De Belgische standaard

679324 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 28 Mai. De Belgische standaard. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wd3pv6c64w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Belgische Standaard « 8! BEI OHE STANDAABD » ïirschimt 4 maal te «est \bcmnt i-aentspî oor 50 nummers bij vooruitbeuling. Voo: "» soldâtes : i.Jo fr. , ,. ,. , , oor da nie* tten — in 't layd 3.50 tr. ; butten t lan<* 4 5° fr-in ' « m« «*«/ z «»««/* »wmw«r worefe# gtvraagd, wordt d* abonnements- , * ...„ ^ . ——-- --fiairTr.-.- ^rMiirfiT- fciftrt'r^ftrmii^i -i" l"i Bestuurder : ILDEFONS PEETER8. VASTE OPSTBLLKRS : M. E. B EL P Al HE, L. OUYKErS, Victor VAN8RASÎEEREM, Bertrand VAN OER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. u*r-. -..- viw- ■ »--'■ -^- *M-*s^tarneJsaeiMamiiu - 1 ■*" •■■»■ iwvi»»» Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PANNE. ■ Aankofldigingea : 0.25 fr. de regc , — Reklamen : 0.40 fr. de regel, Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 <r. EEN PLECHTIG PROTEST OVER OE Oorlogsvoering der Duitschers (Vervoly op nummer 64 van ons blad.) III Wat speciaal de houdmg betreft van 't duitsche léger tegenover seeuliere en reguliere geestelijkheid, het ▼elgendc : I* De duitsche minister beschouwt als leugenachtig ails Yerklaring betreffenJe de marteling, den smaad of de mishandeling, die hun zou toegebiacht zijn, en hij verk.aait dat uooit een over*te of een soldaat van liel duitsche léger bjosaardig de hauU geslagen t etil •p het goed of de p rsoon van de geesie ijken. Het Duitsch Uouverncrneru wcrd hier misleid op cea begrijpemke wijze. Inderdaad, hier vo:gt de waarheid. Ongeveer ajo priesters uit de provincies Namen tn Luxemburg werden geiusillcerd of gewond, of beschoten, of tegen een muur opgestelci om gefusil-laerd te worden, of ernstig en vreeselijk behandeld, of reiA-oerd naar Duitschland, — allen niettegenstaande bun volstrekte onschuld. Daarenboven hecit men de woonhuizen van een groot aantal pnesters in brand gestoken ; andere pries-tei ï ai-wit men hùn geld algen men 01 gcheel gepiun-dei-a, zoodat zij geen kleedeien, geen linnen, geen beddtgoiid, geeu meube^, geen d, uppei wijn voor de mi^ m-er •" adden. W'ij verzwijgc-n hiçr nog de vrijwillige en betreu-renïwaardise vein elingen vau kerken, de saciilegies, die ten getale van oogeveer vijfi-ig werden ^cpleegd. a« De duitsche miuistcr zegt dat hij overtui^d îs dat 4c Belgische geesteiijkheid» het volk icidend, poguigen in het werk gesteld heeft oui het tôt kaitnte te biengen en het te doen afzien van aanvallen. Wij geven hem akte van deze verklaring, die al een beLiugrijke en zonderlinge stap achteruit is. biijUdùs dat de uuitsche legers zien vergisten z 1 voor een onze pries^ers — bijaa ailen, zon- ù^r ui.zondering —beschuldigden geschoten te heb-ben, franc-tireurs te zijn, hoofden van vrijschultcrs, de bevolking te hebben opgehitst, den tegenstand der bu gers te bebben geoiganiseerd, enz.; zij hebben zich dus ver2ist als zij,ten gcvolge van die eschuldigingen, een g. ooi aantal pnesters behandelingeii deden onder-jaan, die zeer pijnlijk waren, dikwijls wreeda«adig, en als zij er ze^-en-lwintig ter dooJbrachten, waai oader ▼erscheidenen met vc.i t^nde w ecdheid. 3« O 11 vastte stéiiendat de in de nota vermelde po-gingcit van de ge atclijk' cîd nict altijd slaagden. ha.-ilt ffit-n het gevul uun vutt den pastoor van lîollange (bi uom die, op 15 Aagusti I9r4i generarfl- niaj^or Ku aie erover zou geklaagd hebben dai hij tôt zij ri spij net bij ma htc was oni vcrscheidenc slechte1 clecneii en van zijri 'ofp te overhalen niet te schieten op de di .schers, van uit de boomen. Het /ou moeilijV zijn een migunstiger aanhaling bij te vo ren. Men gelieve een beroep te doen op de persoonlijke htrinneringett va 1 gencraal-mHjoor Kiihne : hij zc!f zal •ricti.n-.n ait hij op .r5 Augustus nict te Hollande was. Dien «lag was er geen enkel duitsche soidaat te Hollange. Op een lateren dalnrn Terbieef de generaal-majoor te Ho ian§,-e en hij heeft dan een kort onderhoud gehad «wt den pastoor van Hollange. Doch daar werd geen tnk«l woord gesproken dat, van bij of van verre, gelijkt op hethoogeraangehsialdc gezefrde. De pastoor ont-kent dit ten stel'igste. Hij dvukt den wensch uit dat hy zou geconfronteerd worden met den generceal-majoor Kùhne aangaande deze verklaringen. Het aangehaalde gezegde is des te zondeilinger en des le hatelijker daar de duitsche troepen en hun •veistea zeer goed ontvangen werden te Hi-llangc, ds.ar de bc vo kifig. z&nder uil/on 'e inj;, zich op onbe-ri .jielijkc « j'e g dra^tn heeft, i> j zoovtr . ai zij met <L ■ ntinstc bezon.dhcid veroorzaakte»o h uan den p s-toor, n ch aan de duitsc'ne troepen. NkI aiieen werd {«en schot geloit op d'- duitse e soldaten, maar men kecft er zc fs nict aan gedacht d«t zoo iets mogelijk was : er was geen enkel wapen meer in 't dorp, aile wapens waren voor de komst der duitschers opgeëischt «n in het gemeentehuis gedeponeerd, over^enkomstig de voonchriften van het Belgisch Gouvernement. Er was meer : al wie de inwoners van Hollange kent, die een zacht eo wreedzaam karakter hebben, kan beves-tigoîi dat geen enkele onder hen, al had hij 00k wapens, er ftan »u ged^cht. hebben ar gebmik van 6e maken. Er bestaat nog ee.u ander overtuigend bewijs dat er geen vijandelijke daad voorviei te Hollage : dit dorp is een van de dorpen, waar geen eakel huis in brand ge-/stoken werd en feeta enkel burger geiUsilleerd. Hat fait betreffeode Hollange is dus valsch : valsch t* zi|a gefaeei an in /igs bijzonderhed«n. Daaruit kan *iem da gegroedhoid vwi de gevolgtrakkingen op-*aken.4* Hier ea daar, zoog&ut de nota voort, zoudeu en-Jale belgische geestelfjken zich bij de franc-tireurt jeschrard hebben, zoudeai de wapens opgevat ol gespionneerd hebben. Wiiwachten lot mea hieromtrent bijzondere feiten t »?elt, en toi men de bewij/en van sc'nu digheid u • \;aar wij 'agen de Duitsche evrrheid uit, d 'nid te '>rwijzm van d 26 pnesters in ons b ■ rmoorrf, ol vtua de hoiideiuen ci. honasïdtii, d ■" irldigd wer.ea te hebben gtsehoten of die rr,i- ,u ld werden, ea*lj Ueweccn bij nr-chltc teïijn de nHchuld van . \k in '1 b«jzondc te bc .i/vo. 5 Onder h«t aantal j,ries.teis, d e 1 1 zi i.d>-re se'ui-g' zoudes afgclegd hehben noemt de Nota één gee.de/jke van het ùisdom van Spontin. De 1 uitsche overheid k«i geen siech'.ei e kcus doc n. cet zij riaa niet dat kij géén gctuigenis heeft afee-}#gë, v»rnit« kij gefusillesrd ward, monder v«oraf- faand onderzoek en zonder vonnis, na onmenschelijke behandelin ;en te hei ben ondergaan ? Wij vrrklarcn ■•-t huj gel. . j «is.-liuldi.ij «-as. en wij hebben dt„gg-grunde oveii u guig dat, wanneer l.ij voor hel mi il aire ! gerecht versehenen w is, hij zoo onschuldig zou ver-| kla/ard worden als -ijn col.ega-gebuur, de pastoor van Dorinnc, die beschuldigd, gcoordce d en met schuldig wcrd bevonden. 6' Wat het bisdom Namen betreft, is er geen enkel geval te noemen, wiarineen soldaat of een burger zou misbruik gemaakt hebben van het geestehjk kleed tôt vermomming voor 't uuvoer< n van shnksche aanvallen. Het isvoisuekt zeker dat ge, n burger onder de duizenden gefusillecrden het geestehjk sewaad droeg en d,it al do .6 gecslelijken, doodgeschoten in het bi»dom Namen, nict zoo genaamdc priesters of re-ligieusen, nocii vermo.nde buigers. maar echie en waarnclK%e prieslers wai en. '1 Is juister le zeggm, dat zeer talrijke geestelijken, wier levenbédrtigd nasdoor de wreedheid van de duilsche troepen, hun verder be staan te danken he|fben aan hun veimomming en het dr-.gen van burgcrlijke kieeren. Indien soldaien misbruik gemaakt hebben van het geestelijk kleed, dan zijn 't duitsche so daten geweest, die, in meni^e pastorij en zelis in kloosters, geestelijke gewaden hebben mcegenomen. De inwoners van Dînant zullen kunnen geuiigen dat, vei scheidene ma-len, duitsche soldaten gezien weiden in het wiite kleed van de reguiiere kanunnikcn van het St.-Noibertus-orde, meegenomtn uit de abdij te Lcîfc, en die aldus aan de oitioei stafei diendcn en in auto rondi e' len. 7e De bcvuegde autori.eit zal an wooiden, wat betreft het geval van Dr. Coenraats, vice-rector vau de Universiteittc Lcuven. Naar wat iemand, die het rapport van de onderzoekingseommisste gelezeti heelt, ! mededeelde, zou het duitsche gouvernement omirent ' de bevestigingen van dit rapport een zondci linge ver-gissing heb jen begaan. De hierbovenstaande beschouwingen stellen de lieht-vaardigheid vast van de beweringen, vervat '.n de i duilsche nota. Er bestaat nict één Bclg, die ze niet als valsch, beieedigend, laiterend zal besehouwen en die niet tegen die beschouwingen een kra htig en vol-hardend protest zal verheff^n. Het Belgische volk heeft veel geleden bij een on-rechtvaardigcn inval, die het veidiual en gîte, tord heeft. Het is er zich van bewust dat het zich oiithouden heeft van elke misdaad, in zijn gerechtigden tegenstand tegen den overweidiger. Het is niet minder be-slotcn om ccn co rectc en onberispelijke houding te hebben geduiende den tijd der bëzelting. Maar wat het niet verdr-igen zal, is dat men zijn faamzou'bc-zoede en door iaster Het doet ces drini,end en smeekend beroep op de onpartijdighcid en den rech.vaardigheidszin van de curlijkc giwetcns der neutrale voUeren. —iwiwaw ^ VREDE-VIZI0ENE.1. 11. Huiselyh leven. Zal er, na den heîdenstrijd, meer blije liefde wonen in de zielen en de harten van hetzelfde vredeshuis ? ZjI er irouwer eenheid komen in den arbeid, warmer en breeder in den dage-lijkschen omgang met mekaar ? Za! het leven onder het vaderhuislijk dak hooger geprezen, waardevoller geacht, liefderijker gedragen worden ? Zullen de liefdebanden nauwer en sterkerzijn? — Wij hebben, hopen wij, re-denan om be\estigend te mogen antwoorden. En hoe zou het anders kunnen ? De scheiding zelve, tegen eigen wil en dank, maar om een hooger ideaal met gelaterfheid en moed aan-| vaard, zal dit wonder bewerkt hebben. H°t ; voorw rp van on?e echte ïiefde, dat wrt minier iaien moest^n, h eft i'i onze 0 .N'en e-ne waar-de en in 0 ze hartèn ee e p ?.-s verkregt n, vertiendul b.id. D liefde gebofen^pf opg was-. sen of ge^uiverd in het lijden is de duurzaam-5 ste. De overtuiging van gekwe :n piicht bij \ hen die heengingfn op die eerste dagen van \ Oogst, en bij (un die bieven in het vader-; huis en m?t weenende oogen en droev n glim-I lach de jongens zagen op+rekken zal de liefde , verheven hebben tôt een hoogere woon waar-| uit het kleir. eigenbelang vooraltijd geweerd 5 is. De zoen van een jonge vrouw op haren man, of vaa een moeder op het rein gelaat van , haren zoon, oî van een vader op de schulde-[ looze oogen Tan zijn kindje, (misschien d« laatste zoen...) was als een heilige belofte. I Zoo werd de iiefde verzegeld tôt op de.i bete-ren dag. En niettegenstaande hunne juichen-de ea geestdriftige vaderlandsliefde hebben a oaze helden zorgvol en ingetogen den koste-lijken sc'h^t in hunne hopende harten bewaard. ToeB zij stonden in de brandende zon van de eerste dagen, en later in winterschen re-gen en sneeuw, en nu in de rijzende lente, en altij i maar onder de stormen van ijzer en staal, ongeschonden hebben zij den zegel op lj k*nae ziel gedragen. i Zoo dikwijls binst de blauwe sterrenachten * «f de ciroeve dagen in de donkere loopyrach j ttn, bmst de lange, lange lijdensuren in de : hospi'aien hebben zij gedroomd aan het verre vaderhuis, aan den kleinen akker of aan | de» brseden tuin, aan den vlammenhaard in de huiskamer, aan fjet teeder hoofd en de st -m in de s'ilte.... , Z , is h-j, i ^wor^en d&n de dood. Zoo werd zij zuiverder en gericht )p het éé'ie immerbetrachte vo^rwerp in eindeloos verlangen. Zouden de vruchten van ieze lijdende liefde verloren gaaji ? En zou de band tusschen de lieve huisg -nooten, ats de heengegane zal weergekterd zijn, niet steviger zijn en onverbreekbaar ? En zal dan niet, onder den zegen van God, in het vajer-huis terug het trouwere en blijere ,leven bloeien, het huiselijk leven, met al de innig-heid der langbewaarde en door den donke-ren strijd zorgvol gedra en wederlirfde ? Lucien Vander Meer en. Italië's Leger en Vlootmacht. iNu deze natie zich 00k in het strijdperk heeft geworpen, om de opperste beiangen van de beschaving te verdedigen, tegen de ! dui'sche cultunr of bloeddorstige barbaarsch-he'd, is het, niet zonder belang er op te wijzen, welk voordeel deze deelneming in den stiijd zal biengen. £Lt is voor niemand een geheina dat, als-wamieer de oorlog uitbrak, ItaLë in staat ; niet was docitrtff-nd op te tr^den. £Lt land ! was uitg put door den aanslependei' Ftrijd in Ti ipohtaniè. Het had daarbij te kampen tegen in wendige berocringen, uitgaande van ver-schil in ziensvvijze, tusschen de hoofden d;r leideude paitijen. Doch wanneer de oorlogsgruwel over Eu-ropa losbrak en Ii.alie de banden die het aan Dui'schland en Oos^nriik. boi d, doorhakken kon dan is voor Ital ë als een licht opgegaan. 't Voelde dat het eensgezind biijven moest. Van stonden aan werd de ha. d aan 't werk geslagen om zijne oorlogsmachten op stevige grondvesten te steunen. Want eensdaags werd het oi.vermijdelijk toch in het conflikt betrokken, door den loop der gebeurtenissen zelve. I Van dan af heeft het zich aan 't beredderen | en bereiden gezet. t Het miste hcht en grof geschut. Zijne ver-ouderde kanonnen verving het door het dotl-matig 75 fransch model, wijl het zijne zware artillerie 00k in vervaardiging gaf. : Zijne troepen werden dan 00k gedurende negen maanden op oorlogsvoet gedrild, zoo-dan ig dat nu dit leger, voorzien van al de noodige en overviœdige ammuuitie als het ^ degelijkste mag beschouwd worden bij 't be-gin van een oorlog. Het italiaansch leger, aile reserven inbe-grepen, beloopt tôt 3,335,000 man, volgeuder wijze onderverdeeid : Aktiif leger met reserve (acht klassen) 735 000 man. I Vliegende troepen 33o 000 » Territoriale troepen 2.264 000 » De grootste steun mag gemaakt worden op het aktieflegerd.it reeds !ang op de çrenzen guno îhseerd latr en op beste wijze is u tge-ru >t in kleedij, wapens en levens\ oorrand. Voor wat d. vloot betreft, zij is niet alleen-lijk leeds in staat hoofd te bieden aan de Oostenrijksche, maar oveitreft die in menig opzicht. Zij telt : 6 dreaTnouglits, gewapend met 13 stukken van 12 duim. Oostenriik heeft er slechts4 met 12 stukken van 12 duim. : 8 Slagschep^n, oudetijpe, en lo gepant-serde krui*ers. Oostenrijk daartegen kan ■ maar 2 gepantserde kruisers in lijn stellen. | 16 Lichte kruisers tegen 12 aan Oosten-r rijk ; 33 kustwachters en lo andere loopen [ in de eerste dagen van stapel ; 67 torpedo-; jagersen lg duikbooten. De voordeelen door deze beide machten in ' den wereldstrijd aangebracht, zijn niet te overzien. Het grootste zal wel zijn den blocus j van Duitschlat.d heelemaal toe te snoe-ren.De verboridene vloot in de Middellandsche Zee krijgt 00k vrij spel nu, om in de Daida-nellt 11 krachtdadiger op te treden en wel mo-gehjk 00k de noordzeevloot te komen ver-sterkeu, Mnschion konït daardoor wel in 't korte vtranderi e- in de zeeacties op de duitsche ku^ m 't no rden. SOLDATEN, herinnert u Luik, Haelen, Haecht, «n den Yzer. L.aatste Beric i ten. Bel tïsch front. — Bombardement van Caeslcerke, Oostkerke, Lampeniisse, en de lijnen achter d'en Vzer. Na een hevig bombardement hebben de duitschers een aan val gewaagd op den steenweg van Langemarck naar Yper. Zij werden achteruitgeslagen. Ten zuiden Yper is het duitsch offensief door de engelschen tijdelijk ge-stuit. In deze gevechten verloren de engelschen twee mortieren. De gebruikte gassen werden in overvldediger hoeveellieid dan vroeger gebruikt ; de stikgas wcrd uit cylinderbuizen gedurendé vier uren in de richting van onze ioop^rachten, op eene lengte van 5 mijlen, geslingerd. , Op sommige plaatsen bereikte de gashoogte'40 voet. î Ons achteruitplooien is slechts aan dezen middel te wijten. ! Fransch front. — Ro id Anus wordt het offensief der iranschen met goed gevolg voortgezet. Verschillige duitsche aanvallen werden rad stopgezet door onze artillerie. j Ten noorden Arras hebben wë een bol werk (Corn aille) ingenomen. Bij . Angres viel een dusdanig fortenwerk in onze handen. Ten oosten van den weg Aix N<miette naar Souciiez hebben wij op een lengte van een kilometer een beiangrijke loopgraclit ingenomen, waarin se-dert 14 dagen de duitschers hardnekkig stand hielden. Ten v\ esten van den-zelfden weg deden vve vorderingen in de nabijheid van Buoal, waar de duitsche verschansingen uitermate versterkt zijn. Terreinwinst ten zuid-vvesten van Souchtz bij het kasteel van Carlcul. Het nleuvvs op 't Front. Om ten voile het bijtreden der zeemacht vande Middellandsche Zee aan de zijde der bondgenooten te sch.itten, hoef ik slechts weder in mijnen ge st te roepm, den avond dat aan de soldaten aan het front het groote feit vaji 2jsten Me. i dag werd aangekondigd. Van meer gewicht misschien dan een zege-pr&al op k,ijgs^i.; ied is de œ - eele meerder-heid, die onze légers tegenover den vijand, dien avond hebben gewonnen. j Onmogelijk is het, het enthousiasm te be-! schrijvcn dat op^ing in lu.druchtige kreten en vér-hoorbare jubileering uit de loopgrach-ten. In den avond van 2.j Meida^, kwart vôôr tien uur werd ons door een officier de grotte < gebeurtenis aangekondigd. ; Om tien uur kloks'.ag z u op gan-xh het | front een salvo vuur losgaan om de soldaten \ aan den overkant van de bamkade 't ge-i lukkig nieuws te melden. K'.ok: !ag tien uur, ; kraakten door het luchtruim de zware obus-\ sen en sisten de kogels van uit de loopgrach-ten. H^t riep in het gedael t van lien die j dezen stond beleei'den, het "salvo vuur,, der 1 luitsehers — o quae mutatio reium — met Kers nachtons toegezonden. "Leve Italië — -'Vive l'Italie !„ klonk î het luid -jubelend uit den mond van de soldaten aan het front. "Tas de faii éants !,, schreeuwden verwilderd onzeFransche vi iert-den ertusschen de Duitschers toe. 'f Was feest, 't was een zege op gansch i.et front. . Verstevkend hun vertrouwcn, opbeurend 1 hunnen heiligen wil den Duitsche'n overvvel-aigersgeest voor altij-1 neer te di ukken, zoo zien de bondgenooten, inzonderli]k de Bclgen voor wien de zonniue dag de^vetlossing meer nakend wordt de toekomst in en zôô is de gebeurtenis van 2"stt:rl M' idag een der grootste zegedagen dcz 1 laatste tijd n. In de ioopgrac iten, 21 M-idag ljlô. • Italie in oorlog;. De kust beschoten. Volgende steden werden door de Oosttni ijksche vloot op de Ita-liaansche Àdriatische kust beschoten : Porto-, Corsini, Ancône, Barletta en Jesi. Twee eerst genoemde liggen in noord-Italië, Barletta en Jesi meer zuidwaarts. Op Venetië kwamen 11 bommen terecht, doch veroor-zaakten gren schade. Schermutselingen. Het italiaansch leger is het Oostennjksch grondgebied hinnen-gedronge.i in de richting van Triest. Kanon-schoten werden van weerskanten . ewtsseld op de grtns van Carriiolc". Het 1.-.liaansch ! g^r is zonder tegenstand de hoogten van Judrio, Isonzo, Cormons, Servjgnano en Terzo overgetrokkei en heeft het dorp Cap< -retto bez. t. Op lui ! en teru.;toeht st.. ke.. de Oostenrij ers al.e htr.zen in brand en doen de h.uegon in de lue r springen. 0 stenrij^sch schip beschadigd. Een 00s-ternijk'scii senip is ter hougte van Gur<ano gezien geweest,omrr gd van 4 torpedoiagei s. Het schip helde Vervaarlijk aan boordzijde. IMen denkt dat het schip goti olfen werd door de landbatterijea van Barletta, Italiaansche Consul vermaord. De italiaan-sciic con ,ui te Con^iantinopel werd gisteren door het tuiksch jjepeupel in voile straat vermoord. De veugde. In Frankrijk, Engeland en Ruiland is de oorlogsvei klaring met onge-meene vrcugde begroet geworden. Een bij-zondere Kamerzittîng greep in Frankrijk piaats om 't " zusterland " te hutdigen. Te L/ondtn .s het \olk betoogei.d de straten doortrokken. Te Petrograd werd er een Te Dv um gezongen. M. Sazonow In een onderhoud met de vertegeu woordiging van de pers heeft de rus-sische minister verklaard dat door de tusse i< nkomst van Itahë, den duur van den oorlog grootelijks zal worden beinvloed. Zij zal daarbij ec ne groote drilRking uit efenèn op de neutrale landen en zal deze landen, die ; nu met vijandelijke inzichten bezkld zijn, tôt elkandei brengen. Bulgarie zal als verplicht zijn met de bondgenooten mee te doen en ; wat Seivië betreft, als schadeloosstelling, zal het na den oorlog, verschi lige havens op de Ad.iaiische zee, in belooning krijgen. II%r DE LUGHT. Boven Pari S. — Op tweeden Pinkster-dag heeft de fransche hoofdstad weerom het bezoek ontvangen van twee duitsche tau-ben. De vliegtuigen vlogen op eene hoogte van 3000 meters en lieten elk 6 bommen vallcn, die in een park en in een open veld : terecht kwamen. ' - Boven Engeland. — Een taube is op 23 dezer, de kust van Engeland bij Herne-B^y voorbijgevlogen. Achtervolgd sloeg hij het zeegat in en verdween in de iichting der belg;sche kust. Boven Cassel. — Op Smxen : een duitsch Ivhegtuig dat onvei richterzake rechtsom-keer 1 naken moest. Het tuig werd van aile kanten beschoten en oordeelde het raadzaam 7 maar niet verder te gaan. Boven Gerardmer. —. Op 24 dezer, kwam ee- ciu.tï>ch vliegiuig tôt boven dit dorp, wierp er 4 bommen, die geen schade ver-oorzaakten en werd verplicht, onder gewel-dig konongeschut, rechtsomkeer te maken. ENGELAND. IHet nieuw ministérie is samengesteld als volgt : Eerste minister: Asquith, zonder portefeuille La idsdowne ; groot kanselitr : Huck-mast . ; prirautroo zitter Crewe ; zegelbe-heerder Curzon ; gddwezen Mackenna ; bin-nenlandsche zaken Si moi ; buitenlamlsche aany leyenheden : Edvvar G y; koioniën : IJoiia L v ; minister van Iadië ■ CnamHer-laii ; 001 iog : ki cm un r ; munitie vervaardiging : L.U org. ; zeeriezen : li dt »u ; haudd : ' Ru iciman ; opmbare tverken : Haï court ; secretaris voor le,land : Binell ; voor Schot-land : S 1 -orne ; openbaar onderwis : Her-deiSon (van de vverkliedengroep) kanselier van het turtogdom Lancaster: Churchill. De mimstei van pvystwezen is nog niet ge-| kend. JÙm Jaar. — H° 66 ' '^i|f centiexwen het nummer Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Mei 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection