De Belgische standaard

531663 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Août. De Belgische standaard. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hh6c24rz3t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

en- j; •en- E Abonhembnteh| —0— Veor Soldaten | nen i m**nd 1,25 fr. 1 ron- amauiden a,5e 1 het 3 mMaden 3,75 t. te —o— s^eri Niet Soldaten ^ aasî in 'l >«d I xmiandfr. 1,75 KlU- . amonden 3,50 ,ben 3 maanden 5,*5 s oh- _o— 3 ten Buiten'tland Cps. i maand fr. 3,50 reec 3 maanden 5,00 3 maanden 7,50 inrti y opstfli pj en j Beheer ^ vni* " Mi Coquille " i •• Zecdi,y. i) DE PANNE 'j li —o-i U f Kir in e «ankotl- di^iDgen : *Èjf g 0,35 (r. de rrgel I RECLAMEN ! Yclgens over-1 . c'Dkomat ?K V,?, '• Stichter-Bestuurder (* ^ : ; ; « ILDEFONS PEETERS : g a 1 VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Joui Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilanon Thans md bclet I VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpai ijf den I ————^— ^ i, en het I kommis- IHet vijfde Oorlogsjaaï na denI >zant tel Een nieuw oôrlogsjaar zet i», het vijfde ! n tegen-1 Op 4* Auguslus 1914 overschreed de vij ets dan I and onze grenzen en weerkaatste de opge I schrikte weergalm de eerste geweerschoten ons dus 1Augustus 1918 vindt de heele wereld in vlar de hoop I,n vuur' strijdkrachten en reuzengewel n in den I aan80wend in een razende stormloop waarvai I de besiissing afhangt. Dood heerseht aloir n i- onk I '^en en de ellende schijnen meerster. "^vacan I Maar U'1 (*00(1 wordt leven geboren. Voo en acen ■ ^ cerst gjn(jg jan(je maan(jen adenaenwe mee eu cn I vrijer, boven het krijgsgewoel klinken de zegt 1914 tia I iiank«o'der hoop, de bevrijdingszang van h< ensdaags I Duitschland had zijne beste keurbende I jaamgeichaard, en ten derden maie op d _____ I plaats die het zelf uitkoos, op het uur door zij I eigen veldoversten aangewezen moest het duil il sche leger de stormloop inzetlen naar de zeg I en den vrede. De Middenrijken hadden de ooge I op 't Westerfront gerieht ora de ineenstortin ltéaanschouwen der Verbondene krachten e I h«t uur der besiissing te begroeten. £11 |op d; Izelfde oogenblik moeten meer dan een ha I millioen Duilsche troepen in aftoeht gaan. De onweerstaanbare aandrang der nooit ver ■ Blagen Poilus, de glorietroepen van Mangit ■ Dégoutté, Gouraud, Fayolle, Pétain ; de jongi I s«hoone legers van Amerikadoor Engelsche e lluliaansche machten ondersteund en door et ■Wiaangevoerd, door Foch, den overwinnaE M uit de n sersten Marne-slag, veroveren dorp r ■ dorp, stad na stad. 't Is zege avérai, de vlagge ■ wapperen en gelijk weleer Verdun klinkt voc ■ de tweede maal de Marne als een zegetoclit d ■over heel Duitschland de verplettering van d* ■ overmoed verkondigt. Hoopvol gaan we de toekomst in, gaan v Izeookinmet dankbaarheid ? Gods are he< Imisschien geslagsn, zullen we ons Zijn verde I hulp waardig toonen ? Als ge morgen en de vc Igendedagen metsteeds groeiendebelangstellii luw dagblad afwaeht om er nieuwe zegeb ■ richten te lezen.vraag u dan eens af, gij burge ■ zoowelalsde soldaten, wat ge gisteren he Bjedaan om « 'nen goeien communiqué » le ve ■di'inen. Ge zult mogen zeggen d<lt ge geledi ■ hebt, den zwaren last met moed verdrage ■maar... hebl ge aan God gedacht die alieeu u Mierk kan vruchlbaar maken. Op dan bij c Hvijfde oorlogsjaar ; glorie in de eerste plaa ■ aan God. Al ons wel en wee aan Gode opg ■dragen voor de verlossing van ons land en < ■zege onzer wapens. Hier 00k is eendrac flmachtl Het maakt den last niet zwaarder < ■wrdient ons eer eu vrede ! II SOCIALE NOTA'; I Sociaal en Politiek , 1 De macht en invloed der werkliedenbewegii 1 Bwam gedurende den oorlog op het vooiplei 1 BWij kunnen diegenen welke geroepen zijn lat 1 ■ten roi te spelen ia die beweging niet genoi I ■«anzetten die beweging nauwkeurig te volge ' ®ij is rijk aan lessen voor de toekomst. De Bel ^ ■Sfandaard geeft regelmatig al wat belang hei 9 Pu die beweging goed te volgen. " I Wil men in die beweging niet ailes verwa il ■'81, zoo moet men rekening houden met ei ■Çitelijk onderscheid tusschen sociale en pol II Htioke beweging. liP I In aile landen bestaat er eene tweevoudi) ■y^kersbeweging : eene sociale en eene pol '' ■kke. De sociale beweging is bijzonder et By°dikale beweging : een verbond dus van val i ■ereenigingen. Daarnevens en gewoonlijk i ■auwe betrekking met haar, de politieke b< 91 ■I'eging, de pariijbeweging. n I ^B11 «nkele uilzonderlng bestaat aan dt ■e8el : in Belgie zijn de soeialistische socia ^ ■«leenigirigen adûgesloten en afhankelijk va ?a|M8socialistische politieke partij. f, ■ Gaal «u, met de onderscheiding aan de hanc r,e ln^^^HS^eweging na en gij zult duidelijk d e'scheidene werking van die twee organis z'en in aile landen. îelpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schei , _ w DK TOBSTAND iar NA DE 1NNAMB op7e; VAN SOISSONS. n vlam ^oes^an<^ °P gevechtsfcont tus 'eweld s°hen Soissoas en Reims is sinds 3 Oogs îarvan beslist gunstig voot ons gewocden. Lu alom, dendocff heef tvooc d# taktiek van Focl r. het ondecsplt moeten delven. Ondec d 1. Voor aanhoudede dtukking i» het weetstand e meer fcont ^ec Duit«checs tusschen Soissena } zege- Fece-en-Tacdenois-Ville en Tacdenois an het j^e|ms aan't kcaken gegaan en de vijam en is et toe genoodzaakt gewocden den a) n?m-n tocht naac de veste in te zetten. Zij di lU I lj II . t ^uj[. ons in onze be»chouwingen en gevolj i zege tcekkingen sinds acht dagen hebben ge oogen volgd, be§tatigen thans dat de gebeut torting tenissen die zich hebben vootgedaan al ten en een geleidelijk gevolg van de ktijgsvet jp dat cichingen moeten ingezien woeden. n 'ia'^ De Duitschecs hadden géhoopt ons o; >it ver- te ^0U(^en °P bovengenoemde Unie langin, met te veel te willen behouder jonge, cischiecen zeSalles te vediezen. Ze het iche en ben een_ kolosale dwaasheid begaan ail or een aandacht te wijden aan dit fcont. Daa! 'innaar dooc veclocen ze het gcoot belang va >rp na Soissons uit het 00g. Ze meenden ong< 'aggei1 twijfeld dat Foch niet in staat meec zo it voor wezen (ets langs Soissons te bepcoever clit die maacmet dien juisten kijk en de zake 'an ul hem eigen, heeft Foch het gepaate ooger .. blik gegtepen om zijn plan dooc te vot ■e liecfi cen" z^n u^érs^n linkecvleugel hee verdere ^ ^eze^e kdjgsvemchcing hetnieuw de vol- k'j voot de inname van Chateai stelling Thietty en den duitschen tecugtochto îegebe- de Macne inzette. Op 't onvecwach Durgers hôeft hij het legec van Mangin Soissor m hebt doen innemen. Mangin is ee in gelul le ver- en dooc deze krijgsveceichting wocc jeleden hee| het duitsche front tusschen Soissor Iragen, en i\eims in gevaac gébcacht. eeu uw 't Is de val van Soissons die gcooter biJ dit deels onze tecugtochi naac de Macr plaats jjCg0n - (je inname van Soissor °pge- jcan voot den vijand een zelfd en de , 1 , 1 1 • idracht ultwe'^ksel hebben maac m tegei der en ovecgestelden zin. De vijand wotdt gi noodzaakt zich op de Vesle tetug te tcel Z. S. kpn wil hij de omsingeling van zijn lege; tusschen Vesle, de Ouccq en de Atd? """ voockomen. Maac is Mangin in staat zij OTA'S. vootuitgang tô noocden van Soissor vecdec dooc te ddjven, dan mag ee !x£ nieuwe jalgemèene achtecuittocht va weging ^en v'janc* naac de Aisne ingezien wo; >r plein. den- Ailes zal afhangen van wat toc jn later Soissons gebeueen gaat Maac op zic genoeg Jtelf ceeds is dit wapenfeit een zegepca; volgen. van belang te noemen, want dooc ee )e Belg. tecugtcekken op de Vesle is de vijar ig he«lt nog onmogelijk in staat zijn fcont te b voottadigen langs den eenigen spoocwt erwar- die langsheen de Vesle in een dcaai c let een Laon loopt. En dit had hij in 't zin m< 11 P0''" te willen stand houden op de linie va Fête en Ville en Tatdenois. ?oudige jn iaatgte uuc vecnemen we thans, d; R poli" de vijand. na zich op de Vesle te hebbe m vak" moe^en tecugtcekken, zich wanhopi lijk in vei:we£:erl nxoet om daac stand te houdei ke be- 3n (]en lia. lieï Ondê rwijs sociale j^e veceeniging det leecaars van d J'v Un Nocmaalscholen van Fcankdjk houdt o » hand 2 Augustus haac jaadijksch Gougces. îlijk de Op de dagocde : de jaarwedden en d "ganis- hecvocming dec Nocmaalscholen. De ministcc vtocs daacovec een om Schelden, Dr. Van dePèrre, Dr. J. Van de Woest _ 33 Laatste uur ® De algemeene aftocht r S» Ofsze iruiterij ten N. da Vesle, t tU8- PA'^IJS, 4 OOGST, 15 UUR - 00 gt Onder de zegevierende drukïinj Lu_ van onze legers heeft de vijand zij: Foch stcunlinic moeten outruimen en naa ec de Vesle wijke». We bereiKten Fismes itands Onze *inie ï®0?1 thaûs van Soissoa ssens- langsheen de Aisne, langsheen d enois- Vesle op Reims. vijand Meer dan 50dorpen werden gistc en af- vriJ gevochten. :ij die PARIJS 4 OOGST, 23 UUR. « evolg- Gecn vefandering in den toestan en ge- van 't front •beuc- PARUS 5 Oogst, 7 *ur.— Gedurende de in als bebben de Fransche troepen de Ves gsvec- ^eré'kt Oostelijk FISMEi. De duitscl en achterhoede bood hevigen wederstand. De niettemin togen wij op verschillende plaa ns op . . s J ' . r . sen de nvier over. Fismes is in ons bezi "UC' N. W. Reims bereikten wij Neuvillette. iuden, Qp den linkeroever der Avre, tusscht î heb- Qaste] en Mesnil-St Georges werden de Dui tn aile sci,ers verplicht een gedeelte hunner stellinge Daac- onhoudbaar geworden door onzen vooruitgai g van van 23 Juli, te verlaten. Wij bezetter^ Braclie onge- drongen Harzicourt binnen en bereikten Cou ec zou temanche. Deven, BELQISCH FRONT zâk.6IT ?ogen- c Overwinning van Coppena e voe- Onze patroeljen hebben . rijp: 1 heeft gevangenen opgebracht in de stree lieuwd vaa Kippe. Coppcns heeft op 3 Oogi ateau- zjjn 22n draakballon neergeschote >chtop naar 2onnebeke. «vachts ussons tiNQELSCH FRONT De Duitschers verlat©] nssons huane ooten- | stellingen voor Amien Macne Londen S Oogst 7 uur. De vijand heeft zij ûssons stellingen die hij bezette .voor de Ancre-rivi zelfde ontruimd en zich teruggetrokken. Onze patro< tegen- jen hebben de Ancre bereikt tusschen Derna :dt ge- court en Hamel. Wij hebben de vijandelij e tcek- l'n'e aangetast. legecs Nota- — Uil bovenstaand bericht blijkt d Acdce vUan(^ l'en 'n ^6 diepte heeft leru ,1 getrokken om dekking te zoeken achter 11 ^11 II ■ • . J Auere-nvier. Dissons g Het procès Malvy. lit vftri Na een aantal zittingen vol wederwaardi 1 woc- van p0iitieke en andere getuigen, loc t tond proces Malvy eindelijk ten einde. Gisl P heeft de procureur-generaal zijn rekwisitorit epcaal uitgesproken waarin hij een straf voor Mal oc een vraagt. vijand Von Hojtzendorff e 36 trekt er van onder. >ocweg aai op duitsche Opper-Admiraal von Holtze in met ^or^' beweerde dat in de eers lie van zes maan^en Engeisnd en Frankrijk door duikbootencompagnie zouden uitgehongerd zij heeft zijn ontslag ingediend. [XS' a Om gezondheidsredenen, zegt het Duits lebben {,erjcj,t j praChtige vondst. \hopig >uden. Onze Staatsagentesi-Soldaat 1 Onze Staatsagenten-soldaat voegen hu s ne protestatie bij die van het Bataljon vt spoorwegen. Velen ?an hen zijn nu reei an de drie, vier jaar op 't front en nu mo udt op (,en zij vernemen dat men in de j loegi ;ces. Yan het veldleger jongens plaatst van 2 2n de 30 jaar die nooit aan den spoorwegwerktf voôr den oorlog. ti om- Zal die onrechtvaardigheid dan blijv< me, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Simons, 0 Van en voor onze Soldaten wxn» 1: ' ~ 11 ~m Tabak Rooken P In Frankrijk, waar de "verkoop van den tabak alleen door den Staat mag gedaan f wordén. werden voJgende ontvangsten ge- daan : 1 g 13 54r,88g,ooo fr. r g 15 502,359,000 fr. - 1916 559,692,000 fr. 1917 645,983,ooo fr, ^ Hicrin is niet meegerekend wat in legér-kanlientn verkocht wierd. En nochtans de * opbrengst van tabak plantén van is 41 °]° 1 verminderd. I In igx3, rookte elke Franschman i,ro9 ; I grammen. e Daarmee zouden het onze piotten niét e kunnen doen. Was de tabak maar zoo duur niet ! De Paus en de Oorlog Kardinaal Gasparri heeft een vergulden gedenk II Uoek ontvangen vanwege 200.000 fransche weduwen die hun man in den oorlog verloren '' en die den H. Vader beloven hun kinderen naar * de vereischten der H. Kerk op te voeden. Z» '' vragen den H. Vader deze inzichten te willen zegenen, die ten goede moeten komen van Frankrijk, dat nog steeds van den H. Stoel verwijderd blijft. De Paus heeft beloofd eene bijzondere mis ter harer intentie op te dragen. Die 200,000 weduwen hebben al het noodige k gestuurd voor hel celebreeren van die mis ni. : £ een albekleed in brusselsche kant.'n autaarkleed ^ in Engelsche kant, al het witgoed in fljnlinnen, een merkwaardige met goud bestikten kasuifel waarop enkele hoofdtrekken uit Fraukrijks ge-1 schiedenis zijn gebrodeerd, een in goud gedre-ven kelk. De kelk draagt het volgend opschrilt, 1 in 't latijn, « Vredebrengend door het bloed van zijn kruis op aarde en in de hemelen. —————————————————————— ■ 5 Yoor fie lei eanpaaî A3VTWOORD ;e san de « Belgische Standaart ». •. 0— ît r_ 3 le y- pt 3r m 1 1-Lele h ih t- Dit artikzl werd door de " censuur voorbehouden om î- aan den Mmister onctêrwor-pen te wordén n n BLiSdag 6 Oogst 1818

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection