De Belgische standaard

673913 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5h24n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2 Jaar N* 2 Viii 'mt MMmsr Woénsdag 12 Januari 6 De Belgische Standaard «np I Dooi* T*ai au FolÉ Vos* Ôod Smi* «a- tau? -—— —~— — .-. : ., . * - "X Voor fiûe mcdcdseUneeB asieh we&rfsa uti AfcMMMMBtiprtf* TOOf 60 immni f* bi) wretàsetaUs* i BortauréOF ÎLDXFONS PEXlXKS, ,y « fj. » - r? »* ? • ? < * v:. ârsdijk iEPAi^ v«« m (£îjm«hs » M,SO sf, , _ -i.it m-n i». m "* * • -» - „ / * ' Vo«r «e ahrtHwIdft#®1 — « 'i kwd #.80 fraite* '» te»* s 8-00 ft». ^*sê® vpuimll&mM S. BHJPAIXS, L \&T>kaedigiQgeE ' € 4, 4» *:*:« — HeRiamen S 040 if, . e «jt4 tsS&a m«r ewmplarea <na etk fHMMf werâea •" *=& *dt -» «£ •••"• '- ^ WJtM .mi>A««_ £•,. yajf t,JSJ8 SGHIiïiOMB» Jiiai HTiMAI)£ Vkdiw^s***'t * ? 'flMWCfcJagWfi VttO ft r#g*iS, OsgO h\ ÂÏITÏ-DDITSCH ZiJII 0-ize artikels in « De B«lgische Stan-daard » over : anti-Duitsch zijn op chris-ten socisal ;>ebied, hebben nogalcphef ge maakt, bijuoover dat 00k Duitsche ïladen het noodig achtten er het hunne over te zeggen ; de Duitsche centrums-mannentconen aichfel teleurgesteld over onze mentaliteit. (Dat zij daaraan ite-ten hoe groot onze teleurstelling moet feweot zijn over hunne mentaliteit.) Onzt bladen gaven inatemmenile be-oordeelingsn ; «r kwamen ons verechei-dene brieven toe. Ik veronuerstel dat enkelen, met een soortvan huiveritsg hebben neergeblikt op de diepte van dan aff rond dien wij groeven tusschen twee Katholieke instel-lingen : zij kunnen niet in eens verbran-den wat zij aanbaden. Ik begrijp hunna weerhouding goed en toch zuilen zij sien moetenscbikkennaar de werkelijk-heid van dea voikswil. Voor hen zijn deze regelen geschreven. * • * Onderzoeken wij van dicbterbij wat wij in ons programma voorstelden. i* en a* — Afbreken met de Duitsche Christene Vakvereenigin^en. Een ver-bond veronderstelt overee'nkomst ov,.x ds grondgedachten en over docl der ver-eemging; grondgedachten; om die reden k*nnen wij geen verbond siuiten mut so-cialitische Vereenigingen ; doei der ver- , etniging : eene vakvereeùigiag streeft naar stoffclijke verbeteringen: meening-versehil over eene ecanomische questi van beiang voor het vak> maakt eeu Ver-bond oamogeiijk, alhoewel «r akkoord il op godtdienstig en zedsiijk gebicd. Wat dan gezegd over het varraad en de meineedigheid onzer Duitschers ? Wat is dat vergeleken aaa een meening-verscbil van economischea aard ? En bovenal eene overeenkomst steunt op •nderling vertrouwen en dat vertrouwen aunnen wij niet meer gtdlîn in hen die ailes andergeschikt achten aande grillen van een Keiiser. 3*-4*-5*-6°-7t-84: geeneduitsche toe^ich--ten ia JBelgië's nijverheden.geen duitsch Materieel, geene nijverheden in België waarin Duitsciiers uitsluiteiijk ofbijna uitsluitelijk werken zijn al eischen van allereerst nationaal beiang : we zoaden naief zijn zulka niet te willen. 9* In zake verstandelijke zedelijke, jfodsdienstige opieidieg der lagere stan-âen, zuilen de auciale leiders aile betrek-kingea afbreken. Wij wilden niet zeggen dat wij «nze oogen zuilen sluitsn voor de waarheid zoo ze van Duitschland komt en stelael-oiatig den rug «ulien keeren naar al wat er ^eoaan wordt. Door hét geaamenlijk albreken, on-middeilijk na dcnoorlo^, willen wij snkel aan Duitschlaad betoogen dat wij niet «ear op hunne banken zuilen gaan zit-ten en dat het uit is met aile vriendschap-pelijke betrekkingen : abonnementen af-schrijven, sociale weken niet meer bij-wonen enz. maar elkeen afzônderiïjk is daartoe vast besloten ; doenwijhetsamen zoo zuilen wij aan onze handelwijze hare ware beteekenis geven en veel meer kracM bij zelten. 10e — Eene christene Internationale zoîsder Duitschlaad» Ofwel geene Internationale - ofwel eene Internationale met Duitschland aovider België ofwel eene Internationale zonder Duitacbland, daar tiisschen moeten wij kiezen. Eene International op sociaal gebied kan onmogelijk blijvend bestaan hebben zonder vakvereenigingen ; welnu, wij toonden hierboven aan, dat wij op dat gcbied niet meer met Duitschland kun- nen sam^ngasn. Daar nu eene Internationale, 00kiooâex Duitschland,geroe-jiiîiï. is, um vek dienstcn te bcwijzen aan I de lagere staDden, zoo is het verkieslij-| kfcr eene Internationale, zoeder Duitschland te vormen. Het is, naar mijn meening, 00k mogelijk, sulks bewees ik in een voorgaand artikçl. Ik achtte deze ophelderirjgen noodig en wil eens voor altijd zeggen : dat des» artikelen niet ingegeven werden door haat of enkel dnor indrukken opgedaan op het oorlogsveld of onder de opbrui-sching van eens wettige verontwaardi-ging, doch ik dit ailes schreef na rijpe overweging van den toestand waarin deze oorlog ons plaatste ten opzichte van Duitschland en inzonderheid tan opzichte der Duitsche christene sociale actie. F. V. d. H. ««NnKM» 1 Yoor de Eioderyes | Kindertjes, die leeft ia jeugdige blij-I heid en wien ailes toelacht, gij die in I* uwe blikken e mets monkel van eeuwig zonnelonken draagt, gedenkt het wel : er komen stonden dat mannen van hun-:3 - en moed vejliezen, dat zij droevig zijn en mijmeren, e: hun verdriet vcrduikk.o ; willen. Dan drusken zij u zacht aan het ' harten in uw blik, blauw als acuur, in bw giimlach zoo op -g, Ancien zij. sterkte en troost. Gij ?ijt de ievende bloepjes, op aarde gez. nden om het leven uwer maeders te vervrooliiken en, omdat zij uw geur van Uederheii en de harmonie van uw stem-meiie iiefhebben, willen zij u gelukkig, zoo geiukkig dat om u geea pija te aosn, zij dikwijls waarheden verzwijgen, die u zoudea doen weenen. Kom, mag ik er u eenige zeggen, kindertjes, en vragen de tranen te helpen droogen van eenige ongelu-kigen. Nituwjaar, het schoone Nieuwjaar met zijn korfjes vol speelgoed en lekker-nij is daar. Giï vindt er in. wat uw hartje lust en wtnschen kan; gij dansten gij îacbt terwijl rond u, uwe moeders werschen : blijven hunne haitjes gevrij-waard van kommer, wij zuilen hanne droefheid dragen I En waarom moogt gij niet weten dat engeltjes als gij, lijden van koude en " honger, en weenen verlaten van allen, zonder vader en moeder. Hoe zoudt gij anders uwe armnjes rond hun halske kunnen plooien, fluiste-r«nd :1 ' ween niet meer broerke, ik ben uw vriendje.'' Hoe soudt gij er op den-ken hun te schrijven : "ik heb eene marna, ik wil ze u een beetje Ieenen, opdat ge zoo ongeluk^ig niet blijven zoudt." Kindertjes, vergeet ze niet die oage-lu tkige btoerkens en zusjes, vergeet ze niât de weeskens van ons Vaderland. Ginds in de loopgraven staat de soldaat en rnompelt droef ; wat maakt mij koude en honger, en dat ik slapen moet in > 't slijk en rusten in 't nat ; doch ginda in het land, mij ne kindertjes, die honger hebben ea weenen, en niemand die hen zoent en niemand die hun een nieuw-jaarsgroetje brengt, Neen, dat dulden uwe hartje s niet en gaarne dtelen zij hunne nieuwjaars-gescbenken met die kleinen opdat 00k voor hen, nieuwjaar 'n dag zij, van vreugde en saligheid. J. Rom. De Dardanelles, opgegeven S »dcrf eerg'Jsterelî is het jansche schiersi-l^nd yan Galiipoîl door de Engalsche en Fransche troepan ontruimd, De herlnsche-pine ?ebeurde in ée volma&kste or de. Ails ma.teria&i Wërd meegaaomeû. DE OORLOG Het Offensiei duurt aan op 1 st Oostclijk Front Dit is de indjnk di( n men krijgt bij 't !e-ïgiî van de beriebten. Maar tavera 'wordt het een zflkarhîid d&t de Russen nuit over^roote rfio«iUjkhflJea hsbbea te Karcpen. Gasîadig Wordan op hen wolksn stikgas afgezonden en 'fc gure getijde is voor meer dan eene plaatselijke gevechtsontwikke>iinj> een groot beleissl. Het is gemakfcelijk het doel van het Rus-siseri offansief af te teekenen, Het ward ioge-zet op een trontlengte vau 250 kllamster», maar juist om die uitgestrsktheid zelf konhet de?e beteekeni# siet hebb?n : een gezamen-lijk achteruitduwen ?àn dea vijaûd op zulke leogte te beoogen. Ook ziet men thsns dui-delijk dat de Russische pogiag nu bedoeld is dm het Oostenrijksch léger van hat Duitsch léger te rukken ea dan te trachten dit Uger te omsingeleu. Men hoeît slechts de aanval-len na te gaan om tôt dit bcaluit te komeu. Qp de Strypa (in 't Noordexi) wordt geweWig p,e-Tocbten. Hier feeelt het Russiach leger ten dosl een opruksen uaar Kovtl, bel^ngi ijke vestieg p liet kruispunt van verschiltende Epoorbatip» gelsgeo. Verliezea »e r>iftt uit het oog, dat het verlies va"1- Kovcl v«»or de Rtissao 1iet begin waa van de dieiocatie van htir; front eedureiïde het duitsch offsnsi^f. Eer» t-»U|i.,ùv-*:U5a Taîi je vcotlr.g ïOB du» ook eea zelfde gevolg kuancn hebban ten na-detle daî Oostearijkers. Kovs» is de stad v?aar bet^roothocfdfe cartier vkr voq Lin- sii3ge?i is gcTssti^d. Op de Ro^œ^DSche greus betrachtea ze met den «al vau Czarnowitz eeu acàt«rnit-drijveo Tac de Oosienrijkscha lageimicht om ruimte op de Roeuieeasehe gi ens te krij-gen, ruimte die toeUtsn sou i» Hon^arije door te dringen, met een rugsieunpaat op Caeriiowltz. Mocbt nu eestrzijils Kovel bereikt worden dan is hst vijasdelijk zuiderleger van het eeûtar Wtggeiukt ; en anderzijd» Czernowitz vailea, dau «rijgen de Russan vrija bawe^in-gen op vijaudclijk terreic voor hunns leger» die gereeci staan in B«s«arabië. Noodzak-ilijSt dus sou dit zuiderleger îot «ea achteruitwij* kenzijn Teïplicht om o-nsiageling te ont-gaas.Of echter nu d«R*»8 a o?tr ai het aoodi^s materiaal sn maateKSterKte n«schikken om iii'.Ua ope rvtî?. ?&r zco'r. omv*rf door te drijv-n met gotd gevoig » i niet te bepales. Nocbtaïas de bekomene uit-sla^en onder raser het mislmkken van aile duitsche Ugsnaanvallen en het gedurlg krijgsgevange \ nemen van duizenden Duitschers en Oostenrijkers «taan er goed voor ; omon» veîtroawen te schenken onder dit : OOgpuCt. ; De Russen hebben ons steeds in dezen oor-I log verrait. Mocht het dese maal Eogeens î aluug toegaan. 1 SN ÛEN BALKAN I - Qriekejland het schaap van 't spel i Sedcrt d# sanhouding van de fQaadelyke ; consvls te Sailonikiis voor Griekenlaûd een | tijdperk van ongemeene onrast ingetreden. Immers deze arrestaties gaven aanleiding tôt twee feiten die Griekeniand ia 't nauw bren-gen tegen zij® wil in. Dit land verkiaarde bij moùde van zijn Koning opporaentraal te blijven tôt het uiterste. Nu, echter, de bon^ge-1 cooten d*ze daad begingen he*it Bulgariie Griekanîand verViaurd dat het aile grondge-bied door on» bezet als vijandfclijk oorlogs-tooneel aanziet ea het dus door hst feit zelf • een oprukken naar SalOniki met aide gevol-1 gen r uit vocflftvloeiend als geiechtigd &au-?.iat. Mec andere woorden Bulgarie verloo-chent het verdrag dat met Griekerîand ge-sloten werd en waarbij het verkiaarde geen stap op Grieksch grondgebied te zetten. Grie-kenland ziet dus reeda de oorlogsgod opdagen met al de Eskomerde pruwele.u. Dit moet het verset,dat het leekegde bij de srresta1ie,ver-k'aren.Van een ardrren kant echter werdes in de keiders van het Oostenrijksch ronsulaat groote hoeveelheden waper-s, zina?beelden, mitsiïftderâ proclamaties tôt al de Bulgares van Macedor ië om ?lle vreemds overheer-schir;g êf t@ schudden gevondert, hetgeen klaartlijiteliik duidt fip een onderduimsche b^wsginiî die van Bul«arjja uitgaat < m Grie-kmland in den rug t« trsffen, wahscer ons ' expeditie-korps weerom had Ingescheept. Welke partij Griekeolacd daardoor kiazen I moet is moeiliik te bepaleo, te meer omdat | var. beide oorlogvoerende zyden er wordt op I gedruH eenerzljds dat het Griekenlaiid's ; plicht is ons buiteo te zetten, andsrïijds dat i het ook Griekçiilands plicht is zieh tegea allen Bulgaarschsn handelag te stellen. Eene moeilijko poeitie j Het is dus ook aan te aemen dat deze tos-stand onîenigh*id keeft gebracht zoowel in de G-âakschs militaire ^Is bargerlijka mid-| deus. Dezeîijapro-duitsch, gecepro-allieerd. j Zoowel de Griek*ehe geeeralen aïs de Grifjk* | sche micisters habben daaromtrent verachil-[ la^de mseaipgen verkregsn en ht'.t feit dat de : Venizelistische parti} ma&r geJurigde regee-i ring àaowrijft d&t ze onraderlaodsch handel-i àrf hetgeen Ver-izelos 26Îi ia zijs jongste re« de^oeriog tt Athenen tta&ode hiel'i, drs^gt er j dan ook cist weiaig toe bij om de boog nog ] mear le spasneo. ' Er b'igiat ruzie iti 't huishoudaa te komen > jaist op het oogeoblik dat de grootste sen-î dracht voor Griektnlaud noodsakelijk i». 7 Ojk buitea Grisksrdand komt gisting in de i Grickschs middos. De Gri-.li.8che ttoionics | te Parijs, teliend een millioeu ied»n hebbea een bleam gestemd tt.g6a de Regaering en den Kocing. ! Dus moeilfjkhedsa van binnsn en v>n bui-| tes. Zender twijfcl zuilen de Duitschers en I de Bulgaren van die moeilijkheden weten ge-| bruik te enaken om Gri"kenlaud birtnen te j driagea, op het oogoublik dat al zoo w«sl • het legar als de uatie vordedd sUan en ; indien het veriaop vao de omstandigheden j dusdanig dra»it dat aile Gneken binnen | geroepert worden dan trekken deze niot op I van 't buiteeland, iisdien het zckcr wordt d&t ; het in 't vocdeel van Duitschland zal Wezen. | Eens ef anders wordt Griekeulaad door den I oorlogsyritid vansengerukt. Wc—t S>l»aik4 woxdt uangevallen De Duitschars en Bulgares kondigen het ; sedert een week gedurig aan. Dat ze er niet onmiddellljk toe oveigingeu, is geea bewgs dat hier bluî in 't spal ss, maar w»l eea tee-i kan van schrik-aaojagen teg-m Griekenland. - Icdiee Duitschland daarv )or Griekenîand ■ liags zijnen kant kon krijgen, dan is dese . aanwinst ruimschoots voldoendeomhet na- deel.hen zelven veroorzaakt met ona den tijd • teletenoîts te Saloniki op te stellen, onin-I neembaar, in evenwicht te brengen. Blijft Griekenîand steigerea, dan wordt ' het willens nillans in 't godrsng gssleusd, . want wa mogen er ons aan verwachten dat tôt het gelukken van hun pianneîî de Duitschers de onschendbaarheid van Griekenîand niet zuilen iezien. i Wanneer gai dit gebeuren ? Het talmen van Duitschland en Bulgarije wordt met den dag hinderlijker. Het zou er den schijn van hebben dat de aan val niet zal gebeuren zoo we niet overfuigd waren d&t het zoo moet voor de verdere ontwikkeling van den strijd Valt Duitschland t aan d&n zuilen we in een min of meer nabijen tijd als aanvaller optreden en het feit dat iadere dag zijn steen-tje bijbrengt om onze macht te Saloniki ta ver s ter kan zou reeds gecoeg zijn om ons te ■ doen aannemen dat Duitschlaad moet aac-; vailen. j Ws vejw&chten dar ook dien aanval in 't korte. De voorteekess : vliegersaanvallen zijn reeds ook sedert eenige dagen te besta-tigen.k Montenegro's Heldhaftigheid Sedert Iwee maanden huudt dit dwerg-le-gertje,('t îelt nsuwelijks 35C00 man,)de reus Oostenrijk in bed^ang ia 't Noorden van Monténégro. Ontegenspreketijk h«bben de Oust- nrijkers hier eeo gevoclig ecti«c gele-den. Imnitr? hun pian besioud : het Monteue-grijnsch leger achteruit te drijven, 't land te oveirompelen om meer Zuidwaarts de hand te reiken aaa de Bulgsraa die Albaaie binnea-rukten en zoodcebde de vernietigieg te be-trachten van het Monîenegrijnsch en de rest van h<jt Servisch îeger. O.tstenrljk kwam niet verder dan in de vdide bergen van het klcin Monténégro en door dies wedersîand redde Moab:negro Let b&ele Strvischa Noo/derle-ger dat thacs wel aan 't ifischepen is om Sa-loniki ta bereikerj. 0:k k^nt Ooatcnnjk'a woede gftea palec meer. H^t boml ardeert te land en van uit zee maar de grenaden kar-tetaen af op barre ?otses en mo^dig blijven de MoQitDegrijnsn kop houden, ah 't moet, } nog een jaar ?erder, zooals KoniogNikolaas verkiaarde. Of het echtsr wen*chelijk wordt, wanneer î we nu isgaan dat het S*rvische leger in vei-' ligheid is gabracht, d«stsn iegenstand vol te | houden is een asdere za*fc. We meenea dat ; de heldhaftigheid van deze solda ten beter op I hanî plaais zou zijn te Salor iki warr het op i een sndêre manier stuivea e*1 atormeo zal met een grootere beteekenis. Duitschland en de Yereenigde-Staten. Gfciijk hetded.jnvoorzkn is Duitschland siîn boadger>oot Oostenr^k bygesprongen in het nog aaahangig gediag vsa de Persia en | doet het diplomatisch touwtje langs Berlin ; loopen. Eea niet te ontkeanen iistige en han-I dige zet. Met Oostenrijk zou Wilson kort spel hebben gemaakt. Maar Duitschland : heeft het, op 't puat dat de aaken dreigden ; slecht te kesrea, onnoodig geacht eene diplo-| mati«ke aibrekiog tusschen Oostenrijk en de | Vereenigde Staren tôt stand te laten komen. ' Hst is dan ook beschermend op^etreden te î Washington waar het heeft verkiaard d*t aile | toipedPcringen in de Middelkndsche «lechts i nog d» verwlttigiag zuilen gedaan, oetref-■ fende de ong«wapend-3 schepan. Etn zelfde verklariag legdc h<et af na de < Lusitaisia-ramp» wa^îjnede de Vereenigde-Staten vredo hadden hetgeen t„«h nîct belette dat Duitschland de» oncîerzeeCroorlog naar het Zuiden verpiaatste om ex* dezelfde achelmatukken te b«drijven. Of echter Wilson deze maal met deze verklaring vrede hehbon zal, valt af te ; wachtôn, doch we durven hoperi dat het ge» ; ding zal geslecht wotden tusschen Oosten» \ rijk en de V?rcenigde Statan sangeziende « Uostsnrijksche regeering verkiaarde dat het | ecn harer onde/zeeCrs was die de Persia naar : den grond aond. Duitschland heeft in deze s zaak alets te zien sn 't ware jammer moest \ door de nog bestaande duitsche macht in het gansche land de dingen een andere wendiog namen. jj Laatste Berïchten. SELâliCH r»o«r GB. HKW. 10 Jan. (20 uur). 1 Ihvige artillcrii-bedrijvighcid tn dtn j stcior van Diksmuide en meer zuid-: waarts af. riAMt€H FROMT h Parijs, 10 Jan. 15 uur. | In CHAMPAGNE werd na een geweldigi ! beschieting een offensief door de Duitschera S ingezet. Wolken stikgas werden op onze stsl-t liofen afeezondan. Binst den dag «n in den l nacbt hadden 4 aanvallen plaats op het 8 kilo-meter front gaands van La Courtine tôt à mon tête {Mesoil-heuvel). Ons vuur heeft den vijand letteïlijk weggema-iid. Siechts na verwoede pogingan gelukte het den Du't-seber voet te vatten op twee punteii van j onze eerste Unie Noord-Oostelijk van Mesnil en Westelijk dea berg Tetu Hij werd er aaa-stonds terag uitgelreven. Na houdt hi) nog skehts twee voorposten bezet. , Op het.ovgrige front : artilleriegevechten bovsn Armentiires, «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection