De Belgische standaard

680427 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4q7qn6061p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Aan Aijne tixcenei Belgis( 1*** Ja&ï\ — N° 90 I V:.. r w miinm IIMIRMWiw«ujjM«hiuviu^ .*jmw««W?R V- tr£ijfS5entieM©B &et nummer — ■■tti'ibiii'ii—urnw -it' -nrmiiinwrnoi! i«»hi n mw< wwiwiwiww— Donderdag 1 Julî 1915. m i m m m imimiiw—i mm ■!■—win— De Belgische Standaard Ttr%r%i* yFo es I t7 - ■p^ «««si mmm mf^Mw ~ . DAGBLAD Voor. Crod «;a Ha&rti aB Land ijoor xaai en vous w •aw4im»ai*â^w<<a«iaea^^fdvwaea4B5«œ*!9»«»wjani««^>-^. •■ - — '■rrrwTWinniTM'rftiiT^imri mmii.!urn- /w.eny « DE BEL8ISCHE STANDMRD» wschipt dagsiijfts Abonnementspt ijs voor 50 nummer,- bij voonjitbetaling. Voor de soldâtes : 2,50 fr. Voor de niet-goldaten — in 't land 3.5c fr. ; buittn '/ lana 4.30 £r. Indian Httêr mxw:.4)l.firpvi nrt*t *7.b *fuw 7nr>rsf*** etmiwsin n,J vaifcÉ*r*--.*>.vv ---J«a=ya»oiiMs^^mte»-iiMWw^igyciaaaw«aw»s^^ u» ^ïnu&z. 3B©st™.™.*-c5.©r : JLDEFQNS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. OUYKERS, Victor VÂNGRMSBERE^. ts- f Barfran<! VAN DER SCKELDEfi, Juul FILUAERT. ? ...'H-MM.* -a* gmbxiau .waDuç«aB^.vi«i • M*?Y • ■ .9HR«K* ^ Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : 'ilïa MA COQUILLE, Zeedijk DEPASSE. 4ankondigingen : o.*j fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Viuchtelingen : 3 inlasschïngen van 2 regels, 0.50 fr. De Paus en Oorlog De raus an de uoriog 'k Had vroeger in een voordracht g sproken over ons zwak menschenve stand als over een - val van tegenstr digheden ». Hetwoord vond weerklan Mijn geleerde leermeester en troui vriend, doctor professor Verriest, was peter van en zond het de wereld in. Het kwam me weer te binnen bij h lezen in de bladen van al het gezaag crv de houding van Zijne Heiligheid d Paus tegenover den oorlog. Toen de vertegenwoordigers der gre te mogendheden in vredesconferem vergaderden, werd Zijne Heiligheid d Paus zorgvuldig buiten gehouden : « % kennen u niet ». Toen er moeilijkheden met Frankr: opre^en, werd door de Fransche oi cieele wereld gezegd : * wij kennen niet ». Vôôr de oorlog uitbrak, hadd Duitschland en Oostenrijk hunnen i vloed sinds lang versterkt door het ze den van knappe vertegenwoordigei Frankrijk riep zijn vertegenwoordiger t rug : « wij kennen u niet ». Het gezag van Zijne Heiligheid we dus alleen niet erkend maar als niet b staande beschouwd, door al die buite staanders der Kerk. Nu zouden we er ons toch mogen ai verwàdhteri dat, getrouw aar h un vfn den, deze buitenstaanders d : Paus moeilijke tijden met vrede zou enlate Maar neen, zoovelen verwijten het dt Paus dat hij over het internationaal g schil geen uitspraak doet. De Paus zou dus, op eigen gezag, e< oordeel moeten vellen; zij willen dus d de Paus zwijge wanneer het hun beliei « wij kennen u niet» en dat hij sprel wanneer zij het goed vinden. Dat ( Paus zich daartoe niet leent kan ik be begrijpen, al had ik dan ook jraag ve hem een oordeel vernomen. Maar de tege.;strij digheid gaat ne verder. Het stilzvvijgen van den Pai wordt uitgelëgd alsof hij pro-duitsch zd zijn. En zegt hij een woord, het worc onjuist weergegeven, als gunstig aa Duitschland uitgeiegd en kraentig vei •oordeeld. Er was nochtans maar een le gisch gevolg : « Wij kennen u niet » dus zwijgen wij over u. In de veronderstelling nu dat de Pau het mis voorhad, dan mogen wij daarui besluiten dat Hij verkeerd werd inge licht. In dit geval hadden de buitenstaan ders der kerk hem niets te verviijten maar zelf eerst er vooral te bekennen wij dragen de schuld daarvan, wij heb ben hem niet ingelicht, « wij kenden h en niet ». Dit ware al te logisch ! 't Is waar he Katholieke België had meest van der -oorlog te lijden, en dat erkende en ver-eerde Zijne Heiligheid den Paus. Maai ook hèt katholieke België doet geen uitspraak over de houding van den Paus. Het vertrouwt erin dat Hij het katholieke België niet verlaten zal. Hij kan gegron-de redenen hebben om niet luider te spre-ken. De beste vrienden en bfschermers zijn niet deze die het luidop roepen. Na den oorlog zullen wij wellicht vernemen wat de Paus voor het katholieke België heeft gedaan. Dan eerst zullen we mis-schien kunnen oordeelen met kennis van zaken. Intusschen verzoeken wij hen die * den Paus niet kennen » ve . Hem, in onzen nctom, niet te \reroordeelen. Dat begrijpt het gezaghebbend En-gelsch blad The Times, dat zeker niet ka-tholiek is. Luistert wat het schrijft : vu ; « Buiten de katholieke Curia is het l « moeilijk te begrijpen in welken moeilij- - j. < ken toestand het Hoofd der Roomsche - ((.kerk is geplaatst door den oorlog. - « Eenerzijds ziet het de laatste groote « katholieke staat,Oostenrijk-Hongarië, e « gewikkeld in een strijd om leven of r « dood, in bondgenootschap met sta-« ten waarvan geen een katholiek is in t « denzelfden graad. Nochtans is Oos-r « tenrijk-Hongarië de bondgenoot van n « het Duitsch Rijk, over wiens beheer « de Roomsche Katholieke kerk sinds - « het einde van den Kulturkampf groo-e « ten invloed heeft uitgeoefend, wiens n « troon bézet is door een potentaat met ij « uiterlijke godsvrucht. In dezeomstan- « digheid kan de gunst van de Curia k « natuurlijk overhellen naar de tegen- - « staanders van de zaak der Verbonde-t* « nen, zelfs indien de houding niet ware « beïnvloed door de Austro-Germaan-1 « sche diplomatische overmacht bij den - « Heiligen Stoel en door overredings- - « methoden waarmêe de wereld nu ver-« trouwd is. Door de geestelijke onzij- - t « digheid te handhaven, kan het vvel î « blijken aan den Paus en zijn raadge- I ; « vers dat zij onpartijdig de rechtvaar- - . « digheid uitoefenen. De Paus, wij - ; « twijfelen er niet aan, deeit de zedelij- « ke afkeuring van al de christerien voor 1 « de gruwelen in Belgiè en Frankrijk - « bë'dreven, doch hij weigert uifspraak î « te doen over gevallen die niet fôrm ael « voor hem zijn en waarover de volledi-1 « ge bewijzenlangs beidezijden niet zijn,, ■ « voorgelegd. Hij heeft de zorg over al « de kerken van zijngeloofsbelijdenis,en 1 « heeft voor den geest te houden hoe de t « oorlog de tijdelijke en geestelijke be-: | « langen van de geheele Kath. Kerk kan : <• beïnvloeden. Alhoewel het mag schij-: : « nen aan buitenstaanders dat de Room-^ ! < sche Kerk en zijn Hoofd slechts wei-1 « nig kunnen te winnen hebben door eene | « onzijdige houding aan tenementegen-« over daden die het geweten der be-| « schaafde menschheid diep hebben ge-« schokt, toch mag het niet vergeten « worden dat de Paus niet te verant-« woorden heeft voor eenen menschelij-. « ken rechter en dat hij alleen te oordee- j I(( len heeft over de welvaart zijner Kerk. \ « Leeken en vooral niet-Katholieke « leeken kunnen in deze zaken niet oor-« deelen. Zelfs waar het hun blijken zou « dat Hij,die beweert de vertegenwoor-« diger te zijn van Christus, ongelijk jj « heeft door den schijn aan te nemen tôt \ I« «de andere zij de » over te gaan doorge- l « beden te murmelen, terwijl de mensch- ! « heid gebonden en bloedend ligt in de ;■ « handen der dieven, dan zelf moeten f I « zij zich nog niet veroorloven een von- • « nis te vellen daar waar zij niet ver- f « sta an kunnen.» > l Wij, katholieken, konden het niet \ beter zeggen dan «The Times.» Dr Van de Perre, | \7n1 VcxrArf o ^ rv UU1 WigVI . EEN ORIDERZEEER ? Dinsdag 29 Juni was er een oogenfclik erge opschudding op den dijk. Rond 4 uur in de achternoen stonden honderden soldaten naar de zee te kijken en te wijzen. Niet ver af van de kust, rijze met het water kwam uit de f richting van Nieuwpoort iets aangeslierd, f dat bliksemsnel voort bewoog. Een streuling | wit zog liet het voorwerp achterna, dai | ! hoogstens tien meters bedragen kon in de ? lengte. Het was alsof het door de zee sneed \ want langs de wand rilde bijna onmerkbaar f het water. Was dit een ouderz je^r ? Midden over den dijk verdween de duikboot (?) en werd het water weerom glad. Tegen den avond losten de twee kustboo- ' ten, twee kanonschoten in zee rechtover ? < De Panne. Dan vaarden ze in noordelijke ; i richting weg. Ailes bleef toen kalm. ' j ïn den Balkan. ' n. De val van Lemberg heeft weerom de terugslag bewerkt dat de toestand in Balkan meer en meer langs éepe zijde ker en dat de duit'sche invloed deze kente 1 dan ook in bate neemt.Het russisch slag\ — mede met het handelen van Servie er 1 banië, — wordt een soort barometer wai Rumenië en Bulgarie dan ook hun ben ningen van staatkundigen aard maken. jongste gebeurtenissen ; hetgeen we ten deren in onze vorige kronijk deden opn ' ken ; hebben onze vooropgezette meei • gestaafd dat het wel denkelijk tôt een I s gaarsch - Rumeensche verstandhouding komen. Ambtelijk werd reeds gemeld dat derhandelingen gebeurden tusschen b landsbesturen en reeds werd gewag gemî 1 van een verdrag dat gesloten werd. Z01 de gebeurtenissen te willen voorloopen n nen we dat zulk verdrag wel thans het c : orde uitmaakt van deze twee balkansta Gemakkelijk is het te begrijpen immers d èn de nieuwe toestand en moeilijkheid w; in het Russisch leger zich thans bevindt de verwikkelingen van de gebeurtenissen I kunnen uit het inpalmen van Albanie voc spruiten er veel toe bijgedragen hebben ,om ze beide Balkanstaten te doen inzien, dat : gelijk door een gezamenlijk samenwerkei i kon worden uitgeziea om met de minste s offeringen de grootsti voordeelen te betra « ten. De jongste voorrallen in Albanie, „zul | wel denkelijk de voo,rnaamste*'oorzaken 1 genoemd worde/ji van deze alleszins ' wat verbazende toeîjiadering tusschen Bu! ne en'RumcmC. Ilotis iiog aiemand'ver ten tôt welke harde verwikkelingen het 1 aneesch grondgebied— wespennest van - litiek — destijds in den Balkan aanleid gaf. Na den Balkanooriog wist men er g. weg mee eu bevonden zich aile landen genoodzaakt ; —hetgeen Italie niet het mi met een kwaad 00g aanzag— er een onafh kelijken staat van te maken, wat alleman niemand tevreden stelde, Doch Servie 1 maar steeds nog van zijn uitweg naar ; niet afgezien had, nam de frontveranderi van het zuidelijk oorlogstooneel, dat zich hoofdzakelijk op de Italiaansche gren2 plaatste ; te baat om, zonder omzien ditgee | door de macht te pakken wat men het in v , dige tijden niet had willen afstaan. Een j l deelte van zijn vrijgekomen legers rukte l | banië binnen, bezette Durazzo en door de daad werd het meester van de strook ku gebied op de Adriatische zee. Het mag : ■ min duidelijk heeten waarom deze daad 1 | werd begaan, althans is het zeker dat Ser\ ' alzoo de andere landen voor het feit zelf v stellen opdat later aan deze inpalming ni ■ zou getornd worden uit grond van 't eerlijï princiep voortvloeiend uit de overwinning . daad ! î Dit ailes heeft natuurlijk Bulgarie en Ri : menië niet alleen kregelig gemaakt mai i daarbij erg ontstemd. Nietzonder achterde ken en spijt hebben ze moeten bestatigen d een grooter Servie daaruit zou groeien en d deze aangroei een grootere macht schen en een meerdere beteekenis legt op de econ mische en politische belangen van dit lan dan zij wel hadden gewenscht. Daarbij hi feit zelf dat Griekenland tôt nog toe gee aanmerking op deze impalming heeft g maakt maar door zijn stilzwijgen schijnt kennen te geven dat het deze daad beaan en alzoo Servie steunen wil, moet Bulgar en Rumenië erg vervelen. Een verbond tu: schen beiden zou dan ook de beteekenis hel ben van een verdrag dat tôt stand kwaip 01 den invloed en de macht van Griekenland e Servie tegen te werken. Doch Servie is i oorlog met Duitschland; en Griekenland, -dat thans eene verpletterende meerderhei gaf aan de partij van Venizelos, die de ou eerste-minister, buiten allen twijfel, weeror aan 't bewind zal brengen en waardoor een bijtreding van dit land aan de zijde der bonc genooten meer dan waarschijnlîjk voorkomt zal ook denkelijk niet lang meer wegblijve; om 't conflikt bij te springen, ten eind zijce eischen op Zuid Albanie te zien inwil ligen. Rumenië en Bulgarie staan aldus wee: voor het Balkan-vraagstuk dat reeds dooj déze gebeurtenissen eene gedeeltelijke oplos sing krijgt ten gunste van Servie en ten hun nen nadeele. Zoo nu Griekenland bijspring " • % imttBswimgcu vetu 2 regeis, 0,50 îr„ laatste Parijs, 29 Juni, 7 uur, q 02011 îi den Betrekkelijk kalme dag op gansch het front. Artilleriegavecht ten înteit Noorden Souciiez, te Neuville en te Reclincourt. Attrecht (Arras) werd be-Lering schoten door stakken van grof kaliber. Tusschen de Oise en de Aisne heeft jveld, het artilleriegevecht zich ten onzen voordeele voortgezet. In Argonne en ;n Al- 0p de hoogten der Maas aan de loopgracht van Calonne hebben de Duit-aarop schers na het misîukken van hunnen laatsten nacht, hunne aan val len niet u De t hernieuwd. In den morgen van 27 Juni heeft een onzer vliegeniers met ;n an- ' bijval 8 bomnien geworpen op dejhangaars voor zeppelins te Friedrichs-,mer- haven. Eene breuk aan den motor heeft hem gedwongen neder te komen ening doch hij is erin gelukt het Zwitschers grondgebied te bereiken te Rhein-Bui- felden. f zal Parîjs, 29 Juni, 15 uur. it on- T 1 beide ln de streek van Atrecht (Arras) heeft het kanongeschut geheel den naakt nacht voortgeduurd ten Noorden en ten Zuiden Soudiez en ten Noorden onder Neuville. Een voetvolk-gevecht heeft ons toegelaten vooruitgang te ma-mee- ken in den hollen weg van Angres naar Ablain. In Argonne, te Bagatelle. t dag- onophoudende strijd met bommen en granaten. In de Vogeezen heeft een dat"* ! duitsche aaaval 0Ilze voorposten op de hellingen ten Oosten Metzeral voor vaar- ■ eenen oogenblik achteruitgeslagen. Wij hebben door eene onmiddelijke t ; èn ; tegenaanval den verloren grond ten deele weer ingewonnen. Op het ove-n die I rige van hei; front, kalme nacht. tnrj ^ vooraleer de Dardanellen-actie tôt een einc - kwam, dan m&g Bulgarie, bij den val va Constantinopel, vaarwel zegge aan al zijn " ^jJ droomen enbegeertèn. Doch.de Dardanellen zijn no ; niet doorg broken ; hët tui <:en îegèr houe i nog stand e de Russen leden < ne gevoeligc nederlaa^ , " Deze feiten worden dan ook doo; de duitscb Ql°a, b diplomatie uitg Met aile r den moge ^ we ge'ooven dat Bulgarie en Rumenië o aile manieren ddor Duits'ehîaad b&werk . P° worden. Het negatief uitwerksel op de Dai 1J° danellen en het positief feit in Galicie zulle ^dan ook wel als lokaas dienen. Springen z îin^t ^ ^angs den duitschen kant dan worde: ^ hunne wederzijdsche eischen op Macedoni en een gedeelte van 't Servisch grondgebied dat Van kec*en tot morgen. werkelijkheid ; wan hunne vereenigde legers zouden niet alleei Griekenland verplichten uit zijn neutralitei 1 lr>h te komen maar daarbij Servie e^ entueel kun 1 I1U nen verpletteren. Z »o wordt hun de toestan* , uit de duitsche diplomatieke wereld voor- C 1 • 4 1 vre_ | spiegeld. I Het aftreden van den duitschen gezant t< ' ^ i Sofia, heer Michabelles, die door den duit jez* I schen gezantschapraadsheer van Constan' | tinopel vervangen wordt, laat duidelijk toe a deze veronderstelling te maken. Zagen wc 1U immers ditzelfde niet gebeuren te Bukaresl YUIL ' en te Athenen en volgde toen eene heele rvië • • omwenteling op diplonjatischgebied niet voori niet sc^reven reo^s dat eene mogelijke tus- schenkomst van Bulgarie en Rumenië maar -1 e te voorzien was alswanneer eene beslis- sende zege zich voor ons zou voordoen ; de ^ huidige gebeurtenissen staven dit len over- vloede ; ten ware Bulgarie, zich heel bewust wetende van de onvermijdelijke en zek'ere eindoverwinning der Bondgenooten, thans . zou inzien dat het met eene onmiddelijke tus- | schenkomst, meer zou verkrijgen dan door I een latere gevraagde bijtreding. Maar dit | schijnt vooralnu tôt de loutere veronderstel- I lingen te behooren. een jj ftê; Oorlogsnieuws. imt irie FRARISCH FRONT. us- De officiëele berichten getuigen sedert tv/ee eb- dagen van eene schaarschte aan verblijdende om vooruitgangsmaren, Sedert de hiatste verove-en ring van de Labyrinthe rond Atrecht en van ; in Metzeral in den Elzas schijnen de legers als — . in beraad te staan. Welhooren we dagelijks eid ' van beschietingen en wederzijdsche aanval->ud len maar de verrassende tijdingen van eenige Dm dageu geleden blijven achterwege. Doch dit :ne ' moet ons geen Verwondering baren als we id- ! inzien dat, op 't punt doorgebroken te worden nt, • de Duitschers hun front met zoo uitermate en | veel nieuwe ei i versche troepen hebben aan-de gevuld dat eerst en vooral zal moeten ge-il- tracht worden deze nieuwe reserven uit te putten. Noodzakelijkerwijze is dus een stil— er | stand in't offensief langs Atrecht gekomen, or maar gelijk we het reeds dçden opmerken is )s deze stilstand slechts de voorbode van eene n- | andere actie die spoedig daar of elders zal gt volgen. Uit het oog mag niet verloren worden inde | dat overal kruit in de lucht haugt en < van | eene doorbotiQg#ogirig slechts een mid< iijne is om dikwijls langs dezen kant den schijn i van wat îçts verde.es moet voorvalli :rge- i Dit schijiien de Duitschers dan ook te fc d en grijpen want op hcel het front doen ze ono aag. houdend overal tegenaanval-demonstrati-sche alsof ze wilden de overtuiging opdringen c )gen ze pog sterk genoeg.zijn om aati elles : op wederstaan. In deze tegena^ nValleà gebru crkt tën ze aan ook Le.haa. telijk branden 3ar- vochtén en stikgassen. Doch dit gewe l'ec schijnt ons meer îawaai te zijn dan werk i ze lijke tegenstand. den Laat ze maar voortdoen in dien zin, ail ->nia l/r>m f f AnVi ' i. ' ; i /VlJIi tlju. ied, ant OOSTELIJK FRONT, een De wederlandsche pers wijdt maar stee teit artikelen over den val van Lemberg. Bij ;un. Duitsche en Oostenrijksche pers is het and vlammende geestdrift; bij de bondgenooti or- bezadigheid en koel redeneeren. We hebbi de beteekenis van dezen val genoeg weergi t te geven om er nog op terug te komen. Tha: uit- echter een enkel woord op het gevolg Vf an- dezen terugtocht. We spraken reeds° v£ toe een mogelijken aanva] op Warschouw (Va we soviê). Even gaven we te kennen dat z< ■est Mackensens leger het Russisch middenleg. :ele kan doorboren op zijn zijdsvleugel, een oj ,or? middellijk gevaar voor Warschouw te vre us. zen was. Op dit oogenblik is dit nog ni aar gebeurd en zal het ook denkelijk in de eersi is_ dagen geen plaats grijpen, want de Duitscf de bladen ontkennen het zelfs niet meer dat ht er- Duitsch-Oostenrijksch leger dat in Galic ust opereert, in een staat van uitputting ve: ■ere keert waardoor het leger dat in Polen star jns houdt van aile hulp van dien kant moet ve: us- stoken blijven. Toch blijft het gevaar voc >or Warschouw bestaan. Dit blijkt uit de voo: dit postgevechten die thans op de Vistule gele ;el- verd worden. In de eerste dagen mag du een nieuwe groote veldslag in Russisch-Pole verwacht worden. In een dagbericht seint Groot-Vorst Nike laas dat de Duitschers thans de Russisch soldaten beschuldigen dum-dum kogels t gebruiken. Tegen deze beschuldiging teeker Groot-Vorst Nikolaas heftig verzet. Op Duil ree sche kriigsgevangenen werden reeds ettelijk de malen dum-dum kogels gevonden. Betrap jq. een dief met zijn handen in uw zakken ei an n0^ za^ kij u zeggen dat gij hem besteelt. lls IN DE DARDANELLES, Weerom na den laatsten algemeenen aan val waarbij de bondgenooten zoo flink vcoruit ge kwamen, een poos stiktand. Doch dat het d ht Turken benard schijnt te worden blijkt uit d ve voorzorgen die ze nemen te Constan tinope 2n zelf en in Turksch-Europa op de lijn Tjachal te da. Een teeken dat het schiereilrnd Gallipol 1_ in een korten tijd wel mocht onveilig schijnei e_ voor hunne legers. Het feit dat de stad Gai te lipoli beschoten werd beduidt voor ons da i de zeeëngte ten grooten deele moet zijn var mijnen gezuiverd. Want Gallipoli ligt te dier p> in't land om door de kustbatterijen te wor is den gebombardeerd. In de laatste gevechten e schijnt het waarschijnlijk dat Liman von ai Sanders, de duitsche generaal, erg gekwetst :n zou geweest zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection