De Belgische standaard

640104 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 02 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vm42r3q036/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\li"~ i;>v. Ooor Ta al an VoiA " * ~ DAOBUUD Voof Ctetf m B lbou*»K«ntt*ri}tt vmt 50 Hîimmsrs f* maamtea)] btf vooraitketalia* » Vsor âe soMates: â,£© ?ï. . , Vo«s &<t etst-gold*t«a - In 't lsv4 9,59 tr't i baftM 't i&nà : t.00 fr. iBd>.aa artr cxempterea »se «Jk worden g«vraa(d, wordt d» abooftu&raU- Beatuurder : ILDEFONS PEETMRS. VMMte opMfUTH : M. X. BUTAI*!, L. DUTXK1UJ, ; y, VAM 1tT*1>riirmnM8f, VAM CBgiÉ3TrBT<PBW. Jtanl HIMâlIÏ | <foot «dis ïaededsfelingg a sich Wenden ot § | milf '".nqiJlhlsB, Xeedijk SK FAëftiE Aantandigioget* > tt.%% îr. W ^eî, - Hek&msn ■ o.io ir, à rsgel Viocutaiiagsn t $ itttaasdbag'sa van à regels, 0,50 ir. J; - — ~ .. STÀATXDNDE. J> tA I Bij tijd komt me Bismarck's dïepzin- " nige spreuk voor den gecst < De Staatkunde is de kunst der mogelijkhûdm ». Daarin ligt schier als 'n wet getrokken uit het staatkundig eraperlsme aller eeuwcn, Doorblader maar 't'bslangwek- \ kend boek der geschiedenis, met zijn vale kapitels over de oude wëreïd, over ; Grieken en Romeinen, Hunnan, Longo-barde», Gothen, Framkcn, tôt aau de f geestdriftige Sainte Alliance en het groothartig (?) Nationalism van Napoléon III. Eeuwig en ervig zult ge besta-tigen, dat spijts aile epgebouwde plan-nen en hardnekkig vervolgde doeleimden de Staatkunde hierin bestond : pakktn en stclin en... krggeit it de kmt. Weerom zijn we in een van die tijd-perken gakomen dat eenige opperhoof-den — gezien de rooverstocht der andere zijde, en haar acbier niet tegen te houden geweld — scheimen met de Nationalisme theorie. Al wel en goed, maar ik kan er niets s an doen zoo 'k wat Thomas-achtig ben, en schud met bet booid, als ik die theorie faciès ad faciem zet met die wat der internatio-le staatkunde, te meer als ik thana overdenk wat nu reeds gebeurd is, Ieder volk, ieder natie moet heel en al op zich zelf bestaan niet waar ? Waarom dan wilden de Verbondenen Serbie dwingen, zich tôt op het hemdate ont-kleeden in Dalmatië, ^Macedonië... op-dat de Neutralen toch maar koes >zou-den blijven of om een belpende hand toe te reiken l't Is toeh wel waar bél dat we om de Bulgaren, Roemenen, Grieken en Italianen te winnen, onze Natio-nalisme-theorie voor een uur in onzen zak hebben gestekea. Eens te meer dan wordt daardoor beweaen de waar-heid van Bismarck's gezegde. De andere theorie zal doen wat ze kan, en wat de Macht haar toelaat. Ik ben van nu reeds benieuwd welken draai ze na den oorlog zal krijgen. THEO LOO. VOOR om SOLDATES Achtste iMchrïvinQtljjst Overdracht £r. 10193.55 Jufvr. Irma Lepfg, Houthem, *.50 » I.ucie Ryssen, «5* » Ivonne Parrein, ,, 0..50 » Augusta Debacker, „ 0.50 » Gabrielle Dehollander, „ 0.50 K. Isidore Symosns, „ 3.5* Naamlooi, «.35 H. Verdoolaege, Majazijn Van Ranterghem, De Panne, ia.M Mtulenan Pr., kramkardier, 2.«e Heari Waarde, 0«*t-Vleter«m, i.«« E. H. J«a. Vasde Velde, aalmoez. a*.90 Takeii-Ds Wispelaera, Rousbruggo, ie.M Aimé D'Moegka, Adinkerke, 5.M Merr. » » 5.»* T«r eer* vam St Jozef, Crombcke, 5.00 Jufrr. Hélène Van Beverau, Eggewaerts- oappelle, 5.«o Gravi* Jos. Pa Bergeyck, Kaitecl de Lovit, Proven, 50.0* Cendarmen der 6e D. A. 3* peloton, tj.oe J. V. de Loo, Crembeke, a.00 M. M. D. B. Oostvlcteren. „ 3.a* Martha — O. L. V. Tan Lourde», „ 5.4c Jnlet Ançloo-Vaaeecke, „ Norbert Frovoost-Verbriggk», ,, a.*« Adamtkimd, ,, 5.00 Tôt* al fr. 105*9.8* fjMn- 1 ■■■■ i' 111 mu ru 1 1 1 1 —•mmmmmmmtmm——» WAEM AANBEVOLEN IiezingenvoorBrankardiars opde Voor-linie een boekje voor «lie Vlaamsclie solda-ten prijs 0.36 fr. op ons bureel, fr. o'4o bij de verkoopers en o.50 fr. In ^en Handeî. « Viamlngan gedenkt » een prachtboek-je met photo» en teekentogen, fr. o.75 op os?» burer-l -n bîi onze v«rkoorip.r8. < Vqiksiierheid », bladzijden uit den oorlog, en verschenen in «De Beigisoho Standaard», Prijs ; 0.45 tr. ! De Poëzie van 't Graf I (Y*rvti§) In voorgaande artikal wezen wij erop dat het gf afschrift van «an mensch mat karakter of verdienste, als naklank van zijn leven, zich aiet bepalen moebt bij eenenkele omlijsting, maar zijn beeld ] oi zijn roam met kernwoorden moesl voor den geest roapan. Zoô! zien wij op s meestal de officieelt kruisen staan *mon pour la patrie » — « tué à l'eniumi »— t tombé au champ d'honneur »— «mor i sur l'Yter » en a... 't Is iets meer dar ! de bloote burgerlijke staat, 't is ean< vingerwijzing. Het grafschrift moet hiei | das eene daad vaa dankbaarbeid ziji voor den gasaeuvalde en eene les voo; de nagaslacbten. Kan men den ingeslagen weg aie : verder op, naar hèt voorbaeld van alli I groote volkeran ea van ons aigen volk Denkt even aan de praalgraven en d ! | «tandbeelden van onze groate mannan.. I ; 'k wil zeggen : wat meef aigandom [ I melijkheid en mataen afwisseling in _ I steken ? , | Ik heb het beproefd, teeken vafa goa r den wil ; op meer maak ik geen aan , spraak. 'k Hoop echtar navolgers t j , vinden en dat deze grafrijmpjes niât a i s enkel op 't papier zullen prijken. NOTA. De nuMaur* a«t mu •terr«tj« zijn tm btpaald* jerallea «p(Mteld. Opschriften voor Krijgskerkhoren ' op Ingangspoort ot Oalvariekruia. t -o— 1/ Hun AkCH ip Tâdergrond L de jongste dag veiwacbt I Hua NAAM in 't wtreldrond mat eere wordt herdacht 1 Hun ZI EL, zoo hoog se «tond, leeft voort in 't nagctlacht I 1 il Wij streden voor frijheid ten bloede ; Q«niet haar la biijheld ten goede I 1/ Qlj» die Toorbijgaat, een oogenblik staat én schouwt op ohi neder ; Wij vochten U weder vrij, blij. Qenlet onzen vrede, Masr gxint uwe bede Eea oogenblik staat, * Gij die voorbijgaat I 4/ Lijk bladeren — in NovemberWeer, zoo vielen xe — ten gronde neer ; maar rijzen, — met de lente weer en bloeien — in een ron van eer. 6/ Wandelaar in tijd van vreden, Zeg aan BelgiC's laad en steden, Dat wij Vielen voor hun eedea, Trouw aan 't Vaderlandach yerleden ! m Leer ia lief en leed om 't even, Eer en plicht het beste geven. Z6Ô tal groot on» Bélgië Itvm I Leer het wandtlaar aan uw nevea 1 10/ Die rusten hier, vergeet ze niet. Wat zij bevochteo, glj geniet. ; Hoe gij ze eert, hun 00g en siet. In uwe beSia Vergeet ze niet i » f , 7/ Vrede U blijven zal in deze rust ; ! Vrede volgeeU al f ' op de andar kust I t Ct VtMttnlnt. \ Ot beiiedeais «n ; ans ïï«st»lijk M i JOFJ B.B 'S OOBDBEL ' | Onlangs deden we uitkomen dat de Duit-: 5 sche ejndmacht onveriaQdelijk aanbeuken 1 moest op on« front om eene beslisiing in den ! oorlog te bekomen. Nu de operaties In den . Balkan reeds xoover gevordèrd zijn dat een j optocht door Klein Azla de duitaehe troepen ! kan weggelegd wordeo,- das dat het beoogde , doel met het inzetten van den nieuwen Bal-kan-eorlog, ten grooten deele, aldus werd r behaald, — blijkt het al raeer en meer dat 1 dere krljgsverrichting w«l verraiming in r Duitschland» positie kan brengen, maar hoe- genaamd geen beslissing. t D#ze «oet gezoeht wordtn op 011s front e oindat hier eene beperking van ruimte bestaat ? en dat deze beperking juiit afhangt der e kraeht van de twee landen die het meest in . deaen oorlog-ite dragen hebben. Dit kaa ver-. klarea waarorc onze legeroveraten met zoo* _ veel «mzichtightid en «chijnbare traagheid te werk (aan waar het etn offenslef belangt. Want waar op andere fronten een flater geea ocmiddellijk nadeal kaa hebben, ware ten misalag hier tan onzen nabate oterwegend. *. Dit bevroedeii de Dultacher» 00k aljerbest ea daarom verwaarloojen ze in geenen deele • de weateljjke frontliaie, waaneer zo 't goed >r | aebten andeie oerlogstooneelen al» iniadar-waardig te beschouwen met geregelde ver» zwakkingëa in te voeven naar goeddunken. Dit stelt voor ons eene groote moeHijk-heid en sluit om zeggens een brutale - ailes -iaeens owverslaand offensiel uit. Ook verk'làardes Joflre onlangs aan een Spaansch dagbladiehrijver ; < Wij zullen btelselmatig voorwaarts ruk-ken zon iar ovérhaasting. Ik beken het, dat ik zainig ben met ,ïrani>ch bloed, maar zullen voorwiarte gaan. De toeatand in den Balkan belemmertde actie der bondgenooten ophet westeifront niet. Duitechland moet Konstantinepel barelkea v6or de bond^enoo-ten, daar men in Duitechland e«n overwln-ning die indruk maakt op de m^nigte, zeer van noode heeft. De Duitsche middenstand is den oorlog moe— dat blijkt ait da verkla-ringen der krijgsgevanganen en uit andere aanwijaingeu. M«ar zelfs al bereiken de Duitsehers Konstantinopel, dan bljjft toch het weaterfront het oorlogstooneel, waar de j sindbeslisaing moet vallen. De Duitsehers zelve denken er zoo over, hetgeen blijkt uit het feit, dat zij t#èe darden van hun hoofd-macht in het veld houden. Duitschland's kracht isniet onuitputtelijk. De uitgestrekt-heid van zijn front moet noodaakelljk te kort doea aan den samenhang en de stevigheid ervan. » Wanneer deze samenhang en deze stevigheid zoodanig doer allerlei gebeurtenissen uithunlood zullen geiukt zijn, — want het 12al met de duitsche macht gaan als met den dol-beminnende, die te veel omhelst zijn bruid verliest — dan môgen we ons veiwachten het eindtijdstip van den oorlog hier ta be-leven.Tijdelijke Md. Uit de hand van dan onvermoeiden D» Vaadeperre krijg ik volgend briefje : « Zoudt U zoo lief zijn over ons werk een artikeltje in uw blad te schiijven ? — Dat is voorzeker naar uwan tand. " Ja, voorwaar is het naar mijnen tand, en nog meer naar mijne hand, eea zoo edelmoedige onderneming bekend te maken, als degene waaraan D' Vandeperre, bij al zijn andere : opgevatte bezlgheden, zijn krachten wijdt. Kerkea bouwen, tijdelijke houten tcmpels, ; die in M iand vaa ballingschap — Engeland ! of Hollaad — zullen dienst doen voor de talrijke vluchtelingen. En wanneer deze zelfde vluchtelingen den laag betrachtan dag zullen zien aanbreken, vaa 't terugkeerea is 't vaderland, zullen deze n«der!gè tempels ze ■; volgen en gabruikt kunnen worden in de verwoeste stodea eu dorpen, tôt «e vroegere Isteeneû kerken weer oprljzen uit asch f". gruis. Edelmoedige gedichte op ds meest practlsche wijze ingericht, waot het maken zelf dier houten tempels zal werk verschaffan 1 aan de menige arbeidloozen, in Hollaad 1 vooral, in de kampee wàài oiiîk soldaten, 1 iuizendea in getal, zich bevindet . Iederecn 1 die het kan zal dus een dubbel goed vmk 1 verrichten—weik van godsdlenstige verdiîîl-s ste en van valerlandsliefde — met zijn pen-ning te starea naar het komitelt, dat onder ^ bet voorzitterschap stsat van Mgr. De * Wachter, vicaris generaal van Zijae Emio'în-1 tie Kardlnaal Mercier. De gifteu worden ontvangen door het " Comité pour la Maison de Dieu,"45, Salisbury Square, Fleet 1 street, London, B. C. * M. E. BBLPAIRE. r De Duitsche Yakiereenigingei en de toilag. i DeDaitscha vakvereaninigan hebben bni-B teagawoon geleden ondar den oorlag. Dezer n dagea zijn de daarop betr^kkitîg habbende ge-I g^v«na, toi aan 1 Jai'uari 1015, grpubliceafd. a Aas het einde van het twéede kwartaal * I9I4 teen darhalve v&q den ooilopr geen > gprake waa bedroeg het gezamenlijkK le dental .. 2.482.046. Welk een grooten invloed dadelijk de oorlog op het ledental heeft geoefend, blijkt uit de volgende vergel$kende cyfers omtrent het gazameatiijke lodenUl aan het einde der verschillende kwartalen in 1913 en 1914 : 1913 1914 1« kwartaa) 2.567.692 2.478.861 2• " 2,576.60* 2,482.046 3* " 2.547.208 1.677.494 ,t 4* » ■ 2.498.659 1,485 428 y Aan het einde van lgl4 was er dus een 0 achteiuitgaog van bijaa een miliioen isd^n. q Van dezen warea 746.551 ooder de wapens die ■t derhalve tjjdelljk van de ledanlgsten moes-i- ten worden afgevoerd, maar dit verklaart !■ toch aog niet het geheele verlies, Ruim r 3&0.ÛOO leden hebben gedurende het sersts 1 halfji ar van den oorlog eenvoudig de organi-L. saties verlaten, ttrwljl 727 afdeellngen van e bonden geheel zijn opgeheven. e Bij sommige organis&ties is hdt verlies h ontzaglijk. Zoo heeft h~t metaalbewerkers-e ver boa d 222.OC0, het trunsportarbeidersver-t bond 106,000, het bouwvstkarbsidersverbond It 157.000, het Houtbewerkarsverboad 78.000, [. hel fabrieksarbeidersvtrbond 78.000, het s Mijnwerkersverbond 43.000, het Textielar- beidersverbond 36.000 leden v e r 1 o r e n. t Opmerkelijk is, dat ook het aantal vrouwe-3 lijke leden is vermlnderd van 283.676 aan het einde vaa lgl3, tôt 203.64S aan het einde van 1914. Deze cijfers betreffen de z. g, " moderne „ n vakvereenigiagen, aangesloten bij de Gene-t ralkommlssion der Gewertschaften. u Msar ook de vakvereenigingen van andere d rlçhting vertoonen sterken tsruggang. a Uit ailes blijkt, dat er onder de çeorgani-!- seerde arbeiders in Duitschland een op ontmoediging wijzende verzwakking is inge-treden die door niets aeders dan ontgooehe-llng kan goed gedaan worden, te ireeg ge-bracht door den oorlog. in den Balkan n DX TOESTAND s I' De gebeurtenissen zijn thans zoover gevor-derd dat een oogslag achterwaartsen een blik e s In de toekomst aile volgende beschou wingen e j moeten toelichten. e 1 Het Servische leger is buit'en kwestie ge-t. ; steld na een sirijd die niet alleeB de bewonde-1, | ring van den vijand heeft weggedragen d maar iedereen heeft verstomd. Servie heeft e ailes gekend: de oorlog, de besmettelijke e ziekten, de neerlaag, de overrompeling van g ; zijn land en na dan weg naar 't ballingschap a ia 't ongastvrije Albanie. Voorwaar het ver- diend '"ets teters. Wij dra gen dair wel een beetjè de setuid va , v» an t tôt ou toe wisten we nooit de théorie ia p aktijk te stellen en , de praktijk ean Je theo/ie aaaie passen. Waaneer duitschland inzar dat het Rus-9 . sisch Icçer (^nmogelijk kon vernietigd wor-3 i de.', hechtlc het zich aaîistosdl aan een 3 ■ nieu^r p an : E-q weg te banen door hat Bal-1 kstr schk-reils r ' -.^ar A«ia heen. f H^t steunde dit initiattef op het eerste prln* 3 ciep van bit k rijgswezen : Esn offvr,sief geeit 1 | de bovenhand op den vijand. Altijd heeft 1 f Duitschland met het ofknsief gewarkt en tôt » nogtosishet niet geblckec dat het erdoor 1 schada leed. la d^n Balkan hiag het welge-s , lukkec van een offai sief af van het welge-" , lukkend handelea de- r de wapens en door de " diplomatie. Duitscbhnd bracht een groot r ieger opden Donau, stennde aizoo zijn acht e die het Iiet spreken te S <ia en het slecpte Bu'garijs rne?. B Indien we toen voor oogen ha iden gebou-a I den dat van ons eenselfde actie h&,o rnocten :t | uitgaaû indien we s!ag op sla^ haddan geact-.5 woordéa naar Servie een kger vau bedied I haddei gestuurd, dan ware het duidclijk ge-i weest dat Griakenlaed thans aan #nz« zijde | zoa stsa», gestuurd door den onmiddeUijken i iotrest. Maar io plaats van 3:00 te tand<1cîi giogen we zeif zooverf de Servische tosstand _ | als een mlnderwaardigheid in 31-n rn lian-. delden we siechts dàn in eensgeziadheid als de put was gegraven. j Het gevol^ vau dit misverstaud is de nader-J laag var. Scrviiïgeweest, hst weiWen van n Griekcniaud, de onzekerheid waario het ,1 expeditiekorps thiffs yerkeert rôor Sslouikj | ea de talm^ede houding van Rotmeaie.mits-[e | gaders de îconomischi. en nailitair« voordge-;t | len door Duitschland behaald. | Edoch, gedane zaken hebben geen keer. .r | Wat is NU t® doan, Het gaapt als een ovea. | Meer en meer steuntroepen ontschtpen ta I Saloniki; ean Itaiiaansch steunleger ontsche-| psn in Albanie en een Russisch steunleger la | 't veld tegsn Bulgarije zendte. I We zeggen . « steunlegers » want het is niet «eer te ontkeanen dat we gedwongen :Q zallen zijn voor l&Bgen tijë nog, een zaive-re defensieve houiisg aan te nemen, daar ie waaï we ««, hadden we nietachtfraan geko-3. men, ailes hadden voor ons opgeworpen, jjj WM«46»«WB- S j De Faos iii den oorLg n Er wordt weerom heel wat gericht ge-msakt rond 's Paazen naam, nu Kardlnaal « Mercier waarschijnlijk den duitschen Kardi-1- naal vot- Hartmaou, ter gelegenheid van het r- coiisistorie-van 6 Dâcember, te R^me, ont-d ajoettn zal ter ooriaak van eea of andere ), gelegenheid. :t Het wordt tsch wel opmerkelijk dat juist r- i-u in dezen tijd d« zendiug van den H. Vader tôt baar hoogste recht komt. Wie ze in s- ; vrede's tijd negeerde, juist omdat het vrede n ' was, vindt plots in den oorlog dat de Paus, ;t als de vader van dan vrede, zich niet genoeg j bemoeit met de rechtvaardige uiting van „ zijn verlangen. Deze of gene staat die voor-)- ji dlen, nooit het ges'ag van den H. Stoel had : «rkend, vindt als van selfs, dat de •e , H. Vader aan zijn plichten te kort komt omdat hij >,iet zoo ruiœe bebngstelling betoont i- dan ze meeneu te oatdekken in de betrek-p kiagen vaa den Paus riiet ses vijandig iand. 8" Wat se echter vergeiea, — in gevalle nochtans dat zulke bewering op grond van î_ echtheid berusti-, — is dat zij daaraan self de; meeste schuld bassden en nog hebben. Het Pausdom aal uit dezen oorlog komen, grooter en heerlljker dan voorheen. Anders- denke «den b xennea het huidig volgaar* dig, — omdat ze wel door de oelooehenbare feiten zelf er tee verplicht zijn, — wanneer r" ze als de Duicscher Dr Koch verklaren dat lk van aile groote internationale organisaties de :n katholieke kerkde grootste is. Het Pausdom wordt dasrdoor in de groote beproeving m e" een toevluchtsoord. En dit verklaart dan 0 )k 0" het wedijveren van aile regeeringen — die ;n van de vooringenomenheid hua bijzondeiste ft | zonde niet maken, — om Rome's gunsc te ! Aerwerven. lu i tP " ' ' r- Voor de laatste berichten zi« 2de blad, _ - ■ ■ — --———h-lf-fif». Il— i j8 •■sv.r ; 'tii !• Jaar — N* 220 Vijf oentiemen het nummer Donderdag 2 Decem mi 181*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection