen en veraut-woordeiijK ételldft, wae In het duitsth ge-dacht, de vefrechtvaardigicg vindea van de terechtstelling vaa een heel'dorp, Van een hc;>le stad. Het feit dat Daitschland zulk eea schrikk?lijkgroot getai priestersals vrijschut-ters wilde doen doorgaan, bewijst klaarblij-keiijk dat het de bewastheid van de verant-woordelijkheid begraep. Maar- 00k het feit dat aa ouderzoek en bevoegde tegenspraak, niets van de beschuldi^ing bleek te blijven recht staan ol steek te houden, pleit voor het goede recht der priesters en meteen van Bel-gie en staaft de lich'czinnlgheid van het dult -sche oordeel en het gezochte der lasterlijke aantijging. Waaneer Duitschland inzag dat eene ver-klaring diende gtgevea te woxden om de be-teugeliugshandelwijze van zija leger uit te wasschen in 't aanschijn der wereld, dan vond het altijd eea priester-vrijschutter ter rechtvaardiging. Dit gebeurde zoo wat over-al : te Ltuven, te Aerschot, te Beraëau, te Andenne en elders. Doch het antwoord iiet zich aiet laag wachten.En dit antwoori was verpletterend. Als kareelsteenen vielen midden han kaar-tenhuîsjes-opgeboawde plaanea, de herder-lijke brievea van Kardlnaal Mercier ea Mg"r Heyien. Stronkelsteenen van belang, waar-over de duitsche weerwraaktheorie nog on-megelijk heenstappea kon. Ïeïi einde raad en.... bewijzea, negeerde Duitschland ailes; noch min, noch meer. Het hield zich bij eene.logenstraffing.En wannecr Kardinaal Mercier herhaaldelijk aandrong op bet instellen van eea gemengd berek', waarvan voorzitt-;r zoa wezen een neutraal persooa,dan bleef dit eea kloppen aan doove-mans deur. Door sijn zwijgea teekende Duitschland zijne veroordeeling. Dit zwijgea werd dan oofc door Duitsch-lauds tdgen manuen al® gevaarlijk aanzién, zoodanig dat wc in de jongste tijden deze alleaszius merkwaardige kentering mockten besiatigen van het verbloemen en verzàChten der valschheid door duitsche perscorrespon-ten in de neutrale bladen, waaronder de Keuische correspondant van dea Holland-scheli « Tiid » wel mag aanziea worden als een der veelbeduidenste. In oogenverbliading, giog het duitsch pers- ; wezen en meer bepaaldeiijk de « Kcôln. Velkszt. » voort tevens de herhaalde be-schuldiging te drukkea dat, zonder mogelijke tegenspraak, Beigische priesters dtsn heiligen oorlog hadden gepredikt ea dat zelf.s, eemge zoover waren gegasn, gewapenderhand op te treden. Vage aanhaiiagen kwamen hierbij ta pa; maar stellige btwijzen bleven achter-wege.Het worit dan 00k een t^eken des tijds de uitspraak dsr : » zonder rûogelijke tegen-3praa » le hooren tegenspreken èo door vrienden èu door neutralea. Wc.ar een genaturaliseerd Oost^nrtjksch priester, E. H. Von Sergh, — naar België gekomen om een eigen, onafhankelijk «nder- | zoek over de priesters-vrijscbutterszaak in ; te stellcn, — mocht verklaren : « dat hij van j wege de duitsche overheid niet de noodige te- ; gemoetkoming had ondervoaden die hij had verhoopt, v/ijl hij te Mechelèa zich naar'lust ■ en begeeren documenteeren kon over ailes i wat hij wildo, zoodanig dat, niettegenstaaade dwarsdrijverij, hy achterhaalde dat meer dan . vijffig priesters onrechtvaardig werden ge- | dood en twee honderd misbandeld zonder eenigereden », ka.nde gevolgtrekking ten r onzea voordeele vao ieder onvooringenomen persooa niet'Hitblljven. ; Als besluit mag hier wel geplaatst worden s de allesbedaidende kantteekeuing die < De , î Ti|d » liet drukkea op een artikel van Ka- | l nuntiik Heyssena betreffende deze zaak : | « Wat de vermelding betreft van de be- ! I' » schuldiging der « Kpein. Volkszt. », dat j » Beigische priesters op Duitsche soldaten y » hebbengeschoten, het i« aan onze lezers » bekend, dat wij al de desbetreffende be-» schuldigingen van het duitsch ministerie » van oorlog aan een ernstig onderzoek ter » plaatse hebben onderworpen. Oeen enkele » beschuldiging is on» steekhoudend ge-» bleken. > (De Tfd, 19 Oogst 1915.) Deze uitspraak van het gezaghebbendste katholiek b!ad van Holland is meer dan eene veroordeeling. En moet het ons dan nog ver-wonderen dat Duitschland van geea onder-zoeksberek wil weten met een neutraal als voorzitttr-«cheidsrechter ? De neutralen stellen zich immers zelf reed» aan als... beschuldigers ! JUUL FILLIAIRT. OP EN ACHTER DEN YZER DE TOESTANQ Heele dagen hooren we rondom ons razia-nen dat het lange duurt, dat er nog geen ver-andering ta 't zicht is, en dat, ja dat de Duit-schtifiwel zullea afkomea tsgen ons lijk ze dfcdén tegen de Russen. Eens voor goed willen we er op drukkea dat deze uitiagea de ware opinie van ons volk en ons leger niet weergeven. Ons leger is op den Yzer gekomen; heeft op den Yzcr stand gehouden, ligt sedert maanden langs den stroom. Het zal cr blijven liggen als 't moet of vooruitgaan. Niets an-ders raoeten we insien. Dat er een duitsch offensief kan pîaats hebben, dat het zell heel geweléig er kan toe$raan, het mag ; maar even zekftr is het dat het van nu reeds tôt mitlukking is gedoemd. Onze jongens hebben het zich nu eens in 't hoofd gestoken dat ze op den Yzer zuilen blijvea om later voor-uit te gaan. 'dat we aile gorust3telHng mogen hebbea om de dingen»die gebearen kunnen. Ze zijn daarvan vast overtuigd en ze weten dat ze er zich mogea op betrouwen. Want de lange maanden mja niet veorbij gegaan in aiets doen 1 Verre van daar. We weten ons nu sterk genoeg ora bergen te verzetten. Ons leger is ton gehee) geworden van militaire raacht, dat de bewondering wegdraagt van heel de wereld. Onze stellingen zijn echte torten en burchten ia eea slijkigen grond. Daarachter staan 'duizenden en duizenden kano»nen met onuitputbaren voorraad. De Duitschers mugen komen, en we zou-den, en de soldaten niet het minât, allicht wenschen dat ze kwamen om hen eens hand-tastelijk te toonen, dat de kleine Beigen er uif'Ji. Want nooit is de toeitand gunstiger ge-weest. NIEUWS UIT RUSLAND. 24 September. Heden morgen schijnt het Oostenrijksohe hoofdkwartier heel slecht geluimd te zijn, en dit verstaat zich wanneer de jongste tijdin- • gen melden dat « de» Keizerlijke troepen zich ten Westen der Styr hebben teruggetrokken op beter stellingen ». iedereen verstaat zoo'n spraak, en, als men de kaart aanschouwt, ' is dit een ernstige maatre^el, die aanduidt hoe dringend generaaî Ivanoff optreedt. ÛUNSTIGE ITALIAANSCHETIJQINGEN Laatste niauws uit Italie. Dea 24 Sept. Indien sedert langen tijd de maren van " dien kant schaafsch waren, zoo gelast zich heden het Oostemijksch hoofdkwartier te \ melden df.t een zeer guostige bedrijvigheid aldaar tôt stand komt en dat de Italianen | zagevierend MONTE CORTON Ingenomen hebben en hevig aan 't vechten zijn bij " Monte Peralba. 1 DE OORLOG Laatste Beriohten FRAMSCH FRONT. Parijs, 23 Sept. 15. In ARTOIS heeft de vjjaad geweldig dea gector van Roclincour en onze loopgrachten | ten Zuideu vaa de SCARPE gebombardeerd. On?,e artillerie heeft kiachtdadiggeantwoord. Eenige gevechten van loopgracht tôt loop-gracht ia de streek van NEUVILLE. Onze ar-tillerla heeft een hevig vuur gericht op de Duitsche loopgrachten ten Noordea en ten Zuiden van de AVRE alsook nabjj BEU-VRAIGNE3. la CHAMPAGNE ontplofte een® Duitsche mjjn ten Noordwesten PERTHES zonder belangryke schade aan te rien ten. : Het vuuronzer batteryen heeft verschillige ! stapelplaatsen van bevoorradingen doen sprin-gen. In ARGONNE hebbea wjj herhaalde ma-len de deelen der vyaadeiijke linieû gebombardeerd waar werken aangemeld geweest war<m. Ariilleriegevechten van weerskanten op de hoogten dsr MAAS en tusschen MAAS EN MOEZEL vergezold van gevechten met bommen, torpédos en grenaden ta VAU-QUOiS en LES EPARGES. Krachtige tegenstand der Russen. Petrograd, 22 Sept. Igl5. Noord-West waarts FRIEDRICHSTADT veroverden wij het dorp Stryg. Een aanzlen-lijke buittn vek !:rijgsgevangenen vielen- in onze handen. Westwaarts DVINSK hebben er hevige lijfgevechten plaats. De vijaud werd ait het dorp Lebedevo ver-jaagd. Wij bezetten het dorp na heftige aan-valleametde bajonnet. 10 mitraljeuzeiiji 1 kanon, obussen en krijgsgevangenen \ielen in onze handen. Na dit govecht namen wij ingeiijks SMOR-GENOin. We jaagdenden vijand ia wanor-de voor ons op, buit makende : 4 officierea, 35osoldaten, 9mitrajjeuzen, 4o rijwlelen, aader matîriaal, paarden, telephoon enz. Ten Oosten LIDA werd de vijaad weerom terug over de Qavia geworpea, alsmede bij Retchki en Lyscha. Zwarte Zee. De Duitsch-Tuiksche kruiser Goebe n werd bij den Bostoor door onze torpflleurg bescho-ten. ' i la de Dardanellen Het bombardeeren herbegint. De Fran-schen beschoten de vijandelijke kustbatte-rijenop de kustea van Azia. De Engelsche troepen bereiden 'n hevigen aaaval voor.zooals blijkt ait de jongste rapportea van de Tur-ken zelf, die het noodig htbbsa geachtbe-laBgnjke hulptroepen naar Gallipoli te sturea. De toestand te Constantinopel zou verslech-ten met den dag. Oniusten brekea dagelijks uit. De duitsche officiers spelea heer en mees-ter ea de fanatieke Turken breugen kriitene Armeniaansche melijes in de straten van Stamboul te koop. Dit ailes orider voorbehoud. In den Balkan De groote bedrijvigheid die aile, gebeurte-aissen van belaag voorafgaat is sedert drie dagen waar te neraan. Na hunnen gezamenlij-ken vo'jtstap bij Bulgane, zijn de Bondgenoo-ten, den eersteu Servischen ministergaan vinden, die dan vervolgens naar het groot hoofdkwartier is vertrokken om met den krooaprins' te onderhandelen. Te Bukarest is de Servische gezaat te Rome aangekomen met eene bi|zondere zending gelast. Men is varf' gevoelan dat het draagt op de ipogelijkhejé van een verstandhoudiog tusschen Servie en Rumenie. En wat we nog aiet wisten, 't is dat Rus-land beloofd heeft zijn oorlogschepen uit de terrïtoriale waters van Rumenie terug te roepen en dat geen Rumeensche sebepen meer zullen onderzocht worden. Uit Athenen wordt aan de Corriere- dsila Sera geseind dat koning ^Konstantijn een feest bij den Italiaaoschen gezaut hseft bij-gewoond. HET BULGAARSCH RAADSEL De bondgenooten geven Bulgarie tyd toi einde deser maand. 't Is zijne ontknooping nabij, niet voor zija tijd ! Bij hun laatste aanbod hebben de ver-tegenwoordigsrs van den Vierbond den da-tura van bescheidgeven Bulgarie latea kenneu. Het moet op einde dezer rnaand j oadubbelzinnig worden, 1.1. z. zich voor of tegen ons verklaren. Dit is de rechte weg. En omdat het begint te ilijpen ziet Bulgarie thans in dat htt standpunt hoefî te kiezeo. Koning Ferdinand neemt nu openlijk de lei-ding van 't land waar en zou voor einde der maand een vergadering derkanaers beleg«en, zoo gezegd om de verautwoordelijkheid van ! zijn. truwelen af te schudden. De gewezen Opperbevelbebber van het Bulgaarsch leger, ; generaaî Savoff, werd bij den Koning en bij | den eersten minister ontboden. In de eerxte ! dagen komt dus de beslissing. Ten wiens voordeele î Dit is het eindraad-sel.I» HWWTiHlfc W>3uac Op 't Oostelijk iront Het is niet te ontkennsn, de toestand van het Russisch noordrtrleger is verra van schit-tefînd te wezen, alLoewel aile hoop nog niet is verlorea om het leger, dat Vilna beztt hield en verdedigde aan de OHisingçling ts zien ont-snappen.De val van Vina is een pijnlijk nieuws en het msg betreurenswaardig genoemd worden dat zulk belangrijk strategisch- en nijver-heidspunt nu weerom ia handen der Duitschers is overgegaap. We deden onlangs de beteekenis van Vilna uitschijnen. We zegden 0. m. dat de val van Vilna de bedreiging was van heel het Russisch Mid-denlegeFi Wat we-toen schreven, kuDaen we nuniet intrekken.nu het feit zich heeft voorge-daan en de gebeurteniseen geven ons ten voile gelijk. Het duitsch leger is met de om-singeling begonntn en eea haastige terug-tocht alleetî, kan nog het russisch middenler ger gaaf houden. In hoe verre deze aftocht reeds is geschied wefcea wij niet. De ambre-lijke berichien melden er ons niets van. Toch staat het buiten twijfel dat deze terugtpcht een meesterstuk is van russische taktiek ora aan 't gevaar te oatgaan ea van russischen moe .' en v*iharding. Nu woidt het Russisch leger op de Dniester gedreveo. Deze tegerislag moet grooteltjks toege-schrevea v ordaï aan 't pemis vaa manitie-voorraad. Al de beschikbai e voorraad wordt tegenwoordig gestuurd naar 't leger van Ivanoff, dat zoo gunstige stelling neemt in 't Zuiden. Jammsr dat de krijgsverrichtingen in'fc Zuiden geen rnvloed meer kunnen uit-oefeaea op do gebeurtenissen in 't Noordea. i| Want de Oostoarykors krygen. )>et erg te verduren. Hier zal het toch dit voorieel frjj-brengen dat heel het OostenrljksJch leger op da Dniester moet blijven. Uit Italie* ? De Italiaansehe troepen doen voorUitgang ; op 't front. Het Oostenrijksch fort Hermann | in de Plezza-vallei, werd stukgeschoten. ! Rond Gori^ia werden San Pietro en Borgo i Carinzia beschoten. i TEGEN SERVIE Op I9 dezer heeft de duitsche artillerie een geweldig artilleriegeschut van 2 tôt 6 uren gericht tegea île Servrsche stellingen op de Danube en de Save. Ongeveer 800 obussen werdea-'geworpenj- Het kanongeschut ging gepaardjnet een hevig geweer-<en mi traljeu-'fenvuurj la deanacht van 19 tôt acnwerd het bombardement hernoman gedurende twee uren. Stuttgart gebombardeerd. In weerwr?ak over het bombardeeren door Zeppelins, van Engelsche en Fransche steden, heeft een verbondene luchtvloot de hoofdstad van Wurtemberg gebombardeerd. Een dertigtal obussen werden op het konink-lijk paleis en de statie geworpen. iirlef uit hngeîand. (Van onzen gcwonen briofwisselaar) Vervolgj TWEE HOOQST BELANGRIJKE REDEVOERINQEN Werden gisteren uitgesproken in Engeland : eén door Lord Kitchener in < The House of Lords » (wat ik zou heeten, de Engelsche Senaat), en «en door Hoofdminister Asquith In € Tlie House of Commons » (oité Kanaer van Volksvertegenwoordigers). Eea gedacht vaa beide volgt hierachter. Lord Kitchener's Reda. De Engelsche Minister van oorlog geeft eerst ia vogeMucht, een kort, daadzakelijk ovprzicht van de werlung der Engelsche légers, gedurende deze drie laatste maanden. Het ware, natuurlijk te lang die heele rede-voering hier te vertalen. De korte inhouder van zal ik u trachten te geven met hier en daar, eene treffende, rakende zinsnede er bij uitgenomen. In 't Western — Feitelijk is de vechtlijn gelijk gebleven, en dat voor bijzondere krijge-kundige redens ; dfit wil- niet beduiden dat wij îjdelhaods zyu blijven zilten ; aaahou-dend hebben wij den vjjand lastig ge^allen, S hem merkelijke verliezf-n toegebracht, onze l lijn, van aa»u de zee tôt de Vogezan, schrik-I kelijk versterkt, en... tijd gewonsien. 5 Naarmate, (Jaarbij, onze nleuwe lagerdivi-, sien ten voile gereed waren, zijn ze overge-• zet naar Vlaanderen en Frankrijk. Zoo hebben wij reeds meer dan 17 mjjlen vechtlijn (40 kilometers) overgenomen van de Fran-| schen ! Hetverslag van Veld-Maarschalk French over de houding, den moed, 't geduld, ea de krijgsbedre?enheid der nieuwe Engelsche troeperj is uitstekend goed ! Merkelijke vooruitgang in 't Westen werd geiaan namelijk rond Arras.en in den Elzas. i En ik heb mijn zeiven kunnen overtuigen, raetitigen oogen, dat onze loopgrachten laags heel de Westerlijn oninneambare verster-kingen.zijn,ea datde rnanschappea der Bondgenooten onoverwianalijk zijn ea vast beslo-ten tôt het eiade te gaan, te wetsn : de volle-dige verpiettering van Duitschiaad-,! I11 't Oosten. — De vijand, dank zijn tij-delijk meesterachap in muaitie, kon onzen Bondgenoot doen wijken, ten koste ■ van schrikkelijke veriiezen vooral voor Duitschland. Doch, tôt zoo ver^ is Duitschland tee-nemaal mislukt in zijndoel.dat bestond in Rusland's trotpan doer te bi eken, ze in stuk-keu te verdeelen, ze tôt Vechttn te verplich-ten ea de stukkeû te omsinge|çn, te dooden of gevangen te nemen. Niets daarvan is gebeurd. Mecsterljjk werd de Russische aftocht geleid en uitgevoerd. En iedereen moet in bewondering staaa voor de geniale krijgskuade van den Russischen st&f, die zoo'n aftocht uitvoeren kan op eeneleng-te van 750 milieu, eu op een diepte, loopende van loo tôt 200 mijlen ; iedereen moet in bewondering staao voor den moed, het geduld en de prachtige krijgsgaven van den Russischen soldaat, die de reden van den aftocht zoo goed begrepen heeft, die vecht als een leeuw, en den vijand waarlijk verschrikkelij-ke veriiezen toegebracht heeft, en die, wanneer de vijaad groot eh jks vermoeid, zoo niet uitgeput schijat, er bovenarms opvalt en zelf het offeasief met welgelukken neemt. Ailes mag me a ver wachten van zoo'n leger! En de grootste hoop mag en moet gebouwd Worden1 op zulke manschappen ! De Duitschers h«bt»n versterkiagea ingenomen, 't is waar, ten koste van ijzelijke op-offeringen! Maar, we weten nu dal de beSte versterkingen deze zijtr, die rap onder den grond en in den grond gedolven kunnea wor-den ! « De Duitschers schijnen reeds hunnen laatstea pijl Verschc-ten te hebben » ! Vroeger gingen d« Duitschers,gemiddeld ge-aomea, vijf mijlen per dag voorwaarts in Po-lea of Galicia ; nu, vermiadert hun vooruit-gaDg met den dag, hoogstens is hij nog eene halve miii per dag. Watzegik: op veel plaatsea ishijteene-maal stopgezet ; op sommige zelf, 'lijk in Oost-Galicia zijn ze zelf achteruitgeslagen met verschrikkelijke veriiezen, ea zija ze zelf 1» Jaarf —«N0 162 Vijf centiamea het nummer Zaterdag 25 September 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes